Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår"

Transkript

1 N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten

2 Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng

3 Fråga förorten - om rätten till bostad Rapport från Vänsterpartiet & Ung Vänster

4 4

5 Innehåll Inledning Fråga förorten Ett alltmer segregerat samhälle Rätten till bostad dags för en social bostadspolitik Bostadspolitik ur ett förortsperspektiv Slutsatser Vänsterpartiets förslag i korthet Referenslista Bilaga 1: Rapportering från Fråga förorten, februari 2008 Bilaga 2: Rapportering från Fråga förortenturnén om rätten till bostad, hösten

6 6

7 Inledning 1 Vi ser tydligt hur högeralliansens politik leder till ökade klyftor mellan människor. De redan välbärgade får mer pengar och utrymme på bekostnad av låg- och medelinkomsttagare, arbetslösa och sjuka. En allt större andel av landets fattiga har utländsk bakgrund. Medellönen för anställda födda utomlands är i genomsnitt kronor lägre än för anställda födda i Sverige. När välfärden skrotas slår det särskilt hårt mot människor som redan har sämre förutsättningar i livet. När finanskrisens effekter nu dessutom slår fullt ut drabbar det hårdast mot dem som redan är utsatta. Samtidigt ökar regeringens skattesänkningspolitik klyftorna allt mer mellan de som har och de som inte har jobb. Dessa ökade orättvisor framträder påtagligt i takt med att orättvisorna ökar vad gäller tillgången till välfärdstjänster som bra skola, sjukvård och kommunal service och avspeglas tydligt på arbetsmarknaden och i boendet. Samtidigt som resurser genom vårdvalsreformer och utförsäljning av allmännyttan dras från områden där behoven är som störst, inriktas regeringens politik tydligt på att stärka de ekonomiska förutsättningarna hos redan välbemedlade. I stadsdelen Rosengård i Malmö tjänar människor i genomsnitt hälften så mycket som de som bor i området Limhamn i samma stad. I Rinkeby är arbetslösheten är tre gånger så hög och tre gånger färre går vidare till eftergymnasial utbildning jämfört med Stockholms innerstad. I Göteborgsförorten Angered är ohälsotalen dubbelt så höga som i villatäta Askim i samma stad. I områden med stor andel personer med utländsk bakgrund är människor alltså fattigare, sämre utbildade, mer arbetslösa och dessutom sjukare än i områden där de flesta har svensk bakgrund. Det svenska klassamhället har fått en etnisk dimension. 7

8 Fråga förorten 2 Människor som bor i storstädernas förorter, ytterområden eller i det som brukar kallas utsatta stadsdelar hörs mycket sällan i samhällsdebatten. Detta är särskilt bekymmersamt både med tanke på hur stor del av Sveriges befolkning som är i fråga och även med tanke på hur ofta olika typer av förortsfrågor kommer upp på den politiska dagordningen. Det debatteras flitigt om sociala problem i de så kallat utsatta områdena i storstäderna, om trångboddhet, om flyktingmottagande, om upplopp och bränder och om boendesegregationens förklaringar och konsekvenser. Men samtalen förs nästan alltid över människors huvuden och förortsområdena används mest som kulisser för att göra olika politiska poänger tydliga. Och mycket sällan debatteras frågor om hur ekonomisk politik eller förändringar i den gemensamma välfärden påverkar människor som bor i förorten. Detta måste förändras. För att ta reda på vad människor som bor och verkar i förorten har att berätta, och på vilket sätt man vill förändra samhället, har vänsterpartiet startat arbetet med vad vi kallar Fråga förorten. Det är ett arbete som handlar om att samla in erfarenheter, berättelser, synpunkter och konkreta förslag till förändringar från människor som annars inte kommer till tals. Så hur skulle politiken och samhället se ut om människorna i Rinkeby faktiskt fick bestämma mer? Hur ser ungdomar som bor trångt tillsammans med syskon och föräldrar i små trerumslägenheter i Hjällbo på framtiden? Vad behöver en pensionär i Rosengård för att få livet och ekonomin att gå ihop varje månad? Detta är frågor som vi vill lyfta fram. 8

9 Konkret handlar detta om att vi, genom att organisera möten i olika former, vill insamla röster från förorten och låta detta ligga till grund för hur vi sedan utformar politiken. Vi gör det genom att göra återkommande turnéer på olika teman med studiebesök, utåtriktade aktiviteter, enkätfrågor, samtal och öppna möten. Ämnena vi inriktar oss på är rätten till bostad, rätten till arbete, rätten till likvärdig skola och demokrati och deltagande. Vi vill med detta bidra med att ta fram en slags förortens agenda. Vi har valt att fokusera på tre platser. De är Rinkeby i Stockholm, Angered i Göteborg och Rosengård i Malmö. Denna skrift är den första i en serie delrapporter från detta förortsarbete. Den handlar om rätten till bostad. Bostadsområdena Det flesta gånger Rinkeby, Angered och Rosengård nämns i media, eller i samhällsdebatten på annat sätt, är det för att belysa olika typer av sociala problem. De representerar alla bilden av miljonprogrammet det bostadspolitiska jätteprojekt som genomfördes med målet att bygga en miljon lägenheter för att lösa den akuta bostadskrisen som rådde i början av 60-talet och för att höja boendestandarden. Bebyggelsen i dessa tre områden domineras tydligt av hyresrätter. Befolkningen är relativt ung och många som bor här har annan etnisk bakgrund än svensk. Sysselsättningsgraden och inkomstnivåerna här är betydligt lägre än för städernas genomsnitt. Rinkeby Förorten Rinkeby ligger i nordvästra Stockholm, cirka en mil från centrala stan. Här bor drygt personer. 75 procent av befolkningen har 9

10 utländsk bakgrund. Bebyggelsen i området består i stort sett helt av flerbostadshus och hela 98 procent av Rinkebyborna bor i hyresrätt. Förvärvsfrekvensen i stadsdelen som helhet är 52 procent för kvinnor i arbetsför ålder och 55 procent för män. Då inräknas även bostadsområdet Kista, vilket lyfter upp siffrorna en del men detta är ändå betydligt lägre än genomsnittet för hela Stockholm som är 72 procent för kvinnor och 74 procent för män. Området är också ett av landets allra fattigaste. Medelinkomsten ligger på kronor jämfört med kronor för staden som helhet. En annan markant faktor är att valdeltagandet är mycket lågt i området. Vid senaste valet hade sjunkit till 54 procent. Angered Angered ligger en mil nordost om centrala Göteborg. Här finns bland annat bostadsområdena Hjällbo, Hammarkullen och Gårdsten som alla tillkom som delar av miljonprogrammet. När områdena började byggas 1965 planerades det för över invånare. Expansionen avstannade dock. Idag bor ungefär människor i området. Ungefär 80 procent bor i hyresrätt. I Göteborg som helhet är denna siffra 48 procent. Befolkningen i området är förhållandevis ung och med en liten andel pensionärer. I Hjällbo, som är det fattigaste området, är medelinkomsten endast kronor om året jämfört med kronor i Göteborg som helhet. Andelen förvärvsarbetande i Hjällbo 45 procent jämfört med 74 procent i Göteborg. 10

11 Rosengård Stadsdelen Rosengård ligger bara ett par kilometer från centrala Malmö. Här bor cirka invånare. 60 procent av dessa är födda i ett annat land. Mer än häften av invånarna är under 18 år. Sammanlagt finns över 50 olika språkgrupper representerade i området. Medelinkomsten i Rosengård är kronor om året vilket är betydligt lägre än genomsnittet för hela Malmö som är kronor. Arbetslösheten ligger på över 80 procent. 68 procent av de boende i Rosengård bor i hyresrätt antingen hos det kommunala bostadsbolaget MKB eller hos privatvärdar. Mest känt för omvärlden är bostadsområdet Herrgården. 11

12 Ett alltmer segregerat samhälle 3 Den återhämtning från 1990-talets lågkonjunktur som skedde under början av 2000-talet har lett till förbättrade levnadsvillkor för stora delar av befolkningen i Sverige. Socialstyrelsens Social Rapport 2006 visar emellertid att cirka 7 procent av befolkningen inte fått ta del av dessa förbättringar. Det handlar framför allt om ensamstående och utrikes födda. Rapporten visar också att en allt större andel av landets fattiga har utländsk bakgrund. Risken för fattigdom ökar om en av föräldrarna är född utomlands och ökar ytterligare om båda är det. Samma rapport visar också att den etniska segregationen sedan 1990-talet har ökat markant. Den främsta förklaringen antas vara att det skett betydande förändringar i fråga om bostadsort för infödda och olika utrikesfödda grupper. Socialstyrelsen pekar på att befolkningen i de områden som kan benämnas som mycket resurssvaga, som Rinkeby, Rosengård och Angered, allt mer har kommit att utgöras av så kallat synliga invandrargrupper. Den ekonomiska segregationen sammanfaller allt mer med den etniska. Klassamhället har fått hudfärg. Detta mönster syns också när man granskar situationen för barn. Rädda barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige (2007) visar på att barnfattigdomen har minskar i Sverige. Men samtidigt växer klyftorna mellan olika grupper av barn, och då är etnicitet en viktig faktor. Man skriver i rapporten: Vissa grupper av barn har halkat efter, och klyftorna i samhället har ökat kraftigt. Andelen fattiga barn varierar dramatiskt från kommun till kommun, och ännu större är skillnaderna mellan storstädernas stadsdelar. 12

13 Barnfattigdomen i Malmöstadsdelen Rosengård, där alltså en mycket hög andel av de boende har utländsk bakgrund, är mer än fem gånger så hög som i landet som helhet och 20 gånger större än i etniskt homogena Torslanda i Göteborg. Enligt Rädda Barnen lever ungefär vart tredje barn med utländsk bakgrund jämfört med vart trettonde barn med svensk bakgrund i ett hushåll med låg inkomst eller med socialbidrag. Risken är alltså mer än fyra gånger så stor för barn med utländsk bakgrund att leva i fattigdom, jämfört med barn med svensk bakgrund. Risken fördubblas om båda föräldrarna är födda utomlands. Om man jämför ekonomisk utsatthet mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund under åren 1991 och 2002 har skillnaden kraftigt förstärkts. Risken för barn med utländsk bakgrund att bli fattig ökade från 2,7 till 4,2 gånger större, trots den ekonomiska uppgången omkring år Konsekvenserna av de växande klyftorna speglas tydligt i boendet, som avslöjar människors ekonomiska och sociala villkor. Men oavsett hur konjunkturen skiftat och trots att utrikes födda i högre grad än inrikes födda fick arbete under åren har överrepresentationen av utrikes födda ökat i de så kallat utsatta områdena. Olikheterna i boende har inte bara en ekonomisk, utan också en etnisk dimension. I Rosengård, Angered och Rinkeby har människor ofta mycket dåliga boendeförhållanden. Många saknar tilltro till myndigheterna, många har drabbats av diskriminering och möter dagligen den rasism som genomsyrar samhället. Samtidigt finns, ofta bara någon hållplats bort, välmående grönskande områden där de vuxna har fasta jobb och stabil inkomst, där skol- 13

14 barnen får bra betyg, där folk är friska och deltar i det politiska livet. I dessa områden har befolkningen till övervägande del svensk bakgrund. Situationen på bostadsmarknaden missgynnar unga, låginkomsttagare och människor med utländsk bakgrund. Många saknar ekonomiska möjligheter att skaffa en bättre bostad. Andra har diskriminerats bort av banker, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Bostad och bostadsort ska vara ett val. Men av olika skäl fastnar ofta människor på platser där de inte önskar bo. Ofta innebär det att de får sitt boende nedvärderat genom att vissa områden av omgivningen ges en negativ stämpel beroende på de boendes ursprung. Samtidigt utvecklas andra bostadsområden innerstäder och rika villaförorter till etniskt rena enklaver där människor med utländsk bakgrund stängs ute. 14

15 Rätten till bostad dags för en social bostadspolitik 4 Bostaden är en social rättighet och ska inte betraktas som en handelsvara bland andra. Bostadspolitiken är en del av välfärdspolitiken och måste ses i ett samhälleligt sammanhang med ett långsiktigt perspektiv. Hyresgästföreningen betonar i sin förstudie Sprickorna i fasaden (2008) att det politiska ansvaret inte bara omfattar bostäderna utan också boendemiljö och samhällsplanering och att det handlar lika mycket om nyproduktion som om insatser i befintliga bostadsområden. Rätten till bostad finns fastslagen i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), i Europarådets sociala stadga (1966) och i den svenska Regeringsformen. I Sverige finns även en lag som fastslår kommunernas bostadsförsörjningsansvar och i det bostadspolitiska mål som riksdagen antar varje år slås samhällets ansvar för alla gruppers välmående och vikten av en god bostad fast. Vänsterpartiet menar att bostadspolitiken ska bygga på ett statligt ansvar för ekonomiska och juridiska styrmedel och ett kommunalt ansvar för bostadsförsörjning och fysisk utveckling av bostäderna och deras närmiljöer. Staten har stora möjligheter att bidra till ökad ny- och ombyggnad, lägre boendekostnader och ökad kvalitet i boendet. På staten vilar även ett stort ansvar för lagstiftningen kring allas rätt till en god bostad, planering, ägande, allmännytta och den enskildes rätt till inflytande. Bostadspolitiken ska inte isoleras från andra politiska områden. Exempelvis finns det stora miljö- och energikonsekvenser av bostadsbyggandet, vilka är genuina samhällsangelägenheter. Bostaden är en trygghet och den oftast enskilt största utgiftsposten för hushållen. Det fulla ansvaret för denna kan aldrig fullt ut överlåtas på den fria marknaden. 15

16 Bostadspolitik ur ett förortsperspektiv 5 Boendesegregationen är ett av samhällets mest synliga exempel på skillnaderna mellan rika och fattiga och mellan personer av olika etniskt ursprung. Situationen i miljonprogramsområdena återspeglar på många sätt samhällsutvecklingen i stort talets ekonomiska krisår slog hårt mot boende i miljonprogrammet med nedskuren samhällsservice, nästan obefintligt underhåll av bostadsområden och att andra bostadsområden samtidigt i praktiken blev otillgänglig för låginkomsttagare genom diskrimineringen på bostadsmarknaden. Bostadspolitiken är av stor betydelse och en mycket angelägen fråga för människor i förorten. Det är tydligt att behoven av förändring är stora i dessa områden. Många bor trångt i ofta mycket slitna fastigheter, den kommunala servicen är ofta undermålig och utbudet är fattigt. Samtidigt sker på många håll en utförsäljning av allmännyttan och bostadsbolagen satsar på lyxrenoveringar som bekostas av höjda hyror för hyresgästerna. Den förda politiken har tagit resurser från de områden där behoven är som störst samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna stärks hos de redan välbemedlade. Konsekvenserna av samhällets växande klyftor avspeglas tydligt i boendet. Människors ekonomiska och sociala villkor avslöjas genom vilket område de bor i. Den svenska bostadsmarknaden är segregerad, den meningen att olika befolkningsgrupper bor fysiskt åtskilda från varandra. Men den är också segmenterad, vilket betyder att de olika upplåtelseformerna i hög grad är geografiskt åtskilda. Till exempel vet vi att de med lägst inkomster i dagens Sverige oftast bor i hyresrätter. Av hushåll med låga inkomster bor sex av tio i hyresrätt. Vi känner också till att personer med utländsk bakgrund ofta bor i hyresrätt, medan de som bor i villa till största delen har svensk bakgrund. 16

17 Vidare vet vi att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i de så kallat utsatta områdena. Olikheterna i boende har alltså inte bara en ekonomisk, utan även en etnisk dimension. Här följer en genomgång av de frågeställningar och tankar som kommit fram i våra samtal och möten. Det avser inte vara en fullkomlig sammanställning av alla förslag och synpunkter som kommit fram, utan en rapport om just bostadspolitiken ur ett förortsperspektiv. En genomgång av de turnéer vi hittills genomfört finns rapporterat i bilagorna 1 och 2. Garantera allas rätt till bostad Det är viktigt att titta på hela det sammanhang som folk bor i. Det saknas grundläggande samhällsservice och det är allvarligt. Härute finns det i stort sett ingenting. - Boende i Rinkeby Ett av de allra vanligaste samtalsämnena under våra besök handlar om bristen på kommunal service och välfärdsfunktioner i bostadsområdena. I Hjällbo berättar de boende att all offentlig service i princip försvunnit; kassaservice, apoteket, bankomater, vårdcentralen och försäkringskassan. Detta visade sig också mycket tydligt under vårt besök på familjecentralen i Rinkeby. Här oroas såväl besökare som personal mycket över de stora besparingar på verksamheten som skett. Man ser tydligt följderna av Vårdvalsreformerna i Stockholm och neddragningarna får här mycket kännbara konsekvenser. Samtidigt som detta sker fördelas mer resurser till redan välbärgade områden på andra håll i staden. 17

18 Samhällets resurser går alltså inte till folk som behöver dem utan riktas mot det redan välbärgade. Skolor och barnomsorg urholkas, vårdcentraler, mödravårdscentraler och barnavårdscentraler läggs ner, kollektivtrafike dras in och viktig kultur- och ungdomsverksamhet skärs ner. Resultatet har blivit en tilltagande utarmning och social oro. Även barn i Rosengård vill kunna låna böcker på biblioteket och kanske till och med få och simma någon gång - Boende i Rosengård Rätten till bostad handlar om mer än bara själva bostaden. Det handlar om människors likvärdighet och hela livsutrymme. Så vill vänsterpartiet göra: Vänsterpartiet vill föra en social bostadspolitik. Vi vill också föra en kraftfull politik som omfördelar samhällets resurser efter den generella välfärdens grundprinciper av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. En god samhällsplanering skapar livsmiljöer som motverkar förtryck, utanförskap och diskriminering på grund av kön, etnicitet och klass. Kommunala boendeplaneringsprogram ska utvecklas för befintlig och tillkommande bebyggelse. Vi vill förtydliga kommunernas ansvar att se till att alla i kommunen har bra bostäder att leva i. Därför föreslår vi en komplettering i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar så att det här införs en bestämmelse om allas rätt till egen bostad. 18

19 Bygg billiga och bra hyresrätter Det borde finnas lägenheter för unga. Idag tvingas vi stanna hemma hos föräldrarna fastän vi vill flytta hemifrån och starta vårt eget liv. - Boende i Rinkeby Ett annat av de allra mest förekommande ämnena under alla våra möten har handlat om bristen på lägenheter. Många vi talar med önskar att byta till en större bostad och många kunde gärna tänka sig flytta till något annat område om det bara fanns lägenheter att få. Många känner sig inlåsta och hänvisade till boende som de inte skulle välja om de hade ett större handlingsutrymme. Denna problematik handlar om flera saker. Vi vet att de fattiga i dagens Sverige bor i hyresrätter. Detsamma gäller för personer med utländsk bakgrund. De som bor i villa har till största delen svensk bakgrund. Sverige går alltmer i riktningen mot det som länge varit synen i andra europeiska länder att hyresrätten enbart är ett boende för dem som är i behov av så kallad social housing, och missar helt att det för många är ett aktivt val att bo i hyresrätt. Detta innebär att hyresrätten som upplåtelseform missgynnas och att de hushåll som önskar bo i hyresrätt får allt svårare att hävda sin sak. Det minskade nybyggandet av hyresrätter och den utförsäljning som sker av allmännyttan riskerar att helt sänka hyresrätten som upplåtelseform. Efter att regeringen tagit bort det statliga produktionsstödet till hyreslägenheter och samtidigt avvecklat räntebidragen har antalet påbörjade hyresrätter minskat dramatiskt. Byggandet av hyreslägenheter har minskat med hela 19

20 66 procent jämfört med första halvåret I de tre storstadskommunerna är hyresbyggandet extremt lågt. Bristen på hyresbostäder är mycket stor på många håll i Sverige. Antalet lediga hyreslägenheter minskade från cirka i september 2006 till under i september I 123 kommuner fanns högst 1 procent lediga lägenheter i det kommunala beståndet. I storstadsregionerna rör det sig om endast 1 3 promille lediga lägenheter. Exempelvis fanns i Storgöteborg sammanlagt 10 lediga hyreslägenheter i det kommunala beståndet på bostäder i september Samtidigt ökar efterfrågan hela tiden. Enligt Hyresgästföreningen kommer till exempel ungdomar flytta hemifrån de närmaste fem åren och kommer att behöva en egen bostad. Hos det kommunala Bostadsbolaget i Angered berättar man att det är väldigt många sökande på varje lägenhet. Särskilt saknas det stora lägenheter. Av hela beståndet på nästan cirka lägenheter i området är endast 10 procent fyror. Samma bild ges av bostadsbolagen i de två andra kommunerna. Jag skulle göra vad som helst för en större lägenhet. Gärna här i Hammarkullen men det går bra någon annanstans också. Det viktiga är att mina barn ska trivas och kanske kan ta hem kompisar någon gång. - Boende i Hammarkullen 20

21 Det nya bostadspolitiska mål regeringen införde 2007 framhåller bostadsmarknadens efterfrågan och utbud snarare än som tidigare betona samhällets övergripande ansvar för att trygga bostadsförsörjningen, att motverka bostadssegregation och hålla nere boendekostnaderna för vanligt folk. Denna omformulering speglar tydligt den marknadsinriktning som bostadspolitiken haft sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Så vill vänsterpartiet göra: Det viktigaste kravet för att tillgodose allas rätt till bostad är att se till att det finns tillräckligt med lägenheter som människor har råd att bo i och som är av tillräckligt god kvalitet. Sociala problem kan inte lösas genom att flytta runt människor eller genom att byta ut befolkningen. Det som krävs är satsningar på billiga hyresrätter av god kvalitet. Vi vill genomföra en långsiktig satsning på nyproduktion av billiga och energisnåla bostäder i hela Sverige, särskilt i storstäderna. Vi vill slå fast ett nationellt mål om att det ska byggas bostäder per år varav minst ska vara hyresrätter. För att finansiera detta vill vi skapa en särskild statlig bostadsfond som ger stöd för byggande av lägenheter med låga hyror och med bästa miljöteknik. Dessa satsningar skulle särskilt svara upp mot det stora behov som finns i storstäderna. 21

22 Upprusta förortsområdena Det är mögel i hela badrummet och färgen på väggarna i köket ramlar av. Men det är ingen som verkar lyssna när jag säger ifrån. Det är som om det var mitt eget fel. - Boende i Herrgården, Rosengård Slående i dessa områden är det skriande behovet av upprustning och renovering. Områdena har till stora delar lämnats att förfalla utan att någon har tagit ansvar för att förvalta bostäderna på ett rimligt sätt. Flera av de boende vi talar med upplever att det faktum att det bor många trångbodda nyanlända, asylsökande och möjligen även papperslösa människor i lägenheterna ibland används som förevändning att underlåta att ta ansvar för att förvalta husen ordentligt. I Rosengårdsområdet Herrgården har förfallet gått särskilt långt. Här är situationen riktigt allvarlig och området är vida omtalat för sina undermåliga lägenheter och nedslitna hus. De flesta lägenheter är i så dåligt skick att det är vanligt med mögel i badrummen, kackerlackor i köket, trasiga fönster och fuktskador. Utomhusmiljön domineras av sopor, nakna elledningar, håliga väggar och förfallna fasader. De boende är upprörda och förtvivlade över att ingenting görs. Med jämna mellanrum kommer frågan om tvångsförvaltning av området upp. För ett antal år sedan beslutade Malmö stad att använda den kommunala förköpsrätten för sex bostadshus med sammanlagt 300 lägenheter i Herrgården på grund av just bristande förvaltning. Därmed har alltså det kommunala bostadsbolaget MKB tagit över en del av bostäderna i området från de 22

23 privata värdarna och har påbörjat stora satsningar för att rusta upp området. Även om bristerna är stora i hela området är skillnaden är skarpt iögonfallande mellan de hus där upprustning påbörjats och de som fortfarande står orörda. I våra samtal med städernas olika bostadsbolag lyfter man ofta fram de satsningar man gjort på utemiljön. Dessa betraktas, förutom att de är nödvändiga förbättringar i sig, som viktiga för att stärka sammanhållningen i området genom att höja den gemensamma boendemiljön. På detta sätt kan statusen på områdena höjas och de boende ser att det händer något positivt. Behovet av renovering av såväl inom- som utomhusmiljöerna i samtliga dessa områden är akut och det rör sig om stora kostnader. Det är tydligt att samhället vänt miljonprogrammen ryggen och låtit områdena förfalla. I detta sammanhang är det fock viktigt diskutera hur sådana upprustningssatsningar bör genomföras, och hur de ska finansieras. Var ska alla fattiga bo när de renoverat färdigt här ute? Vart är det tänkt att vi ska ta vägen? - Boende i Rinkeby I Stockholm pågår sedan en tid tillbaka ett upprustningsprojekt som kallas Järvalyftet. Projektet som drivs av Svenska Bostäder tillsammans med Stockholms stad. I Husby, som ligger alldeles intill Rinkeby, finns ett så kallat referenskvarter som har fungerat som försöksområde. Projektet har mött djupt allvarlig kritik. Det handlar bland annat om att de boendes inte fått vara delaktiga och att finansieringen är oklar. Risken är uppenbar att de 23

24 lyxrenoveringar som är i fråga kommer att bekostas av de boende själva. De boende får helt enkelt stå för notan genom att fullt ut betala nystandard- och nyproduktionshyra genom förmodade kraftiga hyreshöjningar. Samtidigt som projektet med Järvalyftet går vidare skärs det ner kraftigt i välfärden. Bra kommunala skolor läggs ner, kraftiga besparingar görs inom äldreomsorg, ungdomsverksamhet och kultur. Utrymmet för de boende i området blir allt mindre. Järvalyftet har tydligt fört med sig en stor otrygghet bland de boende. Många känner att projektet går ut på få bort den nuvarande befolkningen från området och att finare och bättre bemedlade människor ska flytta in för att lyfta stadsdelens status. Det talas om att man försöker byta befolkning. 24

25 Så vill vänsterpartiet göra: Vi måste återbetala skulden till miljonprogrammen och de människor som bor i dessa bostäder. Vi måste upprusta och renovera husen till en god standard som ger ett värdigt boende för vanligt folk. I den statliga bostadsfond som vi föreslår för bostadsbyggande avsätter vi också medel för att renovering och upprustning av befintliga hyreslägenheter. Med våra satsningar skulle samtliga allmännyttiga miljonprogramslägenheter i Sverige kunna renoveras under en mandatperiod. Det innebär att lägenheter skulle upprustas årligen. Att avsätta ett sådant ordentligt renoveringsstöd är nödvändigt för att inte riskera att de boende själva att få betala bättre standard med höjda hyror. Vi vill stoppa lyxrenoveringarna i förorterna och storstädernas ytterområden. 25

26 Stärk allmännyttan En diskussion som är viktig i detta sammanhang handlar om allmännyttans framtid. Denna fråga handlar om vilka krav de boende kan ställa på bostadsbolagen som förvaltar och hyr ut bostäderna. Frågan är särskilt aktualiserad sedan regeringens beställda utredning om allmännyttans framtid kommit med sina förslag. De kommunala bostadsbolag som förvaltar allmännyttan i de tre kommunerna arbetar utifrån sina olika förutsättningar. Vi har under våra besök haft möten med Svenska Bostäder i Stockholm, som förvaltar stora delar av hyresbeståndet i Rinkeby och som tillsammans med Stockholms stad är drivande i renoveringssatsningen Järvalyftet. I Göteborg har vi träffat Hjällbobostaden och Bostadsbolaget som förvaltar områdena Hjällbo respektive Hammarkullen i Angered. I Malmö har vi träffat MKB som är det kommunala bostadsbolag som förvaltar stora delar av Herrgården och övriga Rosengård. Allmännyttan är ett viktigt verktyg exempelvis för att svara upp mot oseriösa hyresvärdar sätter vinstmaximering främst och som underlåter förvaltning och underhåll av lägenheterna. Om hyrorna höjs har vi inte råd att bo kvar. Frågan är var i Stockholm vi kan få tag i en billig lägenhet. - Boende i Rinkeby Mycket händer nu som kommer att påverka allmännyttans förutsättningar i framtiden genomförde regeringen en lagändring som möjliggjorde en utförsäljning av allmännyttan i kommunerna. Ett av huvudargumenten 26

27 var att öka blandningen av upplåtelseformer för att komma åt boendesegregationen särskilt i landets storstäder. Syftet var uteslutande att underlätta ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt i storstädernas förorter där hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen. De intresseanmälningar för att köpa allmännyttans fastigheter som kommit in kommer från välbärgade, attraktiva och ofta centrala områden, inte från bostadsområdena i förorter och ytterområden där renoveringsbehoven ju är stora. Dessutom håller reglerna för hyressättning på att ändras. Idag finns ett tak för hyrorna, som sätts i förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen. Privata fastighetsägare får inte ta ut högre hyror än vad en likvärdig allmännyttig lägenhet kostar att hyra. Tanken är att alla ska ha råd med en bostad av hög standard, inte bara de som har mycket pengar. Detta vill regeringen nu ändra på. Den utredning som regeringens beställt om allmännyttans villkor vill införa krav på att allmännyttan ska gå med vinst och införa ett så kallat efterfrågepåslag på hyrorna. Det innebär i praktiken att marknadshyror kommer att införas vilket i sig kommer att innebära stora hyreshöjningar. Utredaren som lämnat förslaget medger själv att det kan leda till att folk måste lämna sina hem. Attraktiva områden riskerar att i ännu högre utsträckning bli segregerade enklaver där endast höginkomsttagare kan bo. Vänsterpartiet är övertygat om att detta varken kommer att leda till att bostadsköerna försvinner eller till att skapa bostäder åt dem som behöver. Höjda hyror kommer inte att leda till att de barn och deras föräldrar som 27

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Förord Den ekonomiska utvecklingen under senare år har medfört att många människor har fått det bättre samtidigt som vi upplever att

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Etniska hierarkier i boendet

Etniska hierarkier i boendet Boverket Etniska hierarkier i boendet Lägesrapport om integration Etniska hierarkier i boendet Lägesrapport om integration Boverket februari 2007 Titel: Etniska hierarkier i boendet Lägesrapport om integration.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Till Regionplane- och trafikkontoret

Till Regionplane- och trafikkontoret 2008-11-26 1(5). Till Regionplane- och trafikkontoret Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB, arbetar med boendefrågor.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

när det stor mar kr ing höghusen

när det stor mar kr ing höghusen när det stor mar kr ing höghusen Miljonprogrammen måste renoveras för miljardbelopp. Riv, säger de som vill förinta förortens stigmatiserade silhuett. Framtidens kulthus, säger arkitekterna och uppmanar

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Kommunalt bostadsprogram

Kommunalt bostadsprogram Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Kommunalt bostadsprogram Bostadssituationen i Stockholm är en situation som karaktäriseras av bostadsbristen. Inte minst unga har svårt

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering Sammanfattning Integrationspolitikens övergripande mål är ett samhälle där alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. År 2006 infördes ett nytt system för uppföljning och analys av integrationspolitikens

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Bostad. Det svenska mångfaldshemmet.

Bostad. Det svenska mångfaldshemmet. Bostad Det svenska mångfaldshemmet. En analys av den långsamma byggnationstakten och den orättvisa bostadspolitiken. Förslag på en ny, offensiv politik för framtiden. En rapport från SSU Maj 2008 Sveriges

Läs mer

Brott, straff och normer 2

Brott, straff och normer 2 Brott, straff och normer 2 Brottsstatistiken visar att ungdomar som växer upp i starkt segregerade områden (ex: miljonprogramsområden) oftare hamnar i kriminalitet än övriga ungdomar. Vad kan det bero

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Vilka är förbundet Allt åt Alla? Vad är det här? Första numret av Stad i ljus

Vilka är förbundet Allt åt Alla? Vad är det här? Första numret av Stad i ljus STAD I LJUS Stadsblad om Uppsala #1 Våren 2013 Första numret av Stad i ljus Detta är det första numret av vad vi hoppas blir en lång utgivning av stadsbladet Stad i ljus. I det här numret riktar vi fokus

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Handlingsplan mot fattigdom KAN SE UT SÅ HÄR OCH DÅ KANSKE UNDER RUBIKEN ÄR LITE LÄNGRE

Handlingsplan mot fattigdom KAN SE UT SÅ HÄR OCH DÅ KANSKE UNDER RUBIKEN ÄR LITE LÄNGRE Handlingsplan mot fattigdom KAN SE UT SÅ HÄR OCH DÅ KANSKE UNDER RUBIKEN ÄR LITE LÄNGRE TITELRUBRIK CALIBRI REGULAR 10 PKT 3 Handlingsplan mot fattigdom Vi har i Sverige länge blundat för och inte velat

Läs mer