Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden"

Transkript

1 Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden 1 bilaga Bakgrund I enlighet med de bedömningar som regeringen gjorde i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) och beslutades i samband med Budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbUl, rskr. 2009/10:126) tillfördes medel för strategiska satsningar till anslagen för forskning och forskarutbildning vid vissa universitet och högskolor (se bilaga). Medlen fördelades i enlighet med de kvalitetsbedömningar som gjordes av forskningsråden, Energimyndigheten och Verket för innovations system (Vinnova). I uppdraget om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden (U2008/7680/F) gavs forskningsråden, Energimyndigheten och Vinnova även i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna. I propositionen Ett lyft för forskning och innovation aviserades att satsningarna skulle utvärderas efter fem år och att denna utvärdering kan innebära att medel omfördelas mellan forskningsutförare. Regeringens beslut Myndigheten ska utvärdera lärosätenas insatser inom följande strategiska forskningsområden: - Cancer - Diabetes - Epidemiologi i samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och - E-vetenskap - Molekylär biovetenskap Postadress Telefonväxel E-post: registratoreeducation.ministry.se Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

2 nanovetenskap och nanoteknik neurovetenskap, inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomarisamrådmedforskningsrådet för arbetsliv och Politiskt viktiga geografiska regioner tamceller och regenerativ medicin VårdforsknmgisamrådmedForskningsrådet för arbetsliv och latvärderingen ska göras med avseende på vetenskaplig kvalitetiett internationellt perspektiv samt med avseende på effekter för samhälle och näringslivienlighet med syftena för satsningarna så som de har angivitsipropositionen Ett lyft för forskning och innovation ochi budgetpropositionen för Samverkan med andra lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv och samhälle ska särskilt beaktas. En bedömning av koppling till utbildning ska redovisas. utvärderingen bör ha en bredare ansats än den årliga uppföljningen och bedöma lärosätets insatser för det aktuella forskningsområdets utvecklingiett internationellt perspektiv.iuppdraget ingår att bedöma resultatet och effekterna av lärosätenas insatser inom det aktuella forskningsområdetienlighet med de syften för medlen som anges ovan. utgångspunkt för utvärderingen ska vara att resurserna har tilldelats resp. lärosäte för att möjliggöra en långsiktig uppbyggnad av forskningen.cm det framgår att medlen inte använts på ett för ändamålet avsett sätt för att nå syftet med respektive strategisk satsning, somkriterierna för val av satsningarna gav uttryckför,ska myndigheten rekommendera en omfördelning av medel.utvärderingen ska skei samråd med övriga berörda myndigheter så att respektive strategisk satsning bedöms likartat. De sedan tidigare beslutade årliga uppföljningarna bör beskrivade samlade resurser som har avsatts för det strategiska området, de huvudsakliga prioriteringar som har gjorts, den verksamhet som bedrivits och de väsentliga resultat som uppnåtts under året. lappföljningen bör utformas så att femårsutvärderingen underlättas, lyftet med de årliga uppföljningarna är att ge en översiktlig bild av hur respektive strategisk satsning utvecklas. Redovisningen av de årliga uppföljningarna ska med ändring av regeringens beslut den27 november 2008 (I2008/7680/F) lämnas senast den 30 mars påföljande år.

3 Resultatet avutvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (jordbruksdepartementet, Miljödepartementet, näringsdepartementet, Socialdepartementet ochftbildningsdepartemenret)senastdenimaj 2015 B Få regeringens vägnar Tobias rrant / B Mats Johnsson opiatill FAS Formas STEM Verket för innovationssystem

4 Bilaga till regeringsbeslut , nr 11:3 REGERINGEN Regeringsbeslut :14 U2008/7680/F Utbildningsdepartementet Vetenskapsradet Uppdrag om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden Bakgrund Regeringen har i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), som beslutade den 20 oktober 2008, bl.a. presenterat satsningar på strategiska forskningsområden. De strategiska forskningsområdena är enligt propositionen valda utifrån följande kriterier. "Forskning som långsiktigt har förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet, " forskning som kan bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i samhället, och "forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet. I propositionen anges att de strategiska satsningarna kan bidra till att stärka Sveriges och svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft. Medel till strategiska forskningsområden bör enligt propositionen fördelas på två olika sätt, dels via anslag till myndigheter, dels till universitet och högskolor efter utlysning och utvärdering. Regeringens beslut Med förbehåll för riksdagens kommande ställningstagande med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vetenskapsrådet utlysa, utvärdera och bedöma ansökningar om forskningsmedel till universitet och högskolor inom följande strategiska forskningsområden: " molekylär biovetenskap, " stamceller och regenerativ medicin, * diabetes, Postsdress Stockholm Besöksadress Drottninggatan 16 Telefonväxel Telefax f-fwsf.-registrator9education.ministry.se

5 nenrovetenskap,inklnsive hjärnans och nervsystemets sjnkdomari samrådmedforskningsrådet för arbetsliv och, epidemiologiisamråd med Forskningsrådet för arbetsliv och, cancerområdet, vårdforskningisamrådmedforskningsrådet för arbetsliv och, nanovetenskap cchnanoteknikisamrådmedverket för innovationssystem, evetenskapisamrådmedverket för innovationssystem, opolitiskt viktiga, regioners m en ansökan faller inom någon annan av forskningsfinansiärernas ansvarsområden, ska ntvärderingskeisamråd även med den finansiären Vetenskapsrådet ska redovisa utvärderingarna och bedömningarna med förslag på fördelning av medlen till regeringskansliet (utbildningsdepartementet med kopia till socialdepartementet, jordbruksdepartementet, Miljödepartementet och näringsdepartementet) senast den 15 jnni Därefter avser regeringen attibndgetpropositionen för 2010föreslå fördelningen av medlen till nniversitet och högskolorför2010och bedöma fördelningen avmedlenför2011till2012. Vetenskapsrådet ska genomföra årliga uppföljningar av ovan nämnda strategiska satsningar uppföljningarna ska genomförasisamråd med övriga berörda myndigheter ochisamband med årsredovisningen redovisas till regeringskansliet (utbildningsdepartementet med kopia till ocialdepartementet,ordbmksdepartementet, Miljödepartementet och näringsdepartementet) lå regeringens vägnar FarsEeijohborg Anna-Karin Dahlén

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut 19. 2008-12-11 Jo2008/3942(delvis) Jordbruksdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin Regeringsbeslut III:1 UF2010/34078/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer