Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2013

2 Innehåll Om Bliwa 1 Bliwakoncernen Vd har ordet 4 Bliwas affärsmodell 6 Bliwa vill göra försäkring mer begripligt 7 Vilket skydd behöver du? 8 Gruppförsäkring 10 Inkomstförsäkring 11 Sjukvårdsförsäkring 12 TGL + Riskförsäkring inom tjänstepension 13 Hjärtsäkra Sverige 14 BliwaStipendiet 15 Förvaltningsberättelse 17 Femårsöversikt, koncernen 22 Femårsöversikt, moderbolaget 23 Finansiella rapporter, innehållsförteckning 25 Styrelsens underskrifter 84 Revisionsberättelse 85 Granskningsrapport 86 Bolagsstyrningsrapport 87 Ledningen 89 Styrelsen 90 Försäkringsnämnd 91 Revisorer 91 Fullmäktige företräder försäkringstagarna 92 Definitioner och nyckeltal 93 Ordlista 94 II

3 Om Bliwa Bliwa är ett ovanligt företag. Ovanligt eftersom vi strävar efter enkelhet och begriplighet en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Ovanligt eftersom vi delar med oss; blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier. Och så är vi ovanligt nära våra kunder. Vi har ett brett utbud av produkter. Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram långsiktiga lösningar som ger trygga villkor för gruppen och bra förutsättningar för välmående för den enskilde. Vilket i sin tur skapar goda relationer mellan organisationen och människorna i den. Vi är också nära varandra internt. Diskussionerna, både internt och med våra kunder, gör att vi hela tiden lär oss och blir ett klokare bolag. Vår marknad: Vi arbetar för företag och organisationer som bryr sig om sina medarbetares och medlemmars trygghet och hälsa FÖRETAG/ ORGANISATION Vår uppgift: För företag och organisationer: Att skapa en skräddarsydd lösning För medarbetare och medlemmar: Att göra valen begripliga Så här tänker vi: Vi analyserar hela situationen. Och skapar lösningen tillsammans med kunden. ATTRAKTIONSVÄRDE SAMLAT BEHOV VÄLMÅENDE Vår utgångspunkt är kundens och gruppens behov och den enskilda individens välmående. Vi använder tre steg för att skapa en helhet Så här gör vi: Vi skaffar oss kunskap om gruppen och dess förutsättningar genom dialog med företaget eller organisationen som företräder gruppen 1. LYHÖRDHET 2. EXPERTIS 3. BEGRIPLIGHET Vi sätter ihop kunskapen med vår expertis som specialister på gruppförsäkring Vi gör valen begripliga för individen 1

4 Bliwakoncernen 2013 Finansiell styrka Bliwa står väl rustat för fortsatt tillväxt. Kapitalbasen uppgick till miljoner kronor och solvenskvoten uppgick till 6,7 vilket är 6,7 gånger större än vad nuvarande solvensregelverk kräver. Solvensgraden uppgick till 393 procent, en ökning med 41 procentenheter från föregående år. Bliwas utveckling sedan 2003 MSEK Resultat Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 126 miljoner kronor. Kapitalbas Försäkringstekniska avsättningar Premier 25,5 miljoner kronor lämnades i återbäring till försäkringstagare. Totalavkastningen inom kapital - förvaltningen uppgick till 8,2 procent i Bliwakoncernen och 8,5 procent i Bliwa Livförsäkring. Premieinkomsten ökade med 19 procent och uppgick till 341 miljoner kronor efter avgiven återförsäkring. Premieinkomsten ökade med 19% cirka 30 av Sveriges 100 största företag och 12 organisationer är kunder i Bliwa 2

5 Tillväxt Bliwa har haft en stabil tillväxt sedan 2003 och successivt byggt upp en affär som är väl diversifierad avseende produkter, grupper och risksammansättning. Nyteckningen under 2013 var den högsta i Bliwas 10-åriga historia och kommer att leda till att premieinkomsten under 2014 ökar med cirka 35 procent. Flera nya stora kunder tillkom under året och affären breddades gentemot befintliga företag och organisationer. Kunderna utgörs av cirka företag varav ett 30-tal av Sveriges 100 största samt 12 organisationer på den svenska arbets marknaden. Trygghet och hälsa Under 2013 fortsatte Bliwas långsiktiga samarbete med Hjärt-Lungfonden. Målet är att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp genom information, stöd till forskning samt bidrag till utbildning och utplacering av hjärtstartare på svenska arbetsplatser, läs mer på sidan 14. Bliwa Stiftelsen delar varje år ut Bliwastipendiet till en forskare eller praktiker som genomför målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete års stipendium på kronor gick till ett forskningsprojekt om vilka faktorer som får oss att träna mer, läs mer på sidan 15. Tillsammans med Bliwas sjukvårdsförsäkring erbjuds den försäkrade en internetbaserad tjänst som hjälp att arbeta aktivt med sin livsstil och hälsa. Livsstilsverktyget innefattar riskidentifiering, stöd för förändring och återkommande uppföljning, läs mer på sidan ,5 miljoner kr i återbäring Solvensgrad 393% 3

6 4

7 VD HAR ORDET Rekordstor nyteckning 2013 Under 2013 firade vi, tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare att Bliwa nu funnits på marknaden i 10 år. Under de åren har vi haft en genomsnittlig premietillväxt på cirka 19 procent. Det skapar förväntningar inför framtiden, förväntningar som vi med råge uppfyllde under 2013 med en affärstillväxt som kommer leda till en premieökning på drygt 35 procent under blev på många sätt det mest framgångsrika året i Bliwas 10-åriga historia: En rekordstor nyteckning, ett bra resultat och en totalavkastning i kapitalförvaltningen som slutade på 8,5 procent. Till följd av den affär som tecknats under 2013 räknar vi med att nå en premievolym på cirka 480 MSEK i koncernen. VÅRA KUNDER DRIVER UTVECKLINGEN För 10 år sedan var vi 17 personer som arbetade på Bliwa och affären bestod i huvudsak av ett premiebefriat avvecklingsbestånd. Under de 10 år som gått har vi, i samverkan med kunder och samarbetspartners, successivt utvecklat produkter och tjänster utifrån nya behov och förutsättningar, till exempel: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet när inkomsten för allt fler översteg a-kassetaket Riskförsäkring som komplement till tjänstepensionssparande när värdekedjan började brytas upp. Sjukvårdsförsäkring nu när den offentligt finansierade vården inte fullt ut kan tillgodose behoven. Vi arbetar nära våra kunder, framför allt stora företag och organisationer, vilket underlättas av att vi är kundägda, och bjuder in till insyn och delaktighet. På så sätt får vi god förståelse för förändrade behov och önskemål vad gäller försäkringsskydd och administrativa tjänster, vilket är grunden för vår egen utveckling. KUNDER OCH MEDARBETARE ÄR AMBASSADÖRER Sedan Bliwas start för 10 år sedan har vårt varumärkesarbete gått ut på att arbeta oss in successivt och skapa en position genom att vara en kompetent och leveranssäker leverantör av personriskförsäkring till grupper. Vår viktigaste målgrupp är de som upphandlar och beslutar om personriskförsäkring för grupper, men också framtida potentiella medarbetare eftersom behovet av fler medarbetare kvarstår framöver. Under 2014 räknar vi med att behöva anställa ytterligare ett tiotal personer. Genom att göra ett bra jobb, utveckla vår verksamhet och underlätta försäkringshanteringen samt att vara en bra arbetsgivare visar vi i handling fördelen med Bliwa för våra befintliga kunder och medarbetare. De blir våra ambassadörer i mötet med andra potentiella kunder och medarbetare. Alla kunder som deltog i vår senaste kundundersökning angav att de är villiga att rekommendera oss. Det är absolut vår bästa marknadsföring. En utmaning när bolaget växer är att bevara det lilla bolagets fördelar. Det som kännetecknar Bliwa och som våra kunder lyfter fram som så positivt ska bibehållas, även när vi är dubbelt så stora. Jag har goda förhoppningar om att vi ska lyckas med det eftersom Bliwas värderingar och arbetssätt är starkt förankrade i vår företagskultur. NÖJDA OCH TRYGGA KUNDER Vi är oerhört stolta och glada för det förtroende vi får från nya kunder och framför allt från befintliga kunder som väljer att stanna kvar och bredda sin affär hos Bliwa. Men vi vill inte bara ha nöjda kunder utan också trygga kunder. Trygghet i första hand genom bra och begripliga försäkringar. Under året har vi inlett ett omfattande arbete för att förenkla hanteringen och att göra försäkring mer begripligt för våra kunder. Läs mer om det på sidan 7. Trygghet vill vi också uppnå genom de olika satsningar vi gör inom hälsoområdet bland annat genom Bliwa Stipendiet och vårt samarbete med Hjärt- Lungfonden för att Hjärtsäkra Sverige. Stort tack till alla kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett mycket bra samarbete under Vi är stolta över vad vi har åstadkommit under Bliwas första 10 år och ödmjuka inför framtida möjligheter och utmaningar. Bliwa är och ska förbli en av de ledande aktörerna inom personriskförsäkring för grupper, med en stark ambition att agera ansvarsfullt och trovärdigt i varje läge för att bidra till trygghet och hälsa. Stockholm i maj 2014 Kristina Åkerstrand Vd Bliwa Livförsäkring 5

8 Bliwas affärsmodell Bliwa strävar efter att agera ansvarsfullt och trovärdigt i varje läge. Genom engagemang och i praktisk handling vill vi bidra till en positiv utveckling inom de områden där vi verkligen kan göra skillnad. För Bliwa som försäkringsbolag är det logiskt att på olika sätt försöka bidra till trygghet och stärkt hälsa på individ-, organisationsoch samhällsnivå. ANSVARSFULL KUNDNYTTA Bliwa hjälper arbetsgivare och organisationer att erbjuda ett bra och begripligt försäkringsskydd i livets olika skeden. Vi förenklar försäkringshanteringen och stödjer förebyggande insatser för att försäkringen så sällan som möjligt ska behöva utnyttjas. Bliwas erbjudande ska attrahera de företag och organisationer som vill arbeta strategiskt med hälsa för sina medarbetare/medlemmar. Det leder till ett friskare försäkrings bestånd och förbättrat verksamhetsresultat för såväl Bliwa som kunderna. Det blir mer prisvärt för gruppen, arbetsgivaren får ökad konkurrenskraft genom friskare medarbetare och individen mår bättre. I förlängningen innebär det bättre villkor och lägre premier till alla försäkringstagare. ÖVERSKOTT TILL NYTTA FÖR KUNDEN Bliwas affärsmodell går också ut på att överskottet ska gå tillbaka till våra försäkringstagare. Premierna ska över tiden täcka skadekostnader och driftskostnader, och vid överskott tilldelas återbäring, i normalfallet genom premierabatter. Med hjälp av en balanserad risknivå i kapitalförvaltningsverksamheten eftersträvas en god avkastning över tid som ska bidra till kapitaltillväxt och möjligheter för Bliwa att växa vidare och bredda affären. Målsättningen är att tillväxten ska gynna våra befintliga kunder. FÖRE, UNDER OCH EFTER Bliwas försäkringar ska ge stöd, inte bara vid en skada, utan även före och efter. Förebyggande insatser bidrar till friskare och mindre skadedrabbade försäkrade. Rehabiliterande insatser innebär att den drabbade kommer snabbare tillbaka till ett normalt liv. Basen är Bliwas sjukvårdsförsäkring som är utformad för att minska risken för nya eller förvärrade skador. FÖRENKLA FÖR KUNDEN Bliwa arbetar för att kundernas försäkringshantering ska bli så enkel och effektiv som möjligt. Huvuddelen av Bliwas större kunder har valt att arbeta direkt med Bliwa, utan mellanhänder. Det är här som Bliwa har sin största konkurrensfördel i form av kundanpassade affärsmodeller med hög servicegrad, stöd i försäkringshanteringen, möjlighet till insyn och påverkan samt stöd i kundernas strategiska hälsoarbete. Bliwas affärsmodell omfattar också möjlighet till riskdelning i form av pooling, återförsäkring i captive och andra modeller för resultatdelning. Kunder, samarbetspartners, förmedlare och externa administratörer erbjuds även säkra informationsutbyten via elektronisk filöverföring. På så sätt kan de få effektiv tillgång till registeruppgifter, exempelvis vid rådgivning hos försäkringsförmedlare. Bliwamodellen Bliwa personriskförsäkringar & stöd för strategiskt hälsoarbete Kund arbetsgivare eller organisation som bedriver ett strategiskt hälsoarbete Trygga medarbetare/medlemmar tack vare ett bra och begripligt försäkringsskydd utvecklat i nära 1samarbete med kunden. Positiva effekter som gynnar alla parter i form av trygga och friska medarbetare, bättre resultat, ökad attraktionskraft, 3återbäring, lägre premier och bättre villkor. Stöd för effektiv försäkrings hantering och strategiskt hälsoarbete som 2förebygger skador. 6

9 Bliwa vill göra försäkring mer begripligt För Bliwa har enkla och tydliga försäkringar alltid varit viktigt. Men på Bliwas seminariedag för ett drygt år sedan blev vi återigen påminda när en ung kvinna berättade hur det var att som 27-åring drabbas av en stroke. Hon gjorde oss medvetna om hur svårt, på gränsen till omöjligt, det kan vara att fylla i rätt blanketter när man kämpar med att komma tillbaka till ett något så när normalt liv. Det fick oss att börja fundera och diskutera kring hur vi skulle kunna göra det enklare. DET SKA VARA LÄTT ATT FÅ HJÄLP För många är försäkringar något dramatiskt och svårt man vill inte tänka på försäkringar för det innebär att man måste tänka på att man själv eller någon man älskar kan bli sjuk, skadad eller dö. Vår kundtjänst får ofta samtal från människor som upplever någon form av kris: de har blivit arbetslösa eller deras make har dött och de behöver veta hur försäkringsskyddet ser ut. De behöver någon som kan reda ut ett problem åt dem. Därför har vi på Bliwa valt att inte ha en kundtjänst som kräver att kunderna behöver göra en massa val och trycka på olika knappar för att få prata med någon. På webben har tankarna resulterat i att den försäkrade nu inte behöver veta vare sig vilka blanketter som ska fyllas i eller vilka försäkringar som täcker skadan. Den försäkrade behöver inte ens veta vilka försäkringar han eller hon har, utan behöver bara berätta om sig själv och vad som har hänt. Resten tar Bliwas personal hand om. SYMBOLSPRÅKET KONKRETISERAR OCH VISUALISERAR Samtidigt som vi känner oss otrygga med samhällets skydd vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall och inser att vi behöver täcka upp med egna försäkringar, så har vi en ganska vag uppfattning om vad försäkringarna på de här områdena innebär. Men för att vara trygg så måste man förstå. Vi har en idé om att symboler kan visualisera och konkretisera innehåll och nytta av försäkringsskydd, som annars kan upplevas som abstrakt. Symbolspråket kommer att genomsyra Bliwas material framöver. FÖR ATT VARA TRYGG MÅSTE MAN FÖRSTÅ Under 2013 har vi arbetat fram symbolspråket, bytt logga och lanserat vår nya webbplats. Under 2014 fortsätter arbetet med begriplighet. Bliwas webbplats kommer att utvecklas ytterligare för att förenkla och förbättra servicen för kunder och försäkrade. Även skriftligt material som brev, förköpsinformation och försäkringsbesked ska bli mer begripliga. Vi ska förenkla och förtydliga, utan att tumma på de lagar och regler som syftar till att skydda försäkringstagarna. För vi vet att för att vara trygg så måste man förstå. 7

10 Vilket skydd behöver du? TESTA VILKET SKYDD DU BEHÖVER På webben har vi tagit fram Försäkringsguiden. Efter några frågor om dig själv, får du en rekommendation om vilket skydd du kan behöva komplettera med. Prova själv på Försäkringar innebär olika val. Vi vill göra de valen begripliga. Därför försöker vi förklara, inte bara nyttan med våra försäkringar, utan också hur de kommer in i det totala skyddet som vi har från samhället, via en arbetsgivare eller medlemskap i en facklig organisation. Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du en viss ekonomisk ersättning från samhället. Du kan också ha ett försäkringsskydd genom kollektivavtal i din anställning. Men de allra flesta behöver ändå se över och komplettera sitt försäkringsskydd eftersom nivåerna kan vara låga och vissa delar saknas helt. En gruppförsäkring är då ofta ett enklare och billigare alternativ till att teckna försäkring på egen hand. Bara du vet vilket försäkringsskydd du och din familj behöver. Behovet kan bland annat bero på era ekonomiska förutsättningar och er livssituation. I Bliwas gruppförsäkring väljer den försäkrade själv vilka försäkringar han eller hon vill teckna. FRÅN SAMHÄLLET GENOM AVTAL PRIVAT Ett lagstadgat skydd exempelvis sjukpenning Om du har en arbetsgivare med kollektivavtal eller liknande exempelvis tjänstegrupplivförsäkring Individuellt tecknad försäkring Gruppförsäkring via exempelvis medelmsorganisation eller arbetsgivare 8

11 Vi tror på gruppförsäkring När statens förutsättningar att finansiera välfärdssystemen minskar läggs allt mer ansvar på individen att själv skapa sin trygghet vid svåra livshändelser som sjukdom, olycksfall, arbetslöshet och dödsfall. Här har gruppförsäkring en viktig roll idag och, tror vi, en allt viktigare roll framöver. Individen måste sätta sig in i och förstå sitt försäkringsbehov och hur det kan tillgodoses. Valfrihet är bra, men många vill ha stöd av någon man litar på, till exempel en arbetsgivare eller en medlemsorganisation. Någon som har kunskaper och förutsättningar att upphandla ett bra och anpassat försäkringsskydd. Kostnaderna för distribution och administration blir lägre för en gruppförsäkring än för en individualförsäkring. Det innebär att försäkring i grupp ofta har mer förmånliga premier för den enskilde, jämfört med individuellt tecknad försäkring. I en gruppförsäkring delar fler på riskerna. Det, tillsammans med den förenklade riskprövningen, gör försäkringen tillgänglig även för personer som annars skulle ha svårt att få ett försäkringsskydd till en överkomlig kostnad. VAD ÄR GRUPP FÖRSÄKRING? En gruppförsäkring är en gemensamt upphandlad försäkring för en specifik grupp, där var och en av de försäkrade i gruppen kan få ett individuellt skydd. DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL SJUKVÅRD ARBETSLÖSHET 9

12 AFFÄRSOMRÅDE GRUPPFÖRSÄKRING Vi bygger försäkringen tillsammans Bliwas specialitet är personriskförsäkring förpackad som gruppförsäkring. Gruppförsäkring är ett omtänksamt erbjudande från en arbetsgivare eller organisation som ger var och en av de anställda eller medlemmarna möjlighet till prisvärda försäkringar efter sina behov. Bliwas försäkringar inom affärsområdet gruppförsäkring kan ses som byggstenar som vi, tillsammans med kunden, sätter samman till ett försäkringspaket som ger trygghet i livets olika skeden. En gruppförsäkring i Bliwa kan bestå av: Livförsäkring Sjukförsäkring Diagnoskapital Livförsäkring är en ekonomisk trygghet för din familj om du skulle dö. Sjukförsäkring och förtidskapital hjälper dig ekonomiskt vid en längre tids sjukdom. Diagnoskapital ger omedelbar ekonomisk hjälp om du drabbas av en allvarlig sjukdom. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för ett olycksfall. Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring är en olycksfallsförsäkring som också ger ersättning för sjukdomar som leder till invaliditet. Barnförsäkring Barnförsäkring ger barnen framtida ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall. Ledarna valde Bliwa igen Den 1 januari 2014 fick Ledarna Sveriges chefsorganisations medlemmar Bliwa som sitt nya försäkringsbolag för frivillig gruppförsäkring. Men samarbetet mellan Bliwa och Ledarna börjar inte här. Det sträcker sig tillbaka till 2005 då Ledarnas inkomstförsäkring markerade starten för Bliwas satsning på inkomstförsäkringar. Det fördjupade samarbetet är ett gott exempel på värdet av utvecklande och långsiktiga relationer. För Bliwa innebär samarbetet en kontinuerlig utveckling av såväl produkter som verksamhet, vilket framöver också kommer övriga kunder till godo. 10

13 AFFÄRSOMRÅDE INKOMSTFÖRSÄKRING Ett allt mer nödvändigt komplement Inkomstförsäkring Inkomstförsäkring skyddar din ekonomi om du blir arbetslös genom att ersätta den delen av din lön som överstiger a-kassans tak på kr. Bliwas inkomstförsäkring bedrivs i det helägda dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring AB. Den 31 december 2013 hade bolaget nio gruppavtal med organisationer på den svenska arbetsmarknaden: Ledarna Sveriges chefsorganisation, FTF, Kyrkans Akademikerförbund, Svenska Journalistförbundet, Fackförbundet ST, Finansförbundet, Säljarnas Riksförbund, Vision och Farmaci förbundet. Cirka personer hade sin inkomstförsäkring i Bliwa i slutet av Inkomstförsäkring påverkas i hög grad av förändringar i det allmänna försäkringssystemet och av svängningar i konjunkturen som påverkar arbetslösheten. I den allmänna debatten läggs stort fokus på arbetslöshetsförsäkringens framtida utformning. Med nuvarande utformning har inkomstförsäkring blivit ett alltmer nödvändigt komplement till a-kassan och utgör därmed en viktig samhällsfunktion. PREMIEHÖJNINGAR I MÅNGA AVTAL Arbetslösheten har under de senaste fem åren varit hög och under 2013 ökade Bliwas utbetalningar för inkomstförsäkring kraftigt, framförallt på grund av längre ersättningsperioder och högre dagersättningar. Bliwa genomförde därför premiejusteringar i flertalet avtal för att möta skadekostnadsutvecklingen. Bliwa Skadeförsäkrings affärsmodell kännetecknas av ett samarbete mellan bolaget och dess kunder, där kunderna har stort inflytande. Olika typer av resultatdelningsmodeller ingår också i de flesta av bolagets gruppförsäkringsavtal. Affärsmodellen har fungerat väl under perioder av såväl låg som hög arbetslöshet. I samarbete med företrädarna för de försäkrade grupperna utvecklar Bliwa Skadeförsäkring kontinuerligt inkomstförsäkringen. Produktutvecklingen utgår från de försäkrades behov samt från förändringar i regelverken för arbetslöshetsförsäkringen och i de kollektivavtalade trygghetsavtalen. Bolaget följer arbetsmarknadens utveckling, den politiska utvecklingen samt den egna skadeutvecklingen och för en dialog med företrädarna för organisationskunderna för att ha beredskap för förändringar i skadekostnader och regler som kan påverka utformningen av inkomstförsäkringarna. 11

14 AFFÄRSOMRÅDE SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Rätt vård direkt Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring hjälper dig att komma rätt i vården och att snabbt komma tillbaka till vardagen igen. Under 2013 har affärsområdet sjukvårdsförsäkring vuxit kraftigt. Tillväxten beror till stor del på att sjukvårdsförsäkringsprodukten ingår i flera nya frivilliga gruppförsäkringsavtal som Bliwa ingick under Antalet försäkrade har också ökat via Bliwas samarbetspartners Brummer och Nordnet. Med Bliwas sjukvårdsförsäkring kan den försäkrade få hjälp att boka tid hos just den specialist som är bäst lämpad för den försäkrades problem. En sjukvårdsförmedling bestående av erfarna sjuksköterskor ger rådgivning och bokar tid till rätt vårdgivare inom 7 helgfria vardagar. Behövs behandling eller operation, sker denna inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut. UNIKT KVALITETSARBETE GARANTERAR RÄTT VÅRD Bliwa har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialistområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Fler specialister har under året knutits till nätverket. Arbetssättet har utvecklats genom att vårdgivarna har fått större mandat att agera utan att be Bliwa om lov. På så sätt får den försäkrade en snabbare och enklare väg till vård och behandling. Dessutom har administrationen förenklats ytterligare. För att garantera att Bliwa alltid erbjuder rätt vårdgivare i varje enskilt fall arbetar vi kontinuerligt med underhåll av kvalitetsdokumentationen. Samtliga vårdgivare får svara på kvalitetsfrågor rörande sin klinik och hur de bedriver kvalitetskontroller i sin verksamhet. De får beskriva utbildning och kompetens samt vilken specialinriktning de har. Klinikerna anger också om och i vilka nationella kvalitetsregister de är aktiva samt hur de rapporterar resultat av utförda behandlingar och operationer. Dessutom tar vi referenser. Bliwas budskap om vikten av rätt vård direkt har rönt viss uppmärksamhet i branschen. På flera seminarier och i branschpress har Bliwa berättat hur vi tänker kring sjukvårdsförsäkring. FÖREBYGGANDE HÄLSO- OCH LIVSSTILSUNDERSÖKNING Tillsammans med Bliwas sjukvårdsförsäkring erbjuds den försäkrade en internetbaserad tjänst som hjälp att arbeta aktivt med sin livsstil och hälsa. Livsstilsverktyget innefattar riskidentifiering, stöd för förändring och återkommande uppföljning. Verktyget är baserat på vetenskapligt tillförlitliga instrument, vetenskapliga analys metoder och de senaste vetenskapliga rönen på området. Den försäkrade får en personlig och konfidentiell rapport med egna resultat och riskjämförelser med en normgrupp. Den innehåller bedömningar och förslag till eventuella åtgärder och livsstils förändringar på områden som stress, motion, rökning, alkohol och kost. Därigenom kan den försäkrade själv minska sin framtida risk för sjukdom, ohälsa och nedsatt funktionsförmåga. Livsstilsverktyget ger oss en inblick i de risker vi utsätter oss för i vårt dagliga liv och vilka enkla åtgärder som kan förbättra våra förutsättningar att leva friskt. Försäkrade i sjukvårdsförsäkring Premium extra erbjuds dessutom en hjärt-, kärlundersökning i förebyggande syfte. 12

15 AFFÄRSOMRÅDE RISKFÖRSÄKRING INOM TJÄNSTEPENSION OCH AFFÄRSOMRÅDE TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Bliwa kompletterar tjänstepensionsplanen Tillsammans med kunder och samarbetspartners skapar Bliwa en komplett lösning med riskförsäkringar som gör företaget mer attraktivt och ger de anställda ett bra marknadsmässigt försäkringsskydd. AFFÄRSOMRÅDE RISKFÖRSÄKRING INOM TJÄNSTEPENSION Bliwas tjänstepensionsförsäkringar ingår som en del i en tjänstepensionsplan eller utgör ett komplement till en tjänstepensionsplan och ger ett komplett riskförsäkringsskydd vid sjukdom eller dödsfall. Exempel på sådana riskförsäkringar är premiebefrielseförsäkring, ITP-liknande sjukförsäkring, kompletterande sjukförsäkring och efterlevandepension. Bliwas kunder inom detta område är arbetsgivare som tecknar riskförsäkring direkt med Bliwa, alternativt genom samarbetspartners som försäkringsbolag eller förmedlare. Ökad transparens och ökad konkurrens har inneburit att premier, villkor och riskregler har blivit mer konkurrensutsatta. För större arbetsgivare, förmedlare för större grupper av företag och även för avtalsparter inom kollektivavtalade avtalsområden finns det pengar att tjäna på att handla upp riskförsäkringar separat. Dessutom kan de försäkrade få bättre villkor. Den ökade konkurrensen har lett till ett ökat fokus på kostnadseffektiv administration. I samarbete med kunder och samarbetspartners har Bliwa utvecklat kundanpassade strukturer och olika modeller för administration av riskförsäkring. Flera av Bliwas kunder anlitar externa administratörer för IT, löner, pensioner och andra förmåner. Bliwas tekniska gränssnitt gör det möjligt att effektivt och säkert utbyta information med dessa. Bliwa erbjuder även webblösningar som ger individer och företag bättre kontroll över sitt eller sin grupps försäkringsskydd. Bliwa ser ett fortsatt stort behov på marknaden inom detta affärsområde. AFFÄRSOMRÅDE TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som många arbetsgivare tecknar och betalar för sina anställda. Försäkringen har sin grund i kollektivavtal och gäller för i stort sett alla privatanställda tjänstemän mellan 18 och 70 år. När en försäkrad avlider får de efterlevande en summa pengar från försäkringen. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp. Bliwa har de senaste åren vunnit allt fler upphandlingar av tjänstegrupplivförsäkring. En viktig anledning, förutom konkurrenskraftiga priser, är Bliwas administrativa lösningar som underlättar arbetet för företagen som tecknar försäkringen, förbättrar servicen för de försäkrade och innebär att efterlevande snabbare får pengarna vid ett dödsfall. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som arbetsgivaren betalar. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period. Riskförsäkring inom tjänstepension Bliwas riskförsäkringar för tjänstepension kan innehålla flera olika försäkringar, som kan ge ekonomiskt skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Samtliga försäkringar är tjänstepensionsförsäkringar. 13

16 Hjärtsäkra Sverige en bra bit på väg SÅ HÄR GÖR DU HJÄRT-LUNGRÄDDNING 1. Livstecken Leta efter tecken på liv Andas personen normalt? Ropa på hjälp 2. Larma 112 Larma 112 om personen andas onormalt eller inte andas alls 3. Gör hjärtkompressioner Placera båda händerna ovanpå varandra mitt på bröstet Tryck 30 gånger Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm Tryck nästan 2 gånger per sekund Släpp upp bröstkorgen helt mellan kompressionerna 4. Inblåsningar steg 1 Öppna luftvägarna genom att böja huvudet bakåt med en hand på pannan och två fingrar under hakan 5. Inblåsningar steg 2 Ge två inblåsningar Blås tills bröstkorgen höjer sig Fortsätt varva med 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills du blir avlöst 6. Hjärtstartare Använd hjärtstartare om det finns Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner Rör inte patienten när du trycker på knappen Kampanjen Hjärtsäkra Sverige initierades av Hjärt-Lungfonden i januari 2013 och pågår till och med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring är huvudfinansiärer och bidrar med spridningen av kampanjen via egna kanaler och nätverk. Syftet är att rädda liv och öka antalet överlevande som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Detta är tänkt att åstadkommas genom att fler arbetsplatser är hjärtsäkra, att fler kan hjärt- lungräddning, har nära till en hjärtstartare och vågar agera vid plötsligt hjärtstopp. Det är också viktigt att öka antalet registrerade hjärtstartare i hjärtstartarregistret. Hjärtsäkra Sveriges mål är att: Dubblera antalet hjärtstartare i samhället Utbilda i hjärt-lungräddning med hjärtstartare Genomföra landsomfattande aktiviteter och kommunikation i syfte att sätta fokus på och informera om plötsligt hjärtstopp Avsätta medel till ett forskningsprojekt kring Pedagogiska aspekter vid utbildning i hjärt-lungräddning till vuxna i Sverige. RESULTAT Under året har Hjärtsäkra Sverige synts i tv, radio, print samt utomhusreklam och PRinsatser har lett till 352 artiklar. Hjärtsäkra Sverige har hjärtsäkrat Lidningöloppet och Vätterrundan. Under Lidingöloppet räddades en man några meter från mål. Under Almedalen arrangerade projektet hjärtstopps-scenarier på gator och torg och höll seminarier med hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Under året har hjärtstartare placerats ut på strategiska platser som Stockholms tunnelbana. Även flera lyckade företagssamarbeten har bidragit till ökad kunskap och fler hjärtsäkra zoner, exempelvis hjärtstartare på Tåg i Bergslagen och hjärtsäkring av 11 gallerior. Appen Rädda Hjärtat som lanserades i juni har hittills fått totalt nedladdningar. Hittills har: hjärtstartare sålts genom projektet 192 hjärtsäkrade zoner skapats personer utbildats i hjärtlungräddning hjärtstartare registrerats i hjärtstartarregistret. SVENSK STANDARD När projektet startade fanns det inte någon standard för en hjärtsäker plats. Under 2013 har ett arbete påbörjats via SIS - Swedish Standard Institut som tar sin utgångspunkt i vårt koncept Hjärtsäker Zon. Målet är att utveckla en standard som underlättar och kvalitetssäkrar handhavandet av, och informationen om, hjärtstartare och utbildning så att fler liv kan räddas. 14

17 Bliwastipendiet 2013 BLIWA STIFTELSEN Bliwa Livförsäkring grundade Bliwa Stiftelsen 2002 med syfte att aktivt stödja arbetet kring stärkt hälsa och rehabilitering. Bliwa Stiftelsen stödjer forskning, utbildning och undervisning på området. Sedan 2009 delar Bliwa Stiftelsen ut ett årligt stipendium till personer som vill genomföra forsknings- eller utbildningsinsatser för ett hållbart arbetsliv. Stipendiebeloppet för 2013 var kronor. KAN GRUPPTRYCK FÅ OSS ATT TRÄNA MER? Bliwastipendiet 2013 gick till Danilo Garcia, forskare vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Sahlgrenska Akademin. Tillsammans med Trevor Archer, professor i biologisk psykologi vid Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, ska Danilo Garcia ta reda på hur arbetsklimat, prestation, hälsa, välbefinnande och attityder till friskvård påverkas av schemalagd gruppträning på arbetstid. De ska även undersöka betydelsen av det sociala sammanhanget för människors beteende när det gäller träning. Har det någon effekt på träningsbeteendet om man får möjlighet att träna tillsammans med sina kollegor på arbetstid jämfört med om man ges samma möjlighet till träning på arbetstid men på egen hand? Det handlar alltså såväl om fysiska som sociala faktorer. 15

18 16

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, organisations nummer , med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december ORGANISATION Bliwa Livförsäkring är moderbolaget i koncernen som också består av helägda dotterbolagen Bliwa Skadeförsäkring AB och Bliwa Försäkringstjänst AB (under likvidation). All personal i Bliwakoncernen (fortsättningsvis benämnt Bliwa) är anställd i moderbolaget, som bedriver verksamheterna i dotterbolagen enligt uppdragsavtal. Syftet med en samlad organisation är att göra det enklare för kunderna samt att uppnå intäkts- och kostnadssynergier. VERKSAMHET Bliwa Livförsäkring erbjuder såväl frivillig som obligatorisk försäkring för grupper, inom livförsäkring och skadeförsäkring. Livförsäkringsrörelsen omfattar frivillig grupplivförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, familjeskyddsförsäkring, efterlevandepension samt tjänstepensionsklassad sjuk- och premiebefrielseförsäkring. Skadeförsäkringsrörelsen i moderbolaget omfattar sjuk- och sjukvårdsförsäkring samt olycksfalls- och barnförsäkring. Skadeförsäkringsrörelsen i dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring omfattar inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Dotterbolaget Bliwa Försäkringstjänst är valcentral för vissa pensionsavtal. Bolaget är under likvidation. Bliwas kunder utgörs av cirka företag, varav ett drygt 30-tal av Sveriges 100 största samt 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden VÄSENTLIGA HÄNDELSER Tillväxt: Tillväxten under 2013 är den högsta i Bliwas 10-åriga historia. Finansiellt resultat och ställning: 2013 blev ett starkt år både vad gäller resultat och ställning. Solvensgraden i moderbolaget ökade till 427 procent (359). Kapitalförvaltning: Placeringsportföljen utvecklades mycket positivt. Totalavkastningen uppgick till 8,2 procent i koncernen och 8,5 procent i moderbolaget. Medarbetare: Antalet medarbetare ökade med 21 procent. Under 2014 kommer antalet anställda fortsätta öka. Regelverk: I december 2013 togs beslut om ett direktiv som innebär att Solvens 2 ska tillämpas från januari Bliwas förberedelsearbete inför Solvens 2 fortsätter enligt plan. Begriplighet: Bliwa inledde arbete kring begriplighet. Syftet är att de försäkrade ska bli mer trygga genom att de förstår Bliwas försäkringserbjudande och sitt försäkringsskydd. Aktieägartillskott: Moderbolaget lämnade ett aktieägartillskott till Bliwa Skadeförsäkring uppgående till 30 MSEK. FORTSATT TILLVÄXT Under 2013 fortsatte Bliwa att utveckla affären med inriktning mot stora företag samt organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Flera nya stora kunder tillkom under 2013, men framför allt breddades affären gentemot befintliga kunder. Affärstillväxten var den bästa hitintills i Bliwas 10-åriga historia. Under 2013 vann Bliwa en omfattande upphandling med Ledarna Sveriges chefsorganisation, som sedan 2005 är en betydande kund inom organisationssegmentet. Sedan 2003 har den genomsnittliga årliga procentuella premietillväxten i koncernen uppgått till cirka 19 procent per år. Premietillväxt, koncern MSEK FINANSIELLT RESULTAT OCH STÄLLNING Nedan kommenteras koncernens och moderbolagets finansiella resultat och ställning. För ytterligare information hänvisar vi till räkningarna, noterna samt till femårsöversikterna. Stark utveckling under , koncern MSEK Kapitalbas Försäkringstekniska avsättningar Premier Resultat Koncern Årets resultat före skatt uppgick till 126 MSEK (92). Förutom vad som beskrivs nedan under moderbolaget påverkades koncernens resultat positivt av Bliwa Skadeförsäkring resultat på 9 MSEK (8) och negativt av IAS 19 värderingen av pensionsskulden på 7 MSEK ( 1 MSEK). Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 126 MSEK (91). Moderbolag Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 124 MSEK (85). Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 111 MSEK (73). Det positiva resultatet genererades huvudsakligen från kapitalförvaltningsverksamheten. Resultatet påverkades också positivt av vissa reservupplösningar av engångskaraktär. En övrig teknisk kostnad på 25 MSEK, också av engångskaraktär, belastade resultatet. Redovisning som försäkringsteknisk avsättning var inte möjlig i bokslutet då försäkringsansvaret inte övertagits per balansdagen. Premieinkomst Koncern Premieinkomsten uppgick till 357 MSEK (299) och ökade därmed med 19 procent före avgiven återförsäkring. Premieinkomsten för egen räkning uppgick till 341 MSEK (286). Ökningen berodde främst på växande bestånd och breddad affär gentemot befintliga kunder. Flera större nya kunder tillkom också. I Bliwa Skadeförsäkring bestod ökningen av beståndsökningar och premiejusteringar. Premiejusteringarna genomfördes i enlighet med resultatdelningsavtal för att möta de högre skadekostnader som orsakas av en fortsatt hög arbetslöshet. Moderbolag Premieinkomsten i moderbolaget uppgick till 212 MSEK (195) och ökade därmed med knappt 9 procent före avgiven återförsäkring. Premieinkomsten för egen räkning uppgick till 197 MSEK (184). Ökningen berodde på växande bestånd och breddad affär gentemot befintliga kunder samt flera nya kunder. Försäkringsersättningar Koncern Försäkringsersättningarna för egen räkning uppgick till 186 MSEK (223) inklusive förändringar i livförsäkringsersättningar. Dessa består av utbetalda försäkringsersättningar samt förändring i försäkringstekniska avsättningar. 17

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Försäkringsersättningarna för 2013 påverkades positivt av vissa reservupplösningar av engångskaraktär men negativt av ökade skadeutbetalningar främst inom inkomstförsäkringen i Bliwa Skadeförsäkring. Dessa berodde främst på längre ersättningsperioder och högre dagersättningar. Den totala skadekvoten, det vill säga försäkringsersättningar i förhållande till premieinkomst, uppgick till 55 procent (78). Den låga kvoten förklaras främst av reservupplösningar. De försäkringstekniska avsättningarna uppgick totalt till 426 MSEK (454). Moderbolag Försäkringsersättningarna inklusive förändringar i livförsäkringsersättningar för egen räkning uppgick till 76 MSEK (126). Försäkringsersättningarna för 2013 påverkades positivt av vissa reservupplösningar av engångskaraktär framförallt inom tjänstegrupplivförsäkringen. Den totala skadekvoten, uppgick till 38 procent (69). Den låga kvoten förklaras av reservupplösningar. De försäkringstekniska avsättningarna uppgick totalt till 361 MSEK (398). Försäkringsersättningar, moderbolag % År 2012 År Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Kapitalavkastning Koncern Resultatet från kapitalavkastningen netto uppgick till 112 MSEK (90). Totalavkastningen uppgick till 8,2 procent (6,9). Den goda utvecklingen berodde på att aktieportföljerna både gällande svenska och globala aktier gått mycket starkt Även ränteportföljen och investeringar i alternativa tillgångsslag bidrog med ett positivt resultat. Den genomsnittliga 20 Förändring i livförsäkringsavsättning Försäkringstekniska avsättningar, moderbolag MSEK Övergångskollektivet Övrig affär totalavkastningen under de senaste 5 åren uppgår till 6,7 procent. Placeringsportföljen förvaltas i huvudsak genom fondförvaltning med etablerade och väl ansedda förvaltare i Sverige och utomlands. Portföljen består till övervägande del av likvida aktie-, ränte- och alternativa fonder samt obligationer. Kapitalförvaltningskostnaderna uppgick till 6,1 MSEK (4,8). Moderbolag Resultatet från kapitalavkastningen netto uppgick till 105 MSEK (83). Totalavkastningen uppgick till 8,5 procent (6,9), vilket är 3,3 procent bättre än bolagets jämförelseindex. Den goda resultatutvecklingen berodde, som ovan beskrivits, på en gynnsam utveckling på främst aktiemarknaden och på en väl avvägd tillgångsfördelning. Den genomsnittliga totalavkastningen under de senaste 5 åren uppgår till 6,7 procent. Kapitalförvaltningskostnaderna uppgick till 5,7 MSEK (4,1). Allokering av totala placeringstillgångar 31 december 2013, moderbolag Räntebärande värdepapper 56% Svenska aktier 21% Utländska aktier 9% Alternativa investeringar 14% Driftskostnader Koncern Driftskostnaderna i koncernen uppgick till 107 MSEK (72). I kostnadsökningen ingick, utöver det som specificerats för moderbolaget nedan, också en negativ effekt till följd av IAS 19 värdering av pensionsskulden som endast påverkade resultatet på koncernnivå. Systemutvecklingskostnader relaterade till Solvens 2 för koncernen, utöver kostnader för bolagets egen personal, uppgick under 2013 till cirka 14,2 MSEK (5). Se avsnitt Regelverk för mer information. Samtliga utvecklingskostnader kostnadsfördes både i koncernen och i moderbolaget under året. Moderbolag Driftskostnaderna uppgick till 73 MSEK (54). Ökningen i driftskostnader är i huvudsak en följd av växande affär och Solvens 2-anpassning av verksamhet och IT-system. Bliwa bedriver en verksamhet som är starkt regelverksstyrd. Betydande förändringar i regelverk har inneburit att kostnaderna för regelverksimplementering och regelefterlevnad har ökat de senaste åren. Flera av de rekryteringar och investeringar bolaget har genomfört, samt arbete som lagts ner av befintlig personal, har föranletts av nya och högre krav på intern styrning och kontroll enligt befintligt och kommande regelverk, samt kraftigt ökade krav vad gäller rapportering. Satsningarna förväntas ge positiva effekter i form av effektivare kapitalanvändning, bättre underlag för affärskritiska beslut, minskad risk för sanktioner samt mindre risk för förluster till följd av oönskat risktagande. Moderbolagets andel av utvecklingskostnader relaterade till Solvens 2 uppgår till 10 MSEK. Som nämnts ovan kostnadsfördes samtliga utvecklingskostnader både i koncernen och i moderbolaget under året. Växande affär ställer nya och högre krav samt innebär ökade kostnader för administration och personal. Kostnadsökningen för växande affär beror i hög grad på implementering av och förberedelse för det nya avtalet med Ledarna. Avtalet har i sin tur inte haft någon väsentlig effekt på premierna under 2013 eftersom det går igång först Finansiell ställning Koncern Placeringstillgångarna ökade till MSEK (1 446) till följd av växande affär och positivt resultat. De försäkringstekniska avsättningarna minskade till 426 MSEK (454). Minskningen förklaras främst av reservupplösningar av engångskaraktär och att FI:s föreskrift om val och beräkning av diskonteringsräntor infördes. Implementeringen ledde till att fler reserver nu diskonteras mot tidigare, vilket fått till effekt att de försäkringstekniska avsättningarna minskat, dock i begränsad omfattning på grund av gällande ränteläge. Gruppsolvenskvoten uppgick till 6,7 (6,0). Solvensgraden uppgick till 393 procent (352), vilket utgör en betryggande nivå. Solvens mäter gruppens förmåga att infria alla sina åtaganden. Den erforderliga solvensmarginalen, som är det regelverksstyrda kapital och den marginal som krävs utöver de försäkringstekniska avsättningarna, uppgick vid årets utgång till 162 MSEK (165). Kapitalbasen uppgick till MSEK (998) och överskottet uppgick därmed till betryggande 915 MSEK (833). Balansomslutningen uppgick till MSEK (1 599) och det egna kapitalet uppgick till MSEK (938). Moderbolag Placeringstillgångarna ökade till MSEK (1 363), främst på grund av högre premievolymer och ökade orealiserade vinster i kapitalförvaltningsverksamheten på grund av gynnsam marknadsutveckling. De försäkringstekniska avsättningarna minskade till 361 MSEK (398). Minskningen förklaras främst av reservupplösningar av engångskaraktär och införande av FI:s föreskrift om val och beräkning av diskonteringsräntor enligt beskrivning nedan. Solvenskvoten uppgick till 7,5 (6,5). Solvensgraden uppgick till 427 procent (359), vilket 18

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE utgör en betryggande nivå. Solvens mäter företagets förmåga att infria alla sina åtaganden. Den erforderliga solvensmarginalen, som är det kapital och den marginal som krävs utöver de försäkringstekniska avsättningarna, uppgick vid årets utgång till 136 MSEK (145). Kapitalbasen uppgick till MSEK (942) och överskottet uppgick därmed till betryggande 879 MSEK (797). Balansomslutningen uppgick till MSEK (1 431) och det egna kapitalet uppgick till 938 MSEK (838). MEDARBETARNA En grundläggande förutsättning för Bliwas långsiktiga utveckling och konkurrenskraft är att medarbetarnas resurser tas tillvara på rätt sätt. Personalens kompetens och engagemang är en avgörande framgångsfaktor för Bliwa. Bolaget har en positiv utveckling som medför utmaningar av olika slag; växande affär, ett ökande antal anställda och mer omfattande regelverk ställer krav på förändring och utveckling av såväl organisation som arbetssätt. För att möta utmaningarna har vi under året initierat ett förändrings- och utvecklingsarbete som vi benämner Bliwa 2.0. Syftet är att under år 2013 och 2014 genomföra en rad olika utvecklingsinsatser som sammantaget ska leda till att organisation och arbetssätt uppgraderas utifrån nya behov och krav. Centrala delar i detta arbete handlar om att skapa och tydliggöra utvecklingsmöjligheter för medarbetare som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen och att bygga vidare på en positiv företagskultur som främjar trivsel, engagemang och arbetsglädje. Bliwa är en hjärtsäker arbetsplats med egen hjärtstartare och regelbunden utbildning i hjärt- och lungräddning för alla anställda. I slutet på året hade Bliwa 57 anställda, en ökning med 21 procent från föregående år. Principer och processer för ersättningar och förmåner framgår av not 48. REGELVERK Solvens 2 I december 2013 togs beslut om ett direktiv som innebär att Solvens 2 ska tillämpas från och med 1 januari Den 31 mars 2015 ska Solvens 2-direktviet vara införlivat i svensk rätt. Förseningarna i införandet av Solvens 2 innebar att den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA (European Insurance and Occcupational Pensions Authority) beslutade att införa rekommendationer (guidelines) i form av så kallade förberedelseregler. Dessa rekommendationer ska verka för att både tillsynsmyndigheter och försäkringsföretag vidtar tillräckliga åtgärder för att förbereda sig inför ikraftträdandet av Solvens 2. Finansinspek- tionen kommer att följa rekommendationerna vilket innebär att de gäller från och med 1 januari Bliwas arbete med Solvens 2 har under 2013 haft två huvudsakliga målsättningar. Dels att skapa förutsättningar för att Bliwa ska kunna uppfylla Solvens 2-regelverket i sin helhet, nu med 1 januari 2016 i sikte. Dels att medverka i den process som lett fram till förberedelsereglernas införande, vilket har inneburit medverkan i remissarbete samt planering avseende förberedelsereglerna. Bliwas arbete med Solvens 2 under året har huvudsakligen omfattat arbete gentemot uppfyllandet av Solvens 2-regelverket i sin helhet. Styrelserna i moderbolaget samt dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring beslutade i slutet av 2012 om systemutveckling och systeminvesteringar för att uppfylla Solvens 2:s kvantitativa krav samt krav på rapportering. Arbetet har bedrivits i projektform under hela 2013 och fortsätter även under Under senare delen av året 2013 har leveranser från projektet skett och arbetet har därmed börjat övergå i förvaltning. Arbetet med Solvens 2:s kvalitativa krav har fortsatt inom områdena företagsstyrning, riskhantering och ORSA (egen risk och solvensbedömning). I enlighet med förberedelsereglerna är målet att en FLAOR (förenklad ORSA) ska genomföras och rapporteras till Finansinspektionen under senare delen av IFRS Enligt den internationella redovis ningsstandarden, IFRS 4, ska försäkringskontrakt klassificeras som försäkringsavtal eller som investeringsavtal. Kontrakt som innehåller betydande försäkringsrisk klassificeras som försäkringsavtal och redovisas i enlighet med IFRS 4. Bliwas utfärdade avtal har klassificerats som försäkringsavtal, se Not 1. Utvecklingen av IFRS 4 har pågått under flera år under ledning av International Accounting Standards Board (IASB). Fas 2 av standarden syftar till att formulera principer för enhetlig värdering av försäkringskontrakt mellan de europeiska medlemsstaterna, något som idag saknas. I juni 2013 utfärdade IASB ett så kallat exposure draft av en ny standard. Utkastet har genomgått en remissrunda vars svar nu behandlas av IASB. Troligen kan en fullständig standard komma ut under sommaren 2014, med ikraftträdande den 1 januari 2018, men osäkerhet råder fortfarande. Bliwa följer kontinuerligt utvecklingen och har påbörjat arbetet för att uppfylla regelverket när det blir tillämpligt. FI:s ändrade föreskrift om diskonteringsräntor FFFS 2013:23 Per 31 december 2013 började FI:s ändrade föreskrift om val och beräkning av diskonteringsräntor av försäkringstekniska avsättningar att gälla. Metoden är en anpassning till den metod som förväntas i Solvens 2. Reglerna har påverkat försäkringsersättningarna för 2013 positivt, dock i begränsad omfattning på grund av rådande ränteläge, då diskontering nu införs på betydligt fler produkter än tidigare och med nytt beräkningssätt. Detta gäller samtliga livförsäkringsavsättningar och sjukräntor i Bliwa Livförsäkring. Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Den 1 september 2013 ändrades lagen om arbetslöshetsförsäkring med syfte att förkorta tiden i arbetslöshet. Regelverket om åtgärder innehåller nu tre typer av förseelser av olika allvarlig grad: att missköta sitt arbetssökande, att förlänga sin tid i arbetslöshet samt att orsaka sin arbetslöshet. Upprepade förseelser av samma typ leder till avstängning från ersättning i allt längre perioder. Samtidigt avskaffades åtgärden; nedsättning av ersättning. A-kassornas ställer högre krav på den som gör anspråk på arbetslöshetsersättning och har infört sanktionssystem där arbetslösa riskerar utebliven eller nedsatt a-kassa om föreskrivna aktiviteter inte genomförs. Bliwa utvärderar löpande effekterna av lagändringen på bolagets skadeutfall. Tjänstepensionsföretagsutredningen Regeringen beslutade den 21 mars 2013 om att utredaren Tord Gransbo ska ta fram ett förslag på ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen har antagit namnet Tjänstepensionsföretagsutredningen. Utredningen ska lämna sitt förslag den 30 maj För moderbolaget är utredningen av intresse eftersom bolaget idag bedriver så kallad blandad verksamhet; både tjänstepensions- och övrig livförsäkringsverksamhet. Utredningen har bland annat till uppgift att analysera och överväga hur tillämpningsområdet för den nya lagstiftningen ska avgränsas. Frågan är högst relevant och Bliwa Livförsäkring bevakar och följer utvecklingen av regelverket, bland annat genom Svensk Försäkring. HJÄRTSÄKRA SVERIGE Bliwa har under flera år samarbetat med Hjärt-Lungfonden i arbetet för att minska dödligheten vid plötsligt hjärtstopp, bland annat genom att hjärtsäkra arbetsplatser med hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning. Begreppet hjärtsäker arbetsplats har definierats, inom samarbetet med Hjärtlungfonden, utifrån ett antal kriterier. Under hösten 2012 utvidgades samarbetet genom att Bliwa Livförsäkring, AFA Försäkring och Hjärt-Lungfonden ingick ett 3-årigt avtal med syftet att bidra till ett hjärtsäkert Sverige. Genom att bidra till fler hjärtstartare i Sverige och öka kunskapen och tryggheten att våga agera om någon i ens närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp så kan vi rädda liv, både bland Bliwas försäkrade och i samhället i stort. Kampanjen, som planeras pågå under 3 år, omfattar informations- och utbildningsinsatser, utveckling av webbverktyg, aktiviteter för att öka antalet hjärtstartare i samhället, samt forskningsprojekt. Bliwa Livförsäkring bidrar med 3 MSEK per år till kampanjen. 19

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2014

Innehåll. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2014 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2014 Innehåll II Om Bliwa 1 Bliwakoncernen 2014 2 Vd har ordet 4 Bliwas affärsmodell 6 Bliwa växer och trivs 8 Bliwas affärsområden 10 Gruppförsäkring 10 Inkomstförsäkring

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Innehåll Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2011

Innehåll Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Årsredovisning 2011 Innehåll Det här är Bliwa... 1 Uppnått under 2011...2 Vd har ordet...4 Bliwas affärsområden...6 Sjukvårdsförsäkring...7 Bliwas affärsmodell...8 Bliwas samhällsansvar... 10 Fler överlever hjärtstopp...

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Innehåll Det här är Bliwa 1 Bliwakoncernen 2012 2 Vd har ordet 4 Sammhällets skydd räcker inte till 6 Nyttan av försäkring i grupp 7 Affärsområde gruppförsäkring

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2016-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2015-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer