FSPOS Övningsstrategi för åren Version:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSPOS Övningsstrategi för åren 2012-2015. Version: 2014-08-25"

Transkript

1 FSPOS Övningsstrategi för åren Version:

2 Sammanfattning FSPOS (Finansiella Sektorns Privat Offentliga Samverkan) är ett frivilligt samverkansforum med avsikten att stärka robustheten lokalt, regionalt och nationellt inom den finansiella sektorn i Sverige. Den finansiella sektorns förmåga att hantera kriser är helt avhängig de enskilda aktörernas förmåga, individuell och gemensam. För att säkerställa den sektorgemensamma förmågan att hantera en samhällelig kris bör aktörer öva, enskilt och i samverkan. I den här rapporten presenteras FSPOS övningsstrategi för åren Strategin syftar till att inrikta och stödja den finansiella sektorns gemensamma övningsverksamhet under den aktuella perioden. Övningsstrategin innefattar olika aktiviteter som tillsammans avser att nå FSPOS Styrelses mål om minst tre övningar för varierande målgrupp under den aktuella perioden. AG Övning avser inför framtagningen av varje övning arbeta med en tydlig målgruppsanpassning, utifrån dels de specificerade målen med övningen, dels det övade scenariot. Den primära målgruppen för FSPOS övningsverksamhet är de som tillhör det så kallade betalningsväsendets kärna. Utöver den primära målgruppen innefattas även andra betydelsefulla aktörer inom sektorn såsom försäkringsbolag, mindre banker, fondkommissionärer samt myndigheter som ansvarar för transfereringar av socialförsäkringar och behovsprövade bidrag. FSPOS kommer under perioden att inrikta övningsverksamheten genom att fokusera på samverkan, lägesbildsarbete och informationsgivning mellan aktörerna inom den finansiella sektorn. Vidare ska övningsverksamheten vara inriktad mot lärande övningar. Övningsstrategin kommer årligen att ses över och vid behov revideras utifrån de lärdomar, brister och risker som identifierats under den eller de senaste övningsaktiviteterna. 1

3 Executive Summary FSPOS stands for the Swedish financial sector s collaboration between private and public participants. It is a forum based on voluntary participation with the purpose to strengthen the financial sector s robustness on a local, regional, and national level. The financial sector s ability to handle crises is decided by each participant s individual capability as well as their combined cooperative skills. To sustain this overall ability, participants must exercise both individually and jointly. In this report, the exercise strategy of FSPOS for the years is presented. The purpose of the strategy is to provide direction for, and support to, the financial sector s joint exercise activities. The exercise strategy contains different activities, which together aim to fulfil the objective set by the board of FSPOS; at least three exercises for different target groups during the period FSPOS Workgroup Exercise (AG Övning) aims, in each instance, to create a tailored exercise for the intended target group, based on the goals and the chosen scenario of the exercise. The primary target group includes the so called core of the Swedish payment system. Other identified target groups are for instance insurance companies, smaller banks, stockbrokers, and authorities which are responsible for social insurance payments and transfers. The exercises will focus on collaboration, i.e. on the confidence placed in the individual participants, the expectations the sector has on them, and the communication between them. Further, the exercises will emphasize learning. The exercise strategy will be reviewed on a yearly basis, and, if needed, revised based on the lessons learned, shortcomings and/or risks which have been identified during the most recent exercise activities. 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Executive Summary... 2 Inledning... 4 Arbetsprocess och förankring... 4 Vision... 5 Syfte... 5 Mål... 5 Förutsättningar för implementering... 5 Övningsstrategi för Målgruppsanpassning... 6 Vilka ska övas?... 6 Vad ska övas?... 7 På vilket sätt ska aktörerna övas?... 8 Hur ska övningsstrategin följas upp? Tids- och aktivitetsplan

5 Inledning Det övergripande syftet för FSPOS (Finansiella Sektorns Privat Offentliga Samverkan) är att genom en frivillig privat-offentlig samverkan stärka robustheten lokalt, regionalt och nationellt inom Sveriges finansiella sektor. Genom en frivillig privat-offentlig samverkan är målet att sektorn som helhet ska öka förmågan att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser. Den finansiella sektorns förmåga att hantera kriser är helt beroende av de enskilda aktörerna som verkar inom sektorn och deras beroendeförhållande till varandra. För att öka den finansiella sektorns motståndskraft mot störningar förordar Finansinspektionen en högre grad av samverkan mellan de finansiella aktörerna. Ett medel för att uppnå en högre motståndskraft mot kriser är att aktörerna i den finansiella sektorn övar, både enskilt och gemensamt. 1 Genom deltagande i gemensamma övningar stärks också enskilda organisationens motståndskraft och förmåga att hantera kriser, varför sektorsövergripande övningsverksamhet även gynnar aktörer inom sektorn på det enskilda planet. Övningar är, tillsammans med riktiga kriser, ett effektivt sätt att säkerställa sann krishanteringsförmåga. AG Övning bidrar till detta genom att aktivt: Följa andra aktörers/gruppers övningar, Delta i andra aktörers/gruppers övningar, Samverka med andra arbetsgrupper inom FSPOS, samt Arrangera egna övningar inom den finansiella sektorn. Under 2008 utvecklade FSPOS en övningsstrategi för åren Av flera anledningar kom delar av denna övningsstrategi inte att implementeras varför FSPOS under åren inte heller bedrev någon övningsverksamhet i egen regi, utan enbart deltog vid andra aktörers övningar. Under senhösten 2011 påbörjade FSPOS arbetet med att ta fram en ny övningsstrategi för den finansiella sektorn avseendes år Denna övningsstrategi beskrivs i det följande. Arbetsprocess och förankring Framtagandet av övningsstrategin har föregåtts av informationsinhämtning och analys av tidigare genomfört arbete inom FSPOS. Initialt genomfördes en analys av utförda övningsaktiviteter inom FSPOS, samt de lärdomar som dragits av dessa. För att inhämta aktuellt övningsbehov och inrikta denna övningsstrategi genomfördes därefter intervjuer med aktörer inom den finansiella sektorn varpå en efterföljande workshop förbereddes, genomfördes och dokumenterades med deltagarna i AG Övning. 1 FSPOS (2008) 6 STEG TILL BÄTTRE ÖVNINGAR - Tips och metoder för organisationer i den finansiella sektorn 2 FSPOS (2008) FSPOS Övningsstrategi för åren

6 Vision Genomförandet av övningsstrategin kommer avsevärt stärka den finansiella sektorns förmåga att hantera och förebygga kriser och således bidra till att uppnå den uttryckta visionen om att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. Syfte Övningsstrategin syftar till att inrikta och stödja den finansiella sektorns övningsverksamhet för åren Mål Inom ramen för denna övningsstrategi är målsättningen att: Konkretisera vilka aktörer som ska övas, vad som ska övas, på vilket sätt aktörerna ska övas, samt hur dessa övningar ska följas upp. Utforma en tids- och aktivitetsplan för perioden Förutsättningar för implementering Ett villkor för implementeringen av denna övningsstrategi är säkerställandet av resurser vid deltagande organisationer vid genomförandet av de kommande övningsaktiviteterna. Nedan formuleras de förutsättningar och styrande principer som är nödvändiga för att så ska ske: FSPOS bygger på en frivillig samverkan, även deltagandet i planerade övningar är frivilligt och måste därför göras attraktivt genom bland annat målgruppsanpassat innehåll, omfattning och tidsupplägg. Inbjudan om övningsaktiviteten ska skickas ut i god tid. Inbjudan ska anpassas efter deltagande organisation och organisationsnivå. För att resurssäkra rätt personal och kompetens ska scenario/roller och kunskapsområden kommuniceras i ett tidigt skede så att respektive organisationen ges möjlighet att bemanna med rätt personal/kompetens. Vid sidan av det åtagande som görs av AG Övning i planeringen och genomförandet av övningar, bör det även tydligt förmedlas vad som förväntas av de övade organisationerna avseende deras roll i övningsplaneringen. 5

7 Övningsstrategi för I detta avsnitt redogörs för vem som ska övas, vad som ska övas, samt vilket övningsstöd som FPSOS avser att erbjuda sektorn. Målgruppsanpassning Det har i utvecklingen av denna övningsstrategi framgått att det inför genomförandet av de olika aktiviteterna kommer att vara viktigt att arbeta med en tydlig målgruppsanpassning. Som ingångsvärden för vilka målgrupper som bör omfattas av övningsstrategin bör såväl tidigare resonemang och kriterier beaktas som FSPOS styrelses och AG Övnings övergripande tankar om framtida strategisk inriktning. I samband med framtagandet av övningsstrategin togs ett antal kriterier för deltagande fram av styrgruppen. Det konstaterades då att det för att en organisation skulle beredas möjlighet att delta i aktiviteterna inom FSPOS Övningsstrategi borde den anses vara viktig för den finansiella sektorns robusthet. Kriterierna för deltagande 3 formulerades då enligt följande: Organisationer som vid en kris, enskilt eller tillsammans med andra, kan ha en negativ påverkan på det finansiella systemets stabilitet, förtroendet för den finansiella sektorn eller hanterar stora kundkretsar Inom ramen för denna övningsstrategi definieras nedan en preliminär målgrupp för de planerade övningarna. Det är dock AG Övnings bestämda uppfattning att ansvarsprincipen 4 så långt det är möjligt bör tillämpas i utformningen och genomförandet av övningsstrategin och de i denna strategi inkluderade övningarna. Mer specifikt avser AG Övning därför inför framtagningen av varje övning arbeta med en tydlig målgruppsanpassning, utifrån dels de specificerade målen med övningen, dels det övade scenariot. Följaktligen kommer inte samtliga aktörer att beröras i samma utsträckning av alla övningar och graden av engagemang kommer att variera beroende på den specificerade målgruppen. Vilka ska övas? Övningsstrategins målgrupp är aktörer inom den finansiella sektorn som enskilt eller tillsammans har en påverkan på den finansiella sektorns robusthet. Den primära målgruppen för FSPOS övningsverksamhet är de som tillhör det så kallade betalningsväsendets kärna, med definition; om en aktör i betalningsväsendets kärna faller bort skulle det finansiella systemet, dess kunder och samhället drabbas av stora konsekvenser. 5 Dessa aktörer är således kritiska för övriga aktörers förmåga att bedriva verksamhet inom sektorn. Dessa aktörer är: Riksbanken, BGC, Riksgälden, Euroclear, NASDAQ OMX samt storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Danske Bank. 3 Dessa kriterier baseras på den målgrupp för övningsverksamheten som identifieras i Finansinspektionens rapport Finanssektorns krisberedskap 2005:3. 4 Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. 5 FSPOS (2008) FSPOS Övningsstrategi för åren , sid. 7 6

8 Utöver den primära målgruppen innefattas även andra betydelsefulla aktörer inom sektorn såsom Finansinspektionen, försäkringsbolag, mindre banker och fondkommissionärer. Vidare innefattas myndigheter som ansvarar för transfereringar av socialförsäkringar och behovsprövade bidrag, såsom Försäkringskassan. Målgruppen ska även, till viss del, innefatta privata och offentliga aktörer som stödjer den finansiella sektorn och tillhandahåller kritisk infrastruktur, exempelvis el- och telebolag. Under ska tre övningar genomföras för varierande målgrupper. Inriktningen är att ingen av dessa övningar enskilt kan tillgodose behovet hos samtliga aktörer i sektorn, utan olika övningar ska anpassas efter olika målgrupper. Målsättningen ska vara att den primära målgruppen deltar vid minst två av de tre övningarna, och övriga målgrupper inom sektorn ska delta vid minst en av de tre övningarna. Aktörsnivå Inom den finansiella sektorn är flera aktörer beroende av varandra, varför samverkan är väsentlig. Vid en kris sker ofta samverkan i högre utsträckning än vid daglig verksamhet. Det finns dock aktörer som vare sig i den dagliga driften eller i en kris har en naturlig samverkan med varandra. Så långt det är möjligt ska därför även övningsverksamheten spegla den samverkan som är realistisk och skulle komma till stånd i ett verkligt läge. Organisationsnivå Inriktningen för övningsstrategin bör vara att fokusera på både strategisk och operativ krisledning. Övningsinriktning på strategisk organisationsnivå bör vara att samverka, öva informationsdelning och framtagning av en gemensam lägesbild samt förmåga att kommunicera den. Övningsinriktning på operativ organisationsnivå ska vara att hantera aktuell kris. Vad ska övas? Sektorns förmåga att koordinera sin verksamhet internt såväl som externt mot övriga aktörer som media och allmänhet är mycket betydelsefull för förmågan att hantera en kris. FSPOS ska därför inrikta sin verksamhet under genom att fokusera på samverkan, dvs. förtroende för, förväntningar på, och kommunikation mellan aktörerna inom den finansiella sektorn. Samverkan ska ske både på operativ nivå samt på strategisk nivå mellan de övade. Kommunikation ska även efterstävas gentemot allmänhet och media genom användandet av förberedda kommunikationskanaler där bl.a. sociala medier kan ingå. I modellen nedan visualiseras exempel på samverkan och kommunikation under en övning. 7

9 På vilket sätt ska aktörerna övas? Det har i utvecklingen av övningsstrategin framkomit önskemål från sektorn om varierande former av övningar, exempel på dessa former är skrivbordsövningar med simuleringsinlag, simuleringsövningar samt seminarier. Seminarier syftar till att lyfta frågeställningar på en sektorsgemensam nivå och kan även omfatta aktörer och organisationsnivåer som inte deltar i den sektorsgemensamma övningsverksamheten. Övningsverksamheten mellan ska vara inriktad mot lärande övningar. För att säkerställa att lärande uppnås har en metod utvecklats vilket innebär att samtliga aktörer som deltar vid en av FSPOS arrangerad övningsverksamhet ska få stöd i planering, genomförande och utvärdering. Metoden syftar till att skapa goda förutsättningar för att identifiera, analysera och implementera rutiner som höjer den krishanterande förmågan inom den finansiella sektorn. I modellen nedan visualiseras metodens olika delar och dessa beskrivs sedan del för del i löptext. 8

10 Planering och utbildning Övningsledningen ska tydligt kommunicera syftet med övningen, dess övningsmål och aktuella kunskapsområden så att respektive organisationen ges möjlighet att bemanna med rätt personal/kompetens. Den enskilde aktören ska initialt utse en lokal övningsledare vilken kommer att stötta såväl den enskilde organisationen som den centrala övningsledningen. Den deltagande organisationen ska alltid eftersträva att den lokala övningsledaren har en förankring i organisationens verksamhet och en mycket god insikt kring kunskapsområdena för den specifika övningen. Den lokala övningsledaren säkerställer deltagande av övade baserat på fokus för övningen. Den lokala övningsledaren ska vid varje övningstillfälle erbjudas stöd i form av utbildning. Denna utbildning ska främst omfatta speltekniskt stöd för att kunna stötta den egna organisationen vid planering, scenarioutveckling, genomförande och utvärdering. Exempel på utbildningsinnehåll är; framtagande av lokala övningsmål/mätpunkter för måluppfyllnad, förväntningar på lokal övningsledare, lokalt motspel, metod för utvärdering inklusive genomgång av framtagna utvärderingsmallar samt form för skriftlig utvärdering, et cetera. Genomförande För att observera och dokumentera de övades agerande bör observatörer från den egna organisationen, såväl som externa observatörer delta under genomförandet. Observatörens roll är att ge feedback till övningsorganisationen och de övade under övningen och vid den direkta utvärderingen, sammanställa och analysera dokumentationen, samt presentera resultat och rekommendationer. Direkt utvärdering Direkt återkoppling utförs efter genomförande av övningen i enlighet med på förhand givna mallar för utvärdering. I den direkta utvärderingen ges utrymme för såväl observatörernas initiala utvärdering av aktörernas genomförande/agerande, som de övades egna intryck och reflektioner. Övningsdeltagarna ska även fylla i en skriftlig utvärdering. Erfarenhetsseminarium Ett erfarenhetsseminarium med återkoppling för samtliga deltagande organisationer genomförs efter övningstillfället. Till grund för erfarenhetsseminariet ligger observatörernas analys och dokumentation, diskussionerna under den direkta utvärderingen, samt den skriftliga utvärderingen. Under erfarenhetsseminariet redovisas bland annat; Lärdomar och utvecklingsområden som observerats under övningen Lärdomar och utvecklingsområden för den enskilde organisationen Sektorsövergripande lärdomar och utvecklingsområden Förslag på implementering av lärdomar på ett samhällsövergripande/sektorsövergripande plan 9

11 Eskalering av brister/risker De sektorsövergripande brister/risker som framkommer efter en övningsaktivitet bör eskaleras till FSPOS Styrelse, med eventuella förslag till förbättringsåtgärder. FSPOS Styrelse ska besluta om bristerna är godtagbara eller om de kräver åtgärder, antingen av deltagarna eller som uppdrag till någon av FSPOS arbetsgrupper. Identifierade brister och åtgärder kan även komma att användas som ingångsvärden inför planering av nästa övning. Implementeringsstöd För att säkerställa lärande i både sektorn som helhet som i respektive organisation ska stöd ges för eventuell implementering av de sektorsgemensamma lärdomar som redovisats och diskuterats under erfarenhetsseminariet samt eskalerats till FSPOS styrelse. Omfattningen av implementeringsstödet ska fattas av FSPOS styrelse. Hur ska övningsstrategin följas upp? Övningsstrategin kommer årligen att ses över och vid behov revideras utifrån de lärdomar, brister och risker som identifierats under den eller de senaste övningsaktiviteterna. Innehåll och omfattning kan även komma att förändras utifrån den strategiska plan som är under utvecklande för FSPOS för åren och som ska föreläggas huvudmännen under Övningsstrategin ska även ta hänsyn till händelser i omvärlden samt önskemål från sektorn. Förslag på eventuella revideringar kommer vid behov att föreslås till FSPOS styrelse. 10

12 Tids- och aktivitetsplan Övningsstrategin innehåller olika aktiviteter som tillsammans avser att nå FSPOS Styrelses mål om minst tre övningsaktiviteter för varierande målgrupp under På sista sidan i detta dokument återfinns en illustration av den nu tänkta tidsplanen. Samtliga aktiviteter ska utvärderas enligt den metod som beskrivs i detta dokument. Övningsaktiviteter 2012 Under 2012 genomförs majoriteten av planeringen för den första övningen och inbjudan om att delta i denna skickas ut till aktuell målgrupp. Parallellt med detta arbete utvecklas, planeras och genomförs förberedande utbildning för de lokala övningsledarna. Övningsaktiviteter 2013 I början av 2013 genomförs den första övningen följt av ett tillhörande erfarenhetsseminarium. Vidare planeras och genomförs ett seminarium. Under 2013 kommer även den andra övningen samt tillhörande utbildning att planeras. Övningsaktiviteter 2014 Den andra övningen samt tillhörande utbildning och erfarenhetsseminarium genomförs i början av året. Seminarium planeras och genomförs. Övningsaktiviteter 2015 Den tredje övningen inklusive utbildning och erfarenhetsseminarium planeras och genomförs under året. Året och tillika övningsperioden avslutas med ett seminarium med fokus på Övningar för att samla intrycken från föregående övningsperiod samt få sektorns tankar och önskemål kring kommande övningsperiod. 11

13

Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013

Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013 FSPOS 2014-09-17 Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013 2(15) Innehållsförteckning INLEDNING...3 GENOMFÖRT

Läs mer

FSPOS Samverkansövning 2014 Övningsrapport

FSPOS Samverkansövning 2014 Övningsrapport FSPOS Samverkansövning 2014 Övningsrapport Sammanfattning I denna övningsrapport presenteras slutsatser och lärdomar från FSPOS Sektorsövning 2014 som genomfördes den 11 och 18 mars samt den 8 maj 2014

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

FSPOS. Finansiella sektorns privat offentliga samverkan. Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2008-04-15

FSPOS. Finansiella sektorns privat offentliga samverkan. Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2008-04-15 2008-04-15 Finansiella sektorns privat offentliga samverkan Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2(16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Innehåll i syntesen... 4 Arbetet

Läs mer

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare.

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare. Ordlista ORD Beroendepunkt Besökare Besöksprogram Erfarenhetshantering Expert Förövning Generell förmåga Genomgång efter övning Givare Händelse Indikator FÖRKLARING En beslutsfattares agerande som påverkar

Läs mer

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Version: 2014-12-08 Former för FSPOS Samverkanskonferens Under FSPOS samverkansövning 2013 genomfördes en samverkanskonferens för aktörerna i sektorns

Läs mer

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I övning Telö 13 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en aktiv stadsnätsgrupp under projektledning

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara beskrivande och kortfattat (undvik dock

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ansvaret för betalningssystemet 21 APRIL 2008 DNR 08-3995-600 2008:10

Ansvaret för betalningssystemet 21 APRIL 2008 DNR 08-3995-600 2008:10 Ansvaret för betalningssystemet 21 APRIL 2008 DNR 08-3995-600 2008:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 FI:s uppdrag 2 FI:S ARBETE FÖR DRIFTSÄKERHETEN I BETALNINGSSYSTEMET 3 Tillsynen av tekniska risker

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

6 STEG TILL BÄTTRE ÖVNINGAR. Tips och metoder för organisationer i den finansiella sektorn

6 STEG TILL BÄTTRE ÖVNINGAR. Tips och metoder för organisationer i den finansiella sektorn 6 STEG TILL BÄTTRE ÖVNINGAR Tips och metoder för organisationer i den finansiella sektorn FÖRORD Den finansiella sektorns privat-offentliga samverkan (FSPOS) bildades år 2005 och består av både privata

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig Slide 1 Slide 3 Slide 4 PKCS#7 XMLDsig Slide 5 Slide 6 Slide 7 Portable Document Format (PDF), är ett digitalt dokumentformat utvecklat av Adobe Systems och introducerat 1993. Filerna visas på skärm i

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Övningsvägledning. Grundbok Introduktion till och grunder i övningsplanering. Komplex eller enkel övning. Vad ska övas? Hur gör vi?

Övningsvägledning. Grundbok Introduktion till och grunder i övningsplanering. Komplex eller enkel övning. Vad ska övas? Hur gör vi? Övningsvägledning Grundbok Introduktion till och grunder i övningsplanering Seminarieövning Simuleringsövning med motspel Funktionsövning Vad ska övas? Komplex eller enkel övning Hur gör vi? Övning med

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

SOES Vägledning för Kontinuitetshantering

SOES Vägledning för Kontinuitetshantering Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet Dokumentklass Datum Version Sida ÖPPEN 2014-06-30 1.0 1(68) SOES Vägledning för Kontinuitetshantering Denna vägledning är en myndighetsanpassad version av den vägledning

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I årets övning Telö 11 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en observationsgrupp bestående av representanter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Öva krishantering. Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar. KBM:s utbildningsserie 2007:1

Öva krishantering. Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar. KBM:s utbildningsserie 2007:1 Öva krishantering Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar KBM:s utbildningsserie 2007:1 Titel: Öva krishantering Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar. Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun UPOS Växjö Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun Säkerhetschef Bo Tenland www.vaxjo.se/upos 1 (7) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer