Verksamhetsplan Västerledsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan"

Transkript

1 Verksamhetsplan Västerledsskolan

2 Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag Del II... 6 Strategisk plan... 6 Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

3 1 Del I Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten Västerledsskolan har läsåret ca 285 elever i skolår 7-9 och ligger i västra delen av Enköpings tätort. Västerledsskolan är en mångkulturell skola och 29 procent av eleverna har annat modersmål än svenska. Med ledorden kunskap, framtidstro och respekt sätts eleven i centrum för vårt sätt att arbeta och organisera skolan. Därför är skolan organiserad i fem arbetslag (Asken, Björken, Eken, Linden, Rönnen) där eleverna har nära kontakt med sin mentor och sina lärare, och där eleverna går tillsammans med elever från skolans olika inriktningar, fotboll, musik, matematik och språk. Kommunens modersmålslärare finns organiserade i arbetslagen. Förberedelseklass finns för de elever som nyligen anlänt till Sverige. Skolan har även en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat. Under läsåret går 16 elever på Asken. Elevhälsan på skolan med speciallärare, skolsköterska, kurator, elevcoach, elevassistenter, psykolog och studie- och yrkesvägledare är organiserade i ett arbetslag. Servicefunktionerna på skolan med skolassistent, vaktmästare, fritidsledare och bibliotekarie är organiserade i ett arbetslag. Måltidpersonalen är organiserad i kommunens kostorganisation. Skolans personal består sammantaget av ca 60 medarbetare. Västerledsskolan ingår nätverket VÄSK inom Skolförvaltningen med Enöglaskolan (F- 6), Hummelstaskolan (F-6) och Munksundsskolan (F-6). Organisationsplan Vision och uppdrag Nämndens vision och värdegrund Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Värdegrund Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

4 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vara ickekonfessionell. I all utbildning och annan verksamhet ska barnets bästa vara utgångspunkt. Barnets/Elevens inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn/Elev ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets/elevens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Enhetens vision Västerledsskolan Kunskap, Framtidstro, Respekt. Enhetens värdegrund Vi ska tillsammans skapa förutsättningar för var och en att hitta sin väg i livet. För att beskriva den arbetsmiljö vi, vuxna som barn, vill skapa varje dag i skolan väljer vi nyckelorden kunskap, framtidstro och respekt. De beskriver kärnan i de förhållningssätt vi alla ska uppmuntra och använda oss av. Uppdrag för skolledning och pedagogisk ledningsgrupp Skolledningens uppdrag Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ekonomiska ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsformer och verksamhet utvecklas. Rektors uppdrag Rektor har det övergripande ansvaret för hela Västerledsskolans verksamhet och leder och fördelar arbetet. Beslut om åtgärdsprogram Samråd Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp Beslut om placering i förberedelsegrupp Beslut om anpassad studiegång Modersmål Samverkan Personal Ekonomi, budget och uppföljning Information, internt och externt Verksamhetsplan Kvalitetsredovisning Arbetsmiljöplan och systematiskt arbetsmiljöarbete Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

5 Arbetsplatsträffar Föräldraråd Tjänstefördelning Utvecklingssamtal och lönesamtal för arbetslag Rönnen, Asken och Servicelaget samt modersmålslärarna Biträdande rektor Biträdande rektor bistår rektor i att leda och fördela arbetet på Västerledsskolan. Elevhälsa Underlag för åtgärdsprogram Samråd Schema Elevens val Elevråd Kompetensutveckling Nätverk Mobbinggrupp Utvecklingssamtal och lönesamtal för arbetslag Björken, Eken, Linden och Elevhälsa Den pedagogiska ledningsgruppens uppdrag Den pedagogiska ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektor och arbetslagsledarna för Elevhälsan, Asken, Björken, Eken, Linden och Rönnen. Ledningsgruppens uppdrag är att: Att formulera och förankra skolans vision utifrån ett helhetsperspektiv på skolan. Att arbeta aktivt med att ta fram strategier och att leda skolan mot de uppsatta målen. Att bistå rektorerna att, med utgångspunkt i skolans organisation och med ekonomiska förutsättningar, planera verksamheten och ta ansvar för att beslut som fattas genomförs. Arbetslagsledarens roll Arbetslagledarnas uppdrag Arbetslagsledare ingår i enhetens pedagogiska ledningsgrupp och bistår rektor och biträdande rektor i att leda den pedagogiska, ekonomiska och organisatoriska verksamheten på Västerledsskolan Leda och fördela arbetsuppgifter i det egna arbetslaget Leda det egna arbetslagets medarbetare i arbetet för att utveckla barns och elevers lärande och utveckling Vara en länk mellan skolledning och arbetslaget Tydliggöra mål och prioriteringar på arbetslagsnivå Ta fram, följa upp och utvärdera Teamkontrakt tillsammans med arbetslaget Ansvara för arbetsplatsintroduktion för ny medarbetare och i samråd med rektor utse mentor Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

6 2 Del II Strategisk plan Krav på enheten Mål från Läroplanen Av läroplanens (Lgr 11) övergripande mål och riktlinjer för normer och värden, kunskaper, elevernas ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden och bedömning och betyg, är kraven på Västerledsskolan att särskilt prioritera arbetet med normer och värden, kunskaper och elevernas ansvar och inflytande. Med fokus på målen för normer och värden och med ett systematiskt värdegrundsarbete genom diskussioner och tolkningar av nyckelorden kunskap, framtidstro och respekt kommer skolans förutsättningar att i större utsträckning prioritera målen för elevernas kunskaper att öka. Genom att fokusera på ökad enhetlighet, gemensamma mål och tydliga och positiva förväntningar på eleverna kommer skolans förutsättningar att i större utsträckning prioritera målen för utbildningen och då kommer skolans resultat att förbättras. Ju bättre lärandemiljö, desto bättre studieresultat. Kravet att öka prioriteringen av elevernas kunskaper förutsätter även att skolan ska arbeta för att varje elev att ta ett större personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Genom ett större inflytande över sin utbildning och genom att läraren tillsammans med eleverna diskuterar och planerar undervisningens upplägg och hur kopplingen är till mål, centralt innehåll och kunskapskrav, kommer elevernas ansvarstagande att öka. Mål från nämndplanen Vision för Enköpings kommun för- och grundskolor att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Nämndens mål är att nå ett bättre resultat är genomsnittet i landet, att arbeta mot mobbning och kränkande behandling, att medborgarna ska känna sig delaktiga och välinformerade om verksamheten, att kommunicera sitt arbetssätt på ett lättförståeligt sätt, att ha minst 30 min planerad fysisk aktivitet per dag, att förstärka samarbetet mellan grundskola och gymnasiet och att skolkansliet och skolförvaltningen ska vara en effektiv och attraktiv arbetsgivare. Av nämndens mål är kraven på Västerledsskolan att särskilt prioritera arbetet att förbättra resultaten, att arbeta för ökad trygghet och trivsel och att arbeta för att få en förbättrad kvalitet i elevhälsoproccessen och få ökad samsyn mellan arbetslagen. Ytterligare krav från skrivna dokument Skolinspektionens tillsyn av verksamheten i april 2011 och beslutet efter tillsynen gjorde att skolan tog fram en en åtgärdsplan, Skolinspektionsrapporten och åtgärdsplanen ska även detta läsår betraktas som viktiga komplement Verksamhetsplan och Kvalitetsredovisning som del i det systematiska kvalitetsarbetet. Andra krav riktade till vår enhet Anpassningen av grundskolornas struktur i Enköpings kommun till Lgr 11 med en omställning av skolorna till F-6 och 7-9 fortsätter att ställa höga krav på Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

7 Västerledsskolans organisation. De ekonomiska förutsättningarna har förändrats och omställningen ställer fortsatt krav på flexibilitet och stresstålighet. Parallelt med denna omställning ökar konkurrens från både kommunala och fristående skolor vilket ställer krav på utvecklingen av skolans profilering. Förbättringsområden från den senaste kvalitetsredovisningen Organisationsperspektiv Samsyn kring värdegrund och pedagogisk vision Ledarskapet i klassrummet Utveckla arbetsformer och förhållningssätt kring motiverande samtal Kartläggning i likabehandlingsarbetet Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritidsgårdar Implementering Lgr 11 Utveckling av nya profiler i matematik och språk Pedagogiskt perspektiv Förbättra kvalitet och utveckla processer i arbetet i "gröna rutan" Förbättra likvärdigheten mellan NP och betyg Utveckling av arbetsformer för sambedömning och ämneskonferenser Utveckla LPP med målbeskrivningar, strukturer och utvärdering och öka elevinflytandet i planeringen Ökat samarbete mellan arbetslag Specialpedagogiskt perspektiv Förbättra kvalitet och utveckla processer för elevhälsans arbetsgång för elevers utveckling mot målen Förbättra samarbetsformer för specialundervisning, SVA och modersmål Öka tillgänglighet av speciallärare Utvärdering och uppföljning av placeringar i särskild undervisningsgrupp Av ovanstående krav har vi prioriterat följande i denna verksamhetsplan: Organisationsperspektiv Skapa en bra organisation och att skapa förtroende för värdegrundsarbetet och den pedagogiska vision som ska utmärka Västerledsskolan. Med värdegrundsarbetet med nyckelorden kunskap, framtidstro och respekt och den pedagogiska modellen med profileringarna i fotboll, musik, matematik och språk. Att utveckla värdegrundsarbetet och erbjuda alla elever i årskurs 7 och 8 ART. ART (Aggression Replacement Training) består av tre komponenter för att lära elever att hantera sociala situationer, social färdighetsträning, moralträning och känslokontroll. Färdighetsträning består av ett antal värdegrundslektioner och är schemalagda för alla klasser. Att säkra organisation och samarbete så att likvärdighet och värdegrund tillvaratas. Att genomföra arbetslagledarutbildning mot bakgrund att skolan genomfört en omställning, som medfört minskning av elevunderlaget och därmed neddragning av lärartjänster. Konsekvenser som följt är oro och konflikt. Att säkra förändrings- och utvecklingsklimatet i ledningsgruppen genom att uppnå ökad trygghet och proaktivt förhållningssätt. Trygga rollen som chef, ledare och kollega var och en och tillsammans. Att utveckla samarbetet mellan skola, polis, socialtjänst och fritidsgårdar. Vid insatser från någon av myndigheterna kan det ofta krävas kontakt med olika Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

8 myndighetspersoner vilket kan vara svårt för den unge och den unges familj att hantera. Genom att inrätta en tjänst som kvalificerad kontaktperson/elevcoach förbättra samordning av insatser och därigenom få en större påverkan. Pedagogiskt perspektiv Förbättra resultat jämfört med lå är på en bra nivå. Prioriterade förbättringsområden är att arbeta med olika motivationshöjande arbetssätt i "gröna rutan". genom att arbeta med olika lärstilar, satsa extra resurser på små klasser och halvklasser, lovskolor, stöd av speciallärare och övrig elevhälsa, studiestöd av modersmålslärare, uppmuntran och coaching, tydliga arbetsscheman och kontakt med hemmet. Att utveckla nya profiler i matematik och språk för öka förutsättningarna för eleverna att nå de högre betygen och att höja meritvärdet. På skolan kommer det finnas en tjänst som matematikutvecklare, ett utvecklingsarbete med syftet att arbeta forskningsanknutet och ta fram ny metodik och didaktik för matematikundervisningen. Att utveckla de skriftliga omdömena så att eleverna ges en tydlighet i den formativa bedömningen. Att fortsätta med implementeringsarbetet med Lgr 11 och arbeta med att förbättra de pedagogiska planeringarna så att de blir tydliga för eleverna och att oavsett ämne skapa generella bedömningsmatriser utifrån förmågor och kunskapsskrav. Specialpedagogiskt perspektiv Förbättra samarbetsformer för specialundervisning, SVA och modersmål samt att öka tillgänglighet av speciallärare. Av utvärderingarna i arbetslagen framgår att lärarna önskar en kombination av särskilt stöd av speciallärare både i studion men också i klassrummet. Utveckla processer för elevhälsans arbetsgång för elevers utveckling mot målen och då särskilt arbetsgången som kan leda fram till ett åtgärdsprogram. Utvärdera och följa upp av placeringar i särskild undervisningsgrupp. Detta arbete innefattar att elevhälsan ska återkoppla elevernas utredningar tillsammans med personalen. Enhetens mål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen "Goda gröna Enköping" Det pedagogiska rummet, både ute och inne, ska utvecklas. - En god arbetsmiljö för barn/elever och personal på förskolor och skolor. - En god utemiljö Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Det entreprenöriella lärandet ska utvecklas. Enköpings kommun ska vara en ledande kommun inom området 2015 Enköping en attraktiv skolkommun Elevernas meritvärden ska öka med minst fem enheter per år fram till 2015 SMART-mål Alla elever skall nå målen för utbildningen. Aktiviteter Utveckling profiler fotboll, musik, matematik (ny) och språk (ny). Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

9 SMART-mål Aktiviteter Utveckla processer för elevers utveckling mot målen och organisation och rutiner för elever i behov av särskilt stöd, arbetet i "gröna rutan". Alla elever ska ha material som är anpassat efter deras lärstil och kunskapsnivå. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet ska användas och utvärderas så att de blir ett verktyg för ökad måluppfyllelse. Västerledsskolans verksamhet skall präglas av professionjell samsyn och god kvalitet. Utveckla mötesforum med arbetslag och ämneskonferenser. Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet Det förebyggande och aktiva arbetet för en trygg skolmiljö ska öka SMART-mål Västerledsskolan skall vara en trygg och lugn arbetsplats. Aktiviteter Utveckla värdegrundsarbetet och erbjuda alla elever i årskurs 7 och 8 ART (Aggression Replacement Training). Arbeta förebyggande mot mobbing och kränkande behandling enligt Likabehandlingsplanen. Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Skolnämnden prioriterar kompetent personal i det pedagogiska rummet. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Genom samverkan i alla led stärks ekonomin och förvaltningen blir mer effektiv Skolans övergripande kompetensbehov Nedanstående övergripande kompetensbehov är kopplade till Västerledsskolans övergripande mål som de formuleras i denna verksamhetsplan. MI, motiverande samtal Ledarskap i klassrummet och lågaffektivt bemötande Ledarskapsutbildning för arbetslagsledare, ökad medvetenhet kring faktorer som påverkar verksamhetens psykosociala arbetsmiljö Förebyggande arbete och åtgärder för att öka elevernas måluppfyllelse, arbete i "gröna rutan" Lagstiftning och arbetet i nätverk kring barn och ungdomar i riskzon. PIM, Praktisk IT- och mediekompetens Lärarlyftet Implementering Lgr 11 Dessa kompetensbehov pekar ut riktningen på kompetens som ledningen anser att arbetslag och enskilda medarbetare kan utveckla. Tidplan September Rapport språkval, elevens val, undervisningstid Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

10 Oktober Kvalitetsredovisning , Verksamhetsplan , Teamkontrakt , Arbetsmiljöplan, utvecklingssamtal November Elev-, föräldra- och personalenkäter Uppföljning frånvaro, kunskapskrav och resultat, åtgärder Likabehandlingsplan December Uppföljning elev-, föräldra- och personalenkäter Verksamhetsplan, HT betyg år 7, 8 och 9 Januari Mars Juni Teamkontrakt, uppföljning Uppföljning frånvaro, kunskapskrav och resultat, åtgärder Likabehandlingsplan Verksamhetsplan, uppföljning NP år 9 Teamkontrakt, utvärdering Västerledsskolan, Verksamhetsplan (10)

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Läsåret 2012/2013 Skolstaskolan 1. Fakta om skolan/förutsättningar Skolsta rektorsområde är beläget ca 1 mil utanför Enköpings tätort. I rektorsområdet ingår förskola, förskoleklass

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Grundskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Fastställd/Upprättad 2014-08-25 Version I Dokumentägare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer