Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår"

Transkript

1 N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten

2 Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng

3 Fråga förorten - om rätten till bostad Rapport från Vänsterpartiet & Ung Vänster

4 4

5 Innehåll Inledning Fråga förorten Ett alltmer segregerat samhälle Rätten till bostad dags för en social bostadspolitik Bostadspolitik ur ett förortsperspektiv Slutsatser Vänsterpartiets förslag i korthet Referenslista Bilaga 1: Rapportering från Fråga förorten, februari 2008 Bilaga 2: Rapportering från Fråga förortenturnén om rätten till bostad, hösten

6 6

7 Inledning 1 Vi ser tydligt hur högeralliansens politik leder till ökade klyftor mellan människor. De redan välbärgade får mer pengar och utrymme på bekostnad av låg- och medelinkomsttagare, arbetslösa och sjuka. En allt större andel av landets fattiga har utländsk bakgrund. Medellönen för anställda födda utomlands är i genomsnitt kronor lägre än för anställda födda i Sverige. När välfärden skrotas slår det särskilt hårt mot människor som redan har sämre förutsättningar i livet. När finanskrisens effekter nu dessutom slår fullt ut drabbar det hårdast mot dem som redan är utsatta. Samtidigt ökar regeringens skattesänkningspolitik klyftorna allt mer mellan de som har och de som inte har jobb. Dessa ökade orättvisor framträder påtagligt i takt med att orättvisorna ökar vad gäller tillgången till välfärdstjänster som bra skola, sjukvård och kommunal service och avspeglas tydligt på arbetsmarknaden och i boendet. Samtidigt som resurser genom vårdvalsreformer och utförsäljning av allmännyttan dras från områden där behoven är som störst, inriktas regeringens politik tydligt på att stärka de ekonomiska förutsättningarna hos redan välbemedlade. I stadsdelen Rosengård i Malmö tjänar människor i genomsnitt hälften så mycket som de som bor i området Limhamn i samma stad. I Rinkeby är arbetslösheten är tre gånger så hög och tre gånger färre går vidare till eftergymnasial utbildning jämfört med Stockholms innerstad. I Göteborgsförorten Angered är ohälsotalen dubbelt så höga som i villatäta Askim i samma stad. I områden med stor andel personer med utländsk bakgrund är människor alltså fattigare, sämre utbildade, mer arbetslösa och dessutom sjukare än i områden där de flesta har svensk bakgrund. Det svenska klassamhället har fått en etnisk dimension. 7

8 Fråga förorten 2 Människor som bor i storstädernas förorter, ytterområden eller i det som brukar kallas utsatta stadsdelar hörs mycket sällan i samhällsdebatten. Detta är särskilt bekymmersamt både med tanke på hur stor del av Sveriges befolkning som är i fråga och även med tanke på hur ofta olika typer av förortsfrågor kommer upp på den politiska dagordningen. Det debatteras flitigt om sociala problem i de så kallat utsatta områdena i storstäderna, om trångboddhet, om flyktingmottagande, om upplopp och bränder och om boendesegregationens förklaringar och konsekvenser. Men samtalen förs nästan alltid över människors huvuden och förortsområdena används mest som kulisser för att göra olika politiska poänger tydliga. Och mycket sällan debatteras frågor om hur ekonomisk politik eller förändringar i den gemensamma välfärden påverkar människor som bor i förorten. Detta måste förändras. För att ta reda på vad människor som bor och verkar i förorten har att berätta, och på vilket sätt man vill förändra samhället, har vänsterpartiet startat arbetet med vad vi kallar Fråga förorten. Det är ett arbete som handlar om att samla in erfarenheter, berättelser, synpunkter och konkreta förslag till förändringar från människor som annars inte kommer till tals. Så hur skulle politiken och samhället se ut om människorna i Rinkeby faktiskt fick bestämma mer? Hur ser ungdomar som bor trångt tillsammans med syskon och föräldrar i små trerumslägenheter i Hjällbo på framtiden? Vad behöver en pensionär i Rosengård för att få livet och ekonomin att gå ihop varje månad? Detta är frågor som vi vill lyfta fram. 8

9 Konkret handlar detta om att vi, genom att organisera möten i olika former, vill insamla röster från förorten och låta detta ligga till grund för hur vi sedan utformar politiken. Vi gör det genom att göra återkommande turnéer på olika teman med studiebesök, utåtriktade aktiviteter, enkätfrågor, samtal och öppna möten. Ämnena vi inriktar oss på är rätten till bostad, rätten till arbete, rätten till likvärdig skola och demokrati och deltagande. Vi vill med detta bidra med att ta fram en slags förortens agenda. Vi har valt att fokusera på tre platser. De är Rinkeby i Stockholm, Angered i Göteborg och Rosengård i Malmö. Denna skrift är den första i en serie delrapporter från detta förortsarbete. Den handlar om rätten till bostad. Bostadsområdena Det flesta gånger Rinkeby, Angered och Rosengård nämns i media, eller i samhällsdebatten på annat sätt, är det för att belysa olika typer av sociala problem. De representerar alla bilden av miljonprogrammet det bostadspolitiska jätteprojekt som genomfördes med målet att bygga en miljon lägenheter för att lösa den akuta bostadskrisen som rådde i början av 60-talet och för att höja boendestandarden. Bebyggelsen i dessa tre områden domineras tydligt av hyresrätter. Befolkningen är relativt ung och många som bor här har annan etnisk bakgrund än svensk. Sysselsättningsgraden och inkomstnivåerna här är betydligt lägre än för städernas genomsnitt. Rinkeby Förorten Rinkeby ligger i nordvästra Stockholm, cirka en mil från centrala stan. Här bor drygt personer. 75 procent av befolkningen har 9

10 utländsk bakgrund. Bebyggelsen i området består i stort sett helt av flerbostadshus och hela 98 procent av Rinkebyborna bor i hyresrätt. Förvärvsfrekvensen i stadsdelen som helhet är 52 procent för kvinnor i arbetsför ålder och 55 procent för män. Då inräknas även bostadsområdet Kista, vilket lyfter upp siffrorna en del men detta är ändå betydligt lägre än genomsnittet för hela Stockholm som är 72 procent för kvinnor och 74 procent för män. Området är också ett av landets allra fattigaste. Medelinkomsten ligger på kronor jämfört med kronor för staden som helhet. En annan markant faktor är att valdeltagandet är mycket lågt i området. Vid senaste valet hade sjunkit till 54 procent. Angered Angered ligger en mil nordost om centrala Göteborg. Här finns bland annat bostadsområdena Hjällbo, Hammarkullen och Gårdsten som alla tillkom som delar av miljonprogrammet. När områdena började byggas 1965 planerades det för över invånare. Expansionen avstannade dock. Idag bor ungefär människor i området. Ungefär 80 procent bor i hyresrätt. I Göteborg som helhet är denna siffra 48 procent. Befolkningen i området är förhållandevis ung och med en liten andel pensionärer. I Hjällbo, som är det fattigaste området, är medelinkomsten endast kronor om året jämfört med kronor i Göteborg som helhet. Andelen förvärvsarbetande i Hjällbo 45 procent jämfört med 74 procent i Göteborg. 10

11 Rosengård Stadsdelen Rosengård ligger bara ett par kilometer från centrala Malmö. Här bor cirka invånare. 60 procent av dessa är födda i ett annat land. Mer än häften av invånarna är under 18 år. Sammanlagt finns över 50 olika språkgrupper representerade i området. Medelinkomsten i Rosengård är kronor om året vilket är betydligt lägre än genomsnittet för hela Malmö som är kronor. Arbetslösheten ligger på över 80 procent. 68 procent av de boende i Rosengård bor i hyresrätt antingen hos det kommunala bostadsbolaget MKB eller hos privatvärdar. Mest känt för omvärlden är bostadsområdet Herrgården. 11

12 Ett alltmer segregerat samhälle 3 Den återhämtning från 1990-talets lågkonjunktur som skedde under början av 2000-talet har lett till förbättrade levnadsvillkor för stora delar av befolkningen i Sverige. Socialstyrelsens Social Rapport 2006 visar emellertid att cirka 7 procent av befolkningen inte fått ta del av dessa förbättringar. Det handlar framför allt om ensamstående och utrikes födda. Rapporten visar också att en allt större andel av landets fattiga har utländsk bakgrund. Risken för fattigdom ökar om en av föräldrarna är född utomlands och ökar ytterligare om båda är det. Samma rapport visar också att den etniska segregationen sedan 1990-talet har ökat markant. Den främsta förklaringen antas vara att det skett betydande förändringar i fråga om bostadsort för infödda och olika utrikesfödda grupper. Socialstyrelsen pekar på att befolkningen i de områden som kan benämnas som mycket resurssvaga, som Rinkeby, Rosengård och Angered, allt mer har kommit att utgöras av så kallat synliga invandrargrupper. Den ekonomiska segregationen sammanfaller allt mer med den etniska. Klassamhället har fått hudfärg. Detta mönster syns också när man granskar situationen för barn. Rädda barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige (2007) visar på att barnfattigdomen har minskar i Sverige. Men samtidigt växer klyftorna mellan olika grupper av barn, och då är etnicitet en viktig faktor. Man skriver i rapporten: Vissa grupper av barn har halkat efter, och klyftorna i samhället har ökat kraftigt. Andelen fattiga barn varierar dramatiskt från kommun till kommun, och ännu större är skillnaderna mellan storstädernas stadsdelar. 12

13 Barnfattigdomen i Malmöstadsdelen Rosengård, där alltså en mycket hög andel av de boende har utländsk bakgrund, är mer än fem gånger så hög som i landet som helhet och 20 gånger större än i etniskt homogena Torslanda i Göteborg. Enligt Rädda Barnen lever ungefär vart tredje barn med utländsk bakgrund jämfört med vart trettonde barn med svensk bakgrund i ett hushåll med låg inkomst eller med socialbidrag. Risken är alltså mer än fyra gånger så stor för barn med utländsk bakgrund att leva i fattigdom, jämfört med barn med svensk bakgrund. Risken fördubblas om båda föräldrarna är födda utomlands. Om man jämför ekonomisk utsatthet mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund under åren 1991 och 2002 har skillnaden kraftigt förstärkts. Risken för barn med utländsk bakgrund att bli fattig ökade från 2,7 till 4,2 gånger större, trots den ekonomiska uppgången omkring år Konsekvenserna av de växande klyftorna speglas tydligt i boendet, som avslöjar människors ekonomiska och sociala villkor. Men oavsett hur konjunkturen skiftat och trots att utrikes födda i högre grad än inrikes födda fick arbete under åren har överrepresentationen av utrikes födda ökat i de så kallat utsatta områdena. Olikheterna i boende har inte bara en ekonomisk, utan också en etnisk dimension. I Rosengård, Angered och Rinkeby har människor ofta mycket dåliga boendeförhållanden. Många saknar tilltro till myndigheterna, många har drabbats av diskriminering och möter dagligen den rasism som genomsyrar samhället. Samtidigt finns, ofta bara någon hållplats bort, välmående grönskande områden där de vuxna har fasta jobb och stabil inkomst, där skol- 13

14 barnen får bra betyg, där folk är friska och deltar i det politiska livet. I dessa områden har befolkningen till övervägande del svensk bakgrund. Situationen på bostadsmarknaden missgynnar unga, låginkomsttagare och människor med utländsk bakgrund. Många saknar ekonomiska möjligheter att skaffa en bättre bostad. Andra har diskriminerats bort av banker, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Bostad och bostadsort ska vara ett val. Men av olika skäl fastnar ofta människor på platser där de inte önskar bo. Ofta innebär det att de får sitt boende nedvärderat genom att vissa områden av omgivningen ges en negativ stämpel beroende på de boendes ursprung. Samtidigt utvecklas andra bostadsområden innerstäder och rika villaförorter till etniskt rena enklaver där människor med utländsk bakgrund stängs ute. 14

15 Rätten till bostad dags för en social bostadspolitik 4 Bostaden är en social rättighet och ska inte betraktas som en handelsvara bland andra. Bostadspolitiken är en del av välfärdspolitiken och måste ses i ett samhälleligt sammanhang med ett långsiktigt perspektiv. Hyresgästföreningen betonar i sin förstudie Sprickorna i fasaden (2008) att det politiska ansvaret inte bara omfattar bostäderna utan också boendemiljö och samhällsplanering och att det handlar lika mycket om nyproduktion som om insatser i befintliga bostadsområden. Rätten till bostad finns fastslagen i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), i Europarådets sociala stadga (1966) och i den svenska Regeringsformen. I Sverige finns även en lag som fastslår kommunernas bostadsförsörjningsansvar och i det bostadspolitiska mål som riksdagen antar varje år slås samhällets ansvar för alla gruppers välmående och vikten av en god bostad fast. Vänsterpartiet menar att bostadspolitiken ska bygga på ett statligt ansvar för ekonomiska och juridiska styrmedel och ett kommunalt ansvar för bostadsförsörjning och fysisk utveckling av bostäderna och deras närmiljöer. Staten har stora möjligheter att bidra till ökad ny- och ombyggnad, lägre boendekostnader och ökad kvalitet i boendet. På staten vilar även ett stort ansvar för lagstiftningen kring allas rätt till en god bostad, planering, ägande, allmännytta och den enskildes rätt till inflytande. Bostadspolitiken ska inte isoleras från andra politiska områden. Exempelvis finns det stora miljö- och energikonsekvenser av bostadsbyggandet, vilka är genuina samhällsangelägenheter. Bostaden är en trygghet och den oftast enskilt största utgiftsposten för hushållen. Det fulla ansvaret för denna kan aldrig fullt ut överlåtas på den fria marknaden. 15

16 Bostadspolitik ur ett förortsperspektiv 5 Boendesegregationen är ett av samhällets mest synliga exempel på skillnaderna mellan rika och fattiga och mellan personer av olika etniskt ursprung. Situationen i miljonprogramsområdena återspeglar på många sätt samhällsutvecklingen i stort talets ekonomiska krisår slog hårt mot boende i miljonprogrammet med nedskuren samhällsservice, nästan obefintligt underhåll av bostadsområden och att andra bostadsområden samtidigt i praktiken blev otillgänglig för låginkomsttagare genom diskrimineringen på bostadsmarknaden. Bostadspolitiken är av stor betydelse och en mycket angelägen fråga för människor i förorten. Det är tydligt att behoven av förändring är stora i dessa områden. Många bor trångt i ofta mycket slitna fastigheter, den kommunala servicen är ofta undermålig och utbudet är fattigt. Samtidigt sker på många håll en utförsäljning av allmännyttan och bostadsbolagen satsar på lyxrenoveringar som bekostas av höjda hyror för hyresgästerna. Den förda politiken har tagit resurser från de områden där behoven är som störst samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna stärks hos de redan välbemedlade. Konsekvenserna av samhällets växande klyftor avspeglas tydligt i boendet. Människors ekonomiska och sociala villkor avslöjas genom vilket område de bor i. Den svenska bostadsmarknaden är segregerad, den meningen att olika befolkningsgrupper bor fysiskt åtskilda från varandra. Men den är också segmenterad, vilket betyder att de olika upplåtelseformerna i hög grad är geografiskt åtskilda. Till exempel vet vi att de med lägst inkomster i dagens Sverige oftast bor i hyresrätter. Av hushåll med låga inkomster bor sex av tio i hyresrätt. Vi känner också till att personer med utländsk bakgrund ofta bor i hyresrätt, medan de som bor i villa till största delen har svensk bakgrund. 16

17 Vidare vet vi att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i de så kallat utsatta områdena. Olikheterna i boende har alltså inte bara en ekonomisk, utan även en etnisk dimension. Här följer en genomgång av de frågeställningar och tankar som kommit fram i våra samtal och möten. Det avser inte vara en fullkomlig sammanställning av alla förslag och synpunkter som kommit fram, utan en rapport om just bostadspolitiken ur ett förortsperspektiv. En genomgång av de turnéer vi hittills genomfört finns rapporterat i bilagorna 1 och 2. Garantera allas rätt till bostad Det är viktigt att titta på hela det sammanhang som folk bor i. Det saknas grundläggande samhällsservice och det är allvarligt. Härute finns det i stort sett ingenting. - Boende i Rinkeby Ett av de allra vanligaste samtalsämnena under våra besök handlar om bristen på kommunal service och välfärdsfunktioner i bostadsområdena. I Hjällbo berättar de boende att all offentlig service i princip försvunnit; kassaservice, apoteket, bankomater, vårdcentralen och försäkringskassan. Detta visade sig också mycket tydligt under vårt besök på familjecentralen i Rinkeby. Här oroas såväl besökare som personal mycket över de stora besparingar på verksamheten som skett. Man ser tydligt följderna av Vårdvalsreformerna i Stockholm och neddragningarna får här mycket kännbara konsekvenser. Samtidigt som detta sker fördelas mer resurser till redan välbärgade områden på andra håll i staden. 17

18 Samhällets resurser går alltså inte till folk som behöver dem utan riktas mot det redan välbärgade. Skolor och barnomsorg urholkas, vårdcentraler, mödravårdscentraler och barnavårdscentraler läggs ner, kollektivtrafike dras in och viktig kultur- och ungdomsverksamhet skärs ner. Resultatet har blivit en tilltagande utarmning och social oro. Även barn i Rosengård vill kunna låna böcker på biblioteket och kanske till och med få och simma någon gång - Boende i Rosengård Rätten till bostad handlar om mer än bara själva bostaden. Det handlar om människors likvärdighet och hela livsutrymme. Så vill vänsterpartiet göra: Vänsterpartiet vill föra en social bostadspolitik. Vi vill också föra en kraftfull politik som omfördelar samhällets resurser efter den generella välfärdens grundprinciper av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. En god samhällsplanering skapar livsmiljöer som motverkar förtryck, utanförskap och diskriminering på grund av kön, etnicitet och klass. Kommunala boendeplaneringsprogram ska utvecklas för befintlig och tillkommande bebyggelse. Vi vill förtydliga kommunernas ansvar att se till att alla i kommunen har bra bostäder att leva i. Därför föreslår vi en komplettering i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar så att det här införs en bestämmelse om allas rätt till egen bostad. 18

19 Bygg billiga och bra hyresrätter Det borde finnas lägenheter för unga. Idag tvingas vi stanna hemma hos föräldrarna fastän vi vill flytta hemifrån och starta vårt eget liv. - Boende i Rinkeby Ett annat av de allra mest förekommande ämnena under alla våra möten har handlat om bristen på lägenheter. Många vi talar med önskar att byta till en större bostad och många kunde gärna tänka sig flytta till något annat område om det bara fanns lägenheter att få. Många känner sig inlåsta och hänvisade till boende som de inte skulle välja om de hade ett större handlingsutrymme. Denna problematik handlar om flera saker. Vi vet att de fattiga i dagens Sverige bor i hyresrätter. Detsamma gäller för personer med utländsk bakgrund. De som bor i villa har till största delen svensk bakgrund. Sverige går alltmer i riktningen mot det som länge varit synen i andra europeiska länder att hyresrätten enbart är ett boende för dem som är i behov av så kallad social housing, och missar helt att det för många är ett aktivt val att bo i hyresrätt. Detta innebär att hyresrätten som upplåtelseform missgynnas och att de hushåll som önskar bo i hyresrätt får allt svårare att hävda sin sak. Det minskade nybyggandet av hyresrätter och den utförsäljning som sker av allmännyttan riskerar att helt sänka hyresrätten som upplåtelseform. Efter att regeringen tagit bort det statliga produktionsstödet till hyreslägenheter och samtidigt avvecklat räntebidragen har antalet påbörjade hyresrätter minskat dramatiskt. Byggandet av hyreslägenheter har minskat med hela 19

20 66 procent jämfört med första halvåret I de tre storstadskommunerna är hyresbyggandet extremt lågt. Bristen på hyresbostäder är mycket stor på många håll i Sverige. Antalet lediga hyreslägenheter minskade från cirka i september 2006 till under i september I 123 kommuner fanns högst 1 procent lediga lägenheter i det kommunala beståndet. I storstadsregionerna rör det sig om endast 1 3 promille lediga lägenheter. Exempelvis fanns i Storgöteborg sammanlagt 10 lediga hyreslägenheter i det kommunala beståndet på bostäder i september Samtidigt ökar efterfrågan hela tiden. Enligt Hyresgästföreningen kommer till exempel ungdomar flytta hemifrån de närmaste fem åren och kommer att behöva en egen bostad. Hos det kommunala Bostadsbolaget i Angered berättar man att det är väldigt många sökande på varje lägenhet. Särskilt saknas det stora lägenheter. Av hela beståndet på nästan cirka lägenheter i området är endast 10 procent fyror. Samma bild ges av bostadsbolagen i de två andra kommunerna. Jag skulle göra vad som helst för en större lägenhet. Gärna här i Hammarkullen men det går bra någon annanstans också. Det viktiga är att mina barn ska trivas och kanske kan ta hem kompisar någon gång. - Boende i Hammarkullen 20

21 Det nya bostadspolitiska mål regeringen införde 2007 framhåller bostadsmarknadens efterfrågan och utbud snarare än som tidigare betona samhällets övergripande ansvar för att trygga bostadsförsörjningen, att motverka bostadssegregation och hålla nere boendekostnaderna för vanligt folk. Denna omformulering speglar tydligt den marknadsinriktning som bostadspolitiken haft sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Så vill vänsterpartiet göra: Det viktigaste kravet för att tillgodose allas rätt till bostad är att se till att det finns tillräckligt med lägenheter som människor har råd att bo i och som är av tillräckligt god kvalitet. Sociala problem kan inte lösas genom att flytta runt människor eller genom att byta ut befolkningen. Det som krävs är satsningar på billiga hyresrätter av god kvalitet. Vi vill genomföra en långsiktig satsning på nyproduktion av billiga och energisnåla bostäder i hela Sverige, särskilt i storstäderna. Vi vill slå fast ett nationellt mål om att det ska byggas bostäder per år varav minst ska vara hyresrätter. För att finansiera detta vill vi skapa en särskild statlig bostadsfond som ger stöd för byggande av lägenheter med låga hyror och med bästa miljöteknik. Dessa satsningar skulle särskilt svara upp mot det stora behov som finns i storstäderna. 21

22 Upprusta förortsområdena Det är mögel i hela badrummet och färgen på väggarna i köket ramlar av. Men det är ingen som verkar lyssna när jag säger ifrån. Det är som om det var mitt eget fel. - Boende i Herrgården, Rosengård Slående i dessa områden är det skriande behovet av upprustning och renovering. Områdena har till stora delar lämnats att förfalla utan att någon har tagit ansvar för att förvalta bostäderna på ett rimligt sätt. Flera av de boende vi talar med upplever att det faktum att det bor många trångbodda nyanlända, asylsökande och möjligen även papperslösa människor i lägenheterna ibland används som förevändning att underlåta att ta ansvar för att förvalta husen ordentligt. I Rosengårdsområdet Herrgården har förfallet gått särskilt långt. Här är situationen riktigt allvarlig och området är vida omtalat för sina undermåliga lägenheter och nedslitna hus. De flesta lägenheter är i så dåligt skick att det är vanligt med mögel i badrummen, kackerlackor i köket, trasiga fönster och fuktskador. Utomhusmiljön domineras av sopor, nakna elledningar, håliga väggar och förfallna fasader. De boende är upprörda och förtvivlade över att ingenting görs. Med jämna mellanrum kommer frågan om tvångsförvaltning av området upp. För ett antal år sedan beslutade Malmö stad att använda den kommunala förköpsrätten för sex bostadshus med sammanlagt 300 lägenheter i Herrgården på grund av just bristande förvaltning. Därmed har alltså det kommunala bostadsbolaget MKB tagit över en del av bostäderna i området från de 22

23 privata värdarna och har påbörjat stora satsningar för att rusta upp området. Även om bristerna är stora i hela området är skillnaden är skarpt iögonfallande mellan de hus där upprustning påbörjats och de som fortfarande står orörda. I våra samtal med städernas olika bostadsbolag lyfter man ofta fram de satsningar man gjort på utemiljön. Dessa betraktas, förutom att de är nödvändiga förbättringar i sig, som viktiga för att stärka sammanhållningen i området genom att höja den gemensamma boendemiljön. På detta sätt kan statusen på områdena höjas och de boende ser att det händer något positivt. Behovet av renovering av såväl inom- som utomhusmiljöerna i samtliga dessa områden är akut och det rör sig om stora kostnader. Det är tydligt att samhället vänt miljonprogrammen ryggen och låtit områdena förfalla. I detta sammanhang är det fock viktigt diskutera hur sådana upprustningssatsningar bör genomföras, och hur de ska finansieras. Var ska alla fattiga bo när de renoverat färdigt här ute? Vart är det tänkt att vi ska ta vägen? - Boende i Rinkeby I Stockholm pågår sedan en tid tillbaka ett upprustningsprojekt som kallas Järvalyftet. Projektet som drivs av Svenska Bostäder tillsammans med Stockholms stad. I Husby, som ligger alldeles intill Rinkeby, finns ett så kallat referenskvarter som har fungerat som försöksområde. Projektet har mött djupt allvarlig kritik. Det handlar bland annat om att de boendes inte fått vara delaktiga och att finansieringen är oklar. Risken är uppenbar att de 23

24 lyxrenoveringar som är i fråga kommer att bekostas av de boende själva. De boende får helt enkelt stå för notan genom att fullt ut betala nystandard- och nyproduktionshyra genom förmodade kraftiga hyreshöjningar. Samtidigt som projektet med Järvalyftet går vidare skärs det ner kraftigt i välfärden. Bra kommunala skolor läggs ner, kraftiga besparingar görs inom äldreomsorg, ungdomsverksamhet och kultur. Utrymmet för de boende i området blir allt mindre. Järvalyftet har tydligt fört med sig en stor otrygghet bland de boende. Många känner att projektet går ut på få bort den nuvarande befolkningen från området och att finare och bättre bemedlade människor ska flytta in för att lyfta stadsdelens status. Det talas om att man försöker byta befolkning. 24

25 Så vill vänsterpartiet göra: Vi måste återbetala skulden till miljonprogrammen och de människor som bor i dessa bostäder. Vi måste upprusta och renovera husen till en god standard som ger ett värdigt boende för vanligt folk. I den statliga bostadsfond som vi föreslår för bostadsbyggande avsätter vi också medel för att renovering och upprustning av befintliga hyreslägenheter. Med våra satsningar skulle samtliga allmännyttiga miljonprogramslägenheter i Sverige kunna renoveras under en mandatperiod. Det innebär att lägenheter skulle upprustas årligen. Att avsätta ett sådant ordentligt renoveringsstöd är nödvändigt för att inte riskera att de boende själva att få betala bättre standard med höjda hyror. Vi vill stoppa lyxrenoveringarna i förorterna och storstädernas ytterområden. 25

26 Stärk allmännyttan En diskussion som är viktig i detta sammanhang handlar om allmännyttans framtid. Denna fråga handlar om vilka krav de boende kan ställa på bostadsbolagen som förvaltar och hyr ut bostäderna. Frågan är särskilt aktualiserad sedan regeringens beställda utredning om allmännyttans framtid kommit med sina förslag. De kommunala bostadsbolag som förvaltar allmännyttan i de tre kommunerna arbetar utifrån sina olika förutsättningar. Vi har under våra besök haft möten med Svenska Bostäder i Stockholm, som förvaltar stora delar av hyresbeståndet i Rinkeby och som tillsammans med Stockholms stad är drivande i renoveringssatsningen Järvalyftet. I Göteborg har vi träffat Hjällbobostaden och Bostadsbolaget som förvaltar områdena Hjällbo respektive Hammarkullen i Angered. I Malmö har vi träffat MKB som är det kommunala bostadsbolag som förvaltar stora delar av Herrgården och övriga Rosengård. Allmännyttan är ett viktigt verktyg exempelvis för att svara upp mot oseriösa hyresvärdar sätter vinstmaximering främst och som underlåter förvaltning och underhåll av lägenheterna. Om hyrorna höjs har vi inte råd att bo kvar. Frågan är var i Stockholm vi kan få tag i en billig lägenhet. - Boende i Rinkeby Mycket händer nu som kommer att påverka allmännyttans förutsättningar i framtiden genomförde regeringen en lagändring som möjliggjorde en utförsäljning av allmännyttan i kommunerna. Ett av huvudargumenten 26

27 var att öka blandningen av upplåtelseformer för att komma åt boendesegregationen särskilt i landets storstäder. Syftet var uteslutande att underlätta ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt i storstädernas förorter där hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen. De intresseanmälningar för att köpa allmännyttans fastigheter som kommit in kommer från välbärgade, attraktiva och ofta centrala områden, inte från bostadsområdena i förorter och ytterområden där renoveringsbehoven ju är stora. Dessutom håller reglerna för hyressättning på att ändras. Idag finns ett tak för hyrorna, som sätts i förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen. Privata fastighetsägare får inte ta ut högre hyror än vad en likvärdig allmännyttig lägenhet kostar att hyra. Tanken är att alla ska ha råd med en bostad av hög standard, inte bara de som har mycket pengar. Detta vill regeringen nu ändra på. Den utredning som regeringens beställt om allmännyttans villkor vill införa krav på att allmännyttan ska gå med vinst och införa ett så kallat efterfrågepåslag på hyrorna. Det innebär i praktiken att marknadshyror kommer att införas vilket i sig kommer att innebära stora hyreshöjningar. Utredaren som lämnat förslaget medger själv att det kan leda till att folk måste lämna sina hem. Attraktiva områden riskerar att i ännu högre utsträckning bli segregerade enklaver där endast höginkomsttagare kan bo. Vänsterpartiet är övertygat om att detta varken kommer att leda till att bostadsköerna försvinner eller till att skapa bostäder åt dem som behöver. Höjda hyror kommer inte att leda till att de barn och deras föräldrar som 27

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Segregation en fråga för hela staden

Segregation en fråga för hela staden Segregation en fråga för hela staden Segregationen finns inte bara i områden som brukar kallas utsatta. Hela Göteborg är segregerat, och frågan är en angelägenhet för hela staden. Det var ett av budskapen

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Integrationsutskottet

Integrationsutskottet Integrationsutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad öka integrationen mellan olika stadsdelar och därmed minska känslan av utanförskap? Problemformulering Det finns extrema skillnader mellan

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende

Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende Övergripande slutsatser Bristen på lediga bostäder försvårar eller till och med förhindrar, nyanlända från att bli socialt- och ekonomiskt

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Prof. i kulturgeografi, ssk bosättning och bebyggelse Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande 1 Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Basorganisationen måste fungera Vi behöver åstadkomma det vi ansvarar

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Kan bostadskrisen lösas utan TISDAG 11:45, CLUB 700 INGÅR I SPÅR SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Kan bostadskrisen lösas utan TISDAG 11:45, CLUB 700 INGÅR I SPÅR SAMHÄLLETS UTMANINGAR Kan bostadskrisen lösas utan jämställdhet? TISDAG 11:45, CLUB 700 INGÅR I SPÅR SAMHÄLLETS UTMANINGAR Kan bostadskrisen lösas utan jämställdhet? Micael Nilsson, expert Boverket Monica von Schmalensee, vd

Läs mer

KSP-årskonferens Workshop

KSP-årskonferens Workshop Frågeställningar 1. Hur ser efterfrågan på bostäder ut, idag och imorgon? Vilken typ av bostäder efterfrågas? (Upplåtelseform, storlek m.m.) Vilka aspekter är viktiga när man söker bostad? Hur skiljer

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

ATT PRATA MED, INTE OM. Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden

ATT PRATA MED, INTE OM. Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden ATT PRATA MED, INTE OM Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden 1 MILJONPROGRAMMET Miljonprogrammet är ett sammanfattande namn på bostads- och bostadsbyggnadspolitiken i Sverige under perioden

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad Lina Aldén & Mats Hammarstedt Bakgrund År 2016 är mer än 1,5 miljoner personer, eller ca 16 procent av den totala befolkningen

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Socialdemokraterna i Huddinge Motion till distriktskongressen 2009 En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Bostadspolitiken har ibland beskrivits som det fjärde benet i en samlad

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att Stockholms arbetarekommuns årsmöte 22 april 2017 2 3 4 SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring 700 000 bostäder. Regeringens mål är

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer