AVTAL xxx 1. BAKGRUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL xxx 1. BAKGRUND"

Transkript

1 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, , träffat följande avtal. AVTAL avseende hjälpmedelsförsörjning för VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Detta avtal gäller för xxx organisationsnummer , nedan kallad Kunden. 1. BAKGRUND I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret. Ansvarsförhållandena styrs av Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland samt Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel (nedan benämnd Handboken). Under våren 2008 har samtliga kommuner var för sig och regionfullmäktige tagit beslut om att upprätta ett samverkansavtal för upphandling av den framtida hjälpmedelsförsörjningen. Servicenämnden i Västra Götalandsregionen har av regionfullmäktige fått i uppdrag att delta i anbudsgivningen. Målet med denna upphandling är att tillgodose patient/brukares och förskrivares behov av funktionellt fullgoda hjälpmedel och att tillgodose behovet av expertkunskap inom hjälpmedelsområdet kopplat till patient/brukares behov. Stor vikt i denna upphandling kommer att ges kundinflytande samt kvalitetskraven för brukarsäkerhet, leveranssäkerhet och tillgänglighet. Verksamhetens huvudändamål är att tillhandahålla hjälpmedel åt personer med funktionsnedsättning. I hälso- och sjukvården är hjälpmedel alltid en integrerad del i vård och behandling och/ eller rehabilitering och habilitering. De upphandlande myndigheterna har genomfört en upphandling av hjälpmedelsförsörjning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Avtal har träffats denna dag mellan Kunden och Leverantören om tillhandahållande av hjälpmedelsförsörjning.

2 2 DEFINITIONER Arbetsdag Med ordinarie Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag och utgör inte arbetsdag. Avtal Detta avtal och därtill hörande bilagor. Kunden Med Kunden avses respektive avtalstecknande part, d v s VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Driftstart Skall avse från och med den då Leverantören skall utföra tjänster i enlighet med detta Avtal. Parter Kunden och Leverantören. Åtagandet Avser vad som anges i Kravspecifikationen. 2. AVTALSHANDLINGARNAS INBÖRDES ORDNING Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Kravspecifikationen 4. Vid var tid gällande prislista 5. Uppföljningsplan enligt bilaga 20 till förfrågningsunderlaget 6. Kundens förfrågningsunderlag med ev kompletteringar 7. Leverantörens anbud med ev förtydliganden 3. AVTALSPERIOD Detta Avtal gäller från och med det datum då bägge parter undertecknat det till och med Leverans avseende hjälpmedelsförsörjning enligt detta avtal träder i kraft vid driftstart. Driftstart är tidpunkten då detta avtal ersätter befintligt avtal. Kunden har rätt att förlänga Avtalet på oförändrade villkor upp till två (2) år. Kunden skall skriftligen påkalla förlängning senast nio (9) månader innan Avtalet upphör.

3 3 4. DRIFTSTART Skulle fullföljandet av Åtagandet enligt detta Avtal försenas eller helt utebli vid överenskommen Driftsstart, har Kunden rätt att fullgöra Åtagandet med egen eller andra leverantörers personal. Kunden har därvid rätt till ersättning för uppkomna merkostnader samt ersättning med ytterligare femtio (50) procent av dessa merkostnader. Leverantören skall skyndsamt vidta åtgärder för att undanröja förseningen. Om så inte skett inom fyra (4) månader från överenskommen Driftstart har Kunden rätt att häva detta Avtal. 5. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE Leverantören åtar sig att från och med Driftstart bedriva verksamhet i enlighet med bilagda Kravspecifikation Leverantören skall utföra Åtagandet som en självständig aktör och äger inte företräda Kunden utöver vad som framgår av detta Avtal 6. PATIENTNÄMNDEN Västra Götalandsregionens Patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Leverantören svarar för. Leverantören skall snarast och utan kostnad, ge nämnderna den information och svar på ställda skrivelser som begärs. 7. PERSONAL OCH LEDNING Leverantörens personal skall ha för Verksamheten adekvat kompetens i enlighet med förutsättningarna i kravspecifikationen. Leverantören skall tillse att personalen får den fortbildning som erfordras för att upprätthålla och utveckla kompetensen inom yrket. Leverantören skall ha en verksamhetschef enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning/byte av verksamhetschef skall Leverantören inhämta godkännande av Kunden. Leverantören skall ha tillgång till personal i den omfattning detta Avtal kräver. I verksamheten skall finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast, legitimerad logoped, samt för uppdraget annan nödvändig kompetens. Vid personalbrist är det Leverantörens skyldighet att anskaffa/hyra in personal. Personal med kund- och patient/brukarkontakt skall tala och förstå svenska. 8. TILLSTÅND Leverantören skall ha de tillstånd och bemyndiganden samt uppfylla sådan anmälningsskyldighet som vid var tid är gällande för utförande av uppdraget. För de fall myndighet skulle återkalla tillstånd, bemyndigande eller F-skattesedel skall Leverantören omedelbart meddela Kunden detta.

4 4 9. PATIENTJOURNALER Leverantören skall upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. När en samordnad patientjournal blir aktuell skall Leverantören följa kommande anvisningar från Kunden avseende detta. 10. TILLGÄNGLIGHET Tillgänglighet för tjänstens utförande framgår av Kravspecifikation. 11. ERSÄTTNING Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som inte har avtalats mellan Parterna. Köp av hjälpmedel. Kunden ersätter Leverantören vid fullgjord och godkänd leverans. Funktionsersättning (funktionshyra) Kunden ersätter Leverantören med en produktionsrelaterad ersättning, så kallad funktionshyra per levererat hjälpmedel. Funktionshyra framgår av vid var tid gällande prislista. För funktionshyra för hjälpmedel, angivet i anbudsmall/prislista som hyra utgår en ersättning per dygn eller månad. För funktionshyra kan Leverantören fakturera Kunden från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient/brukare eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt till Leverantören, som då har att hämta hjälpmedlet vid angiven plats. För enstaka hjälpmedelsutrustning med ej definierad funktion i prislista skall funktionsersättning överenskommas med Kunden. Samma prissättning skall gälla för samtliga Kunder. Ersättning för förlorat eller onormalt slitage av hjälpmedel Om patienten/brukaren förlorat förskrivet hjälpmedel skall kostnader för detta svinn täckas av Leverantören för produkter som omfattas av funktionshyran. Kunden skall stå för kostnaden för det svinn som överstiger 0,5 %, om svinnet uppgår till mer än 0,5 % av den totala omsättningen för respektive Kund. Om patienten/brukaren hanterat förskrivet hjälpmedlet så att onormalt slitage uppkommit ersätter Kunden Leverantören för hjälpmedelsutrustningen enligt punkt 19 i Avtalet, återköp av hjälpmedelsutrustning. Leverantören bedömer i samråd med Kunden när onormalt slitage kan åberopas.

5 5 Övrig ersättning För övriga tjänster som ingår i upphandlingen gäller förutsättningarna i kravspecifikationen, anbudet och anbudsmallen. Prisjustering Samtliga priser är fasta till och med Överläggningar om prisjustering sker mellan Leverantör och av Kunderna utsedda representanter med ansvar för avtalsförvaltning. Priserna skall vara lika för samtliga Kunder. Överläggning kan påkallas av båda Parter. Prisjustering kan ske högst en gång per år. Rätt till prisjustering föreligger enligt följande: OPI Tjugo (20) procent av priset regleras enligt Omsorgsprisindex (OPI). Ersättningen skall vara fast från tidpunkten för avtalets tecknande till Från justeras priserna med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting. För tidsperioden tom justeras 20 % av priset med det fastställda procenttalet som publiceras december 2009 att gälla för år För tidsperioden från och med justeras gällande priser med det fastställda procenttalet som publiceras december 2010 att gäller för år Motsvarande helårs beräkningssätt används lika för kommande hela kalenderår under avtalstiden. Om en definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. Om endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt. Om avtalet löper ut under året ska omräkningsfaktorn ur särskild tabell för användande under slutåret användas. Om avtalet innehåller en förlängningsoption och denna förlängningsoption träder i kraft, ska ersättningen under året i sin helhet uppräknas enligt omräkningsfaktorn för helåret. Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas. PPI Sextio (60) procent av priset regleras enligt SCB:s preliminära index SNI 28-35, Producentprisindex (PPI) För tidsperioden tom justeras 60 % av priset enligt PPI. Referensmånad skall vara juli 2009 och dess procentuella skillnad mot juli För att avtalade prisjusteringar skall genomföras samtidig under avtalsperioden skall för tidsperioden från och med priserna justeras andra gången enligt PPI. Referensmånad skall vara oktober 2010 och dess procentuella skillnad mot oktober 2009.

6 6 Motsvarande helårs beräkningssätt med oktober som basmånad används lika för kommande hela kalenderår under avtalstiden. Fast pris Tjugo (20) procent av priset är fast under hela avtalstiden. Prisjusteringar kommer då att ske enligt formeln ((A/100*20)*(1+B/100))+((A/100*60)*(D/C))+(A/100*20)=E A= ursprungspris B= OPI faktor C= PPI faktor år 1 D= PPI faktor år 2 E= prisjusterat slutpris För att justering av ersättning skall träda i kraft skall Leverantör och utsedda kundrepresentanter enligt första stycket träffa skriftlig överenskommelse härom. 12. REKLAMATION OCH FELLEVERANS Produkt som är felaktig vid leverans skall omgående avvisas av Kunden, som därvid antingen har rätt att häva del av avropet alternativt hela avropet eller kräva ersättningsleverans. Avvisad produkt återsändes efter överenskommelse med Leverantören på dennes bekostnad. Leverantören garanterar att felaktiga produkter ersätts kostnadsfritt inkluderande även kostnader för frakt, extra fraktkostnader för brådskande leveranser och returer föranledda av felaktiga produkter och / eller leveransförseningar. Om reklamation p g a tidsnöd inte är möjlig skall Leverantören ersätta Kunden för ersättningsprodukt och nedlagt extra arbete och tid. Reklamation till exempel på grund av felexpedierad produkt eller felaktigt antal skall kostnadsfritt ombesörjas av Leverantören. Om Leverantören vid felbeställning från Kunden på något sätt tar ut en kostnad för att korrigera detta, skall Kunden ha rätt till motsvarande ersättning om Leverantören levererar fel produkt. Vid reklamation skall Leverantören omgående ta kontakt med Kunden. Vid reklamation av felaktig leverans sker ny leverans dagen efter registrerad reklamation avseende A-sortiment. Vid reklamation av produkt inom B- eller Övrigt sortiment ska leverantören ersätta Kund med likvärdig ersättningsprodukt dagen efter reklamation. Leverans enligt ursprunglig beställning skall ske senast inom 15 dagar avseende B-sortiment och så snart som möjligt avseende övrigt sortiment. Reklamation skall registreras enligt överenskomna rutiner.

7 7 Vid av Kunden felbeställd produkt sker ny leverans vid nästa ordinarie leveranstillfälle. Returer skall av Leverantören återtas vid påföljande ordinarie leveranstillfälle om inte detta innebär problem för Kunden, alternativt efter samråd med Kunden. Leverantören skall vid misstanke om felbeställning göra en rimlighetsbedömning av leverans i förhållande till Kundens normala behov och kontakta Kunden för en kontroll. 13. PÅFÖLJDER VID EJ UPPNÅDD MÅLUPPFYLLELSE Leverantören skall uppfylla de nyckeltal/kvalitetsindikatorer som finns angivna i bilaga 20 Uppdragsgemensam uppföljningsplan, i annat fall utgår vite med nedan angivna belopp: Som beräkningsgrund för eventuella viten gäller följande: Underlaget baseras i normalfallet på den uppdragsgemensamma uppföljningsplanen som återfinns som bilaga 20 i förfrågningsunderlaget. Den frekvens för mätning som finns angiven i uppföljningsplanen är grunden, men föreligger det anledning sett ur ett kundperspektiv, har Kunden rätt att ändra frekvensen på uppföljningen. Om det visar sig att Leverantören inte lever upp till de förutsättningar som anges som miniminivå utgår vite. Viss uppföljning hanteras centralt under ledning av Ledningsgruppen och andra delar hanteras av respektive Kund. Kategori: Patient/ brukarsäkerhet. Frekvens: Kvartalsvis uppföljning om inte annat föranleder annan frekvens. Central uppföljning för alla i upphandlingen ingående enheter. Utvisar uppföljningen ett lägre värde än 95 % utgår vite med 1 miljon kronor per uppföljningstillfälle. Vite kan dock inte utgå oftare än en gång per kvartal. Kategori: Tillgänglighet. Samma förutsättningar som för Patient/brukarsäkerhet fast med annat intervall och om inte annat föranleder annan frekvens. Utvisar uppföljningen ett lägre värde än 70 % utgår vite med 1 miljon kronor per uppföljningstillfälle. Vite kan dock inte utgå oftare än en gång per kvartal. Kategori: Leveranssäkerhet. Viten utgår enligt uppföljningsplanen och denna görs per respektive Kund, men skall likväl avrapporteras till Ledningsgruppen. Frekvens kan variera beroende på respektive Kunds eventuella problem. Då leveranssäkerhet alla kategorier understiger 95 % utgår vite med 2000 kr/leveranstillfälle då försening förekommit per uppföljningsperiod. Denna kostnad regleras direkt till respektive Kund, men sammanställs för alla ingående enheter och inrapporteras till Ledningsgruppen för att helheten skall kunnas synas hos de avtalsansvariga. 14. FAKTURERING OCH BETALNING Fakturaperiod Leverantören fakturerar Kunden en gång per månad i takt med utförda uppdrag och upplupna funktionshyror. På fakturan samlas samtliga poster som skall faktureras den månaden. Även

8 8 fakturor avseende köpta hjälpmedel och tjänster utanför funktionshyran faktureras en gång per månad. Fakturaspecifikation Fakturan utformas och specificeras enligt Kundens anvisningar. Kunden äger rätt att kräva att Leverantören specificerar vissa uppgifter elektroniskt. Kunden har idag och äger rätt att införa elektronisk fakturering och att ställa system för detta till Leverantörens förfogande och användning. Krav på detta beskrivs i förfrågningsunderlaget avseende vilka normer som gäller. Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura 30 dagar efter fakturans ankomst. Faktura skall anses ha nått fram till Kunden senast fem dagar efter det att fakturan skickats från Leverantören. Leverantören har inte rätt att ta ut faktureringsavgift eller andra avgifter eller pristillägg som inte framgår av detta Avtal. Ersättning utgår inte för tjänster som inte fakturerats inom tre månader från det att de slutförts. Dröjsmål Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande räntelags regler. 15. ANSVAR FÖR SKADA Leverantören ansvarar för person- och sakskada eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören eller av dennes anställda eller i övrigt av denne anlitade personer. Leverantören skall hålla Kunden skadeslös om krav väcks mot Kunden som en följd av Leverantörens handlande eller underlåtenhet att handla. Leverantören skall ha rätt att delta i bemötandet av sådant krav. Kunden skall snarast underrätta Leverantören om krav framställs mot Leverantören som omfattas av föregående stycke och Kunden skall inte utan Leverantörens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Leverantörens ersättningsskyldighet. Kunden är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot Kunden framförs som omfattas av Leverantörens ersättningsskyldighet. 16. FÖRSÄKRINGAR Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som Leverantören är ansvarig för. Bevis på fullgod försäkring skall överlämnas till Kunden snarast vid förfrågan.

9 9 Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av Kunden. Leverantören är skyldig att utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall. 17. SEKRETESS Leverantören förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören förbinder sig att tillse att dess personal och underleverantör/underkonsult gör motsvarande åtagande. 18. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Leverantören skall vid marknadsföring avseende Åtagandet vara saklig och följa intentionerna i detta Avtal. Kundens roll som uppdragsgivare skall framgå i alla relevanta sammanhang. Hänvisning till Uppdrag eller i övrigt till beställande enheter eller Kunden i reklam eller marknadsföring får ej göras av Leverantören utan Kundens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören svarar för att patienterna/brukarna får en god information om frågor som berör uppdraget. All information skall ha en tydlig avsändare. Leverantören ansvarar för att informera om sin verksamhet till medborgare i Västra Götaland, samverkansparter och andra intressenter. 19. UNDERLEVERANTÖR Om Leverantören anlitar underleverantör för utförande av verksamhet enligt Avtalet skall Leverantören ansvara för underleverantörens åtagande såsom för sitt eget. Leverantören skall, på Beställarens begäran, lämna information om vilka underleverantörer som anlitas. 20. FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDELSUTRUSTNING Leverantören skall efter detta Avtals upphörande (inklusive eventuell förlängning) sälja befintlig hjälpmedelsutrustning (inkl. tillbehör och reservdelar) som vid Avtalets upphörande är förskrivet till patient/brukare, till eventuellt ny utförare. Försäljningen skall ske vid avtalsövergången till den utförare (extern eller intern part) beställaren kommer att anlita för nästkommande avtalsperiod. Köpeskillingen skall uppgå till av Leverantören under Avtalstiden gjorda investeringar i ovan nämnda hjälpmedel minskat med årlig avskrivning uppgående till tjugo (20) procent. Hjälpmedel som återköps skall redovisas per produkt samt till vilken patient/brukare hjälpmedlet har förskrivits.

10 UPPFÖLJNING Kunden äger rätt att genomföra uppföljningar av verksamhet och prestationer enligt bilaga 20, Uppdragsgemensam uppföljningsplan, samt tillse att Leverantören uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet. Leverantören skall samverka med Kunden i frågor som rör uppföljning och analys av verksamheten samt utveckling av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Leverantören skall samverka med Kunden vid genomförande av patient/brukar- och förskrivarenkäter. Kunden äger rätt att anvisa metod, frågeställningar och tidpunkt för gemensamma patient/brukar- och förskrivarenkäter. Detta sker gemensamt för samtliga Kunder via Kundforum. Kundforum ansvarar för utformning av uppföljningarna. Kunden äger även rätten att göra de kontroller som behövs för att bedöma om Leverantörens fakturering sker på korrekt sätt. 22. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Leverantören ansvarar för att gällande författningar och Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel efterlevs. Kunden ansvarar för att i digital form tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera Kundens riktlinjer och policys som hänvisas till i Avtalet. 23. UTFÖRANDEKRAV AV MILJÖ Leverantören skall i sin produktion av tjänster och produkter som är en följd av detta avtal, verka för att minska sin skadliga miljöpåverkan. Leverantören skall samverka med Kunden i miljöfrågor. Leverantören skall uppfylla samtliga för varje tidpunkt i Sverige gällande lag- och myndighetskrav inom miljöområdet. Miljöarbetet skall vara aktivt under hela avtalsperioden. Leverantören skall senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete, som är öppet för granskning av Kunden. Det innebär att Leverantören ska ha ett miljöledningssystem med en miljöpolicy och en handlingsplan som utgår ifrån Leverantörens betydande miljöaspekter avseende innehållet i detta Avtal. Handlingsplanen ska innehålla konkreta, mätbara och tidsatta mål för miljöarbetet med angiven ansvarsfördelning. Leverantören skall skriftligt dokumentera hur ansvaret för miljöfrågorna ser ut för den verksamhet som utförs enligt detta Avtal. Den dokumenterade ansvarsfördelningen skall vara offentlig och finnas tillgänglig för Kunden om och när denne så önskar ta del av den. Till handlingsplanen skall Leverantören ha utvecklade rutiner för hantering av avvikelser. Handlingsplanen skall årligen revideras.

11 11 Miljöarbetet skall följas upp minst en gång per år. 24. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Leverantören skall inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005: INFORMATIONSFÖRSÖRJNING Leverantören skall ha ett IT-stöd som ger effektivt stöd för hjälpmedelsförsörjningen och en effektiv informationssamverkan med andra leverantörer/vårdgivare. Leverantören skall rapportera relevant och tillförlitlig information om händelser och transaktioner till Kunden och tillsammans med Kunden genomföra uppföljningar enligt Uppföljningsplanen. Leverantören skall använda de IT-tjänster och i övrigt följa de krav som anges i bilaga 6 Kravspecifikation IT i förfrågningsunderlaget och som överenskoms under implementeringstiden i det införandeprojekt avseende IT som då skall genomföras. Leverantören skall skydda sin information mot otillbörlig åtkomst och förstörelse i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Hur skyddet genomförs skall dokumenteras. Leverantören skall på begäran kunna uppvisa denna dokumentation för Kunden. Leverantören skall enligt Kundens instruktioner lämna information till av Kunden använda databaser (HINFO) samt till Kundens IT-system SESAM. 26. FORCE MAJEURE Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet ( Befrielsegrund ), som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som Befrielsegrund om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt. För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid Befrielsegrundens upphörande. Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

12 FÖRTIDA UPPHÖRANDE Kunden har rätt att häva detta Avtal eller del därav om Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare. Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift. Kunden har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande därom. Leverantören åberopat befrielsegrund enligt punkten 29 ovan och sådan omständighet har varat i trettio (30) dagar. Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om Kunden i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom. Kunden är i dröjsmål med betalning enligt punkten 14 ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom. Kunden åberopat befrielsegrund enligt punkten 29 ovan och sådan omständighet har varat i trettio (30) dagar. 28. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET Detta Avtal får inte utan Kundens i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåtas på annan Leverantör. 29. OMFÖRHANDLING Förhandling om åtagandet enligt detta avtal kan begäras av Parterna vid väsentliga förändringar av omständigheter som ligger till grund för detta Avtal. Begäran om omförhandling skall vara skriftlig. Omförhandling skall inledas så snart som möjligt efter framställan därom. Påkallande av omförhandling befriar inte Part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal intill dess nytt avtal har slutits. Omförhandling kan påkallas av Kunden till följd av större förändringar i vårdens struktur eller till följd av politiska beslut om förändringar i Handboken, som kan påverka ovanstående tjänster.

13 KONTAKTPERSON KUND Namn. Befattning.. Kontaktinformation (telefon nr, post adress mm) E-post: 31. KONTAKTPERSON LEVERANTÖR Namn: Lennart Strömbergh Befattning: Områdeschef Kontaktinformation , E-post: 32. EFTER AVTALETS UPPHÖRANDE Kunden och Leverantören skall vid Avtalets upphörande samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal för att övergången till annan vårdgivare skall kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Leverantören är skyldig att till Kunden kostnadsfritt lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse för Kunden inför och i samband med Avtalets upphörande. När Leverantören upphör att driva avtalad verksamhet i sin helhet, eller till viss del, skall patientjournalen överföras till annan av Kunden anvisad hälso- och sjukvårdspersonal som framöver skall svara för patientens vård och behandling. Om journalen finns hos Kunden skall istället en kopia av journalen överföras. Patientens medgivande till sådan överföring skall finnas. Leverantören skall svara för att dokumentation upprättas vid överföring av patientjournal så att journal kan följas. För utförda tjänster enligt Avtalet gäller Avtalets bestämmelser i tillämpliga delar även efter det att Avtalet upphört att gälla. 33. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal. 34. TVIST Tvist i anledning av detta Avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, vid den domsaga där Kunden har sitt säte som första instans.

14 14 Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum För Kunden För leverantören. Behörig befattningshavare Stig Fihn, Servicedirektör Behörig befattningshavare

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting

Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Sid 1(7) Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting 1 Patientens ställning Landstingsfullmäktige har fastställd en Vårdetisk plattform. Denna innebär bland annat

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605 Avtalsmall mellan Landstinget i Jönköpings län och gällande Neuropsykiatriska utredningar Dnr LK10-0605 2(8) Innehållsförteckning Sid F3 TJÄNSTEAVTAL - Neuropsykiatriska utredningar 3 3.1 Avtalsform 3

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet IT och Allmänt Material

Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet IT och Allmänt Material Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet IT och Allmänt Material Maria Mera Inköpare Telefon 046 755 00 47 maria.mera@skane.se Datum 2010-06-01 Diarienr 1000223 1 (6) RAMAVTAL A. Avtalsnr: 1000223-05, Hörapparater

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 2002 AVSEENDE TANDTEKNISKA TJÄNSTER Leveransvillkoren gäller tillverkning och försäljning av specialanpassade medicintekniska produkter som levereras

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 2.1. Förutsättningar. 2.2. Handlingars inbördes rangordning 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 2.1. Förutsättningar. 2.2. Handlingars inbördes rangordning 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 18 år- Detta område avser: Behandlingshem med HVB tillstånd inriktade mot personer

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer