Ekonomisk politik - utmaningarna för Sverige i finans- och klimatkrisens spår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk politik - utmaningarna för Sverige i finans- och klimatkrisens spår"

Transkript

1 Motioner område 1 Ekonomisk politik - utmaningarna för Sverige i finans- och klimatkrisens spår Motion nr 101 Referendum om EMU samarbete Uppdrag till Centerpartiets styrelse att utarbeta ett förslag till referendum om EMU-samarbete. För ett antal år sedan uttalade sig en majoritet av dem som röstade i folkomröstningen mot EMU-samarbete. De ledande politikerna och företagarvärlden var dock övervägande positivt inställda. Det rådgivande svaret respekterades och frågan fick vila. Frivilligt har vi avstått från vår rätt till inflytande. Våra statsråd är inte med vid de möten då andra finansministrar diskuterar och beslutar i frågor som rör en stor del av den Europeiska ekonomin. Vår valuta har sedan folkomröstningen förlorat mycket i värde i förhållande till euron. Exporterande företag upplever konstant växlingsbesvär och våra medborgare har besvär med de varierande kurser, växlingskostnader och värdeuppskattning av varor och tjänster vid besök i EU-området. Flera grannländer har för avsikt att fortast möjligt ingå i EMU-samarbete. Finland har infört systemet. Euron har visats vara en mycket stabil världsvaluta och landets ekonomi uppfyller de krav som ställs för deltagande. Snart leder Sverige EU-ordförandeskapet och landet bör vara med i alla beslut som berör vår ekonomi. Sverige är extremt exportberoende. Centerpartiet har visat på stor mod, anpassningsförmåga och handlingskraft i frågor som rör näringslivet, effektiv energianvändning och liberal politik. Landet har nu oväntat till följd av yttre faktorer hamnat i en ekonomisk kris. Arbetslösheten stiger, industrin och exporten drabbas. En extraordinär situation som denna kräver snabba och förutsättningslösa beslut. Företagare, samhällets ekonomiska motor, har rätt att förvänta sig att det parti som i regering har störst ansvar för näringslivet tar initiativ på alla områdens som främjar deras verksamhet. att Centerpartiets riksstämma beslutar att partistyrelsen initierar nödvändiga steg för att med kortast möjliga varsel i samarbete med allianspartierna efter en brett upplagd informationskampanj, utlyser ett förnyat referendum om att delta i EMU-samarbetet. Johan Wouters, Nacka Stockholms läns distrikt 1

2 Motion nr 102 Hur ser Centerpartiets nya fördelningspolitik ut? Efter att ha hört en känd ekonom på SKL och samt läst artikeln av Börje Hörnlund blev vi bekymrade. Vi uppfattar att en det är en kursändring på gång med Centerpartiets förslag till skatteutjämningssystemet. Att glesbygds och norrlandskommuner kommer att stå som förlorare om man beslutar att skicka mer pengar till växande städer och regioner med stor tillväxt från mindre och utsatta glesbygdskommuner. Det kan väl aldrig vara Centerpartiets politiska medvetna styrning av skatter i landet. Vi står för en decentraliserad grundsyn och ideologi där vi ger till kommuner med behov att stimulering för att skapa tillväxt så hela Sverige kan leva. Regeringen har tillsatt en ny skatteutjämningskommitté där Björn Sundström, SKL är huvudsekreterare. Vi vill ha en redovisning av direktiven till kommittén och få full insyn redan från start i kommitténs arbete. Vi förutsätter att skatteutjämningskommitténs förslag skickas ut på en bred remiss för diskussion ute i landet. Det vore bra om Centerpartiet i en bred och öppen debatt diskuterade det nya skatteutjämningssystemet, för att få insyn i vad förslaget kan innebära och vilka konsekvenser det kan få i framtiden. att Centerpartiet i en bred och öppen debatt diskuterar den nya förslaget till skatteutjämningssystem, för att få en insyn i vad förslaget kan innebära och vilka konsekvenser det kan få för landets kommuner i framtiden Helena Brink och Björn Brink, Ljusdal Gävleborgs läns distrikt Motion nr 103 Lika skatt - en rättvisefråga Skatt efter bärkraft är en grundprincip i ett skattesystem som det svenska. Den som tjänar mer skall också betala mer i skatt. Men frågan är hur mycket mer som är rimligt. I Sverige får den som tjänar mer inte bara betala mer skatt i absoluta tal, utan måste också betala en högre andel av sin inkomst i skatt. Den som tjänar mer än kr i månaden drabbas av den statliga inkomstskatten (20 procent på det överskjutande beloppet) och den som tjänar mer än kr i månaden drabbas av den s.k. värnskatten (ytterligare 5 procent på det överskjutande beloppet) detta utöver kommunalskatten. Ju högre inkomst, desto lägre andel av inkomsten får alltså löntagaren behålla. Marginalskatten stiger kraftigt när inkomsten överstiger de två gränserna, de s.k. brytpunkterna. Som mest kan marginalskatten bli 57 procent (eller ännu mer för dem som bor i högskattekommuner). De får alltså behålla mindre än hälften av den sista intjänade 100-lappen. Tanken med den statliga inkomstskatten är att utjämna skillnader i in komst. Den uppfattningen bygger dock på en mycket gammaldags syn. Idag har de allra flesta möjlighet att 2

3 själva påverka sin inkomst. Valet av karriär, valet av utbildning, risktagande i arbetslivet och benägenheten att arbeta hårt, är avgörande för vilken inkomst man får. Därför kan den statliga inkomst skatten snarare betraktas som en straffskatt på arbete och utbild ning. Ytterligare ett faktum är att människors inkomster varierar under livet. De allra flesta medelålders och äldre höginkomsttagare har varit låginkomsttagare någon gång tidigare i livet. Omvänt så avancerar de flesta på något sätt i arbetslivet med åren. Med detta perspektiv ger inte inkomsten vid en enskild tidpunkt i livet någon representativ bild av en persons ekonomiska framgång. Avgörande för bedömningen borde istället vara vad en person tjänar under sitt yrkesverksamma liv, den s.k. livsinkomsten. Den som har långa studier bakom sig och som belönats en högre lön, har i regel inte haft någon inkomst att tala om under alla de år han eller hon studerat. Den som däremot väljer att börja arbeta direkt efter skolan får kanske en lägre månadslön, men som betalas ut under fler av livets år. Denne premieras av skattesystemet medan den som utbildar sig bestraffas. Enligt en studie av OECD från hösten 2007, har Sverige, jämte Danmark, den lägsta utbildningspremien av samtliga industriländer före skatt.*1 Det progressiva skattesystemet försämrar denna premie ytterligare. Incitamenten att satsa på en högre utbildning är svagare i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Men inte bara utbildning utan också extraarbete kan bli straffbeskattat. Den som riskerar att komma över en brytpunkt och därmed få en högre marginalskatt, blir sannolikt mindre benägen att arbeta extra. Samtidigt blir det mer lönsamt att utföra exempelvis arbete i hemmet (som är obeskattat om man gör det själv) jämfört med att anlita någon. Det leder till minskad arbetsspecialisering, något som hela samhället förlorar på. Varför har vi då ett progressivt skattesystem? Delvis handlar det om tradition, delvis sannolikt om en rädsla att förlora skatteintäkter. På längre sikt talar mycket för att även statsfinanserna skulle vinna på ett avskaffande av den statliga inkomstskatten, eftersom fler helt enkelt skulle utbilda sig och hugga i. När det gäller den så kallade värnskatten den skatt som en gång var tillfällig, men som nu av rent politiska skäl tycks vara svår att bli av med finns studier som visar att den även på kort sikt är en ren förlustaffär för staten.*2 Progressiv skatt är en kvarleva från den tid då samhället inte tillät människor att göra karriär på samma sätt som idag. Då ansågs det finnas ett behov av att utjämna människors nettoinkomster. I dagens dynamiska samhälle är däremot en platt skatt den enklaste och mest logiska lösningen, såväl från ett samhällsekonomiskt perspektiv som ur rättvisesynpunkt. Platt skatt innebär lika skattesats för alla, samma skatt i procent men olika skatt i kronor. Det är enkelt och rättvist. Om X tjänar dubbelt så mycket som Y kommer han eller hon att få betala dubbelt så mycket i skatt. Men inte mer än det dubbla, som är fallet idag. Bland de forna Sovjetstaterna, som sedan sin frigörelse fått bygga upp skattesystem från grunden, har de flesta valt pro portionella skatteskalor, vilket i flera fall visat sig blivit mycket framgångs rikt. Framgångarna från öst har även fått Island att införa en proportionell inkomstbeskattning. Frågan är när det är Sveriges tur? *1 Education at a Glance, OECD, *2 Se bl.a. Holmlund och Söderström (2007). att Centerpartiet verkar för att den statliga inkomstskatten avskaffas. att motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma Avdelningsmotion, Stureplanscentern, Stockholm Stockholms distrikt 3

4 Motion nr 104 Rättvisare Skatt Simrishamns kommun har en befolkning på cirka invånare. Sommartid ökar antalet mycket genom delårsboende. Ett stort antal av våra delårsboende väljer att tillbringa alltmer av sitt boende under året i vår kommun. Detta är en trend i ökande. Eftersom delårsboende inte bidrar med någon direkt kommunalskatt, men ändå utnyttjar kommunens service i olika former bör en förändring ske till en rättvis fördelning av kommunalskatten. Denna fråga har diskuterats i vår kommun och andra kommuner sedan många år tillbaka men ingen förändring har skett. Det är av vikt att denna fråga nu en gång för alla utreds och förslag läggs fram så att en rättvisare kommunalskatt kan bli fallet framöver. att bifalla den av Simrishamns kommunkrets framlagda motionen samt att lägga fram förslag i motionens anda innan nästa partistämma. Carl-Göran Svensson, Ordf Simrishamns kommunkrets, Hammenhög Skåne läns distrikt Motion nr 105 Pensionssystemet Pension i Sverige är en inkomst av arbete. Nämligen livsarbetet. Det är många som är irriterade på det pensionssystem vi har i Sverige. Tyvärr hörs kritiken tydligast från den Moderata tankesmedjan Timbro och knähunden Svenska Dagbladet som tycker att man inte skall ha uppskjuten lön - pension utan hela beloppet skall betalas ut till löntagaren sedan får man lösa sin pensionsåtagande bäst man kan. Jobbskatteavdraget är en orättvis reform. Paketerad i påståendet att om det finns etthundra anställda i ett företag blir det fler jobb om man ger dem jobbavdrag då får de arbetslösa jobb. Detta är inte sant. Det finns ingen ekonomisk ekvation i varken nationalekonomi eller annan ekonomi som bevisar att får man sänkt skatt blir det fler jobb. Vetenskapligt ohederligt. Den enda påtagligt bevisbara orsaken till nya jobb är ökade reallöner inom ramen för ett fastlagt inflationsmål. Jag vill heller inte vara med om att ha ett för högt skattetryck men då skall skatteminskningen vara rättvis och riktad. Dessutom påstår man att jobbskatteavdraget motiverar folk till att ta ett jobb. Men stopp om du har i månadslön mister jobbet och får ca i månaden arbetslöshetsersättning så är det mellanskillnaden och inte jobbskatteavdraget som är motorn. Moderaterna har trots att man maskerat det väl trott att sänkt skatt löser alla problem. Man ville helt enkelt ha en skattereform som gynnade moderaternas kärnväljare varken mer eller mindre. Jag vet ju hur resonemanget har gått. Nämligen man ville komma åt arbetslöshetsförsäkringen göra den dyrare och växla avgiftshöjningen mot sänkt skatt. Det är där sveket mot pensionerna 4

5 började. Moderaterna insåg ju att gav man skattesänkningar till pensionärerna, sjuka, arbetslösa med flera så kunde man ju inte komma åt några pengar då dessa inte har någon arbetslöshetsförsäkring. En tyvärr riktad orättvisa. Skatteverket redovisar själv att det råder nästan 9000 kr i skatteskillnad mellan en pensionär med i månaden och löntagare med jobbskatteavdrag. Det är självklart skamligt. Argumentet att pensionärerna inte har utgifter för inkomstens förvärvande är inte relevant. Pensionen är pensionärens uppskjutna lön som han själv jobbat ihop under sin livstid och betalat alla de kostnader som varit förenad med inkomstens förvärvande. Farfars inkomster skall vi inom Centerpartiet inte tafsa. Det är småsint. Pensionären får förvisso bättre pension under nästa år. Ja då är orättvisan än mer påtaglig löntagaren får jobbskatteavdrag på löneökningen medan pensionären får ökat skattetryck på sina pengar. Jag hade hellre sett en balanserad skattesänkning på en femårsperiod med kanske 250 kr i månaden för alla och gjort det till ett avdrag mot skatt som finansierats av staten. Det hade gynnat konjunkturen och köpkraften. Vi skall komma ihåg att de två miljoner svenskar eller fler som är pensionärer har femhundra kronor i månaden mindre att handla för. Jag har genom god uppfostran lärt mig respektera de som byggt Sverige. Där har inte alliansregering varit lika påtaglig. Jag kan förlåta men ej tillåta att ungdomlig oerfarenhet ibland statsråden får denna konsekvens. att rikstämman uttalar sig för att centerpartiet under nästa mandatperiod genomför en skattereform där alla inkomster som anammar från förvärvsarbete beskattas lika och rättvist i enlighet med vad jag anförts i motionen. Lars Håkan Halldin, Brännelund-Höreda Jönköpings läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Om två miljoner pensionärer anser att vårt skattesystem är orättvist är detta djupt olyckligt. Likaså är det djupt olyckligt om ett stort antal centerväljare upplever skattesystemet som orättvist. Informationen om slopad avdragsrätt för fackföreningsavgifter och arbetslöshetskasseavgifter, samt konsekvenserna av skattesänkningar för den arbetande befolkningen är informativt svår att genomföra. Att den ena gruppen får förbättringar innebär inte automatiskt att den andra gruppen får det sämre. Avvägningsfrågorna hör hemma i regeringssamarbetet. Motionen bör hänskjutas till arbetsgrupper som utformar framtidens skattesystem. Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att insända motionen utan att ta ställning i sakfrågan Kretsstämman beslutade: motionen sänds till Centerpartiets riksstämma utan att ta ställning i sakfrågan. 5

6 Motion nr 106 Ta vara på den äldre arbetskraften I dagarna kommer de orange pensionskuverten i brevlådan och ger upphov till allehanda personliga reflexioner och ställningstaganden. Tiden i arbetslivet för genomsnittssvensken blir allt kortare. Unga etablerar sig senare på arbetsmarknaden samtidigt som den faktiska pensionsåldern ligger runt 60 år. Antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade ger också anledning till oro. Hur hållbar är vår arbetskraft? Hur tar vi tillvara arbetslivets seniorer? Känner sig 60+-aren önskad i arbetslivet? Har arbetslivet anpassats för ålderstrappor? Och kanske viktigast av allt, ställs det förväntningar på den äldre arbetskraften? I den dagsaktuella ekonomiska krisen riktas uppmärksamheten, med rätta, åt insatser för att undvika massarbetslöshet, men den demografiska utvecklingen mot en allt äldre befolkning visar att vi på sikt kommer att sakna arbetskraft. Särskilt finns en oro för hur det kommer att påverka den offentliga sektorn, inte minst i omhändertagande av våra gamla. Om de alltför tidiga pensionsavgångarna ska kunna hejdas och fler ges bättre möjligheter att bli kvar i arbetslivet, måste också arbetslivet anpassas så att fler orkar och vill arbeta längre. Det handlar om förändringar när det gäller arbetstempo, arbetstider och arbetsmiljö. Seniorernas erfarenhet, kunskap och förmåga kan nyttjas mycket mer och bättre. På temat kompetensöverföring, mentorskap, finns t ex mycket mer att göra. Undersökningar visar att det är möjligt att göra förbättringar och exempel finns, såväl inom privat som offentligt arbetsliv. Men ett bredare angreppssätt måste till för att nå de vinster som finns på såväl samhälls-, företags- och individnivå. Här behövs ett engagemang och en kraftsamling från såväl politik, som företag och fack. Samordnade insatser ger stora vinna-vinna effekter. att mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Centerpartiet tar initiativ till breda samtal med arbetsmarknadens parter i syfte att skapa ett attraktivt och seniorvänligt arbetsliv, så att många fler kan och vill arbeta högre upp i åldrarna. Lennart Wassenius och Ann-Mari Törnell, Lerum Norra Älvsborgs distrikt Kretsstämman beslutade: att ställa sig bakom motionen. Motion nr 107 Revision i ideella föreningar I min uppgift som revisor i annan förening så har jag råkat ut för bedrägerier och blivit nekad protokollsutdrag som bestyrker revisoruppdrag för att via bank säkerställa uppdraget till medlemmars fromma. 6

7 Det har senare framkommit att vi revisorer blivit tillhandahållna förfalskade transaktionsrapporter, som legat till grund för godkänande av ansvarsfrihet. Därför så anmodar jag Centern att antaga denna motion om lagändring och vidarebefordra denna till distrikt och partistämma. att lagen om idella föreningar ändras så att. Vid firmateknande skall revisor anges till bank för att därigenom ges transaktionsrapport vid årsbokslut och läsrättighet å förenings tillgångar. Erling Nordle, Ytterskog Ångermanlands distrikt Motion nr 108 Löner och Bonus-vad är rimligt? Kriser och larmrapporter har duggat tätt på senare år, både i Sverige och internationellt. På 90- talet drabbades Sverige av SKANDIA, och nu är vi mitt uppe i en gigantisk finanskris. Upprinnelsen till denna går att härleda till USA där en osund och felaktig bostadsbelåning, via banksystemet har utvecklats till en global finanskris. Denna kan också beskrivas som en omfattande förtroendekris, mellan de finansiella aktörerna, vilket i slutändan också drabbar företag och hushåll (konsumenterna). Varför blir det på detta viset? Vilka är de underliggande orsakerna och hur kan de hanteras? I debatten lyfts ofta följande fram: - mänsklig girighet av sällan skådat slag - felaktigt konstruerade incitament och bonusar - rekordhöga chefslöner Men det finns säkert flera förklaringar; svaga ägare, det ansiktslösa kapitalet (en kapitalism utan kapitalister) och alldeles för stort risktagande för att nämna några. Det är uppenbart att vissa korrigeringar behöver ske, och initiativ från politiken är på sin plats. Politiken har ett generellt utrymme, men inom den offentliga sektorn (arbetsgivaransvaret) finns särskilda möjligheter. Jag vill i denna motion peka på två områden där Centerpartiet bör agera. Bonusar. Det är tyvärr mer regel än undantag att bonusar är felaktigt konstruerade, berör endast ledningsgruppen och ger för stora utfall. För att resultatbonus skall betalas ut, måste följande tre principer gälla enligt min mening: - det måste finnas ett positivt rörelseresultat att fördela - omfatta alla i företaget - max utfall ( takkonstruktion ) Chefslöner Vi har på senare år kunnat se en accelererad och ökad skillnad mellan lönerna till chefer och vanligt folk i företagen/förvaltningarna. Detta är varken bra eller nödvändigt. Centerpartiet bör prägla följande policy: Ingen chefslön bör överstiga Statsministerns, dvs ca kronor i månaden (2009). 7

8 Centerpartiets idétradition och förslagen ovan rimmar också väl. Vår decentraliseringsfilosofi är lika gångbar i företagsvärlden (medarbetarna) som i samhället (medborgarna). Vi har nycklarna till och måste prägla ett management, där alla medarbetares engagemang, kreativitet och ansvar tas tillvara. att förslagen i denna motion inarbetas i Centerpartiets program- och policydokument. Lennart Wassenius, Lerum Norra Älvsborgs distrikt Kretsstämman beslutade: att ställa sig bakom motionen. 8

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Centerpartiet Stockholms motioner 2013 samt distriktsstyrelsens förslag till beslut. - för behandling på distriktsstämman lördagen den 9 mars.

Centerpartiet Stockholms motioner 2013 samt distriktsstyrelsens förslag till beslut. - för behandling på distriktsstämman lördagen den 9 mars. Centerpartiet Stockholms motioner 2013 samt distriktsstyrelsens förslag till beslut - för behandling på distriktsstämman lördagen den 9 mars. 1 Centerpartiet Stockholms motioner 2013 Kommittegrupp1: Företagande,

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? Lennart Flood, Chiya Manuchery 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2012

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och karens En rapport av Anna Hedborg Lagom är bäst. Varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Ett val för framtiden

Ett val för framtiden Ett val för framtiden Skatter och samhällsdebatt inför riksdagsvalet 2011 Tankesmedjan Lokus 1 Innehåll Inledande frågor och förklaringar...6 Kapitel 1 Edward Andersson Skatternas funktion och Finlands

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv.

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa r skatten ett globalt perspektiv Vad bestämmer egentli Global Utmaning

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro.

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro. Om författaren Johan Kreicbergs är utbildad nationalekonom med lång erfarenhet av att leda kvalificerat utredningsarbete. Han har tidigare bland annat varit chefsekonom på Företagarna och chef för Svensk

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer