Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Kringlan 2"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010

2 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Siffror inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Krokanen 12 i Tyresö kommun. Föreningens fastighet består av 2 st bostadshus innehållande 29 st bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 15 st 2 rum och kök 14 st 3 rum och kök Den totala boytan är 1993 kvm. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr, varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. I försäkringen ingår även kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Boende behöver således inte teckna detta tillägg till sina hemförsäkringar. Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll görs varje år, i enlighet med föreningens stadgar, med minst 0,3 % av byggnationskostnaden för föreningens hus. Detta motsvarar kr eller 35,13 kr/kvm boyta. Föreningen har dock via Oksätra konsult upprättat en underhållsplan som senast uppdaterades i november Underhållsplanen har en planeringshorisont på 30 år. Enligt underhållsplanen bör 198,7 tkr eller 99,67 kr/kvm boyta sätta av till fonden varje år. Detta för att finansiering av framtida underhållskostnader ska kunna ske samtidigt som underhållskostnaderna fördelas över åren på ett rättvist sätt på samtliga boende. Det bör observeras att stambyten och omdragning av el (VA och EL) inte ingår i underhållsplanen. Dessa åtgärder betraktas som en investeringsåtgärd vars årliga kostnader skall täckas av den avskrivning som görs för fastigheten. Ett stambyte kan förväntas behöva genomföras ca vart femtionde år. Fonden för yttre underhåll redovisas under bundet eget kapital.

3 Brf Kringlan 2 2(13) Fastighetsförvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB. Ett avtal finns tecknat med MIBAB angående trädgårdsskötsel under delar av året samt snöröjning och sandning. Avtal har tecknats med Teknisk Fastighets Service AB avseende ventilation och undercentral. Föreningsfrågor Föreningen har 42 (42) medlemmar fördelade på 29 lägenheter. Samtliga bostadsrätter i bostadsrättsföreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har sex (fem) överlåtelser skett. Därtill har en del av en bostadsrätt övergått till ny ägare. Genomsnittlig köpeskilling per kvm uppgick därvid till (13 130) kr. Styrelsens policy för andrahandsuthyrning är att tillåta andrahandsuthyrning endast när det kan visas, att bostadsrättshavaren kommer att återvända och därmed behöver bostadsrätten. Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande konstituerande sammanträde haft följande sammansättning: Håkan Sundberg Ledamot, ordförande Susanne Aringskog Ledamot, sekreterare Elisabeth Linnanheimo Ledamot, kassör Charlotte Gyllner Ledamot Marie Lager-Ström Ledamot, kassör avgick juni 2010 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året hållit 10 st protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har under året uppgått till kr exklusive sociala avgifter. För styrelsens arbete finns ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa. Revisorer Borev revisionsbyrå AB Huvudansvarig Tomas Jonasson Borev revisonsbyrå AB Valberedning Rogert Axelsson ordinarie suppleant sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket

4 Brf Kringlan 2 3(13) Föreningens ekonomi Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % 3,83 4,05 4,78 4,95 4,69 Lån per kvm bostadsyta kr vid årets utgång Fastighetens belåningsgrad % 66,79 67,65 67,74 68,44 69,07 Lån i förhållande till taxeringsvärde % 83,20 102,80 103,69 106,63 - Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Genomsnittlig skuldränta = bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad = fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Föreningens lån Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till sammanlagt kr. Fastighetslånen är fördelade på åtta olika lån hos Stadshypotek. Räntesatser och villkorsändringsdagar framgår av tilläggsupplysningarna. Föreningen har även en beviljad checkkredit om kr. Vid räkenskapsårets utgång var denna utnyttjad med kr. Föreningens skattesituation Under 2008 kompletterades den statliga fastighetsskatten med ett alternativ i form av en kommunal fastighetsavgift avseende den del av fastigheten som är taxerad som bostad. Denna avgift har under år 2010 uppgått till kr per lägenhet då föreningen betalar full avgift. Avgiften indexeras genom att den har knutits till inkomstbasbeloppet och dess utveckling. Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 Brf Kringlan 2 4(13) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Driftkostnader Administrationskostnader Personalkostnader Fastighetsskatt/fastighetsavgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt 7, Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader och liknande resultatposter 0-77 Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

6 Brf Kringlan 2 5(13) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Inventarier och maskiner Kabel-TV Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 11 Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Kringlan 2 6(13) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatskapital Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Inre reparationsfonden Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Kringlan 2 7(13) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Fr.o.m har föreningen bytt avskrivningsplan för byggnader. Tidigare gjordes en rak avskrivning över 200 år. Fr.o.m skrivs byggnaderna av i enlighet med en progressiv annuitetsbaserad plan som löper över 80 år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Följande procentsatser har använts vid avskrivning: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 10 % Kabel-TV 10 % Motorvärmare (tidur) 20 % Maskiner 10 % Byggnader skrevs av med 0,5% per år t.o.m Fr.o.m skrivs byggnader av i enlighet med en 80-årig progressiv annuitetsplan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Noter 1 Hyresintäkter Hyresintäkter parkeringsplatser Outhyrda parkeringsplatser

9 Brf Kringlan 2 8(13) 2 Reparationer och underhåll Reparation kabel-tv Reparationer hiss Hiss, besiktning Hiss, serviceavtal Reparationer ventilation Löpande reparationer fastighet Underhåll tvättstuga OVK-besiktning Trädgårdskostnader Öresutjämning Driftkostnader Trädgårdsskötsel Snöröjning/sandning Städning Entreprenad El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Lokalhyra Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial

10 Brf Kringlan 2 9(13) 4 Administrationskostnader exklusive styrelsearvoden Kreditupplysning Telefon & porto Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Ekonomisk förvaltning utöver avtal Övriga förvaltningskostnader Bevakningskostnader Föreningsavgifter Bankkostnader Övriga främmande tjänster Förseningsavg ej avd Personalkostnader och arvoden Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden, löner och andra ersättningar till styrelse Övriga sociala kostnader Byggnad Fr.o.m har föreningen övergått till att skriva av byggnaden i enlighet med en 80-årig progressiv annuitetsplan. Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

11 Brf Kringlan 2 10(13) 7 Kabel-tv Planenliga avskrivningar görs över 10 år, dvs 10 % per år. Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Inventarier och maskiner Planenliga avskrivningar görs över 10 år vad gäller inventarier och maskiner. År 2001 införskaffades ett dokumentskåp. Tvättmaskin inköpt Grovtvättmaskin inköpt Tvättmaskin Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Övriga fordringar Skattekontot Övriga kortfristiga fordringar

12 Brf Kringlan 2 11(13) 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bevakningskostnader Försäkringar Ekonomisk förvaltning Kabel-tv Övriga förutbetalda kostnader Förutbet ränteutgift Kassa och bank Handelsbanken Kassa Förändring av eget kapital InbetaldaFond för yttrebalanserat Årets insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Föreningens fond för yttre underhåll Enligt föreningens stadgar ska minst 0,3% av byggnadskostnaden för föreningens hus avsättas årligen till fonden för yttre underhåll. Styrelsens förslag till årets avsättning finns i vinstdispositionen. Efter beslut på stämman redovisas beloppet i balansräkningen Fond för yttre underhåll vid årets ingång Avsättning av resultat

13 Brf Kringlan 2 12(13) 14 Skulder till kreditinstitut Stadshypotek, 3 mån Stadshypotek, 3 mån Stadshypotek, ffd , ränta 4,12% Stadshypotek, ffd , ränta 4,19% Stadshypotek, ffd , ränta 4,21% Stadshypotek, ffd , ränta 4,27% Stadshypotek, ffd , ränta 3,81% Stadshypotek, ffd , ränta 4,28% Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till kr. Utnyttjad del av krediten uppgår till kr. 16 Inre reparationsfonden Inga avsättningar till inre reparationsfond görs längre. Endast uttag är möjliga.

14 Brf Kringlan 2 13(13) 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Snöröjning/sandning El Värme Sophämtning Telefon Beräknat revisionsarvode Upplupna utgiftsräntor Förskottsbetalda årsavgifter/hyror Förutb. årsavgifter Tyresö den / Håkan Sundberg Susanne Aringskog Elisabeth Linnanheimo Charlotte Gyllner Marie Lager-Ström Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den Borev revisionsbyrå AB Tomas Jonasson Godkänd revisor

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Årsredovisning för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Räkenskapsåret 2010 HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm 1(14) Styrelsen för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer