Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012

2 Innehåll Det här är Bliwa 1 Bliwakoncernen Vd har ordet 4 Sammhällets skydd räcker inte till 6 Nyttan av försäkring i grupp 7 Affärsområde gruppförsäkring 8 Affärsområde sjukvårdsförsäkring 9 Affärsområden riskförsäkring inom tjänstepension och TGL 10 Affärsområde inkomstförsäkring 11 Bliwas affärsmodell 12 Nu vill Bliwa hjärtsäkra hela Sverige 14 Bliwastipendiet 15 Förvaltningsberättelse 16 Femårsöversikt, koncernen 20 Femårsöversikt, moderbolaget 21 Finansiella rapporter, innehållsförteckning 23 Styrelsens underskrifter 76 Revisionsberättelse 77 Granskningsrapport 78 Ledningen 79 Styrelsen 80 Försäkringsnämnd 81 Revisorer 81 Fullmäktige företräder försäkringstagarna 82 Definitioner och nyckeltal 83 Ordlista 84

3 Det här är Bliwa Specialist på personriskförsäkring för grupper Bliwa Livförsäkring (Bliwa) är ett av få svenska försäkringsbolag som under 60 år specialiserat sig på personriskförsäkring för grupper, de senaste 10 åren under namnet Bliwa. En grupp försäkring i Bliwa kan bestå av liv-, sjuk-, olycksfalls- och barnförsäkring samt sjukvårdsförsäkring och erbjuds till anställda i företag och medlemmar i organisationer. Vi utvecklar försäkringar och tjänster i takt med att kundernas förutsättningar och behov förändras. Ett kundägt försäkringsbolag Försäkringstagarna är Bliwas ägare. Det innebär att våra kunder har möjlighet till in flytande och del av resultatet. Bliwas överskott går tillbaka till försäkrings tagarna genom premierabatter och förbättrade villkor. Försäkringar för livet Bliwas försäkringar ger trygghet om något oförutsett inträffar. Bliwa ger också hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. För Bliwas kunder innebär det friskare medarbetare, förbättrat verksamhetsresultat, ökad konkurrenskraft och lägre försäkringspremier. BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BLIWA STIFTELSEN BLIWA SKADEFÖRSÄKRING ab BLIWA FÖRSÄKRINGstjänst ab Dotterbolagen och Bliwa Stiftelsen Bliwa Skadeförsäkring AB erbjuder inkomstförsäkring vid arbetslöshet för organisationer på den svenska arbetsmarknaden och deras medlemmar. Bliwa Försäkringstjänst AB administrerar premieförmedling av ITPK-val och liknande pensionsval inom vissa avtalsområden.styrelsen i Bliwa Försäkringstjänst AB har gjort bedömningen att det saknas lönsamma tillväxtmöjligheter för bolaget. Styrelsen har därför fattat beslut om att avveckla verksamheten 31 januari Bliwa Stiftelsens syfte är att stödja arbetet kring stärkt hälsa och rehabilitering för i första hand tjänstemän och företagare. 1

4 Bliwakoncernen 2012 Finansiell styrka Bliwa står väl rustat för fortsatt tillväxt. Kapitalbasen* uppgick till 998 miljoner kronor och solvenskvoten* uppgick till 6,0 vilket är 6 gånger större än vad regelverket kräver. Solvensgraden* uppgick till 352 procent, vilket är en av de högsta bland svenska livbolag. * Se definitioner sidan 83. Resultat det försäkringstekniska resultatet uppgick till 90 miljoner kronor. 24 miljoner kronor lämnades i återbäring till försäkringstagare, huvudsakligen i form av premierabatter. Tillväxt Bliwakoncernen har haft en stabil tillväxt sedan 2003 och successivt byggt upp en affär som är väl diversifierad avseende produkter, grupper och risksammansättning. Flera nya stora kunder tillkom under året och affären breddades gentemot befintliga företag och organisationer. Kunderna utgörs av cirka företag varav ett drygt 30-tal av Sveriges 100 största samt 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Trygghet och hälsa Under 2012 fortsatte Bliwas långsiktiga samarbete med Hjärt-Lungfonden. Målet är att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp genom information, stöd till forskning samt bidrag till utbildning och utplacering av hjärtstartare på svenska arbetsplatser. Inför 2013 utvecklades samarbetet, läs mer på sidan 14. Besökarantalet på som är Bliwa Stiftelsens verktyg för stöd till chefer med ansvar för det praktiska rehabiliteringsarbetet ökar stadigt. Under 2012 besöktes sidan av i snitt personer i månaden. Bliwa Stiftelsen delar varje år ut Bliwastipendiet till en forskare eller praktiker som genomför målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete års stipendium på kronor gick till ett forskningsprojekt med målet att minska risken för stroke, läs mer på sidan 15. MSEK Bliwakoncernens utveckling sedan nya företag tecknade tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Nu har personer sin TGL i Bliwa, en ökning med 27 procent från föregående år. Premieinkomsten i koncernen ökade med 8 procent och uppgick till 297 miljoner kronor Kapitalbas Försäkringstekniska avsättningar Premier

5 27% ökade antalet TGL-försäkrade 24 miljoner kr i återbäring Premieinkomsten ökade med 8% drygt 30 av Sveriges största företag och 12 organisationer är kunder i Bliwa Solvensgrad 352% 3

6 Om fullt friska personer har svårt att förstå sina försäkringar hur krångligt är det då inte för den som just drabbats av en stroke, har mist sin livskamrat, eller skadats allvarligt i en olycka? 4

7 VD har ordet Det ska vara enkelt för kunden! Bliwa har som övergripande mål att allt vi gör ska vara till nytta för våra kunder. Att vara försäkrad i Bliwa ska vara enkelt och skapa trygghet. Så har vi alltid tänkt och jobbat, för oss är det självklarheter. Men på den årliga Bliwadagen blev det uppenbart att branschen som helhet har en bit kvar innan försäkring verkligen upplevs som en trygghet och inte som en snårig och svårgenomtränglig djungel. Bliwa bjuder årligen in till en seminariedag för kunder och samarbetspartners. Vid 2012 års Bliwadag hade vi bjudit in Renée. Hon stod där på scenen och berättade så att det gick rakt in i hjärtat om hur det kändes att som 27-åring drabbas av en stroke. Hon berättade också om hur det är att hantera alla försäkringsrelaterade frågor när man har fullt upp med att bara försöka överleva och komma tillbaka till livet, ett liv som dessutom aldrig kommer att bli sig riktigt likt igen. Renées starka historia lämnade ingen av oss som lyssnade oberörd. Vi som försäkringsgivare blev dessutom bryskt påminda om att försäkringar kan upplevas som väldigt krångligt. Om fullt friska personer har svårt att förstå hur man ska fylla i blanketter, hur försäkringskassans regelverk fungerar eller hur man får veta vilka försäkringar man har rätt att få ersättning ifrån hur krångligt kan det då inte bli för den som just drabbats av en stroke, har mist sin livskamrat, sitt barn eller har skadats allvarligt i en olycka? Vi på Bliwa har bestämt oss för att vi aktivt vill bidra till att förenkla denna hantering. Som kundägt försäkringsbolag är den ansatsen självklar. Vi finns till för våra försäkringstagare som också är våra ägare och nyttan för försäkringstagarna ska vara ledstjärnan i allt vi gör. I alla de mål som vi sätter upp för bolaget, nedbrutet på verksamhetsnivå och på den enskilde medarbetaren, ska vi ställa oss frågorna: På vilket sätt är det här till nytta för kunden? Hur kan vi ytterligare förenkla och underlätta kundens hantering av sin försäkring?. Kreativiteten är stor hos Bliwas personal och det känns oerhört stimulerande att se hur nya sätt att arbeta och utveckla tjänster och service successivt växer fram utifrån den här ambitionen. Att få arbeta med ett tydligt kundperspektiv är extra roligt som kontrast till den enorma arbetsinsats som pågår i försäkringsbranschen till följd av ökade, men ännu delvis oklara, regelverkskrav. Regler som ursprungligen syftade till att förbättra kundskyddet samt bidra till billigare försäkringsskydd, har alltmer visat sig kräva komplexa metoder och processer samt omfattande rapportering, med ökade kostnader som följd. Kostnader, som i många fall kommer att leda till högre premier, men med mycket begränsad direkt nytta för försäkringstagarna. En del av de ökade kraven, framför allt vad gäller ett mer systematiskt arbete med risk- och företagsstyrning, är positiva och på Bliwa har vi fortfarande ambitionen att det vi gör för att anpassa oss till kraven ska komma till nytta för våra kunder. Risken är dock stor att många försäkringsbolag kommer att tvingas till anpassningar av verksamheten som leder till suboptimering och stigande kostnader utan någon som helst kundnytta. Detta inte minst i ljuset av otydligheter kring såväl tidpunkt för införande som tolkning och tillämpning av nya regelverk. Målet är nöjda och trygga kunder Bliwas årliga kundenkät visade än en gång att vi har mycket nöjda kunder. Nöjda kunder är vår viktigaste marknadsföringskanal för att fortsätta att växa och utvecklas. Vi är oerhört stolta och glada för det förtroendet, men vi vill inte bara ha nöjda kunder utan också trygga kunder. Därför har vi under de senaste åren arbetat tillsammans med Hjärt- Lungfonden för att hjärtsäkra våra kunders arbetsplatser, ett arbete som nu har utvidgats med målet att hjärtsäkra hela Sverige, våra kunder befinner sig ju i hela samhället. Genom att öka antalet hjärtstartare i samhället och satsa på information och utbildning hoppas vi kunna skapa trygghet så att fler kan och vågar agera om någon i ens närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp. Tack till alla kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett mycket bra samarbete under Nu går vi in i 2013, Bliwas tionde verksamhetsår, med fortsatt höga ambitioner. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit under Bliwas första 10 år och ödmjuka inför framtida möjligheter och utmaningar. Med lyhördhet för våra kunders behov, kommer vi att fortsätta utveckla Bliwas verksamhet med en förhoppning om att bli den självklara gruppförsäkringsgivaren för stora företag och organisationer på den svenska marknaden. Stockholm i maj 2013 Kristina Åkerstrand Vd Bliwa Livförsäkring 5

8 Samhällets skydd räcker inte till Om samhället inte klarar av att leverera ett fullgott skydd och individen samtidigt känner osäkerhet kring vilket skydd han eller hon behöver, vem ska då ta ansvaret? Här har många arbetsgivare och fackförbund gått in som upphandlare av försäkringsskydd. De hjälper den anställde eller medlemmen att få tillgång till behovsanpassade och kvalitetssäkrade försäkringar som tack vare att de tecknas i grupp kan hålla ett bra pris, säger Johan Gunnarson, vice vd och marknadschef på Bliwa Livförsäkring. Varannan tjänsteman anser att samhällets skydd vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet är otillräckligt. Enligt en nyligen genomförd undersökning anser tjänstemän i Sverige att det är nödvändigt med ett privat försäkringsskydd vid oförutsedda livshändelser. Undersökningen är utförd av Demoskop på uppdrag av Bliwa Livförsäkring och tjänstemän mellan 25 och 65 år i Sverige är tillfrågade. Resultaten visar att cirka 50 procent av de tillfrågade anser att samhällets skydd vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet är otillräckligt. Runt 13 procent anser att samhället ger ett gott skydd. När det gäller ersättningen till anhöriga vid dödsfall anser 42 procent att skyddet är otillräckligt och hela 29 procent svarar att de inte vet. Osäkerheten kring samhällets skydd är också stor när det gäller ekonomisk ersättning till ett barn som råkar ut för en sjukdom eller olycka som gör att barnet inte kommer att kunna arbeta. 27 procent av dem som har barn vet inte om samhällets skydd är tillräckligt medan 46 procent anser att det är otillräckligt. Bara en tredjedel helt nöjda med planerad sjukvård När det gäller akut sjukvård ser det ljusare ut. 48 procent anser att skyddet från samhället är gott, medan bara 15 procent bedömer det som otillräckligt. Den planerade sjukvården (utredning, behandling eller operation) anses samhället klara sämre. 33 procent tycker att skyddet är gott medan 20 procent bedömer det som otillräckligt. De flesta tecknar privat försäkringsskydd Utifrån dessa resultat är det kanske inte så konstigt att de flesta väljer att teckna privata försäkringar för att täcka upp om något skulle hända. 86 procent av tjänstemännen uppger att de har olycksfallsförsäkring, 71 procent har livförsäkring, 54 procent har sjukförsäkring, 50 procent har inkomstförsäkring, 26 procent har sjukvårdsförsäkring och hela 89 procent av de tjänstemän som är föräldrar med barn under 19 år uppger att de har barnförsäkring. Arbetsgivare och fack tar ansvaret I många fall väljer man att teckna försäkringarna via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. 40 procent uppger att de tecknar liv- och olycksfallsförsäkring via arbetsgivare eller fackförbund, sjukförsäkring 67 procent och sjukvårdsförsäkring 77 procent. Inkomstförsäkring tecknar 66 procent via sitt fackförbund. 6

9 Nyttan av försäkring i grupp Bliwa är specialist på personriskförsäkringar för grupper av individer. Grupperna består oftast av anställda i ett företag eller medlemmar i en organisation. Gruppförsäkring är då ett omtänksamt erbjudande från en arbetsgivare eller en medlemsorganisation som ger var och en av de försäkrade möjlighet till prisvärda försäkringar efter sina behov. Bliwas gruppförsäkringar kan även ingå som en del i andra försäkringsgivares erbjudanden till sina kunder, till exempel olycksfallsförsäkring i en tjänstepensionsplan eller livförsäkring i en tjänsterese försäkring. I en gruppförsäkring delar alla medlemmarna i gruppen på riskerna. Det innebär att försäkring i grupp ofta har mer förmånliga premier för den enskilde, jämfört med individuellt tecknad försäkring. Den förenklade riskprövningen gör det även möjligt att få försäkringen för personer som annars skulle ha svårt att få ett försäkringsskydd till en överkomlig kostnad. 7

10 Affärsområde Gruppförsäkring Försäkringar för livet När man blir sjuk eller råkar ut för en olycka ger samhället ett visst ekonomiskt skydd. En del har också ett kollektivavtalat försäkringsskydd via sin anställning. Men de allra flesta behöver ändå se över och komplettera sitt försäkringsskydd ytterligare eftersom nivåerna kan vara relativt låga och vissa delar saknas helt. Många upptäcker att de inte är tillräckligt försäkrade först den dagen något händer. Via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund kan man ha en gruppförsäkring som kan ge ytterligare försäkringsskydd. Gruppförsäkringen ger möjlighet att välja ett skydd som ger ekonomisk trygghet vid till exempel olycksfall, sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. I Bliwas gruppförsäkring väljer den försäkrade själv vilka försäkringar han eller hon vill teckna. Behoven beror bland annat på familjesituationen. De flesta kan behöva en olycksfallsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för en olycka. Ett alternativ till olycksfallsförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring, en utökad olycksfallsförsäkring som även kan ge ersättning vid invalidiserande sjukdomar. Sjukförsäkringen och förtidskapitalförsäkringen hjälper dig ekonomiskt vid en längre tids sjukdom. Har du en livspartner och/eller barn kan en livförsäkring vara en trygghet för familjen om du skulle avlida. En barnförsäkring kan ge ekonomisk ersättning om barnet drabbas av sjukdom eller olycksfall. 8

11 Affärsområde Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring handlar om att få rätt vård snarare än snabb vård Hjälp med att komma till rätt vård i rätt tid förbättrar den sociala och fysiska livssituationen. Sjukvårdsförsäkring är ett sätt att få stöd i vårdprocessen. Men det bygger förstås på att det finns hög kompetens hos försäkringsgivaren och kunskap om vilka vårdgivare som är bäst lämpade i varje enskild vårdsituation. Det här är en kunskap som måste byggas upp, men som också måste underhållas. Att komma rätt direkt Ewa Broms är produktansvarig för sjukvårdsförsäkring på Bliwa Livförsäkring. Hon har ett förflutet som sjuksköterska inom akutsjukvården och har arbetat 14 år med sjukvårdsförsäkring. Ewa trycker på vikten av att den försäkrade hamnar rätt direkt. Har du problem med ett knä skickas du till en ortoped. Men det finns ortopeder som specialiserat sig på knän och andra som är bättre på armbågar. Kommer du till fel ortoped blir resultatet inte lika bra, kanske måste göras om, och vi har slösat med ditt välmående, tid och våra gemensamma pengar. Jag vill påstå att vi är ensamma om vår nivå av kvalitetssäkring. Vi tycker nämligen att det är fullständigt avgörande att veta vilken vårdgivare som är bäst lämpad att hjälpa den försäkrade i varje specifik situation. Det sparar såväl lidande som tid och pengar. Läge för nytänkande Sjukvårdsförsäkring är en helt ny produkt i Bliwas sortiment. Beslutet att gå in på en marknad som präglats av tillväxt men även av dålig lönsamhet bygger på övertygelsen om att Bliwas sjukvårdsförsäkring erbjuder ett välbehövligt nytänkande. Utifrån de befintliga kundernas behov och önskemål, och med lärdom av andras misstag, har Bliwa utvecklat en sjukvårdsförsäkring som sticker ut på ett antal viktiga punkter: Kvalitetssäkrat nätverk Bliwa har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialområden och därefter valt att arbeta med ett mindre nätverk av noggrant utvalda vårdgivare utan att ge avkall på geografisk täckning. Det innebär att Bliwa har stor kunskap om respektive vårdgivares kompetens och specialinriktning. En kunskap som uppdateras löpande. Förebyggande insatser hjärta/kärl Vår tids största hälsoproblem är sjukdomar i hjärta och kärl. En tidig upptäckt av ohälsa kan leda till vårdinsatser på ett tidigt stadium vilket ofta innebär mindre avancerade insatser för individen. Därför erbjuds de försäkrade en livsstilsguide som innefattar riskidentifiering, stöd för förändring och återkommande uppföljning. I vissa produkter ingår dessutom hjärt-kärlundersökning. Jag tycker egentligen att alla borde ha en sjukvårdsförsäkring. Genom att ta fram en försäkring med relevant innehåll som har ett överkomligt pris och erbjuda den till företag som kan ansluta all personal, kan Bliwas sjukvårdsförsäkring bli en viktig hjälp för många fler, säger Ewa Broms. Avskalad produkt I det traditionella sjukvårdsförsäkringsutbudet finns försäkringar med kostnadskrävande och mindre relevant innehåll som exempelvis ersättning för patient avgifter i den offentliga vården, hemhjälp och parkeringsavgifter. I grundutförandet har Bliwa skalat bort dessa delar och lagt till remisskrav eller självrisk men för den som önskar kan Bliwa erbjuda ytterligare produktval. Kostnadseffektiv administration Bliwa har utvecklat egna effektiva system för hantering av bokning, ärenden och dokument men även effektiviserat samarbetet i avtal med vårdgivarna för att underlätta den försäkrades väg genom vård och behandling. 9

12 Bliwa gör det enklare för kunden Vi kommer att fortsätta att lyssna på våra kunders och samarbetspartners förutsättningar och behov för att ta fram enkla, tydliga och kundanpassade produkter, säger Fredrik Jaensson, ansvarig för affärsområdena tjänstegrupplivförsäkring och riskförsäkring inom tjänstepension samt chef för affärsstöd på Bliwa. Affärsområde Riskförsäkring inom tjänstepension Bliwas tjänstepensionsförsäkringar ingår som en del i en tjänstepensionsplan och ger ersättning vid sjukdom eller dödsfall. Exempel på sådana riskförsäkringar är premiebefrielseförsäkring, ITP-liknande sjukförsäkring, kompletterande sjukförsäkring och efterlevandepension. Bliwas kunder inom detta område är arbetsgivare som tecknar riskförsäkring direkt med Bliwa, alternativt genom samarbetspartners som försäkringsbolag eller förmedlare. Ökad transparens och ökad konkurrens har inneburit att premier, villkor och riskregler har blivit mer konkurrensutsatta. För större arbetsgivare, förmedlare för större grupper av företag och även för avtalsparter inom kollektivavtalade avtalsområden finns det pengar att tjäna på att handla upp riskförsäkringar separat. Det har lett till ett ökat fokus på kostnadseffektiv administration. Bliwa har utvecklat lösningar och produkter i samarbete med kunder och samarbetspartners. Flera av Bliwas kunder anlitar externa administratörer för IT, löner, pensioner och andra förmåner. Bliwas tekniska gränssnitt gör det möjligt att effektivt och säkert utbyta information med dessa. Bliwa erbjuder även webblösningar som ger individer och företag bättre kontroll över sitt eller sin grupps försäkringsskydd. Den senaste tiden har Bliwa etablerat flera nya samarbeten på affärsområdet riskförsäkring inom tjänstepension. En huvudanledning är Bliwas arbete med kundanpassade strukturer och olika modeller för kostnadseffektiv administration av riskförsäkringar. Affärsområde Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som många arbetsgivare tecknar och betalar för sina anställda. Försäkringen har sin grund i kollektivavtal och gäller för i stort sett alla privatanställda tjänstemän mellan 18 och 70 år. När en försäkrad avlider får de efterlevande en summa pengar från försäkringen. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp. Även inom detta område har Bliwa den senaste tiden vunnit allt fler upphandlingar och även här är en viktig anledning Bliwas administrativa lösningar som underlättar arbetet för kunderna. 10

13 Affärsområde Inkomstförsäkring Rätt tid för inkomstförsäkring Som arbetslöshetsförsäkringen är utformad idag är en inkomstförsäkring avgörande för många människors förmåga att upprätthålla en fungerande tillvaro under kortare perioder av arbetslöshet, säger Titti Engvall Gerlofstig, vd för Bliwa Skadeförsäkring. Dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring erbjuder sedan 2005 inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Den 31 december 2012 hade bolaget nio gruppavtal med organisationer på den svenska arbetsmarknaden: Ledarna, FTF, Kyrkans Akademikerförbund, Journalistförbundet, Fackförbundet ST, Finansförbundet, Säljarnas Riksförbund, Vision och Farmaciförbundet. Totalt hade då cirka personer Bliwas inkomstförsäkring. Ökat intresse och höga förväntningar Inkomstförsäkring påverkas i hög grad av förändringar i det allmänna försäkringssystemet och av svängningar i konjunkturen som påverkar arbetslösheten. Konjunkturläget har inneburit en ökad efterfrågan på inkomstförsäkring som medlemsförmån eftersom den gör stor skillnad för den som drabbas av tillfällig arbetslöshet. I den allmänna debatten läggs just nu också stort fokus på arbetslöshetsförsäkringens framtida utformning. Den finansiella oron och lågkonjunkturen med växande arbetslöshet har inneburit att kraven och förväntningarna har ökat på inkomstförsäkringen och på de försäkringsgivare och organisationer som tillhandahåller inkomstförsäkring. Det vilar idag ett tungt ansvar på försäkringsgivare och organisationer på den svenska arbetsmarknaden för människors försörjning under arbetslöshet, säger Titti Engvall Gerlofstig, vd för Bliwa Skadeförsäkring. Affärsmodell som bygger på delaktighet Den växande arbetslösheten under de senaste fyra åren har lett till ökade skadekostnader för Bliwa Skadeförsäkring. Vår affärsmodell kännetecknas av nära samarbete och ett stort mått av inflytande för kunden. Tillsammans utvecklar vi försäkringen med utgångspunkt i de försäkrades behov men också utifrån arbetsmarknadens utveckling, den politiska utvecklingen samt den egna skadeutvecklingen. Det är en affärsmodell som har visat sig fungera mycket väl under perioder av såväl låg som hög arbetslöshet, säger Titti Engvall Gerlofstig, vd för Bliwa Skadeförsäkring. 11

14 Bliwas affärsmodell Bliwas viktigaste uppgift är att ge ersättning till försäkrade som råkar ut för en skada som täcks av Bliwas försäkringar. I det arbetet ska vi vara snabba och rättvisa. Bliwas kunder, främst större företag och organisationer, ska märka att Bliwa är lyhörda för deras behov och förutsättningar och i samverkan med kunder och samarbetspartners utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet och våra produkter. På så sätt uppnår vi ett långsiktigt och ömsesidigt lönsamt samarbete och de försäkrade får ett bra grundskydd i livets olika skeden. Men det räcker inte. Bliwa vill dessutom arbeta förebyggande för att skador så sällan som möjligt ska uppstå. Det lönar sig för alla det blir billigare för gruppen, arbetsgivaren får ökad konkurrenskraft genom friskare medarbetare och individen mår bättre. Det lönar sig även för Bliwa vilket innebär bra villkor och lägre premier till alla våra kunder. Vi stödjer därför på olika sätt våra kunders strategiska hälso arbete. Några exempel: Stöd till utvärderingen av NCCs projekt Röd till grön med syfte att i ett tidigt skede fånga upp och erbjuda stöd till individer i riskzonen för ohälsa. Bliwas sjukvårdsförsäkring med inriktning på hjärta/kärl erbjuder alla försäkrade en livsstilsguide. Läs mer om sjukvårdsförsäkringen på sidan 9. Bliwas samarbete med Hjärt- Lungfonden för att hjärtsäkra Sverige, läs mer på sidan 14. Samarbetet har hittills lett till att 40 arbetsplatser bland Bliwas kunder har hjärtsäkrats och att 600 individer har genomgått hjärt-lungräddning. Rehabverktyget, ett webbaserat verktyg för stöd till chefer med rehabiliteringsansvar. Verktyget finns gratis tillgängligt på Bliwamodellen Bliwa personriskförsäkringar & stöd för strategiskt hälsoarbete Kund arbetsgivare eller organisation som bedriver ett strategiskt hälsoarbete 1Trygga medarbetare/ medlemmar tack vare ett anpassat försäkringsskydd med stort inflytande för kunden. Positiva effekter som gynnar alla parter i form av friskare medarbetare, bättre resultat, ökad attraktionskraft, återbäring, 3lägre premier och bättre villkor 2Stöd för strategiskt hälsoarbete genom mötesplatser, seminarier, verktyg, kunskapsspridning förebygger skador 12

15 Jag förespråkar reservationsanslutning som ett enkelt sätt att ge ett grundskydd till en grupp människor där alla kanske inte annars skulle ha kunnat omfattas av för säkringen. Men det är viktigt med tydlig information, säger Marianne Larsson, affärsområdes ansvarig på Bliwa. Bliwas kunder väljer distributionssätt Distribution av tjänster och produkter är en central del av Bliwas verksamhet. Huvuddelen av Bliwas större kunder har valt att arbeta direkt med Bliwa, utan mellanhand. Det är här som Bliwa har sin största konkurrensfördel i form av kundanpassade affärsmodeller med hög servicegrad, stöd i försäkringshanteringen, möjlighet till insyn och påverkan samt stöd i kundernas strategiska hälsoarbete. Direktkontakt underlättar också riskdelning som pooling* och återförsäkring till captive*. För de kunder som anlitar försäkringsförmedlare arbetar Bliwa på motsvarande sätt gentemot förmedlaren med en anpassad affärsmodell i syfte att underlätta för kunden och undvika dubbelarbete. Ju fler som är med, desto bättre försäkring För att en gruppförsäkring ska fungera som bäst är det viktigt att så många som möjligt i en grupp är med och delar på risken. Ett sätt att få fler att ansluta sig till Bliwas försäkringar är genom informationskampanjer där individerna förväntas ansöka om försäkring efter eget behov. En annan väg att gå är reservationsanslutning. Reservationsanslutning innebär att en person automatiskt ansluts till en försäkring genom att inte aktivt tacka nej till den inom en viss period. Under denna period är försäkringen kostnadsfri. Om personen inte har tackat nej skickar försäkringsbolaget därefter ut en räkning. Den som får en sådan räkning har ingen skyldighet att betala, och i så fall upphör försäkringen. Under reservationstiden är det försäkringsgivarens skyldighet att tydligt informera om vad som gäller. Genom reservationsanslutning blir antalet försäkrade i gruppen oftast betydligt fler än då alla måste ansöka aktivt om försäkringen. Det innebär att färre personer riskerar att stå utan försäkring och att premien kan vara lägre, säger Marianne Larsson, affärsansvarig på Bliwa. Under 2012 genomförde Bliwa 7 kampanjer gentemot företagskunder för frivillig gruppförsäkring, 6 av dem krävde aktiv egen ansökan, 1 var med reservationsanslutning. Kampanjerna som krävde egen ansökan gav en anslutningsgrad på mellan 2 och 8 procent, kampanjen med reservationsanslutning gav en anslutningsgrad på 44 procent. Ett omtänksamt erbjudande eller ett sätt att lura kunder? Vid reservationsanslutning är det viktigt att individerna i gruppen som ansluts delar en intressegemenskap, som medlemmar i ett fackförbund eller anställda i samma företag. Anledningen till senaste tidens upprörda diskussioner om reservationsanslutning är att andra aktörer utifrån kommersiella intressen har utnyttjat möjligheten genom att behandla sina kunder som en grupp. Reservationsanslutning är en tillåten metod enligt Försäkringsavtalslagen men Konsumentverket och Finansinspektionen kommer eventuellt att föreslå att regeringen inför strängare krav på intressegemenskap mellan gruppföreträdaren och gruppmedlemmarna. Vi får ibland samtal där man ifrågasättar om det är lagligt att pracka på någon försäkring som de inte har frågat efter. Därför är det mycket viktigt för oss som försäkringsgivare att tydligt informera om vad som gäller och att göra det enkelt att tacka nej, exempelvis via sms, e-post eller telefon, säger Marianne Larsson. Bättre koll på försäkring Bliwas Demoskopmätning bland tjänstemän mellan 25 och 65 visar att kunskaperna om vad en gruppförsäkring innebär är bristfälliga. Läs mer om undersökningen på sidan 6. Många har dåliga kunskaper om vilket försäkringsskydd de behöver, men också om vilket försäkringsskydd de faktiskt har. Här har Bliwa, som specialist på gruppförsäkring, ett ansvar att hjälpa individen. Därför kommer Bliwa under 2013 att utveckla webbverktyg och annat informationsmaterial som på ett enklare sätt visar på nyttan av försäkringar och i vilket läge man har behov av olika försäkringsskydd. Ett arbete som sker i samverkan med de arbetsgivare och medlemsorganisationer som företräder de försäkrade. * Se ordlista sidan 84 13

16 Nu vill Bliwa hjärtsäkra hela Sverige Bliwa Livförsäkring är en del av Hjärt-Lungfondens stora projekt Hjärtsäkra Sverige med målet att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och utbilda i hjärt-lungräddning. För Bliwa blir det ännu ett steg i arbetet för minskad dödlighet i plötsligt hjärtstopp. Hittills har vi haft fokus på våra egna kunder. Arbetet har lett till att ett 40-tal arbetsplatser har hjärtsäkrats och 600 personer har genomgått hjärt-lungräddningsutbildning genom Bliwa. Nu vill vi gå ett steg vidare och uppmana alla arbetsplatser att hjärtsäkra sig. Det ger trygghet att kunna och våga agera om någon i ens närhet skulle drabbas av hjärtstopp, säger Kristina Åkerstrand, vd på Bliwa Livförsäkring. Hjärtsäkra Sverige Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring är de två huvudfinansiärerna i Hjärt-Lungfondens treåriga projekt Hjärtsäkra Sverige. Projektet ska sätta fokus på och informera om plötsligt hjärtstopp med mål att öka antalet överlevande som drabbas av plötsligt hjärtstopp genom fler hjärtstartare och utbildade i hjärt-lungräddning. Projektet ska också avsätta pengar till forskning. en god investering För ett livförsäkringsbolag med över 1 miljon försäkrade är en satsning på hälsa en god investering. Av de liv som räddas genom projektet är troligen ett antal försäkrade i Bliwa. Att investeringen dessutom bidrar till ett bättre samhälle genom att öka kunskapen och tryggheten gör att beslutet att vara med i den här satsningen enkelt. Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag, vilket innebär att överskottet över tiden ska tillbaka till de försäkrade. Ett sätt är genom skadeförebyggande arbete, det vill säga genom att se till att de försäkrade mår bra. Som livförsäkringsbolag är det naturligt att stödja kundernas hälsa. Bliwa har finansierat och drivit omfattande hälsoprojekt under 10 års tid. Vårt samarbete med Hjärtlungfonden är ett av dessa framgångsrika projekt. Vi har nu valt att fördjupa samarbetet och låta arbetet för ett hjärtsäkert Sverige bli en del av vårt erbjudande om försäkringar för livet, säger Kristina Åkerstrand. Samarbetet mellan Bliwa Livförsäkring och Hjärt-Lungfonden sträcker sig tillbaka till våren 2010 och har innefattat såväl plötsligt hjärtstopp som stroke. När nu AFA Försäkring har tillkommit i samarbetet innebär det att satsningen kan breddas. Bliwa och AFA är två försäkringsbolag med det gemensamma målet att öka antalet överlevande som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Läs mer om hur du gör för att hjärtsäkra din omgivning på sekunder Läs mer om Bliwas hälsoarbete på 14

17 Bliwastipendiet till projekt som ska minska risken för stroke 2012 års Bliwa stipendium på kronor gick till Mia von Euler, docent i neurologi, överläkare vid Södersjukhuset och föreståndare för karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset. Stroke drabbar personer om året i Sverige. Hälften av dem dör eller får bestående funktionshinder. Av de drabbade är personer i arbetsför ålder. Efter en stroke är risken att drabbas igen procent. Det finns ett stort behov att förbättra stödet till patienter för att säkerställa att man fullföljer sin behandling och medicinering. Att patienter avbryter sin medicinering och inte fullföljer behandlingen efter en stroke är ett stort problem och ökar risken för återinsjuknande. Förbättra det förebyggande arbetet Mia von Euler, docent i neurologi, överläkare vid Södersjukhuset och föreståndare för Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, har tillsammans med docent Björn Wettermark och Dr Jan Hasselström, fått Bliwastipendiet på kronor för genomförande av projektet Förbättrad prevention av stroke. Mia von Eulers projekt omfattar både forskning och utbildning och spänner över flera områden såväl kliniskt och medicinskt som organisatoriskt. Det ska bli mycket spännande att se vad studien visar och jag är övertygad om att insatsen kommer att påverka livet till det bättre för väldigt många människor, säger Carina Lindström, ledamot i stipendiekommittén. Målet för projektet är att förbättra förebyggande behandling av TIA* och stroke och därmed minska antalet patienter som återinsjuknar. Idag har vi ganska goda kunskaper om de vanligaste orsakerna till stroke och vilka förebyggande insatser som kan göras, säger Mia von Euler. Problemet är att vi inte alltid vidtar det åtgärderna eller inte lyckas motivera patienterna att följa rekommendationerna. Ett annat problem är att patienter kommer bort och inte identifieras på vårdcentralen och därmed inte får tillgång till det stöd som de kan behöva av sin husläkare. Skillnader i behandling mellan olika grupper Projektet ska undersöka hur arbetet går till för att förebygga stroke hos patienter som tidigare har haft TIA* eller stroke. Finns det skillnader i behandlingen mellan olika vårdcentraler, mellan kön, åldersgrupper och mellan grupper med olika socioekonomisk status? Studien ska också påverka hur läkare på vårdcentralerna arbetar. Genom att återkoppla och erbjuda utbildning kring forskningsresultaten, ska husläkare få ökade kunskaper och bättre metoder för åtgärder och uppföljning av patienter. På så sätt hoppas man kunna optimera behandlingen och minska risken för återinsjuknande. Studien randomiserar alla Stockholms vårdcentraler i två grupper varav den ena gruppen får riktad återkoppling. Visar vår utvärdering att detta förbättrar patienternas förebyggande behandling så kommer vi att införa det för alla vårdcentraler i Stockholm och hoppas att sedan kunna exportera arbetssättet till resten av Sverige, säger Mia von Euler. *En TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) är en övergående attack som signalerar att blodflödet i något av hjärnans kärl har stoppats eller hämmats under en kortare tid. Symptomen är desamma som uppstår vid stroke, men de är mer kortvariga och går tillbaka inom högst ett dygn. En TIA är en allvarlig varningssignal eftersom cirka 10 procent av dem som drabbas av en TIA drabbas av stroke inom två dygn. 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (Bliwa), organisationsnummer , med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december Organisation Bliwa Livförsäkring är moderbolaget i koncernen som också består av helägda dotterbolagen Bliwa Skadeförsäkring AB, som erbjuder inkomstförsäkring, och Bliwa Försäkringstjänst AB, som fungerar som valcentral för vissa pensionsavtal. Styrelsen i Bliwa Försäkringstjänst AB har gjort bedömningen att det saknas lönsamma tillväxtmöjligheter för bolaget. Styrelsen har därför fattat beslut om att avveckla verksamheten 31 januari All personal i Bliwakoncernen är anställd i moderbolaget, som bedriver verksamheterna i dotterbolagen enligt förvaltningsavtal. Syftet med en samlad organisation är att göra det enklare för kunderna samt att uppnå intäkts- och kostnadssynergier. Verksamhet Bliwa erbjuder såväl frivillig som obligatorisk försäkring för grupper, inom livförsäkring och skadeförsäkring. Livförsäkringsrörelsen omfattar frivillig grupplivförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, familjeskyddsförsäkring, efterlevandepension samt tjänstepensionsklassad sjukoch premiebefrielseförsäkring. Skadeförsäkringsrörelsen i moderbolaget omfattar sjuk- och sjukvårdsförsäkring samt olycksfalls- och barnförsäkring. Bliwas utfärdade försäkringar klassificeras som försäkringsavtal. Mer utförlig information om hanteringen av försäkringsavtal lämnas i not 1. Väsentliga händelser Tillväxt: Bliwakoncernen fortsätter att växa. Totalt ökade premieinkomsten med 8 procent i Bliwakoncernen och 12 procent i moderbolaget. Produktutveckling: Framgångsrik lansering och lyckad implementering av produkten sjukvårdsförsäkring under Kapitalförvaltning: Kapitalförvaltningen drivs i extern regi från och med februari Solvens 2: Solvens 2-anpassningen innebär ökade kostnader. Det råder fortsatt oklarhet angående tidplanen för införande. Fortsatt tillväxt Under 2012 fortsatte Bliwa och dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring att utveckla affären med inriktning mot stora företag samt organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Flera nya stora kunder tillkom under 2012, men framför allt breddades affären gentemot befintliga kunder. Bliwakoncernens kunder utgörs av cirka företag, varav ett drygt 30-tal av Sveriges 100 största samt 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Trots att Bliwa sänkte premien för flera försäkringsprodukter, bland annat tjänstegruppliv, så ökade premieinkomsten i koncernen med 8 procent och i moderbolaget med 12 procent. Sedan 2003 har den genomsnittliga årliga procentuella premietillväxten i koncernen uppgått till cirka 17 procent per år. Bliwakoncernens premietillväxt sedan 2003 MSEK MSEK Gruppförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Riskförsäkring inom tjänstepension Inkomstförsäkring Stark utveckling i Bliwakoncernen under Kapitalbas Försäkringstekniska avsättningar Premier % Premieinkomst fördelad per kundgrupp för Bliwakoncernen Övergångskollektivet Företagsrelaterad affär Organisationsrelaterad affär År 2011 År 2012 SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Från och med 1 oktober 2012 ingår sjukvårdsförsäkring som en del av Bliwas erbjudande. Implementeringen gick över förväntan och kunde genomföras till en väsentligt lägre kostnad än budgeterat. Även förvaltningskostnaderna förväntas ligga på en lägre nivå än beräknat. Flera gruppavtal och samarbetsavtal för distribution har ingåtts. Kapitalförvaltning Bliwas totalavkastning uppgick 2012 till 6,9 procent ( 2,9). Under 2012 lade Bliwa ut förvaltningen av kapitalet på externa förvaltare. Ränteportföljen förvaltas i huvudsak genom ett diskretionärt förvaltningsuppdrag med en svensk bank. Aktieportföljen förvaltas genom fondförvaltning med etablerade och väl ansedda förvaltare i Sverige och utomlands. Portföljen består till övervägande del av likvida värdepapper och värdepappersfonder. Utläggningen ledde till en kraftig reducering av kapitalförvaltningskostnaderna jämfört med tidigare år. Under 2012 genomförde Bliwa, på uppdrag av styrelsen, en ALManalys (Asset liability management). Bliwa fastställde därefter en ny målavkastning och strategisk risknivå som låg till grund för styrelsens fastställande av nya placeringsriktlinjer. 16

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Totalavkastning MSEK Bliwa Livförsäkring Branschgenomsnitt Allokering av totala placeringstillgångar 31 december 2012 Räntebärande värdepapper 63% Svenska aktier 18% Utländska aktier 9% Alternativa investeringar 10% Medarbetarna Medarbetarnas kompetens, prestation och engagemang är en avgörande förklaring till Bliwas framgång. En bra arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och må bra är därför en strategiskt viktig fråga för Bliwa. På Bliwa ska alla anställda ges möjlighet till engagemang, delaktighet och utveckling i sitt arbete. För att långsiktigt säkra och vidareutveckla Bliwas företagskultur i takt med att verksamheten växer, utvecklar Bliwa långsiktiga strategier och arbetssätt för att främja en hälsosam arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt ledar- och organisationsutveckling. Bliwa erbjuder anställda ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter, till exempel fri tillgång till gym, friskvårdsbidrag och massage. Genom Bliwarm, som är Bliwas personalförening, har alla anställda möjlighet att delta i olika aktiviteter såsom motionslopp, stegtävlingar och olika kulturarrangemang. Som ett led i det strategiska hälsoarbetet är Bliwa en hjärtsäker arbetsplats med egen hjärtstartare och regelbunden utbildning i hjärt-lungräddning för alla anställda. I slutet av år 2012 hade Bliwa 47 personer anställda (46). 4 nya tjänster tillkom under 2012 och 3 tjänster försvann som en följd av den utlagda kapitalförvaltningen. Principer och processer för ersättningar och förmåner framgår av not Nöjda kunder Bliwa genomför årligen en kundenkät som för 2012 än en gång visade att Bliwa har mycket nöjda kunder. Trots tidigare års mycket goda resultat förbättrades resultatet ytterligare vid 2012 års kundundersökning. Samtliga personer som deltog i kundundersökningen var beredda att rekommendera Bliwa till andra potentiella kunder. Nöjda kunder är bolagets viktigaste marknadsföringskanal för att fortsätta växa och utvecklas Resultat av kundenkät ,85 9,36 9,08 Produkter Kompetens Servicenivå och tillgänglighet Svar på frågan Bedöm hur nöjda ni är med Bliwa som samarbetspartner på en skala från 1 (inte alls nöjda) till 10 (mycket nöjda) utifrån nämnda kriterier. HJÄRTSÄKRA SVERIGE Bliwa har under flera år samarbetat med Hjärt-Lungfonden i arbetet för att minska dödligheten vid plötsligt hjärtstopp, bland annat genom att hjärtsäkra arbetsplatser med hjärtstartare och utbildning i hjärtlungräddning. Under hösten 2012 utvidgades samarbetet genom att Bliwa, AFA och Hjärt-Lungfonden ingick ett 3-årigt avtal med syftet att bidra till ett hjärtsäkert Sverige. Genom att bidra till fler hjärtstartare i Sverige och öka kunskapen och tryggheten att våga agera om någon i ens närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp så kan vi rädda liv, både bland Bliwas försäkrade och i samhället i stort. Kampanjen, som planeras pågå under 3 år, omfattar informations- och utbildningsinsatser, utveckling av webbverktyg, aktiviteter för att öka antalet hjärtstartare i samhället, samt forskningsprojekt. Bliwa bidrar med 3 MSEK per år till kampanjen. INVESTERING I IT-STÖD Under hösten 2012 fattade styrelsen beslut om att investera cirka 15 MSEK i IT-system under Bland annat i ett nytt och utvecklat aktuariellt system som både syftar till att effektivisera och säkerställa hanteringen av aktuariella beräkningar och att möta de krav som Solvens 2-regelverket innebär. Dessutom omfattar investeringen utveckling av ett risklager som ska användas för de kraftigt ökade krav på rapportering och kapitalberäkningar som Solvens 2 innebär. Bliwas målsättning är att så långt det är möjligt sträva efter att IT-utvecklingen också ska komma våra kunder till nytta. Detta genom bättre underlag för premieberäkningar, reservsättning och resultatuppföljning i syfte att möta kundernas önskemål och bolagets egen ambition vad gäller transparens, insyn i verksamheten och rätt premier över tid. ÅTERBÄRING Bliwa tilldelade totalt 24,1 MSEK i återbäring till sina försäkringstagare under 2012, varav 22,5 MSEK utgjordes av premiesänkningar och 0,6 MSEK av indexuppräkning av utfallande skadeersättningar. Dessa återbäringsposter redovisas mot eget kapital/konsolideringsfond. Resterande 1,0 MSEK avser återbäring enligt avtal och redovisas via resultaträkningen. Under den senaste femårsperioden har Bliwa tilldelat återbäring med i genomsnitt cirka 12 procent av premien per år. % Tilldelad återbäring i förhållande till premieinkomst ÅTERFÖRSÄKRING Bliwas finansiella styrka i kombination med den typ av försäkringsprodukter som Bliwa tillhandahåller gör att bolaget endast har en mindre del av försäkringsportföljen återförsäkrad. Återförsäkringen avser huvudsakligen försäkringar med höga liv- och sjukförsäkringsbelopp, främst riskförsäkringar kopplade till tjänstepensioner. För dessa risker arbetar Bliwa med proportionell återförsäkring, vilket ger en minskad riskexponering per individ

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖVERGÅNGSKOLLEKTIVET I den frivilliga grupplivförsäkringen ingår övergångskollektivet, som är ett premiebefriat avvecklingskollektiv bestående av individer som premiebefriats före Eftersom inga faktiska premier betalas för detta kollektiv påverkar det kassaflödet negativt med cirka 9 MSEK. Antalet försäkrade i övergångskollektivet uppgick till cirka per den 31 december 2012 och antalet minskar successivt som en följd av att de försäkrade uppnår försäkringens slutålder eller avlider. SOLVENS 2 Någon slutlig och realistisk tidsplan för ikraftträdande av Solvens 2 fastställdes inte inom EU under Under året florerade istället rykten om ytterligare förseningar. Enligt senast tillgänglig information kommer ikraftträdande av Solvens 2 ske från tidigast 2015, men sannolikt kan det bli ännu senare. Förseningarna har dock inneburit att den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA (European Insurance and Occcupational Pensions Authority) överväger att införa rekommendationer baserade på vissa delar av Solvens 2-regelverket. Rekommendationerna kan komma att tillämpas från 1 januari 2014 eller 1 januari Slutlig tidsplan, omfattning och utformning av sådana rekommendationer är fortfarande oklar. Bliwas arbete med Solvens 2 pågick under 2012, oberoende av oklarheterna kring ikraftträdandet. Under året fokuserades arbetet framförallt på kvantitativa krav och rapportering kopplat till IT-behov. Befintliga system utvärderades liksom möjliga nya lösningar, vilket resulterade i ett styrelsebeslut om systeminvesteringar och systemutveckling. Detta arbete kommer att genomföras under framförallt 2013, men även Under 2013 beräknas cirka 30 procent av Bliwas anställda, i mer eller mindre omfattning, att vara involverade i koncernens Solvens 2-arbete. Härutöver har bland annat vidareutveckling inom området ORSA (egen risk och solvensbedömning) genomförts. LIVFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Livförsäkringsutredningen lämnade sitt slutliga betänkande om förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) i september I enlighet med kommittédirektivet omfattar utredningsförslaget följande fyra områden: En utvidgad lagstadgad flytträtt. En förändrad överskottshantering i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag. Ökad insyn och inflytande för försäkringstagare i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst (hybridbolag). En tydligare reglering av övergången till vinstutdelning (ombildning) i livförsäkringsföretag. Enligt utredningens förslag föreslås ändringarna bli tillämpliga från och med 1 januari För att möjliggöra förberedelser till vissa av utredningens förslag föreslår utredningen att vissa delar ska träda ikraft 1 juli Utredningens förslag har varit ute på remiss. Remisstiden gick ut sista februari Den del av utredningen som direkt berör Bliwa är förslagen om överskottshantering i ömsesidiga livförsäkringsföretag. Bliwa har medverkat i Svensk Försäkrings remissgrupp för utredningen och i framtagande av dess remissvar. Bliwa har dessutom lämnat in ett remisssvar till Finansdepartementet med kritik mot att utredningen i sina förslag endast utgår från sparförsäkring och inte alls beaktar riskförsäkringsverksamhet eller de konsekvenser förslagen får för denna typ av verksamhet. IFRS Enligt det internationella regelverket, IFRS 4, ska avtal klassificeras som försäkringsavtal eller som investeringsavtal. Avtal som innehåller betydande försäkringsrisk klassificeras som försäkringsavtal och redovisas i enlighet med IFRS 4. Bliwas utfärdade avtal har klassificerats som försäkringsavtal, se Not 1, redovisning av försäkringsavtal. Arbetet med att vidareutveckla IFRS 4 (Fas 2) har pågått under lång tid. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle standarden tillämpas från den 1 januari Ikraftträdandet har dock skjutits upp till oklart datum. Bliwa följer utvecklingen. NYTT REPRESENTATIONSSYSTEM Inför bolagsstämman i juni 2012 tillämpades Bliwas nya representationssystem fullt ut för första gången. Sedan försäkringsrörelselagen ändrades 2011 innebär Bliwas representationssystem att ett antal fullmäktigeledamöter utövar bestämmanderätt över bolaget på Bliwas bolagsstämma. Hälften av fullmäktigeledamöterna utses genom val i vilket samtliga försäkringstagare i Bliwa har rätt att rösta. Den andra hälften av fullmäktigeledamöterna utses direkt av de av Bliwas kunder som har bidragit med högst premie under föregående räkenskapsår, samt med en fullmäktigeledamot vardera från organisationerna Ledarna och Unionen. Svenskt Näringsliv, som även hade möjlighet att utse en ledamot, avböjde att göra detta såväl inför 2012 års stämma som framöver och har därför inte längre rätt att utse fullmäktigeledamot. Val av fullmäktigeledamöter bereddes av bolagets valberedning, vilka är utsedda av Bliwas bolagsstämma. Valberedningen ansvarar för att de som föreslås till fullmäktige sammantaget kan anses representera bolagets olika försäkringskollektiv. Det första valet av fullmäktigeledamöter genomfördes i februari Försäkringstagarna fick information om valet via annonser i rikspress. Cirka hälften av försäkringstagarna informerades även via ett nyhetsbrev som distribuerades tillsammans med försäkringsbeskedet. Intresset för att delta i valet var lågt. Samtliga som röstade stödde valberedningens förslag på fullmäktigeledamöter. RISKHANTERING Bliwas verksamhet ger upphov till risker som kan påverka bolagets resultat och finansiella ställning. Vissa risker ingår som ett naturligt led i verksamheten, medan andra risker minimeras så långt det går. Bliwa delar övergripande in riskerna i försäkringsrisker, finansiella risker samt operativa risker. Mer utförlig information om riskerna, mål, principer, hur de påverkar bolaget samt hur de hanteras och kontrolleras lämnas i not 2. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Fortsatt osäkerhet kring det statsfinansiella läget i flera europeiska länder och USA samt osäkerhet kring den globala ekonomiska återhämtningen präglar världens finansmarknader även under Utvecklingen har lett till att många mindre solventa försäkringsbolag har tvingats ta ner risken i kapitalförvaltningsverksamheten vilket också begränsar deras möjlighet till bra avkastning. Bliwa har en stark finansiell ställning och goda möjligheter att möta fortsatt oro på den finansiella marknaden utan att tvingas ta ner risken väsentligt i placeringsportföljen av regelmässiga skäl eller i ett ogynnsamt läge. Bliwa har därför förutsättningar att framöver generera en god avkastning med en rimlig och kontrollerad risknivå. Inför 2013 har Bliwa dock valt att möta den osäkerhet som präglar marknaden genom att behålla en låg duration i ränteportföljen och att sänka kreditexponeringen. Dessa åtgärder är ett resultat av Bliwas syn på risk kontra avkastning i förhållande till det osäkra läget på världens finansmarknader. Liksom tidigare år finns en risk att förändringar i lagar och regler kan komma att påverka behovet och utformningen av 18

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Innehåll Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2011

Innehåll Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2011 Innehåll Det här är Bliwa... 1 Uppnått under 2011...2 Vd har ordet...4 Bliwas affärsområden...6 Sjukvårdsförsäkring...7 Bliwas affärsmodell...8 Bliwas samhällsansvar... 10 Fler överlever hjärtstopp...

Läs mer

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2014

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2014 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2014 Innehåll II Om Bliwa 1 Bliwakoncernen 2014 2 Vd har ordet 4 Bliwas affärsmodell 6 Bliwa växer och trivs 8 Bliwas affärsområden 10 Gruppförsäkring 10 Inkomstförsäkring

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2013

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2013 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2013 Innehåll Om Bliwa 1 Bliwakoncernen 2013 2 Vd har ordet 4 Bliwas affärsmodell 6 Bliwa vill göra försäkring mer begripligt 7 Vilket skydd behöver du? 8 Gruppförsäkring

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING Trygghet och ett hållbart arbetsliv

BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING Trygghet och ett hållbart arbetsliv BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2009 Trygghet och ett hållbart arbetsliv RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Bliwa i korthet Hänt under 2009 2 Vd har ordet 4 Ett bra grundskydd i livets

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2016-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer