Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008

2 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint

3 Innehåll verksamhetsberättelse Kort om Bliwa 2 VD har ordet 4 Försäkringar med utgångspunkt i kundens behov 6 Kundanpassade effektiva samarbeten 8 Dotterbolag inom Bliwakoncernen 9 Bliwa för trygghet och ett hållbart arbetsliv 10 Ny inriktning för Bliwa Stiftelsen 12 förvaltningsberättelse med resultatoch balansräkning Förvaltningsberättelse 16 Femårsöversikt 22 Översikt nyckeltal 23 Resultatanalys 24 Resultaträkning 26 Balansräkning 29 Förändring i eget kapital 30 Kassaflödesanalys 31 Noter redovisningsprinciper 34 Noter upplysningar om risker 39 Noter till Resultaträkning 46 Noter till Balansräkning 51 Noter tilläggsupplysningar 58 Vinstdisposition och underskrift 64 Revisionsberättelse 65 Granskningsrapport 66 styrelse, delegerade, ledningsgrupp och övrig information Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 68 - Styrelse - Försäkringsnämnd - Delegerade - Ledningsgrupp Definitioner till Översikt nyckeltal 70 Ordlista 71

4 Kort om Bliwa 2008 ett av branschens mest välkonsoliderade bolag trots negativt resultat 2008 Bliwa Livförsäkrings resultat 2008 uppgick till -145 miljoner kronor och konsolideringskapitalet till 730 miljoner kronor per den 31 december Det negativa resultatet är i sin helhet hänförbart till den negativa utvecklingen på aktiemarknaden under Bliwa är dock fortfarande ett av branschens mest välkonsoliderade livförsäkringsbolag med en solvensgrad för 2008 på 274 procent. kapitalavkastning Efter flera år av stadig tillväxt av Bliwas kapital blev 2008 ett år när kapitalet minskade till följd av fallande börskurser. Bliwas totalavkastning uppgick till -15,7 procent under Den huvudsakliga förklaringen var Bliwas relativt höga aktieandel, 38 procent i snitt under Med utgångspunkt i Bliwas starka finansiella ställning har bolaget under lång tid haft möjlighet att ha en högre aktieandel än flera av de andra svenska livförsäkringsbolagen. Det har gynnat Bliwa under många år och inneburit en totalavkastning på kapitalet som i snitt, sedan Bliwas start 2003, uppgått till 7,3 procent. antalet försäkrade ökar 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Miljoner Bliwa Livförsäkring Bliwakoncernen stöd till strategiskt hälsoarbete Bliwa utvecklar sitt arbete för ett hållbart arbetsliv genom en ny enhet som ska stödja strategiskt hälsoarbete. Den nya enheten ska sprida kunskap och verktyg, skapa mötesplatser och bryggor mellan arbetsliv och forskning i syfte att stödja företags och organisationers strategiska hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. Läs mer på sidan 10. premieinkomst i koncernen före återförsäkring MSEK nya avtal bliwa är idag försäkringsgivare för drygt 20 av sveriges 100 största företag samt fem organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Under 2008 och inledningen av 2009 har Bliwa tecknat avtal med bland annat följande kunder: Arkitekternas Pensionskassa Journalistförbundet inkomstförsäkring Posten Saab SEB Skanska Volvo Personvagnar I Bliwa Stiftelsens projekt konstaterades att meningsfullhet är den viktigaste förutsättningen för hållbara chefer. Läs mer på sidan 12. stipendium för ett hållbart arbetsliv I oktober 2009 delar Bliwa Stiftelsen för första gången ut Bliwa Stipendiet. Stipendiet ska gå till målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. Läs mer på sidan 12. 2

5 bliwas värderingar lyhördhet, samverkan, utveckling Inom Bliwa är vi lyhörda för kundens behov och förändrade marknadsförutsättningar och i samverkan med kunder och samarbetspartners utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet och våra produkter för att uppnå kundtillfredsställelse och ett långsiktigt och ömsesidigt lönsamt samarbete. Tre skäl att välja Bliwa specialist på gruppförsäkring. Med utgångspunkt i Bliwas höga kompetens och gedigna erfarenhet av personförsäkring för grupper, erbjuder Bliwa konkurrenskraftiga och ändamålsenliga försäkringar anpassade efter gruppens och individens behov. kundägt bolag, vilket för Bliwas kunder och ägare innebär möjlighet till insyn, påverkan och delaktighet. Det innebär också att Bliwa är mycket lyhörda för kundernas behov vad gäller försäkringar, service och affärsmodell. försäkring länkat till strategiskt hälsoarbete för ett långsiktigt och ömsesidigt lönsamt samarbete. Bliwa stödjer kundernas strategiska hälsoarbete. Det förebygger skador, ökar våra kunders konkurrenskraft och förbättrar verksamhetsresultaten. 21,6 miljoner lämnade Bliwa Livförsäkring i återbäring till försäkringstagarna

6 VD har ordet I tider som dessa får begreppen trygghet och hållbarhet en allt viktigare betydelse. Det senaste årets finansiella oro har inneburit att de som upphandlar gruppförsäkring för sina medarbetare, medlemmar och andra är angelägna om att det försäkringsbolag man väljer har en stabil finansiell ställning för att kunna möta sina åtaganden även om några år. Här står Bliwa starkt, med en finansiell styrka som garanterar långsiktig stabilitet och kontinuitet. Trots höstens dramatik på världens finansiella marknader är Bliwa fortfarande ett av Sveriges mest välkonsoliderade livförsäkringsbolag. tillväxt och utveckling Bliwa fortsätter att växa med inriktning mot arbetsgivare bland Sveriges 100 största företag samt organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Under 2008 valde ytterligare två stora svenska arbetsgivare att lägga sin frivilliga gruppförsäkring hos oss. Vår intensifierade satsning på riskförsäkring inom tjänstepensionsområdet samt på tjänstegrupplivförsäkring har gett utdelning i form av flera nya avtal och tillväxt inom befintliga avtal. Under 2008 och inledningen av 2009 har ytterligare fem större företag valt att lägga sin tjänstegrupplivförsäkring hos Bliwa. Nytt för 2009 är ett samarbete med Arkitekternas Pensionskassa som kommer att erbjuda sina medlemsföretag att teckna sjukförsäkring, premiebefrielse- och tjänstegrupplivförsäkring hos Bliwa. Bliwas styrka ligger i vår förmåga att anpassa samarbetsmodell och försäkringserbjudanden efter respektive kund eller samarbetspartner. Produktutveckling och effektivisering gör vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att möta de förändringar som kunderna kontinuerligt ställs inför. Bliwas ambition är att fungera som stöd och partner i våra kunders arbete med personförsäkringar och strategiskt hälsoarbete. Samarbeten med olika nyckelaktörer och möjligheten att erbjuda effektiva administrativa lösningar för våra samarbetspartners är viktigt för oss på Bliwa. Ett exempel på detta är samarbetet med Försäkringsgirot där Bliwa, enligt dem, är först ut av försäkringsbolagen att ta emot en helt elektronisk rapportering för sjukförsäkring. Under 2008 lanserade Bliwa en ny webbplats på en plattform som bland annat förenklar arbetet med kundspecifika webbsidor. Vi arbetar nu vidare med att utveckla interaktiva webbtjänster för att erbjuda våra försäkrade möjlighet att se sitt försäkringsinnehav och göra ändringar i sina försäkringar hos Bliwa. Tjänsterna kommer att lanseras successivt under årsjubileum Under 2008 firade vi Bliwas 5-årsjubileum tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Det blev starten för en årlig Bliwadag där vi varje höst kommer att bjuda in till seminarier med utgångspunkt från strategiskt hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. Temat vid 2008-års Bliwadag var effekterna av de nya sjukförsäkringsreglerna, hur dessa kommer att påverka arbetsgivare och individer och vad Bliwa gör för att stödja arbetsgivare och individer med anpassade försäkringsprodukter och stöd för strategiskt hälsoarbete. Arrangemanget samordnas med Bliwa Stiftelsen som från och med 2009 kommer att dela ut stipendier till personer som vill genomföra målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. strategiskt hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv Bliwa har under snart 6 år på olika sätt stöttat företag och organisationers arbete för ett hållbart arbetsliv, i huvudsak genom Bliwa Stiftelsens olika projekt för stärkt hälsa, rehabilitering och ledarskap. Bliwas kunder har i årliga kundundersökningar visat stort intresse för arbetet i Bliwa Stiftelsen. Vi vidareutvecklar det arbetet genom en ny enhet inom Bliwa som ska stödja våra kunders strategiska hälsoarbete. Målsättningen är att Bliwa ska få fler och ännu mer nöjda försäkrade och kunder. Den nya enheten ska sprida kunskap och verktyg samt skapa mötesplatser och bryggor mellan arbetsliv och forskning. Vi vill skapa förutsättningar för att försäkringarna så sällan som möjligt ska behöva utnyttjas. Det lönar sig för alla. Arbetsgivaren får ökad attraktionskraft och lönsamhet genom friskare medarbetare och individen mår bättre. Vårt mål är att arbetet inom vår nya enhet ska leda till ännu bättre resultat för Bliwa och därmed ännu mer konkurrenskraftiga premier och villkor samt återbäring till Bliwas ägare, försäkringstagarna. Bliwa kommer i detta arbete att fokusera på årliga temaområden. Läs mer om detta på sidan 10. 4

7 företagskultur baserad på sunda värderingar Även internt inom Bliwa arbetar vi med hållbarhet som mål. Det gör vi genom att kontinuerligt utveckla företagskulturen och säkerställa sunda värderingar och synsätt. Det handlar om hur vi på Bliwa driver verksamheten, organiserar arbetet, bemöter kunder och varandra. Vi ser det som en förutsättning för trovärdighet, effektivitet och lönsamhet gentemot våra kunder och för att vi ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal. Bliwa deltog hösten 2008 i en medarbetarundersökning som genomfördes av Great Place to Work. Bliwa fick genomgående mycket bra resultat på områden som trovärdighet, respekt, stolthet, rättvisa och kamratskap. Medarbetarnas svar gjorde att Bliwa placerade sig på tredje plats i kategorin små organisationer när Sveriges bästa arbetsplatser korades 2 april Vi kommer nu att bygga vidare på allt det som medarbetarna lyft fram som positivt, men också ta tag i de delar som medarbetarna beskrivit som möjliga förbättringsområden. På Bliwa har vi tillsammans identifierat tre kärnvärden som uttrycker vad vi är och står för; lyhördhet, utveckling och samverkan. Vi är lyhörda för kundens behov och förändrade marknadsförutsättningar och i samverkan med kunder och samarbetspartners utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet och våra produkter för att uppnå kundtillfredsställelse och ett långsiktigt och ömsesidigt lönsamt samarbete. Den diskussion som intensifierats i marknaden angående bonusar till företagsledningar i Sverige och runt om i världen har påverkat försäkringsbranschen i hög grad, inte minst ur ett varumärkesperspektiv. Bliwa införde för flera år sedan begränsningar som innebär att rörlig lön endast betalas ut vid positivt försäkringstekniskt resultat. För 2008 betalas därför inga rörliga löner till någon av våra anställda, trots att året på många vis varit framgångsrikt för Bliwa. Jag och mina kollegor vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners som har gett oss förtroendet att tillsammans fortsätta utveckla bra och ändamålsenliga försäkringar för grupper av individer. Med siktet inställt på trygghet och ett hållbart arbetsliv kommer vi även fortsättningsvis att göra vårt yttersta för att möta era förväntningar! Kristina Åkerstrand VD Bliwa Livförsäkring 5

8 Försäkringar med utgångs- Bliwas specialitet är personriskförsäkring distribuerad genom olika former av grupper. En gruppförsäkring är en gemensamt upphandlad försäkring för en specifik grupp som ger var och en av de försäkrade i gruppen ett individuellt skydd vid till exempel dödsfall, olycksfall, sjukdom och arbetslöshet. bliwa utvidgar konceptet gruppförsäkring riskförsäkring kopplad till tjänstepension liv, sjuk, olycksfall och inkomstbortfall komplement till andra försäkringar P-klassad sjukförsäkring Premiebefrielseförsäkring Efterlevandepension Frivillig gruppförsäkring Inkomstförsäkring Grupplivförsäkring för arbetslösa Tjänstegrupplivförsäkring Livförsäkring i reseförsäkring Låneskydd, betalskydd försäkringar med utgångspunkt i kundens behov Under de senaste åren har Bliwa satsat på utveckling av kundanpassade affärsmodeller samt produktutveckling. Genom att tänka i nya banor har vi vidgat begreppet gruppförsäkring. Bland annat erbjuder vi riskförsäkring kopplad till tjänstepension samt som komplement till andra försäkringar, till exempel tjänstereseförsäkringar. Bliwas produkter och tjänster kan ses som byggstenar som sätts samman beroende på vilka behov kunden har. Vårt erbjudande utgår ifrån Bliwas gedigna kunskap inom liv-, sjuk-, olycksfalls- och inkomstförsäkring samt vår vilja, kompetens och erfarenhet av att arbeta med kundanpassade strukturer kombinerat med nytänkande. I samarbete med den som företräder gruppen sätter vi samman ett försäkringspaket som består av olika försäkringar och olika servicetjänster beroende på gruppens behov. Anslutningen till försäkringen kan vara frivillig eller obligatorisk och försäkringarna kan vara såväl individ- som arbetsgivarbetalda eller ingå som en del av medlemsavgiften för medlemmar i en organisation. frivillig gruppförsäkring Sedan många år är grunden i Bliwas produktutbud frivillig gruppförsäkring. En frivillig gruppförsäkring i Bliwa Livförsäkring ger ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd vi har genom lagar och avtal. Utformningen och omfattningen av försäkringarna fastställs i samarbete mellan Bliwa och den som företräder gruppen, vanligtvis arbetsgivaren eller medlemsorganisationen. Individen kan sedan välja vilka försäkringar han eller hon vill teckna. Erbjudandet omfattar vanligtvis följande försäkringar: Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Barnförsäkring. Genom samarbete med andra försäkringsgivare kan vi komplettera med ytterligare produkter, som till exempel sjukvårdsförsäkring. Livförsäkring Livförsäkringen innehåller vanligtvis ett dödsfallskapital, ett belopp som betalas ut till efterlevande om den försäkrade avlider. I många livförsäkringar ingår även förtidskapital, som betalas ut om den försäkrade drabbas av långvarig arbetsoförmåga, samt dödsfallskapital för barn. Sjukförsäkring Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning som betalas ut enligt lag och avtal vid långvarig arbetsoförmåga. Olycksfallsförsäkring Olycksfall kan leda till både kostnader och invaliditet och i värsta fall dödsfall. Då kan en olycksfallsför- 6

9 punkt från kundens behov säkring ge ekonomisk ersättning. I olycksfallsförsäkringen ingår en krisförsäkring som ersätter kostnader för kristerapi vid vissa traumatiska händelser, bland annat vid våld i familjen. I vissa gruppavtal kan man välja en försäkring som gäller enbart på fritiden på arbetstid har nästan alla en olycksfallsförsäkring genom sin anställning. Andra gruppavtal har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en traditionell olycksfallsförsäkring, men med tillägg som kan ge ersättning även för sjukdomar som leder till invaliditet. Det är betydligt fler människor som blir invalidiserade på grund av sjukdom än på grund av olycksfall. Försäkringen kan ge ersättning om den skadelidande får en bestående kroppsskada, oavsett om den har uppkommit genom olycksfall eller sjukdom. Barnförsäkring Den barnförsäkring som ingår i många gruppavtal innebär att barnen kan få ersättning om de drabbas av olycksfall eller sjukdom som leder till invaliditet. Dessutom kan ersättning för kostnader vid olycksfall och sjukdom betalas ut från försäkringen. Premien är densamma oavsett hur många barn som är försäkrade i en familj. I barnförsäkringen ingår en krisförsäkring som ersätter kostnader för kristerapi vid vissa traumatiska händelser, bland annat vid våld i familjen. tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som arbetsgivaren betalar. Den gäller för i stort sett alla privatanställda tjänstemän mellan 18 och 70 år. När en försäkrad tjänsteman avlider får de efterlevande ett grundbelopp som motsvarar högst 6 prisbasbelopp från försäkringen. livförsäkring vid arbetslöshet Livförsäkring för arbetslösa upphandlas av medlemsorganisationer och gäller för arbetslösa medlemmar. Försäkringen ersätter det skydd som den försäkrade normalt sett har haft via tidigare arbetsgivare i form av tjänstegrupplivförsäkring. familjeskydd Kollektivavtalat Familjeskydd och icke-kollektivavtalat Familjeskydd Familjeskydd är en tidsbegränsad pension till efterlevande med ett årligt pensionsbelopp på ett eller två förhöjda prisbasbelopp i fem år. Den som är privatanställd tjänsteman har eller kan välja Familjeskydd i sitt pensionsval. Bliwa tecknar Familjeskydd för tjänstemän inom vissa avtalsområden (ITPK-P, frivillig ITPK, ITPK-S och ITPK Tele). Det är arbetsgivaren som betalar premien för försäkringen. Kompletterande Familjeskydd Den som har valt kollektivavtalat Familjeskydd kan dessutom teckna kompletterande Familjeskydd som normalt ger ersättning under tio år. Avgiften för kompletterande Familjeskydd betalar individen själv. riskförsäkring för tjänstepension Bliwas riskförsäkringar för tjänstepension kan innehålla flera olika gruppförsäkringar, som kan ge ekonomiskt skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Bliwas riskförsäkringar för tjänstepension, som samtliga är tjänstepensionsförsäkringar, är följande: sjukförsäkring kompletterande sjukförsäkring premiebefrielseförsäkring efterlevandepension. inkomstförsäkring vid arbetslöshet Bliwa erbjuder, via Bliwa Skadeförsäkring AB, en inkomstförsäkring som ger ekonomisk trygghet under en omställningsperiod till den som drabbas av arbetslöshet. Vår inkomstförsäkring är en gruppförsäkring och vi vänder oss i första hand till organisationer som vill erbjuda sina medlemmar möjligheten att med en inkomstförsäkring kunna förstärka sin ekonomi under en period av arbetslöshet. pensionsval och premieförmedling Bliwa erbjuder, via Bliwa Försäkringstjänst AB, premieförmedling och hantering av pensionsval för anställningar där den anställde kan välja hur en del av pensionen ska förvaltas. Arbetsgivaren betalar premien till försäkringen, men de anställda bestämmer själva hur den kompletterande pensionen ska utformas och väljer vem som ska vara försäkringsgivare för försäkringen. Försäkringsgivare kan antingen vara ett traditionellt försäkringsbolag eller ett fondförsäkringsbolag. 7

10 Kundanpassade effektiva samarbeten Distribution av tjänster och produkter är en central del av Bliwas verksamhet. Den sker genom effektiva samarbeten direkt med företag och organisationer samt genom distributionssamarbeten med försäkringsförmedlare och andra försäkringsbolag. Tack vare vårt oberoende kan vi samarbeta brett med flera olika typer av aktörer. Genom branding och paketering tillsammans med samarbetspartners produktutbud, begränsar vi risken för konkurrens i distributionen. Bliwas styrka ligger i att kunna anpassa samarbetsmodellen för respektive företag eller organisation för att uppnå kundanpassade, kostnadseffektiva lösningar med hög grad av standardisering. Produkter och affärsmodeller utvecklas kontinuerligt för att möta en försäkringsmarknad i förändring. Bliwa har god erfarenhet av att utforma paketerade produkter där kunderna väljer omfattningen av Bliwas administrationsstöd. Större samarbeten kan även omfatta anpassade riskdelningsmodeller. Bliwas erbjudande har sin grund i gedigen kunskap inom liv-, sjuk-, olycksfalls- och inkomstförsäkring samt vilja, kompetens, och erfarenhet av att arbeta med kundanpassade strukturer kombinerat med nytänkande. 8

11 Dotterbolag inom Bliwakoncernen bliwa skadeförsäkring ab Bliwa Skadeförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Bliwa Livförsäkring. Bolaget erbjuder inkomstförsäkring för organisationer på den svenska arbetsmarknaden och deras medlemmar. Inkomstförsäkringen ger ekonomisk trygghet under en omställningsperiod till den som drabbas av arbetslöshet. Vår inkomstförsäkring är en gruppförsäkring och vi vänder oss i första hand till organisationer som vill erbjuda sina medlemmar möjligheten att med en inkomstförsäkring kunna skydda sin ekonomi under en period av arbetslöshet. Bolaget har idag fyra gruppavtal med organisationer på den svenska arbetsmarknaden med totalt cirka försäkrade. Under det sista kvartalet 2008 och inledningen av 2009 har antalet anmälda skador ökat och vi räknar med att ökningen fortsätter under 2009 och Det innebär ökade skadekostnader för bolaget. Vi följer kontinuerligt såväl arbetsmarknadens utveckling som den egna skadeutvecklingen och för en dialog med företrädarna för organisationskunderna för att ha beredskap för kraftigt ökade skadekostnader. Den finansiella oron och lågkonjunkturen har inneburit att skadeutbetalningarna nu ökar i bolaget men också att efterfrågan och intresset för inkomstförsäkring ökar. Vi kan konstatera att det är precis för den här situationen som produkten inkomstförsäkring har utvecklats och efterfrågats. Bliwa Skadeförsäkring har ingen egen personal utan administreras och förvaltas av moderbolaget, Bliwa Livförsäkring. Vd i Bliwa Skadeförsäkring AB är Titti Engvall Gerlofstig, som även arbetar som marknadsansvarig för organisationssegmentet inom Bliwa Livförsäkring. Vi kan konstatera att det är precis för den här situationen som produkten inkomstförsäkring har utvecklats och efterfrågats. bliwa försäkringstjänst ab Bliwa Försäkringstjänst AB är ett helägt dotterbolag till Bliwa Livförsäkring. Bolaget administrerar premieförmedling av ITPK-val och liknande pensionsval inom vissa avtalsområden. Pensionsvalet innebär i korthet att den försäkrade väljer hur en del av tjänstepensionen ska förvaltas och om den ska innehålla efterlevandeskydd, en temporär pension till efterlevande. Det är arbetsgivaren som betalar pensionspremien. Bliwa Försäkringstjänst fakturerar arbetsgivarna, informerar de försäkrade, registrerar valen och förmedlar premier till valda försäkringsbolag. Bolaget har ingen anställd personal utan administreras och förvaltas av moderbolaget. Vd i Bliwa Försäkringstjänst AB är Johan Gunnarson, som även arbetar som marknadschef och vice vd i Bliwa Livförsäkring. 9

12 Bliwa för trygghet och ett Under 2008 har vi arbetat vidare med Bliwas varumärke. Inom bolaget tydliggjorde vi de värden som gör Bliwa attraktivt för de kunder vi vill attrahera och arbetade fram strategier för hur vi ska kommunicera dessa värden. bliwa ägs av kunderna Som kundägt företag är vi ytterst måna om att våra kunder, det vill säga våra ägare, är nöjda på både kort och lång sikt. Bliwa erbjuder hög grad av öppenhet mot kunder och samarbetspartners kring resultat och beståndsutveckling. Vi erbjuder också möjlighet till påverkan genom försäkringskommittér, försäkringsnämnd och ägarinflytande genom representation vid bolagsstämma samt i valberedning. På Bliwa är vi lyhörda och angelägna om att i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners uppnå bästa möjliga affärsmodell och försäkringserbjudande. Som försäkringstagare i ett kundägt försäkringsbolag kanske ändå resultatdelning är den mest påtagliga fördelen. Hos Bliwa finns inga aktieägare som ska få aktieutdelning. Resultatet ska istället över tiden tillbaka till våra försäkringstagare i form av sänkta premier eller förbättrade villkor, men också genom det arbete för ett hållbart arbetsliv som vi bedriver inom den nya enheten för stöd till kundernas strategiska hälsoarbete samt genom Bliwa Stiftelsen. Under 2008 har vi tilldelat 21,6 miljoner kronor i återbäring till våra försäkringstagare. strategi för tydligare kommunikation Under 2008 har Bliwa arbetat fram en kommunikationsstrategi. Syftet är att tydliggöra Bliwas roll i den förändringsprocess som livförsäkringsbranschen sedan flera år genomgår. Bliwas erbjudande, kundanpassade och konkurrenskraftiga försäkringsprodukter i kombination med stöd till kundernas strategiska hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv, kommer att genomsyra Bliwas kommunikation från affärsidé och vision till det dagliga mötet med kunder och försäkrade. Målsättningen är att Bliwa ska få ännu fler och mer nöjda kunder och försäkrade bland de målgrupper som vi vänder oss till. ny enhet för stöd till strategiskt hälsoarbete Styrelsen fattade hösten 2008 beslut om att Bliwa ska bilda en ny enhet inom marknadsenheten som ska stödja kundernas strategiska hälsoarbete. Beslutet innebär att det strategiska hälsoarbetet nu är en del av Bliwas kärnverksamhet och bedrivs i nära samarbete med Bliwas kunder och samarbetspartner. Bliwa har under snart 6 år på olika sätt stöttat företag och organisationers arbete för ett hållbart arbetsliv, i huvudsak genom att finansiera Bliwa Stiftelsens olika projekt för stärkt hälsa, rehabilitering och ledarskap. Våra årliga kundundersökningar har visat på ett stort intresse för det arbete Bliwa Stiftelsen bedriver. Det har lett till beslutet att vidareutveckla detta arbete inom Bliwa. bryggor mellan forskning och arbetsliv Bliwa vill sprida kunskap och verktyg, skapa mötesplatser och bryggor mellan arbetsliv och forskning för att stödja företags och organisationers strategiska hälsoarbete. Som ett led i det arbetet har Bliwa etablerat ett Advisory Board med representanter för forskning och arbetsliv. Bliwas Advisory Board består av: Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Hälsouniversitetet i Linköping. Ämnesområden som hälsa, hälsopromotion och arbetsförmåga. Verksam inom HELIX. Marianne Hamilton, tidigare personaldirektör i Atlas Copco. Författare och styrelseledamot i Alecta och Meda AB. Jan Forslin, professor emeritus i arbetsvetenskap vid KTH. Ämnesområde: Hållbara arbetssystem, återskapande av mänsklig energi och ekonomisk hållbarhet. Uppgiften är att vara ett strategiskt stöd i arbetet med utformning och utvärdering av nya projekt och idéer. Parallellt med Advisory Board byggs även ett råd upp med representanter för Bliwas kunder och tillika ägare. Tillsammans utgör dessa grupperingar viktiga partners för Bliwa när det gäller omvärldsbevakning, identifiering och utformning av idéer kring nya teman, projekt och aktiviteter. 10

13 hållbart arbetsliv 3. Positiva effekter som gynnar alla parter i form av friskare medarbetare, bättre resultat, ökad attraktionskraft, återbäring, lägre premier och bättre villkor 1. Trygga medarbetare/ medlemmar tack vare ett anpassat försäkringsskydd där kunden har stort inflytande 2. Stöd för strategiskt hälsoarbete genom mötesplatser, seminarier, verktyg och kunskapsspridning förebygger skador 2009 tema rehabilitering Bliwa kommer att fokusera på årliga temaområden. Temat för 2009 är rehabilitering, ett aktuellt område inte minst med tanke på förändringar i sjukförsäkringsreglerna. Bliwa kommer bland annat att erbjuda kunder möjlighet att delta i en rehabiliteringsutbildning för chefer. Utbildning har tagits fram, genomförts och utvärderats inom Bliwa Stiftelsen som en del av forsknings- och utvecklingsprojektet Livsverktyget och kommer att vidareutvecklas och anpassas utifrån våra kunders behov. Under hösten kommer Bliwa Stiftelsen att erbjuda ett webbaserat rehabiliteringsverktyg som stöd i chefers praktiska rehabiliteringsarbete, också det ett resultat av projektet Livsverktyget. Dessutom kommer Bliwa Stiftelsen att dela ut ett stipendium inom rehabiliteringsområdet. Under året anordnas seminarier kopplade till ledarskap och rehabilitering. bliwamodellen - för trygghet och ett hållbart arbetsliv Bliwamodellen konkretiserar och visualiserar Bliwas erbjudande. Med utgångspunkt från kundens behov och Bliwas värderingar erbjuder vi våra kunder trygghet i form av försäkringsskydd, underlättar deras hantering av gruppförsäkringar samt ger stöd för deras strategiska hälsoarbete. Erbjudandet kan beskrivas som ett bra grundskydd för livets olika skeden och förebyggande insatser för att försäkringen så sällan som möjligt ska behöva användas. Bliwas erbjudande attraherar de kunder som ser värdet av ett hållbart arbetsliv vilket bör leda till friskare försäkrade och förbättrat verksamhetsresultat för såväl Bliwa som våra kunder. Det lönar sig för alla det blir billigare för gruppen, arbetsgivaren får ökad konkurrenskraft genom friskare medarbetare och individen mår bättre. Det lönar sig även för Bliwa vilket innebär bra villkor och lägre premier till våra kunder. I förlängningen är det också bra för samhället i stort en samhällsnytta. 11

14 Ny inriktning för Bliwa Stiftelsen Under de sex år Bliwa Stiftelsen har funnits har fyra samarbetsprojekt initierats, varav två fortfarande pågår. Projektidéerna har kommit från representanter för stiftelsens målgrupper; tjänstemän och företagare. Stiftelsen kommer från och med 2009 att dela ut ett årligt stipendium till målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. livsverktyget rehabiliteringsutbildning för chefer Utvecklingsprojektet Livsverktyget sker i samarbete med Unionen (tidigare Sif) och Livsmedelsföretagen. Syftet med satsningen är att genom utbildning, praktiska verktyg och samverkan stärka chefer i det praktiska rehabiliteringsarbetet. Målet är att de chefer som deltagit i satsningen ska få förbättrade förutsättningar för att kunna hantera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser och få en ökad trygghet i chefsrollen. Med verktyg för ett effektivare rehabiliteringsarbete ökar förutsättningarna för friskare medarbetare och därigenom ökad produktivitet och lönsamhet. Positiva resultat från utbildningssatsningen Utbildningssatsningen startade i februari 2007 och genomfördes vid 16 tillfällen på olika orter runt om i landet. Antalet deltagare var totalt 201 varav 77 kvinnor och 124 män. Deltagarna kom från 40 företag/organisationer. Huvuddelen av deltagarna var linjechefer. Utbildningen genomfördes av Metodicum AB vars slutrapport visar på mycket positiva resultat. 98 procent av deltagarna anser att innehållet i utbildningen varit mycket (58 procent) eller ganska (40 procent) intressant. 99 procent anser att nyttan av utbildningen varit stor (47 procent) eller nödvändig (52 procent) och 95 procent av deltagarna kan rekommendera utbildningen. Vetenskaplig utvärdering Parallellt med utbildningarna genomförs en vetenskaplig utvärdering av IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Utvärderingen ska ge svar på huruvida projektmålet uppnåtts. Därför ägnas särskilt intresse åt om deltagarnas kunskaper om rehabiliteringsarbete har ökat, om de känner sig mer trygga i arbetet och om möjligheterna att arbeta aktivt med rehabilitering har ökat. Våren 2009 presenterar IVL slutrapporten i den vetenskapliga utvärderingen. praktiskt webbaserat stöd Som ett led i att sprida resultat och lärdomar från projektet, såväl till projektets målgrupp som till övrigt arbetsliv, utvecklar projektet ett webbstöd i praktiskt rehabiliteringsarbete för linjechefer. Webbstödet ska vara konkret, enkelt och användarvänligt och ha fokus på områden som gällande lagar och regler, ansvars- och rollfördelning, praktiska exempel och samverkan. Webbstödet utvecklas under I anslutning till projektets slutkonferens hösten 2009 kommer webbstödet att bli tillgängligt för alla med intresse för rehabiliteringsfrågor. hållbara chefer startade Bliwa Stiftelsens fjärde samarbetsprojekt, Hållbara chefer, ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Ledarna, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande målet är att ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjlighet att utöva ett ledarskap som bidrar till bättre verksamhetsresultat. 90 chefer i utbildningsprogram Utifrån en inledande förstudie formulerade projektets styrgrupp en hypotes om sex olika faktorer som antas vara av betydelse för utveckling av hållbara chefer. De sex faktorerna är: självinsikt, balans mellan arbete och privatliv, tydlighet i uppdraget, samband mellan ansvar och befogenheter, stöd i organisationen och positiv organisationskultur som förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll. Med hjälp av nyblivna chefer och deras arbetsgivare prövades hypotesen. Syftet var att ta reda på hur man utvecklar hållbara chefer. En hållbar chef definieras som en chef som långsiktigt kan och vill verka som chef. I samarbete med utföraren Kontura International AB, startades i november 2007 ett ettårigt chefsutvecklingsprogram där 90 chefer från näringsliv, kommuner och landsting deltog. Den teoretiska utgångspunkten för projektet utgörs av begreppet Känsla för sammanhang KASAM, utvecklat av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Redan vid första utbildningsdagen fick deltagarna börja reflektera kring hälsa och välbefinnande med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att i nästa steg fundera över vad det betydde för dem själva och på arbetsplatsen. Programmet avslutades i december Följer chefernas arbetssituation En vetenskaplig utvärdering av chefsutvecklingsprogrammet pågår under hela projekttiden och genomförs av Lund University Education AB. Studien är utformad som en för- och eftermätning. Förutom enkätundersökning genomförs upprepade intervjuer med deltagare och deras chefer. Intervjuerna ger möjlighet att över tid och i detalj följa chefernas arbetssituation, deras upplevelser och meningsskapande i förhållande till hälsa och inställning till sitt arbete. Utvärderingen kommer att presenteras hösten

15 Hållbara chefer har betytt mycket för mig i mitt liv, då jag blivit tryggare i min roll som chef och har bättre balans mellan arbetsliv och fritid. Jag hade förmodligen gått in i väggen annars, utan alla dessa verktyg och allt stöd under året. Teknikchef i privat tjänsteföretag Kursen Hållbara chefer har för mig betytt att jag har en annan stolthet i mitt yrke. Att jag står för det jag tänker och tycker i min yrkesroll på ett helt annat sätt. Att jag kan ha en helt annan tydlighet både för mig själv och för min personal. Enhetschef i en kommun Min situation som hållbar chef innan utbildningen var riktigt nära branten, men jag har en helt annan situation idag, bara en månad efter utbildningens slut. Jag tar mer plats, står mycket stadigare, agerar tydligare och känner mig mycket självsäkrare. Detta är inget jag skriver för att man skall vara tacksam, utan detta kommer från hjärtat. Arbetsledare inom privat tillverkningsindustri Meningsfullhet och begriplighet ger hållbara chefer Utifrån deltagarnas kommentarer kan redan nu vissa slutsatser dras om förutsättningarna för ett hållbart chefskap. Organisationer som vill skapa hållbara chefer bör inte bara fokusera på ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv utan också sträva efter att cheferna ska uppfatta verksamheten som meningsfull och begriplig. Chefer som förstår sammanhangen kan fatta beslut i linje med verksamhetens uppdrag och förmedla mening till sina medarbetare. Om man utvecklar hållbarhet kommer man därför också att öka effektiviteten. nya förutsättningar för verksamheten En viktig fråga för Bliwa Stiftelsen under de senaste åren är och har varit hur verksamheten ska bedrivas för att, med givna förutsättningar, på bästa möjliga sätt uppnå stiftelsens ändamål. Förutsättningen för stiftelsens verksamhet, i dess nuvarande form, är att Bliwa Livförsäkring, eller annan part, lämnar ekonomiska gåvor till stiftelsen. Bliwa Livförsäkrings styrelse har under 2008 fattat beslut som påverkar Bliwa Stiftelsen och dess framtida förutsättningar. Bliwa Livförsäkring vill utveckla satsningen på ett hållbart arbetsliv utan att vara alltför begränsade av de regelverk som omger stiftelsen. Beslutet innebär att en utvecklingsenhet bildas inom Bliwa Livförsäkring där arbetet inom detta område kan vidareutvecklas. Den nya enheten ska sprida kunskap och verktyg, skapa mötesplatser och bryggor mellan arbetsliv och forskning i syfte att stödja företags och organisationers strategiska hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. På så vis hoppas Bliwa Livförsäkring kunna bidra på ett liknande sätt som Bliwa Stiftelsen så framgångsrikt har gjort genom sitt arbete under de senaste 6 åren. Bliwastipendiet för ett hållbart arbetsliv Stiftelsens verksamhet renodlas till att årligen ge stipendier till målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. Stipendiet kan gå till en större forsknings- eller utbildningsinsats eller delas mellan flera mindre. Mottagare av stipendiet kan vara forskare eller praktiker inom till exempel HR-området. Insatser som kan antas komma till nytta för fler prioriteras. Detta innebär att stipendiet inte är avsett att finansiera enskilda individers rehabilitering eller utbildning utan snarare insatser på grupp- och organisationsnivå för att främja ett hållbart arbetsliv. Parallellt med uppbyggnaden av stipendieverksamheten kommer de pågående projekten, Livsverktyget och Hållbara Chefer att avslutas under Resultaten från dessa projekt; forskningsrapporter, ett webbaserat rehabverktyg och en bok, kommer att spridas brett bland de målgrupper som stiftelsen riktar sig till i syfte att uppfylla stiftelsens ändamål. 13

16 14

17 15

18 Förvaltningsberättelse koncernen och moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören för Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, organisationsnummer , med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december allmänt om verksamheten Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (nedan kallat Bliwa) är moderbolaget i koncernen som också består av helägda dotterbolagen Bliwa Skadeförsäkring AB och Bliwa Försäkringstjänst AB. Bliwa Livförsäkring erbjuder såväl frivillig som obligatorisk gruppförsäkring genom livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse. Livförsäkringsrörelsen omfattar övrig livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Som övrig livförsäkring klassas grupplivförsäkring samt tjänstegrupplivförsäkring, i enlighet med Finansinspektionens vägledning. Som tjänstepensionsförsäkringar enligt tjänstepensionsdirektivet klassas de riskförsäkringar i Bliwas sortiment som är tilläggsprodukter till tjänstepensionsverksamhet, för närvarande familjeskydd samt vissa sjuk- och premiebefrielseförsäkringar. Skadeförsäkringsrörelsen omfattar sjuk-, olycksfalls- och barnförsäkring. Dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring erbjuder sedan 2005 inkomstförsäkring. Bliwa Försäkringstjänst förmedlar premier för tjänstepensionsförsäkring mellan arbetsgivare och försäkringsgivare samt administrerar pensionsvalet gentemot de anställda. All personal i Bliwakoncernen är anställda i Bliwa Livförsäkring, som bedriver verksamheterna i de båda dotterbolagen enligt förvaltningsavtal med moderbolaget. Syftet med en samlad organisation är att göra det enklare för kunderna samt att uppnå intäktsoch kostnadssynergier. Tillväxten under 2008 har framför allt skett inom företagssegmentet. Premievolymen för den företagsrelaterade affären uppgick till cirka 87 procent (föregående år 83 procent) av Bliwa Livförsäkrings premieinkomst, organisationsrelaterad affär uppgick till cirka 2 procent (3 procent). Övergångskollektivet, som består av premiebefriade individer före 1998, uppgick till cirka 11 procent (14 procent). Motsvarande siffror för koncernen är 72 procent företagsrelaterad affär (67 procent), 19 procent organisationsrelaterad (21 procent) medan övergångsviktiga händelser 2008 Finansiell kris i världen. Bliwa fortfarande ett av de mest välkonsoliderade livförsäkringsbolagen i Sverige Bliwa växer vidare med fler kunder bland de 100 största svenska företagen Bliwa ökar satsningen på hållbart arbetsliv Ändrade sjukförsäkringsregler Förslag till nya solvensregler inom EU. kundernas delaktighet och inflytande Bliwa Livförsäkring är ett ömsesidigt ägt försäkringsbolag. Det innebär att det är kunderna, det vill säga försäkringstagarna och de försäkrade, som äger bolaget. Att vara kund i Bliwa innebär inflytande, påverkan och delaktighet i bolagets resultatutveckling. Under 2008 har Bliwa Livförsäkring totalt lämnat 21,6 msek i återbäring (föregående år 13,9 msek) vilket motsvarar 12 procent av årets totala premievolym. Återbäringen har lämnats för försäkringsprodukterna liv-, sjuk-, tjänstegrupplivförsäkring och familjeskydd i form av premiesänkningar, återbäring och rabatter samt indexuppräkning av skadeersättningar. försäkringsverksamheten Gruppförsäkringsmarknaden präglas av hög konkurrens och sjunkande premier, bland annat som en följd av att sjuktalen har minskat kraftigt de senaste åren. Även Bliwa har sänkt premier inom flera försäkringsgrenar under 2008 och inför Bliwa har dessutom tilldelat återbäring tack vare ett bra resultat under flera år. Sänkta premier i befintlig affär påverkar den totala premieinkomsten negativt, men trots det har premieinkomsten ökat med 9 procent i moderbolaget och drygt 7 procent i koncernen. Förklaringen är nya gruppavtal och växande bestånd bland befintliga avtal. I försäkringar med höga liv- och sjukförsäkringsbelopp, främst riskprodukter kopplade till tjänstepensioner, arbetar Bliwa Livförsäkring med proportionell återförsäkring, vilket ger en minskad riskexponering per individ. premieinkomst i koncernen MSEK 0 0, Återförsäkrares andel Premieinkomst för egen räkning Under 2008 har Bliwa fortsatt utveckla affären gentemot bolagets viktigaste målgrupper, de 100 största företagen i Sverige samt organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Bliwa är idag försäkringsgivare för drygt 20 av Sveriges 100 största företag. Nya avtal har under 2008 och inledningen av 2009 tecknats med bland annat Arkitekternas Pensionskassa, SAAB, SEB, Skanska, Posten och Volvo Personvagnar. Inom koncernen är Bliwa också försäkringsgivare för fem organisationer på den svenska arbetsmarknaden. 16

19 kollektivet uppgick till cirka 9 procent av koncernens premievolym 2008 (12 procent). moderbolaget procent av affären Företagsrelaterad affär i % Organisationsrelaterad affär i % Övergångskollektivet premiebefrielse i % År 2007 År 2008 kastning uppgick till -15,7 procent. Detta kan jämföras med den genomsnittliga totalavkastningen för övriga livförsäkringsbolag i Sverige som uppgick till -6,7 procent. totalavkastning, 6 års genomsnitt: bliwa 7,30%, branschen 6,38% procent koncernen 100 Premieinkomst fördelad per kundgrupp Företagsrelaterad affär i % Bliwas totalavkastning, justerad för investeringen i och försäljningen av Summa Information AB 2003 & 2004 Genomsnittlig totalavkastning för livförsäkringsbolag i Sverige. Källa: Försäkringsförbundet procent av affären 16% % Organisationsrelaterad affär i % Övergångskollektivet premiebefrielse i % Premieinkomst fördelad per kundgrupp andel av premievolym % 6% 2% 30% 18% Frivillig gruppliv Tjänstegruppliv Inkomstförsäkring Familjeskydd Olycksfall och barn Gruppsjuk Tjänstepensionssjuk och premiebefrielse År 2007 År 2008 Frivillig grupplivförsäkring står fortfarande för den största andelen av premievolymen inom Bliwakoncernen. Fördelningen mellan olika försäkringsklasser, för hela koncernens premie under 2008: kapitalförvaltningsverksamheten Efter flera år av stadig tillväxt av Bliwas kapital blev 2008 ett år när kapitalet minskade till följd av fallande börskurser. Med utgångspunkt i Bliwas starka finansiella ställning har bolaget under lång tid haft möjlighet att ha en högre aktieandel än flera av de andra svenska livförsäkringsbolagen. Det har gynnat Bliwa under många år och inneburit en totalavkastning på kapitalet som i snitt per år, överstigit branschsnittet med 0,92 procentenheter sedan blev dock ett år med negativ avkastning på kapitalet och sämre avkastning än branschsnittet. Bliwas totalav- Bliwa drabbades under hösten hårt av den finansiella krisen, jämfört med många andra svenska livförsäkringsbolag. De huvudsakliga förklaringarna är bolagets tillgångsallokering, den låga durationen i ränteportföljen samt bolaget låga valutaexponering i den totala värdepappersportföljen. Bliwa hade en relativt hög aktieandel (cirka 38 procent i snitt under 2008) och en kort duration i bolagets portfölj av räntebärande värdepapper (1,8 år i snitt under 2008). De flesta livbolagen på den svenska marknaden har långa åtaganden i form av kunders sparande som innebär att dessa bolag av matchningsskäl placerar pengar i långfristiga obligationer, vilket var gynnsamt under höstens stora räntenedgång för statsobligationer. Bliwa, som är ett renodlat riskförsäkringsbolag, har inte denna typ av långa åtaganden vilket innebär att bolaget har en mycket kortare duration i den räntebärande portföljen. Bliwas låga valutaexponering i placeringstillgångarna, innebär att bolaget inte gynnades lika mycket som övriga livbolag av den försvagade kronan under Som ett resultat av den finansiella osäkerheten, som tilltog under perioden september till oktober, valde Bliwa under hösten att sänka sin aktieandel väsentligt. Tillgångsallokeringen vid årets utgång: andel av totala placeringstillgångar per den 31 december % 6% 3% 72% Räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Alternativa investeringar 17

20 medarbetare på bliwa En viktig förutsättning för Bliwas framgång och konkurrenskraft är bolagets medarbetare och den företagskultur som de tillsammans bygger upp. En god företagskultur är en förutsättning för trovärdighet gentemot kunderna, för effektivitet och lönsamhet och för att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal. Därför arbetar Bliwa kontinuerligt med att utveckla företagskulturen och implementera och säkerställa sunda värderingar och synsätt. Det handlar om hur Bliwa driver verksamheten, organiserar arbetet, bemöter kunder och varandra. Anställda Det råder kvinnodominans på Bliwa såväl som i branschen i övrigt. Antalet anställda på Bliwa var vid slutet av personer. Av dessa var 24 kvinnor och 11 män. Bland ledande befattningshavare var en stor majoritet, 86 procent, kvinnor. Bolaget strävar aktivt efter en jämnare könsfördelning vid rekrytering. Åldersfördelningen är jämnt utspridd från 33 till 60 år. De anställdas genomsnittsålder är 45 år. Etiska riktlinjer Styrelsen fastställer Bliwas etiska riktlinjer som ska fungera som ett komplement till de instruktioner och regler som finns för det dagliga arbetet och ge vägledning när uttalade regler saknas eller inte ger tillräcklig ledning. Dessa riktlinjer omfattar anställda och styrelseledamöter i Bliwa. Med anställda jämställs konsulter och inhyrd personal som i sitt uppdrag utför arbetsuppgifter inom ramen för Bliwas verksamhet. Etik kan definieras som att göra det rätta. Det faktum att Bliwa är ett ömsesidigt ägt bolag ställer stora krav på att ägarnas pengar används på ett riktigt sätt. För Bliwa innebär det bland annat att verksamheten ska bedrivas på ett ärligt sätt, med den skicklighet, omsorg och skyndsamhet som krävs, genom att undvika intressekonflikter och, om sådana inträffar, se till att försäkrade och försäkringstagare behandlas likartat. Verksamheten ska präglas av god affärssed och konsekvent agerande och rättvis behandling av försäkrade och försäkringstagare. Likabehandling av kollegor, samarbetspartners, försäkrade och försäkringstagare och andra ska vara självklart oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder, religion, politisk åsikt eller samhällsställning. Attraktiv arbetsplats Bliwas målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare både för befintliga och blivande anställda. I det ligger att kunna erbjuda en hälsosam och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av delaktighet, öppenhet och arbetsglädje. Bliwa deltog i slutet av 2008 i en undersökning som genomfördes av Great Place to Work. En viktig del av denna undersökning utgjordes av en medarbetarundersökning där Bliwa fick mycket bra resultat genomgående. Den 2 april 2009 utsågs Sveriges bästa arbetsplatser bland de företag som deltagit i undersökningen. Bliwa placerade sig på 3:e plats i kategorin organisationer med upp till 50 anställda. Det som lyftes fram var Bliwas positiva atmosfär där medarbetarna uppskattar och respekterar varandra och känner delaktighet. Medarbetarna är på olika sätt involverade i den årliga affärs- och strategiplaneringen. Bland annat genom en årlig personalkonferens där affärs- och strategiplanens innehåll diskuteras. Affärs- och strategiplanen fastställs varje år av styrelsen och innehåller konkreta mål som kopplas till ett program för rörlig ersättning för samtliga anställda som inte har individuella avtal om rörlig lön. Styrelsen fattar årligen beslut om programmet som ska tydliggöra och skapa delaktighet i bolagets kort- och långsiktiga mål. En förutsättning för utbetalning är dock att bolaget uppvisar positivt försäkringstekniskt resultat. I enlighet med Bliwas regelsystem utgick inga rörliga ersättningar för För detaljer kring löner och ersättningar, se not 45. bliwa skadeförsäkring ab Bliwa Skadeförsäkring AB erbjuder sedan 2005 inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Bolaget har idag fyra gruppavtal med organisationer på den svenska arbetsmarknaden; Ledarna, FTF, Kyrkans Akademikerförbund samt Journalistförbundet, med totalt cirka försäkrade. Journalistförbundets avtal med Bliwa Skadeförsäkring gäller sedan 1 juli Anslutningen till försäkringarna har ökat med 9 procent på befintliga avtal. Ökningen är ett resultat av att medlemsantalet ökat i samtliga förbund som är försäkringstagare i Bliwa Skadeförsäkring. Arbetslösheten har successivt sjunkit under de senaste åren vilket har lett fram till premiesänkningar och villkorsförbättringar. Under det sista kvartalet 2008 och inledningen av 2009 har antalet anmälda skador dock ökat. Den finansiella oron i världen har påverkat bolaget på flera sätt. På kort sikt har resultatet påverkats negativt av fallande börskurser, men lågkonjunkturen kommer framöver också att påverka bolagets skadekostnader väsentligt. Bliwa förväntar sig en relativt kraftig ökning av arbetslösheten i de försäkrade grupperna under 2009 och 2010, och därmed ökade skadekostnader för bolaget. Bliwa Skadeförsäkring följer kontinuerligt såväl arbetsmarknadens utveckling som den egna skadeutvecklingen och för en dialog med företrädarna för bolagets organisationskunder för att ha beredskap för ett scenario med kraftigt ökade skadekostnader. I alla bolagets gruppavtal finns möjligheter att vid behov årligen förändra såväl premier som villkor. Den finansiella oron och lågkonjunkturen har samtidigt fört med sig att efterfrågan av och intresset för inkomstförsäkring har ökat, både bland de organisationer som idag inte har en inkomstförsäkring och bland de individer som väljer att bli medlemmar i arbetstagarorganisationer som har en inkomstförsäkring. Det innebär att antalet försäkrade, och därmed premieinkomsten, successivt fortsätter att öka. Bolagets solvens är god och reserver har byggts upp i bolaget under 4 år av låg arbetslöshet. Om skadekostnaderna fortsätter att öka kommer det sannolikt innebära att bolaget måste höja premierna de kommande åren. 18

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Innehåll Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2011

Innehåll Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2011 Innehåll Det här är Bliwa... 1 Uppnått under 2011...2 Vd har ordet...4 Bliwas affärsområden...6 Sjukvårdsförsäkring...7 Bliwas affärsmodell...8 Bliwas samhällsansvar... 10 Fler överlever hjärtstopp...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING Trygghet och ett hållbart arbetsliv

BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING Trygghet och ett hållbart arbetsliv BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2009 Trygghet och ett hållbart arbetsliv RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Bliwa i korthet Hänt under 2009 2 Vd har ordet 4 Ett bra grundskydd i livets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

2013 års redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

2013 års redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 2013 års redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy 1 (8) Kommuninvest i Sverige AB 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 ns syfte 3 3 Rekrytering 3 4 Anställningsvillkor 3 5 Pensionsvillkor 3 6 Introduktion 5 7 Medarbetarsamtal 5 8 Lönesamtal 5 9

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 1 Förslag från fullmäktiges arbetsgrupp avsett att antas vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2 1. Inledning Skandia Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer