Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år"

Transkript

1 Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år

2 Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Sammanfattning: I denna rapport redovisas de första resultaten från den enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år som SCB genomförde på uppdrag av Skolverket i september Enkäten innehåller frågor om vilken form av omsorg barnen har och om föräldrarna är nöjda med denna. Ämnesord: Barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskola, familjedaghem, fritidshem, öppen fritidsverksamhet.

3 Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst Stockholm Telefon Telefax Beställningsnummer: 00:558 Skolverkets diarienummer 1999:510 ISBN Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2000

4 Förord I denna rapport redovisas de första resultaten från den enkät till föräldrar med barn födda som Statistiska centralbyrån (SCB) på Skolverkets uppdrag genomförde i september Enkäten innehåller frågor om hur omsorgen för barn i olika åldrar är ordnad och om föräldrarna är nöjda med denna omsorgsform. De som inte är nöjda har getts möjlighet att ange vilken form de hellre skulle vilja ha och skälen till att barnet inte har den önskade omsorgsformen. Enkäten innehåller även frågor om närvarotider i förskolor, familjedaghem och fritidshem. Ett huvudsyfte med enkäten är att belysa vilka former av barnomsorg som barn i olika befolkningsgrupper deltar i och vilka grupper som står utanför. Det är vidare möjligt att se om det finns en otillfredsställd efterfrågan på någon eller några verksamhetsformer, till exempel för barn till arbetslösa eller föräldralediga. Urvalet möjliggör en redovisning per kommun av de frågor som rör barn i förskoleåldern, dvs. barn födda Enkäten är upplagd på i princip samma sätt som de s.k. barnomsorgsundersökningar som SCB genomförde på uppdrag av Socialdepartementet under och 90-talen. Frågorna skiljer sig dock något åt, varför direkta jämförelser måste göras med en viss försiktighet års föräldraenkät omfattar i motsats till barnomsorgsundersökningarna även barn i de yngre skolåldrarna. Det är första gången som efterfrågan på barnomsorg redovisas för dessa åldersgrupper. Rapporten har sammanställts av undervisningsråden Ulla Nordenstam och Stefan Erson vid Skolverket. Ytterligare resultat kommer att publiceras under första halvåret Rapporten finns tillsammans med tabeller på kommunnivå tillgänglig på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Stockholm i juni 2000 Staffan Lundh Avdelningschef Ulla Nordenstam Undervisningsråd

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund och syfte... 8 Syfte. 8 Tidigare undersökningar.. 8 Nuvarande lagstiftning 9 Barn 1 5 år Omsorgsform september Föräldrarnas civilstånd Föräldrarnas sysselsättning. 11 Föräldrarnas utbildning.. 11 Utrikes födda föräldrar Önskad omsorgsform Barn 6 12 år Omsorgsform september Föräldrarnas civilstånd Föräldrarnas sysselsättning Föräldrarnas utbildning Utrikes födda föräldrar Önskad omsorgsform.. 19 Teknisk beskrivning. 21 Bilaga: Enkätformulär Tabeller tillgängliga på www. skolverket.se Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4.1 tabell 4.4 Andel barn i olika omsorgsformer per kommun Önskemål om plats i kommunal/enskild förskola eller familjedaghem för barn som inte har plats efter föräldrarnas sysselsättning, per kommun Antal barn i olika omsorgsformer samt deras genomsnittliga omsorgstid i timmar/vecka, per kommun "Är du nöjd med den form av barnomsorg som barnet nu har?" Svar från föräldrar till barn med olika omsorgsform, per kommun

6 Sammanfattning I rapporten redogörs för de första resultaten av den enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år som SCB genomförde på Skolverkets uppdrag i september Enkäten innehåller frågor om vilken form av omsorg barnen har och om föräldrarna är nöjda med den. Varannan åring klarar sig själv Tre fjärdedelar av alla 1 5-åringar är inskrivna i förskolor eller familjedaghem. Närmare hälften av de övriga är hemma med en förälder som är föräldraledig för ett yngre syskon. Två tredjedelar av alla 6 9-åringar är inskrivna i fritidshem eller familjedaghem. Av de övriga utgörs den största gruppen av barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar på olika tider och som turas om att vara hemma med barnet. Av åringarna har endast vart åttonde barn tillgång till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Över hälften av barnen klarar sig själva efter skolans slut. Att föräldrarna turas om att vara hemma med barnet är därnäst vanligast. Barn till högutbildade har oftare plats Barn till högutbildade utnyttjar oftare barnomsorg än andra barn. Skillnaden är särskilt stor för skolbarnen. Närmare 80 procent av alla 6 9-åringar vars föräldrar har minst treårig eftergymnasial utbildning finns i skolbarnsomsorgen, jämfört med drygt 50 procent av barnen till föräldrar med förgymnasial utbildning. Det finns också skillnader när det gäller utnyttjandet av enskild (privat) förskola. Det är sex gånger så vanligt att barn till högutbildade går i enskild förskola som att barn vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning gör det (18 procent jämfört med 3 procent). Invandrarbarn utan plats Barn i åldrarna 1 5 år och 6 9 år med invandrarbakgrund (båda föräldrarna födda utomlands) har inte plats i barnomsorgen lika ofta som andra barn. Skillnaderna är dock ganska små och gäller framför allt barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Är föräldrarna arbetslösa har barn med invandrarbakgrund i stället något oftare plats än andra barn. Nöjda föräldrar Cirka 90 procent av de föräldrar som har barn i barnomsorgen är nöjda. Bland dem som inte har tillgång till barnomsorg är andelen lägre 74 procent bland föräldrar till förskolebarn och drygt 80 procent bland föräldrar till skolbarn. Mer än var femte förälder som har en åring som klarar sig själv efter skolan vill att omsorgen skall ordnas på något annat sätt. Framför allt vill man att barnet skall ha tillgång till öppen fritidsverksamhet.

7 Bakgrund och syfte Utbyggnaden av barnomsorgen har medfört att det stora flertalet barn numera deltar i någon form av barnomsorg (förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg) under förskoleåren och som komplement till skolan under de första skolåren. Frågan om den allt mindre andel barn som inte har tillgång till verksamheterna blir därmed viktig. På vilket sätt skiljer sig dessa barn från dem som har tillgång till barnomsorg? Vilka faktorer sammanhänger med föräldrarnas efterfrågan? Är föräldrarna nöjda med den omsorg barnet har eller vill de hellre ha någon annan form? Betydelsen av en god pedagogisk gruppverksamhet för barns utveckling och lärande har betonats alltsedan barnomsorgen började byggas ut under talet. Under de senaste åren har den pedagogiska betydelsen betonats ytterligare. Förskolan har fått en egen läroplan (Lpfö 98) och läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo 94) har omarbetats till att omfatta även fritidshemmet. Avsikten är att barnomsorgen och skolan skall närma sig varandra och att all verksamhet som berör barn och unga skall ses som en helhet. Syfte Skolverkets föräldraenkät vänder sig till föräldrar med barn födda Enkäten innehåller frågor om hur omsorgen för barn i olika åldrar är ordnad och om föräldrarna är nöjda med denna omsorgsform. De som inte är nöjda har getts möjlighet att ange vilken form de hellre skulle vilja ha och skälen till att barnet inte har den önskade omsorgsformen. Enkäten innehåller även frågor om närvarotider i förskolor, familjedaghem, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Ett huvudsyfte med undersökningen är att belysa vilka former av barnomsorg som barn i olika befolkningsgrupper deltar i och vilka grupper som står utanför. Studien skall också visa vilka former av omsorg som efterfrågas i olika socioekonomiska grupper och eventuella skäl till att familjerna inte har den omsorg de önskar. Faktorer som föräldrarnas civilstånd, sysselsättning, arbetstider, utbildningsnivå, inkomster, födelseland och eventuellt invandringsår är möjliga att ta med i analysen. Ett ytterligare syfte är att beräkna genomsnittlig vistelsetid i förskoleverksamhet per kommun. Uppgifter om vistelsetider i förskolor och familjedaghem används bland annat i kostnadsjämförelser. Tidigare undersökningar Åren 1980, 1983 och genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) på Socialdepartementets uppdrag årliga enkätundersökningar till föräldrar med barn i åldern 0,5 6 år, de så kallade barnomsorgsundersökningarna. Riksdagen hade 1985 fattat ett principbeslut som innebar att alla barn senast 1991 skulle ha tillgång till organiserad förskoleverksamhet från ett och ett halvt års ålder

8 till skolstarten. 1 År 1995 skärptes lagstiftningen och kommunerna blev skyldiga att tillhandahålla plats inom barnomsorgen utan oskäligt dröjsmål till de barn som behöver. Barnomsorgsundersökningarna gjorde det möjligt att följa hur utbyggnaden fortskred och hur efterfrågan och kösituationen utvecklades i kommunerna. Socialstyrelsen genomförde en fördjupad analys av 1996 års barnomsorgsundersökning för att kartlägga vilka faktorer som påverkar småbarnsföräldrars efterfrågan på barnomsorg. 2 Man visade bland annat att barn med båda föräldrarna födda utomlands hade barnomsorg ungefär lika ofta som andra barn när föräldrarna förvärvsarbetade eller studerade minst lång deltid. Av studien framgick också att föräldrar vars barn inte hade plats, men som efterfrågade plats för barnen, i första hand återfanns bland de arbetslösa. Föräldrar som varken hade eller efterfrågade barnomsorg fanns framför allt i familjer med många barn och i landsbygdskommuner. Nuvarande lagstiftning Enligt skollagen 3 är kommunerna skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Skyldigheten omfattar barn i åldrarna 1 12 år. Plats skall erbjudas utan oskäligt dröjsmål efter det att föräldrarna anmält att barnet behöver plats och så nära barnets hem eller skola som möjligt. Skälig hänsyn skall tas till föräldrarnas önskemål. Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola, familjedaghem och öppen förskola och skolbarnsomsorg i form av fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. I förskola, familjedaghem och fritidshem är barnen inskrivna. Den öppna förskolan vänder sig till barn som inte går i förskola, medan den öppna fritidsverksamheten är ett alternativ till inskriven verksamhet (dvs. fritidshem och familjedaghem) för barn i åldern år. 1 Proposition 1984/85. Förskola för alla barn 2 Med eller utan barnomsorg, Socialstyrelsen Skollagen 2 a kap.

9 Barn 1 5 år Omsorgsform september 1999 Enligt föräldraenkäten är drygt tre fjärdedelar av alla 1 5-åringar inskrivna i förskola eller familjedaghem i september Det motsvarar barn. Antalet överensstämmer väl med det som kommunerna rapporterade fanns inskrivna i oktober Av de barn som inte har plats i förskoleverksamhet uppger föräldrarna att närmare hälften är hemma med en förälder som är föräldraledig för ett yngre syskon. En stor del av dessa barn har troligen varit inskrivna i förskoleverksamhet tidigare och kommer att börja igen när förälderns ledighet är slut. Andra familjer klarar omsorgen om barnet själva genom att föräldrarna arbetar eller studerar på olika tider ( barn). I en del familjer är barnet hemma med en arbetslös förälder ( barn) medan man i andra har anlitat barnflicka, släkting eller använder sig av andra privata lösningar ( barn). Tabell 1. Barn 1 5 år efter omsorgsform Omsorgsform Antal barn Andel (%) Förskola eller familjedaghem Privata lösningar (barnflicka, släkting, etc) Hemma med föräldraledig förälder föräldrar som turas om arbetslös förälder hemarbetande förälder Hemma av andra skäl Annat Alla Föräldrarnas civilstånd Drygt vart tionde 1 5-åring bor enligt enkäten tillsammans med en ensamstående förälder. Dessa barn är oftare inskrivna i förskola eller familjedaghem än barn till gifta/samboende föräldrar (86 procent jämfört med 75 procent). Skillnaden beror inte enbart på att ensamstående föräldrar har högre förvärvsfrekvens. Även bland familjer där föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar går barnen oftare i förskola eller familjedaghem om föräldern är ensamstående. Det finns även andra skillnader mellan olika familjetyper. Till exempel utnyttjar gifta/samboende föräldrar enskild förskola till sina barn dubbelt så ofta som ensamstående föräldrar (9 procent jämfört med 5 procent). 4 Barnomsorg och skola i siffror 2000, del 2. Skolverkets rapport nr 185

10 Föräldrarnas sysselsättning Det stora flertalet barn växer i dag upp i familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar. Under mätveckan har drygt 70 procent av 1 5-åringarna föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar (båda föräldrarna eller den ensamstående). Det därnäst vanligaste är att någon av föräldrarna är föräldraledig för ett syskon (15 procent) eller arbetslös (9 procent). Andelen barn med arbetslösa föräldrar har sjunkit markant under de senaste åren. Hösten 1996 hade 14 procent av 1 5-åringarna minst en arbetslös förälder. 5 Tidigare uppföljningar har visat att i stort sett alla kommuner uppfyller sin skyldighet att ordna förskoleverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. 6 Det har resulterat i att en allt högre andel av dessa barn går i förskola eller familjedaghem. Enligt föräldraenkäten har 90 procent av barnen plats i september 1999, vilket kan jämföras med 85 procent år 1996 och 82 procent år Betydligt lägre är andelen inskrivna bland barn vars föräldrar är arbetslösa (63 procent) eller föräldralediga (28 procent). Det har dock blivit vanligare att barn till arbetslösa har plats år 1995 var andelen 46 procent. Bland barn till föräldralediga är andelen i stort sett oförändrad. Tabell 2. Barn 1 5 år efter omsorgsform och föräldrarnas sysselsättning. Procent Omsorgsform Förvärvsarb./ Arbets- Föräldra- Hemma Övrigt Alla studier lös ledig Förskola eller familjedaghem Privata lösningar Hemma Annat Summa Antal barn Föräldrarnas utbildning Föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet har tidigare visat sig ha ett samband med utnyttjandet av barnomsorg. Barn till tjänstemän, framför allt högre tjänstemän, har länge varit överrepresenterade. 7 Detta har förklarats med att arbetarföräldrar ofta har arbetstider som inte passar i barnomsorgen, men också med att de har en annan inställning till pedagogisk verksamhet än tjänstemän. I takt med att barnomsorgen byggts ut har dessa skillnader minskat. SCB har visat att utbyggnaden av daghem under perioden helt kom barn till arbetare och lägre tjänstemän tillgodo. 5 Begränsad barnomsorg. Tillgång till barnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga Socialstyrelsen Utan oskäligt dröjsmål? Skolverket Se t.ex. Den sociala snedrekryteringen inom barnomsorgen. SoS-rapport 1989:20. Socialstyrelsen 1989

11 Föräldraenkäten visar att föräldrarnas utbildningsnivå fortfarande har ett samband med barnets omsorg. Barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är oftare inskrivna i förskoleverksamhet än barn vars föräldrar har kortare utbildning. Exempelvis är 72 procent av barnen vars föräldrar har endast grundskola inskrivna, jämfört med 80 procent av barnen vars föräldrar har en minst treårig eftergymnasial utbildning. Ännu större är skillnaderna mellan utbildningsgrupperna när det gäller vilken form av förskoleverksamhet som barnet är inskrivet i. Andelen barn som går i förskola är högst bland barn vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning (73 procent) och lägst bland barn vars föräldrar har grundskola (61 procent). Det omvända gäller för familjedaghem. Den största skillnaden gäller dock valet av enskild förskola. Ju längre utbildning föräldrarna har desto vanligare är det att barnet går i en förskola som drivs i enskild regi. Endast 3 procent av barnen vars föräldrar har förgymnasial utbildning går i en enskild förskola, jämfört med 18 procent av dem vars föräldrar har eftergymnasial utbildning längre än tre år. Tabell 3. Barn 1 5 år efter omsorgsform och föräldrarnas utbildning. Procent Omsorgsform För- Gymnasial Eftergymnasial Alla gymnasial <3 år 3 år <3 år >=3 år Kommunal förskola Enskild förskola Familjedaghem Summa Privata lösningar Hemma Annat Summa Alla Antal barn Utrikes födda föräldrar Ungefär var femte 1 5-åring i undersökningen har minst en förälder som är född utomlands. I cirka hälften av dessa familjer är båda föräldrarna födda utomlands. Barn med en förälder född i Sverige och en utrikesfödd har ungefär samma barnomsorgsmönster som barn vars båda föräldrar är födda i Sverige. De är inskrivna i förskola och familjedaghem i ungefär samma utsträckning och de skiljer sig inte åt när det gäller valet mellan kommunal och enskild förskola. Barn vars båda föräldrar är födda utomlands uppvisar ett delvis annat mönster. De är inskrivna i kommunal förskola i större utsträckning än andra barn och mer sällan i familjedaghem, något som kan sammanhänga med att de oftare bor i storstadsregioner, där förskola är en betydligt vanligare omsorgsform än familjedaghem. De går inte heller i enskilda förskolor lika ofta som barn som har minst en förälder som är född i Sverige.

12 Sammantaget har barn med två utrikesfödda föräldrar barnomsorg något mindre ofta än andra barn. Det kan inte enbart förklaras av att föräldrarna oftare är arbetslösa. Också när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar går barnen i förskola eller familjedaghem mindre ofta om båda föräldrarna är utrikesfödda än om någon är född i Sverige. För barn till arbetslösa gäller det omvända. De går oftare i förskola eller familjedaghem om föräldrarna är födda utomlands än om båda föräldrarna är svenskfödda. Tabell 4. Barn 1 5 år efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent. Omsorgsform Båda födda En född i Sverige, Båda födda i Sverige en utomlands utomlands Kommunal förskola Enskild förskola Familjedaghem Summa Privata lösningar Hemma Annat Summa Alla Antal barn Tabell 5. Barn 1 5 år vars föräldrar förvärvsarbetar/studerar eller är arbetslösa efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Förvärvsarbetar eller studerar Arbetslösa Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Förskola eller familjedaghem Privata lösningar Hemma Annat Summa Antal barn

13 Önskad omsorgsform Det stora flertalet föräldrar är nöjda med den omsorgsform som barnet har och vill inte byta till någon annan. Mest nöjda är de föräldrar vars barn har plats i förskola eller familjedaghem (91 procent) medan de vars barn saknar plats är nöjda mindre ofta (74 procent). Av dem som inte är nöjda och har plats vill ungefär hälften byta omsorgsform och hälften kunna ha barnet hemma. Av dem som inte har plats och är missnöjda vill ungefär tre fjärdedelar ha en plats till barnet. Tabell 6. Andel föräldrar med barn 1 5 år som är nöjda med barnets omsorg efter omsorgsform. Procent Omsorgsform Andel nöjda Kommunal förskola 90 Enskild förskola 94 Familjedaghem 90 Summa i förskoleverksamhet 91 Privata lösningar 77 Hemma 74 Annat 70 Summa ej i förskoleverksamhet 74 Alla 87 Totalt efterfrågar föräldrarna enligt enkäten plats i förskola eller familjedaghem till ytterligare 4 procent av barnen. Det motsvarar cirka barn, varav är barn till arbetslösa eller föräldralediga. Efterfrågan på plats är i stort sett täckt bland barn till förvärvsarbetande eller studerande. Det är främst bland arbetslösa eller föräldralediga som det finns en nyefterfrågan. Tabell 7. Efterfrågan på plats i förskola och familjedaghem för barn 1 5 år efter föräldrarnas sysselsättning. Procent Föräldrarnas Har plats Har inte men Totalt sysselsättning vill ha plats antal barn Förvärvsarbete eller studier Arbetslös Föräldraledig Hemarbetande Annat Alla

14 Barn 6 12 år Omsorgsform september 1999 Enligt föräldraenkäten är 66 procent av 6 9-åringarna och 8 procent av åringarna inskrivna i skolbarnsomsorg (dvs. i fritidshem eller familjedaghem) i september Sammantaget motsvarar det barn. Även detta överensstämmer väl med kommunernas rapportering i oktober Många föräldrar till de yngsta skolbarnen, 6 9-åringarna, klarar omsorgen om barnen själva genom att arbeta eller studera på olika tider och turas om att vara med barnen (10 procent). Det är relativt ovanligt att barnen inte har någon omsorg alls efter skolans slut (6 procent). De äldre skolbarnen, åringarna, är dock i mycket hög utsträckning hänvisade till sig själva. Mer än vartannat barn (53 procent), eller barn, har ingen omsorg alls utan klarar sig självt när skoldagen är slut. Att föräldrarna turas om att vara hemma med barnet är därnäst vanligast (17 procent). Öppen fritidsverksamhet är ett alternativ till inskriven verksamhet för åringar. Skolverket har tidigare visat att verksamheten är dåligt utbyggd och endast finns i var femte kommun. 8 Detta bekräftas i föräldraenkäten. Endast 5 procent av åringarna deltar i öppen fritidsverksamhet. Tabell 8. Barn 6 9 år respektive år efter omsorgsform Omsorgsform Barn 6 9 år Barn år Antal % Antal % Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverksamhet Privata lösningar Hemma med föräldraledig förälder föräldrar som turas om arbetslös förälder hemarbetande förälder av andra skäl Barnet klarar sig självt Annat Alla Föräldrarnas civilstånd Ju äldre barnet är desto vanligare är det att föräldrarna har separerat. Närmare var femte åring i undersökningen bor tillsammans med en ensamstående förälder. Bland 6 9-åringarna är andelen ett par procentenheter lägre. Barn till ensamstående utnyttjar skolbarnsomsorg något oftare än barn till gifta/samboende. Det gäller oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar/studerar eller 8 Utan oskäligt dröjsmål? Skolverket 1998

15 inte. Skillnaden är störst för åringarna. Sammantaget deltar 19 procent av alla åringar med ensamstående föräldrar i någon form av skolbarnsomsorg, jämfört med 12 procent av dem vars föräldrar är gifta/samboende. Föräldrarnas sysselsättning Ju äldre barnet är desto vanligare är det att båda föräldrarna, eller den ensamstående, förvärvsarbetar. Under mätveckan har 81 procent av 6 9-åringarna och 83 procent av åringarna förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Det därnäst vanligaste är att någon förälder är arbetslös (7 procent i båda åldersgrupperna). Närmare tre fjärdedelar av alla 6 9-åringar vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Bland barn till arbetslösa är andelen lägre (44 procent), men betydligt högre än om föräldern är föräldraledig för ett yngre syskon (17 procent). Att barn i års åldern har plats i skolbarnsomsorg är ovanligt oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det är dock något vanligare om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar än om de inte gör det. Andelen som utnyttjar öppen fritidsverksamhet är i stort sett densamma oavsett föräldrarnas sysselsättning. Tabell 9. Barn 6 9 år efter omsorgsform och föräldrarnas sysselsättning. Procent Omsorgsform Förvärvsarb. Arbets- Föräldra- Hemma Övrigt Alla eller studier lös ledig Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverksamhet Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Alla Antal barn Tabell 10. Barn år efter omsorgsform och föräldrarnas sysselsättning. Procent Omsorgsform Förvärvsarb. Arbets- Föräldra- Hemma Övrigt Alla eller studier lös ledig Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverksamhet Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Alla Antal barn

16 Föräldrarnas utbildning Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse även för skolbarnens omsorg. Ju längre utbildning föräldrarna har desto vanligare är det att 6 9-åringar är inskrivna i fritidshem. Knappt hälften av alla 6 9-åringar vars föräldrar har förgymnasial utbildning har fritidshemsplats, jämfört med två tredjedelar av barnen vars föräldrar har längst utbildning. Att barnet går i ett enskilt fritidshem är ovanligt, men minst ovanligt bland barn vars föräldrar har minst treårig eftergymnasial utbildning. Bland åringarna är mönstret inte lika tydligt. Andelen barn i fritidshem eller familjedaghem är ungefär densamma oavsett föräldrarnas utbildning. Däremot är det vanligare att åringar utnyttjar öppen fritidsverksamhet när föräldrarna har lång utbildning, och även att de klarar sig själva. Föräldrar med kortare utbildning uppger i stället oftare att de turas om att vara hemma med barnet. Tabell 11. Barn 6 9 år efter omsorgsform och föräldrarnas utbildning. Procent Omsorgsform För- Gymnasial Eftergymnasial gymnasial <3 år 3 år <3 år >=3 år Kommunalt fritidshem Enskilt fritidshem Familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Tabell 12. Barn år efter omsorgsform och föräldrarnas utbildning. Procent Omsorgsform För- Gymnasial Eftergymnasial gymnasial <3 år 3 år <3 år >=3 år Kommunalt fritidshem Enskilt fritidshem Familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn

17 Utrikes födda föräldrar Ungefär vart tionde barn i åldersgrupperna 6 9 år respektive 7 12 år har en förälder som är född utomlands och bland ungefär lika många är båda föräldrarna födda utomlands. Andelarna är således densamma som för förskolebarnen. Liksom bland 1 5-åringarna är det inte någon större skillnad i barnomsorgsmönster mellan de 6 9-åringar som har en förälder född i Sverige och de vars båda föräldrar är födda i Sverige. De är inskrivna i fritidshem och familjedaghem i ungefär samma utsträckning. Barn vars båda föräldrar är födda utomlands är dock mindre ofta inskrivna i fritidshem. De är i stället oftare hemma än andra barn. Barn i års åldern vars båda föräldrar är födda utomlands uppvisar ett annat mönster än de yngre skolbarnen. De går oftare i fritidshem (i stället för mindre ofta) än andra barn. Dessutom är det betydligt ovanligare att åringar vars båda föräldrar är födda utomlands får klara sig själva efter skolan än att barn med två svenskfödda föräldrar får göra det (37 procent jämfört med 55 procent). Barn vars föräldrar är födda utomlands är i stället hemma i större utsträckning. Tabell 13. Barn 6 9 år och år efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Barn 6 9 år Barn år Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Kom. fritidshem Enskilt fritidshem Familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Att 6 9-åringar med utrikesfödda föräldrar finns i skolbarnsomsorgen i mindre utsträckning än andra skulle kunna sammanhänga med att föräldrarna oftare är arbetslösa. Även om vi tar hänsyn till föräldrarnas sysselsättning finns dock en skillnad. Barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, går inte lika ofta i fritidshem om båda föräldrarna är födda utomlands som när någon förälder är född i Sverige. Det är samma mönster som för förskolebarnen.

18 Tabell 14. Barn 6 9 år vars föräldrar förvärvsarbetar/studerar eller är arbetslösa efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Förvärvsarbetar eller studerar Arbetslösa Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Tabell 15. Barn år vars föräldrar förvärvsarbetar/studerar eller är arbetslösa efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Förvärvsarbetar eller studerar Arbetslösa Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Önskad omsorgsform Även föräldrar till barn i skolåldern är nöjda med barnets omsorgsform. Mest nöjda är de om barnen har tillgång till skolbarnsomsorg. Nio av tio föräldrar med barn i fritidshem, familjdaghem eller öppen fritidsverksamhet är nöjda, jämfört med åtta av tio föräldrar till barn som är hemma eller vars omsorg är ordnad på annat sätt. Föräldrar till yngre barn är oftare nöjda än föräldrar till äldre barn. Bland de föräldrar som uppger att barnet klarar sig självt på fritiden finns flest föräldrar som inte är nöjda. I mer än var femte familj där en åring klarar sig själv vill föräldrarna ha en annan omsorgsform för barnet. Det betyder att

19 den omsorgsform som är den vanligaste för åringar också är den som samlar flest föräldrar som inte är nöjda. Tabell 16. Andel föräldrar med barn 6 9 år och år som är nöjda med barnets omsorgsform efter omsorgsform. Procent Omsorgsform Barn 6 9 år Barn år Fritidshem Familjedaghem Öppen fritidsverksamhet Summa i skolbarnsomsorg Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Summa ej i skolbarnsomsorg Alla Föräldrarna efterfrågar framför allt öppen fritidsverksamhet till sina åringar. Över hälften av de föräldrar som anger att de inte är nöjda med att barnet klarar sig självt skulle vilja att det i stället hade tillgång till öppen fritidsverksamhet. Enligt enkäten är behovet av skolbarnsomsorg i det närmaste täckt för 6 9- åringarna. Totalt efterfrågas plats för ytterligare 3 procent av barnen, vilket motsvarar cirka barn. Bland åringarna finns en större nyefterfrågan. Deras föräldrar efterfrågar skolbarnsomsorg (inklusive öppen fritidsverksamhet) för ytterligare 7 procent av barnen, eller cirka barn. Flertalet av dessa barn har föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar. Tabell 17. Efterfrågan på fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet för barn 6 9 år och år efter föräldrarnas sysselsättning. Procent Föräldrarnas Barn 6 9 år Barn år sysselsättning Har plats* Har inte Totalt Har plats* Har inte Totalt men vill antal men vill antal ha plats* barn ha plats* barn Förvärvsarbete eller studier Arbetslös Föräldraledig Hemarbetande Övrigt Alla * inkl. öppen fritidsverksamhet

20 Teknisk beskrivning Genomförande Enkätundersökningen har genomförts av SCB, programmet för demografisk analys och jämställdhet. Den genomfördes som en postenkät och omfattade knappt barn födda och barn födda Enkäten skickades ut i september 1999 och var adresserad till barnets vårdnadshavare. Frågorna avsåg förhållandena under vecka 35 och 36. Blanketten var översatt till sex olika språk. Svarsfrekvensen uppgick till 92 procent bland förskolebarnen och 90 procent bland skolbarnen, vilket är högt i jämförelse med andra undersökningar. Bortfallet är något högre bland barn till ensamstående, lågutbildade och personer med utländsk bakgrund. Det är också högre bland de allra äldsta barnen. Urvalsramen består av alla barn i åldern 1 12 år, bortsett från dem som inte fyllt ett år i september För åldersgruppen 1 5 år har urvalet gjorts så att skattningar av vistelsetid i förskoleverksamhet kan göras för varje kommun med godtagbar precision. För åldersgruppen 6 12 år har urvalets gjorts så att skattningar på riksnivå kan tas fram med samtidiga uppdelningar på åldersgrupperna 6 9 respektive år samt utländsk bakgrund. Vissa bakgrundsvariabler som sysselsättning och arbetstider har hämtats in via enkäten, medan andra som utbildning och inkomst har erhållits genom samkörning av register. Definitioner och begrepp Utbildningsnivå Föräldrarnas utbildning anges med föräldrarnas/förälderns högsta kända utbildning enligt SCB s utbildningsregister. Sysselsättning Föräldrarnas sysselsättning har definierats på följande sätt: Förvärvsarbete/studier båda föräldrarna eller den ensamstående förvärvsarbetar/studerar; Arbetslös minst en av föräldrarna arbetslös; Föräldraledig - minst en av föräldrarna föräldraledig; Hemma minst en av föräldrarna hemma (långtidssjukskriven, arbete i eget hushåll) En familj med en arbetslös och en föräldraledig eller hemarbetande har i bearbetningen förts till gruppen arbetslösa. En familj med en föräldraledig och en hemarbetande har förts till gruppen föräldralediga.

Barns omsorg. Omsorgen om barn 1 12 år Resultat av 2002 års föräldraenkät

Barns omsorg. Omsorgen om barn 1 12 år Resultat av 2002 års föräldraenkät Barns omsorg Omsorgen om barn 1 12 år Resultat av 2002 års föräldraenkät 2 Förord I denna rapport redovisas resultaten från den föräldraenkät som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde på uppdrag av

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010.

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. 1(7) Sektorn för utbildning och kultur PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2(7) Innehåll: Rätt till

Läs mer

9. Barnomsorg. 9. Barnomsorg. Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september Antal (viktat) och procent

9. Barnomsorg. 9. Barnomsorg. Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september Antal (viktat) och procent 9. Barnomsorg Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september 2002. (viktat) och procent Ålder Kommunal Förskola Familje- Egen Släkting, Barnen är hemma Annat Uppgift Samtliga förskola

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden 2012-12-12 Reviderad: Giltig

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Om barnens föräldrar förvärvsarbetar eller inte är av central betydelse för barnens dagliga liv. Dels påverkar det i hög grad familjens ekonomi, vilket

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-18 Dnr UBN/2014:229 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Dokumenttyp: Riktlinjer UN-2017/49 Diarienummer: UN-2017/49 Beslutande nämn: Utbildningsnämnden Beslutsdatum: 2017-02-13 Giltighetstid:

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Maxtaxa och allmän förskola m.m.

Maxtaxa och allmän förskola m.m. 2006-12-11 Freddy Sirland Planerings- och försörjningschef sakkunnig i förskolefrågor Maxtaxa och allmän förskola m.m. Sveriges Riksdag beslutade 2000-11-24 att bifalla utbildningsutskottets hemställan

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen

Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen INTAGNINGS- OCH KVARGÅENDEREGLER FÖR PLATS I STADENS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG (Antagna av kommunfullmäktige 2002-12-16 att gälla fr o m 2003-01-01.

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM BARN och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2003:1.2

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

INFORMATION OM. Regler och avgifter. för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01

INFORMATION OM. Regler och avgifter. för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01 INFORMATION OM Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01 Denna broschyr innehåller information om regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom ramen

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Dokumenttyp Regler För revidering ansvarar Barn- och utbildningschef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2015-710-710

Läs mer

Barnomsorgen i Östhammars kommun

Barnomsorgen i Östhammars kommun BESLUT 2011-06-09 Dnr 2012-09-13 Revidering 2014-03-20 Revidering Barnomsorgen i Östhammars kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj)

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj) FÖRSKOLA I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2010 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem) på obekväm tid, rektor bedömer behovet från fall till

Läs mer

att från och med 2003 införa avgift under årets samtliga tolv månader inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg -------------

att från och med 2003 införa avgift under årets samtliga tolv månader inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ------------- Barnomsorgstaxa - maxtaxa (Kf 2001-09-20, 171) (Kf 2001-11-22, 220) (KF 2002-12-11, 227) Kf 227/2002 Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2003 införa avgift under årets samtliga tolv månader

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg RIKTLINJER 1[6] Referens Christina Carlsson Mottagare Utbildningsnämnden Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 2016-07-01. Riktlinjerna

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

Tillgänglighet till förskoleverksamhet

Tillgänglighet till förskoleverksamhet Rapport Enheten för utbildningsstatistik 2008-09-08 Dnr (75-2008:1890) 1 (27) Tillgänglighet till förskoleverksamhet Enkät till landets kommuner i maj 2008 2 (27) Förord Kommunerna är enligt skollagen

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Innehåll 1 Barnomsorg i Lekebergs kommun... 3 2 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun...

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1 TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I LOMMA KOMMUN Föräldrars rätt till barnomsorg Vid förvärvsarbete/studier: Barn 1-2 år Omsorgstid: Föräldrars arbetstid/studietid

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan.

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan. Förskola och fritidshem/pedagogisk omsorg i Knivsta kommun Verksamheten bedrivs i kommunal och enskild regi och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta och stadigvarande vistas i kommunen.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/01 2002-01-01 Bfk 9 1 Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg Förskola 1-5 år Avgift barn 1: 3 % av inkomsten - högst 1 140 kr/mån. Avgift barn 2:

Läs mer

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 130604 Maxtaxa och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Välkommen till Bildningsförvaltningens verksamhet. Här kan du läsa om taxa och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2009 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken...36 2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2000 2007. Fördelade efter ålder och kön...38

Läs mer

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2007-04-23, 34/07 Reviderade 2010-05-24, BUN 24/10 Uppdaterade av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

Lathund e-tjänst förskola, familjedaghem och fritidshem Barn och utbildningsförvaltningen 2016

Lathund e-tjänst förskola, familjedaghem och fritidshem Barn och utbildningsförvaltningen 2016 Lathund e-tjänst förskola, familjedaghem och fritidshem Barn och utbildningsförvaltningen 2016 Innehållsförteckning 1. Ansökan barnomsorg 2. Registrera schema 3. Inkomst 4. Ändra kontaktuppgifter 1. Ansökan

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53%

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53% Barnfamiljerna 9 I Sverige finns drygt en miljon barnfamiljer (1,07 miljoner) med hemmaboende barn i åldrarna 0 17 år. Många ungdomar bor hemma även sedan de fyllt 18 år. Räknar vi in familjer med hemmaboende

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

6. Barn vars föräldrar avlidit

6. Barn vars föräldrar avlidit Barn och deras familjer 2004 Under år 2004 förlorade knappt 1 000 barn i åldrarna 0 17 år sin biologiska mamma och 2 200 sin biologiska pappa. 16 barn miste båda sina föräldrar. I procent räknat blir andelen

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

REGLER. förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun

REGLER. förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun REGLER förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Rätt till plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan erbjudas plats. Omsorg finns för barn som

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

SKOLLAGENS GRUNDER. Barnet och barnets vårdnadshavare ska vara skrivna i Kristinehamns kommun.

SKOLLAGENS GRUNDER. Barnet och barnets vårdnadshavare ska vara skrivna i Kristinehamns kommun. Datum 2010-01-28 Referens Sida 1(7) Skolförvaltningen Regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Antagna av kommunfullmäktige 2001-12-18. (justerade 2003-11-27) (justerad text 2009-12-02, 2011-09-06,

Läs mer

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:9-710 Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun Antagen av KF 2001-10-25 109 Reviderad av KF 2002-12-18 160 Reviderad

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun

Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun Författning 4.1.2 Antagen av kommunfullmäktige 69/15 Redaktionell ändring av avgift 2016-01-01 Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Riktlinjer. för. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Österåkers kommun

Riktlinjer. för. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Österåkers kommun Reviderad i Förskolenämnden 2010 10 12 Reviderad i Utbildningsnämnden 2010 10 14 Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Österåkers kommun 1 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om Familjedaghem Förskolor och Fritidshem Reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 112, med ändring 2007-09-10, 134, 2011-09-12, 166 samt den 16 januari 2012 14, 2012-05-07 6 samt 2013-05-13 13 Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun / 2010-07-07-1 - BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk

Läs mer

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Regler, inom ramen för 8, 14 och 25 kap. skollagen Barn- och ungdomsnämnden 2013-01-23, reviderade 2014-12-11 ALLMÄNT Reglerna tillämpas

Läs mer