Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING"

Transkript

1 Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010

2 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa 7 Bliwas affärsmodell 8 Hjärtstartare en verklig livförsäkring 10 Bliwastipendiet 11 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 12 Attraktiv arbetsplats 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 16 Femårsöversikt koncernen 20 Femårsöversikt moderbolaget 21 FINANSIELLA RAPPORTER 22 Vinstdisposition och underskrift 68 Revisionsberättelse 69 Granskningsrapport 70 Ledningsgrupp 71 Styrelse, Försäkringsnämnd, Revisorer 72 Delegerade 74 Definitioner och nyckeltal 75 Ordlista 76 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

3 RUBRISERING Tre skäl att välja Bliwa Specialist på personriskförsäkring för grupper Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som under 60 år specialiserat sig på person riskförsäkring för grupper. Vi utvecklar försäkringar och tjänster i takt med att kundernas förutsättningar och behov förändras. Ett kundägt försäkringsbolag Försäkringstagarna är Bliwas ägare, och de har möjlighet till inflytande och del av resultatet. Bliwas överskott går tillbaka till försäkringstagarna genom sänkta premier och förbättrade villkor. Försäkringar för livet Bliwas försäkringar ger trygghet om något oförutsett inträffar. Bliwa ger också hälso främjande stöd för att förebygga ohälsa. För Bliwas kunder innebär det friskare medarbetare, förbättrat verksamhetsresultat, ökad konkurrenskraft och lägre försäkrings premier. BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

4 Finansiell styrka Bliwas kapitalbas * är drygt 7 gånger större än vad regelverket kräver. Bliwas solvenskvot uppgick 2010 till 7,4. Bliwas solvensgrad * uppgick till 367 procent, vilket är en av de högsta bland svenska livbolag. Bliwas konsolideringsgrad * uppgick till 584 procent. QIS 5 * -rapporteringen visade att Bliwa kapitalmässigt står starkt inför implementering av Solvens 2-regel verket vilket ger en bra grund för fortsatt tillväxt och utveckling. * Se Definitioner och Ordlista sid 75 och 76. Resultat Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 117 miljoner kronor att jämföras med 2009 års resultat som uppgick till 169 miljoner kronor. Försämringen beror på lägre kapitalförvaltningsresultat. Totalavkastningen 2010 uppgick till 6,7 procent att jämföra med Bliwas totalavkastning 2009 som uppgick till 14,4 procent. Åren har den genomsnittliga avkastningen varit 8,1 procent att jämföra med snittet i försäkringsbranschen som uppgick till 7,2 procent. Bliwa lämnade totalt 23 miljoner kronor i återbäring till försäkringstagare Tillväxt Bliwakoncernen har haft en stabil tillväxt sedan 2003 och successivt byggt upp en affär som är väl diversifierad avseende produkter, grupper och risksammansättning. Bliwa är idag försäkringsgivare för cirka företag varav ett 30-tal av Sveriges 100 största. Bliwa är också försäkringsgivare för 10 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Flera nya stora kunder tillkom under 2010 och affären breddades med befintliga företag och organisationer. 700 nya företag tecknade tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Nu har personer sin TGL i Bliwa. Premieinkomsten i koncernen ökade med 20 procent och uppgick till 239 miljoner kronor. Uppnått under 2010 Trygghet och hälsa Bliwa har inlett ett långsiktigt samarbete med Hjärt-Lungfonden. Målet är att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp genom information, stöd till forskning samt bidrag till utbildning och utplacering av hjärtstartare på svenska arbetsplatser. Vid årsskiftet hade ett 30-tal arbetsplatser hjärtsäkrats med en hjärtstartare och cirka 600 personer hade genomgått utbildning i hjärt-lungräddning. Sedan lanseringen för 2 år sedan har drygt besök registrerats på som är Bliwa Stiftelsens verktyg för stöd till chefer med ansvar för det praktiska rehabiliteringsarbetet. Bliwa Stiftelsen delar varje år ut Bliwastipendiet till en forskare eller praktiker som genomför målinriktade forskningseller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete års stipendium på kronor gick till ett forskningsprojekt där mobila livräddare ökar överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. MSEK Bliwakoncernens premietillväxt sedan Inkomstförsäkring Riskförsäkring inom tjänstepension Tjänstegrupplivförsäkring Gruppförsäkring Tillväxten sker framför allt inom tjänstegrupplivförsäkring och inkomstförsäkring. 2 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

5 RUBRISERING 190% ökning av antalet försäkrade i 23 milj. kr lämnade Bliwa i återbäring 2010 inkomstförsäkringen 70% ökning av antalet TGL-försäkrade Premieinkomsten i Bliwa koncernen ökade med 20% och kapitalbasen ökade med 10% 96% av Bliwas medarbetare anser att Bliwa är en mycket bra arbetsplats 9,2 av 10 var snittbetyget i Bliwas årliga kundundersökning 2010 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

6 Försäkringar för livet VD HAR ORDET I början av 2011 blev vi alla än en gång påminda om hur snabbt förutsättningarna kan förändras för såväl företag som individer och hela nationer. Stor politisk oro i Nordafrika, jordbävning i Japan och ökad osäkerhet för det statsfinansiella läget i Sydeuropa var tre olika skeenden som manade till försiktighet, eftertanke och ansvar. När människor och företag drabbas av oförutsedda händelser har försäkringsbolag runt om i världen en viktig roll för att skapa trygghet. För att fylla rollen krävs försäkringsbolag som långsiktigt har förutsättningar att fullfölja sina åtaganden, även när finansiella marknader skakar och om världen förändras dramatiskt. Här står Bliwa väl rustat. Vi har funnits på marknaden i mer än 60 år, även om vi bara verkat under namnet Bliwa de senaste åtta åren, och vi står finansiellt mycket starka, inte minst inför de ökade krav som ett nytt solvensregelverk ställer. Det ger oss en stabil grund för fortsatt tillväxt och utveckling. Entreprenörsandan en del av Bliwas kultur När jag tillträdde som vd 2003 inledde vi ett långsiktigt arbete för att bygga en diversifierad och stabil försäkringsverksamhet. Vår utgångspunkt var den gruppförsäkringsverksamhet som bolaget bedrivit under många år, dock med en helt ny affärsmodell och med en vidgad syn på gruppförsäkring. Entreprenörsandan som genomsyrar Bliwa är en viktig del av vår framgångsrika företagskultur. Verksamheten har visat god tillväxt i flera år, men det var under 2010 som vi fick det kommersiella genombrottet för vårt varumärke. Idag är Bliwa en etablerad aktör med en imponerande kundstock bestående av cirka svenska företag, varav ett 30-tal av de 100 största, samt 10 av de mest inflytelserika organisationerna i vårt land. Nyckelfaktorer i denna framgång är våra kundanpassade affärsmodeller med hög servicegrad, ett aktivt stöd i våra kunders försäkringshantering och strate 4 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

7 Nöjda medarbetare är en absolut förutsättning för nöjda kunder Foto: Johan Willner giska hälsoarbete, samt goda möjligheter till insyn och påverkan för kunderna. Ett av Sveriges bästa livbolag Vår årliga kundundersökning samt den respons vi kontinuerligt får visar att våra kunder är mycket nöjda med oss som försäkringsgivare. En ytterligare bekräftelse på att Bliwa arbetar efter ett uppskattat och framgångsrikt koncept är att vi under inledningen av 2011 blev nominerade till Sveriges bästa livbolag av Risk&Försäkring Insurance Awards. Men allt beröm till trots så slår vi inte av på takten i vår utveckling. Tvärtom. Som kundägt bolag vill vi fortsätta att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande, höja effektiviteten och förenkla för våra kunder och samarbetspartners. Som stolt vd kan jag konstatera att den största framgångsfaktorn av alla är bolagets mycket kompetenta medarbetare som verkligen drivs av att skapa nytta för kunder och samarbetspartners. Min övertygelse är att nöjda medarbetare är en absolut förutsättning för nöjda kunder. Denna övertygelse stärks av att Bliwa i mars 2011 utsågs till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Hjärtsäkra arbetsplatser Ett område som har engagerat såväl våra kunder som medarbetare på Bliwa är vår satsning på hjärtsäkra arbetsplatser. I samarbete med Hjärt-Lungfonden har vi under 2010, via våra kunder, nått ut till tals människor med vårt livsviktiga budskap. Bliwa har här valt att inte bara skänka pengar till ett välgörande ändamål, utan dessutom aktivt arbeta för att fler människor ska få tillgång till hjärtstartare och kunskaper i hjärt-lungräddning. Samarbetet har bland annat inneburit att Bliwas kunder och medarbetare har fått fördjupade kunskaper och insikter som de kan använda för att rädda liv. Satsningen har uppmärksammats genom utmärkelsen Bästa marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen som delades ut av Risk&Försäkring Insurance Awards i april Vi märker också att satsningen har stärkt Bliwas attraktionskraft, både som arbetsgivare och som försäkringsgivare. Det känns därför helt rätt att vårt engagemang för att hjärtsäkra svenska arbetsplatser nu är en del av Bliwas erbjudande och varumärkeslöfte; försäkringar för livet. Stockholm den 4 maj 2011 Kristina Åkerstrand Vd Bliwa Livförsäkring BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

8 Bliwas affärsområden Bliwa är specialist på person risk försäkring för grupper. Våra försäkringar är byggstenar som vi, tillsammans med kunden, sätter samman till ett försäkringspaket som ger trygghet i livets olika skeden. GRUPPFÖRSÄKRING En gemensamt upphandlad försäkring för en specifik grupp som ger var och en av de försäkrade möjlighet till prisvärda försäkringar utifrån sina behov och förutsättningar. Försäkringar som ger ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom samt för de anhöriga vid dödsfall och som kom pletterar det skydd vi har genom lagar och avtal. Bliwas gruppförsäkringar kan även ingå som en del i andra försäkringsgivares erbjudanden till sina kunder, till exempel olycksfallsförsäkring i en tjänstepensionsplan eller livförsäkring i en tjänste reseförsäkring. Bliwakoncernens olika affärsområdens andel av premieinkomsten TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING En livförsäkring som många arbetsgivare tecknar och betalar för sina anställda. Försäkringen har sin grund i kollektivavtal och gäller för i stort sett alla privatanställda tjänstemän mellan 18 och 70 år. När en försäkrad avlider får de efterlevande en summa pengar från försäkringen. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp. RISKFÖRSÄKRING INOM TJÄNSTEPENSION Bliwas tjänstepensionsförsäkringar ingår som en del i en tjänstepensionsplan och ger ersättning vid sjukdom eller dödsfall. Exempel på sådana riskförsäkringar är premiebefrielseförsäkring, ITP-liknande sjukförsäkring och efterlevandepension. Våra kunder inom detta område är arbetsgivare som tecknar riskförsäkring direkt med Bliwa alternativt genom förmedlare eller försäkringsbolag som Bliwa samarbetar med. Gruppförsäkring 34% Inkomstförsäkring 29% Tjänstegrupplivförsäkring 26% Riskförsäkring inom tjänstepension 11% INKOMSTFÖRSÄKRING Bliwa erbjuder, genom dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring, en omställningsförsäkring som ger ekonomisk trygghet till den som drabbas av arbetslöshet. Bliwas inkomstförsäkring är en gruppförsäkring och erbjuds i första hand till organisationer som vill ge sina medlemmar möjlighet att förstärka sin ekonomi under en period av arbetslöshet. PENSIONSVAL OCH PREMIEFÖRMEDLING Bliwa erbjuder, genom dotterbolaget Bliwa Försäkringstjänst, premieförmedling och hantering av pensionsval inom vissa avtalsområden. Pensionsvalet innebär att den anställde kan välja hur en del av tjänstepensionen ska förvaltas och om den ska innehålla efterlevandeskydd. Arbetsgivaren betalar försäkringspremierna och Bliwa förmedlar dem till vald försäkringsgivare. 6 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

9 Bliwamodellen för trygghet och hälsa Bliwa personriskförsäkringar & stöd för strategiskt hälsoarbete Kund arbetsgivare eller organisation som bedriver ett strategiskt hälsoarbete Trygga medarbetare/ medlemmar tack vare ett anpassat försäkringsskydd med stort inflytande för kunden. Positiva effekter som gynnar alla parter i form av friskare medarbetare, bättre resultat, ökad attraktionskraft, återbäring, lägre premier och bättre villkor. Stöd för strategiskt hälsoarbete genom mötesplatser, seminarier, verktyg och kunskapsspridning förebygger ohälsa. Bliwamodellen för trygghet och hälsa Bliwamodellen är ett sätt att beskriva Bliwas erbjudande försäkringar för livet som ger trygghet om något oförutsett inträffar och hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. Trygghet Trygghet ser olika ut beroende på var i livet en individ befinner sig. Med utgångspunkt i våra kunders behov utvecklar Bliwa konkurrenskraftiga och gruppanpassade försäkringar och underlättar kundens hantering av gruppförsäkring så att de försäkrade får ett bra grundskydd i livets olika skeden. Hälsa Hälsan är central för allas vårt välbefinnande och livskvalitet. Hälsa kan också ses som en resurs för att kunna förverkliga viktiga mål såväl för den enskilde som för företag, organisa tioner och hela samhället. Utveckling och konkurrenskraft är beroende av människors förmåga, vilja och möjlighet att bidra. Att på olika sätt främja hälsa är ett sätt att skapa förutsättningar för detta och är även en del i utvecklingen av ett hållbart arbetsliv. På Bliwa stödjer vi därför våra kunders strategiska hälsoarbete. Vi gör det för att vi tror att vår modell leder till friskare försäkrade och ett förbättrat verksamhetsresultat. Det lönar sig för alla det blir billigare för gruppen, arbetsgivaren får ökad konkurrenskraft genom friskare medarbetare och individen mår bättre. Det lönar sig även för Bliwa vilket innebär bra villkor och lägre premier till alla våra kunder. I förlängningen är det också bra för samhället i stort en samhällsnytta. BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

10 Bliwas affärsmodell bygger på lyhördhet, utveckling och samverkan Med lyhördhet för kundens behov och förändrade förut sättningar samt i samverkan med kunder och samarbetspartners utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet och våra produkter. På så sätt uppnår vi ett långsiktigt och ömsesidigt lönsamt samarbete. Bliwa är specialist inom personriskförsäkring för grupper. Tack vare korta beslutsvägar har vi möjlighet att snabbt ställa om och mobilisera alla krafter för att hjälpa våra kunder och samarbetspartners. Uppbruten värdekedja Livförsäkringsbranschen har genomgått en stor förändring sedan 90-talet i form av individualisering av försäkringssparande, avreglering av de finansiella marknaderna, nya kollektivavtalade försäkringsplaner och nya aktörer. Ökad transparens och ökad konkurrens har visat att det finns pengar att tjäna på att handla upp olika delar separat. Inte minst gäller det riskförsäkringar där premienivån har sjunkit väsentligt de senaste åren, delvis på grund av lägre sjuktal, men även beroende på ökad konkurrens. Konkurrensen ger upphov till utveckling av produkter, service, rådgivning och distribution. Den ger också upphov till en översyn av värdekedjan, det vill säga inom vilka områden det är motiverat att ha egna resurser, system och kompetens och inom vilka områden man istället kan sam arbeta med andra. Utrymme för nischade aktörer Utvecklingen har skapat utrymme för nischade aktörer som specialiserat sig på olika delar i värdekedjan. Som aktör inom området personriskförsäkring erbjuder Bliwa, tillsammans med samarbetspartners, kostnadseffektiva, kundanpassade paketerade lösningar, som underlättar kundernas administrativa hantering och ger transparens, flexibilitet och valfrihet. Tack vare Bliwas personriskförsäkringar kan sam arbetspartners erbjuda ett produktpaket som kan konkurrera med större och mer etablerade livförsäkringsaktörer. Nya kundgrupper Att Bliwa är en nischaktör inom personriskförsäkring som lämnar spardelarna i pensionsförsäkringen till andra, gör oss intressanta som samarbetspartners för bolag med fokus på pensionssparande. Tack vare den uppbrutna värdekedjan kan Bliwa i samarbete med stora etablerade aktörer distribuera våra personriskförsäkringar till såväl stora som mindre och medelstora företag. Samarbetet ger i sin tur de stora aktörerna på försäkringsmarknaden möjlighet att erbjuda sina kunder riskprodukter som de valt att inte ha i egen regi. För kunderna innebär det lägre avgifter och premier, bättre service och större valmöjligheter. Exempel på Bliwas samarbeten I samarbete med SPP erbjuder Bliwa pooling 1) av arbetsgivarbetalda försäkringar som ett sätt för företag att sänka sina kostnader för försäkringar. Bliwa förmedlar vårdförsäkring och andra hälsoförsäkringar i samarbete med SEB Trygg Liv. Bliwa har, i samarbete med Europeiska, utvecklat en livförsäkring för dödsfall till följd av smitta och sjukdom som en del i Europeiskas reseförsäkring och andra På Insurance Awards den 7 april var Bliwa nominerat i kategorin bästa livbolag. Juryns nominering löd: Bliwa Livförsäkring ömsesidigt, har de senaste åren växt fram som ett av Sveriges ledande personriskbolag. Under 2010 fick bolaget något av ett marknadsgenombrott. Premievolymen växte 20 procent, antalet TGLkunder ökade med 70 procent och man har etablerats som en av de större leverantörerna av riskprodukter till Sveriges största arbetsgivare. Bolaget har god lönsamhet och en urstark balansräkning. försäkringar för utlandsanställda. Bliwa erbjuder riskförsäkring inom tjänstepension genom samarbeten med exempelvis Nordnet, Brummer Life och AI Pension. SEB förmedlar Bliwas olycksfallsförsäkring som en del i erbjudandet till sina företagskunder. I samarbete med försäkringsförmedlaren Mercer har Bliwa tagit fram en coverlösning 2) som riktar sig till små och medelstora företag. Huvuddelen av Bliwas större kunder har valt att arbeta direkt med Bliwa, utan mellanhand. Det är här som Bliwa har sin största konkurrensfördel i form av kundanpassade affärsmodeller med hög servicegrad, stöd i försäkringshanteringen, möjlighet till insyn och påverkan samt stöd i kundernas strategiska hälsoarbete. Direktkontakt underlättar också riskdelning som pooling 1) och återförsäkring till captive 3). För de kunder som anlitar försäkringsförmedlare arbetar Bliwa på motsvarande sätt gentemot försäkringsförmedlare med en anpassad affärsmodell i syfte att underlätta för kunden och undvika dubbelarbete. 1) Pooling innebär riskutjämning på global nivå inom företagskoncerner. 2) En coverlösning är en gruppförsäkringsplan som är premiesatt på förhand. Paketeringen gör det enkelt för förmedlaren att tillhandahålla samma gruppförsäkring till olika grupper. 3) Ett captive är ett företags egna försäkingsbolag för koncerninterna risker. 8 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

11 Vi är så glada att vara era kunder. Hälsa och tacka alla inblandade. Vi önskar att alla våra leverantörer skulle vara så proffsiga som ni är. Kund i Bliwa Bliwas IT-utveckling förenklar samarbetet Bliwa utvecklar kontinuerligt IT-system och administration för att kunna tillmötesgå kunders och samarbetspartners arbetssätt. Flera av Bliwas kunder anlitar externa administratörer som FlexPay, Försäkringsgirot eller Idur för löner, pensioner och andra förmåner. Bliwas tekniska gränssnitt gör det möjligt att kostnadseffektivt och säkert utbyta information med dessa. Genom Bliwas webbtjänst Bliwanet får den som företräder en grupp insyn i vårt försäkringssystem. I webbtjänsten MittBliwa kan en försäkringstagare i Bliwa ansöka om eller göra ändringar i sitt försäkringsskydd. Överskott kommer kunderna till godo Överskottet från Bliwas verksamhet ska över tiden tillbaka till försäkringstagarna. Bliwas finansiella styrka och framgångsrika kapitalförvaltning har skapat ett överskott som våra försäkingstagare kan få del av genom premiesänkningar, villkorsförbättringar eller indexering av utfallande försäkringsbelopp. BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

12 Hjärtstartare en verklig livförsäkring Bliwas engagemang för att hjärtsäkra svenska arbetsplatser är en angelägen och livsviktig insats och en del av Bliwas erbjudande om försäkringar för livet. Målet är minskad dödlighet i plötsligt hjärtstopp och att fler känner trygghet i att kunna och våga agera om någon i ens närhet drabbas. Varje år drabbas personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlever cirka 400. För att rädda en drabbad behövs kunskaper i hjärt-lungräddning och för att starta ett stillastående hjärta krävs en hjärtstartare. Idag finns hjärtstartare på många allmänna platser men på våra arbetsplatser, där vi tillbringar en stor del av vår tid, finns de sällan. Dessutom saknas ofta kunskaper i hjärtlungräddning. Det vill Bliwa ändra på. I december 2009 inledde Bliwa därför ett samarbete med Hjärt-Lungfonden för att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp. I ett kundägt bolag med drygt 1 miljon försäkrade är en sådan satsning en god investering. Satsningen på hjärtsäkra arbetsplatser har nu blivit en del av Bliwas erbjudande om försäkringar för livet. För få hjärtstartare på svenska arbetsplatser En Synovate-undersökning initierad av Bliwa visade på för få hjärtstartare på svenska arbetsplatser. Hela 76 procent av svenskarna skulle använda en hjärtstartare vid ett akut läge, men bara 17 procent har tillgång till en hjärtstartare där de befinner sig på dagarna. Bliwa startade därför kampanjen Rädda livet på din kollega. Bliwas personal utbildades i hjärt-lungräddning och en hjärtstartare installerades på Bliwas kontor. Ett erbjudande om hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning gick ut till Bliwas kunder. Hjärtsatsningen innefattade också stöd till Hjärt-Lungfondens livsviktiga hjärtforskning, hjärt-lungräddningsutbildning på Centralen och hos kunder, en kampanjwebb, en annonskampanj, PR-insatser och närvaro i sociala medier. Vid årsskiftet hade 30 arbetsplatser hjärtsäkrats och 600 personer hade genomgått hjärt-lungräddningsutbildning via Bliwa. Arbetet pågår och kommer att fortsätta under de närmaste åren. Bliwas hjärtevänner sprider budskapet Såväl kundföretag och organisationer som privatpersoner har tagit budskapet till sig och gjort det till sitt genom att själva propagera för hjärtsäkra arbetsplatser. Mest aktiva är Bliwas drygt 20 hjärtevänner företag och organisationer som delar ambitionen att hjärtsäkra svenska arbetsplatser. Många av dem har också valt att förmedla budskapet vidare till sina anställda, kunder och samarbetspartners. Detta har inneburit att ytterligare tals personer har nåtts av Bliwas kampanj. Hittills har cirka personer besökt kampanjwebben och därmed tagit del av filmen om hur man ska agera om någon i ens närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp. Med vår egen annonsering i dags- och fackpress samt på webben och den vi gjort tillsammans med Hjärt-Lungfonden som även synts i veckopress och TV4, har vi nått ut till stora delar av svenska folket med vårt livsviktiga budskap. Läs mer om Bliwas satsning på hjärtsäkra arbetsplatser på På Insurance Awards den 7 april vann Bliwa priset för bästa marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen. Juryns motivering löd: I samarbete med Hjärt-Lungfonden och SJ Service Academy gav Bliwa förbipasserande på Centralstationen i Stockholm möjlighet att prova på hjärt-lungräddning och även lära sig hur man använder en hjärtstartare. Bliwa har gjort en kampanj som inte bara lockar kunder utan som faktiskt också kan rädda livet på dem. Att arbeta mot plötsligt hjärtstopp och verka för att alla arbetsplatser får en hjärtstartare är en kampanj som inte går att motstå! Kampanjen har skapat något konkret och tydligt kommunikativt med direkt koppling till försäkring. 10 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

13 Bliwastipendiet 2010 till forskningsprojekt som räddar liv Bliwa Stiftelsen delar varje år ut Bliwastipendiet till forskare eller praktiker som genomför målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. Kristina Åkerstrand, vd Bliwa Livförsäkring, Jacob Hollenberg, Bliwastipendiat, Lennart Ribohn, stipendieutdelare och överlevare efter plötsligt hjärtstopp. Foto: Johan Willner Bliwastipendiet 2010, på kronor, till delades ett världsunikt svenskt projekt. Jacob Hollenberg, medicine doktor, ska tillsammans med forskningsgruppen kring hjärtstopp på Södersjukhuset genom sitt projekt öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. Via mobiltelefon samordnas hjärt-lungräddningsutbildade personer med ett nationellt register för hjärtstartare. På så sätt kortas tiden från larm till insats. SMSLivräddare med tillgång till hjärtstartare För att kunna rädda fler liv blir det allt viktigare att människor i närheten av en olycksplats kan och vågar agera vid ett hjärtstopp. I dagsläget är över 2 miljoner personer i Sverige utbildade i hjärt-lungräddning. Därtill finns över registrerade hjärtstartare tillgängliga för allmänheten runt om i landet. En samordning av liv räddare och hjärtstartare är en viktig nyckel till ökad överlevnad. Idag finns redan en särskild mobiltjänst i bruk i Stockholm, SMSLivräddare. När någon ringer SOS Alarm om förmodat hjärtstopp skickas en förfrågan ut till dem som aktivt anmält sig som SMSLivräddare. Alla som befinner sig inom en viss radie från olycksplatsen får ett meddelande i sin mobil med besked om var den drabbade finns. Livräddare anslutna till tjänsten kan då bege sig till den drabbade för att utföra hjärt-lungräddning. Forskarna på Södersjukhuset hoppas kunna öka överlevnaden genom att SMSLivräddare också ska få information om var närmaste hjärtstartare finns. Kunskaperna som genereras i projektet kan få stor betydelse både för förbättrad överlevnad och att de överlevande i större utsträckning kan återgå till sitt normala liv. Pengarna från Bliwastipendiet ska användas för att vidareutveckla och länka samman projektet SMS Livräddare med hjärtstartarregistret. Projektet inkluderar även hjärtstopp i hemmet, som tidigare ansetts omöjligt att nå för publika hjärtstartare. Satsningen omfattar en omfattande vetenskaplig utvärdering av projektet. Resultat från Bliwastipendiet 2009 Lisa Schmidt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som fick Bliwastipendiet 2009 har nu presenterat resultatet av sitt forskningsprojekt; SKA-verktyget. Verktyget är ett sätt att få en samlad bild av en individs eller grupps arbetsplats, arbetsinnehåll och arbetsförhållanden. Verktyget kan användas inom företagshälsovården i förebyggande syfte, vid tidiga signaler om behov av anpassning eller åtgärder, i rehabiliteringssituationer eller inför återgång i arbete efter sjukskrivning. SKA-verktyget finns tillgängligt via Bliwa Stiftelsens webbplats, Bliwa Livförsäkring grundade Bliwa Stiftelsen med syfte att aktivt stödja arbetet kring stärkt hälsa och rehabilitering. BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

14 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder Bliwa genomför varje år en kundundersökning bland stora kunder och samarbetspartners. Resultaten visar att Bliwas kunder är mycket nöjda. Alla som deltog i undersökningen kan tänka sig att rekommendera Bliwa som försäkringsgivare. Ytterligare ett bevis på kundnöjdheten är att mycket få kunder väljer att lämna Bliwa. Så här svarade kunderna: Produkter På Bliwa är det kundernas behov som styr utvecklingen. Kunderna är generellt sett nöjda med Bliwas produkter (snittbetyg 8,7 av 10) och många har upplevt en förbättring från tidigare år. Kompetens Som specialist på personriskförsäkring har Bliwa personal med spetskompetens och ett fokus på detta område. Det uppskattar kunderna (9,2 av 10). Service, tillgänglighet Bliwas korta beslutsvägar i kombination med ett lösningsfokuserat arbetssätt och lyhördhet för våra kunders behov innebär att vi snabbt kan ställa om och mobilisera alla krafter för att hjälpa våra kunder och samarbetspartners. Det är också något som kunderna uppskattar (9,6 av 10). Delaktighet och inflytande Den ömsesidiga bolagsformen öppnar för en stor möjlighet till delaktighet för Bliwas kunder, till exempel i försäkringsnämnd, bolagsstämma och försäkringskommittéer. 79 procent av de kunder som deltog i undersökningen ser det som en fördel att Bliwa är kundägt och 43 procent är positiva till att utöva inflytande via Bliwas bolagsstämma. 79 procent skulle gärna delta i erfarenhetsutbyte eller produktutvecklingsdiskussioner med andra kunder hos Bliwa. Hållbart arbetsliv Bliwa har under 2010, i samarbete med Hjärt-Lungfonden, på olika sätt verkat för att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp. Alla kunder som deltog i undersökningen kände till detta och 21 procent hade redan deltagit i Bliwas hjärt-lungräddningsutbildning. Alla kunder som deltog i undersökningen var också positivt inställda till Bliwas arbete för ett hållbart arbetsliv. Vid tre tillfällen har jag kontaktat er och ingen annanstans har jag stött på så hjälpsamma, rediga och effektiva papperochpengarmänniskor som på Bliwa. Ni trivs nog bra på jobbet! Kund i Bliwa Vi får ofta tackmejl från kunder som har känt sig väl bemötta. Det gör även oss stolta som inte har direkta kundkontakter. Medarbetare i Bliwa Bliwa anordnar utbildningar och seminarier för kunder och samarbetspartners. 12 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

15 En av Sveriges bästa arbetsplatser Bliwas medarbetarundersökning visar på fantastiska resultat. 96 procent anser att Bliwa är en mycket bra arbetsplats. Undersökningen är framtagen av undersökningsoch managementkonsultföretaget Great Place to Work Institute som varje år utser Sveriges bästa arbetsplatser utsågs Bliwa till Sveriges tredje bästa arbetsplats i kategorin små organisationer. Bäst är kamratskapen Undersökningen berör fem områden utifrån definitionen av den bästa arbetsplatsen; en arbetsplats där du litar på dem du arbetar för, är stolt över vad du gör och tycker om de människor du arbetar med. 94 procent av Bliwas medarbetare ansåg att de påståenden som berörde områdena Trovärdighet och Respekt ofta, eller nästan alltid, stämde. 96 procent ansåg att påståendena om Rättvisa och Stolthet ofta, eller nästan alltid, stämde och hela 99 procent ansåg att påståendena om Kamratskap ofta, eller nästan alltid, stämde. Jag blir alltid glad av att träffa mina arbetskamrater! I undersökningen gavs även utrymme för kommentarer. Så här säger några av Bliwas anställda om vad det är som gör Bliwa till en så bra arbetsplats att arbeta på: Den uppriktiga omtanken om varandra och om kunderna, att fråga hur det är och ta sig tid att lyssna på svaret, att anstränga sig det där lilla extra för att göra en kund nöjd, eller lindra hans eller hennes smärta i en svår situation. Vi får ofta tackmejl från kunder som har känt sig väl bemötta. Det gör även oss stolta som inte har direkta kundkontakter. Bliwa är unikt på så vis att huvudregeln verkligen är att alla tror gott om varandra. Vi litar på att andra gör sitt bästa och vill hjälpa till. Har något blivit fel så kan man säga till och visst tas det allvarligt på det, men man söker aldrig syndabockar utan tvärtom känner man sig stöttad. Jag blir alltid glad av att träffa mina arbetskamrater! Här behöver man inte vara orolig för att bli orättvist behandlad. Det finns inga dolda agendor. Ärlighet och öppenhet genomsyrar allt här på Bliwa. Jag upplever att alla här känner varmt för den verksamhet vi bedriver och att alla här dessutom förstår betydelsen av vår verksamhet - att den gör skillnad för våra försäkringstagare och att vi har en viktig samhällsfunktion. Miljön är prestigelös och lärande och vi hjälper varandra. Det finns inga stängda dörrar vare sig hos chefer eller medarbetare. Här finns en omsorg om att alla får information om och insyn i hela verksamheten. Vi jobbar ofta hårt och i ett högt tempo men har ändå roligt tillsammans. Bliwa utsågs till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Foto: Mats Larsson BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

16 Attraktiv arbetsplats En viktig förutsättning för Bliwas framgång och konkurrenskraft är medarbetarna och den företags kultur som vi tillsammans bygger upp. En god företagskultur är en förutsättning för trovärdighet gentemot kunderna, för effektivitet och lönsamhet och för att kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Foto: Johan Willner Bliwa är unikt på så vis att huvudregeln verkligen är att alla tror gott om varandra. Vi litar på att andra gör sitt bästa och vill hjälpa till. Medarbetare i Bliwa Bliwa arbetar kontinuerligt med att utveckla förutsättningarna för en attraktiv och hälsosam arbetsplats med sunda värderingar. Det handlar om hur verksamheten bedrivs, hur arbetet organiseras samt hur vi bemöter kunder och varandra. Möjlighet att påverka Bliwas målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare både för nuvarande och blivande anställda. I det ligger att kunna erbjuda en hälsosam och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av delaktighet, öppenhet och arbetsglädje. För att medarbetarna ska må så fysiskt bra som möjligt erbjuds ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Men att må bra på jobbet handlar i minst lika hög grad om möjligheten att styra över sitt arbete och att den dagliga kontakten med kollegor och chefer fungerar bra. Målet är ett öppet och prestigelöst klimat som gör att alla vågar uttrycka sin åsikt och att alla har möjlighet att påverka. Exempelvis är medarbetarna på olika sätt involverade i den årliga affärsoch strategiplaneringen. Program för rörlig ersättning I slutet av varje år beslutar styrelsen om Bliwas personal ska ha en möjlighet till rörlig ersättning för nästkommande år och vilka mål som i så fall ska uppfyllas för att rörlig ersättning ska betalas ut. Syftet är att tydliggöra och skapa delaktighet i bolagets kort- och långsiktiga mål. För 2010 uppgick ersättningen till maximalt belopp, vilket 2010 uppgick till kronor för en hel tidsanställd person. Se vidare under not BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

17 Här behöver man inte vara orolig för att bli orättvist behandlad. Det finns inga dolda agendor. Ärlighet och öppenhet genomsyrar allt här på Bliwa. Medarbetare i Bliwa Foto: Johan Willner Policys ger vägledning Etiska riktlinjer Styrelsen fastställer Bliwas etiska riktlinjer som ska fungera som ett komplement till de instruktioner och regler som finns för det dagliga arbetet och ge vägledning när uttalade regler saknas eller inte ger tillräcklig ledning. Riktlinjerna omfattar styrelse ledamöter och anställda i Bliwa. I de etiska riktlinjerna framgår bland annat att verksamheten ska bedrivas på ett ärligt sätt och med skicklighet, omsorg och skyndsamhet. Verksamheten ska präglas av god försäkrings- och affärssed, konsekvent agerande och rättvis behandling av försäkrades och försäkringstagares intressen vid intressekonflikter. Likabehandling av kollegor, samarbetspartners, försäkrade, försäkringstagare och andra är självklart oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder, religion, politisk åsikt eller samhällsställning. Bliwa strävar efter en jämställd arbetsplats Inom Bliwa är vi övertygade om att en jämställd arbetsplats bidrar till en bra stämning och skapar ett kreativt arbetsklimat som leder till hög produktivitet och ökad lönsamhet. Vid utgången av 2010 var 42 personer anställda i Bliwa. Av dessa var 71 procent kvinnor och 29 procent män. Av de 8 chefer på Bliwa som har personalansvar är 6 kvinnor och 2 män. Rekrytering av nya medarbetare ska i första hand utgå från verksamhetens behov av kompetens, men i möjligaste mån också bidra till att könsfördelningen på arbetsplatsen utjämnas. Både män och kvinnor ska ha goda möjligheter till personlig utveckling i arbetet, få utmanande och utvecklande arbetsuppgifter och möjlighet till vidareutveckling. Arbetsförhållandena ska utformas så att kombinationen förvärvsarbete och föräldraskap underlättas. Det får inte förekomma lönediskriminering, förbiseende vid befordran eller annan utveckling på grund av föräldraledighet. Policy för ett miljösmart Bliwa Som försäkringsgivare inom området personriskförsäkring är människors hälsa och välbefinnande av central betydelse för Bliwa. Detta är frågor som är nära sammankopplade med en hållbar samhällsutveckling och en god miljö. Därför är ett genomtänkt och aktivt miljöarbete viktigt för Bliwa. Den verksamhet som Bliwa bedriver ska ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan. I miljöbegreppet inbegriper vi också inre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Bliwas miljöpåverkan utgörs främst av energianvändning och transporter, de produkter och tjänster som vi väljer att köpa samt det avfall vi producerar. Det är alltså främst inom dessa områden åtgärder sätts in med målet att göra Bliwa och Bliwas medarbetare mer miljösmarta. BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (Bliwa), organisationsnummer , med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december Verksamhet Bliwa är moderbolaget i koncernen som också består av helägda dotterbolagen Bliwa Skadeförsäkring AB, som erbjuder inkomstförsäkring, och Bliwa Försäkringstjänst AB, som fungerar som valcentral för vissa pensionsavtal. Bliwa erbjuder såväl frivillig som obligatorisk försäkring för grupper, inom livförsäkring och skadeförsäkring. Livförsäkringsrörelsen omfattar frivillig grupplivförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, familjeskyddsförsäkring, efterlevandepension samt tjänstepensionsklassad sjuk- och premiebefrielseförsäkring. Skadeförsäkringsrörelsen omfattar sjuk-, olycksfallsoch barnförsäkring. Bliwas utfärdade försäkringar klassificeras som försäkringsavtal. Mer utförlig information om hanteringen av försäkringsavtal lämnas i not 1. Organisation Bliwa bedriver hela sin verksamhet med egna anställda och samtliga funktioner finns inom bolaget. All personal i Bliwakoncernen är anställda i Bliwa, som bedriver verksamheterna i dotterbolagen enligt förvaltningsavtal. Syftet med en samlad organisation är att göra det enklare för kunderna samt att uppnå intäkts- och kostnadssynergier. Väsentliga händelser Tillväxt: Bliwakoncernen fortsätter att växa och breddade under 2010 affären gentemot de 100 största svenska företagen och organisationsmarknaden. Totalt ökade premieinkomsten med 20 procent i Bliwakoncernen. Trots växande affär minskar försäkringstekniska avsättningar. Samtidigt ökade kapitalbasen med nästan 10 procent. En av Sveriges bästa arbetsplatser: Bliwa utsågs till en av Sveriges bästa arbetsplatser 2011 av undersökningsoch managementkonsultföretaget Greate Place to Work Institute. Bästa marknadsföringsinsats: Bliwas kampanj för att hjärtsäkra svenska arbetsplatser utnämndes till Bästa marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen av Risk & Försäkring Insurance Awards i april Tillväxt Under 2010 fortsatte Bliwa att utveckla affären med inriktning mot stora företag samt organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Flera nya stora kunder tillkom under 2010 och affären breddades gentemot befintliga kunder. Bliwakoncernens kunder utgörs av cirka företag varav ett 30-tal av Sveriges 100 största samt 10 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Trots att Bliwa sänkte premien för flera försäkringsprodukter så ökade premieinkomsten i koncernen med 39,4 MSEK under 2010, vilket motsvarar en 20 pro centig ökning. Tillväxten under 2010 skedde i huvudsak inom inkomstförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Bliwakoncernens premietillväxt sedan 2003 MSEK Inkomstförsäkring Riskförsäkring inom tjänstepension Tjänstegrupplivförsäkring Gruppförsäkring Inkomstförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring växer mest inom Bliwakoncernen. MSEK Stark utveckling i Bliwakoncernen under Premier Försäkringstekniska avsättningar Kapitalbas Tack vare Bliwas erbjudande med en låg premie och modeller för kostnadseffektiv beståndsrapportering valde flera stora och många små och medelstora företag att flytta sin TGL till Bliwa. Under 2010 tillkom 700 nya kundföretag och antalet TGLförsäkrade ökade med 70 procent till cirka vid utgången av Befintligt distributionssamarbete med SEB utvecklades under året till att även omfatta distribution av Bliwas olycksfallsförsäkring till SEBs småföretagskunder. Inom området tjänstepensionsrelaterad riskförsäkring är Bliwa från och med 2011 riskförsäkringsleverantör till Brummer Lifes tjänstepensionserbjudande. Huvuddelen av Bliwas försäkringsaffär är företagsrelaterad, men inom koncernen ökar andelen organisationsaffär. Procent Procent Premieinkomst fördelad per kundgrupp för Bliwa Företagsrelaterad affär År 2009 År 2010 Organisationsrelaterad affär Premieinkomst fördelad per kundgrupp för Bliwakoncernen Företagsrelaterad affär År 2009 År 2010 Övergångskollektivet Organisationsrelaterad affär Övergångskollektivet Kapitalbasen ökar och försäkringstekniska avsättningar minskar trots ökad affär. Andelen organisationsrelaterad affär har ökat något i Bliwakoncernen. 16 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

19 PREMIEVOLYM Frivillig gruppliv 30% Tjänstegruppliv 18% Inkomstförsäkring 18% Familjeskydd 16% Olycksfall och barn 10% Gruppsjuk 6% Tjänstepensionsjuk och premiebefrielse 2% FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Övergångskollektivet I den frivilliga grupplivförsäkringen ingår övergångskollektivet, som är ett premiebefriat avvecklingskollektiv bestående av individer som premiebefriats före Antalet försäkrade i övergångskollektivet uppgick till cirka per 31 december 2010 och antalet minskar successivt som en följd av att de försäkrade uppnår försäkringens slutålder eller avlider. Eftersom inga faktiska premier betalas för detta kollektiv påverkar det kassaflödet negativt. Däremot är resultatet positivt eftersom reservupplösningarna överstiger de utbetalda skadeersättningarna. Medarbetarna Medarbetarnas kompetens, prestation och engagemang är en avgörande förklaring till Bliwas framgång. En bra arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och må bra är mycket viktigt för Bliwa. Bliwa genomför årligen en medarbetarundersökning vilken 2010 visade på mycket goda resultat. 96 procent ansåg att Bliwa är en mycket bra arbetsplats. Undersökningen är framtagen av undersöknings- och managementkonsultföretaget Greate Place to Work Institute som varje år utser Sveriges bästa arbetsplatser. På prisutdelningen den 31 mars 2011 placerade sig Bliwa på tredje plats i kategorin små organisationer. Antalet anställda på Bliwa ökade från 39 personer 2009 till 42 personer vid slutet av Av dessa var 30 kvinnor och 12 män. Bland ledande befattningshavare var en stor majoritet, 86 procent, kvinnor. De anställdas genomsnittsålder var 46 år. Personalomsättningen är mycket låg även sett över en längre tidsperiod. Principer och processer för ersättningar och förmåner framgår av not 43. Hjärtsäkra arbetsplatser I samarbete med Hjärt-Lungfonden vill Bliwa minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp genom att hjärtsäkra arbetsplatser med hjärtstartare och utbildning i hjärtlungräddning. Satsningen har nu blivit en del av Bliwas erbjudande om försäkringar för livet. Vid årsskiftet hade 30 arbetsplatser, hos Bliwas kunder, hjärtsäkrats och 600 personer hade genomgått utbildningen. Många befintliga kunder har också valt att förmedla budskapet vidare till sina anställda, kunder och samarbetspartners. Detta innebär att ytterligare tals personer hittills har nåtts av Bliwas budskap. Arbetet med att hjärtsäkra arbetsplatser och på annat sätt minska dödligheten vid plötsligt hjärtstopp kommer att fortsätta de närmaste åren. På Insurance Awards den 7 april 2011 vann Bliwas hjärtsatsning priset för bästa marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen. Kapitalförvaltning Bliwa har valt att ha en relativt låg risk i placeringsportföljen både vad gäller andelen aktier, cirka 33 procent, och duration i ränteportföljen, cirka 2 år. Bliwas totalavkastning uppgick 2010 till 6,7 procent, vilket motsvarar 89 MSEK (173). Sedan Bliwas nystart 2003 har den genomsnittliga avkastningen varit 8,1 procent att jämföra med snittet i livförsäkringsbranschen som uppgick till 7,2 procent (Källa: Försäkringsförbundet). En hög och stabil avkastning över tiden är viktig för att långsiktigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga premier till Bliwas kunder. % Totalavkastning Bliwa Livförsäkring Branschgenomsnitt 09 Bliwas genomsnittliga totalavkastning sedan Bliwa startade 2003 uppgick till 8,1 procent. Branschgenomsnittet uppgick till 7,2 procent. 10 Andel av totala placeringstillgångar 31 december 2010 Räntebärande värdepapper 60% Svenska aktier 29% Utländska aktier 6% Alternativa investeringar 5% Bliwas aktieexponering, inklusive derivat, uppgick per den 31 december 2010 till 33,2 procent. Återbäring Bliwa tilldelade totalt 22,8 MSEK i återbäring till sina försäkringstagare under 2010, varav 20,1 MSEK utgjordes av återbäring i form av premiesänkningar och 0,8 MSEK av återbäring i form av indexuppräkning av utfallande skadeersättningar. Dessa återbäringsposter redovisas mot eget kapital/konsolideringsfond, se sidan 34. Resterande 1,9 MSEK avser återbäring enligt avtal och redovisas via resultaträkningen. Bliwas goda resultat under 2010 pekar på en fortsatt tilldelning av återbäring under Återförsäkring Bliwas finansiella styrka i kombination med den typ av försäkringsprodukter som Bliwa tillhandahåller gör att bolaget endast har en mindre del av försäkringsportföljen återförsäkrad. Återförsäkringen är begränsad till försäkringar med höga liv- och sjukförsäkringsbelopp, främst riskförsäkringar kopplade till tjänstepensioner. För dessa risker arbetar Bliwa med proportionell återförsäkring, vilket ger en minskad riskexponering per individ. Investering i IT-stöd för ökad konkurrenskraft Bliwa fortsatte under 2010 att investera i IT-utveckling bland annat genom fortsatt utveckling av ett Data Warehouse för statistik och försäkringsinformation. Ett syfte är att öka Bliwas egen kontroll av risker och resultat för att möta ökade krav i framtida lagstiftning samt att förbättra Bliwas möjligheter att lämna service och information till kunder och samarbetspartners. IT-utvecklingen omfattar dessutom kontinuerlig utveckling av system och BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE administrativa IT-gränssnitt i syfte att förenkla kunders och samarbetspartners försäkringshantering och tillhörande administration. Flera av Bliwas kunder anlitar externa administratörer, som FlexPay för förmåner och Försäkringsgirot eller Idur för pensionsadministration. Bliwa har utvecklat tekniska gränssnitt som gör det möjligt att kostnadseffektivt och säkert utbyta information med dessa. Baserat på önskemål från några av Bliwas större kunder, lanserar Bliwa under 2011 nya tjänster inom TGL. Dessa tjänster bygger på att Bliwa för ett register över de försäkrade, vilket bland annat innebär att Bliwa kan bevaka inträffade skador för både anställda och personer som har rätt till efterskydd vid avslutad anställning. De nya tjänsterna ger bättre service och underlättar kundföretagens hantering. De innebär också en kvalitetssäkring av skaderegleringen och en effektivisering av Bliwas administrativa hantering. Solvens 2 Under våren 2010 genomförde Bliwa en analys avseende Bliwas nuläge jämfört med de förväntade kraven i Solvens 2-regelverket. Analysen ligger till grund för Bliwas fortsatta arbete för att anpassa verksamheten till det nya regelverket, som enligt planen ska vara implementerat den 31 december Analysen visar att Bliwa, relativt dagens regelverk, har god intern kontroll och riskhantering. Det finns dock ett flertal mindre och ett fåtal större åtgärder som behöver vidtas för att möta de krav som kommer ställas i Solvens 2- regelverket. Slutsatsen av analysen är att Bliwa har goda förutsättningar att implementera de förändringar som kommer att krävas innan december Under hösten 2010 deltog Bliwa i den kvantitativa studien QIS 5 *), vars syfte är att undersöka hur de kvantitativa kraven i Solvens 2 påverkar försäkringsföretagen och vilka konsekvenser det får i praktiken. Resultatet från QIS 5 visade att Bliwa står kapitalmässigt starkt inför implementering av Solvens 2-regelverket vilket ger en bra grund för fortsatt tillväxt och utveckling. Full IFRS Bliwa har från och med januari 2010 övergått till redovisning enligt full IFRS i koncernen eftersom det inte längre är möjligt att tillämpa lagbegränsad IFRS i koncernen. Förändringen innebär att förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt IAS 19, istället för som tidigare enligt tryggandelagen. Bytet av redovisningsprincip innebar att koncernens eget kapital minskade med 18 MSEK efter justering av ingående balans per 1 januari 2010 vid omräkning av pensionsskulden enligt IAS 19. Övergången till full IFRS har även inneburit vissa förändringar i presentationen av koncernens resultat- och balansräkning. Se även not 1 Redovisningsprinciper. Riskhantering Bliwas verksamhet ger upphov till olika typer av risker som kan påverka bolagets resultat och finansiella ställning. Vissa risker ingår som ett naturligt led i verksamheten medan andra minimeras så långt det går. Bliwa delar in sina risker i tre huvudområden: risker i försäkringsverksamheten, risker i kapitalförvaltningsverksamheten samt operativa risker. Mer utförlig information om dessa risker, hur de påverkar Bliwa och hur riskerna hanteras och kontrolleras lämnas i not 2. Miljö Bliwa bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. I enlighet med Bliwas miljöpolicy pågår löpande åtgärder som ska leda till att minska verksamhetens miljöpåverkan och framåt Samarbetet med Hjärt-Lungfonden utökas inför 2011 till att också omfatta stroke. Från och med den 1 april 2011 gäller en ny försäkringsrörelselag. Den nya lagen innebär att i stort sett samma regler gäller för försäkringsföretag som för försäkringsföreningar. Det som främst får konsekvenser för Bliwa är: att lagen om ekonomiska föreningar ska utgöra associationsrättslig grund medan den nya försäkringsrörelselagen endast innehåller de regler som specifikt gäller för försäkringsrörelse att försäkringstagarnas rätt till inflytande tydligare regleras, även om ömsesidiga bolag fortsatt får behålla ett representationssystem. På den första ordinarie stämma som ett försäkringsföretag håller efter den 1 april 2011 ska bolagsordningen anpassas så att den stämmer överens med kraven i den nya försäkringsrörelselagen. Liksom tidigare år finns alltid en risk att förändringar i lagar och regler kan komma att påverka behovet av Bliwas produkter. Detta kan innebära att vissa produkter behöver förändras, till exempel som en följd av förändringar i det allmänna sjukförsäkringssystemet. Bliwa har sedan tidigare visat att bolaget har goda förutsättningar att snabbt ställa om verksamheten vid förändrade premisser. Ekonomisk ställning Nedan kommenteras Bliwas resultat- och balansräkning samt vissa nyckeltal i korthet. För koncernens ställning hänvisas huvudsakligen till resultat- och balansräkning för koncernen. För ytterligare information hänvisas till noterna samt till femårsöversikten. Resultat Årets resultat i Bliwa uppgick till 82 MSEK (125). Försämringen i årets resultat jämfört med föregående år beror främst på lägre resultat i kapitalförvaltningsverksamheten. Totalavkastningen för 2010 uppgick till 6,7 procent (14,4). Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 117 MSEK (169). Det positiva resultatet har till 65 procent genererats från kapitalförvaltningsverksamheten, men även försäkringsverksamhetens resultat, exklusive kapitalförvaltningsresultatet, var positivt. Premieinkomst Premieinkomsten uppgick till 170 MSEK (157). Premieinkomsten i koncernen ökade *) De senaste åren har ett antal studier genomförts för att se hur de kvantitativa kraven i Solvens 2 fungerar i praktiken och vilken påverkan de får på försäkringsmarknaden. Dessa studier betecknas QIS (Quantitative Impact Study) med efterföljande numrering. QIS 5 genomfördes under hösten 2010 på initiativ av Europeiska Kommissionen och CEIOPS, den europeiska tillsynskommittén. 18 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT ÅRSREDOVISNING 2010

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2014

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2014 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2014 Innehåll II Om Bliwa 1 Bliwakoncernen 2014 2 Vd har ordet 4 Bliwas affärsmodell 6 Bliwa växer och trivs 8 Bliwas affärsområden 10 Gruppförsäkring 10 Inkomstförsäkring

Läs mer

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2013

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2013 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2013 Innehåll Om Bliwa 1 Bliwakoncernen 2013 2 Vd har ordet 4 Bliwas affärsmodell 6 Bliwa vill göra försäkring mer begripligt 7 Vilket skydd behöver du? 8 Gruppförsäkring

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Innehåll Det här är Bliwa 1 Bliwakoncernen 2012 2 Vd har ordet 4 Sammhällets skydd räcker inte till 6 Nyttan av försäkring i grupp 7 Affärsområde gruppförsäkring

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy 1 (8) Kommuninvest i Sverige AB 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 ns syfte 3 3 Rekrytering 3 4 Anställningsvillkor 3 5 Pensionsvillkor 3 6 Introduktion 5 7 Medarbetarsamtal 5 8 Lönesamtal 5 9

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Delårsrapport Januari Juni 2010 för Folksam ömsesidig livförsäkring Org nr 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer