FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning"

Transkript

1 FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI Programbeskrivning

2 - 2 - INNEHÅLL INNEHÅLL 2 FÖRORD 3 1. BAKGRUND 2. MÅL 3. TEMAOMRÅDEN 3.1 Optiska material och interaktiva processer 3.2 Nya avbildningstekniker 3.3 Biofotonik och medicinsk fotonik 4. GENOMFÖRANDE 4.1 Finansiering 4.2 Nationellt samarbete 4.3 Internationellt samarbete 4.4 Tidtabell 4.5 Programgrupp 4.6 Programkoordinering 4.7 Utvärdering av programmet 5. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH BEDÖMNINGSKRITERIER 5.1 Preliminära ansökningar Enskilda forskargrupper Konsortier 5.2 Egentliga ansökningar Enskilda forskargrupper Ansvariga ledare för konsortier Ansvariga ledare för delprojekt inom ett konsortium 5.3 Utvärderingskriterier 6. YTTERLIGARE INFORMATION

3 - 3 - FÖRORD Styrelsen för Finlands Akademi beslöt vid sitt möte den 3 oktober 2006 att i anslutning till verksamhets- och ekonomiplanen för bevilja förhandlingsrätt för beredningen av forskningsprogrammet Fotonik och moderna avbildningsmetoder. I juli 2007 tillsattes en expertgrupp för att bereda programmet. I den ingick som ordförande professor Timo Jääskeläinen (Joensuu universitet, institutionen för fysik, Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik), som vice ordförande professor Tatu Juvonen (Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten, forskningsrådet för hälsa) och som medlemmar professor Reijo Lahti (Åbo universitet, biokemiska institutionen, forskningsrådet för biovetenskap och miljö), professor Tuula Salo (Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten, forskningsrådet för hälsa) och professor Kaisa Sere (Åbo Akademi, institutionen för informationsbehandling, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik). Som inbjudna experter ingick dessutom professor John Eriksson (Åbo Akademi), professor Ari T. Friberg (Tekniska högskolan), professor Pekka Hänninen (Åbo universitet), professor Elina Ikonen (Helsingfors universitet), professor Matti Kaivola (Tekniska högskolan), professor Risto Myllylä (Uleåborgs universitet), äldre forskare Tapio Niemi (Tammerfors tekniska universitet), professor Markus Pessa (Tammerfors tekniska universitet) och professor Matti Pietikäinen (Uleåborgs universitet). Gruppen sammanträdde tre gånger. I övrigt sköttes arbetet elektroniskt. Finlands Akademis styrelse har reserverat 9 miljoner euro för finansiering av projekt inom det fyraåriga forskningsprogrammet under Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik, biovetenskap och miljö respektive hälsa medverkar i programmet.

4 BAKGRUND Fotonik används numera allmänt som en samlande term för optik och optoelektronik. Fotoniken studerar alstring, detektion och styrning av ljus. Forskningens praktiska mål är att i allt större utsträckning möjliggöra utnyttjandet av ljus både inom industrin och i människornas vardag. En viktig del av fotoniken är tillämpningarna, vilket också framgår av definitionen ovan. Det är alltså inte endast fråga om att detektera en signal, utan även om att modifiera den så att den information den innehåller kan tolkas och användas så som tillämpningen i fråga kräver. Ett av de bredaste delområdena inom tillämpad fotonik är avbildning. Fotoniken har tillkommit genom tvärvetenskaplig interaktion, men den har starka rötter i fysiken. Inom området verkar idag fysiker, ingenjörer, kemister, ITexperter, läkare, biovetenskapare och till och med psykologer. Dessutom kommer människorna dagligen i kontakt med fotonikprodukter utan dem skulle dagens samhälle se mycket annorlunda ut. De vetenskapliga och teknologiska projekten inom fotonik och avbildning har och kommer även framöver att ha en växande samhällelig betydelse de står för de snabbast växande industriella branscherna såväl globalt som i Finland genomförde Finlands Akademi och Tekes ett gemensamt framsynsprojekt, Finnsight 2015, med ledande experter från olika områden. Projektet granskade olika förändringsfaktorer som påverkar det finländska näringslivet och samhället och identifierade framtida utmaningar för innovations- och forskningsverksamheten. Dessutom analyserades kompetensområden med anknytning till vetenskap, teknik, näringsliv och samhälle. Många av de kompetensområden som ansågs viktiga med tanke på framtiden har kopplingar till fotonik och avbildning. Likaså har de av statsrådet tillsatta strategiska kompetensklustren flera temaområden med direkt anknytning till fotonik och avbildning: informations- och kommunikationsteknik, energi, skog samt hälsa och välfärd. Nya avbildningsbehov kan skönjas i takt med den ökande integreringen av elektronik, utvecklingen av kortdistansradiokommunikation samt användningen av mikro- och nanoteknik i olika tillverkningsmetoder. I kombination med olika beräkningsmetoder och metoder för tolkning av bildinformation kan dessa tekniker ge upphov till visuella sensorer som reellt kan integreras i omgivningen. Man har redan tidigare försökt ta fram dylika lösningar med traditionell teknik, men denna tillåter inte massproduktion av tillämpningar med ytterst låg effektförbrukning. Utnyttjandet av nya metoder för att framställa avbildande sensorer kräver motsvarande innovationer inom de beräkningsvetenskapliga metoderna, till och med sådana som idag inte kan förutses. Detta inverkar

5 - 5 - oundvikligen även på utvecklingen av tolkningsmetoderna. De tekniker som eftersträvas kan ha en mycket bred tillämpningspotential. Europa har haft och vill fortsättningsvis ha en pionjärställning inom fotoniken. En europeisk teknikplattform, Photonics21, har inrättats för att samordna utvecklingen på området i syfte att göra Europa till ledande aktör inom följande områden där fotoniken spelar en stor roll för forskningen 1 : informations-, avbildnings- och kommunikationsteknik belysnings- och bildskärmteknik produktions- och tillverkningsteknik samt kvalitet biologiska vetenskaper och hälsovård trygghet och säkerhet Dessa områden överlappar givetvis varandra i mycket. Via denna plattform vill man koordinera forsknings- och utvecklingsaktiviteten i Europa inom alla dess delområden, från utbildning, grundforskning och tillämpad forskning ända till produktion och tillämpningar. Inom EU:s sjunde ramprogram bedrivs fotonikforskning dels i programmet för informations- och kommunikationsteknik (ICT), dels i programmet för nanovetenskap, material och nya produktionsmetoder (NMP). Japan och USA är vid sidan av de stora europeiska länderna centrala aktörer på området. Finlands ställning inom grundforskningen är mycket bra och inom vissa områden representerar vi världstoppen. Forskningen i fotonik har således både relevans och aktualitet, och Finlands Akademis forskningsprogram kommer vid rätt tidpunkt med tanke på utvecklingen av den finländska vetenskapliga kunskapen och landets internationella konkurrenskraft. 2. MÅL Forskningsprogrammets temaområden har valts så att de mångsidigt täcker avbildningsprocessens olika delområden, allt från alstringen av en optisk signal till interaktionen mellan ljus och materia och dess användning i olika tillämpningar. Som ett särskilt tillämpningsområde undersöks fotoniska metoder för biovetenskapens och medicinens behov. Temaområdena beskrivs i avsnitt 3. Förutom att skapa högklassig vetenskaplig kunskap är det meningen att programmet ska fördjupa dialogen mellan forskarsamhället och industrin på 1 Photonics21 - European Technology Platform Towards a Bright Future for Europe, Strategic Research Agenda in Photonics

6 - 6 - grundforskningens område. Samtidigt skapas mekanismer för snabb och effektiv exploatering av ny kunskap. Programmet ska också stödja forskarutbildningen på detta område och stärka forskaryrkets ställning. Dessutom vill programmet öka forskarnas medverkan i internationella nätverk och främja det nationella tvärvetenskapliga samarbetet. Forskningsprogrammets primära mål är att ta fram internationellt betydelsefull vetenskaplig kunskap inom fotonikens olika delområden att inrikta den finländska forskningen på utveckling av innovativa metoder och helhetslösningar inom fotonik och avbildning att förstärka det vetenskapliga kunnandet och forskningsmiljöerna inom sådana delområden som gagnar forskningen i fotonik och dess utveckling i Finland. Andra syften med programmet är att skapa nya tvärvetenskapliga forskningsgrupper och såväl nationella som internationella forskningsnätverk att öka mobiliteten bland forskare och forskarstuderande att stärka forskningens och industrins internationella konkurrenskraft att höja den finländska forskningen till internationell spetsnivå inom vissa delområden. 3. TEMAOMRÅDEN Programmet omspänner fotonikens olika delområden, från interaktion mellan elektromagnetisk strålning och materia, från bildskärms- och belysningsteknik och från teknik för signaldetektorer via nya avbildningsmetoder till forskning i nya tillämpningar. På detektorteknikens område kan man utveckla nya, optiskt känsliga material och interaktiva processer. Nya avbildningstekniker kan användas t.ex. vid registrering, lagring och analys av bildsignaler, även med hjälp av modellering. Ett särskilt tillämpningsområde är användningen av fotonik inom biovetenskap och medicin. Sökandena uppmanas att skapa tvärvetenskapliga projekt. Forskningsprogrammets teman indelas i tre huvudgrupper Optiska material och interaktiva processer Nya avbildningstekniker Biofotonik och medicinsk fotonik 3.1 Optiska material och interaktiva processer

7 - 7 - Utöver grundforskning avses här med forskning i optiska material forskning i syfte att utveckla sådana material som behövs i fotoniktillämpningar. De fenomen som studeras kan vara antingen lineära eller icke-lineära. De kan utgöras av fenomen i nano- eller mikroskala eller fenomen inne i materialet med vilka man kan alstra och processera ljus. Materialen kan vara biologiska, oorganiska eller organiska. Materialens inre struktur eller deras ytstruktur kan modifieras för att styra ljuset på önskat sätt eller för att alstra ljus. Likaså kan forskningen gälla modifieringen av egenskaper hos ljuskänsliga material. Exempel på lämpliga forskningsobjekt Forskning i optiskt aktiva material, till exempel metamaterial och optiskt känsliga biomaterial Användningen av koherens, polarisation och kvantfenomen vid avbildning Bildskärms- och belysningstekniker Funktionella material 3.2 Nya avbildningstekniker Med nya avbildningstekniker avses tekniker som utnyttjar till exempel spektroskopi, koherens, polarisation eller annan tilläggsinformation som kräver att informationen behandlas flerdimensionellt (till skillnad från tvådimensionellt bildmaterial). Ett viktigt område är också att förbättra plats- och tidsresolutionen i de kända avbildningsmetoderna när man i tillämpningarna eftersträvar avbildning i realtid av fenomen på cell- och molekylnivå. På grund av den stora mängden data kan dylik bildinformation kräva att signalen behandlas på ett nytt sätt samt att teknikerna för att packa bilder och metoderna för att föra över data utvecklas. Analogt måste metoderna för tolkning och sortering av bildmaterial utvecklas. De nya avbildningsteknikerna är inte nödvändigtvis inskränkta endast till optiska signaler; i och med att metoderna är generiska kan de tillämpas även på andra observationer som behandlas på motsvarande sätt. Temaområdet kan ha t.ex. följande underteman: utveckling av metoder som använder sig av nya mätningar samt fenomen i närfältet packning, lagring, sortering och identifiering av bildinformation lösningar för avbildningsbehov inom biologiskt relevanta tillämpningsområden inom medicin och biovetenskap i allmänhet nya avbildningsmetoder som kommer ur tillämpningar med närvarande intelligens (ubicomp)

8 Biofotonik och medicinsk fotonik Med biofotonik avses användning av fotoniska tekniker i biovetenskap och medicin. En tvärvetenskaplig approach är ett naturligt sätt att lösa problem inom tillämpad forskning av detta slag. Exempel på forskningsobjekt fotondiagnostik och fotonterapi optiska manipulatorer (optiska pincetter, modifiering och förstöring av objekt) nya angreppssätt för att avbilda levande och följa rörliga objekt i realtid (avbildning av organ, följning och avbildning av enstaka molekyler) nya metoder inom medicinsk diagnostik och cellbiologiska tillämpningar 4. GENOMFÖRANDE 4.1 Programfinansiering Fotonik och moderna avbildningsmetoder är ett forskningsprogram som finansieras av Finlands Akademi. Programmet koordineras vid Akademin av en programchef. Forskningsprogrammet har planerats för fyra år med finansiering under åren Styrelsen för Finlands Akademi har beviljat programmet nio miljoner euro. 4.2 Nationellt samarbete Forskningsprogrammet anknyter till det forskningsprogram om funktionella material som finansieras av Tekes samt till avbildningstemat i programmet Pharma. Det praktiska samarbetet ordnas av en programgrupp. Forskningsprogrammet tangerar Finlands Akademis pågående forskningsprogram för nanovetenskap (FinNano, ) och hållbar energi (SusEn, ) samt forskningsprogrammet om beräkningsvetenskaper, som startar samtidigt. 4.3 Internationellt samarbete Genom internationellt finansieringssamarbete vill Akademin stärka den finländska forskningens aktiva utlandskontakter. Finlands Akademis centrala samarbetsländer under de närmaste åren är Indien, Japan, Kina och Ryssland samt Kanada, USA, Brasilien och Chile, med vilka finansieringssamarbetet

9 - 9 - kommer att stärkas. Vetenskapsråden har föreslagit samarbete på fotonikens område med Brasilien, Indien, Japan, Kina och Ryssland. De gemensamma utlysningarna med Brasilien, Japan och Kina i anknytning till programmet är tänkta att genomföras Dessutom torde ERA-NETutlysningen 2009 (ERA-Neuron) kopplas ihop med forskningsprogrammet. Preliminära diskussioner har även förts med Ryssland om gemensamma projekt och om en eventuell gemensam utlysning Också samarbete med andra länder är både möjligt och önskvärt. 4.4 Tidtabell Inom forskningsprogrammet finansieras projekt under åren Finansieringsperioden börjar senast och upphör senast Forskningsprogrammet utvärderas För programmet anordnas en utlysning i två steg. De preliminära ansökningarna i det första steget ska lämnas in till Finlands Akademi senast kl Bland dessa utser programgruppen de projekt som går vidare till steg två på basis av deras vetenskapliga kvalitet samt lämplighet för programmets mål och omfattning. För dessa begär programgruppen in egentliga ansökningar som ska vara inlämnade senast kl Finansieringsperioden för de projekt som får finansiering börjar De gemensamma internationella utlysningarna har följande preliminära tidtabell. Under 2009 genomförs i mån av möjlighet bilaterala utlysningar med Brasilien (mikro- och optoelektronik), Kina (signalbehandling) och Japan (funktionella material) samt med ERA-NET:s projekt Neuron (avbildning inom neurovetenskap). En utlysning 2010 tillsammans med Ryssland bereds. Teman och tidtabeller preciseras senare och läggs ut på programmets webbplats 4.5 Programgrupp Forskningsprogrammet leds av en programgrupp som består av medlemmar i Akademins forskningsråd, representanter för andra medverkande organisationer samt av expertledamöter. Till programgruppens möten kan dessutom andra experter inbjudas. Programgruppens sammansättning läggs ut på programmets webbplats i januari Programgruppens uppgift är att leda och övervaka programmet att bereda processen för bedömning av ansökningarna att föreslå projekt för finansiering för ansvariga finansiärer

10 att vid behov för vetenskapsråden och övriga finansiärer föreslå kompletterande utlysningar och/eller tilläggsfinansiering att föreslå projekt som senare kopplas till programmet att planera och organisera den slutliga utvärderingen av programmet att styra och stödja samordningen av programmet samt att främja nyttiggörandet av forskningsrönen. 4.6 Programkoordinering Programmet vill med hjälp av aktivt informationsutbyte och samarbete länka samman de antagna forskningsprojekten till en helhet. Av ledarna för dessa projekt förutsätts därför att de förbinder sig att arbeta för programmets mål och samhälleliga genomslag samt att aktivt samarbeta under programmets gång och vid utvärderingen av programmets resultat. De ansvariga ledarna för de antagna projekten har till uppgift att i enlighet med programkoordineringens och finansiärernas anvisningar svara för och rapportera om projektets vetenskapliga framsteg och om användningen av de beviljade medlen (inkl. årsrapporter och slutrapporter) att se till de själva och/eller de forskare som ingår i programmet deltar i de möten, seminarier och verkstäder som programmet anordnar och att främja informationsutbytet och samarbetet mellan programmets olika forskargrupper att medverka i framtagandet av översikter, synteser och informationsmaterial om forskningsprogrammet att aktivt informera om programmets framsteg och resultat på offentliga och vetenskapliga forum. Forskningsprogrammets programchef samarbetar med de medverkande projekten i syfte att uppnå programmets mål. Programchefen koordinerar informationsgången och främjar samarbetet mellan forskarna inom de olika projekten. Vid sidan av elektronisk kommunikation är gemensamma seminarier, verkstäder och forskarutbildningar viktiga sätt att kommunicera. Finlands Akademi och programchef, fil. dr D Anssi Mälkki svarar för koordineringen av forskningsprogrammet. 4.7 Utvärdering av programmet Efter att forskningsprogrammet har avslutats utvärderas dess genomförande och resultat. Vid utvärderingen beaktas bl.a. följande omständigheter: hur programmets mål har uppnåtts

11 genomförandet (koordineringen, programgruppens roll, medverkan i programmet) resultatens vetenskapliga kvalitet resultat och effekter, integrering av resultaten och syntes på programnivå programmets vetenskapliga, samhälleliga och ekonomiska genomslag forskarutbildning och främjande av forskarkarriären nationellt och internationellt samarbete informationsverksamheten. De forskningsgrupper som finansieras ska årligen eller enligt programgruppens anvisningar rapportera om hur deras projekt framskrider samt tillställa Finlands Akademi en slutrapport när projektet har avslutats. Av rapporterna ska framgå bland annat vilka vetenskapliga publikationer och lärdomsprov som har gjorts inom projekten. 5. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH BEDÖMNINGSKRITERIER Ansökningsproceduren för forskningsprogrammet är indelad i två steg. En preliminär ansökan lämnas in elektroniskt senast kl Ansökningstiden är ovillkorlig. Ansökan med bilagor görs på engelska på adressen > svenska > För forskare > Söka bidrag > Logga in på e-tjänsten. Välj Ny ansökan och namnet Fotonik och moderna avbildningsmetoder. De projekt som går vidare till den egentliga utlysningen väljs senast i början av mars 2009 på basis av de planskisser de lämnat i det första steget. De egentliga ansökningarna kan lämnas in elektroniskt tidigast , och ansökningstiden utlöper kl Ansökningstiden är ovillkorlig. Både enskilda forskargrupper och konsortier som består av flera forskargrupper kan ansöka om bidrag inom programmet. För programmet anordnas en utlysning i två steg. Sökandena bör följa: 1. Akademins allmänna anvisningar i januariutlysningen Detaljerade anvisningar om hur ansökningar lämnas in, > svenska > För forskare > Anvisningar 3. Detaljerade anvisningar om bilagornas form och längd, > svenska > För forskare > Bilagor 4. Denna programbeskrivning 5.1 Preliminära ansökningar Akademins e-tjänst öppnas De preliminära ansökningarna ska lämnas in elektroniskt senast kl Ansökningstiden är

12 ovillkorlig. Till ansökan fogas endast begärda bilagor, som bör vara uppgjorda enligt Akademins anvisningar. De preliminära ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: projektets lämplighet med avseende på forskningsprogrammets tema, hur programmets målsättningar genomförs samt projektförslagets nyhetsvärde och användbarhet. Akademin beslutar senast i början av mars 2009 vilka projekt som går vidare till andra steget. Information om detta läggs ut på Akademins webbsidor, och sökandena meddelas också skriftligt Enskilda forskargrupper Elektronisk ansökningsblankett Bilagor: planskiss, högst fyra sidor meritförteckning för den ansvariga ledaren, högst fyra sidor publikationsförteckning för sökanden, fri längd. Sökandena ombeds markera de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen Konsortier Endast konsortiets ledare lämnar in en ansökan. Elektronisk ansökningsblankett Bilagor: konsortiets planskiss, högst fyra sidor meritförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, högst fyra sidor per forskare publikationsförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, för projektledarnas del markeras de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen 5.2 Egentliga ansökningar För de projekt som går vidare till andra steget öppnas e-tjänsten , och ansökningstiden utlöper kl Ansökningstiden är ovillkorlig.

13 Till ansökan fogas endast begärda bilagor som, bör vara uppgjorda enligt Akademins anvisningar Enskilda forskargrupper Elektronisk ansökningsblankett Bilagor: abstrakt, högst en sida forskningsplan, högst tolv sidor meritförteckning för den ansvariga ledaren, högst fyra sidor publikationsförteckning för den ansvariga ledaren, högst fyra sidor och med de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen markerade vid behov ett utlåtande av en etisk kommitté eller djurförsöksnämnden situationsrapport för den ansvariga ledarens forskningsprojekt som finansieras av Akademin och som inte har lämnat in sin slutrapport ifall arbetet sker utomlands: inbjudan från det utländska universitetet eller forskningsinstitutet Ansvariga ledare för konsortier Elektronisk blankett, ansökan görs endast för konsortieledarens egen forskargrupp. Bilagor: abstrakt uppgjord enligt anvisningarna för konsortier, högst en sida forskningsplan uppgjord enligt anvisningarna för konsortier, högst 15 sidor meritförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, högst fyra sidor per forskare publikationsförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, för projektledarnas del markeras de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen vid behov ett utlåtande av en etisk kommitté eller djurförsöksnämnden situationsrapport för den ansvariga ledarens och projektledarnas forskningsprojekt som finansieras av Akademin och som inte har lämnat in sin slutrapport. Rapporterna lämnas in som ett enda dokument ifall arbetet sker utomlands: inbjudan från det utländska universitetet eller forskningsinstitutet.

14 Ansvariga ledare för delprojekt inom ett konsortium Elektronisk blankett, ansökan görs endast för projektledarens egen forskargrupp. Inga bilagor; konsortiets ledare fogar samtliga bilagor i konsortiet till sin egen ansökan 5.3 Utvärderingskriterier Ansökningarnas vetenskapliga nivå bedöms av en internationell expertpanel. Bedömningskriterier är bl.a.: hur projektet passar in i forskningsprogrammet forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet forskningsplanens genomförbarhet sökandens/forskningsgruppens/konsortiets nationella och internationella samarbetsnätverk forskarutbildningen och utvecklingen av forskningsmiljön sökandens/forskningsgruppens/konsortiets kompetens och lämplighet samt ifall ansökan gäller ett konsortieprojekt, det mervärde konsortiet tillför forskningen. Akademins detaljerade anvisningar till de experter som utvärderar ansökningarna finns på adressen > svenska > För forskare > Bedömer du ansökningar? Det är värt att bekanta sig med dem. 6. YTTERLIGARE INFORMATION Denna programbeskrivning fås både på Finlands Akademis webbsidor och på Akademins registratorskontor. Registratorskontorets adressuppgifter: Finlands Akademi PB 99 (Vilhelmsbergsgatan 6) Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Programchef Projektsekreterare Anssi Mälkki Hanna-Kaisa Kronström Tfn Tfn Fax: E-post:

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

SYNTETISK BIOLOGI. FinSynBio

SYNTETISK BIOLOGI. FinSynBio SYNTETISK BIOLOGI FinSynBio FORSKNINGSPROGRAM 2013 2017 Programbeskrivning 2 1 BAKGRUND Genteknologin har under de senaste trettio åren i betydande mån ökat vår förståelse av biologiska processer och bidragit

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE (ASU-LIVE)

FRAMTIDENS BOENDE (ASU-LIVE) -1- FINLANDS AKADEMI FRAMTIDENS BOENDE (ASU-LIVE) The Future of Living FORSKNINGSPROGRAM 2011 2015 Programbeskrivning -2- INNEHÅLL FÖRORD 1. BAKGRUND... 3 2. MÅL... 5 3. REFERENSRAM OCH TEMAOMRÅDEN...

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAMMET FÖR BERÄKNINGSVETENSKAPER LASTU

FORSKNINGSPROGRAMMET FÖR BERÄKNINGSVETENSKAPER LASTU FORSKNINGSPROGRAMMET FÖR BERÄKNINGSVETENSKAPER modeller och tillämpningar från samhällsvetenskap till naturvetenskap LASTU 2010 2014 Finlands Akademi Programbeskrivning - 2 - Innehåll 1 Förord... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

DET MÄNSKLIGA MEDVETANDET

DET MÄNSKLIGA MEDVETANDET FORSKNINGSPROGRAMMET DET MÄNSKLIGA MEDVETANDET 2012 2016 1. BAKGRUND Det mänskliga medvetandet är föremål för forskning inom många vetenskaps- och konstgrenar. En utmanande uppgift är då att sammanföra

Läs mer

1 (8) BioFuture2025. Akademiprogram Programbeskrivning

1 (8) BioFuture2025. Akademiprogram Programbeskrivning 1 (8) 29.2.2016 BioFuture2025 Akademiprogram 2017-2020 Programbeskrivning 2 (8) 1. BAKGRUND En ekonomi som är baserad på biologisk energi och kan bidra till att stävja klimatförändringen och rovdriften

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 15.9.2017 1 (5) STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2017 (PROFI 4) Ansökningstiden är 19.10 16.11.2017. Finansieringen förverkligas under förutsättning

Läs mer

PROGRAMMERBARA MATERIAL (OMA)

PROGRAMMERBARA MATERIAL (OMA) FINLANDS AKADEMI PROGRAMMERBARA MATERIAL (OMA) FORSKNINGSPROGRAMMET 2012 2016 Slutlig, 19 augusti 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 1. BAKGRUND... 4 1.1 MATERIALFORSKNINGEN I FINLAND... 5 1.2 ANKNYTNING

Läs mer

Forskningsprogrammet för det arktiska området

Forskningsprogrammet för det arktiska området 16.1.2014 Forskningsprogrammet för det arktiska området 2014 2018 Programbeskrivning 1 (11) Förord År 2011 framförde Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö ett förslag till ett initiativ

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

1. Så här gör man en ansökan

1. Så här gör man en ansökan 1. Så här gör man en ansökan En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst. Mer information

Läs mer

Forskningsprogrammet KLIMATFÖRÄNDRINGEN DESS KONSEKVENSER OCH HUR DEN KAN BEMÄSTRAS (FICCA, )

Forskningsprogrammet KLIMATFÖRÄNDRINGEN DESS KONSEKVENSER OCH HUR DEN KAN BEMÄSTRAS (FICCA, ) FINLANDS AKADEMI Forskningsprogrammet KLIMATFÖRÄNDRINGEN DESS KONSEKVENSER OCH HUR DEN KAN BEMÄSTRAS (FICCA, 2011 2014) Programbeskrivning FICCA-programbeskrivning 11.1.2010 2 (16) INNEHÅLL INNEHÅLL...

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

FINLANDS AKADEMI NYTT I SEPTEMBERUTLYSNINGEN (5)

FINLANDS AKADEMI NYTT I SEPTEMBERUTLYSNINGEN (5) FINLANDS AKADEMI NYTT I SEPTEMBERUTLYSNINGEN 2016 1 (5) Nytt i septemberutlysningen 2016 Sammandraget ansluter till Finlands Akademis septemberutlysning 28.6.2016 och innehåller uppdateringar enligt läget

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

LÄRANDE OCH KUNNANDE I FRAMTIDEN (TULOS) FORSKNINGSPROGRAM 2014 2017. Programbeskrivning

LÄRANDE OCH KUNNANDE I FRAMTIDEN (TULOS) FORSKNINGSPROGRAM 2014 2017. Programbeskrivning (TULOS) FORSKNINGSPROGRAM 2014 2017 1. BAKGRUND OCH MOTIVERINGAR Finlands Akademi preciserade 2011 de processer som följs i fråga om forskningsprogram. I enlighet med den preciseringen söker Akademins

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Allestädes närvarande datateknik (ubicomp) och diversifierad kommunikation (MOTIVE) Ubiquitous Computing and Diversity of Communication

Allestädes närvarande datateknik (ubicomp) och diversifierad kommunikation (MOTIVE) Ubiquitous Computing and Diversity of Communication Allestädes närvarande datateknik (ubicomp) och diversifierad kommunikation (MOTIVE) Ubiquitous Computing and Diversity of Communication Programbeskrivning Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. MÅL... 6 3. FORSKNINGSBEHOV...

Läs mer

UTLYSNING MARTTI AHTISAARI- AKADEMIPROFESSUR PRELIMINÄR ANSÖKAN EGENTLIG ANSÖKAN

UTLYSNING MARTTI AHTISAARI- AKADEMIPROFESSUR PRELIMINÄR ANSÖKAN EGENTLIG ANSÖKAN UTLYSNING MARTTI AHTISAARI- AKADEMIPROFESSUR 2013 2017 PRELIMINÄR ANSÖKAN 27.2 26.3.2012 EGENTLIG ANSÖKAN 30.4 11.6.2012 Finlands Akademi finansierar högklassig och innovativ vetenskaplig forskning som

Läs mer

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning 1 Finlands Akademi och statens totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen Statsrådets principbeslut 5.9.2013 Riksdagen godkänner

Läs mer

1. Så här gör man en konsortieansökan

1. Så här gör man en konsortieansökan 1. Så här gör man en konsortieansökan Det är konsortiets ansvariga ledare som lämnar in konsortiets gemensamma ansökan inklusive delprojektens ansökningar. Konsortiet väljer konsortieledaren. Konsortieledaren

Läs mer

Utlysning av ramanslag till Nano-X-konsortier för kompetensutveckling och rekrytering av unga forskare inom tillämpad nanovetenskap

Utlysning av ramanslag till Nano-X-konsortier för kompetensutveckling och rekrytering av unga forskare inom tillämpad nanovetenskap 2005-06-21 Utlysning av ramanslag till Nano-X-konsortier för kompetensutveckling och rekrytering av unga forskare inom tillämpad nanovetenskap Introduktion Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

FORSKARKOLLEGIUMS VERKSAMHETSPRINCIPER OCH KRITERIER VID VAL AV FORSKARE

FORSKARKOLLEGIUMS VERKSAMHETSPRINCIPER OCH KRITERIER VID VAL AV FORSKARE FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET CORE FELLOWSHIP UTLYSNING 2017 ANVISNING FÖR ANSÖKAN FORSKARKOLLEGIUMS VERKSAMHETSPRINCIPER OCH KRITERIER VID VAL AV FORSKARE Forskarkollegium grundades 1.1.2001

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI- KIDS) FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI

Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI- KIDS) FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI- KIDS) FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI 2010 2013 - 2 - Innehåll 1. Förord 2. Bakgrund och motiveringar 3. Mål 4. Temaområden 4.1. Barndomens uppväxtmiljöer

Läs mer

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNING FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Forskning som formar framtiden

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Forskning som formar framtiden STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Forskning som formar framtiden BAKGRUND OCH ÄNDAMÅL Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är en oberoende forsk nings finansiär som har till ändamål att stödja natur

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer. Ansökningsanvisning 2013

GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer. Ansökningsanvisning 2013 22.11.2012 GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer Ansökningsanvisning 2013 Syftet med denna ansökningsanvisning är att hjälpa de sökande med att fylla i ansökningsblanketten för volontärprojekt för seniorer.

Läs mer

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan REHSAM är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin,

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA)

Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA) FINLANDS AKADEMI Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA) FORSKNINGSPROGRAMMET 2012 2016 Slutlig, 30.8.2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 1. BAKGRUND... 4 1.1 EKOSYSTEMTJÄNSTER... 5 1.2 TVÄRVETENSKAPLIGHET...

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet Sida 1 (10) UTLYSNING Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av en tvåårig

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 ETT TRYGGT SAMHÄLLE Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 Finansiering för huvudtemat: 200 000 Huvudtemats mål: Huvudtemats fokusområde är forskningsprojekt

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Highlighting European Research Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Åttonde ramprogrammet, FP8 Ett nytt steg mot framtida europeisk forskningsfinansiering Det europeiska forskningssamarbetet

Läs mer

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik EU:s ramprogram för forskning Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Gemensam forskning inom EU sedan 25 år Ramprogram Period Budget, M FP1 1984-1987 3 800 FP2 1987-1991 5 400 FP3 1990-1994

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Program för strategisk forskning, preliminär ansökan 5.11 9.12.2015

Program för strategisk forskning, preliminär ansökan 5.11 9.12.2015 Program för strategisk forskning, preliminär ansökan 5.11 9.12.2015 Denna utlysning har två steg. I utlysningstexten presenteras anvisningar för bägge stegen. I det första steget inlämnas preliminära ansökningar;

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

Linnaeus University Centres (Lnuc) Utlysning 2011

Linnaeus University Centres (Lnuc) Utlysning 2011 2011-11-11 Dnr 2011/540 Handläggare: Ylva Dandanell Daveby Planeringsavdelningen Linnaeus University Centres (Lnuc) Utlysning 2011 Målen för framstående forskning i Linnéuniversitetets strategiplan En

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

Strategisk Forskning. Forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft

Strategisk Forskning. Forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft Strategisk Forskning Forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft Lars Hultman Vd SSF 1 2 Hur säkra Sverige som forskningsnation? Stora positionsförskjutningar och kortare tidskonstanter i samhället

Läs mer

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas.

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. 8.11.2012 Energirådgivning för konsumenter: Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. På uppdrag av arbets och näringsministeriet (ANM) ber

Läs mer

HÖG 17 - Forskningsprojekt

HÖG 17 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 17 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 2016-05-31 Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Finska näringslivets syn på kvaliteten i tekniska universitetens verksamhet

Finska näringslivets syn på kvaliteten i tekniska universitetens verksamhet Finska näringslivets syn på kvaliteten i tekniska universitetens verksamhet Nordtek 12.6.2006 Direktör Pekka Pokela Finlands Näringsliv EK Finska val i 1980s: KONKURRENS SAMARBETE 2(14) Finansiering som

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu.

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu. FSE den gränsöverskridande fakulteten Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet 21.10.2015. Språket uppdateras ännu. Vår vision Åbo Akademi är det gränsöverskridande universitetet med

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas.

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. Bilaga K UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET DELPROGRAM MILJÖ 1. Utvärderingen. ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer