HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014"

Transkript

1 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014

2 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt entreprenörskap. Vi arbetar med driftiga entreprenörer som startar inkomstgenererande verksamheter, såsom tillverkning och försäljning av hantverk eller tillverkning av tvålar. Andra utvecklar nya metoder för djurhållning och ett mer effektivt jordbruk, eller ser möjligheterna med epicentrets nya brunn och utökar sin inkomst genom att buteljera och sälja vattnet på den lokala marknaden. Hungerprojektet arbetar i partnerskap med de 20 miljoner människor som nås av organisationens arbete för att avskaffa hunger och fattigdom. Vi ser varje individ som en stark förändringsagent som med stöd, utbildning och visst initialt ekonomiskt stöd kan vara den drivande aktören i avskaffandet av sin egen hunger och fattigdom. I den här rapporten kan ni läsa om hur Hungerprojektet arbetar med entreprenörskap och mikrofinanser. I rapporten presenteras en förklaring av mikrofinansprogrammets tre grundkomponenter och ett urval av resultat inom mikrofinansprogrammet från år Utmärkande för Hungerprojektets mikrofinansprogram är alla de positiva synergieffekter som följer i spåren av de inkomstgenererande verksamheterna. Det kan till exempel handla om kvinnors stärkta roll i beslutsfattandet inom familjen. I slutet av den här rapporten kan ni läsa Matilda Aba Tibuahs berättelse om hur hennes deltagande i Hungerprojektet Ghanas workshops om matsäkerhet och mikrokredit ledde till att hon startade en egen butik - och upplevde en högre grad av respekt och delaktighet i relation till beslutsfattandet inom familjen. De entreprenörer du investerat i genom Hungerprojektet förändrar sina liv och förutsättningarna för sin familj samt för de samhällen de lever i. Du har varit med och möjliggjort den förändringen genom din investering i Hungerprojektet. Malin Flemström Projektledare/Fundraiser Maj 2015 Foto: Johannes Odé

3 mikrofinansprogrammet Mikrofinansprogrammet är en del av Hungerprojektets epicenterstrategi i de afrikanska programländerna; Benin, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Malawi, Moçambique, Senegal och Uganda. Genom 121 epicenter i åtta afrikanska länder når Hungerprojektet ut till cirka två miljoner människor. Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att uppmuntra till lokalt entreprenörskap. I det här arbetet är mikrofinansprogrammen en avgörande faktor för framgång. Hungerprojektets mikrofinansprogram knyter an till en central aspekt av arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom - att stärka kvinnors ekonomiska ställning. Mikrofinansprogrammet gör det möjligt för människor som lever i fattigdom, exkluderade från traditionella banksystem, att få en mindre kredit för att kunna bygga upp en inkomstgenererande verksamhet och ett långsiktigt sparande. Mikrofinansprogrammet har därför kommit att bli ett konkret sätt att minska fattigdom och hunger genom att både förbättra människors levnadsstandard och ekonomisk självförsörjning samtidigt som vägar till utbildning, hälsovård och jämställdhet mellan kvinnor och män öppnas.

4 Mikrofinansprogrammet Om mikrofinansens möjliga effekter ska maximeras krävs att kvinnliga och manliga jordbrukare och entreprenörer inkluderas på lika villkor. Därför ägs Hungerprojektets mikrofinansprogram lokalt och drivs av kvinnor, vilket bidrar till en stärkande miljö för kvinnor att vara delaktiga i. Genom familjejordbruken står kvinnor dessutom ofta för den största delen av matproduktionen, vilket innebär ytterligare en anledning till att mikrofinansprogrammen bör riktas särskilt mot kvinnor. Mikrofinans som verktyg på vägen mot självförsörjning stärker sammanfattningsvis kvinnors position i samhället. TRE GRUNDKOMPONENTER Mikrofinansprogrammet innehåller tre grundkomponenter: utbildning, mikrolån och sparande. Mikrofinansprogrammet implementeras i två faser. Den första fasen tar ungefär fem år och omfattar de tre grundkomponenterna. Fas ett avslutas med att banken uppfyller ett antal specifika kriterier som sammanställts av landets regering och syftar till att banken ska kunna bli erkänd som ett mikrokreditinstitut, hitills totalt 28 stycken erkända banker. Det ger en hållbar och säker tillgång till sparande och lånemöjligheter. UTBILDNING Deltagarna i mikrofinansprogrammet genomgår först en VCA-workshop (Vision Commitment Action) som är grundstenen i Hungerprojektets arbete. Workshopen syftar till att väcka engagemang och skapa medvetenhet om behovet av ett förändrat mindset, för att kunna starta processer med målet att nå självförsörjning. Deltagarna får även utbildning i läs- och skrivkunnighet, matematik, ledarskap, grundläggande företagsekonomi och kredithantering. Programdeltagaren förbinder sig även att genomgå en hälsorelaterad utbildning där ämnen såsom näringslära, hygien, hiv/aids samt familjeplanering tas upp. SPARANDE Om en familj inte har tillgång till ett mikrofinansinstitut eller en annan bank utgörs familjens enda sparpengar ofta av kontanter som förvaras i hemmet. I Hungerprojektets mikrofinansprogram är deltagarna skyldiga att spara minst tio procent av den ansökta lånesumman för att få ta ett lån, vilket bidrar till en ökad medvetenhet om vikten och

5 Mikrofinansprogrammet nyttan av sparande. När låntagarna sparar minskar risken att hamna i ekonomisk otrygghet och låntagaren skapar en tryggare framtid för sig själv och för sin familj. Genom deltagandet i mikrofinansprogrammet upplever många kvinnor en ökad självsäkerhet och ett starkare självförtroende, vilket kan bidra till en mer jämlik position i hemmet och i samhället. På så sätt bidrar deltagarna i mikrofinansprogrammet till att skapa en framtid där kvinnor och män är jämlika parter i utvecklingen för en tillvaro utan fattigdom och hunger. KREDITER Innan deltagarna i mikrokreditprogrammen kan få tillgång till krediter ställs ytterligare ett antal krav. För att säkerställa en högre återbetalningsprocent krävs att en grupp av personer, totalt mellan fem och femton personer, bildar ett lånekooperativ som tar ett gemensamt ansvar för att betala tillbaka lånet. Gruppens fungerar även som ett forum där medlemmarna kan samverka och ta itu med gemensamma problem. Ytterligare krav som ställs på låntagare är att eventuella låneavtal som ingåtts med andra parter ska avslutas innan en person deltar i Hungerprojektets mikrokreditprogram. En annan förutsättning är att deltagarnas barn, både flickor och pojkar, får gå i skolan. RESULTAT 2014 I SIFFROR personer deltog i utbildning för utvecklande av inkomstgenererade verksamheter personer deltog i workshops för mikrofinans. 512 volontärer utbildades i mikrofinans antal lån total lånesumma USD antal sparinsättningar totalt sparande USD partners är för närvarande aktiva i mikrofinansprogrammet, 80 % kvinnor. FLER FAKTA OM MIKROFINANSPROGRAMMET - Ett erka nt mikrofinansinstitut a gs alltid av medlemmarna (byinva narna) sja lva och a r icke vinstdrivande. - Majoriteten av medlemmarna i mikrofinansinstitutets styrelse ska vara kvinnor. - Samha llet, i samarbete med Hungerprojektets team, besta mmer den landsspecifika a rliga ra ntan fo r la n. - Den a rliga ra ntan, mellan 10 och 36 procent, a r alltid betydligt la gre a n kommersiella ra ntor och a terinvesteras i programverksamheten. - Programmet prioriterar alltid de minsta la nen som kommer de allra fattigaste till del, a ven om la ntagare som tidigare tagit la n, och a terbetalat dem, ocksa kan anso ka om nya la n. - La nen beviljas fo r en period av ett a r eller kortare. - Alla la n ska anva ndas till inkomstgenererande aktiviteter. - A ven ma n har tillga ng till la n, men eftersom fokus ligger pa kvinnor a r cirka 80 procent av deltagarna kvinnor.

6 Mikrofinansprogrammet LÄRDOMAR AV MIKROFINANS- PROGRAMMET 2014 genomförde Hungerprojektet en utvärdering av mikrofinansprogrammet, genom kvalitativa intervjuer med personal och genomgång av extern litteratur. Bland annat visar utvärderingen på följande styrkor, svagheter, möjligheter och hot: Styrkor Mikrofinansprogrammet vänder sig till (framförallt) kvinnor i fattiga områden långt ute på landsbygden, Dess partners (låntagare, sparare) får även tillgång till andra basala tjänster på epicentret Räntorna är generellt lägre än andra alternativ Svagheter Det är svårt att hitta och behålla utbildad, kompetent personal och styrelsemedlemmar Låntagarna betalar inte alltid tillbaka sina lån i tid, av olika orsaker Att skapa självförsörjande landsbygdsbanker kräver tid, tålamod och investeringar Hot Bland de flesta epicenter finns andra aktörer som erbjuder liknande tjänster (konkurrens/potentiella samarbeten) Lånefonderna kan minska om lån inte betalas tillbaka i tid Bankerna tjänar inte alltid tillräckligt med pengar för att täcka sina kostnader Utvärderingens slutsats är att mikrofinansprogrammet/finansiella tjänster är en viktig del av epicenterstrategin men att det inte finns någon one-size-fits-all -modell för att främja finansiell inkludering. Rekommendationen är att varje epicenter överväger tre alternativ: Mindre formella lånegrupper, landsbygdsbanker som de Hungerprojektet har eller länkar till mer formella mikrofinansinstitutioner. Epicentren bör väga för- och nackdelar bland de olika modellerna i de lokala kontexten, och välja det/de alternativ som antas vara mest lämpliga. Vad gäller nästa steg, kommer det nya afrikanska regionkontoret genomföra en undersökning epicenter för epicenter, och hålla möten med epicenterledare och medlemmar för att välja de bästa modellerna för varje epicenter, för att kunna expandera de finansiella tjänsterna. Möjligheter Hungerprojektet kan hitta samarbeten med exempelvis myndigheter och andra ideella organisationer Mikrofinansprogrammet skulle kunna nå ännu fler partners med dess tjänster Banknätverk skulle kunna stötta landsbygdsbanker finansiellt och tekniskt

7 Berättelse från Ghana: Matilda Aba Tibuah föddes den 5 Maj 1975 i samhället Ekurobadze som tillhör epicentret Taido i Ghana. Matilda är gift, har fyra barn och har försörjt sig som jordbrukare sedan hon slutade skolan i yngre tonåren. Innan Matilda kom i kontakt med Hungerprojektet odlade hon majs och kassava. Skördarna var ofta för dåliga för att inkomsterna skulle räcka till att försörja familjen, vilket resulterade i att Matildas man var den enda som bidrog till familjens inkomst. Den ojämlika fördelningen medförde dels att Matildas man klagade på bördan som lades på honom, dels att han tog de flesta av besluten i familjen. Matilda upplevde en oförmåga att bidra till familjens inkomst vilket gjorde henne mycket olycklig. Genom en VCA- och matsäkerhetsworkshop fick Matilda tillgång till de kunskaper och verktyg som krävdes för att hon skulle kunna arbeta mer effektivt och generera en högre inkomst till familjen. Hon valde att applicera de metoder och principer hon lärt sig genom sitt deltagande i Hungerprojektets aktiviteter i sitt jordbruk. Matilda fick även möjlighet att dra nytta av mikrokreditlån från Hungerprojektet Ghana. Genom mikrokreditlånen kunde Matilda investera i två tunnland jordbruksareal som hon nu odlar majs och kassava på i större skala. För att säkra en alternativ inkomstkälla startade Matilda även en mindre dagligvaruaffär. Matilda berättar om vad som förändrades när hon kom i kontakt med Hungerprojektet Ghana: Jag började se och förstå saker annorlunda Hungerprojektet gav mig självförtroende och fick mig att förstå att jag kan göra saker annorlunda och bättre. Matilda beskriver att hennes liv förändrats drastiskt sedan hon deltagit i Hungerprojektet Ghanas utbildningar och mikrokreditprogram. Idag upplever Matilda att hon kan bidra till familjens ekonomi. Matilda beskriver även att hon idag får mer respekt av sin man och familj och att hon deltar aktivt i de beslut som rör familjen.

8 TACK! Stort tack till alla er som genom Hungerprojektet investerar i människors egen drivkraft för att driva utvecklingen framåt för sig själva, sina familjer och sina samhällen. Med en tro på entreprenörskap och genom mikrofinansprogrammet är det möjligt att skapa långsiktiga lösningar på gräsrotsnivå som ger synergieffekter i hela samhällen. Varje investering möjliggör förändring, tillsammans avskaffar vi hunger och fattigdom. Kontakt: Malin Flemström Projektledare

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014 HUNGERPROJEKTET Ghana 2014 Inledning Under 2014 kom vi, genom framsteg inom lokalt ledarskap och entreprenörsskap, flera steg närmare självförsörjning i Ghana. Kommittémöten hölls för att diskutera inkomstgenererande

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Magisteruppsats Höstterminen 2005. Mikrokrediter. - i en svensk kontext. Sarah Svensson

Magisteruppsats Höstterminen 2005. Mikrokrediter. - i en svensk kontext. Sarah Svensson Magisteruppsats Höstterminen 2005 Mikrokrediter - i en svensk kontext Handledare: Hans Landström Författare: Henrik Högberg Sarah Svensson Sammanfattning Titel: Mikrokrediter i en svensk kontext Seminariedatum:

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Mikrolån en (o)möjlighet?

Mikrolån en (o)möjlighet? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Matilda Broman Mikrolån en (o)möjlighet? En kritisk studie av kvinnors möjlighet till empowerment genom mikrofinanser via mikrofinansinstitutet

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Från idé till Socialt företagande

Från idé till Socialt företagande Kandidat]uppsats i offentlig förvaltning VT/12 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Gabriela Aguilar Cortez Handledare: Östen Ohlsson Examinator: Iwona Sobis Från idé till Socialt företagande -

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Världens tuffaste jobb Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Stockholm, oktober 2010 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Mikrokrediters påverkan på utveckling

Mikrokrediters påverkan på utveckling NEKK01 Examensarbete kandidatnivå HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Mikrokrediters påverkan på utveckling 2011-01-15 Handledare: Författare: Therese Nilsson Erik Lek Andreas Bergh 870320-5115 Sammanfattning

Läs mer