HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014"

Transkript

1 HUNGERPROJEKTET Ghana 2014

2 Inledning Under 2014 kom vi, genom framsteg inom lokalt ledarskap och entreprenörsskap, flera steg närmare självförsörjning i Ghana. Kommittémöten hölls för att diskutera inkomstgenererande möjligheter och epicenterbyggnadernas behov. Detta resulterade i upprustade byggnader, många nya inkomstgenererande företag och projekt, nya förskolor och sanitetsanläggningar. Många epicenter påbörjade projekt inom utbildning och hälsotjänster, och vi utökade till exempel vaccinationsprogrammen för barn. Stärkta relationer med myndigheter ökade matsäkerheten på olika sätt. Förhöjd kunskapsnivå inom jordbrukstekniker och väderprognoser samt utbildning inom hälsa och näring bidrog till detta. Detta har varit möjligt tack vare er, företag och privatpersoner, som stöttat våra partners i sin strävan att själva avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det skulle aldrig gå utan er, kära investerare! Men de största hjältarna är trots allt människorna i våra program, ute på den fattiga landsbygden i Ghana. De modiga och resursstarka kvinnor och män som målinriktat varje dag tar sig ett steg längre bort från fattigdomen, genom att förverkliga den framtid de drömmer om, för sina barn och sina samhällen. Tack för allas ert stöd! Ellen Hoas Ströman, projektledare/ fundraiser Hungerprojektet Fakta Ghana Befolkning: Ca 25,9 milj Andel som lever på mindre än 1,25 USD om dagen: 28,6 % Andel med rent vatten: 87 % Förväntad livslängd: 61 år Hungerprojektet i Ghana: Antal epicenter i landet: 49

3 Boti Epicenter i Ghana. Epicenterstrategin Hungerprojektets program för mobilisering och utbildning av människor på Afrikas landsbygd kallas för epicenterstrategin. I Ghana finns 49 epicenter, som når ut till ungefär 545 byar och människor. Epicenterstrategin innefattar ett omfattande holistiskt program för självförsörjning och utveckling för människor på landsbygden, och det kretsar även kring en byggnad, ett så kallat epicenter som fungerar som ett samhälls- eller utvecklingscenter. Kring epicentret byggs en fysisk såväl som social infrastruktur. Epicentret blir en dynamisk samlingspunkt för flera byar och ett samhällscentrum där människors grundläggande behov tillgodoses. Det är befolkningen i området som driver och äger epicentret, som vanligtvis omfattar personer från byar. Målet med strategin är att epicentret ska vara självförsörjande inom tio år och nå hållbar utveckling inom alla de områden som också täcks av FN:s millenniemål; hälsa och näring, jordbruk och vatten, utbildning, familjeekonomi och inkomstgenererande aktiviteter på gräsrotsnivå. Epicenterstrategin omvandlar ett samhälle i hunger och fattigdom, som ofta karaktäriseras av beroende, resignation och könsdiskriminering, till ett samhälle där människor tar ansvar för att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Epicenterstrategin väcker lokalt ledarskap genom att människor hittar sin egen drivkraft och självförtroendet att börja agera för att uppnå självförsörjning.

4 Epicenterstrategin Utvecklingen inom epicentret sker i fyra steg: 1. Att mobilisera byar för självförsörjning och att skapa en vision av en framtid fri från hunger och fattigdom (i genomsnitt ett år). 2. Ett flertal byar samverkar som ett mobiliserat samhälle, vilket även innebär att epicentrets byggnad byggs och brytpunkten, ögonblicket då arbetet börjar ge utdelning, uppnås (inom två år efter mobilisering). Varje fas kräver många distinkta aktiviteter, som gör att deltagarna blir mer aktiva, mer drivande i sina roller som ansvariga för förändring av sin omgivning och blir starka aktörer i sin egen utveckling. På så vis medverkar var och en till det övergripande målet, att människor i området kring epicentret själva avskaffar sin hunger så att förändringen blir hållbar. 3. Framsteg på alla fronter och etablerat partnerskap med de lokala politikerna (inom tre till fem år efter mobilisering). 4. Självförsörjning, inklusive 52 kriterier inom områden såsom hälsa, utbildning, inkomst etc. som ska vara uppfyllda. Under utgången av 2015 är målet att fyra epicentersamhällen i Ghana ska ha uppnått självförsörjning.

5 Resultat Ghana 2014 Under 2014 har våra partners i Ghana gjort stora personliga och samhälleliga framsteg för att avskaffa hunger och fattigdom. I synnerhet inom självförsörjning, byinitierade utvecklingsprojekt och inkomstgenererande aktiviteter. Under året har en mängd olika projekt genomförts för att avskaffa hunger och fattigdom i Ghana. Bland annat följande: Ledarskap och mobilisering Samarbetet med myndigheter har varit fortsatt positivt. Hungerprojektets ledarskapsteam såg till att reparera vissa epicenter, initiera inkomstgenererande projekt, organisera fundraisingevent och workshopsutbildningar, och ordna möten för att diskutera övergången mot självförsörjning. Kompetensutveckling och byprojekt Många inkomstgenererande projekt startades, allt ifrån biodling och tvåltillverkning till uppfödning och försäljning av sniglar som föda. Epicenterbyarna påbörjade gemensamma byggen av bland annat förskolor, sjuksköterskebostäder och hälsocentraler. För att länka småföretagare till den lokala marknaden har Hungerprojektet berett väg för diskussioner med myndigheter. Nya sjuksköterskebostäder vid Matsekope epicenter, med vatten och elektricitet Jämställdhet kvinnor och män utbildades i 540 VCA-workshops (vision, committment, action) kvinnor och män genomgick ledarskapsutbildningar för olika kommittéer i epicentren, i 270 workshops. 261 kvinnor och 315 män utbildades till animators (volontärer som kan utbilda och motivera andra), i 38 workshops. Under WEP-sessionerna (Women s Empowerment Program) diskuterades frågor som våld i hemmet, sexuellt överförbara sjukdomar, barns rättigheter, flickors utbildning, barnarbete, barnuppfostran, tillgång till mat och kläder osv. Familjeplanering, reproduktiv hälsa och tonårsgraviditeter var annat som togs upp. I många epicenter firades FNs internationella kampanj 16 dagarna mot könsbaserat våld, där temat Från fred i hemmet till fred i världen diskuterades. Kvinnor uppmanades att inte acceptera någon form av våld och rapportera om det förekom både psykisk och fysisk misshandel.

6 Resultat Ghana kvinnor och män utbildades inom Women s Empowerment Program (WEP) i 852 Hungerprojekt-workshops och 307 samhällsinitierade workshops. Jämställdhet diskuteras i Agyapomaa epicenter. vård vid epicenterklinikerna, och 879 kvinnor fick tillgång till säker förlossning flickor och pojkar blev vaccinerade mot de vanligaste sjukdomarna flickor och pojkar blev vägda och fick sin hälsa undersökt på epicenterklinikerna kvinnor och män genomgick Hungerprojektets hiv/aids- och jämställdhetsworkshops, vid 1027 tillfällen. 747 kvinnor och 262 män fick hiv/aidsvård vid epicenterklinikerna. Hälsa och näring Hungerprojektets hälso- och näringsprogram i Ghana erbjuder bl.a. hälsovård och näringsutbildningar för framförallt gravida och mödrar. Workshopsutbildningar om sjukdomar som ebola och kolera, men även hiv/aids, organiserades, för att öka kunskapen och sprida medvetenhet, och barn blev vaccinerade mot de vanligaste sjukdomarna, fick mediciner och vård. Tio nya vattenkällor (brunnar/borrhål) grävdes. 374 kvinnor och 85 män utbildades till trainees inom hälsa, genom 15 matdemonstrationer och 6 Hungerprojekt-workshops kvinnor och män utbildades inom näring, i 177 Hungerprojekt-workshops personer fick hälso- och sjukvård kvinnor fick gravid- och prenatal Matdemonstration och utbildning i 1000 Days Näringsprojekt vid Osonson epicenter Läskunnighet och utbildning 797 kvinnor och 451 män genomgick läsoch skrivkurs för vuxna. 455 flickor och 545 pojkar var inskrivna på epicenterförskolorna. På de 67 förskolorna i epicentren i Ghana var flickor och pojkar inskrivna, alla serverades näringsrika måltider varje dag.

7 Resultat Ghana 2014 Matsäkerhet och jordbruk Brist på tillgång till förbättrade jordbrukstekniker och -material är en av grundorsakerna till dåliga skördar. Hungerprojektets jordbruksprogram säkrar kvalitéten, ökar skördarna och förbättrar hela jordbrukssystemet. Våra TOT-volontärer (Trainers of Trainees) inom jordbruk utbildar jordbrukarna för att säkra bättre skördar. Ungefär 90 % har hittills förbättrat sina jordbrukstekniker. Mikrofinans och självförsörjning kvinnor och män var aktiva partners/kunder i mikrofinansbankerna vid årets slut personer hade mikrolån och US-dollar hade lånats ut USD var det sammanlagda sparandet. 51 kvinnor och 33 män utbildades som nya volontärer inom mikrofinansprogrammet, i 80 workshops. 329 kvinnor och 330 män var aktiva i mikrofinansbankernas kommittéer, alla utbildades löpande under året. Samarbeten och påverkan Wisdom Akoto visar upp sina nya grödor vid Fesi-Bame Epicenter kvinnor och män utbildades inom matsäkerhet och jordbruk. Totalt hölls workshops, 743 av Hungerprojektet och 548 av bysamhällena. 19 personer utbildades till TOT-volontärer inom jordbruk och 35 personer som TOTs inom matprocesstekniker kg gödningsmedel, kg frön och 648 kg bekämpningsmedel delades ut/ såldes kg mat lagrades i matbankerna kg mat såldes från matbankerna. 19 besök av investerare/potentiella investerare till epicentren genomfördes. 39 besök gjordes från myndigheter, och 35 ministerier var representerade vid besöken. Uppföljning och utvärdering För att förbereda de sex epicenter som nu går mot självförsörjning, utbildades ett antal animatorer och projektledare.utbildningarna var både praktiska och teoretiska och innehöll bland annat kunskap inom handledning, principer inom vuxenutbildning, genusanalyser, olika typer av bedömningar/kartläggningar, samhällsplanering och analys mm. I ett flertal workshops diskuterades också framsteg inom olika nyckelområden, målstyrning, svagheter och styrkor inom olika områden som ska ha uppnåtts för självförsörjning av epicentren, utmaningar och möjligheter.

8 Resultat Ghana 2014 LÄRDOMAR AV MIKROFINANS- PROGRAMMET Hungerprojektet startade mikrofinansprogrammet 1999, som senare kom att bli en integrerad del av epicenterstrategin. Programmets tjänster nyttjas av över landsbygdsbor i Hungerprojektets program i Afrika. De får tillgång till basala finansiella tjänster och många av bankerna har blivit lönsamma landsbygdsbanker. Hungerprojektet har genomfört en utvärdering av mikrofinansprogrammet, genom kvalitativa intervjuer med personal och genomgång av extern litteratur. Bland annat visar utvärderingen på följande styrkor, svagheter, möjligheter och hot: Styrkor Mikrofinansprogrammet vänder sig till (framförallt) kvinnor i fattiga områden långt ute på landsbygden, Dess partners (låntagare, sparare) får även tillgång till andra basala tjänster på epicentret Räntorna är generellt lägre än andra alternativ Svagheter Det är svårt att hitta och behålla utbildad, kompetent personal och styrelsemedlemmar Låntagarna betalar inte alltid tillbaka sina lån i tid, av olika orsaker Att skapa självförsörjande landsbygdsbanker kräver tid, tålamod och investeringar Möjligheter Hungerprojektet kan hitta samarbeten med exempelvis myndigheter och andra ideella organisationer Mikrofinansprogrammet skulle kunna nå ännu fler partners med dess tjänster Banknätverk skulle kunna stötta landsbygdsbanker finansiellt och tekniskt Hot Bland de flesta epicenter finns andra aktörer som erbjuder liknande tjänster (konkurrens/potentiella samarbeten) Lånefonderna kan minska om lån inte betalas tillbaka i tid Bankerna tjänar inte alltid tillräckligt med pengar för att täcka sina kostnader Utvärderingens slutsats är att mikrofinansprogrammet/finansiella tjänster är en viktig del av epicenterstrategin men att det inte finns någon one-size-fits-all -modell för att främja finansiell inkludering. Rekommendationen är att varje epicenter överväger tre alternativ: Mindre formella lånegrupper, landsbygdsbanker som de Hungerprojektet har eller länkar till mer formella mikrofinansinstitutioner. Epicentren bör väga för- och nackdelar bland de olika modellerna i de lokala kontexten, och välja det/de alternativ som antas vara mest lämpliga. Vad gäller nästa steg, kommer det nya afrikanska regionkontoret genomföra en undersökning epicenter för epicenter, och hålla möten med epicenterledare och medlemmar för att välja de bästa modellerna för varje epicenter, för att kunna expandera de finansiella tjänsterna.

9 Cecilia Ankrah berättar Cecilia Ankrah är 62 år, ensamstående med tre barn. Innan hon kom i kontakt med Hungerprojektet Ghana, kunde hon varken läsa eller skriva. Hon är jordbrukare som de flesta andra på Ghanas landsbygd, med mat så det tidigare räckte för självhushållning men inte mer. Tack vare mötet med VCA-volontärer (vision, committment, action) började hon i en läs- och skrivklass för vuxna, och hon har nu lyckats ta examen. Hon kan läsa bibeln på det lokala språket, och även ta till sig skriven information, som de medicinska ordinationer hon fått av sin läkare. Dessutom kan hon läsa vad som står i hennes bankbok. Hon började gå till epicenterkommitté-möten, och blev snabbt engagerad och inröstad i kommittéen för livsmedelssäkerhet. Genom Hungerprojektet har Cecilia Ankrah lärt sig läsa och har nu engagerat sig i frågor kring matsäkerhet. Cecilia Ankrah och hennes majsodling majsodling, två tunnland med kassavaodling och ett halvt tunnland där hon har en äggfarm. Hon har vunnit stort förtroende bland bybefolkningen, vilket har gett henne två starka ledarpositioner. Hon är ledare för The Women Fellowship of the African Faith Church nära sin hemby, och hon är även ledare för det styrande National Democratic Congress Party i sitt samhälle. Kunskaperna hon anammade inom de effektivaste jordbruksmetoderna och strävan efter att bli självförsörjande, fick henne att förhandla till sig mer mark av familjens överhuvud. På så sätt kunde hon öka produktionen och sina egna inkomstnivåer. Cecilia äger nu två tunnland där hon har

10 TACK! Tack vare Vision, Commitment, Actionworkshops och mikrofinansprogrammet, har det startats ett krukmakeri vid Nkawanda epicenter (se bild nedan). De sexton kvinnorna arbetar tillsammans och hjälper varandra, men driver var för sig sin egen business. Alla har sin egna mönster på skålarna, som gör att de kan hålla isär dem. De hämtar leran i skogen från grannbyn, blandar till den med sand, formar den i olika faser, bränner och målar dem, allt för hand. Kvinnorna beskriver hur de nu framförallt kan ge sina barn en bättre framtid, och att de är glada att kunna tjäna egna pengar. Tack för att ni investerar i Hungerprojektet!

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling 2011 2013 STRATEGI FÖR SAKS PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING Svenska Afghanistankommittén (SAK) började sin verksamhet i Afghanistan 1982 med arbete över

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Mikrokrediters påverkan på utveckling

Mikrokrediters påverkan på utveckling NEKK01 Examensarbete kandidatnivå HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Mikrokrediters påverkan på utveckling 2011-01-15 Handledare: Författare: Therese Nilsson Erik Lek Andreas Bergh 870320-5115 Sammanfattning

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en

Läs mer

Årsrapport HUMANA Sverige 2013

Årsrapport HUMANA Sverige 2013 Årsrapport HUMANA Sverige 2013 Innehåll: 1. Föreningens ändamål 2. Sammanfattning 3. Främjande av ändamålet 4. Resultat och ekonomisk ställning 5. Viktiga händelser under räkenskapsåret 6. Viktiga händelser

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem 1(120) EI WISH Elder Immigrant Well-being and Integration in a Second Home Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem Att åldras med Värdighet 2(120) Innehållsförteckning 1. EI WISH

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN

EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 E U R O P E I S K A KOMMISSIONEN EU:S BIDRAG TILL MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN VAD ÄR MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN?

Läs mer