Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012"

Transkript

1 Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsarbete. Nedan beskrivs kursens mål, arbetsformer och examination samt en del annat som kan vara bra att tänka på. 1. Målet med kursen Kursen har två mål: Det ena målet består i att introducera till akademiska studier och vetenskaplig kunskapsbildning. Det andra målet är att ge en introduktion till det arbetsvetenskapliga området. 2. Kursens arbetsformer Arbetet i kursen tar sig lite olika former. Vi blandar traditionella föreläsningar med grupparbeten, seminarier och individuellt arbete. Föreläsningar i helklass I föreläsningarna behandlas viktiga teman, vilka tillsammans syftar till att ge en röd tråd i kursen. Vi går igenom vad kunskap, vetenskap, arbete och arbetsvetenskap är samt ger exempel på aktuell arbetsvetenskaplig forskning tillsammans med en kortare översikt inom ett av de områden där den arbetsvetenskapliga kunskapsbildningen tillämpas i praktiken personalarbete. På schemat anges vilken bok samt vilka eventuella kapitel eller sidor som ska läsas till respektive föreläsning. Grupparbeten i mentorsgrupper Samtliga kursdeltagare ska tillhöra en mentorsgrupp om cirka fem personer som tillsammans skall genomföra två grupparbeten under kursen. I ett av dessa genomförs och analyseras intervjuer som relateras till en teoretisk modell. Ett annat grupparbete ägnas åt en recension av ett bokkapitel. Redovisningen av grupparbetena sker både muntligt och skriftligt. Seminarier i seminariegrupper Tre mentorsgrupper bildar en seminariegrupp om cirka 15 personer. Under kursen genomförs två seminarier. Vid det första deltar en seminariegrupp och här redovisas resultaten från intervjuerna som nämns ovan. Vid det andra seminariet deltar två seminariegrupper (cirka 30 personer) samtidigt och då recenseras och diskuteras olika kapitel ur boken Arbetslivet. Individuellt arbete Det individuella arbetet består i att läsa kurslitteraturen och förbereda för tentamen. 1

2 3. Examination Skriftliga inlämningsuppgifter, 1 högskolepoäng Inlämningsuppgifterna genomförs i mentorsgrupperna. Uppgifterna skall vara snyggt skrivna (ex. Times 12 p med 1,5 radavstånd) Varje mentorsgrupp ska lämna in båda uppgifterna sammanställda i en plastficka. Denna lämnas i postlådan som står innanför glasdörrarna till arbetsvetenskapens korridor senast fredagen den 28/09 kl OBS! Se till att namnen på samtliga som har deltagit i grupparbetet är med! (För instruktioner om plastfickan se sidan 5). Sammanfattning av intervjuerna (grupparbete 1) Varje mentorsgrupp skall lämna in en sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Varje intervju sammanfattas på en sida, dvs två sidor sammantaget. Utöver detta ska även övriga gruppers kommentarer på redovisningen skrivas ner i punktform och lämnas in. Se instruktioner sidan 3. Artikelrecension (grupparbete 2) Varje grupp tilldelas ett kapitel ur antologin Arbetslivet. Recensera (dvs referera och diskutera) kapitlet på max tre sidor. Se instruktioner sidan 4. Muntliga redovisningar, 1 högskolepoäng Två muntliga redovisningar förekommer, dels en redovisning av genomförda intervjuer, dels en redovisning av ett kapitel ur boken Arbetslivet. Intervjuredovisning Varje mentorsgrupp skall genomföra två intervjuer med någon som förvärvsarbetar. Fördela arbetet i gruppen så att alla tar aktiv del i såväl intervjuarbetet som redovisningen. Kapitelredovisning Varje mentorsgrupp förbereder en 10 minuters presentation av det tilldelade kapitlet på till det andra seminariet. Tänk på att hela gruppen ska delta i redovisningen. Avsluta presentationen med en intressant diskussionsfråga som anknyter till kapitlet och som kan diskuteras under 5 minuter. Frånvaro vid seminarietillfälle/redovisningar Om du inte kan pga giltigt skäl vara med vid något av de två seminarietillfällena ska du skriva en separat inlämningsuppgift där du recenserar en valfri artikel ur tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv som både finns på biblioteket och i elektronisk form (http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=1836bigl01). Om du inte kan vara med vid något av de två seminarietillfällena ska du med andra ord skriva två recensioner. Varje recension ska vara på två sidor. Skriftlig salstentamen 5,5 högskolepoäng Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen. Frågorna bygger på kurslitteraturen i sin helhet och du får god vägledning vid föreläsningar och grupparbeten. 2

3 Betyg Kursbetyg (U, G eller VG) sätts genom en sammanvägning av kursdeltagarens insatser där den skriftliga salstentamen väger tyngst. För att bli godkänd på kursen krävs dock att alla delmoment är genomförda. 4. Anvisningar inför gruppredovisningen av intervjuer Varje mentorsgrupp ska intervjua två personer som förvärvsarbetar. De frågor som anges nedan är kopplade till den så kallade krav och kontroll-modellen som kommer att behandlas vid föreläsningen Dessa frågor ska ligga till grund för era intervjuer. Vid gruppredovisningen ska varje grupp under cirka 15 minuter sammanfatta hur era intervjupersoner besvarat frågorna och hur de kan placeras in i modellen. Ni ska vidare kommentera modellens användbarhet i fråga om till exempel brister och förtjänster under cirka 5 minuter. Övriga grupper (åhörarna) ska efter det att den redovisande gruppen avslutat sin presentation ge sina muntliga kommentarer på hur de anser att gruppen utfört redovisningen och vad de anser om: 1) Innehållet i presentationen 2) Vad gruppen bör tänka på tills nästa gång de redovisar något inför andra Den presenterande gruppen ska i punktform skriva ner de kommentarer de fick på sitt arbete och sin presentation och bifoga dessa till de två sidor som sammanfattar intervjuerna och som sedan ska lämnas in. Krav Är du tvungen att arbeta över, dra in på luncher och ta med jobb hem varje vecka. Är ditt arbete är så stressigt att du minst halva tiden inte hinner tänka på eller prata om något annat än arbete. Kräver ditt arbete din uppmärksamhet och koncentration nästan hela tiden. Har du alldeles för mycket att göra på jobbet. Kräver ditt arbete att du arbetar snabbt Får du ofta avbryta dina arbetsuppgifter för att fortstätta senare Innehåller ditt arbete många upprepningar Är ditt arbete sådant att du får fysiska besvär Kräver ditt arbete stor fysisk ansträngning Kontroll Kan du själv bestämma om uppläggningen till det egna arbetet. Kan du själv bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras. Kan du själv bestämma arbetstakten i ditt arbete. Upplever du att du har stort eller litet inflytande i din arbetsgrupp. Har du användning för dina idéer, kunskaper och färdigheter i ditt arbete. Har du möjligheter att lära dig nya saker i ditt arbete. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras Kan du påverka beslut som rör hela verksamheten. Kan du förändra dina arbetstider så att de passar mina egna önskemål. Kräver ditt arbete att du är kreativ Socialt stöd Får du stöd eller uppmuntran från chefer när arbetet känns besvärligt. Får du stöd eller uppmuntran från arbetskamrater när arbetet känns besvärligt. Kräver ditt arbete mycket samarbete med andra. Upplever du att dina arbetskamrater bryr sig om dig Hjälps du och dina arbetskamrater åt att få arbetet gjort Respekterar dina arbetskamrater dig i din yrkesroll. Respekterar dina överordnade dig i din yrkesroll 3

4 Bryr sig dina överordnade om ditt välbefinnande Får du respons på ditt arbete från dina överordnade. Dessutom bör ni ställa frågor om ålder, yrke samt ange personens kön. 5. Anvisningar inför gruppredovisningen av kapitel ur boken Arbetslivet Varje mentorsgrupp ska återge huvuddragen i ert kapitel, vilket bland annat innebär att definiera de centrala begreppen i texten; beskriva centrala teorier och tala om vilka eventuella slutsatser som dras i kapitlet. Vad är syftet med kapitlet, vad innehåller det och vad kommer författaren fram till. Det är lätt att man blir för detaljerad i en sådan här övning och det är inte meningen. Visserligen ska ni ägna tid åt att tydliggöra det väsentliga, men se till att inte fastna i långa beskrivningar. Gruppen ska även ge ett kort eget omdöme om texten vad gäller brister och förtjänster. Varje grupp har 10 minuter på sig för sin redovisning. PRICK! Ni ska också ha formulerat en diskussionsfråga utifrån kapitlet som ni sedan ska ställa till resten av seminariedeltagarna. Här kan ni ta fasta på något som ni tycker är intressant, tveksamt, dagsaktuellt etc. Diskussionen får pågå i 5 minuter i slutet av respektive redovisning. Sammantaget får varje grupp alltså 15 minuter. Ni får se till att dra igenom redovisningen en gång innan så att ni vet att ni kan hålla tiden. PLASTFICKA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Varje mentorsgrupp ska häfta ihop sina inlämningsuppgifter och lägga dem i en plastficka. Överst och synligt ska de uppgifter ligga som anges i den markerade rutan nedan. Använd gärna den ruta som finns nedan. Plastfickan lämnas i postlådan som står innanför glasdörrarna till arbetsvetenskapens korridor senast fredagen den 28/09 kl Kursens namn: Arbetsvetenskaplig introduktionskurs Studietakt och termin: helfart, ht 2012 Namn och personnummer på deltagarna i grupparbetet: Inlämningsuppgifter: 1: Grupparbete 1: Intervjuresultat 2: Grupparbete 2: Kapitelrecension 4

5 Studenter som inte deltagit vid något eller båda seminarietillfällena lämnar sina kompletteringsuppgifter i en separat plastficka. Överst i platsfickan ska de uppgifter ligga som anges i rutan nedan: Kursens namn: Arbetsvetenskaplig introduktionskurs Studietakt och termin: helfart, ht 2012 Namn och personnummer och grupptillhörighet: Kompletteringsuppgifter: 1: Grupparbete 1: Intervjuresultat 2: Grupparbete 2: Kapitelrecension Plastfickan lämnas i postlådan som står innanför glasdörrarna till arbetsvetenskapens korridor senast fredagen den 28/09 kl Lycka till! Birgitta och Tuula 5

6 Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsarbete. Nedan beskrivs kursens mål, arbetsformer och examination samt en del annat som kan vara bra att tänka på. 1. Målet med kursen Kursen har två mål: Det ena målet består i att introducera till akademiska studier och vetenskaplig kunskapsbildning. Det andra målet är att ge en introduktion till det arbetsvetenskapliga området. 2. Kursens arbetsformer Arbetet i kursen tar sig lite olika former. Vi blandar traditionella föreläsningar med grupparbeten, seminarier och individuellt arbete. Föreläsningar i helklass I föreläsningarna behandlas viktiga teman, vilka tillsammans syftar till att ge en röd tråd i kursen. Vi går igenom vad kunskap, vetenskap, arbete och arbetsvetenskap är samt ger exempel på aktuell arbetsvetenskaplig forskning tillsammans med en kortare översikt inom ett av de områden där den arbetsvetenskapliga kunskapsbildningen tillämpas i praktiken personalarbete. På schemat anges vilken bok samt vilka eventuella kapitel eller sidor som ska läsas till respektive föreläsning. Grupparbeten i mentorsgrupper Samtliga kursdeltagare ska tillhöra en mentorsgrupp om cirka fem personer som tillsammans skall genomföra två grupparbeten under kursen. I ett av dessa genomförs och analyseras intervjuer som relateras till en teoretisk modell. Ett annat grupparbete ägnas åt en recension av ett bokkapitel. Redovisningen av grupparbetena sker både muntligt och skriftligt. Seminarier i seminariegrupper Tre mentorsgrupper bildar en seminariegrupp om cirka 15 personer. Under kursen genomförs två seminarier. Vid det första deltar en seminariegrupp och här redovisas resultaten från intervjuerna som nämns ovan. Vid det andra seminariet deltar två seminariegrupper (cirka 30 personer) samtidigt och då recenseras och diskuteras olika kapitel ur boken Arbetslivet. Individuellt arbete Det individuella arbetet består i att läsa kurslitteraturen och förbereda för tentamen. 1

7 3. Examination Skriftliga inlämningsuppgifter, 1 högskolepoäng Inlämningsuppgifterna genomförs i mentorsgrupperna. Uppgifterna skall vara snyggt skrivna (ex. Times 12 p med 1,5 radavstånd) Varje mentorsgrupp ska lämna in båda uppgifterna sammanställda i en plastficka. Denna lämnas i postlådan som står innanför glasdörrarna till arbetsvetenskapens korridor senast fredagen den 28/09 kl OBS! Se till att namnen på samtliga som har deltagit i grupparbetet är med! (För instruktioner om plastfickan se sidan 5). Sammanfattning av intervjuerna (grupparbete 1) Varje mentorsgrupp skall lämna in en sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Varje intervju sammanfattas på en sida, dvs två sidor sammantaget. Utöver detta ska även övriga gruppers kommentarer på redovisningen skrivas ner i punktform och lämnas in. Se instruktioner sidan 3. Artikelrecension (grupparbete 2) Varje grupp tilldelas ett kapitel ur antologin Arbetslivet. Recensera (dvs referera och diskutera) kapitlet på max tre sidor. Se instruktioner sidan 4. Muntliga redovisningar, 1 högskolepoäng Två muntliga redovisningar förekommer, dels en redovisning av genomförda intervjuer, dels en redovisning av ett kapitel ur boken Arbetslivet. Intervjuredovisning Varje mentorsgrupp skall genomföra två intervjuer med någon som förvärvsarbetar. Fördela arbetet i gruppen så att alla tar aktiv del i såväl intervjuarbetet som redovisningen. Kapitelredovisning Varje mentorsgrupp förbereder en 10 minuters presentation av det tilldelade kapitlet på till det andra seminariet. Tänk på att hela gruppen ska delta i redovisningen. Avsluta presentationen med en intressant diskussionsfråga som anknyter till kapitlet och som kan diskuteras under 5 minuter. Frånvaro vid seminarietillfälle/redovisningar Om du inte kan pga giltigt skäl vara med vid något av de två seminarietillfällena ska du skriva en separat inlämningsuppgift där du recenserar en valfri artikel ur tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv som både finns på biblioteket och i elektronisk form (http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=1836bigl01). Om du inte kan vara med vid något av de två seminarietillfällena ska du med andra ord skriva två recensioner. Varje recension ska vara på två sidor. Skriftlig salstentamen 5,5 högskolepoäng Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen. Frågorna bygger på kurslitteraturen i sin helhet och du får god vägledning vid föreläsningar och grupparbeten. 2

8 Betyg Kursbetyg (U, G eller VG) sätts genom en sammanvägning av kursdeltagarens insatser där den skriftliga salstentamen väger tyngst. För att bli godkänd på kursen krävs dock att alla delmoment är genomförda. 4. Anvisningar inför gruppredovisningen av intervjuer Varje mentorsgrupp ska intervjua två personer som förvärvsarbetar. De frågor som anges nedan är kopplade till den så kallade krav och kontroll-modellen som kommer att behandlas vid föreläsningen Dessa frågor ska ligga till grund för era intervjuer. Vid gruppredovisningen ska varje grupp under cirka 15 minuter sammanfatta hur era intervjupersoner besvarat frågorna och hur de kan placeras in i modellen. Ni ska vidare kommentera modellens användbarhet i fråga om till exempel brister och förtjänster under cirka 5 minuter. Övriga grupper (åhörarna) ska efter det att den redovisande gruppen avslutat sin presentation ge sina muntliga kommentarer på hur de anser att gruppen utfört redovisningen och vad de anser om: 1) Innehållet i presentationen 2) Vad gruppen bör tänka på tills nästa gång de redovisar något inför andra Den presenterande gruppen ska i punktform skriva ner de kommentarer de fick på sitt arbete och sin presentation och bifoga dessa till de två sidor som sammanfattar intervjuerna och som sedan ska lämnas in. Krav Är du tvungen att arbeta över, dra in på luncher och ta med jobb hem varje vecka. Är ditt arbete är så stressigt att du minst halva tiden inte hinner tänka på eller prata om något annat än arbete. Kräver ditt arbete din uppmärksamhet och koncentration nästan hela tiden. Har du alldeles för mycket att göra på jobbet. Kräver ditt arbete att du arbetar snabbt Får du ofta avbryta dina arbetsuppgifter för att fortstätta senare Innehåller ditt arbete många upprepningar Är ditt arbete sådant att du får fysiska besvär Kräver ditt arbete stor fysisk ansträngning Kontroll Kan du själv bestämma om uppläggningen till det egna arbetet. Kan du själv bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras. Kan du själv bestämma arbetstakten i ditt arbete. Upplever du att du har stort eller litet inflytande i din arbetsgrupp. Har du användning för dina idéer, kunskaper och färdigheter i ditt arbete. Har du möjligheter att lära dig nya saker i ditt arbete. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras Kan du påverka beslut som rör hela verksamheten. Kan du förändra dina arbetstider så att de passar mina egna önskemål. Kräver ditt arbete att du är kreativ Socialt stöd Får du stöd eller uppmuntran från chefer när arbetet känns besvärligt. Får du stöd eller uppmuntran från arbetskamrater när arbetet känns besvärligt. Kräver ditt arbete mycket samarbete med andra. Upplever du att dina arbetskamrater bryr sig om dig Hjälps du och dina arbetskamrater åt att få arbetet gjort Respekterar dina arbetskamrater dig i din yrkesroll. Respekterar dina överordnade dig i din yrkesroll 3

9 Bryr sig dina överordnade om ditt välbefinnande Får du respons på ditt arbete från dina överordnade. Dessutom bör ni ställa frågor om ålder, yrke samt ange personens kön. 5. Anvisningar inför gruppredovisningen av kapitel ur boken Arbetslivet Varje mentorsgrupp ska återge huvuddragen i ert kapitel, vilket bland annat innebär att definiera de centrala begreppen i texten; beskriva centrala teorier och tala om vilka eventuella slutsatser som dras i kapitlet. Vad är syftet med kapitlet, vad innehåller det och vad kommer författaren fram till. Det är lätt att man blir för detaljerad i en sådan här övning och det är inte meningen. Visserligen ska ni ägna tid åt att tydliggöra det väsentliga, men se till att inte fastna i långa beskrivningar. Gruppen ska även ge ett kort eget omdöme om texten vad gäller brister och förtjänster. Varje grupp har 10 minuter på sig för sin redovisning. PRICK! Ni ska också ha formulerat en diskussionsfråga utifrån kapitlet som ni sedan ska ställa till resten av seminariedeltagarna. Här kan ni ta fasta på något som ni tycker är intressant, tveksamt, dagsaktuellt etc. Diskussionen får pågå i 5 minuter i slutet av respektive redovisning. Sammantaget får varje grupp alltså 15 minuter. Ni får se till att dra igenom redovisningen en gång innan så att ni vet att ni kan hålla tiden. PLASTFICKA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Varje mentorsgrupp ska häfta ihop sina inlämningsuppgifter och lägga dem i en plastficka. Överst och synligt ska de uppgifter ligga som anges i den markerade rutan nedan. Använd gärna den ruta som finns nedan. Plastfickan lämnas i postlådan som står innanför glasdörrarna till arbetsvetenskapens korridor senast fredagen den 28/09 kl Kursens namn: Arbetsvetenskaplig introduktionskurs Studietakt och termin: helfart, ht 2012 Namn och personnummer på deltagarna i grupparbetet: Inlämningsuppgifter: 1: Grupparbete 1: Intervjuresultat 2: Grupparbete 2: Kapitelrecension 4

10 Studenter som inte deltagit vid något eller båda seminarietillfällena lämnar sina kompletteringsuppgifter i en separat plastficka. Överst i platsfickan ska de uppgifter ligga som anges i rutan nedan: Kursens namn: Arbetsvetenskaplig introduktionskurs Studietakt och termin: helfart, ht 2012 Namn och personnummer och grupptillhörighet: Kompletteringsuppgifter: 1: Grupparbete 1: Intervjuresultat 2: Grupparbete 2: Kapitelrecension Plastfickan lämnas i postlådan som står innanför glasdörrarna till arbetsvetenskapens korridor senast fredagen den 28/09 kl Lycka till! Birgitta och Tuula 5

ARBETSORDNING AVGC60 Tuula Bergqvist & Lars Ivarsson VT 2014

ARBETSORDNING AVGC60 Tuula Bergqvist & Lars Ivarsson VT 2014 ARBETSORDNING AVGC60 Tuula Bergqvist & Lars Ivarsson VT 2014 Kursen omfattar tre integrerade moment uppsats-, metod- och teorikurs. Dessa tre delkurser löper delvis parallellt under terminens 20 veckor.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

Kognitionsvetenskaplig avslutningskurs 729 G41 www.ida.liu.se/~729g41

Kognitionsvetenskaplig avslutningskurs 729 G41 www.ida.liu.se/~729g41 Disposition Kognitionsvetenskaplig avslutningskurs 729 G41 www.ida.liu.se/~729g41 Annika Silvervarg IDA (Baserat på Nils Dahlbäck) Varför en avslutningskurs? Kursens struktur och uppläggning Förslag på

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2017 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Provkod: (bestäms centralt)

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Kursplan för miljösociologi VT-10, 6 högskolepoäng (Environmental Sociology, 6 ECTS)

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Kursplan för miljösociologi VT-10, 6 högskolepoäng (Environmental Sociology, 6 ECTS) STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursplan för miljösociologi VT-10, 6 högskolepoäng (Environmental Sociology, 6 ECTS) 1. Allmänt om kursen Kursen omfattar 6 hp och ges på grundnivå. Kursplanen

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Studiehandledning HT 2013 790G01 Förord Studiehandledningens

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Grundläggande sociologi (7,5 p.) Sociologi I, VT09 Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en översikt av och förståelse

Läs mer

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74 Umeå universitet Juridiskt forum Samlad bedömning av genomförd kurs Page (2) Kursens namn: Rätten i socialt arbete, HT 204, Campus Start- och slutdatum:204 2 0 205 0 6 Antal studenter: 74 Former för utvärdering:

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kursintroduktion Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kontakt Peter Almerud peter.almerud@gmail.com 0733-561223 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna q redogöra för

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kurskod: NS0333 Vårterminen 2017 1 Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 högskolepoäng...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Studiehandledning Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Länkar till kursplan, litteraturlista, studiehandledning, lektionssalar etc. finns till vänster

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2016 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Stina Bergman

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2012 Välkommen till Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Delkurs 1 Socialt arbete med inriktning social omsorg 10 p (1-20) 20 p Social omsorg äldre och handikapp

Delkurs 1 Socialt arbete med inriktning social omsorg 10 p (1-20) 20 p Social omsorg äldre och handikapp Studieplan SO Delkurs 1 Socialt arbete med inriktning social omsorg 10 p (1-20) 20 p Social omsorg äldre och handikapp Kurs: SO 02 Ht 2002-08-25 10-31 v 35-44 Lärare: Ing-Britt Svensson, SVI 044-204035

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom - livsvillkor och sociala sammanhang SQ1135 7,5 högskolepoäng Vårterminen 2011

STUDIEHANDLEDNING Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom - livsvillkor och sociala sammanhang SQ1135 7,5 högskolepoäng Vårterminen 2011 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet STUDIEHANDLEDNING Fysiskt - livsvillkor och sociala sammanhang SQ1135 7,5 högskolepoäng Vårterminen 2011 Upprättad i januari 2011

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2013 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 2 oktober 2012 Momentintroduktion Det differentialpsykologiska perspektivet Petter Gustavsson 1 oktober 2012 2 Differentiell Psykologi the branch of psychology that studies

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga

Läs mer

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide Hur tar jag reda på saker? Arbetsformer på A-kursen Om att läsa en universitetskurs Examination Rättigheter och skyldigheter Vad om jag får problem? (...)

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema Psykologiska institutionen Stockholms universitet Psykologi II, HT 2010 Delkursansvarig Charlotte Alm Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 1 Övergripande syfte och innehåll Det övergripande syftet

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

S3Galt Sida 1 av 1. 1 Arbetsinsats. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 2 Samverkan inom kursen

S3Galt Sida 1 av 1. 1 Arbetsinsats. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 2 Samverkan inom kursen S3Galt Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Arbetsinsats Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 1 40 timmar eller mer 0 0.0 2 30-40 timmar 7 46.7 3 20-30 timmar 6 40.0

Läs mer

STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP)

STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP) STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP) Kursansvarig: Britta Önnegren, britta.onnegren@liu.se, tel. 013-28 23 17 Examinator: Britta Önnegren

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Struktur/upplägg våren 2013 Det övergripande syftet med kurserna är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid.

Läs mer

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Sanne Johansson Avdelningen för Byggnadsmaterial MATERIALLÄRA (VBM 611) 2013

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Sanne Johansson Avdelningen för Byggnadsmaterial MATERIALLÄRA (VBM 611) 2013 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Sanne Johansson Avdelningen för Byggnadsmaterial MATERIALLÄRA (VBM 611) 20 ALLMÄNT Välkommen till kursen i materiallära som omfattar 6 högskolepoäng. Undervisningen

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) ( ) Sociologi I, VT 2009

SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) ( ) Sociologi I, VT 2009 SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) (2009-01-15) Sociologi I, VT 2009 Målsättning Kursen i sociologisk analys syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer och tillvägagångssätt för

Läs mer

Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013

Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013 Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013 Gäller för examinerande seminarium, examinerande workshops samt examinerande projektdagar och projektverkstäder under:

Läs mer

Studieguide för kursen: Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp, HT 11, v 50- v

Studieguide för kursen: Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp, HT 11, v 50- v Studieguide för kursen: 2011-11-10 Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp, HT 11, v 50- v 3 2012 Innehåller instruktioner till seminarier och övriga examinerande uppgifter Litteraturseminarium 1, om

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

1 Inledning. Mikael Gunnarsson. 27 juni 2013

1 Inledning. Mikael Gunnarsson. 27 juni 2013 Kursutvärdering av Kunskapsorganisation 3 : beskrivningsmodeller och metadata, 7,5 hp, kandidatprogrammet Bibliotekarie, campus (31BKB3), vårterminen 2013 Mikael Gunnarsson 27 juni 2013 1 Inledning Kursen

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Blanketter för bedömning av VFU-kurs 2 på Ämneslärarprogrammet, GU

Blanketter för bedömning av VFU-kurs 2 på Ämneslärarprogrammet, GU Blanketter för bedömning av VFU-kurs 2 på Ämneslärarprogrammet, GU Följande blanketter är samlade här (ett blad vardera): 1. Självvärdering - ifylls av den studerande. 2. VFU-besök - ifylls av besökande

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2013-02-12 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Studieplan. SOÄ800/SOS 800 Kurs nr 1 i sociala omsorgsprogrammet, inriktning mot social omsorg. (1-20p)

Studieplan. SOÄ800/SOS 800 Kurs nr 1 i sociala omsorgsprogrammet, inriktning mot social omsorg. (1-20p) Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SOÄ800/SOS 800 Kurs nr 1 i sociala omsorgsprogrammet, inriktning mot social omsorg. (1-20p) Delkurs 3 Sociologiska och socialpsykologiska

Läs mer

Kursintroduktion. Karlstad 25 augusti 2015

Kursintroduktion. Karlstad 25 augusti 2015 Kursintroduktion Karlstad 25 augusti 2015 Kontakt Peter Almerud peter.almerud@gmail.com 0733-561223 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna q redogöra för olika skeden i framväxten av kulturpolitiken

Läs mer

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson. Håkan Örman. Peter Christensen Peter Schmidt. X Föreläsningar X Lektioner X Laborationer Projekt

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson. Håkan Örman. Peter Christensen Peter Schmidt. X Föreläsningar X Lektioner X Laborationer Projekt 1 (6) TFYA76 Mekanik del 1 Sändlista Kurskod Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Håkan Örman Peter Christensen Peter Schmidt TFYA76 Examinator Peter Christensen Kursen gavs Årskurs

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2012 / VT 2013 VERSION 3 ändringsdatum 28 november oktober 2012 Ola Alexanderson Ulf Silbersky

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2015 / VT 2016 Version 2 11 November 2015 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp Rehabilitation Science BA (A), Rehabilitation Science A, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp Statistiska institutionen VT2011 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp MOMENTETS INNEHÅLL Momentet ger studenten kunskap om ett antal olika statistiska modeller och hur

Läs mer

Kursutvärdering mom 1 LHM, ht 13.

Kursutvärdering mom 1 LHM, ht 13. Kursutvärdering mom 1 LHM, ht 13. Vad har hjälpt mig att uppnå FSR:en Pedagogiska och tydliga genomgångar av teori och begrepp Inspirerande och engagerade lärare som höll intresset uppe och gjorde så att

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1

THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1 1 ( 5) THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1 Sändlista Mathias Henningsson Miguel Gimenez Johan Holtström Sandra gustavsson Kurskod Examinator THFR21 Miguel Gimenez Kursen gavs Årskurs 1 Termin

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Studieplan Hälsa och Wellness

Studieplan Hälsa och Wellness Avdelningen för omvårdnad Studieplan Hälsa och Wellness Basmedicinska grunder I,5 hp Kurskod OMGA51 Delmoment Fortplantningsorganen Vecka 10- vecka 11, 2012 Karlstads universitet, 651 88 Karlstad Universitetsgatan

Läs mer

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Distriktsskötersskeprogrammet, 70 hp Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5hp Reguljär kurs 2DS001 VT 10 Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Allmän farmakologi samt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Studiehandledning. Pedagogisk introduktionskurs 15 hp Introductory course in Education 15 ECTS Ht-11 Kursansvarig Gunilla Petersson.

Studiehandledning. Pedagogisk introduktionskurs 15 hp Introductory course in Education 15 ECTS Ht-11 Kursansvarig Gunilla Petersson. 1(5) Institutionen för pedagogik och didaktik 2011-08-11 Studiehandledning Pedagogisk introduktionskurs 15 hp Introductory course in Education 15 ECTS Ht-11 Kursansvarig Gunilla Petersson Kursens syfte

Läs mer

FHV-utbildningarna vid Umeå universitet. Anita Pettersson-Strömbäck Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

FHV-utbildningarna vid Umeå universitet. Anita Pettersson-Strömbäck Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet FHV-utbildningarna vid Umeå universitet Anita Pettersson-Strömbäck Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Rekrytering av studenter De som vill jobba inom FHV studenter som vill ha fördjupad kompetens

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) HT 2011 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) HT 2011 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) HT 2011 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

VÄLKOMNA TILL MOMENT I

VÄLKOMNA TILL MOMENT I VÄLKOMNA TILL MOMENT I Perspektiv, periodiseringar och begrepp: Introduktion till historievetenskapen HISTORISKA INSTITUTIONEN Lärare på Moment I Jonas Lindström (momentansvarig) jonas.lindstrom@hist.uu.se

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

PM för kurs i Vetenskapsteori

PM för kurs i Vetenskapsteori PM för kurs i Vetenskapsteori Doktorandkurs, 5 poäng, HT-07 Allmän information Varje läsår ges en kurs i vetenskapsteori för LTU:s doktorander. Kursen är tänkt att motsvara 5 poäng i forskarutbildningen.

Läs mer

Schema och kursupplägg

Schema och kursupplägg Schema och kursupplägg Kursansvarig: Eva Berglund eva.berglund@specped.su.se Seminariegrupledare: Judit Simon (Grupp 1) judit.simon@specped.su.se Eva Berglund (Grupp 2) eva.berglund@specped.su.se Kursadministratör:

Läs mer