SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens Wikström med Paragrafer Torbjörn Lundström och Fredrik Stenberg som ersättare Underskrifter.. /Ann-Christin Westerlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Kurt Vallmark, protokollsjusterare/ /Jens Wikström, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Catrine Arvidsson närv kl , Sickan Forsberg, närv kl , tjg kl , , kl , Ulrika Bråndal närv t o m kl 16.00, 232 Daniela Wikström, närv kl , tjg fr o m kl 16.00, 233 Marlene Degerman Kamel Mnad Gunilla Hedström Henry Andersson Enar Nordvik Pia Risan Lilian Parbring närv fr o m kl 16.50, 235 Gunilla Lindström, närv kl , tjg t o m kl 16.50, 234 Gunnar Wiksten Torbjörn Möller Maalin Wikström Benny Lindqvist Kjell Hanseklint Joakim Wallström

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KF 226 Dnr Information om gymnasienämndens verksamhet Gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren presenterar nämndens verksamhet.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KF 227 KS 326 AU 658 Dnr Delårsrapport per , Skellefteå kommun Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för kommunkoncernen per Rapporten har upprättats enligt kommunens styrmodell som bygger på balanserad styrning och som innebär att planering, genomförande och uppföljning sker ur flera perspektiv. Kommunens aktuella prognos motsvarar ett resultat på 195 miljoner kronor avseende helår Resultatet exklusive elförsörjningen förväntas uppgå till 52 miljoner kronor. Kommunens delårsresultat, exklusive kommunägda bolag, uppgår till 238 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att att godkänna delårsrapporten notera att barn- och grundskolenämnden och socialnämnden redovisat handlingsplan för att uppnå målet att alla medarbetare har individuell utvecklingsplan och gymnasienämnden att lämna sådan i årsredovisningen notera att arbete pågår i dessa nämnder och fritidsnämnden med att uppnå målet ökad sysselsättningsgrad. Till kommunfullmäktiges protokoll antecknas att kommunrevisionen lämnat utlåtande om denna delårsrapport. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KF 228 KS 328 AU 660 Dnr Tilläggsanslag till reparation av Örjanshallens tak, fastighetsnämnden Fastighetsnämnden har i sitt investeringsäskande 2009 äskat kronor i investeringsmedel till ny ventilation, tak och fasad på Örjansbadet. Därtill har nämnden i sin plan för år 2010 äskat ytterligare kronor till fortsatta insatser rörande detta. Utgångsläget var att fuktproblem som accelererats det senaste året gör att ny ventilation måste installeras samt att tak och fasad måste bytas. Under sommaren 2008 har emellertid ett underhållsarbete med fasaden påbörjats och ett akut dolt fel som ej tidigare kunnat förutses har uppdagats. En extern konsult har i sommar granskat felets omfattning och karaktär samt föreslagit åtgärd. Takkonstruktionen rekommenderar man att åtgärda innan kommande vintersäsong. Alternativ att stänga lokalen. Bedömningen är att taket inte håller vid snöbelastning. Bedömd totalkostnad är kronor. Arbetet kan utföras i två etapper med yttertaket i en första etapp. Bedömd kostnad för byte av yttertak är ca kronor. Ombyggnad av ventilation för vinda samt utförande av nytt innertak, reparation fasad, ommålning, reparation bassäng, betongtrapp m m kan utföras i en andra etapp vid senare tillfälle. Beräknad kostnad för detta är ca kronor vilket delvis beaktas i investeringsäskande Fastighetsnämnden beslutade , 101, att att föreslå att kommunstyrelsen finansierar det akuta investeringsbehovet, kronor, vid Örjansbadet år 2008 utifrån ovanstående situation revidera investeringsäskande 2009 med ytterligare kronor till totalt kronor rörande Örjanshallen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att anvisa fastighetsnämnden tilläggsanslag om kronor till akuta åtgärder i Örjansbadet kostnaden finansieras ur rörelsekapitalet

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 att notera att även ventilationsåtgärder inryms i anslaget. Efter inlägg av Joakim Wallström, Anders Hård, Bo Nilsson, Stefan Bergman, Kurt Vallmark och Gunnar Holmlund beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KF 229 Dnr Interpellation av Ulrika Larsson (v) om kommunens rekryteringsriktlinjer (27/08) Kommunfullmäktigeledamoten Ulrika Larsson har till personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: Anställning av arbetstagare omgärdas av lagstiftning, kollektivavtal och av arbetsgivarens egna upprättade riktlinjer. Tillämpade rekryteringsrutiner kan anses påverka medarbetarnas och allmänhetens uppfattning om kommunen som arbetsgivare. Vad jag skulle vilja veta är: - Finns rekryteringsrutiner inom Skellefteå kommun? - Vad är ambitionen med Skellefteå kommuns rekryteringsriktlinjer? - Är rekryteringsrutinerna kända hos rekryterande chefer? - Vilka överväganden görs vid val mellan intern och extern annonsering? - Förekommer det att vikariatsanställda erhåller anställning utan att tjänsten annonseras? - Görs kopplingar mellan rekryteringsriktlinjerna, kommunens styrkort och jämställdhetsplaner, alternativt kommunens övergripande mål kring jämställdhet? Personalnämndens ordförande Harriet Classon lämnar följande svar: Finns rekryteringsrutiner inom Skellefteå kommun? Ja, den nuvarande policyn och riktlinjerna antogs av personalnämnden Dessa håller återigen på att ses över med anledning av ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, införandet av det databaserade rekryteringsverktyget Easycruit och utifrån att rutinerna kontinuerligt bör ses över och dessa nu är tre år gamla.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Vad är ambitionen med Skellefteå kommuns rekryteringsriktlinjer? - Att få kompetenta sökanden till ledigt jobb. - Att främja kompetensutveckling hos redan anställda medarbetare genom att underlätta intern rörlighet. - Att sträva efter jämställdhet och ökad kulturell och etnisk mångfald. - Att vara en attraktiv arbetsgivare. Är rekryteringsriktlinjerna kända hos rekryterande chefer? Ja. Dessa finns beskrivna i personalhandboken och ingår som en del av de grundläggande ledarutbildningarna som bedrivs inom Skellefteå kommun. Personalhandboken är ett digitalt verktyg för personalfrågor för bl a chefer och finns på Skellefteå kommuns intranät, Insidan. Verktyget är lätt att hitta i och ett av områdena som beskrivs är rekrytering. Där finns förutom policy för rekrytering även rutinbeskrivningar och andra bra att veta sidor. Vilka överväganden görs vid val mellan intern och extern annonsering? Ambitionen för arbetsgivaren Skellefteå kommun är att annonsering ska göras externt. Då är redan anställda medarbetare som presumtiva nya medarbetare välkomna att söka det lediga jobbet. Förvaltningarna, oftast rekryterande chef, gör ställningstagandet i denna fråga och ställningstagandet tas upp i samverkan. Behovet att rekrytera och vilken kompetens som efterfrågas samverkas också. Det finns en reglering i rekryteringsriktlinjerna för annonsering som gäller om yrkesgrupper med kommande övertalighet har identifierats. Då ska i första hand intern annonsering ske och möjliggör för redan tillsvidareanställda medarbetare att söka det lediga jobbet. Om särskilda skäl finns kan den interna annonsen även rikta sig till medarbetare med LAS-företräde. Förekommer det att vikariatsanställda erhåller anställning utan att tjänsten annonseras? Ja, det förekommer. Anledning till detta kan t ex vara direktinplacering.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Görs kopplingar mellan rekryteringsriktlinjerna, kommunens styrkort och jämställdhetsplaner, alternativt kommunens övergripande mål kring jämställdhet? Ja, strävan är alltid att se till att alla styrdokument hänger ihop och bildar en röd tråd i arbetet. Kommunens rekryteringsriktlinjer tar hänsyn både till styrkort och plan för lika behandling. Exempel på detta: - Kommunens mål i medarbetarperspektivet Väl fungerande kompetensförsörjning samt Alla anställda har önskad sysselsättningsgrad är förankrad i rekryteringsriktlinjerna. - Om fler personer bedöms ha samma kvalifikationer till jobbet ska det underrepresenterade könet ha företräde beskrivs också i rekryteringsriktlinjerna. I den därpå följande debatten deltar Ulrika Larsson, Harriet Classon, Anders Hård, Pia Risan, Gunilla Åström och Erika Häggblad. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KF 230 Dnr Interpellation av Kurt Vallmark (c) om lokaler för Skellefteå landsförsamlings verksamhet Missionsboden (28/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: Flera utredningar visar hur viktigt det är att äldre människor inte blir passiva när man till exempel slutar sitt ordinarie jobb och börjar lyfta sin pension. Målsättningen för en aktivitet kan vara att ge en möjlighet till gemenskap, delaktighet och social samvaro, något att se fram emot och vänta på. Ett bra exempel på en sådan aktivitet är den av Skellefteå landsförsamling stödda Missionsboden. I 20 år har där äldre bedrivit verksamhet genom att bl a väva, måla och snickra (möbelrenovering). Genom att Skellefteå Ifs ställt lokaler till förfogande, först nära Stiftsgården, sedan Brunnsgården och nu senast Kyrkoherdegården (+ tillfälliga baracker) har äldreaktiviteten kunnat fungera fram till denna sommar. Imponerande med verksamheten är att den förutom den viktiga sociala biten, kunnat bidra med pengar till hjälp för medmänniskor som har det svårt. Det som nu uppkommit är att församlingen har för avsikt att sälja både kyrkoherdebostället och pastorsexpeditionen (går ej att avstycka var för sig). Härav vill jag ställa följande fråga: Ett problem för Skellefteå lfs har varit att Missionsbodens lokaler endast utnyttjas två dar i veckan. Min undran är: Kan kommunen ställa upp med lämpliga lokaler som kunde utnyttjas hela veckan av olika pensionärs intressegrupper? Kommunfullmäktige beslutar att överlämna interpellationen till fastighetsnämndens ordförande.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KF 231 Dnr Interpellation av Kurt Vallmark (c) om mängden matavfall i kommunens verksamheter (29/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: Flera tidningar har visat siffror på att i Sverige kan upp till % av maten kasseras som människoföda. Orsakerna kan vara flera, till exempel förvaring, för stora inköp, man tar för stor portion, men det som upprör är allt som kastas för att det inte tillåts att mat värms upp flera gånger. Detta gäller lyckligtvis inte när man lagar mat hemma. Visst kan jag förstå att en kvalitetsförsämring sker, men att kasta maten (som i de flesta fall går att äta) när nästan hälften av jordens befolkning svälter gör mig illamående. Härav vill jag ställa följande frågor: 1. Har vi någon koll på hur mycket mat som kastas vid Skellefteå kommuns mathantering? 2. Hur arbetar kommun för att minska svinnet? 3. Kan Skellefteå kommun påverka dessa regler(lagar) på något sätt? Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund lämnar följande svar: 1. Måltidsavdelningen har i uppdrag att i grund- och gymnasieskola servera en lunch till eleverna som ger 30-35% av dagsbehovet av energi- och näringsämnen. Vid behov ska även specialkost tillhandahållas på grund av medicinska, etniska eller religiösa skäl. På grundskolan serverades 2007, portioner, ca 9 370/dag och på gymnasieskolan portioner, ca 2 640/dag. Vi har under en vecka vägt hur mycket mat som kastas. På grundskolan kastades i genomsnitt 318 kg/dag, ca 12,5 % av maten. På gymnasiet kastades i genomsnitt 71 kg/dag, ca 9 % av maten.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 På äldreomsorgen är det svårare att mäta, eftersom mat på särskilt boende äts på många olika ställen. Vi har tittat på 5 av våra boenden och där kastades ca 30 kg/dag, ca 5 % av maten. Den främsta orsaken till att mat kastas är att elever tagit mer än man vill/kan äta upp. Personalen som arbetar i köken har oftast en god uppfattning om hur mycket mat som går åt och försöker att inte värma/varmhålla mer än vad som brukar gå åt. 2. Vi försöker att arbeta lokalt på skolorna genom att uppmärksamma eleverna på problemet, utmana eleverna genom att sätta mål att skolan ska minska svinnet och belöna genom att servera något lite extra när målet nåtts. 3. Livsmedelslagen syfte är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och att tillvarata konsumenternas intressen när det gäller livsmedel och hantering av livsmedel. Lagen bygger på en förordning från Europaparlamentet om allmänna principer och krav för livsmedelssäkerhet. Jag har svårt att tro att en enskild kommun kan påverka innehållet i lagstiftningen i dess väsentliga delar. I den därpå följande debatten deltar Kurt Vallmark, Birgitta Burström, Daniel Ådin, Ola Burström, Hans-Eric Wallin, Maria Marklund, Elisabeth Grönlund, Inger Andersson-Öberg, Benny Lindqvist, Pia Risan och Bert Öhlund. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KF 232 Dnr Interpellation av Heléna Lindahl (c) om inriktningen för Fastighets AB Polaris (30/08) Kommunfullmäktigeledamoten Helléna Lindahl har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Det kommunala fastighetsbolaget Polaris bildades en gång i tiden för att äga, bygga och förvalta industrifastigheter för det lokala näringslivet, där ingen privat entreprenör var beredd åta sig uppgiften. I dag väljer Polaris sällan att engagera sig i kommunens ytterområden. När lokala företag är i behov av nya eller utökade lokaler, är man ofta hänvisad till att lösa detta på egen hand. På centralorten och i dess omedelbara närhet finns vanligtvis företag som på rent kommersiella villkor kan finansiera, bygga och förvalta näringsfastigheter. Dessutom har kommunen, förutom Polaris, även Skellefteå Kraft, fastighetskontoret och Skebo som erbjuder kontors- och affärslokaler, det vill säga näringsfastigheter i kommunal ägo. Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 1. Vad är motivet till att kommunen har fyra olika förvaltare av näringsfastigheter? 2. Varför är Polaris fastighetsbestånd i dag i så hög grad koncentrerat till Skellefteå centralort och dess närhet, trots att det finns kommersiella aktörer som kan tillhandahålla lokaler? 3. Anser Du att lokala företag, som vill etablera och utvidga sin verksamhet, även ska kunna erbjudas lokallösningar av vårt kommunala fastighetsbolag Polaris, utanför Skellefteå centralort?

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund lämnar följande svar: Vad är motivet till att kommunen har fyra olika förvaltare av näringsfastigheter? Det är Fastighets AB Polaris som är kommunens huvudsakliga förvaltare av näringsfastigheter. De övriga aktörer som nämns i interpellationen har huvudsakligen inriktning på andra typer av fastigheter. Fastighetskontoret har framförallt hand om lokaler för kommunens egen verksamhet. Skelleftebostäder AB har förstås inriktning på bostäder men i den mån kommersiella lokaler förekommer i Skebos bostadsbestånd så måste det anses mest rationellt att Skebo även sköter sådana lokaler. Skellefteå Kraft AB har framförallt hand om fastigheter för sin egen verksamhet. Till detta kommer att Skellefteå Kraft har hand om lokalerna i kvarteret Sirius, även där beroende på att det måste anses mest rationellt med en sammanhållen lokalförvaltning. Varför är Polaris fastighetsbestånd i dag i så hög grad koncentrerat till Skellefteå centralort och dess närhet, trots att det finns kommersiella aktörer som kan tillhandahålla lokaler? En enkel förklaring till att en stor del av fastighetsbeståndet finns i anslutning till centralorten är förstås att det är där efterfrågan på lokaler varit störst. Det finns dock många exempel på att Fastighets AB Polaris också tillhandahåller lokaler utanför centralorten. Polaris har till exempel industrifastigheter i Burträsk, Ersmark, Kusmark och Skelleftehamn. Tidigare har bolaget också haft lokaler i bland annat Jörn och Byske. Dessa lokaler har avyttrats till de företag som varit hyresgäster, och affären har på så sätt bidragit till bolagens utveckling. Företag som etablerar sig utanför centralorten har möjlighet att få 25 % statligt investeringsstöd. Sådant stöd kan inte Polaris komma i åtnjutande av och det är också ett skäl till att många företag utanför centrum väljer att bygga själva. I dessa fall får Polaris en annan roll. Anser Du att lokala företag, som vill etablera och utvidga sin verksamhet, även ska kunna erbjudas lokallösningar av vårt kommunala fastighetsbolag Polaris, utanför Skellefteå centralort? Fastighets AB Polaris är alltid beredda att, på affärsmässiga grunder, pröva möjligheter att tillhandahålla lokaler. Detta gäller i alla delar av kommunen.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 I den därpå följande debatten deltar Heléna Lindahl, Bert Öhlund, Åsa Gustafsson, Jens Wikström, Maria Wiksten och Håkan Lindh. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KF 233 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om underhållet av lekplatser (31/08 Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Hur är det ställt med Skellefteås lekplatser? I Skellefteå kommun finns det ett stort antal lekplatser. Lekplatser som är till stor glädje för barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, personal m m. Tyvärr så är det inte utan risker att leka på en lekplats. Enligt färsk statistik inträffar det varje år olyckor på lekplatser och skolgårdar i landet. Olyckor som har lett till benbrott, hjärnskakningar och andra skador som krävt sjukhusvård. Av dessa bedöms bero på brister i utrustningen. Konsumentverket har genomfört stickprovskontroller i fem olika kommuners lekplatser. Resultatet var att samtliga fem kommuner har lekplatser som är farliga för barn och åtgärder som måste göras omedelbart. Med anledning av ovanstående undrar jag: - Hur många lekplatser finns i kommunens drift och ägo? - Hur sker planeringsarbetet vid utformning av nya lekplatser och renoveringar av gamla? - Hur sker inspektion/tillsyn av dessa lekplatser? - Vilka rutiner finns det för inrapportering av trasiga och farliga redskap? - Hur får kommunen kännedom om det skett olyckstillbud? Tekniska nämndens ordförande Ola Burström lämnar följande svar: 1. Kommunen ansvarar genom tekniska nämnden för drift och underhåll av ca 155 lekplatser på parkmark. (Där ingår ej alla de lekplatser som finns på skolor och daghem.)

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Urvalet av vilka som blir föremål för renovering sker utifrån: - skicket på utrustningen ur säkerhetssynpunkt - demografin i området, dvs antalet barn - närhet till andra lekplatser. De senaste åren har 3-5 lekplatser/per år byggts om eller renoverats. Utformningen av, och innehållet i lekplatsen beror på om det är en stadsdelslekplats, dvs om den vänder sig till barn i varierande åldrar eller kvarterslekplats som oftast har mindre barn i upptagningsområdet. 3. Besiktning av auktoriserad besiktningsman sker 1 ggr/år. Säkerhetskontroller sker varje vecka. Eventuella fel rapporteras till ansvarig arbetsledare och allvarliga fel åtgärdas omgående. Allmänheten rapporterar även in om fel uppkommit både genom risklinjen och direkt till tekniska kontoret. 4. Allmänheten rapporterar in om det skett olyckor. Sedan Maria Wiksten, Stefan Bergman och Ola Burström yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KF 234 Dnr Interpellation av Anette Lindgren (m) om trafiksituationen i Östra Falmark (32/08) Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren (m) har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Under ett antal år, närmare bestämt snart 25 år, har de boende i Östra Falmark kämpat för att få en säkrare genomfart genom sin by. Efter en mängd påtryckning på såväl kommunen som vägverket lyftes frågan till slut upp. Vi fick in ett förslag i vägprioriteringsplanen, vägen hamnade nästan längst upp på listan och vägverket var här och började staka ut för vägen. Så avstannade arbetet och vi fick veta att på grund av osäkerheten angående Botniabanans dragning skulle projektet skjutas på framtiden. Trafiken som passerar vår by är mycket intensiv och det finns ett tydligt stressmoment när det gäller att passa flygtider! Vägen genom byn är smal och kurvig och det finns lite utrymme för fotgängare och cyklister. I byn bor ett femtiotal barn under 16 år, en skara som ökar, dessa är beroende av vägen för att ta sig till kompisar och olika aktiviteter. Dessutom finns Falmarksgården ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Barn och ungdomar som ofta aldrig suttit på en cykel och som använder vägen för sin cykelträning. Vi har en flygplats som vi kan vara stolta över och som ger oss goda kommunikationsmöjligheter med världen. En flygplats som presenterar ett ökande antal resenärer för varje år. Visst borde vi också kunna få en säker och bra väg till flyget, för allas skull. Antingen alternativet med vägen utanför byn eller att dra en direkt anslutning ut till E4. Låt oss slippa att en allvarlig olycka måste inträffa innan någon tar situationen på allvar! Så till mina frågor: - Vad har Skellefteå kommun tänkt sig för lösning för trafiken till flyget? - Ska vi måsta vänta ytterligare tiotal år på en lösning? - Kan man tänka sig alternativa lösningar tills något permanent blir av, för att öka säkerheten, t ex hastighetsbegränsningar, vägbulor?

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Tekniska nämndens ordförande Ola Burström lämnar följande svar: En ny väg från E4:an till flygplatsen har funnits med bland kommunens prioriteringar under många år. Den har dock inte prioriterats högre än nybyggnaden av ca 1,5 km av väg 774 förbi Östra Falmark. Denna väg har legat på första plats på kommunens prioriteringslista för objekt mindre än 5 miljoner under flera år fram till 2002 när tre olika prioriteringslistor sammanfördes till en lista. I samband med att objektlistorna för trafiksäkerhetsåtgärder, miljöåtgärder och objekt mindre än 5 miljoner sammanfördes till en lista hamnade väg 774 i Östra Falmark på plats nummer 3. I kommunens yttrande inför den nu gällande planeringsperioden avseende åren föreslog kommunen att väg 774 skulle komma till utförande under När den regionala transportplanen slutligen fastställdes av länsstyrelsen hamnade objektet för utförande Det har därefter gjorts en prognos över hur mycket av planen som kan förverkligas under planeringsperioden med hänsyn till tillgängliga medel och i den prognosen finns inga pengar till objektet under planeringsperioden. Hur länge det kommer att dröja innan en den nya vägen blir verklighet hänger samman med hur kommunen kommer att prioritera objektet och hur investeringen står sig i konkurrens med andra investeringar i länet när en ny regional transportplan för åren ska fastställas. Att försöka sänka hastigheten på vägsträckan med hastighetsbegränsningar, utan att vidta fysiska ombyggnadsåtgärder, riskerar att bli en verkningslös åtgärd. En sådan ombyggnad kommer troligen upp i sådana kostnader att det i så fall blir den permanenta lösningen som i sin tur måste prioriteras in i transportplanen. Vägbulor på den vägtyp som 774 tillhör användes inte då de ger andra negativa effekter som vibrationer och buller i omgivningen. En åtgärd på kort sikt som dock inte är någon lösning kan vara att placera en hastighetsskylt som visar den hastighet med vilken bilisten framför sitt fordon. En sådan skylt finns hos NTF i Västerbotten och jag kommer att undersöka med NTF och Vägverket om möjligheten att under en tid placera ut denna i Östra Falmark. Även polisens mobila fartkamera skulle kunna vara aktuell att använda. När de nya hastighetsgränserna kommer att införas också på det regionala vägnätet bör det prövas om 60 km/tim kan vara lämplig på väg 774 i Östra Falmark.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 I den därpå följande debatten deltar Anette Lindgren, Ola Burström, Harriet Classon och Kurt Vallmark. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 KF 235 Dnr Interpellation av Inger Andersson-Öberg (fp) om att förebygga bränder i skolorna (33/08) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: En sammanställning från Brandskyddsföreningen visar att det har brunnit på minst sjuttiofyra skolor under juni, juli och första halvan av augusti i år. En förskräcklig siffra. Detta har vi kunnat läsa i tidningen Dagens samhälle. Cirka femtio av bränderna har varit anlagda. Det handlar om mindre eldsvådor till omfattande bränder. Det har brunnit på sex skolor i Västerbotten under detta år. Även om det finns bra försäkringar så kostar skadegörelse och bränder mycket stora pengar, pengar som kunde användas till mycket annat inom skolans område. Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå har ett stort besparingskrav att brottas med och branden på Ursviksskolan under sommaren har inte gjort saken bättre. Min fråga: Finns det något som skolledningen i kommunens skolor skulle kunna göra i förebyggande syfte för att undvika att liknande bränder inträffar i framtiden? Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund lämnar följande svar: Det skolledningen gör i förebyggande syfte för att undvika bränder är: 1. Brandskyddskontroll genomförs årligen för att förebygga och säkerställa att personal och elever har kunskap om gällande regler och hur material ska hanteras. Genomgång görs av brandposter och hantering av brandfarligt material. 2. Tillsammans med Räddningstjänsten genomförs informationstillfällen och även ibland praktiska övningar i hur man ska hantera eld. Detta kompletteras med undervisningsmaterial som berör hur bränder ska hanteras.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Det förebyggande arbetet pågår ständigt på skolor/förskolor utifrån den värdegrund som skolans arbete vilar på och som uttrycks i läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98. Skellefteå kommun fick vid skolinspektionen ett gott betyg för det värdegrundsarbete och goda klimat som råder på många skolor och förskolor. I värdegrunden så uttrycks det gemensamma ansvaret för att alla ska känna trivsel och utvecklas i en god lärandemiljö. Vi ser att detta arbete utgör grunden för att säkerställa att man också är rädd om sin arbetsmiljö och sin skola/förskola. Värdegrundsarbetet fortsätter vi att utveckla och tillsammans med information och utbildning ska detta bidra till att skolbränder inte ska uppstå. I vissa kommuner har man i förebyggande syfte satt upp övervakningskameror som en åtgärd för att förhindra bränder och skadegörelse. Det har vi inte inom grundskolan i Skellefteå kommun. Sedan Inger Andersson-Öberg, Maria Marklund och Lars Åhman yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 KF 236 Dnr Interpellation av Inger Andersson-Öberg (fp) om hur arbetet med Enkelt avhjälpta hinder utvecklas (34/08) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg har till byggnadsnämndens ordförande ställt följande interpellation: Bygglagen ställer krav på tillgänglighet när man bygger nytt eller bygger om en fastighet. Sedan 2003 gäller tillägget enkelt avhjälpta hinder för lokaler där allmänheten har tillträde. Enligt Boverkets enkätundersökning 2007 framgår att 50 procent av alla fastighetsägare inte har kännedom om innehållet i föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder. Detta med enkelt avhjälpta hinder ska vara ordnat senast Efter att ha läst artikeln i Norra Västerbotten står det klart att mycket återstår när det gäller tillgängligheten för rörelsehindrade. Enligt listan över tillgängligheten för funktionshindrade vid 96 fastigheter i Skellefteås centrum är sex fastigheter godkända och 22 underkända och resten har brister. Och bland dessa fastigheter finns Stadshuset Brinken. Lite märkligt kan man tycka, men det kommer förhoppningsvis att bli bättre efter ombyggnationen. Kommunens uppgift är ju att övervaka att Plan- och bygglagen efterlevs. År 2003 när det här med tillgänglighet för rörelsehindrade var högaktuellt verkade nog år 2010 ganska avlägset för många fastighetsägare och att åtgärda problemen verkar på många håll ha fallit i glömska, eller vad det kan handla om. Jag har full förståelse för att de personer som blir utfrysta från vissa lokaler känner sig diskriminerade. Jag tror också att vi som inte är drabbade har svårt att sätta oss in i de rörelse- och funktionshindrades olika situationer ute i samhället. Min fråga: Är det möjligt att de fastighetsägare som ännu inte påbörjat föreskrivna åtgärder kommer att hinna med detta innan 2010? Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 KF 237 KS 318 AU 639 Dnr Motion om plan för att minska trafikbuller (12/05) Kommunfullmäktigeledamoten Lennart Gustavsson anför i motion följande: Buller från trafiken är ett av våra stora folkhälsoproblem och det är mycket bra att kommuner har möjlighet att söka statsbidrag för att sätta in åtgärder. Till år 2007 ska ljudnivåerna vid husfasader överstigande 65 dba ha åtgärdats enligt gällande etappmål för transportpolitiken. Etappmålet för buller förväntas långt ifrån uppnås längs det kommunala vägnätet, medan det till betydande del klaras längs det statliga vägnätet. För att kunna söka statsbidrag för att åtgärda bullersituationen förväntas kommunen ha gjort en kartläggning för att sedan utarbeta en handlingsplan och ett åtgärdsprogram. Åtgärder mot bullret kan förväntas först efter det att bullersituationen har kartlagts och man har kunnat prioritera vilka insatser som är mest nödvändiga. Enligt med regeringens miljö- och folkhälsomål är tiden fram till dess att etappmålet ska vara uppfyllt mycket begränsat och att det behövs omedelbara åtgärder för att det ska vara någon chans att nå målet. Skellefteå kommun har (1993 Del 1 kartläggning trafikbullerutredning inom Skellefteådalen) genomfört på uppdrag av kommunfullmäktige Uppdraget har haft målsättningen att föra fram åtgärdsförslag, kostnadsfördelning och tidsplan. För att kunna fastställa detta genomfördes en kartläggning 1993 Del 1. Kommunen har av någon orsak inte genomfört Del 2 som skulle ha gett en komplett insyn på hur man efter att kartläggningen fullföljts har kunnat genomföra det fastställda uppdraget från kommunfullmäktige där åtgärdsförslag, kostnadsfördelning och tidplan har ingått. Jag har försökt att ta reda på om fullmäktige har i något senare skede hävt sitt beslut från 1990, men misslyckats. Om det är så vill jag ha en redovisning över detta beslut. Om det inte finns något beslut som hävt det tidigare beslutet från 1990 så kan jag inte låta bli att uttrycka besvikelse över att man har fattat ett beslut i kommunfullmäktige som inte har blivit utfört i enlighet med vad fullmäktige uppdrog till kommunens berörda instanser Om fullmäktige har upphävt beslutet från 1990 så vill jag som motionär ta del av beslutet.

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort Fågelsång eller inglasad balkong om vägtrafikbuller i tätort Ljuv musik, ljud och buller Det finns en tid i nästan varje människas liv när ljudet av mopedknatter är som ljuv musik. Men den perioden brukar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Balderskolan konferensrum D 358. Klockan 13.15-16.00 Beslutande Stefan Bergman (S), ordförande Leif Holmqvist (C), vice ordförande

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer