AVTAL xxx 1. BAKGRUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL xxx 1. BAKGRUND"

Transkript

1 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, , träffat följande avtal. AVTAL avseende hjälpmedelsförsörjning för VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Detta avtal gäller för xxx organisationsnummer , nedan kallad Kunden. 1. BAKGRUND I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret. Ansvarsförhållandena styrs av Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland samt Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel (nedan benämnd Handboken). Under våren 2008 har samtliga kommuner var för sig och regionfullmäktige tagit beslut om att upprätta ett samverkansavtal för upphandling av den framtida hjälpmedelsförsörjningen. Servicenämnden i Västra Götalandsregionen har av regionfullmäktige fått i uppdrag att delta i anbudsgivningen. Målet med denna upphandling är att tillgodose patient/brukares och förskrivares behov av funktionellt fullgoda hjälpmedel och att tillgodose behovet av expertkunskap inom hjälpmedelsområdet kopplat till patient/brukares behov. Stor vikt i denna upphandling kommer att ges kundinflytande samt kvalitetskraven för brukarsäkerhet, leveranssäkerhet och tillgänglighet. Verksamhetens huvudändamål är att tillhandahålla hjälpmedel åt personer med funktionsnedsättning. I hälso- och sjukvården är hjälpmedel alltid en integrerad del i vård och behandling och/ eller rehabilitering och habilitering. De upphandlande myndigheterna har genomfört en upphandling av hjälpmedelsförsörjning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Avtal har träffats denna dag mellan Kunden och Leverantören om tillhandahållande av hjälpmedelsförsörjning.

2 2 DEFINITIONER Arbetsdag Med ordinarie Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag och utgör inte arbetsdag. Avtal Detta avtal och därtill hörande bilagor. Kunden Med Kunden avses respektive avtalstecknande part, d v s VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Driftstart Skall avse från och med den då Leverantören skall utföra tjänster i enlighet med detta Avtal. Parter Kunden och Leverantören. Åtagandet Avser vad som anges i Kravspecifikationen. 2. AVTALSHANDLINGARNAS INBÖRDES ORDNING Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Kravspecifikationen 4. Vid var tid gällande prislista 5. Uppföljningsplan enligt bilaga 20 till förfrågningsunderlaget 6. Kundens förfrågningsunderlag med ev kompletteringar 7. Leverantörens anbud med ev förtydliganden 3. AVTALSPERIOD Detta Avtal gäller från och med det datum då bägge parter undertecknat det till och med Leverans avseende hjälpmedelsförsörjning enligt detta avtal träder i kraft vid driftstart. Driftstart är tidpunkten då detta avtal ersätter befintligt avtal. Kunden har rätt att förlänga Avtalet på oförändrade villkor upp till två (2) år. Kunden skall skriftligen påkalla förlängning senast nio (9) månader innan Avtalet upphör.

3 3 4. DRIFTSTART Skulle fullföljandet av Åtagandet enligt detta Avtal försenas eller helt utebli vid överenskommen Driftsstart, har Kunden rätt att fullgöra Åtagandet med egen eller andra leverantörers personal. Kunden har därvid rätt till ersättning för uppkomna merkostnader samt ersättning med ytterligare femtio (50) procent av dessa merkostnader. Leverantören skall skyndsamt vidta åtgärder för att undanröja förseningen. Om så inte skett inom fyra (4) månader från överenskommen Driftstart har Kunden rätt att häva detta Avtal. 5. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE Leverantören åtar sig att från och med Driftstart bedriva verksamhet i enlighet med bilagda Kravspecifikation Leverantören skall utföra Åtagandet som en självständig aktör och äger inte företräda Kunden utöver vad som framgår av detta Avtal 6. PATIENTNÄMNDEN Västra Götalandsregionens Patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Leverantören svarar för. Leverantören skall snarast och utan kostnad, ge nämnderna den information och svar på ställda skrivelser som begärs. 7. PERSONAL OCH LEDNING Leverantörens personal skall ha för Verksamheten adekvat kompetens i enlighet med förutsättningarna i kravspecifikationen. Leverantören skall tillse att personalen får den fortbildning som erfordras för att upprätthålla och utveckla kompetensen inom yrket. Leverantören skall ha en verksamhetschef enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning/byte av verksamhetschef skall Leverantören inhämta godkännande av Kunden. Leverantören skall ha tillgång till personal i den omfattning detta Avtal kräver. I verksamheten skall finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast, legitimerad logoped, samt för uppdraget annan nödvändig kompetens. Vid personalbrist är det Leverantörens skyldighet att anskaffa/hyra in personal. Personal med kund- och patient/brukarkontakt skall tala och förstå svenska. 8. TILLSTÅND Leverantören skall ha de tillstånd och bemyndiganden samt uppfylla sådan anmälningsskyldighet som vid var tid är gällande för utförande av uppdraget. För de fall myndighet skulle återkalla tillstånd, bemyndigande eller F-skattesedel skall Leverantören omedelbart meddela Kunden detta.

4 4 9. PATIENTJOURNALER Leverantören skall upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. När en samordnad patientjournal blir aktuell skall Leverantören följa kommande anvisningar från Kunden avseende detta. 10. TILLGÄNGLIGHET Tillgänglighet för tjänstens utförande framgår av Kravspecifikation. 11. ERSÄTTNING Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som inte har avtalats mellan Parterna. Köp av hjälpmedel. Kunden ersätter Leverantören vid fullgjord och godkänd leverans. Funktionsersättning (funktionshyra) Kunden ersätter Leverantören med en produktionsrelaterad ersättning, så kallad funktionshyra per levererat hjälpmedel. Funktionshyra framgår av vid var tid gällande prislista. För funktionshyra för hjälpmedel, angivet i anbudsmall/prislista som hyra utgår en ersättning per dygn eller månad. För funktionshyra kan Leverantören fakturera Kunden från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient/brukare eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt till Leverantören, som då har att hämta hjälpmedlet vid angiven plats. För enstaka hjälpmedelsutrustning med ej definierad funktion i prislista skall funktionsersättning överenskommas med Kunden. Samma prissättning skall gälla för samtliga Kunder. Ersättning för förlorat eller onormalt slitage av hjälpmedel Om patienten/brukaren förlorat förskrivet hjälpmedel skall kostnader för detta svinn täckas av Leverantören för produkter som omfattas av funktionshyran. Kunden skall stå för kostnaden för det svinn som överstiger 0,5 %, om svinnet uppgår till mer än 0,5 % av den totala omsättningen för respektive Kund. Om patienten/brukaren hanterat förskrivet hjälpmedlet så att onormalt slitage uppkommit ersätter Kunden Leverantören för hjälpmedelsutrustningen enligt punkt 19 i Avtalet, återköp av hjälpmedelsutrustning. Leverantören bedömer i samråd med Kunden när onormalt slitage kan åberopas.

5 5 Övrig ersättning För övriga tjänster som ingår i upphandlingen gäller förutsättningarna i kravspecifikationen, anbudet och anbudsmallen. Prisjustering Samtliga priser är fasta till och med Överläggningar om prisjustering sker mellan Leverantör och av Kunderna utsedda representanter med ansvar för avtalsförvaltning. Priserna skall vara lika för samtliga Kunder. Överläggning kan påkallas av båda Parter. Prisjustering kan ske högst en gång per år. Rätt till prisjustering föreligger enligt följande: OPI Tjugo (20) procent av priset regleras enligt Omsorgsprisindex (OPI). Ersättningen skall vara fast från tidpunkten för avtalets tecknande till Från justeras priserna med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting. För tidsperioden tom justeras 20 % av priset med det fastställda procenttalet som publiceras december 2009 att gälla för år För tidsperioden från och med justeras gällande priser med det fastställda procenttalet som publiceras december 2010 att gäller för år Motsvarande helårs beräkningssätt används lika för kommande hela kalenderår under avtalstiden. Om en definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. Om endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt. Om avtalet löper ut under året ska omräkningsfaktorn ur särskild tabell för användande under slutåret användas. Om avtalet innehåller en förlängningsoption och denna förlängningsoption träder i kraft, ska ersättningen under året i sin helhet uppräknas enligt omräkningsfaktorn för helåret. Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas. PPI Sextio (60) procent av priset regleras enligt SCB:s preliminära index SNI 28-35, Producentprisindex (PPI) För tidsperioden tom justeras 60 % av priset enligt PPI. Referensmånad skall vara juli 2009 och dess procentuella skillnad mot juli För att avtalade prisjusteringar skall genomföras samtidig under avtalsperioden skall för tidsperioden från och med priserna justeras andra gången enligt PPI. Referensmånad skall vara oktober 2010 och dess procentuella skillnad mot oktober 2009.

6 6 Motsvarande helårs beräkningssätt med oktober som basmånad används lika för kommande hela kalenderår under avtalstiden. Fast pris Tjugo (20) procent av priset är fast under hela avtalstiden. Prisjusteringar kommer då att ske enligt formeln ((A/100*20)*(1+B/100))+((A/100*60)*(D/C))+(A/100*20)=E A= ursprungspris B= OPI faktor C= PPI faktor år 1 D= PPI faktor år 2 E= prisjusterat slutpris För att justering av ersättning skall träda i kraft skall Leverantör och utsedda kundrepresentanter enligt första stycket träffa skriftlig överenskommelse härom. 12. REKLAMATION OCH FELLEVERANS Produkt som är felaktig vid leverans skall omgående avvisas av Kunden, som därvid antingen har rätt att häva del av avropet alternativt hela avropet eller kräva ersättningsleverans. Avvisad produkt återsändes efter överenskommelse med Leverantören på dennes bekostnad. Leverantören garanterar att felaktiga produkter ersätts kostnadsfritt inkluderande även kostnader för frakt, extra fraktkostnader för brådskande leveranser och returer föranledda av felaktiga produkter och / eller leveransförseningar. Om reklamation p g a tidsnöd inte är möjlig skall Leverantören ersätta Kunden för ersättningsprodukt och nedlagt extra arbete och tid. Reklamation till exempel på grund av felexpedierad produkt eller felaktigt antal skall kostnadsfritt ombesörjas av Leverantören. Om Leverantören vid felbeställning från Kunden på något sätt tar ut en kostnad för att korrigera detta, skall Kunden ha rätt till motsvarande ersättning om Leverantören levererar fel produkt. Vid reklamation skall Leverantören omgående ta kontakt med Kunden. Vid reklamation av felaktig leverans sker ny leverans dagen efter registrerad reklamation avseende A-sortiment. Vid reklamation av produkt inom B- eller Övrigt sortiment ska leverantören ersätta Kund med likvärdig ersättningsprodukt dagen efter reklamation. Leverans enligt ursprunglig beställning skall ske senast inom 15 dagar avseende B-sortiment och så snart som möjligt avseende övrigt sortiment. Reklamation skall registreras enligt överenskomna rutiner.

7 7 Vid av Kunden felbeställd produkt sker ny leverans vid nästa ordinarie leveranstillfälle. Returer skall av Leverantören återtas vid påföljande ordinarie leveranstillfälle om inte detta innebär problem för Kunden, alternativt efter samråd med Kunden. Leverantören skall vid misstanke om felbeställning göra en rimlighetsbedömning av leverans i förhållande till Kundens normala behov och kontakta Kunden för en kontroll. 13. PÅFÖLJDER VID EJ UPPNÅDD MÅLUPPFYLLELSE Leverantören skall uppfylla de nyckeltal/kvalitetsindikatorer som finns angivna i bilaga 20 Uppdragsgemensam uppföljningsplan, i annat fall utgår vite med nedan angivna belopp: Som beräkningsgrund för eventuella viten gäller följande: Underlaget baseras i normalfallet på den uppdragsgemensamma uppföljningsplanen som återfinns som bilaga 20 i förfrågningsunderlaget. Den frekvens för mätning som finns angiven i uppföljningsplanen är grunden, men föreligger det anledning sett ur ett kundperspektiv, har Kunden rätt att ändra frekvensen på uppföljningen. Om det visar sig att Leverantören inte lever upp till de förutsättningar som anges som miniminivå utgår vite. Viss uppföljning hanteras centralt under ledning av Ledningsgruppen och andra delar hanteras av respektive Kund. Kategori: Patient/ brukarsäkerhet. Frekvens: Kvartalsvis uppföljning om inte annat föranleder annan frekvens. Central uppföljning för alla i upphandlingen ingående enheter. Utvisar uppföljningen ett lägre värde än 95 % utgår vite med 1 miljon kronor per uppföljningstillfälle. Vite kan dock inte utgå oftare än en gång per kvartal. Kategori: Tillgänglighet. Samma förutsättningar som för Patient/brukarsäkerhet fast med annat intervall och om inte annat föranleder annan frekvens. Utvisar uppföljningen ett lägre värde än 70 % utgår vite med 1 miljon kronor per uppföljningstillfälle. Vite kan dock inte utgå oftare än en gång per kvartal. Kategori: Leveranssäkerhet. Viten utgår enligt uppföljningsplanen och denna görs per respektive Kund, men skall likväl avrapporteras till Ledningsgruppen. Frekvens kan variera beroende på respektive Kunds eventuella problem. Då leveranssäkerhet alla kategorier understiger 95 % utgår vite med 2000 kr/leveranstillfälle då försening förekommit per uppföljningsperiod. Denna kostnad regleras direkt till respektive Kund, men sammanställs för alla ingående enheter och inrapporteras till Ledningsgruppen för att helheten skall kunnas synas hos de avtalsansvariga. 14. FAKTURERING OCH BETALNING Fakturaperiod Leverantören fakturerar Kunden en gång per månad i takt med utförda uppdrag och upplupna funktionshyror. På fakturan samlas samtliga poster som skall faktureras den månaden. Även

8 8 fakturor avseende köpta hjälpmedel och tjänster utanför funktionshyran faktureras en gång per månad. Fakturaspecifikation Fakturan utformas och specificeras enligt Kundens anvisningar. Kunden äger rätt att kräva att Leverantören specificerar vissa uppgifter elektroniskt. Kunden har idag och äger rätt att införa elektronisk fakturering och att ställa system för detta till Leverantörens förfogande och användning. Krav på detta beskrivs i förfrågningsunderlaget avseende vilka normer som gäller. Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura 30 dagar efter fakturans ankomst. Faktura skall anses ha nått fram till Kunden senast fem dagar efter det att fakturan skickats från Leverantören. Leverantören har inte rätt att ta ut faktureringsavgift eller andra avgifter eller pristillägg som inte framgår av detta Avtal. Ersättning utgår inte för tjänster som inte fakturerats inom tre månader från det att de slutförts. Dröjsmål Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande räntelags regler. 15. ANSVAR FÖR SKADA Leverantören ansvarar för person- och sakskada eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören eller av dennes anställda eller i övrigt av denne anlitade personer. Leverantören skall hålla Kunden skadeslös om krav väcks mot Kunden som en följd av Leverantörens handlande eller underlåtenhet att handla. Leverantören skall ha rätt att delta i bemötandet av sådant krav. Kunden skall snarast underrätta Leverantören om krav framställs mot Leverantören som omfattas av föregående stycke och Kunden skall inte utan Leverantörens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Leverantörens ersättningsskyldighet. Kunden är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot Kunden framförs som omfattas av Leverantörens ersättningsskyldighet. 16. FÖRSÄKRINGAR Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som Leverantören är ansvarig för. Bevis på fullgod försäkring skall överlämnas till Kunden snarast vid förfrågan.

9 9 Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av Kunden. Leverantören är skyldig att utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall. 17. SEKRETESS Leverantören förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören förbinder sig att tillse att dess personal och underleverantör/underkonsult gör motsvarande åtagande. 18. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Leverantören skall vid marknadsföring avseende Åtagandet vara saklig och följa intentionerna i detta Avtal. Kundens roll som uppdragsgivare skall framgå i alla relevanta sammanhang. Hänvisning till Uppdrag eller i övrigt till beställande enheter eller Kunden i reklam eller marknadsföring får ej göras av Leverantören utan Kundens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören svarar för att patienterna/brukarna får en god information om frågor som berör uppdraget. All information skall ha en tydlig avsändare. Leverantören ansvarar för att informera om sin verksamhet till medborgare i Västra Götaland, samverkansparter och andra intressenter. 19. UNDERLEVERANTÖR Om Leverantören anlitar underleverantör för utförande av verksamhet enligt Avtalet skall Leverantören ansvara för underleverantörens åtagande såsom för sitt eget. Leverantören skall, på Beställarens begäran, lämna information om vilka underleverantörer som anlitas. 20. FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDELSUTRUSTNING Leverantören skall efter detta Avtals upphörande (inklusive eventuell förlängning) sälja befintlig hjälpmedelsutrustning (inkl. tillbehör och reservdelar) som vid Avtalets upphörande är förskrivet till patient/brukare, till eventuellt ny utförare. Försäljningen skall ske vid avtalsövergången till den utförare (extern eller intern part) beställaren kommer att anlita för nästkommande avtalsperiod. Köpeskillingen skall uppgå till av Leverantören under Avtalstiden gjorda investeringar i ovan nämnda hjälpmedel minskat med årlig avskrivning uppgående till tjugo (20) procent. Hjälpmedel som återköps skall redovisas per produkt samt till vilken patient/brukare hjälpmedlet har förskrivits.

10 UPPFÖLJNING Kunden äger rätt att genomföra uppföljningar av verksamhet och prestationer enligt bilaga 20, Uppdragsgemensam uppföljningsplan, samt tillse att Leverantören uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet. Leverantören skall samverka med Kunden i frågor som rör uppföljning och analys av verksamheten samt utveckling av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Leverantören skall samverka med Kunden vid genomförande av patient/brukar- och förskrivarenkäter. Kunden äger rätt att anvisa metod, frågeställningar och tidpunkt för gemensamma patient/brukar- och förskrivarenkäter. Detta sker gemensamt för samtliga Kunder via Kundforum. Kundforum ansvarar för utformning av uppföljningarna. Kunden äger även rätten att göra de kontroller som behövs för att bedöma om Leverantörens fakturering sker på korrekt sätt. 22. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Leverantören ansvarar för att gällande författningar och Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel efterlevs. Kunden ansvarar för att i digital form tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera Kundens riktlinjer och policys som hänvisas till i Avtalet. 23. UTFÖRANDEKRAV AV MILJÖ Leverantören skall i sin produktion av tjänster och produkter som är en följd av detta avtal, verka för att minska sin skadliga miljöpåverkan. Leverantören skall samverka med Kunden i miljöfrågor. Leverantören skall uppfylla samtliga för varje tidpunkt i Sverige gällande lag- och myndighetskrav inom miljöområdet. Miljöarbetet skall vara aktivt under hela avtalsperioden. Leverantören skall senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete, som är öppet för granskning av Kunden. Det innebär att Leverantören ska ha ett miljöledningssystem med en miljöpolicy och en handlingsplan som utgår ifrån Leverantörens betydande miljöaspekter avseende innehållet i detta Avtal. Handlingsplanen ska innehålla konkreta, mätbara och tidsatta mål för miljöarbetet med angiven ansvarsfördelning. Leverantören skall skriftligt dokumentera hur ansvaret för miljöfrågorna ser ut för den verksamhet som utförs enligt detta Avtal. Den dokumenterade ansvarsfördelningen skall vara offentlig och finnas tillgänglig för Kunden om och när denne så önskar ta del av den. Till handlingsplanen skall Leverantören ha utvecklade rutiner för hantering av avvikelser. Handlingsplanen skall årligen revideras.

11 11 Miljöarbetet skall följas upp minst en gång per år. 24. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Leverantören skall inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005: INFORMATIONSFÖRSÖRJNING Leverantören skall ha ett IT-stöd som ger effektivt stöd för hjälpmedelsförsörjningen och en effektiv informationssamverkan med andra leverantörer/vårdgivare. Leverantören skall rapportera relevant och tillförlitlig information om händelser och transaktioner till Kunden och tillsammans med Kunden genomföra uppföljningar enligt Uppföljningsplanen. Leverantören skall använda de IT-tjänster och i övrigt följa de krav som anges i bilaga 6 Kravspecifikation IT i förfrågningsunderlaget och som överenskoms under implementeringstiden i det införandeprojekt avseende IT som då skall genomföras. Leverantören skall skydda sin information mot otillbörlig åtkomst och förstörelse i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Hur skyddet genomförs skall dokumenteras. Leverantören skall på begäran kunna uppvisa denna dokumentation för Kunden. Leverantören skall enligt Kundens instruktioner lämna information till av Kunden använda databaser (HINFO) samt till Kundens IT-system SESAM. 26. FORCE MAJEURE Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet ( Befrielsegrund ), som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som Befrielsegrund om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt. För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid Befrielsegrundens upphörande. Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

12 FÖRTIDA UPPHÖRANDE Kunden har rätt att häva detta Avtal eller del därav om Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare. Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift. Kunden har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande därom. Leverantören åberopat befrielsegrund enligt punkten 29 ovan och sådan omständighet har varat i trettio (30) dagar. Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om Kunden i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom. Kunden är i dröjsmål med betalning enligt punkten 14 ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom. Kunden åberopat befrielsegrund enligt punkten 29 ovan och sådan omständighet har varat i trettio (30) dagar. 28. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET Detta Avtal får inte utan Kundens i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåtas på annan Leverantör. 29. OMFÖRHANDLING Förhandling om åtagandet enligt detta avtal kan begäras av Parterna vid väsentliga förändringar av omständigheter som ligger till grund för detta Avtal. Begäran om omförhandling skall vara skriftlig. Omförhandling skall inledas så snart som möjligt efter framställan därom. Påkallande av omförhandling befriar inte Part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal intill dess nytt avtal har slutits. Omförhandling kan påkallas av Kunden till följd av större förändringar i vårdens struktur eller till följd av politiska beslut om förändringar i Handboken, som kan påverka ovanstående tjänster.

13 KONTAKTPERSON KUND Namn. Befattning.. Kontaktinformation (telefon nr, post adress mm) E-post: 31. KONTAKTPERSON LEVERANTÖR Namn: Lennart Strömbergh Befattning: Områdeschef Kontaktinformation , E-post: 32. EFTER AVTALETS UPPHÖRANDE Kunden och Leverantören skall vid Avtalets upphörande samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal för att övergången till annan vårdgivare skall kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Leverantören är skyldig att till Kunden kostnadsfritt lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse för Kunden inför och i samband med Avtalets upphörande. När Leverantören upphör att driva avtalad verksamhet i sin helhet, eller till viss del, skall patientjournalen överföras till annan av Kunden anvisad hälso- och sjukvårdspersonal som framöver skall svara för patientens vård och behandling. Om journalen finns hos Kunden skall istället en kopia av journalen överföras. Patientens medgivande till sådan överföring skall finnas. Leverantören skall svara för att dokumentation upprättas vid överföring av patientjournal så att journal kan följas. För utförda tjänster enligt Avtalet gäller Avtalets bestämmelser i tillämpliga delar även efter det att Avtalet upphört att gälla. 33. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal. 34. TVIST Tvist i anledning av detta Avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, vid den domsaga där Kunden har sitt säte som första instans.

14 14 Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum För Kunden För leverantören. Behörig befattningshavare Stig Fihn, Servicedirektör Behörig befattningshavare

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL DRIFT AV HVB-BOENDE FÖR

AVTAL DRIFT AV HVB-BOENDE FÖR UH- 1.0 PARTER OCH OMBUD Mellan Norrköpings kommun, Socialnämnden, organisationsnummer 212000-0456 (nedan Beställaren) och NN, organisationsnummer YY (nedan Entreprenören) har förevarande avtal träffats.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

AVTAL NR: xxx. Avtalsområde: AVTALSPARTER:

AVTAL NR: xxx. Avtalsområde: AVTALSPARTER: 1(8) AVTALSKONCEPT Referens Datum Diarienr Avtalsnr Kjell-Arne Engström 2012-05-08 SN 149-2012 1492012-xxx AVTAL NR: 1492012-xxx Avtalsområde: Alkohol och drogbehandling för personal AVTALSPARTER: Beställare:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen Gäller från och med 1 oktober 2017

för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen Gäller från och med 1 oktober 2017 för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen Gäller från och med 1 oktober 2017 VAS KA EN Innehåll 1. 2 2. Bakgrund 2 3. Värdegrund och gemensamt ansvar

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Konsulttjänster för Stockholms läns landstings (SLL) skadekonto m.m.

Konsulttjänster för Stockholms läns landstings (SLL) skadekonto m.m. Konsulttjänster för Stockholms läns landstings (SLL) skadekonto m.m. Handling 2 C. Uppdragsavtal Avtalsområde: C 2 (9) AVTALSMALL 2011-xx-ss Mellan Stockholms läns landsting, org.nr 232100-0016, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting

Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Sid 1(7) Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting 1 Patientens ställning Landstingsfullmäktige har fastställd en Vårdetisk plattform. Denna innebär bland annat

Läs mer

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal 1 (6) AVTALSFÖRSLAG Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och NN, nedan kallad Leverantören (organisations-nummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

3 Mall för Ramavtal Objnr 2010 Privat psykoterapi

3 Mall för Ramavtal Objnr 2010 Privat psykoterapi 2010-11-19 1438-10 3 Mall för Ramavtal Objnr 2010 Privat psykoterapi Innehållsförteckning 1 Avtalsparter...1 2 Avtalsform...1 3 Avtalsomfattning...1 4 Avtalstid...1 5 Efterfrågad tjänst/åtagande...2 6

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605 Avtalsmall mellan Landstinget i Jönköpings län och gällande Neuropsykiatriska utredningar Dnr LK10-0605 2(8) Innehållsförteckning Sid F3 TJÄNSTEAVTAL - Neuropsykiatriska utredningar 3 3.1 Avtalsform 3

Läs mer

3. Mall för upphandlingskontrakt

3. Mall för upphandlingskontrakt Förfrågningsunderlag 2012-07-04 Upphandlingsansvarig Örebro läns landsting Jeanette Andersson Upphandling Utbildnining till ackrediterad IPT-terapeut 12OLL3207 Sista anbudsdag: 2012-08-22 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp.

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp. 1 TILLÄMPLIGHET OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa allmänna kommersiella villkor skall tillämpas vid köp av vara till universitetet. Av leverantörens anbud angivna särskilda villkor gäller endast om de bekräftats

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

ADA XXX HSN XXXX-XXXX 201X-XX-XX 201X-XX-XX 1 (10)

ADA XXX HSN XXXX-XXXX 201X-XX-XX 201X-XX-XX 1 (10) HSN XXXX-XXXX 201X-XX-XX 201X-XX-XX 1 (10) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ) och 2. [**] organisationsnummer [**] (

Läs mer

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar Mall för Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar 1 AVTALET 1.1 Avtalsparter Köpare Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Organisationsnummer: 232100-0032 Telefon: 0155-24

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 Bilaga 2 1(9) AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 AVTALSNR: LTS 2012/0174-(NR) AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr:

Läs mer

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Norrbottens läns landsting, här kallad landstinget, och xxx kommun, här kallad kommunen, har träffat samverkansavtal

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer