H E N R I K A D O L F S S O N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H E N R I K A D O L F S S O N"

Transkript

1 1. Double-click on the prompt text to insert your picture. ensure your picture stays in proportion. 2. Crop the picture as necessary using Word s Picture Tools. Ensure the picture fills the grid. Any part of the picture extending beyond the grid will not be displayed in your document. Resize the picture using the corner handle to ensure your picture stays in proportion. 3. Press Close Picture or click the X at the top right of your Word screen to update and return to your document H E N R I K A D O L F S S O N 3. Press Close Picture or click the X at the top right of your Word screen to update and return to your document id K O M P E T E N S O M R Å D E N E X E M P E L P Å U P P D R A G M E T O D E R & V E R K T Y G Interaktionsdesign/UX Agil UX UX-strategi Målgruppsanalys Personas Användningstester Expertutvärderingar Kravhantering Verksamhetsanalys Effektkartläggning bank och finans Interaktionsdesign ärendehantering Interaktionsdesigner bank Interaktionsdesign mobilbaserat patientsystem för sjukvården Interaktionsdesign pensionswebbplats Mentor UX Användningstester internetbank Kravanalytiker bank Fältstudier, Intervjuteknik, Personas, Prototyping, Användningstester, Effektkartläggning, Kundresor, Pappersprototyper Agil UX, Scrum Axure, Invision, Photoshop Krav- och designworkshops, Design Studio Use case, User stories, RUP

2 K O N S U L T P R O F I L H E N R I K A D O L F S S O N [ 2 ] Ö V E R S I K T Senior interaktionsdesigner med fokus på målgrupp och affärsnytta Henriks tre starkaste egenskaper engagemang, nyfikenhet och noggrannhet gör honom till en drivande och kvalitetsmedveten interaktionsdesigner. Hans starka användarfokus bidrar till att göra IT-system framgångsrika och populära där både beställare och användare blir nöjda och får sina behov uppfyllda. Med sin långa erfarenhet har Henrik lätt att förstå användare och deras behov och omsätta det till krav och interaktionsdesign som samtidigt uppfyller verksamhetens affärsmål. Han arbetar självständigt eller i grupp men föredrar teamarbete i en kreativ miljö då enligt honom de bästa idéerna vaskas fram. Komplexa verksamheter med många målgrupper är utmaningar Henrik söker. Att skapa systemstöd för snåriga verksamhetsprocesser är en av hans specialiteter vilket flera genomförda projekt vittnar om. Branschkunskapen är mycket bred men med tyngd åt bank och finans, telekom samt offentlig verksamhet. Genom sin öppenhet och humor blir han lätt en naturlig del av projektet. U P P D R A G Interaktionsdesigner: Prototyping och verifiering av koncept med användare, TV Inom ett större Bonnierstyrt projekt har Henrik arbetat med att prototypa konceptdesign levererat av en tjänstedesignbyrå. Han har även planerat och lett användningstester av prototyper samt deltagit i målgruppsanalysarbete. Arbetssättet inom projektet var baserat på agila metoder där Henrik bidragit med sin erfarenhet för att anpassa dessa för att arbeta effektivt med UX. UX: Mentor åt junior interaktionsdesigner, Visual Art 2015 Stöttade, granskade och planerade arbetet för junior interaktionsdesigner i agilt projekt inom digital skyltning för Visual Arts kund ICA. Metoder som användes i projektet var målgruppsanalys, wireframes och användningstester. Även arbetssätt och samarbete

3 K O N S U L T P R O F I L H E N R I K A D O L F S S O N [ 3 ] med andra dicipliner behandlades - att vara interaktionsdesigner ställer höga krav på att förstå andra dicipiners behov och arbetssätt. Interaktionsdesigner: Förstudie med målgruppanalys och konceptdesign, SPP 2014 Genomförde en förstudie på SPP som del av ett business case inför ett framtida projekt for att förbättra inloggade tjänster för företagskunder. Den befintliga versionen av tjänsten upplevdes som omodern och svår att använda och var utvecklad i äldre teknik vilket gjort den svårt att underhålla och vidareutveckla. Förstudien bestod av en målgruppsanalys baserad på kontextuella intervjuer på plats hos kunder vilket resulterade i effektkarta, kundresa, persona och ett antal konceptskisser. Konceptskisserna förankrades internt samt kvalitetssäkrades genom användningstester hos kunderna. I arbetet ingick även att hantera andra initiativ i organisationen, alla med mål att exponera tjänster mot kunderna. Beslut togs om att ha en gemensam inloggning och anpassa sidorna efter vilka tjänster kunderna har tillgång till. Konceptskisser tog fram även för detta. Användningstester, SPP, 2014 Utförde användningstester för att kundsäkra en specifik del av SPPs sidor riktade till privatpersoner. Medverkade i screeningarbetet och rekrytering samt ledde och utförde användningstesterna. Reslutatet blev en rapport med analys av testerna inklusive förbättringspunkter. Interaktionsdesigner, Tekis, Interaktionsdesigner för ett ärendehanteringssystem för sveriges kommuners miljöförvaltningar. Henrik ansvarade för att visualisera krav genom prototyper och stämma av dessa med produktägare och referensgrupp. För att kartlägga målgruppen genomförde han fältstudier med kundkommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer och sammanställde informationen till personas för användning i designprocessen. Han genomförde löpande användningstester på plats hos kommunerna eller på distans över internet.

4 K O N S U L T P R O F I L H E N R I K A D O L F S S O N [ 4 ] Projektet drevs Agilt enligt Scrum och interaktionsdesignsarbetet genomfördes enligt staggered sprints, dvs det tas fram i en kravsprint vilken utförs precis innan utvecklingssprinten. Henrik säkerställde kommunikationen med utvecklingsdelen av projektet för att effektivisera arbetet och få alla att känna sig delaktiga. Workshopledare Interaktionsdesign, Dekra, 2013 Ledde en serie workshops som del i en förstuide för att ta fram ett heltäckande systemstöd för Dekras verksamhet. Olika interaktionsdesignkoncept presenterades och diskuterades. Resultatet sammanställdes som en del av förstudierapporten i form av konceptbeskrivningar och rekommenderade verksamhetsförändringar. Interaktionsdesigner, Crosskey, Ansvarade för interaktionsdesignen i ett antal delprojekt med syfte att ta fram Crosskeys nästa generation bankportal. Den webbaserade portalen ska ersätta det existerande textbaserade front- och backofficesystemet. Arbetet bestod av målgruppsanalys av bankanställda, interaktionsdesign och användningstester med hjälp av eyetracker. Pappersprototyper användes i utvärderingssyfte och htmlprototyper togs fram i Axure. Henrik var även inblandad i Crosskeys prisvinnande internetbank med design och genomförande av användningstester. Interaktionsdesigner, Novatelligence, Ansvarade för interaktionsdesign för ett webb- och mobilbaserat system för sjukvården i vilket patienter kunde rapportera in hur de mådde till läkare via program i mobiltelefonen (före apparnas tid). Läkarna kunde sedan analysera och diagnostisera patienternas tillstånd och ändra medicinering om behov uppstod. Projektet drevs agilt enligt Scrum. Användaranalys, interaktionsdesign och användartester utgjorde arbetsuppgifterna. Photoshop användes för prototyper och för att visualisera. Interaktionsdesigner, FMV, Deltog i en förstudie med uppgift att ta fram interaktionsdesign för ett nytt flygledningssystem. Inför Sveriges medverkan i Nordic Battle Group uppkom behov av ett nytt lättviktssystem för flygledning. Arbetet innefattade målgruppsanalys och prototyping. Arbetet bedrevs genom fältstudier, intervjuer och workshops.

5 K O N S U L T P R O F I L H E N R I K A D O L F S S O N [ 5 ] Interaktionsdesigner, Trafikförsäkringsföreningen (TFF) 2006 Planerade, ledde och utvärderade en serie användningstester med pappersprototyper av ett nytt IT-stöd på TFF:s Skadeavdelning. Arbetet innefattade skapande av pappersprototyper och planerande och genomförande av användningstester. Expertutvärdering, Nutek, 2006 Genomförde en expertutvärdering av ett webbaserat system för bidragsansökningar på Internet. Interaktionsdesigner, Stockholms Läns Landsting (SLL), Interaktionsdesign och viss implementation i projekt Julius PDS 2.0, ett webbaserat journalsystem för att samla in och validera strukturerat kliniskt data inom vården. Interaktionsdesigner, Virtual Genetics, Interaktionsdesign för ny hemsida för Sentensa Knowledge Miner, en Open Source-sökmotor med världsledande prestanda. Arbetet innefattade målgruppsanalys, informationsarkitektur och interaktionsdesign. Interaktionsdesigner, Summa, Ledde ett tvåmannateam med ansvar för interaktionsdesign av ett system för sammanställning av kompletta pensionsprognoser. Summa, samägt av Max Mathiesen och Bliwa, hade som mål att utvecklas till ett nav mellan försäkringsmäklare och försäkringsbolag. Arbetet innefattade användaranalys, personas, interaktionsdesign, användningstester och utbildning. Expertutvärdering, Travellink, 2004 Utvärderade nätresebyrån travellink.se med fokus på bokningsprocessen för privatresor och specialerbjudanden. Expertutvärdering, Resfeber, 2004 Utvärderade nätresebyrån resfeber.se för att kvalitetssäkra webbplatsen med avseende på användbarhet. Interaktionsdesigner, Nordea, 2003 Interaktionsdesign av system för ansvarsfördelning inom banken. För att tydliggöra organisationens ansvarsfördelning gentemot de IT-projekt som drivs togs ett webbaserat uppslagsverk fram för att projektledare och projektdeltagare lätta ska hitta vem som

6 K O N S U L T P R O F I L H E N R I K A D O L F S S O N [ 6 ] ansvarar för vad i organisationen. Arbetet innefattade användaranalys och interaktionsdesign. Expertutvärdering, Svenska PA, 2002 Utvärderade gränssnitt och styleguide för ny version av systemet Palett V. Svenska PA utvecklar och marknadsför system inom löne- och personaladministation och Palett V ingår i deras programsvit. Interaktionsdesigner, Waymaker, Interaktionsdesign för en webbaserad prenumerationstjänst som Waymaker erbjuder sina kunder och prenumeranter inom sitt utbud av tjänster inom PR och IR. Arbetet innefattade interaktionsdesign och pappersprototyp. Interaktionsdesigner, Ericsson (ERA), Interaktionsdesign av verktyg för cellplanering av 3G-nät. För att få optimal mobiltäckning vid uppförande av nya master krävs avancerade beräkningar av vågutbredning i terräng och verktyget WCMAplanner togs fram för att stödja detta. Arbetet innefattade användaranalys, interaktionsdesign och användningstester. Som sidoaktivitet kan nämnas ikondesign och användningstest av dessa. Fokusgrupper, expertutvärderingar och användningstester, Flertal företag tillsammans med Temo Interactive, Tillsammans med Temo Interactive genomfördes ett antal utvärderingar av hemsidor och Internetbanker. Utvärderingarna baserades på fokusgrupper då kunder/användare bjöds in för att diskutera och användningstesta. Även expertgranskningar genomfördes. Bland företagen kan noteras Swedbank Trygg-Hansa Fortum SEB Nordea Handelsbanken Telia Interaktionsdesigner, Föreningssparbanken, Interaktionsdesign av bankens intranät i ett flertal projekt. Även varit teknisk rådgivare och utfört expertutvärderingar. Arbetet

7 K O N S U L T P R O F I L H E N R I K A D O L F S S O N [ 7 ] innefattade interaktionsdesign, implementation och expertutvärderingar. Interaktionsdesigner/systemutvecklare, Posten, Interaktionsdesign samt implementation av en helpdeskapplikation till Posten försäljning. Systemet användes för att hantera felanmälningar med en expertdatabas samt avancerade statistikfunktioner. Arbetet innefattade interaktionsdesign och implemention. Interaktionsdesigner/systemutvecklare, Elfa, 1997 Interaktionsdesign samt implementation av katalogredigeringssystem för Elfas produktkatalog. Arbetet innefattade interaktionsdesign och implementation. Interaktionsdesigner/systemutvecklare, Smart, 1997 Interaktionsdesign samt implementation av resebokningssystem. Smart tillhandahåller sina kunder möjlighet att göra sina egna resebokningar genom deras system, som är uppkopplat mot de stora bokningssystemet, Amadeus för flyg och Petra för SJ. Arbetet innefattade interaktionsdesign och implementation. Interaktionsdesigner/systemutvecklare, ATG, 1996 Interaktionsdesign samt implementation av lotterisystem knutet till ATG:s utlämningsställen och ett tv-program. Arbetet innefattade interaktionsdesign och implementation U T B I L D N I N G Civilingenjör, KTH, med iniktning MDI (Människa- Datorinteraktion) Har deltagit på ett 20-tal kurser och konferenser, mestadels rörande interaktionsdesign men även kravhantering, RUP, konsultmannaskap, presentationsteknik och olika utvecklingsspråk/tekniker. Är medlem i STIMDI (Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-Datorinteraktion) och går regelbundet på möten och deltar i diskussionsforum.

8 K O N S U L T P R O F I L H E N R I K A D O L F S S O N [ 8 ] Ö V R I G T Konferenser/Utbildningar/Artiklar Henrik håller regelbundet anföranden och utbildningar på konferenser och hos kunder. Här följer ett axplock. NFI Från krav till system: Interaktionsdesign och användningsfall som kravbärare i agila projekt redovisning av praktiska erfarenheter Frukostseminarier i Beamons regi Ework Föreläsning om interaktionsdesign och några specifika kostnadseffektiva metoder Artiklar Henrik skriver regelbundet artiklar om sina erfarenheter från sina uppdrag. Några finnas att läsa på Beamons hemsida. STIMDI:s Mentorprogram 2013, 2015 Henrik var mentor i STIMDI:s mentorprogram 2013 för interaktionsdesigners och kommer att medverka även 2015.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Projektkatalog etjänster

Projektkatalog etjänster VINNOVA Information VI 2012:09 Projektkatalog etjänster Slutkonferens - summering och reflektioner Titel : Projektkatalog etjänster. Slutkonferens - summering och reflektioner Serie: Vinnova Information

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet:

Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet: Namn: Född: Adress: Tel: E-post: Nationalitet: Per Rohdin (född Persson) 13 januari, 1970 Vallmovägen 17, 12552 Älvsjö +46 (0)70-2290422 mail@rohdin.info Svensk KORT OM Per Rohdin (f.d. Persson) arbetar

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Konsultprofil Helena Eketrapp

Konsultprofil Helena Eketrapp Personuppgifter Konsultprofil Helena Eketrapp Namn Helena Eketrapp Född 1965 Telefon 0708-58 24 59 e-mail helena.eketrapp@learntech.se Större projekt de senaste åren 2012- >> Swedavia Införande av kompetensförsörjningsprocesser

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer