FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning"

Transkript

1 FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI Programbeskrivning

2 - 2 - INNEHÅLL INNEHÅLL 2 FÖRORD 3 1. BAKGRUND 2. MÅL 3. TEMAOMRÅDEN 3.1 Optiska material och interaktiva processer 3.2 Nya avbildningstekniker 3.3 Biofotonik och medicinsk fotonik 4. GENOMFÖRANDE 4.1 Finansiering 4.2 Nationellt samarbete 4.3 Internationellt samarbete 4.4 Tidtabell 4.5 Programgrupp 4.6 Programkoordinering 4.7 Utvärdering av programmet 5. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH BEDÖMNINGSKRITERIER 5.1 Preliminära ansökningar Enskilda forskargrupper Konsortier 5.2 Egentliga ansökningar Enskilda forskargrupper Ansvariga ledare för konsortier Ansvariga ledare för delprojekt inom ett konsortium 5.3 Utvärderingskriterier 6. YTTERLIGARE INFORMATION

3 - 3 - FÖRORD Styrelsen för Finlands Akademi beslöt vid sitt möte den 3 oktober 2006 att i anslutning till verksamhets- och ekonomiplanen för bevilja förhandlingsrätt för beredningen av forskningsprogrammet Fotonik och moderna avbildningsmetoder. I juli 2007 tillsattes en expertgrupp för att bereda programmet. I den ingick som ordförande professor Timo Jääskeläinen (Joensuu universitet, institutionen för fysik, Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik), som vice ordförande professor Tatu Juvonen (Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten, forskningsrådet för hälsa) och som medlemmar professor Reijo Lahti (Åbo universitet, biokemiska institutionen, forskningsrådet för biovetenskap och miljö), professor Tuula Salo (Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten, forskningsrådet för hälsa) och professor Kaisa Sere (Åbo Akademi, institutionen för informationsbehandling, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik). Som inbjudna experter ingick dessutom professor John Eriksson (Åbo Akademi), professor Ari T. Friberg (Tekniska högskolan), professor Pekka Hänninen (Åbo universitet), professor Elina Ikonen (Helsingfors universitet), professor Matti Kaivola (Tekniska högskolan), professor Risto Myllylä (Uleåborgs universitet), äldre forskare Tapio Niemi (Tammerfors tekniska universitet), professor Markus Pessa (Tammerfors tekniska universitet) och professor Matti Pietikäinen (Uleåborgs universitet). Gruppen sammanträdde tre gånger. I övrigt sköttes arbetet elektroniskt. Finlands Akademis styrelse har reserverat 9 miljoner euro för finansiering av projekt inom det fyraåriga forskningsprogrammet under Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik, biovetenskap och miljö respektive hälsa medverkar i programmet.

4 BAKGRUND Fotonik används numera allmänt som en samlande term för optik och optoelektronik. Fotoniken studerar alstring, detektion och styrning av ljus. Forskningens praktiska mål är att i allt större utsträckning möjliggöra utnyttjandet av ljus både inom industrin och i människornas vardag. En viktig del av fotoniken är tillämpningarna, vilket också framgår av definitionen ovan. Det är alltså inte endast fråga om att detektera en signal, utan även om att modifiera den så att den information den innehåller kan tolkas och användas så som tillämpningen i fråga kräver. Ett av de bredaste delområdena inom tillämpad fotonik är avbildning. Fotoniken har tillkommit genom tvärvetenskaplig interaktion, men den har starka rötter i fysiken. Inom området verkar idag fysiker, ingenjörer, kemister, ITexperter, läkare, biovetenskapare och till och med psykologer. Dessutom kommer människorna dagligen i kontakt med fotonikprodukter utan dem skulle dagens samhälle se mycket annorlunda ut. De vetenskapliga och teknologiska projekten inom fotonik och avbildning har och kommer även framöver att ha en växande samhällelig betydelse de står för de snabbast växande industriella branscherna såväl globalt som i Finland genomförde Finlands Akademi och Tekes ett gemensamt framsynsprojekt, Finnsight 2015, med ledande experter från olika områden. Projektet granskade olika förändringsfaktorer som påverkar det finländska näringslivet och samhället och identifierade framtida utmaningar för innovations- och forskningsverksamheten. Dessutom analyserades kompetensområden med anknytning till vetenskap, teknik, näringsliv och samhälle. Många av de kompetensområden som ansågs viktiga med tanke på framtiden har kopplingar till fotonik och avbildning. Likaså har de av statsrådet tillsatta strategiska kompetensklustren flera temaområden med direkt anknytning till fotonik och avbildning: informations- och kommunikationsteknik, energi, skog samt hälsa och välfärd. Nya avbildningsbehov kan skönjas i takt med den ökande integreringen av elektronik, utvecklingen av kortdistansradiokommunikation samt användningen av mikro- och nanoteknik i olika tillverkningsmetoder. I kombination med olika beräkningsmetoder och metoder för tolkning av bildinformation kan dessa tekniker ge upphov till visuella sensorer som reellt kan integreras i omgivningen. Man har redan tidigare försökt ta fram dylika lösningar med traditionell teknik, men denna tillåter inte massproduktion av tillämpningar med ytterst låg effektförbrukning. Utnyttjandet av nya metoder för att framställa avbildande sensorer kräver motsvarande innovationer inom de beräkningsvetenskapliga metoderna, till och med sådana som idag inte kan förutses. Detta inverkar

5 - 5 - oundvikligen även på utvecklingen av tolkningsmetoderna. De tekniker som eftersträvas kan ha en mycket bred tillämpningspotential. Europa har haft och vill fortsättningsvis ha en pionjärställning inom fotoniken. En europeisk teknikplattform, Photonics21, har inrättats för att samordna utvecklingen på området i syfte att göra Europa till ledande aktör inom följande områden där fotoniken spelar en stor roll för forskningen 1 : informations-, avbildnings- och kommunikationsteknik belysnings- och bildskärmteknik produktions- och tillverkningsteknik samt kvalitet biologiska vetenskaper och hälsovård trygghet och säkerhet Dessa områden överlappar givetvis varandra i mycket. Via denna plattform vill man koordinera forsknings- och utvecklingsaktiviteten i Europa inom alla dess delområden, från utbildning, grundforskning och tillämpad forskning ända till produktion och tillämpningar. Inom EU:s sjunde ramprogram bedrivs fotonikforskning dels i programmet för informations- och kommunikationsteknik (ICT), dels i programmet för nanovetenskap, material och nya produktionsmetoder (NMP). Japan och USA är vid sidan av de stora europeiska länderna centrala aktörer på området. Finlands ställning inom grundforskningen är mycket bra och inom vissa områden representerar vi världstoppen. Forskningen i fotonik har således både relevans och aktualitet, och Finlands Akademis forskningsprogram kommer vid rätt tidpunkt med tanke på utvecklingen av den finländska vetenskapliga kunskapen och landets internationella konkurrenskraft. 2. MÅL Forskningsprogrammets temaområden har valts så att de mångsidigt täcker avbildningsprocessens olika delområden, allt från alstringen av en optisk signal till interaktionen mellan ljus och materia och dess användning i olika tillämpningar. Som ett särskilt tillämpningsområde undersöks fotoniska metoder för biovetenskapens och medicinens behov. Temaområdena beskrivs i avsnitt 3. Förutom att skapa högklassig vetenskaplig kunskap är det meningen att programmet ska fördjupa dialogen mellan forskarsamhället och industrin på 1 Photonics21 - European Technology Platform Towards a Bright Future for Europe, Strategic Research Agenda in Photonics

6 - 6 - grundforskningens område. Samtidigt skapas mekanismer för snabb och effektiv exploatering av ny kunskap. Programmet ska också stödja forskarutbildningen på detta område och stärka forskaryrkets ställning. Dessutom vill programmet öka forskarnas medverkan i internationella nätverk och främja det nationella tvärvetenskapliga samarbetet. Forskningsprogrammets primära mål är att ta fram internationellt betydelsefull vetenskaplig kunskap inom fotonikens olika delområden att inrikta den finländska forskningen på utveckling av innovativa metoder och helhetslösningar inom fotonik och avbildning att förstärka det vetenskapliga kunnandet och forskningsmiljöerna inom sådana delområden som gagnar forskningen i fotonik och dess utveckling i Finland. Andra syften med programmet är att skapa nya tvärvetenskapliga forskningsgrupper och såväl nationella som internationella forskningsnätverk att öka mobiliteten bland forskare och forskarstuderande att stärka forskningens och industrins internationella konkurrenskraft att höja den finländska forskningen till internationell spetsnivå inom vissa delområden. 3. TEMAOMRÅDEN Programmet omspänner fotonikens olika delområden, från interaktion mellan elektromagnetisk strålning och materia, från bildskärms- och belysningsteknik och från teknik för signaldetektorer via nya avbildningsmetoder till forskning i nya tillämpningar. På detektorteknikens område kan man utveckla nya, optiskt känsliga material och interaktiva processer. Nya avbildningstekniker kan användas t.ex. vid registrering, lagring och analys av bildsignaler, även med hjälp av modellering. Ett särskilt tillämpningsområde är användningen av fotonik inom biovetenskap och medicin. Sökandena uppmanas att skapa tvärvetenskapliga projekt. Forskningsprogrammets teman indelas i tre huvudgrupper Optiska material och interaktiva processer Nya avbildningstekniker Biofotonik och medicinsk fotonik 3.1 Optiska material och interaktiva processer

7 - 7 - Utöver grundforskning avses här med forskning i optiska material forskning i syfte att utveckla sådana material som behövs i fotoniktillämpningar. De fenomen som studeras kan vara antingen lineära eller icke-lineära. De kan utgöras av fenomen i nano- eller mikroskala eller fenomen inne i materialet med vilka man kan alstra och processera ljus. Materialen kan vara biologiska, oorganiska eller organiska. Materialens inre struktur eller deras ytstruktur kan modifieras för att styra ljuset på önskat sätt eller för att alstra ljus. Likaså kan forskningen gälla modifieringen av egenskaper hos ljuskänsliga material. Exempel på lämpliga forskningsobjekt Forskning i optiskt aktiva material, till exempel metamaterial och optiskt känsliga biomaterial Användningen av koherens, polarisation och kvantfenomen vid avbildning Bildskärms- och belysningstekniker Funktionella material 3.2 Nya avbildningstekniker Med nya avbildningstekniker avses tekniker som utnyttjar till exempel spektroskopi, koherens, polarisation eller annan tilläggsinformation som kräver att informationen behandlas flerdimensionellt (till skillnad från tvådimensionellt bildmaterial). Ett viktigt område är också att förbättra plats- och tidsresolutionen i de kända avbildningsmetoderna när man i tillämpningarna eftersträvar avbildning i realtid av fenomen på cell- och molekylnivå. På grund av den stora mängden data kan dylik bildinformation kräva att signalen behandlas på ett nytt sätt samt att teknikerna för att packa bilder och metoderna för att föra över data utvecklas. Analogt måste metoderna för tolkning och sortering av bildmaterial utvecklas. De nya avbildningsteknikerna är inte nödvändigtvis inskränkta endast till optiska signaler; i och med att metoderna är generiska kan de tillämpas även på andra observationer som behandlas på motsvarande sätt. Temaområdet kan ha t.ex. följande underteman: utveckling av metoder som använder sig av nya mätningar samt fenomen i närfältet packning, lagring, sortering och identifiering av bildinformation lösningar för avbildningsbehov inom biologiskt relevanta tillämpningsområden inom medicin och biovetenskap i allmänhet nya avbildningsmetoder som kommer ur tillämpningar med närvarande intelligens (ubicomp)

8 Biofotonik och medicinsk fotonik Med biofotonik avses användning av fotoniska tekniker i biovetenskap och medicin. En tvärvetenskaplig approach är ett naturligt sätt att lösa problem inom tillämpad forskning av detta slag. Exempel på forskningsobjekt fotondiagnostik och fotonterapi optiska manipulatorer (optiska pincetter, modifiering och förstöring av objekt) nya angreppssätt för att avbilda levande och följa rörliga objekt i realtid (avbildning av organ, följning och avbildning av enstaka molekyler) nya metoder inom medicinsk diagnostik och cellbiologiska tillämpningar 4. GENOMFÖRANDE 4.1 Programfinansiering Fotonik och moderna avbildningsmetoder är ett forskningsprogram som finansieras av Finlands Akademi. Programmet koordineras vid Akademin av en programchef. Forskningsprogrammet har planerats för fyra år med finansiering under åren Styrelsen för Finlands Akademi har beviljat programmet nio miljoner euro. 4.2 Nationellt samarbete Forskningsprogrammet anknyter till det forskningsprogram om funktionella material som finansieras av Tekes samt till avbildningstemat i programmet Pharma. Det praktiska samarbetet ordnas av en programgrupp. Forskningsprogrammet tangerar Finlands Akademis pågående forskningsprogram för nanovetenskap (FinNano, ) och hållbar energi (SusEn, ) samt forskningsprogrammet om beräkningsvetenskaper, som startar samtidigt. 4.3 Internationellt samarbete Genom internationellt finansieringssamarbete vill Akademin stärka den finländska forskningens aktiva utlandskontakter. Finlands Akademis centrala samarbetsländer under de närmaste åren är Indien, Japan, Kina och Ryssland samt Kanada, USA, Brasilien och Chile, med vilka finansieringssamarbetet

9 - 9 - kommer att stärkas. Vetenskapsråden har föreslagit samarbete på fotonikens område med Brasilien, Indien, Japan, Kina och Ryssland. De gemensamma utlysningarna med Brasilien, Japan och Kina i anknytning till programmet är tänkta att genomföras Dessutom torde ERA-NETutlysningen 2009 (ERA-Neuron) kopplas ihop med forskningsprogrammet. Preliminära diskussioner har även förts med Ryssland om gemensamma projekt och om en eventuell gemensam utlysning Också samarbete med andra länder är både möjligt och önskvärt. 4.4 Tidtabell Inom forskningsprogrammet finansieras projekt under åren Finansieringsperioden börjar senast och upphör senast Forskningsprogrammet utvärderas För programmet anordnas en utlysning i två steg. De preliminära ansökningarna i det första steget ska lämnas in till Finlands Akademi senast kl Bland dessa utser programgruppen de projekt som går vidare till steg två på basis av deras vetenskapliga kvalitet samt lämplighet för programmets mål och omfattning. För dessa begär programgruppen in egentliga ansökningar som ska vara inlämnade senast kl Finansieringsperioden för de projekt som får finansiering börjar De gemensamma internationella utlysningarna har följande preliminära tidtabell. Under 2009 genomförs i mån av möjlighet bilaterala utlysningar med Brasilien (mikro- och optoelektronik), Kina (signalbehandling) och Japan (funktionella material) samt med ERA-NET:s projekt Neuron (avbildning inom neurovetenskap). En utlysning 2010 tillsammans med Ryssland bereds. Teman och tidtabeller preciseras senare och läggs ut på programmets webbplats 4.5 Programgrupp Forskningsprogrammet leds av en programgrupp som består av medlemmar i Akademins forskningsråd, representanter för andra medverkande organisationer samt av expertledamöter. Till programgruppens möten kan dessutom andra experter inbjudas. Programgruppens sammansättning läggs ut på programmets webbplats i januari Programgruppens uppgift är att leda och övervaka programmet att bereda processen för bedömning av ansökningarna att föreslå projekt för finansiering för ansvariga finansiärer

10 att vid behov för vetenskapsråden och övriga finansiärer föreslå kompletterande utlysningar och/eller tilläggsfinansiering att föreslå projekt som senare kopplas till programmet att planera och organisera den slutliga utvärderingen av programmet att styra och stödja samordningen av programmet samt att främja nyttiggörandet av forskningsrönen. 4.6 Programkoordinering Programmet vill med hjälp av aktivt informationsutbyte och samarbete länka samman de antagna forskningsprojekten till en helhet. Av ledarna för dessa projekt förutsätts därför att de förbinder sig att arbeta för programmets mål och samhälleliga genomslag samt att aktivt samarbeta under programmets gång och vid utvärderingen av programmets resultat. De ansvariga ledarna för de antagna projekten har till uppgift att i enlighet med programkoordineringens och finansiärernas anvisningar svara för och rapportera om projektets vetenskapliga framsteg och om användningen av de beviljade medlen (inkl. årsrapporter och slutrapporter) att se till de själva och/eller de forskare som ingår i programmet deltar i de möten, seminarier och verkstäder som programmet anordnar och att främja informationsutbytet och samarbetet mellan programmets olika forskargrupper att medverka i framtagandet av översikter, synteser och informationsmaterial om forskningsprogrammet att aktivt informera om programmets framsteg och resultat på offentliga och vetenskapliga forum. Forskningsprogrammets programchef samarbetar med de medverkande projekten i syfte att uppnå programmets mål. Programchefen koordinerar informationsgången och främjar samarbetet mellan forskarna inom de olika projekten. Vid sidan av elektronisk kommunikation är gemensamma seminarier, verkstäder och forskarutbildningar viktiga sätt att kommunicera. Finlands Akademi och programchef, fil. dr D Anssi Mälkki svarar för koordineringen av forskningsprogrammet. 4.7 Utvärdering av programmet Efter att forskningsprogrammet har avslutats utvärderas dess genomförande och resultat. Vid utvärderingen beaktas bl.a. följande omständigheter: hur programmets mål har uppnåtts

11 genomförandet (koordineringen, programgruppens roll, medverkan i programmet) resultatens vetenskapliga kvalitet resultat och effekter, integrering av resultaten och syntes på programnivå programmets vetenskapliga, samhälleliga och ekonomiska genomslag forskarutbildning och främjande av forskarkarriären nationellt och internationellt samarbete informationsverksamheten. De forskningsgrupper som finansieras ska årligen eller enligt programgruppens anvisningar rapportera om hur deras projekt framskrider samt tillställa Finlands Akademi en slutrapport när projektet har avslutats. Av rapporterna ska framgå bland annat vilka vetenskapliga publikationer och lärdomsprov som har gjorts inom projekten. 5. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH BEDÖMNINGSKRITERIER Ansökningsproceduren för forskningsprogrammet är indelad i två steg. En preliminär ansökan lämnas in elektroniskt senast kl Ansökningstiden är ovillkorlig. Ansökan med bilagor görs på engelska på adressen > svenska > För forskare > Söka bidrag > Logga in på e-tjänsten. Välj Ny ansökan och namnet Fotonik och moderna avbildningsmetoder. De projekt som går vidare till den egentliga utlysningen väljs senast i början av mars 2009 på basis av de planskisser de lämnat i det första steget. De egentliga ansökningarna kan lämnas in elektroniskt tidigast , och ansökningstiden utlöper kl Ansökningstiden är ovillkorlig. Både enskilda forskargrupper och konsortier som består av flera forskargrupper kan ansöka om bidrag inom programmet. För programmet anordnas en utlysning i två steg. Sökandena bör följa: 1. Akademins allmänna anvisningar i januariutlysningen Detaljerade anvisningar om hur ansökningar lämnas in, > svenska > För forskare > Anvisningar 3. Detaljerade anvisningar om bilagornas form och längd, > svenska > För forskare > Bilagor 4. Denna programbeskrivning 5.1 Preliminära ansökningar Akademins e-tjänst öppnas De preliminära ansökningarna ska lämnas in elektroniskt senast kl Ansökningstiden är

12 ovillkorlig. Till ansökan fogas endast begärda bilagor, som bör vara uppgjorda enligt Akademins anvisningar. De preliminära ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: projektets lämplighet med avseende på forskningsprogrammets tema, hur programmets målsättningar genomförs samt projektförslagets nyhetsvärde och användbarhet. Akademin beslutar senast i början av mars 2009 vilka projekt som går vidare till andra steget. Information om detta läggs ut på Akademins webbsidor, och sökandena meddelas också skriftligt Enskilda forskargrupper Elektronisk ansökningsblankett Bilagor: planskiss, högst fyra sidor meritförteckning för den ansvariga ledaren, högst fyra sidor publikationsförteckning för sökanden, fri längd. Sökandena ombeds markera de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen Konsortier Endast konsortiets ledare lämnar in en ansökan. Elektronisk ansökningsblankett Bilagor: konsortiets planskiss, högst fyra sidor meritförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, högst fyra sidor per forskare publikationsförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, för projektledarnas del markeras de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen 5.2 Egentliga ansökningar För de projekt som går vidare till andra steget öppnas e-tjänsten , och ansökningstiden utlöper kl Ansökningstiden är ovillkorlig.

13 Till ansökan fogas endast begärda bilagor som, bör vara uppgjorda enligt Akademins anvisningar Enskilda forskargrupper Elektronisk ansökningsblankett Bilagor: abstrakt, högst en sida forskningsplan, högst tolv sidor meritförteckning för den ansvariga ledaren, högst fyra sidor publikationsförteckning för den ansvariga ledaren, högst fyra sidor och med de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen markerade vid behov ett utlåtande av en etisk kommitté eller djurförsöksnämnden situationsrapport för den ansvariga ledarens forskningsprojekt som finansieras av Akademin och som inte har lämnat in sin slutrapport ifall arbetet sker utomlands: inbjudan från det utländska universitetet eller forskningsinstitutet Ansvariga ledare för konsortier Elektronisk blankett, ansökan görs endast för konsortieledarens egen forskargrupp. Bilagor: abstrakt uppgjord enligt anvisningarna för konsortier, högst en sida forskningsplan uppgjord enligt anvisningarna för konsortier, högst 15 sidor meritförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, högst fyra sidor per forskare publikationsförteckningar för konsortiets ledare och de medverkande projektens ansvariga ledare. Lämnas in som ett enda dokument, för projektledarnas del markeras de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen vid behov ett utlåtande av en etisk kommitté eller djurförsöksnämnden situationsrapport för den ansvariga ledarens och projektledarnas forskningsprojekt som finansieras av Akademin och som inte har lämnat in sin slutrapport. Rapporterna lämnas in som ett enda dokument ifall arbetet sker utomlands: inbjudan från det utländska universitetet eller forskningsinstitutet.

14 Ansvariga ledare för delprojekt inom ett konsortium Elektronisk blankett, ansökan görs endast för projektledarens egen forskargrupp. Inga bilagor; konsortiets ledare fogar samtliga bilagor i konsortiet till sin egen ansökan 5.3 Utvärderingskriterier Ansökningarnas vetenskapliga nivå bedöms av en internationell expertpanel. Bedömningskriterier är bl.a.: hur projektet passar in i forskningsprogrammet forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet forskningsplanens genomförbarhet sökandens/forskningsgruppens/konsortiets nationella och internationella samarbetsnätverk forskarutbildningen och utvecklingen av forskningsmiljön sökandens/forskningsgruppens/konsortiets kompetens och lämplighet samt ifall ansökan gäller ett konsortieprojekt, det mervärde konsortiet tillför forskningen. Akademins detaljerade anvisningar till de experter som utvärderar ansökningarna finns på adressen > svenska > För forskare > Bedömer du ansökningar? Det är värt att bekanta sig med dem. 6. YTTERLIGARE INFORMATION Denna programbeskrivning fås både på Finlands Akademis webbsidor och på Akademins registratorskontor. Registratorskontorets adressuppgifter: Finlands Akademi PB 99 (Vilhelmsbergsgatan 6) Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Programchef Projektsekreterare Anssi Mälkki Hanna-Kaisa Kronström Tfn Tfn Fax: E-post:

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

LÄRANDE OCH KUNNANDE I FRAMTIDEN (TULOS) FORSKNINGSPROGRAM 2014 2017. Programbeskrivning

LÄRANDE OCH KUNNANDE I FRAMTIDEN (TULOS) FORSKNINGSPROGRAM 2014 2017. Programbeskrivning (TULOS) FORSKNINGSPROGRAM 2014 2017 1. BAKGRUND OCH MOTIVERINGAR Finlands Akademi preciserade 2011 de processer som följs i fråga om forskningsprogram. I enlighet med den preciseringen söker Akademins

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Allestädes närvarande datateknik (ubicomp) och diversifierad kommunikation (MOTIVE) Ubiquitous Computing and Diversity of Communication

Allestädes närvarande datateknik (ubicomp) och diversifierad kommunikation (MOTIVE) Ubiquitous Computing and Diversity of Communication Allestädes närvarande datateknik (ubicomp) och diversifierad kommunikation (MOTIVE) Ubiquitous Computing and Diversity of Communication Programbeskrivning Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. MÅL... 6 3. FORSKNINGSBEHOV...

Läs mer

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNING FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas.

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. 8.11.2012 Energirådgivning för konsumenter: Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. På uppdrag av arbets och näringsministeriet (ANM) ber

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Anvisningar för projektskisser 2014

Anvisningar för projektskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för projektskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom sitt ansvarsområde: hälsa, arbetsliv

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7 Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE version 4.7 Irma Kettunen uppdaterad 28.8.2015 1 Innehållsförteckning 1. Syftet för jubileumsfonden för märkesåret för

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas.

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. Bilaga K UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET DELPROGRAM MILJÖ 1. Utvärderingen. ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59.

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59. Ansök om anslag hos Diabetesfonden 2015 Sök anslag Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning 73 Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Det finns positiva tecken på att något ska hända med arbetslivsforskningens villkor. Mer bekymmersamt är att facket

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Till stora utskottet. FRAMTIDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 4/2004 rd. Statsrådets utredning med anledning av kommissionens. i Europeiska unionen INLEDNING

Till stora utskottet. FRAMTIDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 4/2004 rd. Statsrådets utredning med anledning av kommissionens. i Europeiska unionen INLEDNING FRAMTIDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 4/2004 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande Vetenskap och teknik, centrala faktorer för Europas framtida utveckling Politiska riktlinjer för forskningsstöd

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer