SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens Wikström med Paragrafer Torbjörn Lundström och Fredrik Stenberg som ersättare Underskrifter.. /Ann-Christin Westerlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Kurt Vallmark, protokollsjusterare/ /Jens Wikström, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Catrine Arvidsson närv kl , Sickan Forsberg, närv kl , tjg kl , , kl , Ulrika Bråndal närv t o m kl 16.00, 232 Daniela Wikström, närv kl , tjg fr o m kl 16.00, 233 Marlene Degerman Kamel Mnad Gunilla Hedström Henry Andersson Enar Nordvik Pia Risan Lilian Parbring närv fr o m kl 16.50, 235 Gunilla Lindström, närv kl , tjg t o m kl 16.50, 234 Gunnar Wiksten Torbjörn Möller Maalin Wikström Benny Lindqvist Kjell Hanseklint Joakim Wallström

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KF 226 Dnr Information om gymnasienämndens verksamhet Gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren presenterar nämndens verksamhet.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KF 227 KS 326 AU 658 Dnr Delårsrapport per , Skellefteå kommun Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för kommunkoncernen per Rapporten har upprättats enligt kommunens styrmodell som bygger på balanserad styrning och som innebär att planering, genomförande och uppföljning sker ur flera perspektiv. Kommunens aktuella prognos motsvarar ett resultat på 195 miljoner kronor avseende helår Resultatet exklusive elförsörjningen förväntas uppgå till 52 miljoner kronor. Kommunens delårsresultat, exklusive kommunägda bolag, uppgår till 238 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att att godkänna delårsrapporten notera att barn- och grundskolenämnden och socialnämnden redovisat handlingsplan för att uppnå målet att alla medarbetare har individuell utvecklingsplan och gymnasienämnden att lämna sådan i årsredovisningen notera att arbete pågår i dessa nämnder och fritidsnämnden med att uppnå målet ökad sysselsättningsgrad. Till kommunfullmäktiges protokoll antecknas att kommunrevisionen lämnat utlåtande om denna delårsrapport. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KF 228 KS 328 AU 660 Dnr Tilläggsanslag till reparation av Örjanshallens tak, fastighetsnämnden Fastighetsnämnden har i sitt investeringsäskande 2009 äskat kronor i investeringsmedel till ny ventilation, tak och fasad på Örjansbadet. Därtill har nämnden i sin plan för år 2010 äskat ytterligare kronor till fortsatta insatser rörande detta. Utgångsläget var att fuktproblem som accelererats det senaste året gör att ny ventilation måste installeras samt att tak och fasad måste bytas. Under sommaren 2008 har emellertid ett underhållsarbete med fasaden påbörjats och ett akut dolt fel som ej tidigare kunnat förutses har uppdagats. En extern konsult har i sommar granskat felets omfattning och karaktär samt föreslagit åtgärd. Takkonstruktionen rekommenderar man att åtgärda innan kommande vintersäsong. Alternativ att stänga lokalen. Bedömningen är att taket inte håller vid snöbelastning. Bedömd totalkostnad är kronor. Arbetet kan utföras i två etapper med yttertaket i en första etapp. Bedömd kostnad för byte av yttertak är ca kronor. Ombyggnad av ventilation för vinda samt utförande av nytt innertak, reparation fasad, ommålning, reparation bassäng, betongtrapp m m kan utföras i en andra etapp vid senare tillfälle. Beräknad kostnad för detta är ca kronor vilket delvis beaktas i investeringsäskande Fastighetsnämnden beslutade , 101, att att föreslå att kommunstyrelsen finansierar det akuta investeringsbehovet, kronor, vid Örjansbadet år 2008 utifrån ovanstående situation revidera investeringsäskande 2009 med ytterligare kronor till totalt kronor rörande Örjanshallen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att anvisa fastighetsnämnden tilläggsanslag om kronor till akuta åtgärder i Örjansbadet kostnaden finansieras ur rörelsekapitalet

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 att notera att även ventilationsåtgärder inryms i anslaget. Efter inlägg av Joakim Wallström, Anders Hård, Bo Nilsson, Stefan Bergman, Kurt Vallmark och Gunnar Holmlund beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KF 229 Dnr Interpellation av Ulrika Larsson (v) om kommunens rekryteringsriktlinjer (27/08) Kommunfullmäktigeledamoten Ulrika Larsson har till personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: Anställning av arbetstagare omgärdas av lagstiftning, kollektivavtal och av arbetsgivarens egna upprättade riktlinjer. Tillämpade rekryteringsrutiner kan anses påverka medarbetarnas och allmänhetens uppfattning om kommunen som arbetsgivare. Vad jag skulle vilja veta är: - Finns rekryteringsrutiner inom Skellefteå kommun? - Vad är ambitionen med Skellefteå kommuns rekryteringsriktlinjer? - Är rekryteringsrutinerna kända hos rekryterande chefer? - Vilka överväganden görs vid val mellan intern och extern annonsering? - Förekommer det att vikariatsanställda erhåller anställning utan att tjänsten annonseras? - Görs kopplingar mellan rekryteringsriktlinjerna, kommunens styrkort och jämställdhetsplaner, alternativt kommunens övergripande mål kring jämställdhet? Personalnämndens ordförande Harriet Classon lämnar följande svar: Finns rekryteringsrutiner inom Skellefteå kommun? Ja, den nuvarande policyn och riktlinjerna antogs av personalnämnden Dessa håller återigen på att ses över med anledning av ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, införandet av det databaserade rekryteringsverktyget Easycruit och utifrån att rutinerna kontinuerligt bör ses över och dessa nu är tre år gamla.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Vad är ambitionen med Skellefteå kommuns rekryteringsriktlinjer? - Att få kompetenta sökanden till ledigt jobb. - Att främja kompetensutveckling hos redan anställda medarbetare genom att underlätta intern rörlighet. - Att sträva efter jämställdhet och ökad kulturell och etnisk mångfald. - Att vara en attraktiv arbetsgivare. Är rekryteringsriktlinjerna kända hos rekryterande chefer? Ja. Dessa finns beskrivna i personalhandboken och ingår som en del av de grundläggande ledarutbildningarna som bedrivs inom Skellefteå kommun. Personalhandboken är ett digitalt verktyg för personalfrågor för bl a chefer och finns på Skellefteå kommuns intranät, Insidan. Verktyget är lätt att hitta i och ett av områdena som beskrivs är rekrytering. Där finns förutom policy för rekrytering även rutinbeskrivningar och andra bra att veta sidor. Vilka överväganden görs vid val mellan intern och extern annonsering? Ambitionen för arbetsgivaren Skellefteå kommun är att annonsering ska göras externt. Då är redan anställda medarbetare som presumtiva nya medarbetare välkomna att söka det lediga jobbet. Förvaltningarna, oftast rekryterande chef, gör ställningstagandet i denna fråga och ställningstagandet tas upp i samverkan. Behovet att rekrytera och vilken kompetens som efterfrågas samverkas också. Det finns en reglering i rekryteringsriktlinjerna för annonsering som gäller om yrkesgrupper med kommande övertalighet har identifierats. Då ska i första hand intern annonsering ske och möjliggör för redan tillsvidareanställda medarbetare att söka det lediga jobbet. Om särskilda skäl finns kan den interna annonsen även rikta sig till medarbetare med LAS-företräde. Förekommer det att vikariatsanställda erhåller anställning utan att tjänsten annonseras? Ja, det förekommer. Anledning till detta kan t ex vara direktinplacering.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Görs kopplingar mellan rekryteringsriktlinjerna, kommunens styrkort och jämställdhetsplaner, alternativt kommunens övergripande mål kring jämställdhet? Ja, strävan är alltid att se till att alla styrdokument hänger ihop och bildar en röd tråd i arbetet. Kommunens rekryteringsriktlinjer tar hänsyn både till styrkort och plan för lika behandling. Exempel på detta: - Kommunens mål i medarbetarperspektivet Väl fungerande kompetensförsörjning samt Alla anställda har önskad sysselsättningsgrad är förankrad i rekryteringsriktlinjerna. - Om fler personer bedöms ha samma kvalifikationer till jobbet ska det underrepresenterade könet ha företräde beskrivs också i rekryteringsriktlinjerna. I den därpå följande debatten deltar Ulrika Larsson, Harriet Classon, Anders Hård, Pia Risan, Gunilla Åström och Erika Häggblad. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KF 230 Dnr Interpellation av Kurt Vallmark (c) om lokaler för Skellefteå landsförsamlings verksamhet Missionsboden (28/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: Flera utredningar visar hur viktigt det är att äldre människor inte blir passiva när man till exempel slutar sitt ordinarie jobb och börjar lyfta sin pension. Målsättningen för en aktivitet kan vara att ge en möjlighet till gemenskap, delaktighet och social samvaro, något att se fram emot och vänta på. Ett bra exempel på en sådan aktivitet är den av Skellefteå landsförsamling stödda Missionsboden. I 20 år har där äldre bedrivit verksamhet genom att bl a väva, måla och snickra (möbelrenovering). Genom att Skellefteå Ifs ställt lokaler till förfogande, först nära Stiftsgården, sedan Brunnsgården och nu senast Kyrkoherdegården (+ tillfälliga baracker) har äldreaktiviteten kunnat fungera fram till denna sommar. Imponerande med verksamheten är att den förutom den viktiga sociala biten, kunnat bidra med pengar till hjälp för medmänniskor som har det svårt. Det som nu uppkommit är att församlingen har för avsikt att sälja både kyrkoherdebostället och pastorsexpeditionen (går ej att avstycka var för sig). Härav vill jag ställa följande fråga: Ett problem för Skellefteå lfs har varit att Missionsbodens lokaler endast utnyttjas två dar i veckan. Min undran är: Kan kommunen ställa upp med lämpliga lokaler som kunde utnyttjas hela veckan av olika pensionärs intressegrupper? Kommunfullmäktige beslutar att överlämna interpellationen till fastighetsnämndens ordförande.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KF 231 Dnr Interpellation av Kurt Vallmark (c) om mängden matavfall i kommunens verksamheter (29/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: Flera tidningar har visat siffror på att i Sverige kan upp till % av maten kasseras som människoföda. Orsakerna kan vara flera, till exempel förvaring, för stora inköp, man tar för stor portion, men det som upprör är allt som kastas för att det inte tillåts att mat värms upp flera gånger. Detta gäller lyckligtvis inte när man lagar mat hemma. Visst kan jag förstå att en kvalitetsförsämring sker, men att kasta maten (som i de flesta fall går att äta) när nästan hälften av jordens befolkning svälter gör mig illamående. Härav vill jag ställa följande frågor: 1. Har vi någon koll på hur mycket mat som kastas vid Skellefteå kommuns mathantering? 2. Hur arbetar kommun för att minska svinnet? 3. Kan Skellefteå kommun påverka dessa regler(lagar) på något sätt? Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund lämnar följande svar: 1. Måltidsavdelningen har i uppdrag att i grund- och gymnasieskola servera en lunch till eleverna som ger 30-35% av dagsbehovet av energi- och näringsämnen. Vid behov ska även specialkost tillhandahållas på grund av medicinska, etniska eller religiösa skäl. På grundskolan serverades 2007, portioner, ca 9 370/dag och på gymnasieskolan portioner, ca 2 640/dag. Vi har under en vecka vägt hur mycket mat som kastas. På grundskolan kastades i genomsnitt 318 kg/dag, ca 12,5 % av maten. På gymnasiet kastades i genomsnitt 71 kg/dag, ca 9 % av maten.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 På äldreomsorgen är det svårare att mäta, eftersom mat på särskilt boende äts på många olika ställen. Vi har tittat på 5 av våra boenden och där kastades ca 30 kg/dag, ca 5 % av maten. Den främsta orsaken till att mat kastas är att elever tagit mer än man vill/kan äta upp. Personalen som arbetar i köken har oftast en god uppfattning om hur mycket mat som går åt och försöker att inte värma/varmhålla mer än vad som brukar gå åt. 2. Vi försöker att arbeta lokalt på skolorna genom att uppmärksamma eleverna på problemet, utmana eleverna genom att sätta mål att skolan ska minska svinnet och belöna genom att servera något lite extra när målet nåtts. 3. Livsmedelslagen syfte är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och att tillvarata konsumenternas intressen när det gäller livsmedel och hantering av livsmedel. Lagen bygger på en förordning från Europaparlamentet om allmänna principer och krav för livsmedelssäkerhet. Jag har svårt att tro att en enskild kommun kan påverka innehållet i lagstiftningen i dess väsentliga delar. I den därpå följande debatten deltar Kurt Vallmark, Birgitta Burström, Daniel Ådin, Ola Burström, Hans-Eric Wallin, Maria Marklund, Elisabeth Grönlund, Inger Andersson-Öberg, Benny Lindqvist, Pia Risan och Bert Öhlund. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KF 232 Dnr Interpellation av Heléna Lindahl (c) om inriktningen för Fastighets AB Polaris (30/08) Kommunfullmäktigeledamoten Helléna Lindahl har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Det kommunala fastighetsbolaget Polaris bildades en gång i tiden för att äga, bygga och förvalta industrifastigheter för det lokala näringslivet, där ingen privat entreprenör var beredd åta sig uppgiften. I dag väljer Polaris sällan att engagera sig i kommunens ytterområden. När lokala företag är i behov av nya eller utökade lokaler, är man ofta hänvisad till att lösa detta på egen hand. På centralorten och i dess omedelbara närhet finns vanligtvis företag som på rent kommersiella villkor kan finansiera, bygga och förvalta näringsfastigheter. Dessutom har kommunen, förutom Polaris, även Skellefteå Kraft, fastighetskontoret och Skebo som erbjuder kontors- och affärslokaler, det vill säga näringsfastigheter i kommunal ägo. Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 1. Vad är motivet till att kommunen har fyra olika förvaltare av näringsfastigheter? 2. Varför är Polaris fastighetsbestånd i dag i så hög grad koncentrerat till Skellefteå centralort och dess närhet, trots att det finns kommersiella aktörer som kan tillhandahålla lokaler? 3. Anser Du att lokala företag, som vill etablera och utvidga sin verksamhet, även ska kunna erbjudas lokallösningar av vårt kommunala fastighetsbolag Polaris, utanför Skellefteå centralort?

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund lämnar följande svar: Vad är motivet till att kommunen har fyra olika förvaltare av näringsfastigheter? Det är Fastighets AB Polaris som är kommunens huvudsakliga förvaltare av näringsfastigheter. De övriga aktörer som nämns i interpellationen har huvudsakligen inriktning på andra typer av fastigheter. Fastighetskontoret har framförallt hand om lokaler för kommunens egen verksamhet. Skelleftebostäder AB har förstås inriktning på bostäder men i den mån kommersiella lokaler förekommer i Skebos bostadsbestånd så måste det anses mest rationellt att Skebo även sköter sådana lokaler. Skellefteå Kraft AB har framförallt hand om fastigheter för sin egen verksamhet. Till detta kommer att Skellefteå Kraft har hand om lokalerna i kvarteret Sirius, även där beroende på att det måste anses mest rationellt med en sammanhållen lokalförvaltning. Varför är Polaris fastighetsbestånd i dag i så hög grad koncentrerat till Skellefteå centralort och dess närhet, trots att det finns kommersiella aktörer som kan tillhandahålla lokaler? En enkel förklaring till att en stor del av fastighetsbeståndet finns i anslutning till centralorten är förstås att det är där efterfrågan på lokaler varit störst. Det finns dock många exempel på att Fastighets AB Polaris också tillhandahåller lokaler utanför centralorten. Polaris har till exempel industrifastigheter i Burträsk, Ersmark, Kusmark och Skelleftehamn. Tidigare har bolaget också haft lokaler i bland annat Jörn och Byske. Dessa lokaler har avyttrats till de företag som varit hyresgäster, och affären har på så sätt bidragit till bolagens utveckling. Företag som etablerar sig utanför centralorten har möjlighet att få 25 % statligt investeringsstöd. Sådant stöd kan inte Polaris komma i åtnjutande av och det är också ett skäl till att många företag utanför centrum väljer att bygga själva. I dessa fall får Polaris en annan roll. Anser Du att lokala företag, som vill etablera och utvidga sin verksamhet, även ska kunna erbjudas lokallösningar av vårt kommunala fastighetsbolag Polaris, utanför Skellefteå centralort? Fastighets AB Polaris är alltid beredda att, på affärsmässiga grunder, pröva möjligheter att tillhandahålla lokaler. Detta gäller i alla delar av kommunen.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 I den därpå följande debatten deltar Heléna Lindahl, Bert Öhlund, Åsa Gustafsson, Jens Wikström, Maria Wiksten och Håkan Lindh. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KF 233 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om underhållet av lekplatser (31/08 Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Hur är det ställt med Skellefteås lekplatser? I Skellefteå kommun finns det ett stort antal lekplatser. Lekplatser som är till stor glädje för barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, personal m m. Tyvärr så är det inte utan risker att leka på en lekplats. Enligt färsk statistik inträffar det varje år olyckor på lekplatser och skolgårdar i landet. Olyckor som har lett till benbrott, hjärnskakningar och andra skador som krävt sjukhusvård. Av dessa bedöms bero på brister i utrustningen. Konsumentverket har genomfört stickprovskontroller i fem olika kommuners lekplatser. Resultatet var att samtliga fem kommuner har lekplatser som är farliga för barn och åtgärder som måste göras omedelbart. Med anledning av ovanstående undrar jag: - Hur många lekplatser finns i kommunens drift och ägo? - Hur sker planeringsarbetet vid utformning av nya lekplatser och renoveringar av gamla? - Hur sker inspektion/tillsyn av dessa lekplatser? - Vilka rutiner finns det för inrapportering av trasiga och farliga redskap? - Hur får kommunen kännedom om det skett olyckstillbud? Tekniska nämndens ordförande Ola Burström lämnar följande svar: 1. Kommunen ansvarar genom tekniska nämnden för drift och underhåll av ca 155 lekplatser på parkmark. (Där ingår ej alla de lekplatser som finns på skolor och daghem.)

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Urvalet av vilka som blir föremål för renovering sker utifrån: - skicket på utrustningen ur säkerhetssynpunkt - demografin i området, dvs antalet barn - närhet till andra lekplatser. De senaste åren har 3-5 lekplatser/per år byggts om eller renoverats. Utformningen av, och innehållet i lekplatsen beror på om det är en stadsdelslekplats, dvs om den vänder sig till barn i varierande åldrar eller kvarterslekplats som oftast har mindre barn i upptagningsområdet. 3. Besiktning av auktoriserad besiktningsman sker 1 ggr/år. Säkerhetskontroller sker varje vecka. Eventuella fel rapporteras till ansvarig arbetsledare och allvarliga fel åtgärdas omgående. Allmänheten rapporterar även in om fel uppkommit både genom risklinjen och direkt till tekniska kontoret. 4. Allmänheten rapporterar in om det skett olyckor. Sedan Maria Wiksten, Stefan Bergman och Ola Burström yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KF 234 Dnr Interpellation av Anette Lindgren (m) om trafiksituationen i Östra Falmark (32/08) Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren (m) har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Under ett antal år, närmare bestämt snart 25 år, har de boende i Östra Falmark kämpat för att få en säkrare genomfart genom sin by. Efter en mängd påtryckning på såväl kommunen som vägverket lyftes frågan till slut upp. Vi fick in ett förslag i vägprioriteringsplanen, vägen hamnade nästan längst upp på listan och vägverket var här och började staka ut för vägen. Så avstannade arbetet och vi fick veta att på grund av osäkerheten angående Botniabanans dragning skulle projektet skjutas på framtiden. Trafiken som passerar vår by är mycket intensiv och det finns ett tydligt stressmoment när det gäller att passa flygtider! Vägen genom byn är smal och kurvig och det finns lite utrymme för fotgängare och cyklister. I byn bor ett femtiotal barn under 16 år, en skara som ökar, dessa är beroende av vägen för att ta sig till kompisar och olika aktiviteter. Dessutom finns Falmarksgården ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Barn och ungdomar som ofta aldrig suttit på en cykel och som använder vägen för sin cykelträning. Vi har en flygplats som vi kan vara stolta över och som ger oss goda kommunikationsmöjligheter med världen. En flygplats som presenterar ett ökande antal resenärer för varje år. Visst borde vi också kunna få en säker och bra väg till flyget, för allas skull. Antingen alternativet med vägen utanför byn eller att dra en direkt anslutning ut till E4. Låt oss slippa att en allvarlig olycka måste inträffa innan någon tar situationen på allvar! Så till mina frågor: - Vad har Skellefteå kommun tänkt sig för lösning för trafiken till flyget? - Ska vi måsta vänta ytterligare tiotal år på en lösning? - Kan man tänka sig alternativa lösningar tills något permanent blir av, för att öka säkerheten, t ex hastighetsbegränsningar, vägbulor?

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Tekniska nämndens ordförande Ola Burström lämnar följande svar: En ny väg från E4:an till flygplatsen har funnits med bland kommunens prioriteringar under många år. Den har dock inte prioriterats högre än nybyggnaden av ca 1,5 km av väg 774 förbi Östra Falmark. Denna väg har legat på första plats på kommunens prioriteringslista för objekt mindre än 5 miljoner under flera år fram till 2002 när tre olika prioriteringslistor sammanfördes till en lista. I samband med att objektlistorna för trafiksäkerhetsåtgärder, miljöåtgärder och objekt mindre än 5 miljoner sammanfördes till en lista hamnade väg 774 i Östra Falmark på plats nummer 3. I kommunens yttrande inför den nu gällande planeringsperioden avseende åren föreslog kommunen att väg 774 skulle komma till utförande under När den regionala transportplanen slutligen fastställdes av länsstyrelsen hamnade objektet för utförande Det har därefter gjorts en prognos över hur mycket av planen som kan förverkligas under planeringsperioden med hänsyn till tillgängliga medel och i den prognosen finns inga pengar till objektet under planeringsperioden. Hur länge det kommer att dröja innan en den nya vägen blir verklighet hänger samman med hur kommunen kommer att prioritera objektet och hur investeringen står sig i konkurrens med andra investeringar i länet när en ny regional transportplan för åren ska fastställas. Att försöka sänka hastigheten på vägsträckan med hastighetsbegränsningar, utan att vidta fysiska ombyggnadsåtgärder, riskerar att bli en verkningslös åtgärd. En sådan ombyggnad kommer troligen upp i sådana kostnader att det i så fall blir den permanenta lösningen som i sin tur måste prioriteras in i transportplanen. Vägbulor på den vägtyp som 774 tillhör användes inte då de ger andra negativa effekter som vibrationer och buller i omgivningen. En åtgärd på kort sikt som dock inte är någon lösning kan vara att placera en hastighetsskylt som visar den hastighet med vilken bilisten framför sitt fordon. En sådan skylt finns hos NTF i Västerbotten och jag kommer att undersöka med NTF och Vägverket om möjligheten att under en tid placera ut denna i Östra Falmark. Även polisens mobila fartkamera skulle kunna vara aktuell att använda. När de nya hastighetsgränserna kommer att införas också på det regionala vägnätet bör det prövas om 60 km/tim kan vara lämplig på väg 774 i Östra Falmark.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 I den därpå följande debatten deltar Anette Lindgren, Ola Burström, Harriet Classon och Kurt Vallmark. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 KF 235 Dnr Interpellation av Inger Andersson-Öberg (fp) om att förebygga bränder i skolorna (33/08) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: En sammanställning från Brandskyddsföreningen visar att det har brunnit på minst sjuttiofyra skolor under juni, juli och första halvan av augusti i år. En förskräcklig siffra. Detta har vi kunnat läsa i tidningen Dagens samhälle. Cirka femtio av bränderna har varit anlagda. Det handlar om mindre eldsvådor till omfattande bränder. Det har brunnit på sex skolor i Västerbotten under detta år. Även om det finns bra försäkringar så kostar skadegörelse och bränder mycket stora pengar, pengar som kunde användas till mycket annat inom skolans område. Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå har ett stort besparingskrav att brottas med och branden på Ursviksskolan under sommaren har inte gjort saken bättre. Min fråga: Finns det något som skolledningen i kommunens skolor skulle kunna göra i förebyggande syfte för att undvika att liknande bränder inträffar i framtiden? Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund lämnar följande svar: Det skolledningen gör i förebyggande syfte för att undvika bränder är: 1. Brandskyddskontroll genomförs årligen för att förebygga och säkerställa att personal och elever har kunskap om gällande regler och hur material ska hanteras. Genomgång görs av brandposter och hantering av brandfarligt material. 2. Tillsammans med Räddningstjänsten genomförs informationstillfällen och även ibland praktiska övningar i hur man ska hantera eld. Detta kompletteras med undervisningsmaterial som berör hur bränder ska hanteras.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Det förebyggande arbetet pågår ständigt på skolor/förskolor utifrån den värdegrund som skolans arbete vilar på och som uttrycks i läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98. Skellefteå kommun fick vid skolinspektionen ett gott betyg för det värdegrundsarbete och goda klimat som råder på många skolor och förskolor. I värdegrunden så uttrycks det gemensamma ansvaret för att alla ska känna trivsel och utvecklas i en god lärandemiljö. Vi ser att detta arbete utgör grunden för att säkerställa att man också är rädd om sin arbetsmiljö och sin skola/förskola. Värdegrundsarbetet fortsätter vi att utveckla och tillsammans med information och utbildning ska detta bidra till att skolbränder inte ska uppstå. I vissa kommuner har man i förebyggande syfte satt upp övervakningskameror som en åtgärd för att förhindra bränder och skadegörelse. Det har vi inte inom grundskolan i Skellefteå kommun. Sedan Inger Andersson-Öberg, Maria Marklund och Lars Åhman yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 KF 236 Dnr Interpellation av Inger Andersson-Öberg (fp) om hur arbetet med Enkelt avhjälpta hinder utvecklas (34/08) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg har till byggnadsnämndens ordförande ställt följande interpellation: Bygglagen ställer krav på tillgänglighet när man bygger nytt eller bygger om en fastighet. Sedan 2003 gäller tillägget enkelt avhjälpta hinder för lokaler där allmänheten har tillträde. Enligt Boverkets enkätundersökning 2007 framgår att 50 procent av alla fastighetsägare inte har kännedom om innehållet i föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder. Detta med enkelt avhjälpta hinder ska vara ordnat senast Efter att ha läst artikeln i Norra Västerbotten står det klart att mycket återstår när det gäller tillgängligheten för rörelsehindrade. Enligt listan över tillgängligheten för funktionshindrade vid 96 fastigheter i Skellefteås centrum är sex fastigheter godkända och 22 underkända och resten har brister. Och bland dessa fastigheter finns Stadshuset Brinken. Lite märkligt kan man tycka, men det kommer förhoppningsvis att bli bättre efter ombyggnationen. Kommunens uppgift är ju att övervaka att Plan- och bygglagen efterlevs. År 2003 när det här med tillgänglighet för rörelsehindrade var högaktuellt verkade nog år 2010 ganska avlägset för många fastighetsägare och att åtgärda problemen verkar på många håll ha fallit i glömska, eller vad det kan handla om. Jag har full förståelse för att de personer som blir utfrysta från vissa lokaler känner sig diskriminerade. Jag tror också att vi som inte är drabbade har svårt att sätta oss in i de rörelse- och funktionshindrades olika situationer ute i samhället. Min fråga: Är det möjligt att de fastighetsägare som ännu inte påbörjat föreskrivna åtgärder kommer att hinna med detta innan 2010? Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 KF 237 KS 318 AU 639 Dnr Motion om plan för att minska trafikbuller (12/05) Kommunfullmäktigeledamoten Lennart Gustavsson anför i motion följande: Buller från trafiken är ett av våra stora folkhälsoproblem och det är mycket bra att kommuner har möjlighet att söka statsbidrag för att sätta in åtgärder. Till år 2007 ska ljudnivåerna vid husfasader överstigande 65 dba ha åtgärdats enligt gällande etappmål för transportpolitiken. Etappmålet för buller förväntas långt ifrån uppnås längs det kommunala vägnätet, medan det till betydande del klaras längs det statliga vägnätet. För att kunna söka statsbidrag för att åtgärda bullersituationen förväntas kommunen ha gjort en kartläggning för att sedan utarbeta en handlingsplan och ett åtgärdsprogram. Åtgärder mot bullret kan förväntas först efter det att bullersituationen har kartlagts och man har kunnat prioritera vilka insatser som är mest nödvändiga. Enligt med regeringens miljö- och folkhälsomål är tiden fram till dess att etappmålet ska vara uppfyllt mycket begränsat och att det behövs omedelbara åtgärder för att det ska vara någon chans att nå målet. Skellefteå kommun har (1993 Del 1 kartläggning trafikbullerutredning inom Skellefteådalen) genomfört på uppdrag av kommunfullmäktige Uppdraget har haft målsättningen att föra fram åtgärdsförslag, kostnadsfördelning och tidsplan. För att kunna fastställa detta genomfördes en kartläggning 1993 Del 1. Kommunen har av någon orsak inte genomfört Del 2 som skulle ha gett en komplett insyn på hur man efter att kartläggningen fullföljts har kunnat genomföra det fastställda uppdraget från kommunfullmäktige där åtgärdsförslag, kostnadsfördelning och tidplan har ingått. Jag har försökt att ta reda på om fullmäktige har i något senare skede hävt sitt beslut från 1990, men misslyckats. Om det är så vill jag ha en redovisning över detta beslut. Om det inte finns något beslut som hävt det tidigare beslutet från 1990 så kan jag inte låta bli att uttrycka besvikelse över att man har fattat ett beslut i kommunfullmäktige som inte har blivit utfört i enlighet med vad fullmäktige uppdrog till kommunens berörda instanser Om fullmäktige har upphävt beslutet från 1990 så vill jag som motionär ta del av beslutet.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2016-12-05 Handläggare Fredrik Eek Er Referens Vår Referens Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1 Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala 713465 RAPPORT A Handläggare Samuel Tuvenlund Telefon +46 10 505 52 13 E-post samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2016-01-12 Uppdragsnummer 713465 Rapport A Beställare Midroc Property Development AB Östra

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad Handläggare Victor Wetterblad Telefon 010-505 60 81 Mobil 072-227 64 59 E-post victor.wetterblad @afconsult.com Datum 2015-11-11 Uppdragsnummer 703146 PM 01_rev1 Beställare Josefina Blomberg, Riksbyggen

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9)

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Signalisten Solna Erik Lindfors Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-12-04 14223 Rapport A (Förhandskopia) Palsternackan, Jungfrudansen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2012-11-06 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-18.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare

Läs mer

Trafikbullerutredning Fridhems förskola

Trafikbullerutredning Fridhems förskola Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Fridhems förskola Uppdragsnr: 105 11 67 Version: 1 2017-08-17 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 14U24992

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning.  Uppdrag nr. 14U24992 Uppdrag nr. 14U24992 Fålhagen 43:16 Trafikbullerutredning Sammanfattning Riksdagens riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga lägenheter. Uppdrag nr. 14U24992 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning 1(7) 2012-04-05 Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 rev02: 2013-03-19 Uppdragsnummer: 241866 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt 010-452 25 50

Läs mer