8. Folkhögskola. Medborgarbildning i lokalsamhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Folkhögskola. Medborgarbildning i lokalsamhället"

Transkript

1 8. Folkhögskola Att utöva inflytande kan ses både ur ett rättighets- och ett skyldighetsperspektiv. Rättigheten skulle då kunna bestå av att få vistas i en offentlighet, att uttrycka sig och diskutera och därmed kunna bilda sig en uppfattning för att kunna positionera sig själv, välja och formulera sitt livsprojekt i samspel med andra. Skyldigheten skulle kunna bestå av samma dimensioner, men omvänt. Från tidigare kapitel har vi sett att staten garanterar vissa rättigheter, men underliggande finns också en förväntan om att medborgaren ska använda sig av dessa, det finns en indirekt skyldighet. De personer som intervjuats om inflytande deltog i offentligheter såsom exempelvis föreningsliv, men vid intervjutillfället deltog de sällan i kurser på folkhögskola eller i studiecirklar. Vilka möjligheter för att bilda sig en uppfattning, vilka diskussionstillfällen, vilka mötesplatser skulle de finna om de sökte sig till folkbildande verksamheter? När personer väl är på en mötesplats, reell eller virtuell, vad rör sig samtalet då om? Om vi jämför med Habermas modell med system och livsvärld kan vi se om personerna orienterar sig till livsvärlden eller till systemen. De skulle exempelvis kunna tala om sig själva utifrån livsvärldsperspektiv och diskutera sin föräldraroll, eller kanske tala om sig själva utifrån livsvärldens offentliga sfär och diskutera utifrån att de är medborgare. Eller varför inte tala om sig själva utifrån det ekonomiska systemet och diskutera utifrån att de är yrkesmänniskor? Personerna skulle kunna tala om sig själva utifrån en individuell och/eller kollektiv identitet och diskussionerna skulle också kunna leda fram till en samordnad handling. Vi vänder oss nu till folkhögskola och studieförbund och börjar med folk- 155

2 högskola. Jag har valt att presentera vissa delar av verksamheten förhållandevis detaljerat eftersom verksamheterna skiljer sig i flera avseenden mellan folkhögskola och studieförbund. Kapitel 8 är indelat i flera avsnitt där vi först får en presentation av hur en folkhögskola informerar om sin verksamhet. Informationen kan ses som ett sätt att vara offentlig. Denna presentation följs av att verksamheten inom en folkhögskola beskrivs. Jag går sedan direkt in i verksamheten, in i rummen, i korridorerna, i kafferummen och genomför observationer. Observationerna presenteras i berättande ton för att läsaren, åtminstone i viss mån, ska kunna följa ett händelseförlopp (Larsson, 1998b). Genom den berättande texten markeras också att studien är lokal. I kommentarerna berättar deltagarna för oss om vad som händer i Eskilstuna. Efter att observationer genomförts vid estetiska linjen sker en analys där de centrala begreppen är att utgöra en offentlighet, träna för offentlighet och själv gå ut i offentlighet, exempelvis i opinionsbildning. Därefter genomförs observationer vid allmänna kursen och de centrala begreppen används även här för en analys men de utökas också med nya begrepp. I nästa kapitel, kapitel 9, där studieförbunden presenteras, återkommer detta analysschema. Men först söker vi oss till en folkhögskola. 8.1 Att finna folkhögskolor Folkhögskolan kan vara mer eller mindre offentlig. För att finna information om Eskilstuna folkhögskola kan vi gå till skolans hemsida på internet, tryckt informationsmaterial, verksamhetsberättelse och få muntlig information från deltagare och personal. Eskilstuna folkhögskola har också samverkan med Arbetsförmedlingen och informerar om sin verksamhet. Annonsering om kurser sker i dagspressen. Slutligen finns Folkhögskolornas informationstjänst, fin, en verksamhet inom Folkbildningsrådet, som informerar om folkhögskolornas verksamhet genom att bland annat ge ut en katalog och ha en hemsida på internet. Varje år genomför Eskilstuna folkhögskola utåtriktad verksamhet. Den kan bestå av öppet hus, julmarknad eller vårmarknad i skolans egna lokaler eller att allmänna kursen med tillval drama och estetlinjen exempelvis deltar i Fristadsnatten med skådespel respektive konstutställning. 156

3 8.2 Eskilstuna folkhögskola Organisation Eskilstuna folkhögskola har en lokal på Faktoriholmarna och en på Munktellområdet. Folkhögskolan kan också tillfälligt bedriva kurser i andra lokaler, till exempel om en kortkurs genomförs i en lokal i ett bostadsområde. De personer som deltar benämns inte elever utan deltagare, men ibland använder deltagarna och personal på folkhögskolan själva beteckningen elev. Folkhögskolornas informationstjänst (fin) använder benämningen studerande i katalog från 2001 (fin, 2001a). I denna studie försöker jag i möjligaste mån använda beteckningen deltagare, det går dock inte alltid att följa detta konsekvent. Skolan är ett externat, vilket innebär att deltagarna inte bor på skolan. Istället informerar skolan om olika fastighetsbolag som kan erbjuda bostad och vi vet sedan tidigare kapitel att det fanns bostäder i Eskilstuna sommaren Att skolan är externat får som konsekvens att det inte finns något storkök i drift vid skolan. Istället finns en kafeteria som drivs av skolans elevkår. Eskilstuna folkhögskola har Landstinget i Sörmlands län som huvudman. Verksamheten finansieras genom landstingsbidrag, statsbidrag och avgifter som deltagarna betalar för kursmaterial. Vid Eskilstuna folkhögskola erbjuds allmän kurs, estetisk linje, kurs för långtidssjukskrivna samt kortkurser, så kallade Känn dig för-kurser. Undervisningen är gratis, men deltagare får betala viss kurslitteratur och eventuella studieresor. Deltagarna vid estetlinjen har en högre kostnad för material än de som deltar i allmänna kursen. Deltagarna får information om olika möjligheter att finansiera studierna och personal vid skolan kan hjälpa till att skriva ansökningar och i viss mån förhandla med exempelvis försäkringskassa och socialförvaltning om finansiering. Deltagarna anger hur studierna finansieras, bland annat för att personalen vid folkhögskolan ska kunna följa upp närvaro, vilket krävs för vissa finansieringsformer. När deltagarna finansieras via allmänna medel finns de i en särskild offentlighet, i ett system där närvaron kontrolleras. De aktuella finansieringsformerna var Svuxa (särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa), särskilt vuxenstudiestöd för personer med arbete, studiehjälp (elever under 20 år), studiebidrag (enbart bidrag), studiemedel (både bidrag och lån) och särskilt utbildningsstöd (för arbetslösa eller att arbetsplatsen anställer långtidsarbetslös som vikarie). Dessa medel distribueras via Centrala studiestödsnämnden. Till detta kommer sjukbidrag och aktivitetsstöd som båda distribueras via Försäkringskassan samt försörjningsstöd från socialförvaltningen. Posten övrigt finns också som exempelvis kan innebära att personen är ålderspensionär. Vanligast förekommande studiefinansieringsformen 157

4 var studiemedel (70 deltagare), men 124 deltagare anger annan form (Eskilstuna folkhögskolas elevregister, december 2001). De åldersgrupper som folkhögskolan vänder sig till är personer som fyller 18 år det år studierna påbörjas och äldre. Om det är en yngre person som går ett individuellt program i gymnasieskolan kan även den personen delta i kurserna (sfs 1998:973). De senaste läsåren har det inte varit aktuellt med yngre deltagare vid Eskilstuna folkhögskola. Skolan har ungefär 230 deltagare. Varje folkhögskola är skyldig att erbjuda allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, i en omfattning som motsvarar minst 15 procent av verksamheten för att få statsbidrag (sfs 1998:973). Det finns också möjlighet att ge kurser på högskolenivå och särskilda kurser, exempelvis för utbildning till fritidsledare eller journalist, men detta genomförs inte vid denna folkhögskola. Istället har Eskilstuna folkhögskola en allmän kurs och en estetisk linje (beteckningarna kurs och linje är enligt Eskilstuna folkhögskolas egen beskrivning). Eskilstuna folkhögskola har valt att organisera de allmänna kurserna så att en allmän kurs erbjuds med tre årskurser som pågår under 40 veckor per läsår. Läsåret 2000/2001 deltog 125 deltagare. Främst kommer deltagarna från Eskilstuna och närliggande områden. Kursen ska ge grundläggande kunskaper i ämnen som svenska, engelska, matematik, religion, samhälls- och naturkunskap, men syftar också till att ge en bred allmänbildning. Deltagarna kan också välja tillvalsämnen som dataorientering och psykologi. Om deltagarna vid den allmänna kursen har en kortare skolutbildning börjar de i första årskursen. I första årskursen finns specialgrupper för invandrare som vill läsa svenska 2 (svenska 2 är svenska som andra språk) och för deltagare som har problem med att läsa och skriva. Om deltagarna gått grundskola och något år på gymnasienivå kan de istället börja i andra eller tredje årskursen. I andra och tredje årskursen finns möjlighet att välja inriktning mot data, drama/teater, miljö eller bild, färg och form. Under läsåret 2000/2001 deltog sammanlagt 45 deltagare i andra och tredje årskursen. Kursen kan ge allmän behörighet till högskolestudier och särskild behörighet i vissa ämnen. Deltagarna kommer från Eskilstuna och närliggande områden, men också från andra delar av Sverige. Den andra utbildningen är estetisk linje som pågår under 38 veckor per läsår. Deltagarna kan studera under ett eller två läsår. Under läsåret 2000/2001 deltog sammanlagt 49 deltagare på estetlinjen (till detta kommer 27 deltagare från allmänna kursens bild, färg och formkurs, sommarkursdeltagare och en särskild kurs för personer med psykiska problem). Vid denna linje erbjuds deltagarna möjlighet till kreativ utveckling och får erfarenhet av olika material och tekniker. Dessutom ingår teori, såsom konsthistoria och kulturhistoria med litteratur. Genom undervisningen ska intresse skapas för konstens bety- 158

5 delse och villkor och dess möjligheter att påverka vår tillvaro. Deltagarna visar arbetsprover vid ansökan till första året. Under första året prövas olika tekniker. Efter första året har deltagarna behörighet att söka till exempelvis bildlärarlinje vid Konstfack. De deltagare som önskar gå ett andra år ansöker om detta och visar arbetsprover igen. Lärarna har också under året bildat sig en uppfattning om huruvida deltagarna använder sig av lärandemiljön eller markerar ett avstånd, exempelvis genom att inte närvara. Det finns varje läsår en eller två personer som gått likvärdig utbildning på annan folkhögskola som ansöker till årskurs två. Andra året sker ett val av fördjupning inom två eller flera tekniker. Valet sker mellan målning, kroki, teckning, skulptur, grafik, foto och keramik. Eskilstuna folkhögskola anordnar i samverkan med kommunen och försäkringskassan en kurs för långtidssjukskrivna som vårdats inom psykiatrin. Kursen är på halvtid under en termin (20 veckor). Syftet är att deltagarna ska komma igång inför vidare studier eller återgång till arbetslivet. Under läsåret 2000/2001 deltog 11 personer i förmiddagsgruppen och 6 i eftermiddagsgruppen. Deltagarna kommer från Eskilstuna och närliggande områden. Under fyra somrar har estetlinjen erbjudit sommarkurser under en vecka. Sommaren 2001 erbjöds målning, foto och grafik (fin, 2001b) och det som sedan genomfördes var foto med 5 deltagare, måleri med 23, grafik med 11 och rakubränning med 22 deltagare. Deltagarna betalar ingen avgift för kursen, men för materialet. Kurserna annonseras på fin:s hemsida, folkhögskolans egen hemsida, i dagspress samt informeras om när folkhögskolan har öppet hus. Förutom längre kurser erbjuds kortkurser som anordnas av skolan eller skolan i samarbete med studieförbund, fackförbund eller andra organisationer. Kurserna kan innehålla olika ämnen såsom föreningskunskap, arbetsrätt, kommunikation, eu-kunskap eller konst. Dessutom samarbetar skolan med olika studieförbund och genomför studiecirklar. En särskild form av kortkurser är de känn dig för -kurser som anordnas. Under läsåret 2000/2001 anordnade folkhögskolan en kurs i en lokal belägen i bostadsområdet Råbergstorp, tio minuters bussväg från centrala Eskilstuna. Syftet var att visa möjligheterna inom folkhögskolan och erbjuda ytterligare kurser. När deltagarna gått en kurs kan Eskilstuna folkhögskola lämna ett kursintyg. Deltagarna som gått igenom årskurs 2 eller årskurs 3 på allmänna kursen kan få ett studieomdöme som omfattar deltagarens studieförmåga om denne ansöker om det (Karlsson, 2001). Nedanstående tabell visar antalet deltagare under höstterminerna i vad som i Folkbildningsrådets statistik betecknas som lång allmän kurs, lång särskild kurs samt särskild utbildningsinsats. Antalet deltagare i sommarkurs ingår inte. 159

6 Tabell 5: Deltagare vid Eskilstuna folkhögskola Antal kvinnor och olika åldersgrupper. Numeriska tal. År Termin Del- Antal tagare kvinnor Källa: Folkbildningsrådet, statistik via scb. 2001a. Av tabellen framgår att antalet deltagare är ungefär detsamma över de fyra åren. Det finns en överrepresentation av kvinnor samtliga fyra år. Däremot sker en förändring av ålderssammansättningen vilket är lättare att se om siffrorna omvandlas till procent. Tabell 6: Deltagare vid Eskilstuna folkhögskola Andel kvinnor och olika åldersgrupper. Procent. År Termin Antal Andel deltagare kvinnor Källa: Folkbildningsrådet, statistik via scb. 2001a. Vi ser då att den yngre ålderskategorin ökat i förhållande till andra ålderskategorier år Både ålderskategorin och har minskat med 5 procentenheter. I ett nationellt perspektiv är tendensen likartad under motsvarande tidsperiod. För folkhögskolorna totalt har andelen deltagare mellan år ökat 1 1 I den mån summan horisontellt inte blir 100 procent beror detta på att avrundning har genomförts. 160

7 från 44 till 52 procent och andelen i ålderskategorierna och har minskat. Däremot har andelen äldre, i ålderskategorin 61 och äldre ökat från knappt 5 procent till drygt 10 procent på nationell nivå (Folkbildningsrådet, statistik, 2001a). Den tendensen finns inte inom Eskilstuna folkhögskola. Verksamheten brukar presenteras i form av så kallade deltagarveckor eftersom statsbidrag utgår enligt detta sätt att redovisa. På grundval av resultat från läsåret innan tilldelas Eskilstuna folkhögskola ett antal deltagarveckor och har därmed ett så kallat volymmål. Med antalet rapporterade deltagarveckor som grund får Eskilstuna folkhögskola statsbidrag. Förutom kursverksamhet arbetar folkhögskolan också med projektverksamhet. Som ett exempel kan nämnas att under läsåret 2000/2001 deltog folkhögskolan i ett så kallat Integrationsprojekt som initierats och finansierats av Landstinget Sörmland. Som andra exempel kan nämnas att skolan bedriver biståndsverksamhet i orten Bauska i Lettland. För att organisera all denna verksamhet finns 32 lärare med hel- eller deltidsanställning och på kansliet finns 1 elevassistent, 4 expeditionspersonal, 1 städerska, 1 vaktmästare och 1 rektor. Den rytm som finns i verksamhetsåret inramas av starten på hösten och avslutningen inför sommaren. Det finns också en parallellrytm eftersom det finns kortkurser och sommarkurser. 8.3 Observationer vid estetiska linjen Mötesplats Det utbud som Eskilstuna folkhögskola presenterar i form av kurser är möjliga mötesplatser, här kan diskussioner föras. Möjliga mötesplatser är också de fysiska rum som deltagarna vistas i. Slutligen finns också mötesplatser i form av diskussioner inom kommittéer och vid elevrådet samt då föreläsare inbjuds. Folkhögskolan har också datorer som deltagarna kan använda. Folkhögskolan kan på olika sätt utgöra en offentlighet och träna för offentlighet. Vad kan då en deltagare möta för diskussionsmöjligheter och mötesplatser i realiteten? Vad händer i dessa diskussioner? Låt oss göra besök och se vad som händer. Mina första besök på folkhögskolan gjordes vid den allmänna kursen, men jag hade först möjlighet att observera vid den estetiska linjens verksamhet och börjar därför presentera observationer och tolkning ifrån estetlinjen. 161

8 8.3.2 Lokal och tillgänglighet Estetlinjens verksamhet genomförs i lokaler som finns fem minuters promenadväg från Faktoriholmarna inom det så kallade Munktellområdet. Inom området finns ett tjugotal byggnader och estetlinjen hyr flera plan i ett rött tegelhus med fönster åt två håll. Ytterdörren är kodad och denna kod byts med jämna mellanrum. Både deltagare och personal informeras om koden. Deltagarna har tillgång till lokalerna även på kvällar och helger. I nedre planet finns flera salar som används till konstnärlig verksamhet och här brukar ofta grupperna för personer med psykiska funktionshinder ha sin verksamhet. En trappa upp leder till en kapphall och vidare till ett mycket stort rum som också har köksutrustning. I detta rum finns kafeterian och från denna sträcker sig sedan korridorer till teorisalar, rum för administration, lager, toaletter, konsthantverkssalar. Det finns även en balkong i anslutning till kafeterian. De flesta av konsthantverkssalarna har fönster både in emot korridoren och ut mot gården. Varje vecka har två deltagare ansvar för kafeterian. En husmor och en husfar utses bland eleverna. Dessa planerar inköp i samråd med verksamhetsföreståndaren. Går vi först till höger kommer vi till salen för keramik. Mitt emot den salen finns expedition och ett rum för verksamhetsföreståndaren. Fortsätter vi korridoren fram kommer vi till toaletter, vilrum, mindre rum för möten, datasal och en teorisal. Datasalen och teorisalen är låsta. Går vi istället till vänster kommer vi först till det som kallas för galleriet, ett mindre rum där färdiga verk ställs ut. Sedan finns ett rum på vardera sidan för elever i årskurs 2. Deltagarna har sina stafflier uppställda här och behöver därför inte flytta dem under veckan vilket årskurs 1 får göra. Vi fortsätter och har målerisal, teckningssal och grafiksal på vänster sida. På höger sida har vi förråd, fotosal, toaletter och syrarum för grafiken. Samtliga rum, utom teorisal och datasal, är öppna. När jag besöker verksamheten i början av september 2001 pryds ett av kafeterians stora bord av en stor blomsteruppsättning. På bordet finns också koppar, glas, saft och smör och bröd. Runt om i rummet finns mindre bord och stolar utplacerade och innan lektionerna börjar, 8.30, är flera deltagare i konsthantverkssalarna eller sitter i kafeterian. Just den här dagen ska jag besöka årskurs Måleri Detta läsår är det tjugo deltagare i årskurs 2 och elva av dem finns i ett stort rum, nio i ett mindre rum. I det större rummet står stafflierna runt väggarna 162

9 och i flera fall finns ett utrymme så att deltagarna kan gå runt stafflierna. Vid flera stafflier står en hög pall som används för att sitta på eller för att sätta färgtuber på. Mitt i rummet står ett bord, runt bordet finns trästolar och det finns också några ytterligare stolar och fåtöljer utplacerade i rummet. I ett hörn står en radio som är på. I rummet finns ungefär lika många kvinnor som män och de verkar alla vara i tjugoårsåldern. Några av deltagarna målar på egen hand, någon läser en tidning, någon sitter i en fåtölj och pratar med en annan deltagare och någon deltagare pratar med läraren om sin målning. Samtal påbörjas och avslutas. Röstläget är lågt eller dämpat. Innehållet i samtalen varierar och rör sig till exempel om musik eller diskussion om den målning som deltagaren håller på med. Efter en stund går en deltagare ut och hämtar en smörgås och kommer sedan in i salen igen. Flera andra deltagare går också ut och in i salen. Småpratet fortsätter samtidigt som andra arbetar enskilt. När klockan börjar dra sig mot halv tio går de flesta ut i kafeterian. Även årskurs 1 är här på förmiddagen och de flesta samlas i kafeterian och dricker kaffe, the eller saft och äter en smörgås. Även personalen deltar. Några få deltagare i årskurs 1, som tecknar, och i årskurs 2 håller fortfarande på att avsluta ett arbetsmoment och kommer senare, eller inte alls, till kafeterian under den tid den större gruppen samlas. I kafeterian samtalar deltagarna tvärs över bordet eller med den som sitter bredvid. Här är ljudnivån högre än i de arbetslokaler som årskurs 2 använder. Efter förmiddagsrasten besöker jag det andra rummet som disponeras av årskurs 2. Här finns också stafflier uppsatta runt rummets väggar men det är svårt att komma runt dem. Även här finns ett bord i mitten, men få extra stolar och ingen fåtölj. Här finns inte heller någon radio som står på. Alla i salen är kvinnor och de förefaller ha en högre medelålder än den grupp deltagare som fanns i det större rummet. Även här arbetar några enskilt och andra går runt och småpratar. Samtalen rör sig exempelvis om målningarna som deltagarna arbetar med. En kort stund efter att deltagarna kommit in i rummet avbryter de sina arbeten och går ut för att samlas i keramiksalen och få information om framtida aktiviteter Veckans samråd Schemat kan sägas vara ett styrdokument som ordnar mötesplatser och tillfällen till diskussion, men har deltagare och personal någon möjlighet att yttra sig, att utöva påverkan? Varje tisdag morgon genomförs ett samråd som varar en halvtimme. Då samlas alla deltagare och skolans personal för diskussion. Vid detta tillfälle deltar också skolans ledning (rektor och studierektor). Det finns inte något elevråd på den estetiska linjen. Deltagare från estet- 163

10 linjen erbjuds att delta i allmänna kursens kommittéer, dess elevråd och kursråd, men har avböjt. Deltagare från estetlinjen är istället representerade i det lärarråd som finns inom estetiska linjen, vilket möts en gång per månad. Deltagarna har också inflytande genom de utvärderingar som genomförs kontinuerligt. På grundval av dessa har några förändringar genomförts under detta läsår. En av förändringarna är att årskurs 2 har en separat klasslärare. Denna klasslärare genomför ett individuellt samtal med varje deltagare och varje deltagare har också en individuell plan för terminen. En tisdagmorgon i september deltog jag i den veckans samråd. Den här dagen var blomsteruppsättningen inte riktigt så prunkande som vid förra tillfället. Några deltagare i kafeterian hade börjat koka kaffe och ordna inför kafferasten, personal hade kommit och satt och pratade med elever, läste tidning eller skötte administration och planering. Efter kaffet gick vi allihop in till den största salen som finns, en teorisal. En deltagare är rullstolsburen och lokalerna är till viss del anpassade. Det finns rullstolsramp in i lokalen, hiss från första till andra etage och handikapptoalett. Deltagaren har också hjälp av personal. Vi var runt femtio personer som deltog. Föreståndaren skrev upp förslag till dagordning på tavlan och eventuella övriga frågor skrevs in. De frågor som kom upp rörde hur samvaron skulle gestalta sig, det vill säga ordningsfrågor och representantskap. Deltagare tog upp behovet av bättre ordning i fotorummet och att ordningen med åtskilda smörbyttor behöver respekteras. Det senare ledde till ett förslag om att det enbart skulle finnas laktosfritt smör, samma för alla. Rektor tog upp att ventilationen skulle ses över och att skyddsombud skulle väljas, men dessa var redan valda och namnen fanns på hennes skrivbord, menade föreståndaren. Några deltagare påpekade arbetsmiljöproblem och rektor replikerade att alla som hade synpunkter skulle lämna dem via föreståndaren för vidare befordran till henne så att hon fick skriftligt besked. Studierektorn meddelade att en administratör var sjuk och de elever som skulle rapportera närvaro skulle göra det till studierektorn istället. Föreståndaren påminde om att personalen skulle ställa ut sina alster utanför folkhögskolan i september i lokaler nära Fristadstorget. Föreståndaren påminde deltagarna om att de skulle välja representanter till estetlinjens lärarråd oklart när valet skulle ske, för det gjordes inte vid detta tillfälle. Efter mötet bad föreståndaren att deltagare i årskurs 2 skulle stanna. Under mötet för årskurs 2 togs en rad planeringsfrågor upp. Planering behövde ske inför att deltagarna skulle åka till London på vårterminen och att de skulle ställa ut under den så kallade Fristadsnatten. Under Fristadsnatten skulle det vara lotteri och detta diskuterades, inramning av tavlor diskuterades samt organisation av vaktschema. Föreståndaren initierade en diskussion om hur deltagarna skulle genom- 164

11 föra en annan aktivitet, ett projektarbete kring ett temaår. Uppgiften var att arbeta i grupp, samla, sammanställa och redovisa informationen om ett visst år. Någon vecka tidigare hade en diskussion i gruppen utmynnat i att det skulle genomföras en lottdragning av vilket år som skulle väljas. Först drogs ett decennium slumpmässigt, därefter drogs årtalet 1951 slumpmässigt. Valet av år var därmed ett lotteri. Några deltagare menade att deras motivering inte var särskilt hög, ingenting intressant hade hänt just det året och att det var ett beslut som tagits utan tillräcklig förankring. Andra deltagare menade att det inte var särskilt svårt att finna material att få inspiration ifrån, eftersom det fanns litteratur från året och också minst två cd-romskivor, en med allmän information och en med information om konst från det aktuella året. Denna diskussion skulle fortsätta under veckan. Därefter avslutades mötet och det blev paus. Min egen reflektion är att folkhögskolans personal vid detta tillfälle hade arrangerat en särskild offentlig plats i ett klassrum. Syftet var att samråda om aktiviteter. Här kunde deltagarna uttrycka sina åsikter, och gjorde också det. Däremot hade inte alla något särskilt att säga. Det var inte turtagning i bemärkelsen att var och en uttryckte sin åsikt i varje fråga. Deltagarna satt stilla. Uppmärksamheten var riktad mot föreståndaren som ledde mötet och vändes då och då mot de som yttrade sig. Ingen uttryckte något problem med att förstå vad diskussionen handlade om. Det var först vid den andra delen av mötet, när diskussioner skedde om projektarbetet som deltagarna flyttade på sig och bildade en tätare grupp. De placerade sig något närmare varandra och vände också ansiktena oftare mot varandra. Föreståndaren tog också ett steg närmare den skapade gruppen. Här blev också diskussionen något livligare. Den uppfattning jag fick var att den första delen av mötet var mer formell, mer strikt, den andra delen var en sorts återgång till en lägre grad av formalitet, men med likartad offentlighet. Vi var kvar i samma rum, möjligen skulle tillträde till gruppen kunna vara mer begränsat och därmed innebära en lägre grad av offentlighet Konst och samhälle I slutet av september redovisade alla grupperna arbetet kring temaåret 1951 och jag deltog en fredag eftermiddag då tre grupper redovisade. Besöket inleddes med att jag inte kom in i lokalerna därför att koden hade ändrats dagen innan. Under helgen hade det varit ett inbrott någonstans i huset. Ingenting hade blivit stulet, men koden hade bytts. Koden byts kontinuerligt och i detta fall skedde ett extra snabbt byte. Det finns dock en ringklocka vid dörren och en lärare kom ner och öppnade. Väl uppe i kafeterian konstaterade vi att 165

12 det var tur att hon hade hört signalen eftersom det var lunchtid och många samtal pågick. Ringklockan hördes knappt. Under lunchen äter de flesta deltagare och personal i kafeterian. Under den här lunchen satt de flesta av deltagarna tillsammans, men några satt tillsammans med personal. Bland annat satt husmor och föreståndaren och planerade inköp till kafeterian. När klockan var strax efter tolv började deltagare i årskurs 1 att dra sig mot teckningssalen. De skulle sluta vid tvåtiden. Några av deltagarna i årskurs 2 som skulle redovisa arbetade med att förbereda sig. Vi samlades i det rum som kallas för Galleriet. Där fanns redan arbetsresultat från de grupper som redovisat dagen innan. En grupp hade arbetat med att presentera reklam från det aktuella året, de hade exempel på produkter som det gjordes reklam för samt exempel på reklamaffischer. En annan grupp hade arbetat med hur Fristadstorget såg ut. De hade satt upp äldre stadskartor på väggen och också byggt upp en modell av hur torget såg ut vid denna tid. De tre grupper som därefter redovisade hade hanterat sitt uppdrag på tre olika sätt. Samtliga grupper satte in bilden i ett samhällsperspektiv, de lyfte både fram teman och olika personer som var aktuella vid den tidpunkten. Den första grupp som redovisade bestod av en grupp män. De hade valt att studera skräckfilmer från 1950-talet och berättade om hur dessa filmer kunde sättas in i ett samhällsperspektiv samt visade filmaffischer och exempel på filmer. Fokus var främst på usa och andra världskrigets erfarenheter var aktuella. Rädslan för den kommunistiska ideologin och för nya atombombssprängningar präglade samhället, vilket även satte sin prägel på skräckfilmerna. En tolkning som gjordes var att alla de monster som skapades i skräckfilmerna också kunde tolkas som en kraft som störde den sociala ordningen. Om monstret var en skrämmande ideologi skulle det förhindras, men om det var ett främmande rymdskepp, ett ufo, kunde även vissa förhoppningar ställas till monstren. Nästa grupp som skulle redovisa bestod också av män. De hade valt att använda originalbilder, främst från tidningar, och därefter lagt till kontrasterande detaljer och formulerat rubriker. Avsikten var att bilderna så småningom skulle sammanställas till en årsbok. Genom bilderna fick vi minnesbilder av ett Sverige som hade spioner som lämnat information till främmande land, förskingrare som sålt sockerpiller istället för medicin och Stålfarfar, mannen som var nära sjuttio år och cyklade runt Sverige i protest emot vad vi idag skulle kalla åldersrasism. Han fick inte delta i tävlingen Sverigeloppet på grund av för hög ålder. En bild av usa:s president Truman i en annorlunda klädsel (han fick agera som stjärngosse) ståendes intill en jordglob fick tjäna som bakgrund till kommentarer om Koreakriget som precis börjat. Den sista gruppen bestod av kvinnor som studerat textil design. De börja- 166

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar 1 Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Förord. Mats Öhlin Förvaltningschef

Förord. Mats Öhlin Förvaltningschef LÄRARES ARBETE En bild av lärares arbetssituation och tidsanvändning sett utifrån ett antal lärares vardag inom den kommunala grundskolan i Haninge kommun. Foto Omslag: Leif Johansson/bildarkivet.se Tryck

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

PERSONERNAS TANKAR OM ARBETE OCH DAGLIGA VERKSAMHETER. Patricia Ericsson. Institutet Skinfaxe Uppsala

PERSONERNAS TANKAR OM ARBETE OCH DAGLIGA VERKSAMHETER. Patricia Ericsson. Institutet Skinfaxe Uppsala PERSONERNAS TANKAR OM ARBETE OCH DAGLIGA VERKSAMHETER Patricia Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Inom ramen för Projekt Karriär i Gävle, Ljusdal och Söderhamn har ett arbete genomförts för att

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer