AVTAL xxx 1. BAKGRUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL xxx 1. BAKGRUND"

Transkript

1 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, , träffat följande avtal. AVTAL avseende hjälpmedelsförsörjning för VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Detta avtal gäller för xxx organisationsnummer , nedan kallad Kunden. 1. BAKGRUND I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret. Ansvarsförhållandena styrs av Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland samt Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel (nedan benämnd Handboken). Under våren 2008 har samtliga kommuner var för sig och regionfullmäktige tagit beslut om att upprätta ett samverkansavtal för upphandling av den framtida hjälpmedelsförsörjningen. Servicenämnden i Västra Götalandsregionen har av regionfullmäktige fått i uppdrag att delta i anbudsgivningen. Målet med denna upphandling är att tillgodose patient/brukares och förskrivares behov av funktionellt fullgoda hjälpmedel och att tillgodose behovet av expertkunskap inom hjälpmedelsområdet kopplat till patient/brukares behov. Stor vikt i denna upphandling kommer att ges kundinflytande samt kvalitetskraven för brukarsäkerhet, leveranssäkerhet och tillgänglighet. Verksamhetens huvudändamål är att tillhandahålla hjälpmedel åt personer med funktionsnedsättning. I hälso- och sjukvården är hjälpmedel alltid en integrerad del i vård och behandling och/ eller rehabilitering och habilitering. De upphandlande myndigheterna har genomfört en upphandling av hjälpmedelsförsörjning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Avtal har träffats denna dag mellan Kunden och Leverantören om tillhandahållande av hjälpmedelsförsörjning.

2 2 DEFINITIONER Arbetsdag Med ordinarie Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag och utgör inte arbetsdag. Avtal Detta avtal och därtill hörande bilagor. Kunden Med Kunden avses respektive avtalstecknande part, d v s VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Driftstart Skall avse från och med den då Leverantören skall utföra tjänster i enlighet med detta Avtal. Parter Kunden och Leverantören. Åtagandet Avser vad som anges i Kravspecifikationen. 2. AVTALSHANDLINGARNAS INBÖRDES ORDNING Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Kravspecifikationen 4. Vid var tid gällande prislista 5. Uppföljningsplan enligt bilaga 20 till förfrågningsunderlaget 6. Kundens förfrågningsunderlag med ev kompletteringar 7. Leverantörens anbud med ev förtydliganden 3. AVTALSPERIOD Detta Avtal gäller från och med det datum då bägge parter undertecknat det till och med Leverans avseende hjälpmedelsförsörjning enligt detta avtal träder i kraft vid driftstart. Driftstart är tidpunkten då detta avtal ersätter befintligt avtal. Kunden har rätt att förlänga Avtalet på oförändrade villkor upp till två (2) år. Kunden skall skriftligen påkalla förlängning senast nio (9) månader innan Avtalet upphör.

3 3 4. DRIFTSTART Skulle fullföljandet av Åtagandet enligt detta Avtal försenas eller helt utebli vid överenskommen Driftsstart, har Kunden rätt att fullgöra Åtagandet med egen eller andra leverantörers personal. Kunden har därvid rätt till ersättning för uppkomna merkostnader samt ersättning med ytterligare femtio (50) procent av dessa merkostnader. Leverantören skall skyndsamt vidta åtgärder för att undanröja förseningen. Om så inte skett inom fyra (4) månader från överenskommen Driftstart har Kunden rätt att häva detta Avtal. 5. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE Leverantören åtar sig att från och med Driftstart bedriva verksamhet i enlighet med bilagda Kravspecifikation Leverantören skall utföra Åtagandet som en självständig aktör och äger inte företräda Kunden utöver vad som framgår av detta Avtal 6. PATIENTNÄMNDEN Västra Götalandsregionens Patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Leverantören svarar för. Leverantören skall snarast och utan kostnad, ge nämnderna den information och svar på ställda skrivelser som begärs. 7. PERSONAL OCH LEDNING Leverantörens personal skall ha för Verksamheten adekvat kompetens i enlighet med förutsättningarna i kravspecifikationen. Leverantören skall tillse att personalen får den fortbildning som erfordras för att upprätthålla och utveckla kompetensen inom yrket. Leverantören skall ha en verksamhetschef enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning/byte av verksamhetschef skall Leverantören inhämta godkännande av Kunden. Leverantören skall ha tillgång till personal i den omfattning detta Avtal kräver. I verksamheten skall finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast, legitimerad logoped, samt för uppdraget annan nödvändig kompetens. Vid personalbrist är det Leverantörens skyldighet att anskaffa/hyra in personal. Personal med kund- och patient/brukarkontakt skall tala och förstå svenska. 8. TILLSTÅND Leverantören skall ha de tillstånd och bemyndiganden samt uppfylla sådan anmälningsskyldighet som vid var tid är gällande för utförande av uppdraget. För de fall myndighet skulle återkalla tillstånd, bemyndigande eller F-skattesedel skall Leverantören omedelbart meddela Kunden detta.

4 4 9. PATIENTJOURNALER Leverantören skall upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. När en samordnad patientjournal blir aktuell skall Leverantören följa kommande anvisningar från Kunden avseende detta. 10. TILLGÄNGLIGHET Tillgänglighet för tjänstens utförande framgår av Kravspecifikation. 11. ERSÄTTNING Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som inte har avtalats mellan Parterna. Köp av hjälpmedel. Kunden ersätter Leverantören vid fullgjord och godkänd leverans. Funktionsersättning (funktionshyra) Kunden ersätter Leverantören med en produktionsrelaterad ersättning, så kallad funktionshyra per levererat hjälpmedel. Funktionshyra framgår av vid var tid gällande prislista. För funktionshyra för hjälpmedel, angivet i anbudsmall/prislista som hyra utgår en ersättning per dygn eller månad. För funktionshyra kan Leverantören fakturera Kunden från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient/brukare eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt till Leverantören, som då har att hämta hjälpmedlet vid angiven plats. För enstaka hjälpmedelsutrustning med ej definierad funktion i prislista skall funktionsersättning överenskommas med Kunden. Samma prissättning skall gälla för samtliga Kunder. Ersättning för förlorat eller onormalt slitage av hjälpmedel Om patienten/brukaren förlorat förskrivet hjälpmedel skall kostnader för detta svinn täckas av Leverantören för produkter som omfattas av funktionshyran. Kunden skall stå för kostnaden för det svinn som överstiger 0,5 %, om svinnet uppgår till mer än 0,5 % av den totala omsättningen för respektive Kund. Om patienten/brukaren hanterat förskrivet hjälpmedlet så att onormalt slitage uppkommit ersätter Kunden Leverantören för hjälpmedelsutrustningen enligt punkt 19 i Avtalet, återköp av hjälpmedelsutrustning. Leverantören bedömer i samråd med Kunden när onormalt slitage kan åberopas.

5 5 Övrig ersättning För övriga tjänster som ingår i upphandlingen gäller förutsättningarna i kravspecifikationen, anbudet och anbudsmallen. Prisjustering Samtliga priser är fasta till och med Överläggningar om prisjustering sker mellan Leverantör och av Kunderna utsedda representanter med ansvar för avtalsförvaltning. Priserna skall vara lika för samtliga Kunder. Överläggning kan påkallas av båda Parter. Prisjustering kan ske högst en gång per år. Rätt till prisjustering föreligger enligt följande: OPI Tjugo (20) procent av priset regleras enligt Omsorgsprisindex (OPI). Ersättningen skall vara fast från tidpunkten för avtalets tecknande till Från justeras priserna med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting. För tidsperioden tom justeras 20 % av priset med det fastställda procenttalet som publiceras december 2009 att gälla för år För tidsperioden från och med justeras gällande priser med det fastställda procenttalet som publiceras december 2010 att gäller för år Motsvarande helårs beräkningssätt används lika för kommande hela kalenderår under avtalstiden. Om en definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. Om endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt. Om avtalet löper ut under året ska omräkningsfaktorn ur särskild tabell för användande under slutåret användas. Om avtalet innehåller en förlängningsoption och denna förlängningsoption träder i kraft, ska ersättningen under året i sin helhet uppräknas enligt omräkningsfaktorn för helåret. Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas. PPI Sextio (60) procent av priset regleras enligt SCB:s preliminära index SNI 28-35, Producentprisindex (PPI) För tidsperioden tom justeras 60 % av priset enligt PPI. Referensmånad skall vara juli 2009 och dess procentuella skillnad mot juli För att avtalade prisjusteringar skall genomföras samtidig under avtalsperioden skall för tidsperioden från och med priserna justeras andra gången enligt PPI. Referensmånad skall vara oktober 2010 och dess procentuella skillnad mot oktober 2009.

6 6 Motsvarande helårs beräkningssätt med oktober som basmånad används lika för kommande hela kalenderår under avtalstiden. Fast pris Tjugo (20) procent av priset är fast under hela avtalstiden. Prisjusteringar kommer då att ske enligt formeln ((A/100*20)*(1+B/100))+((A/100*60)*(D/C))+(A/100*20)=E A= ursprungspris B= OPI faktor C= PPI faktor år 1 D= PPI faktor år 2 E= prisjusterat slutpris För att justering av ersättning skall träda i kraft skall Leverantör och utsedda kundrepresentanter enligt första stycket träffa skriftlig överenskommelse härom. 12. REKLAMATION OCH FELLEVERANS Produkt som är felaktig vid leverans skall omgående avvisas av Kunden, som därvid antingen har rätt att häva del av avropet alternativt hela avropet eller kräva ersättningsleverans. Avvisad produkt återsändes efter överenskommelse med Leverantören på dennes bekostnad. Leverantören garanterar att felaktiga produkter ersätts kostnadsfritt inkluderande även kostnader för frakt, extra fraktkostnader för brådskande leveranser och returer föranledda av felaktiga produkter och / eller leveransförseningar. Om reklamation p g a tidsnöd inte är möjlig skall Leverantören ersätta Kunden för ersättningsprodukt och nedlagt extra arbete och tid. Reklamation till exempel på grund av felexpedierad produkt eller felaktigt antal skall kostnadsfritt ombesörjas av Leverantören. Om Leverantören vid felbeställning från Kunden på något sätt tar ut en kostnad för att korrigera detta, skall Kunden ha rätt till motsvarande ersättning om Leverantören levererar fel produkt. Vid reklamation skall Leverantören omgående ta kontakt med Kunden. Vid reklamation av felaktig leverans sker ny leverans dagen efter registrerad reklamation avseende A-sortiment. Vid reklamation av produkt inom B- eller Övrigt sortiment ska leverantören ersätta Kund med likvärdig ersättningsprodukt dagen efter reklamation. Leverans enligt ursprunglig beställning skall ske senast inom 15 dagar avseende B-sortiment och så snart som möjligt avseende övrigt sortiment. Reklamation skall registreras enligt överenskomna rutiner.

7 7 Vid av Kunden felbeställd produkt sker ny leverans vid nästa ordinarie leveranstillfälle. Returer skall av Leverantören återtas vid påföljande ordinarie leveranstillfälle om inte detta innebär problem för Kunden, alternativt efter samråd med Kunden. Leverantören skall vid misstanke om felbeställning göra en rimlighetsbedömning av leverans i förhållande till Kundens normala behov och kontakta Kunden för en kontroll. 13. PÅFÖLJDER VID EJ UPPNÅDD MÅLUPPFYLLELSE Leverantören skall uppfylla de nyckeltal/kvalitetsindikatorer som finns angivna i bilaga 20 Uppdragsgemensam uppföljningsplan, i annat fall utgår vite med nedan angivna belopp: Som beräkningsgrund för eventuella viten gäller följande: Underlaget baseras i normalfallet på den uppdragsgemensamma uppföljningsplanen som återfinns som bilaga 20 i förfrågningsunderlaget. Den frekvens för mätning som finns angiven i uppföljningsplanen är grunden, men föreligger det anledning sett ur ett kundperspektiv, har Kunden rätt att ändra frekvensen på uppföljningen. Om det visar sig att Leverantören inte lever upp till de förutsättningar som anges som miniminivå utgår vite. Viss uppföljning hanteras centralt under ledning av Ledningsgruppen och andra delar hanteras av respektive Kund. Kategori: Patient/ brukarsäkerhet. Frekvens: Kvartalsvis uppföljning om inte annat föranleder annan frekvens. Central uppföljning för alla i upphandlingen ingående enheter. Utvisar uppföljningen ett lägre värde än 95 % utgår vite med 1 miljon kronor per uppföljningstillfälle. Vite kan dock inte utgå oftare än en gång per kvartal. Kategori: Tillgänglighet. Samma förutsättningar som för Patient/brukarsäkerhet fast med annat intervall och om inte annat föranleder annan frekvens. Utvisar uppföljningen ett lägre värde än 70 % utgår vite med 1 miljon kronor per uppföljningstillfälle. Vite kan dock inte utgå oftare än en gång per kvartal. Kategori: Leveranssäkerhet. Viten utgår enligt uppföljningsplanen och denna görs per respektive Kund, men skall likväl avrapporteras till Ledningsgruppen. Frekvens kan variera beroende på respektive Kunds eventuella problem. Då leveranssäkerhet alla kategorier understiger 95 % utgår vite med 2000 kr/leveranstillfälle då försening förekommit per uppföljningsperiod. Denna kostnad regleras direkt till respektive Kund, men sammanställs för alla ingående enheter och inrapporteras till Ledningsgruppen för att helheten skall kunnas synas hos de avtalsansvariga. 14. FAKTURERING OCH BETALNING Fakturaperiod Leverantören fakturerar Kunden en gång per månad i takt med utförda uppdrag och upplupna funktionshyror. På fakturan samlas samtliga poster som skall faktureras den månaden. Även

8 8 fakturor avseende köpta hjälpmedel och tjänster utanför funktionshyran faktureras en gång per månad. Fakturaspecifikation Fakturan utformas och specificeras enligt Kundens anvisningar. Kunden äger rätt att kräva att Leverantören specificerar vissa uppgifter elektroniskt. Kunden har idag och äger rätt att införa elektronisk fakturering och att ställa system för detta till Leverantörens förfogande och användning. Krav på detta beskrivs i förfrågningsunderlaget avseende vilka normer som gäller. Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura 30 dagar efter fakturans ankomst. Faktura skall anses ha nått fram till Kunden senast fem dagar efter det att fakturan skickats från Leverantören. Leverantören har inte rätt att ta ut faktureringsavgift eller andra avgifter eller pristillägg som inte framgår av detta Avtal. Ersättning utgår inte för tjänster som inte fakturerats inom tre månader från det att de slutförts. Dröjsmål Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande räntelags regler. 15. ANSVAR FÖR SKADA Leverantören ansvarar för person- och sakskada eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören eller av dennes anställda eller i övrigt av denne anlitade personer. Leverantören skall hålla Kunden skadeslös om krav väcks mot Kunden som en följd av Leverantörens handlande eller underlåtenhet att handla. Leverantören skall ha rätt att delta i bemötandet av sådant krav. Kunden skall snarast underrätta Leverantören om krav framställs mot Leverantören som omfattas av föregående stycke och Kunden skall inte utan Leverantörens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Leverantörens ersättningsskyldighet. Kunden är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot Kunden framförs som omfattas av Leverantörens ersättningsskyldighet. 16. FÖRSÄKRINGAR Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som Leverantören är ansvarig för. Bevis på fullgod försäkring skall överlämnas till Kunden snarast vid förfrågan.

9 9 Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av Kunden. Leverantören är skyldig att utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall. 17. SEKRETESS Leverantören förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören förbinder sig att tillse att dess personal och underleverantör/underkonsult gör motsvarande åtagande. 18. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Leverantören skall vid marknadsföring avseende Åtagandet vara saklig och följa intentionerna i detta Avtal. Kundens roll som uppdragsgivare skall framgå i alla relevanta sammanhang. Hänvisning till Uppdrag eller i övrigt till beställande enheter eller Kunden i reklam eller marknadsföring får ej göras av Leverantören utan Kundens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören svarar för att patienterna/brukarna får en god information om frågor som berör uppdraget. All information skall ha en tydlig avsändare. Leverantören ansvarar för att informera om sin verksamhet till medborgare i Västra Götaland, samverkansparter och andra intressenter. 19. UNDERLEVERANTÖR Om Leverantören anlitar underleverantör för utförande av verksamhet enligt Avtalet skall Leverantören ansvara för underleverantörens åtagande såsom för sitt eget. Leverantören skall, på Beställarens begäran, lämna information om vilka underleverantörer som anlitas. 20. FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDELSUTRUSTNING Leverantören skall efter detta Avtals upphörande (inklusive eventuell förlängning) sälja befintlig hjälpmedelsutrustning (inkl. tillbehör och reservdelar) som vid Avtalets upphörande är förskrivet till patient/brukare, till eventuellt ny utförare. Försäljningen skall ske vid avtalsövergången till den utförare (extern eller intern part) beställaren kommer att anlita för nästkommande avtalsperiod. Köpeskillingen skall uppgå till av Leverantören under Avtalstiden gjorda investeringar i ovan nämnda hjälpmedel minskat med årlig avskrivning uppgående till tjugo (20) procent. Hjälpmedel som återköps skall redovisas per produkt samt till vilken patient/brukare hjälpmedlet har förskrivits.

10 UPPFÖLJNING Kunden äger rätt att genomföra uppföljningar av verksamhet och prestationer enligt bilaga 20, Uppdragsgemensam uppföljningsplan, samt tillse att Leverantören uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet. Leverantören skall samverka med Kunden i frågor som rör uppföljning och analys av verksamheten samt utveckling av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Leverantören skall samverka med Kunden vid genomförande av patient/brukar- och förskrivarenkäter. Kunden äger rätt att anvisa metod, frågeställningar och tidpunkt för gemensamma patient/brukar- och förskrivarenkäter. Detta sker gemensamt för samtliga Kunder via Kundforum. Kundforum ansvarar för utformning av uppföljningarna. Kunden äger även rätten att göra de kontroller som behövs för att bedöma om Leverantörens fakturering sker på korrekt sätt. 22. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Leverantören ansvarar för att gällande författningar och Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel efterlevs. Kunden ansvarar för att i digital form tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera Kundens riktlinjer och policys som hänvisas till i Avtalet. 23. UTFÖRANDEKRAV AV MILJÖ Leverantören skall i sin produktion av tjänster och produkter som är en följd av detta avtal, verka för att minska sin skadliga miljöpåverkan. Leverantören skall samverka med Kunden i miljöfrågor. Leverantören skall uppfylla samtliga för varje tidpunkt i Sverige gällande lag- och myndighetskrav inom miljöområdet. Miljöarbetet skall vara aktivt under hela avtalsperioden. Leverantören skall senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete, som är öppet för granskning av Kunden. Det innebär att Leverantören ska ha ett miljöledningssystem med en miljöpolicy och en handlingsplan som utgår ifrån Leverantörens betydande miljöaspekter avseende innehållet i detta Avtal. Handlingsplanen ska innehålla konkreta, mätbara och tidsatta mål för miljöarbetet med angiven ansvarsfördelning. Leverantören skall skriftligt dokumentera hur ansvaret för miljöfrågorna ser ut för den verksamhet som utförs enligt detta Avtal. Den dokumenterade ansvarsfördelningen skall vara offentlig och finnas tillgänglig för Kunden om och när denne så önskar ta del av den. Till handlingsplanen skall Leverantören ha utvecklade rutiner för hantering av avvikelser. Handlingsplanen skall årligen revideras.

11 11 Miljöarbetet skall följas upp minst en gång per år. 24. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Leverantören skall inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005: INFORMATIONSFÖRSÖRJNING Leverantören skall ha ett IT-stöd som ger effektivt stöd för hjälpmedelsförsörjningen och en effektiv informationssamverkan med andra leverantörer/vårdgivare. Leverantören skall rapportera relevant och tillförlitlig information om händelser och transaktioner till Kunden och tillsammans med Kunden genomföra uppföljningar enligt Uppföljningsplanen. Leverantören skall använda de IT-tjänster och i övrigt följa de krav som anges i bilaga 6 Kravspecifikation IT i förfrågningsunderlaget och som överenskoms under implementeringstiden i det införandeprojekt avseende IT som då skall genomföras. Leverantören skall skydda sin information mot otillbörlig åtkomst och förstörelse i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Hur skyddet genomförs skall dokumenteras. Leverantören skall på begäran kunna uppvisa denna dokumentation för Kunden. Leverantören skall enligt Kundens instruktioner lämna information till av Kunden använda databaser (HINFO) samt till Kundens IT-system SESAM. 26. FORCE MAJEURE Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet ( Befrielsegrund ), som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som Befrielsegrund om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt. För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid Befrielsegrundens upphörande. Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

12 FÖRTIDA UPPHÖRANDE Kunden har rätt att häva detta Avtal eller del därav om Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare. Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift. Kunden har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande därom. Leverantören åberopat befrielsegrund enligt punkten 29 ovan och sådan omständighet har varat i trettio (30) dagar. Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om Kunden i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom. Kunden är i dröjsmål med betalning enligt punkten 14 ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom. Kunden åberopat befrielsegrund enligt punkten 29 ovan och sådan omständighet har varat i trettio (30) dagar. 28. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET Detta Avtal får inte utan Kundens i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåtas på annan Leverantör. 29. OMFÖRHANDLING Förhandling om åtagandet enligt detta avtal kan begäras av Parterna vid väsentliga förändringar av omständigheter som ligger till grund för detta Avtal. Begäran om omförhandling skall vara skriftlig. Omförhandling skall inledas så snart som möjligt efter framställan därom. Påkallande av omförhandling befriar inte Part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal intill dess nytt avtal har slutits. Omförhandling kan påkallas av Kunden till följd av större förändringar i vårdens struktur eller till följd av politiska beslut om förändringar i Handboken, som kan påverka ovanstående tjänster.

13 KONTAKTPERSON KUND Namn. Befattning.. Kontaktinformation (telefon nr, post adress mm) E-post: 31. KONTAKTPERSON LEVERANTÖR Namn: Lennart Strömbergh Befattning: Områdeschef Kontaktinformation , E-post: 32. EFTER AVTALETS UPPHÖRANDE Kunden och Leverantören skall vid Avtalets upphörande samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal för att övergången till annan vårdgivare skall kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Leverantören är skyldig att till Kunden kostnadsfritt lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse för Kunden inför och i samband med Avtalets upphörande. När Leverantören upphör att driva avtalad verksamhet i sin helhet, eller till viss del, skall patientjournalen överföras till annan av Kunden anvisad hälso- och sjukvårdspersonal som framöver skall svara för patientens vård och behandling. Om journalen finns hos Kunden skall istället en kopia av journalen överföras. Patientens medgivande till sådan överföring skall finnas. Leverantören skall svara för att dokumentation upprättas vid överföring av patientjournal så att journal kan följas. För utförda tjänster enligt Avtalet gäller Avtalets bestämmelser i tillämpliga delar även efter det att Avtalet upphört att gälla. 33. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal. 34. TVIST Tvist i anledning av detta Avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, vid den domsaga där Kunden har sitt säte som första instans.

14 14 Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum För Kunden För leverantören. Behörig befattningshavare Stig Fihn, Servicedirektör Behörig befattningshavare

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter Dnr 2011/2214 RAMAVTAL mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter 2012-05-30 American Express Services Europe

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer