Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation"

Transkript

1 Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I övning Telö 13 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en aktiv stadsnätsgrupp under projektledning av Birgitta Krook med representanter från stadsnäten. Syftet med gruppens deltagande var att skapa ett större engagemang och intresse för sektorns arbete med krisledning. Sidan 1 av 11

2 RAPPORT STADSNÄTSMEDVERKAN I TELÖ 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Innehåll Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Deltagare Stadsnät Telö Övningens syfte och målsättning... 4 Möten och aktiviteter inför och under huvudövningen... 4 Samhällsviktig infrastruktur... 5 Scenarios för Telö Lärande övning... 6 Intryck och reflektioner från stadsnäten... 8 Förslag från Stadsnätsgruppen... 9 Fortsättningen... 9 Nationell krisledningssamverkan för stadsnät Utvecklingspotential för Stadsnäten i krisledningssammanhang Avslutning Sidan 2 av 11

3 Bakgrund Telö 13 ingår i den nationella övningsstrategin för sektorn elektronisk kommunikation. en gemensam krisledningsövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation gav aktörerna möjlighet att utbyta erfarenheter inom krishantering samt utveckla och testa samverkansformer för hantering och återställning vid en extra ordinär händelse. hade en lärande ansats; hantering och samverkansformer testas för att kunna förbättras och bidra till att utveckla sektorns krisledningsförmåga vid en extra ordinär händelse. I årets övning Telö 13 fick stadsnäten i uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS) att medverka med en aktiv stadsnätsgrupp bestående av representanter från stadsnäten under ledning av projektledare Birgitta Krook. Sammanfattning I och med stadsnätens ökande betydelse och de ökande kraven från tillsynsmyndigeter och konsumenter blir arbetet med driftsäkerhet och krisledning allt viktigare. Stadsnätsgruppens helhetsintryck av övningen var mycket positivt och gav deltagarna i gruppen en stor förståelse och insikt i krisledningsarbetes betydelse för att nå Stadsnätsföreningens målsättning kring Nät i världsklass. Att delta som övade medlemmar på lika villkor med övriga deltagare gav också gruppens deltagande en positiv insikt och dimension som tidigare år saknats. Övningen var väl förberedd och genomförandet mycket professionellt. Sammantaget är det också positivt att nätverka i ett större sammanhang vilket även skapar en förståelse för övriga deltagares arbete inom sektorn för elektronisk kommunikation. Även kommuners och myndigheters agerande i händelse av en extra ordinär händelse och kommunikationen mellan berörda aktörer blir en lärande övning avseende samverkan. Hela övningen gav också social dimension och många viktiga erfarenhetsutbyten och reflektioner kring övningen. Den aktiva stadsnätsgruppen skapade under dessa möten ett förslag till fortsatt nationell samverkansgrupp. Det skapades även en organisation kring Telö övningar mellan stadsnät och i stadsnätsperspektiv för det fortsatta arbetet. PTS har i detta avseende gett gruppen sitt fulla stöd och ser mycket positivt på ett mer aktivt deltagande från stadsnäten nu och framöver i dessa frågor. Denna rapport beskriver de deltagande stadsnätens synpunkter kring Telö 13 övningen. För övningen totalt kommer en uppföljningsdag att genomföras den 4 februari 2014 och en särskild rapport presenteras från PTS med erfarenheter och lärdomar från Telö 13. Sidan 3 av 11

4 Deltagare Stadsnät Telö 13 Stadsnät i Svealand AB, Ronny Sundström Stadsnät i Svealand AB, Thomas Engström Gävle Energi AB, Peter Lindberg Väner Energi AB, Björn Olsson Lunet AB, Tomas Sundström Utsikt, Håkan Lövefors, Birgitta Krook, projektledare Övningens syfte och målsättning Syftet är att vara en lärande övning avseende samverkan såväl inom sektorn som med andra sektorer och myndigheter under en extra ordinär händelse. Målet är att skapa förmåga och beredskap inom sektorn för att kunna tillgodose behovet av tillförlitlighet, uthållighet och tillgänglighet hos elektronisk kommunikation vid kriser och extra ordinära händelser. Samverkan internt för att skapa en lägesbild och en informationssamordning Samverkan externt med elsektorn, områdesansvariga, försvarsmakten och gällande MA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) Genomförande av prioritering vid återställning och av kapacitet. Möten och aktiviteter inför och under huvudövningen 4 september 2013 Introduktion Introduktion och information för stadsnäten, Projektledare Birgitta Krook (BK) Information kring övningens övergripande upplägg och utformning, PTS och C4 Strategies september 2013 Förövning NTSG och PTS Dag 1 Inspirations seminarier och övnings scenario Den perfekta stormen Sidan 4 av 11

5 Dag 2 Övningsscenario 6-7 november 2013 Huvudövning Telö13 25 november 2013 Utvärderingsmöte med stadsnätsgruppen, BK Samhällsviktig infrastruktur Stadsnäten utgör tillsammans en betydande del av Sveriges samhällsviktiga ITinfrastruktur. Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar konstant vilket kräver en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet och kvalité. Stadsnätens betydelse ökar därför i takt med att deras fiberoptiska IT-infrastruktur blir alltmer utbredd samt att de digitala tjänsterna för skola, vård, omsorg och andra viktiga samhällstjänster i allt högre grad används. Stadsnäten är också en viktig leverantör till andra operatörer, både av svartfiber och kapacitet. Då stadsnäten blir en del av den samhällsviktiga infrastrukturen ökar också kraven, både från tillsynsmyndigheten och från konsumenterna. För att möta de ökade kraven krävs att stadsnäten bedriver ett långsiktigt systematiskt säkerhetsarbete där övning av krisledning och krishantering ingår som en viktig grund för det fortsatta arbetet. Stadsnäten behöver utveckla kompetens och hantering vid extraordinära händelser för att skapa en ökad trovärdighet i sina erbjudande. Scenarios för Telö 13 Under förövningen tränades Nationell Samordning mellan Nationell Telekomsamverkans Grupp (NTSG) och PTS samt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Under huvudövningen tränades alla deltagarnas agerande ur alla aspekter såsom ledarskap, inrapportering, konsekvens och uppföljning. Huvudövningen hade två huvudscenarios Den perfekta stormen och Metoritnedslag i ett fiktivt Län, Upplunda Län, med kommuner och operatörer och övriga samhällsviktiga funktioner. Dessa övningar genomförs under en kvalificerad spelledning med övade, motspel och samverkanskoordinatorer. Alla medverkande har funktioner som återspeglar ett verkligt skeende och tränar deltagarna i agerande i samband med krisledning. Övningarna genomförs både som gruppövningar och i olika konstellationer av gruppdiskussioner för en ständigt pågående utvärderings- och uppföljningsprocess. Sidan 5 av 11

6 Organisation Organisationen kring Telö övningarna består av följande funktioner. Övningsledningen Utvärderingsfunktion Spelledaren Administrativa funktioner Motspelet Samverkanskoordinatorer Övade Övergripande ansvarig för hela övningen och äger rätt att starta och avsluta övningen Ansvarar för att bedöma i vilken mån övningsmålen uppnåtts, klargöra utvecklingsbehov samt ge förslag på åtgärder. Övergripande ansvarig för att händelser spelas in under övningen, på ett sätt som ger underlag för de övade att nå övningsmålen. Ansvarar för boende, kommunikation och säkerhet Har i uppgift att simulera verkligheten, initiera och utveckla händelser inom ramen för scenariot samt representera de personer, organisationer eller funktioner som inte övas. Bistår spelledningen och säkerställer att de olika målområdena övas Operatörer, NTSG, PTS och stadsnäten. Till sin hjälp hade deltagarna en övningswebb med relevant information för de olika scenarios som bearbetas, övningstelefoner samt övningsmaterial. Det väl förberedda upplägget tillsammans med engagerade och motiverade deltagare visar på frågans största vikt och betydelse för hanteringen av frågor kring sektorns agerande vid en extra ordinär händelse. Lärande övning Stadsnätens lärdomar kring övningens upplägg och utformning var genomgående mycket positiva. Framförallt mycket bra att stadsnätsgruppen nu hade en egen projektledning och aktiv medverkan samt möjlighet att diskutera stadsnätens utvecklingspotential inom krisledningsområdet. En större samverkan mellan stadsnäten i krisledningsfrågor har därför nu skapats och ett första steg har tagits mot att bilda ett Samverkansform för driftsäkerhet och krisledning mellan stadsnäten. Därmed har Observatörsgruppens rekommendationer vid utvärdering Sidan 6 av 11

7 av Telö 11, nu blivit verklighet. Ett antal viktiga frågor kom upp under de båda seminariedagarna som kan vara till hjälp för att förbättra stadsnätens förberedelser och ständigt återkommande arbete för att förbättra sina och branschens förutsättningar i händelse av kris. Stadsnätsgruppens intryck och reflektioner på Telö 13 som en lärande övning: Bra att se hur NTSG fungerar rent praktiskt Lärande övning rent organisatoriskt Viktigt för en utvecklad samverkan gentemot övriga operatörer och aktörer på marknaden. Tydlighet kring hur krisledningens rapportering sker uppåt i steg. Möjlighet för stadsnäten att diskutera, Hur gör vi? Sidan 7 av 11

8 Intryck och reflektioner från stadsnäten Vid stadsnätens uppföljnings möte den 25 november 2013 diskuterades gruppens erfarenheter, reflektioner och synpunkter. I tabellen finns gruppens samlade omdöme och kommentarer kring genomförda aktiviteter. Datum Intryck Reflektioner 4 september september Bra förmöte för stadsnäten, bra information med aktivt deltagande Dag 1 Bra och intressant information, aktivt deltagande. Dag 2 Fokus samarbete inom NTSG, därför var stadsnäten mindre aktiva dag 2, mer av en observatörsroll. 6-7 november Dag 1 Intressant, inspirerande, mycket ny input till alla deltagare, gav perspektiv på kringliggande verklighet, aktivt deltagande. Dag 2 Mycket verklighets-troget scenario. Mycket aktivt deltagande. Alla kunde bidra och aktivt medverka. Stadsnäten syns för dåligt för operatörerna i rapporteringen. Stadsnätens styrkor lokalkännedom och egna kontakter. Samhällsnyttoperspektivet en viktig fråga för stadsnäten. Att lokalt samordna sig med kommunen och i förekommande fall det egna Energibolaget ur krisledningsperspektiv. Samhällsnyttoperspektivet Sidan 8 av 11

9 Förslag från Stadsnätsgruppen Stadsnätsgruppens reflektioner kring :s rapportering till NTSG innebär att stadsnäten behöver skapa en aktiv rapporteringsorganisation och bidra med aktuell information vid extraordinära händelser som involverar ett eller flera stadsnät. Ett förslag på en sådan organisation eller forum utgår från en enkel skiss med ett par krav på aktiva stadsnät i världsklass. Fortsättningen Stadsnätsgruppen har fått PTS stöd att fortsätta sitt arbete med en Samverkansgrupp för Stadsnäten. Det är också stadsnätsgruppens förhoppning att skall se positivt på initiativet till ett samverkansforum för stadsnäten och kunna bidra med en finansiering så att med hjälp av externa resurser kunna samordna och upprätta ett sådant forum. Svenska stadsnätsgruppen leds av en projektledare med en sammanhållande funktion för stadsnätens rapporteringsverksamhet och inrapportering till /NTSG. SSG(Svenska Stadsnäts Gruppen) skall bestå av ett antal stadsnät som är representativt för Sveriges Stadsnät. Birgitta Krook föreslås som fortsatt projektledare för gruppen, som även kommer att delta i Telö 13 övningens gemensamma uppföljningsseminarium den 4 februari Sidan 9 av 11

10 Nationell krisledningssamverkan för stadsnät Funktioner för SSG i en nationell krisledningssamverkan för stadsnäten: Utvecklingspotential för Stadsnäten i krisledningssammanhang I krisledningssammanhang finns en stor utvecklingspotential för Sveriges Stadsnät. En viktig aspekt för stadsnätens fortsätta arbete är att göra stadsnäten mer synliga i de befintliga rapporteringsprocesserna. Stadsnätens roll och lokala förankring utgör en viktig källa för inrapportering av viktigt underlag till NTSG. Telö!3 visar att stadsnäten i Sverige behöver en gemensam inrapporteringscentral, där bolagen stödjer och hjälper varandra med bland annat kompetens, erfarenheter och personal. Många stadsnät ägs också av ett Energibolag vilket gör att ytterligare synergier inom sektorn borde kunna skapas som underlättar återställningsarbetet i kris och ge en viktig lokal förankring i händelsernas centrum. Detta är ett antal punkter som framkommit som viktiga i det fortsatta arbetet, men fler kommer säkert att utarbetas succesivt när gruppen kommit i gång: Generella: Kategorisera vilka nät som har operatörsstatus, i första hand de nät som agerar som sin egen kommunikationsoperatör. Vilka är det och var i Sverige finns dom? Generell utbildning i krisledning riktad till Sveriges Stadsnät. Sidan 10 av 11

11 Informera mer om GLU(Gemensam Läges Uppfattning) och DIO(Drift Information mellan Operatörer) så att fler stadsnät kan se nyttan av denna info i samband med kris. Använd befintliga system för inrapportering Arbeta för att fler stadsnät ansluter sig till GLU och DIO En karta över var Stadsnät finns kan underlätta rapporteringen vid en extraordinär händelse. Koordinera SLA nivåer för fiber och KO-tjänsten så att alla avbrott får ett avbrottsstatus och en återställningstidpunkt. Arbeta för att fler stadsnät aktivt engagerar sig i krisledningsfrågor. Arbeta för att fler stadsnät går med i gruppen för inrapportering av information i samband med en extra ordinär händelse. Specifika: Skapa ett underlag med aktuella kontaktpersoner, namn och telefon nummer. Varje stadsnät utser en person som kan rapportera läget vid en extra ordinär händelse för att kunna ge en säkrare rapportering. Stadsnäten bör tydligare visa hur vi gör för att hålla en aktiv driftorganisation. Diskutera med andra stadsnät för att lyfta fram skillnader och likheter i sätt att lösa uppgiften. Lär av varandra! Samordna hjälpinsatser till exempel vad gäller core utrustning och annan utrustning som behöver bytas ut i ett återuppbyggnads skede. Avslutning Avslutningsvis har Telö 13 gett många engagerade stadsnäts aspekter som gruppen hoppas att kan ställa sig bakom. Dessutom kan det bidra till att föreningens målsättning om nät i världsklass får ytterligare en viktig dimension i det fortsatta arbetet. Det arbetet kan också hjälpa till att ur samhällsnyttans perspektiv synliggöra stadsnäten bland övriga aktörer i branschen. Enligt uppdrag, Birgitta Krook, Mabuma Communication :s Projektledare i Telö13 Sidan 11 av 11

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013

Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013 FSPOS 2014-09-17 Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013 2(15) Innehållsförteckning INLEDNING...3 GENOMFÖRT

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Säkrare kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla Säkrare kommunikation för alla 2 Säkrare kommunikation för alla Vi använder allt mer elektronisk kommunikation. Med hjälp av telefoner och datorer håller vi kontakten med våra vänner, tar del av vad som

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

FSPOS. Finansiella sektorns privat offentliga samverkan. Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2008-04-15

FSPOS. Finansiella sektorns privat offentliga samverkan. Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2008-04-15 2008-04-15 Finansiella sektorns privat offentliga samverkan Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2(16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Innehåll i syntesen... 4 Arbetet

Läs mer

Övningsvägledning. Grundbok Introduktion till och grunder i övningsplanering. Komplex eller enkel övning. Vad ska övas? Hur gör vi?

Övningsvägledning. Grundbok Introduktion till och grunder i övningsplanering. Komplex eller enkel övning. Vad ska övas? Hur gör vi? Övningsvägledning Grundbok Introduktion till och grunder i övningsplanering Seminarieövning Simuleringsövning med motspel Funktionsövning Vad ska övas? Komplex eller enkel övning Hur gör vi? Övning med

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur Dir. 2014: 118 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över möjligheterna

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer