Exempelsamling. Riktlinjer för projektspecifika och. Gröna parkeringstal i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempelsamling. Riktlinjer för projektspecifika och. Gröna parkeringstal i Stockholm"

Transkript

1 Exempelsamling Riktlinjer för projektspecifika och Gröna parkeringstal i Stockholm

2 Förord Arbete med mobilitetsåtgärder för att sänka parkeringsbehovet exempelsamling Stadens modell för projektspecifika och gröna parkeringstal beskrivs i fyra olika delar. Detta dokument beskriver exempel på olika mobilitetsåtgärder från andra kommuner, som kan användas vid tillämpning av gröna parkeringstal. Övriga dokument som tagits fram är: Huvuddokument Övergripande dokument som beskriver modell för stadens tillämpning av projektspecifika och gröna parkeringstal. Tillämpningsanvisningar anger konkreta och mer preciserade anvisningar för tillämpning av projektspecifika parkeringstal. Arbetsrutiner beskriver stadens rutiner och ansvarsfördelning för tillämpning av projektspecifika och gröna parkeringstal.

3 Arbete med mobilitetsåtgärder för att sänka parkeringsbehovet exempelsamling Bakgrund I Sverige och Europa pågår sedan ett antal år tillbaka flera olika utvecklingsprojekt som syftar till att minska behovet av att äga och parkera privatbilar genom att erbjuda olika mobilitetsåtgärder. Stockholms stads nya riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal innehåller också denna möjlighet som ett frivilligt erbjudande till byggherrarna. Det är värt att påpeka att det finns flera olika projekt i olika kommuner som ligger i startgroparna för att tänka i dessa banor. Det finns också flera kommuner som behandlar flexibla, projektspecifika och gröna parkeringstal på olika sätt i sina relativt nya parkeringsstrategier. Däremot finns det inte så många exempel på projekt som genomförts och utvärderats. För att ge inspiration och vägledning presenteras nedan en sammanställning av ett antal projekt som genomförts i Sverige samt resonemang om synen på ambitionsnivån i projekten. Gröna parkeringstal i Årstastråket, etapp 2, Stockholm Inom projekt Årstastråket i Stockholm har staden arbetat med att nyansera synen på parkeringstal, redan innan de nya riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige. I Årstastråket etapp 2 kommer initiativet från exploatörerna tillsammans med stadens projektgrupp. När projektet startade fanns inte några fastställda riktlinjer, staden tillämpade då flexibla parkeringstal med en uttalad möjlighet att arbeta med gröna parkeringstal för att sänka efterfrågan på parkeringsplatser genom mobilitetsåtgärder. Parkeringsutredning Projektet har tagit fram en särskild parkeringsutredning som belyser tre alternativa scenarier för olika parkeringstal. Dessa baseras huvudsakligen på bedömning av kollektivtrafikutbud och tillgänglighet till viktiga vardagsmålpunkter. Dessutom nyanseras bilden ytterligare med hjälp av översiktliga analyser om bilinnehav, befintliga parkeringstal i nybyggda hus i området, nyttjandegrad av befintliga p-platser och den ekonomiska balansen mellan tillgång och efterfrågan på parkeringsplatser. I parkeringsutredningen konstateras att det finns möjlighet att ha god tillgång till staden och viktiga vardagsmålpunkter utan att resa med egen bil. Dessa förutsättningar bedöms i studien som avgörande för att kunna möjliggöra utbyte mellan parkering och positiva mobilitetstjänster.

4 Alternativa lösningar I studien identifieras tre alternativ för olika parkerings- och mobilitetslösningar inom området. Lösningarna baseras på tre olika nivåer av parkeringsutbud; 0,65, 0,5 samt 0,3-0,4 parkeringsplatser för bil per lägenhet. Alternativ 1: 0,65 parkeringsplatser per lägenhet Alternativet med 0,65 parkeringsplatser per lägenhet är ett grundalternativ för utredningen. Parkeringstalet baseras på tidigare erfarenheter av parkeringslösningar i stadsdelen. Jämförbara bostadsprojekt i närområdet har byggts med parkeringstal på strax under 0,7 i snitt. Studieområdets läge vid tvärbanan medför bättre tillgång till kollektivtrafik vilket motiverar att nya bostäder inte bör ha ett större parkeringsbehov. I alternativ 1 föreslås inte några mobilitetstjänster. I detta alternativ finns byggnadstekniska problem i projektet som innebär att det blir svårt att inrymma nödvändigt antal parkeringsplatser i ett våningsplan i garagen. Detta skulle innebära antingen att garagen tvingas utvidgas under gården utanför huskroppen eller att anlägga garage i två våningsplan. Parkeringsplatser under gården försvårar möjligheten att plantera träd på gården och en garageanläggning i två plan ökar anläggningskostnaderna. Alternativ 2: 0,5 parkeringsplatser per lägenhet Ett parkeringstal om 0,5 bedöms enligt parkeringsutredningen innebära att bilparkering för merparten av fastigheterna kan anordnas i ett plan i garage under byggnaderna. Det är fördelaktigt ur fastighetsekonomiskt perspektiv. I alternativ 2 föreslås ett antal mobilitetstjänster för att understödja god mobilitet för de boende som inte äger en bil och för att hushåll ska kunna tänka sig att ersätta egen ägd bil med tillgång till exempelvis bilpool. De mobilitetsåtgärder som föreslås är: Startpaket för nyinflyttade Bilpool Kvalitativa cykelparkeringar för boende och besökare Lastcykelpool Gångavståndet mellan bostäder och närmaste livsmedelsbutik motiverar dessutom att intelligenta leveransskåp bör övervägas i fastigheterna. Detta för att möjliggöra leverans av livsmedel och andra varor. En svaghet med sådana system är dock att de inte är fullt utbyggda och etablerade hos leverantörer och transportföretag. Alternativ 3: 0,3-0,4 parkeringsplatser per lägenhet Ett parkeringstal på 0,3-0,4 innebär att bilparkering kan ordnas i ett plan under byggnaderna eller i viss mån som ytparkering. Dessutom medför alternativet bättre förutsättningar för att anordnade garageplatser kan blir självfinansierande, vilket förstås är bra ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.

5 De mobilitetsåtgärder som föreslås är: Startpaket för nyinflyttade Bilpool med medlemskapet ingår i hyra eller avgift Kvalitativa cykelparkeringar för boende och besökare Lastcykelpool Intelligenta leveransskåp Reglering av gatumarksparkering Möjlighet till samordnade parkeringsanläggningar Ett så lågt parkeringstal som 0,3-0,4 ger förbättrade förutsättningar för att använda både källare och gårdsplan till andra funktioner så som t ex lägenhetsförråd, cykelparkering gårdsmiljöer med större träd etc. Rekommendation Parkeringsutredningen landade i en rekommendation till projektet att arbeta vidare enligt alternativ 2 som beskrivs ovan. Dvs 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Intentionen är att all parkering skall förläggas i ett plan i garage under mark. Detta kan innebära att parkeringstalet kan behöva justeras marginellt för vissa fastigheter. Utredningen har också analyserat beläggningsgraden på gatuparkering i området och konstaterat att den är mycket hög (95-97%). Sannolikt beror den höga beläggningsgraden på att gatuparkeringen är avgiftsfri. Så länge gatuparkering är fri för användaren påverkas nyttjandegraden och möjligheten att få rimligt ekonomi i parkeringsanläggningar på tomtmark negativt. För att minska risken för att boende väljer att parkera på gatan istället rekommenderas att gatuparkeringen i området regleras. Bedömning av ambitionsnivå och reflektioner Årstatråket etapp 2 är i många avseenden en föregångare till stadens nya riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige. De analyserar och resonerar kring förhållanden som gäller i Stockholms stad och har därför likheter med riktlinjerna både när det gäller metodik, men också i de parkeringstal som föreslås. En skillnad är dock att de tre alternativen utgörs av en samlad bedömning av läge, utformning, kollektivtrafik och mobilitetsåtgärder. Dvs en aggregering av både det projektspecifika parkeringstalet och det gröna parkeringstalet för att använda terminologin från de nya riktlinjerna. När det gäller bedömning av ambitionsnivå i de tre alternativen så finns även där stora likheter med de nya riktlinjerna, både när det gäller tanken om olika ambitionsnivåer och de föreslagna åtgärderna. Även i detta projekt tillmäts förbetald bilpool och mer omfattande cykelåtgärder de största potentialerna för att dämpa efterfrågan på parkering.

6 Malmö stads parkeringspoclicy och parkeringsnorm Hösten 2010 antog Malmö stad en ny Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel. I parkeringspolicyn förs resonemang kring hur denna kan stödja översiktsplanens övergripande mål för Malmös utveckling. Malmös parkeringspolicy bidrag till översiktsplanens måluppfyllnad Parkeringsnormen för bostäder i flerbostadshus utgörs av ett spann mellan 0,5-1,0 exklusive 0,1 parkeringsplats per lägenhet för besökare. Detta ger en flexibilitet att anpassa behovstalen efter det aktuella projektet och dess förutsättningar. I normalfallet ligger dock spannet mellan 0,7-1,0 platser per lägenhet. Det är först då bostäderna ansluts till bilpool och kombineras

7 med ytterligare åtgärder eller om extraordinärt goda förutsättningar föreligger som hela spannet kan nyttjas. Införs bilpooler i kombination med andra åtgärder kan parkeringsnormen för bostäder sänkas med upp till 30%. För att sänkningen skall genomföras krävs dessutom nedanstående åtgärder: Mindre än hälften av bilplatsbehovet uppförs på den egna tomten. Parkringsköp/avlösen sker för flertalet bilplatser i en gemensam parkeringsanläggning för ökat samnyttjande. Medlemskap i bilpool garanteras i minst fem år och kostnaden för medlemskapet ingår i hyran. Bilpoolsbilarna står i en gemensam parkeringsanläggning. Speciell omsorg läggs vill tillgången och utformningen av cykelparkeringen. Månadskosrt tillhandahålls för stadstrafiken under ett år. Kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen och dess förutsättningar sker före inflyttning Årlig uppföljning och utvärdering utförs gemensamt av fastighetsägare och kommunen under minst fem år efter införandet. Fullriggaren i Malmö Ett välkänt och väl genomfört projekt under senare år är projektet fullriggaren i Västra Hamnen i Malmö med 600 hushåll. Projektet är ett av Malmös spjutspetsprojekt för hållbar stadsutveckling, som i huvudsak färdigställdes under 2012, där man satsade på integrerade hållbara lösningar inom flera områden. Arbete med att förändra människors dagliga resmönster är ett av åtgärdsområdena. Som ett led i detta arbeta har Malmö stad tillsammans med byggherrarna tagit fram koncept för att sänka parkeringsnormen. Den ursprungliga parkeringsnormen i centrala Malmö var 1,0 parkeringsplatser per lägenhet. Genom att arbeta med nedanstående koncept har parkeringsnormen sänkts med 30% till 0,7 parkeringsplatser per lägenhet. Samlade åtgärder i Fullriggaren Minst 170 p-platser köps i centralt p-hus Fri månadsavgift för bilpool i fem år Cykelparkering på tomten Verka för cykelpool i p-huset Markadsföra och informera om hållbart resande, bilpool mm o Telefonssamtal med hushållen genomfördes o Cykelkartor, tidtabeller och vissa erbjudanden om prova-på-kort på kollektivtrafiken o Kostnadsfri cykelservice för att komma igång med cyklandet Årligen följa upp och utvärdera bilinnehavet

8 Genomförande I Fullriggaren bekostade fastighetsägarna samtliga mobilitetsåtgärder. Bygglovet villkorades med att byggherrarna kunde uppvisa ett avtal med bilpoolsoperatören. I kvarteret Fullriggaren var avtalslängden med bilpoolsoperatören fem år. Erfarenheter och kända effekter Bilinnehavet sjönk från 0,8 till 0,6 jämfört med andra närliggande fastigheter. Information om bilpoolen gavs tidigt till alla berörda hyresgäster och finns med i alla lägenhetspärmar. Fastigheterna med bäst anslutning till bilpoolen ligger på 60% anslutningsgrad. Snittet ligger på 35%. Som ett komplement har några av byggherrarna testat att utveckla en lådcykelpool i samarbete med bilpoolsoperatören. o Bokas i samma system som bilarna o Kunden väljer bil eller cykel o Stort intresse bland de boende. Enligt byggherrar finns idag vakanser av outhyrda garageplatser, trots lägre parkeringstal. En framgångsfaktor har varit att placera bilpoolsbilarna på de mest attraktiva parkeringsplatserna. Det skall vara enklare att välja bilpoolen än att ha en egen bil. Detta behöver hanteras tidigt i planeringen. Tydlighet i att det är kollektivtrafik och cykel som är huvudalternativen för dagliga resor. I projektet anlades tack vare mobilitetspaketet 230 färre parkeringsplatser jämfört med vad som annars skulle ha varit fallet. Exploatörerna beräknas spara mellan 23 och 57 miljoner kronor. Bedömning av ambitionsnivå och reflektioner Sett i relation till Stockholms stads nya riktlinjer bedöms det ovan beskrivna paketet av mobilitetsåtgärder som ambitiöst. Det innehåller i stort sett alla de kriterier som staden beskriver som rimliga i ett ambitiöst paket. Framför allt är det tydligt att byggherrarna använder de medlem som frigjorts i och med färre parkeringsplatser till kraftfulla åtgärder som verkligen minskar behovet av att äga en egen bil. De uppföljningar som genomförts visar på tämligen goda resultat, när det gäller enkla jämförelser av bilinnehav och anslutningsgrad till bilpoolen. Malmö stad har dock planer på att genomföra mer utförliga utvärderingar. Värt att notera är den täta kopplingen mellan planhandläggare och bygglovhandläggare som möjliggör en uppföljning av fattade beslut under hela processen.

9 Klippern 4 P-norm 0 i Malmö I Malmö planeras nu för ett koncepthus enligt devisen Maximal mobilitet, minimal miljöbelastning, Ett hus en stad utan privata parkeringsplatser. Projektet drivs av arkitekterna Hauschild + Siegel. Byggnaden består av 80 lägenheter i sk Cykelboende och ett CyklOtell, som är ett hotell som särskilt profilerar sig på cyklande gäster. Projektet lämpar sig väl för ett pilotprojekt då det ligger strategiskt placerat med nära till arbetsplatser, universitet, buss och tåg. Det finns nio bilpoolsetableringar inom en radie av 500 meter från huset. Cykel- och gångvägnätet är väl utbyggt i området. Det finns stora möjligheter till rekreation. Det är 100 meter till närmsta matbutik, inom 500 meter finns Ica Maxi, Systembolaget och ett antal restauranger. Det tar 3 minuter att cykla till centralstationen. Konceptet bygger på att byggherren använder frigjorda medel för att slippa bygga parkeringsplatser till åtgärder som syftar till att underlätta för ett liv utan bil. En viktig beståndsdel är att följa utfallet av konceptet. Efter två, fem och tio år kommer enkätundersökningar att genomföras med de boende i syfte att följa upp resvanor och attityder. Utvärderingen genomförs i samarbete med Malmö Högskola. Projektet avser även att efter inflyttning hålla beredskap för att införa nya åtgärder med målet att privat bilinnehav inte ska behövas. Föreslagna åtgärder i Klippern 4 Cykel Väderskyddad cykelparkering i markplan Regnkläder som fungerar som reklamskyltar för huset Vinterutrustning till gemensamma cyklar i huset Plats att hänga cykeln i lägenheten Specialutformade entrébalkonger med plats för cykel Gemensam anläggning för att själ pump, tvätta, smörja, höja och sänka sadeln under tak på gården Två lastcyklar i cykelpool Två gästcyklar i cykelpool Två cykelkärror i cykelpool Tio gemensamma ihopfällbara cyklar i cykelpool Tio elcyklar i cykelpool Möjlighet att ladda elcyklar med el från solceller På hösten och våren erbjuds fri service av mekaniker på plats i huset Cykelhiss för att förenkla att ta med cykeln till lägenheten Bil Medlemskap bilpool ingår i hyran i tio år Huset tecknar samarbetsavtal med klimatvänlig taxiservice och har en taxiparkering utanför dörren.

10 Kollektivtrafik Närmaste busshållplats ligger 100 meter bort, vid regionbussarnas hållplats finns ett skåp för hopfällbara cyklar Lösningar för att uppmuntra kollektivtrafikresande utformas i samarbete med Skånetrafiken Till tågstationen tar det tre minuter att cykla eller sju minuter att gå Från centralen tar det 20 minuter till Kastrup Minskat resande Varje lägenhet får sin egen leveransbox med kylfunktion för mat- och varuleveranser Leveranser till boxarna sker med fossilfria transporter ( t ex cykelbud) Två transporter med cykelbudpaketservice ingår i hyran Möjligheter till arbetsplats för distansarbete och möteslokal Bedömning av ambitionsnivå och reflektioner Ambitionsnivån i detta projekt är avsevärt högre än den som avses i ambitiös jämfört med riktlinjerna för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad. Det är förstås rimligt med tanke på att projektets målsättning är att bygga bostäder helt utan parkeringar och underlätta för att leva ett liv utan att äga en privat bil. Projektet kan snarast ses som en inspirationskälla och en meny över möjliga åtgärder som kan genomföras för att minska behovet av boendeparkering. Inte heller här finns någon kvantifierad modell för att bedöma varje specifik åtgärds bidrag till sänkta parkeringstal. Det är viktigt att ha i åtanke att detta projekt har designats med målsättningen att förändra människors resvanor och alltså inte att slippa bygga parkeringsplatser för att spara pengar. Vissa av de åtgärder som genomförs är ambitiösa och kostsamma och kräver insatser löpande under husets livslängd. Trots detta är det sannolikt så att genomförandet av åtgärderna kostar mindre än att anlägga parkeringsplatser. Jämfört med om huset skulle genomföras med parkeringstalet 1,0 slipper alltså byggherren anlägga 80 parkeringsplatser för boende och ett antal parkeringar för hotellet. Beroende på antagen kostnad för att anlägga parkeringsplatser har alltså byggherren lågt räknat 20 miljoner kronor att spendera på mobilitetsåtgärder. P-norm 0 i Stockholm? Skulle ett bostadsprojekt utan parkeringar med liknande koncept kunna vara lämpligt för Stockholms stad? De nyligen framtagna riktlinjerna för projektspecifika och gröna parkeringstal har som övergripande målsättning att bygga rätt antal parkeringsplatser. Behovet av boendeparkering ska tillgodoses på kvartersmark av fastighetsägaren. Den värdefulla gatumarken ska inte användas till boendeparkering. Så frågan om ett p-norm 0-hus kan vara intressant i Stockholm handlar om huruvida det är troligt att de boende där verkligen kommer att avstå från att äga en privat bil.

11 Antagligen kan ett liknande projekt vara möjligt i enstaka projekt, i synnerhet om det sker i utvecklingssyfte tillsammans med en ambitiös utvärdering. Det kan sannolikt fungera som ett skyltfönster i något miljöprofilsområde, där villkoren är glasklara för de boende. Enda förutsättningen för att det ska fungera är dock att det genomförs tillsammans med en byggherre som verkligen på allvar vill arbeta med att påverka människors resval och inte primärt spara pengar på att slippa bygga parkeringsplatser. De åtgärder som behövs kommer att kräva både tid, engagemang och pengar av byggherren. Som en mer utbredd lösning för att skapa flera snabba och billiga bostäder är det dock knappast en bra lämpligt. Det är inte troligt att stockholmare i någon större omfattning ska välja att leva helt utan privat bil. Inom överskådlig tid kommer det att finnas ett behov av att parkera privatbilar i anslutning till bostaden. Det är angeläget att planera nya bostadsområden så att inte boendeparkeringen löses genom parkering på gatan. Parkeringsnorm för centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun har tagit fram en ny flexibel parkeringsnorm som gäller i centrum och ett område som sträcker sig ca 2 km från centrum. Kommunen ser varje fastighet som unik och bedömningen av bilparkeringstalet kommer att vara individuellt för varje fastighet inom det utpekade området. Det finns en utgångspunkt för hur många bilparkeringar som krävs men siffran kan höjas eller sänkas beroende på läge, restidskvoter och vad byggherren kan tänka sig att genomföra för åtgärder. Studenter, ungdomar och äldre som målgrupp ger också en lägre siffra. Kommunen vill med detta upplägg ge byggherrar och fastighetsägare chansen att själva tänka ut kreativa lösningar som kan minska bilbehovet. Kommunen kan till och med tänka sig ett helt bilfritt boende. Parkeringstal Utgångspunkten för bilparkering är 4,5 bilparkeringsplatser per m2 BTA. (Om man räknar att m2 BTA motsvarar 10 lägenheter blir alltså parkeringstalet 0,45 parkeringsplatser per lägenhet). Kommunen tänker sig dock ett spann mellan 0-6 parkeringsplatser per m2 BTA, vilket alltså innebär ett p-tal på 0-0,6 per lägenhet. Åtgärder för att sänka parkeringstalet Kommunen vill uppmuntra exploatörer att finna gemensamma parkeringslösningar och erbjuder stöd i att finna parkeringsanläggningar för p-köp utanför planområdet. Kommunen har tagit fram en tabell som ger ett riktvärde om hur olika åtgärder kan bidra till att sänka parkeringstalen. Observera att åtgärdernas möjliga påverkan inte är automatiskt möjliga att addera, den totala sänkningen utgörs av en sammanvägd bedömning av de åtgärder som är aktuella.

12 Bedömning av ambitionsnivå och reflektioner Ambitionsnivån för de åtgärder som föreslås i Eskilstuna har hög potential, men möjligheterna är snarast upplagda som en meny än som ett paket. Den totala sänkningen bedöms av kommunens tjänstemän från fall till fall. Erfarenheter från Eskilstuna visar att intresset för att använda mobilitetsåtgärder för att sänka parkeringstalet är tämligen begränsat. Detta beror främst på att utgångsvärdena är satta tämligen lågt jämfört med andra områden i kommunen och jämfört med det befintliga bilinnehavet. Därför har inte åtgärderna införts i den omfattning att det går att utvärdera hur stor påverkan varje åtgärd har. Parkeringsprogram i Huddinge kommun Huddinge kommun har tagit fram ett nytt parkeringsprogram. Det nya programmet innehåller tydliga ambitioner om att ställa krav på grundläggande kvaliteter för t ex cykelparkeringar etc. för att de kommunala parkeringstalen skall gälla. Kommunen har utöver det infört möjlighet för exploatörer att sänka parkeringstalen genom att arbeta med mobilitetsåtgärder. Minimikrav för att de kommunala parkeringstalen skall gälla Nedanstående minimikrav ställs på byggherrarna för att de kommunala parkeringstalen skall gälla. Om exploatören inte fullföljer detta höjs parkeringstalen. Bra cykelparkering. Inomhus placeras cykelparkeringarna i markplan så att det blir enkelt att ta in och ut cykeln utan att behöva lyfta cykeln och med möjlighet att ställa upp dörren. Utomhus placeras cykelparkeringarna i närheten av entréerna. Parkeringarna ska vara väderskyddade, upplysta samt med möjlighet att låsa fast ramen. Både inomhus- och utomhusparkeringen har plats för lådcyklar och cykelkärror Eluttag för cykel och bil Cykelparkering särskiljs från barnvagnsparkering Cykelrum inomhus med bland annat cykelpump och verktyg för mindre cykelreparationer

13 Flexibla parkeringstal vid nybyggnation av bostäder För att minska efterfrågan på parkering vid bostäder måste alternativen till att äga bil för de boende vara mycket goda, eftersom det i princip endast är de boendes bilinnehav som påverkar efterfrågan på parkeringsplatser vid bostäder. Exempel på åtgärder som kan bli aktuella är införande av bilpool för fastigheten, satsningar på beteendepåverkande kampanjer (Mobility Management), marknadsföring och kvalitativa cykelfaciliteter. Åtgärderna genomförs och finansieras av exploatören, i gengäld får denne rabatt i form av lägre krav på antal uppförda parkeringsplatser. För att kunna diskutera en sänkning av parkeringstalet ska några eller alla av åtgärderna som beskrivs nedan genomföras av exploatören vid nybyggnation: En cykelpool inrättas för de boende där de får möjlighet att låna lådcyklar, cykelkärror och elcyklar. Medlemskap i bilpool garanteras för de boende i minst fem år och årsavgiften för bilpoolen inkluderas i bostadshyran/avgiften. Är exploateringen mindre där förutsättningarna för en bilpool är lägre kan detta kompenseras genom att anlägga bilpoolsplatser som möjliggör för en framtida bilpool i området. Parkering sker i en större gemensamhetsanläggning. Verklig investerings- och driftkostnad för parkering särskiljs från bostadshyran/avgiften. Startpaket för nyinflyttade - cykelkarta, SL-kort (minst ett månadskort i SLtrafiken ingår vid inflyttning), och info om kollektivtrafiken, cykelrum och andra mobilitetsåtgärder som görs i samband med exploateringen m.m. Kontinuerlig marknadsföring av de olika MM-åtgärderna som erbjuds, riktad till varje hushåll två gånger årligen. Egna mobilitetslösningar (exempelvis leverans-/kylrum) hur stor reducering som kan bli aktuell diskuteras i varje enskild exploatering Årlig uppföljning av bilinnehavet bland de boende i fastigheten för att kunna följa upp efterfrågan på parkering, inrapporteras till kommunen under minst fem år efter att samtliga lägenheter är inflyttade. Hur stor reduktion som är aktuell behöver bedömas från fall till fall. Ju mer åtgärder exploatören tar på sig och ju mer långsiktighet som finns i åtagandet, desto mer kan parkeringstalet sänkas. Åtgärderna är ofta enklare att införa vid exploatering i samband med ett större stadsbyggnadsprojekt eftersom det då finns tydliga skalfördelar med exempelvis en bilpool, cykelpool och att bygga gemensamma parkeringsanläggningar. Bedömning av ambitionsnivå och reflektioner Det samlade förslaget av åtgärder som står till buds för exploatörerna liknar det som Stockholms stad har som ambitiöst. Däremot finns inte någon samlad bedömning av hur stor sänkningen skall vara.

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

HÅLLBART RESANDE I. Holma och Kroksbäck

HÅLLBART RESANDE I. Holma och Kroksbäck HÅLLBART RESANDE I Holma och Kroksbäck FÖRORD I föreliggande strategirapport beskrivs Malmö stads målsättning för trafiken till, från och i utvecklingsområdet Holma och Kroksbäck. Vidare beskrivs vilka

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Svar på motion (S) Inför flexibel parkeringsnorm för billigare. bostäder och ett klimatsmart Värmdö. Förslag till beslut.

VÄRMDÖ KOMMUN. Svar på motion (S) Inför flexibel parkeringsnorm för billigare. bostäder och ett klimatsmart Värmdö. Förslag till beslut. VÄRMDÖ KOMMUN Tjänsteskrivelse Handläggare Moa Öhman Kansli- och utredningsavdelningen Diarienummer 15KS/192 Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Inför flexibel parkeringsnorm för billigare bostäder och

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

INNOVATIV PARKERING. Nya sätt att lösa parkering och mobilitet vid nya bostäder och kontor. På tre minuter

INNOVATIV PARKERING. Nya sätt att lösa parkering och mobilitet vid nya bostäder och kontor. På tre minuter INNOVATIV PARKERING Nya sätt att lösa parkering och mobilitet vid nya bostäder och kontor På tre minuter Vad gör vi? Innovativ Parkering demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet.

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkering i Vänersborg

Parkering i Vänersborg Parkering i Vänersborg - Parkeringspolicy antagen av Kommunfullmäktige 21 nov 2007 ( 131) - Parkeringsnorm antagen av Byggnadsnämnden 1 mars 2016 ( 20) - Regler för boendeparkering antagna av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp Riktlinjer för parkering i Västerås Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 5 november 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Utgångspunkter...6 Fastighetsägarens skyldigheter

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring

Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-17 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2015:257 Petter Skarin 016-710 76 93 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring Förslag till

Läs mer

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Rapport Täby kommun STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se PARKERINGSSTRATEGI TÄBY KOMMUN Ver 1.0 Förord Parkeringen i Täby bidrar till att tillgängliggöra olika

Läs mer

Parkeringspolicy för ett hållbart Östersund

Parkeringspolicy för ett hållbart Östersund Parkeringspolicy för ett hållbart Östersund Inklusive flexibla parkeringstal Antagen av Kommunfullmäktige april 0 Vad vill Östersunds kommun? Samhället förändras. Megatrenderna klimat, urbanisering, globalisering

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

Trivector Traffic Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden. Telefon + 46 46 38 65 00 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se

Trivector Traffic Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden. Telefon + 46 46 38 65 00 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se Rapport: 2015:76 Parkeringsstrategisk utredning Avseende parkering för bil och cykel i framtida Forsåker, Mölndal Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon + 46 46 38 65 00 Fax + 46 46 38 65 25

Läs mer

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Mark och exploatering Malin Ekdahl 036-10 24 45 malin.ekdahl@jonkoping.se 2014-05-13 1 (5) Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Inom Jönköpings kommun

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Lägesrapport av kontorets arbete med bilpooler. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Lägesrapport av kontorets arbete med bilpooler. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (14) 2016-04-20 Handläggare Kerstin Alquist 08-508 260 77 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Lägesrapport av kontorets arbete med bilpooler. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Förslag till beslut

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

ÖSTER MÄLARSTRAND, VÄSTERÅS 1:128

ÖSTER MÄLARSTRAND, VÄSTERÅS 1:128 VÄSTERÅS STAD Trafikutredning UPPDRAGSNUMMER 7000807000 SWECO TRANSPORTSYSTEM AB SIV LIVING JACK LU MATTIAS BJÖRK MAGNUS FRANSSON Sammanfattning Öster Mälarstrand är en av Västerås viktigaste förnyelsesområden

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för parkering i Eskilstuna

Upphävande av riktlinjer för parkering i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2016-03-10 Kommunledningskontoret Ledningsstab KSKF/2016:125 Chefsjurist Alexandra Eriksson 1 (1) Kommunstyrelsen Upphävande av riktlinjer för parkering i Eskilstuna Förslag till beslut

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Riktlinjer för parkering i Halmstad

Riktlinjer för parkering i Halmstad Riktlinjer för parkering i Halmstad Förord Riktlinjer för parkering initieras i första hand av stadsutveckling, konkurrens om mark och miljöpåverkan. Riktlinjer för parkering ses som en naturlig del av

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2014-10-04, Dnr 2013-02707 SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 251394, Kv Packrummet

Läs mer

Ytterligare tre bostadsprojekt är under produktion, Finnboda Dockland, Pirar och Udde.

Ytterligare tre bostadsprojekt är under produktion, Finnboda Dockland, Pirar och Udde. Finnboda Varv Parkeringsutredning 2015-04-27 Författare: Urban Jonsson HSB Bostad 1 (8) FINNBODA VARV Parkeringsutredning Bakgrund HSB har, genom bolaget Finnboda Industrilokaler HB (kallas nedan bolaget

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

parkering i Kalmar kommun

parkering i Kalmar kommun Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan och bygglov Antagen av Kommunfullmäktige 2016-XX-XX Medverkande Projektgrupp Annika Fonseca, projektledare kommunledningskontoret Josefin Bergquist,

Läs mer

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö datum 2014-10-27 diarienummer 2014-884 Dp 5402 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att utreda möjligheten

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö V 150101 datum 2015-02-27 diarienummer 2014-1425 ÄDp 5418 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Beställare Beställarens representant

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-11-03 DNR: 14BMN24 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun,

Läs mer

RAPPORT. Parkering för ett attraktivt stadsliv i Örebro UPPDRAGSNUMMER 2175152 000 ÖREBRO KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB

RAPPORT. Parkering för ett attraktivt stadsliv i Örebro UPPDRAGSNUMMER 2175152 000 ÖREBRO KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB ÖREBRO KOMMUN Parkering för ett attraktivt stadsliv i Örebro UPPDRAGSNUMMER 2175152 000 VER 1.1 ÖREBRO SWECO INFRASTRUCTURE AB 1 (67) Sw e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING Sida 1 Uppdrag. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Parkeringsutredning Status: Förhandskopia Datum: 2015-09-23

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan)

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-20 Antagandehandling Dnr: 10BMN7 Handläggare: Thobias Nilsson Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) Detaljplan för bostäder och skola m.m. Gävle

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT Möllevången, 110214 Hej igen kära politiker! Vad bra att ni tittar lite närmare på det som finns att fundera extra kring vad gäller kvarteret Oket. Det är också roligt att så många i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PM om parkeringshus i anslutning till Resecentrum

PM om parkeringshus i anslutning till Resecentrum PM 1 (10) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-05-12 KS/2016:43 PM om parkeringshus i anslutning till Resecentrum I budget 2016 gavs uppdrag att projektera för ett nytt parkeringsdäck

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-01-24 diarienummer 2013-00469 Dp 5341 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planändringen är

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla 1 Markanvisningstävling Malmudden Vill du vara med och utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil

Parkeringsnorm för cykel och bil Förslag Parkeringsnorm för cykel och bil Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tidigare ställningstagande... 4 Syfte och mål... 5 Förutsättningar... 6 Bilanvändning... 6 Trafikflöden... 7 Bilinnehav...

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2004-01-28 LUDVIG MILLES DNR64/2000-214 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad Handlingar Planhandlingarna utgörs av plankarta

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 436 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 30 Tillträde: Omgående Konferens Garage Tunnelbana

Läs mer

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö V 150818 datum 2016-06-23 diarienummer SBK-2015-827 ÄDp 5487 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS

Läs mer

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov 1 (13) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-17 Dnr Sbn 2011-289 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Sbn 2011-536 Magnus Hultegård Bmn 2011-26 Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering

Läs mer

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen Björn Wendle, Trivector Transportforum, Linköping 11 januari 2012 MaxLupo Guidelines for the integration of mobility management with Land Use Planning Konkreta

Läs mer

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21 Haninge kommun Parkeringsutredning Haningeterrassen Stockholm 2012-12-21 SAMMANFATTNING Haningeterrassen är ett centralt område i Haninge som planeras för bostäder, verksamheter och handel. En stor del

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer

Parkering i täta attraktiva städer Parkering i täta attraktiva städer Presentation utifrån ett samarbete mellan byggföretag och kommuner. Pelle Envall Linköping 14 nov 2013 1 Erfarenhet 2 Innehåll Varför intressant för staden? Vad är parkeringsnormer?

Läs mer