Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år"

Transkript

1 Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år

2 Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Sammanfattning: I denna rapport redovisas de första resultaten från den enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år som SCB genomförde på uppdrag av Skolverket i september Enkäten innehåller frågor om vilken form av omsorg barnen har och om föräldrarna är nöjda med denna. Ämnesord: Barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskola, familjedaghem, fritidshem, öppen fritidsverksamhet.

3 Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst Stockholm Telefon Telefax Beställningsnummer: 00:558 Skolverkets diarienummer 1999:510 ISBN Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2000

4 Förord I denna rapport redovisas de första resultaten från den enkät till föräldrar med barn födda som Statistiska centralbyrån (SCB) på Skolverkets uppdrag genomförde i september Enkäten innehåller frågor om hur omsorgen för barn i olika åldrar är ordnad och om föräldrarna är nöjda med denna omsorgsform. De som inte är nöjda har getts möjlighet att ange vilken form de hellre skulle vilja ha och skälen till att barnet inte har den önskade omsorgsformen. Enkäten innehåller även frågor om närvarotider i förskolor, familjedaghem och fritidshem. Ett huvudsyfte med enkäten är att belysa vilka former av barnomsorg som barn i olika befolkningsgrupper deltar i och vilka grupper som står utanför. Det är vidare möjligt att se om det finns en otillfredsställd efterfrågan på någon eller några verksamhetsformer, till exempel för barn till arbetslösa eller föräldralediga. Urvalet möjliggör en redovisning per kommun av de frågor som rör barn i förskoleåldern, dvs. barn födda Enkäten är upplagd på i princip samma sätt som de s.k. barnomsorgsundersökningar som SCB genomförde på uppdrag av Socialdepartementet under och 90-talen. Frågorna skiljer sig dock något åt, varför direkta jämförelser måste göras med en viss försiktighet års föräldraenkät omfattar i motsats till barnomsorgsundersökningarna även barn i de yngre skolåldrarna. Det är första gången som efterfrågan på barnomsorg redovisas för dessa åldersgrupper. Rapporten har sammanställts av undervisningsråden Ulla Nordenstam och Stefan Erson vid Skolverket. Ytterligare resultat kommer att publiceras under första halvåret Rapporten finns tillsammans med tabeller på kommunnivå tillgänglig på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Stockholm i juni 2000 Staffan Lundh Avdelningschef Ulla Nordenstam Undervisningsråd

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund och syfte... 8 Syfte. 8 Tidigare undersökningar.. 8 Nuvarande lagstiftning 9 Barn 1 5 år Omsorgsform september Föräldrarnas civilstånd Föräldrarnas sysselsättning. 11 Föräldrarnas utbildning.. 11 Utrikes födda föräldrar Önskad omsorgsform Barn 6 12 år Omsorgsform september Föräldrarnas civilstånd Föräldrarnas sysselsättning Föräldrarnas utbildning Utrikes födda föräldrar Önskad omsorgsform.. 19 Teknisk beskrivning. 21 Bilaga: Enkätformulär Tabeller tillgängliga på www. skolverket.se Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4.1 tabell 4.4 Andel barn i olika omsorgsformer per kommun Önskemål om plats i kommunal/enskild förskola eller familjedaghem för barn som inte har plats efter föräldrarnas sysselsättning, per kommun Antal barn i olika omsorgsformer samt deras genomsnittliga omsorgstid i timmar/vecka, per kommun "Är du nöjd med den form av barnomsorg som barnet nu har?" Svar från föräldrar till barn med olika omsorgsform, per kommun

6 Sammanfattning I rapporten redogörs för de första resultaten av den enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år som SCB genomförde på Skolverkets uppdrag i september Enkäten innehåller frågor om vilken form av omsorg barnen har och om föräldrarna är nöjda med den. Varannan åring klarar sig själv Tre fjärdedelar av alla 1 5-åringar är inskrivna i förskolor eller familjedaghem. Närmare hälften av de övriga är hemma med en förälder som är föräldraledig för ett yngre syskon. Två tredjedelar av alla 6 9-åringar är inskrivna i fritidshem eller familjedaghem. Av de övriga utgörs den största gruppen av barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar på olika tider och som turas om att vara hemma med barnet. Av åringarna har endast vart åttonde barn tillgång till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Över hälften av barnen klarar sig själva efter skolans slut. Att föräldrarna turas om att vara hemma med barnet är därnäst vanligast. Barn till högutbildade har oftare plats Barn till högutbildade utnyttjar oftare barnomsorg än andra barn. Skillnaden är särskilt stor för skolbarnen. Närmare 80 procent av alla 6 9-åringar vars föräldrar har minst treårig eftergymnasial utbildning finns i skolbarnsomsorgen, jämfört med drygt 50 procent av barnen till föräldrar med förgymnasial utbildning. Det finns också skillnader när det gäller utnyttjandet av enskild (privat) förskola. Det är sex gånger så vanligt att barn till högutbildade går i enskild förskola som att barn vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning gör det (18 procent jämfört med 3 procent). Invandrarbarn utan plats Barn i åldrarna 1 5 år och 6 9 år med invandrarbakgrund (båda föräldrarna födda utomlands) har inte plats i barnomsorgen lika ofta som andra barn. Skillnaderna är dock ganska små och gäller framför allt barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Är föräldrarna arbetslösa har barn med invandrarbakgrund i stället något oftare plats än andra barn. Nöjda föräldrar Cirka 90 procent av de föräldrar som har barn i barnomsorgen är nöjda. Bland dem som inte har tillgång till barnomsorg är andelen lägre 74 procent bland föräldrar till förskolebarn och drygt 80 procent bland föräldrar till skolbarn. Mer än var femte förälder som har en åring som klarar sig själv efter skolan vill att omsorgen skall ordnas på något annat sätt. Framför allt vill man att barnet skall ha tillgång till öppen fritidsverksamhet.

7 Bakgrund och syfte Utbyggnaden av barnomsorgen har medfört att det stora flertalet barn numera deltar i någon form av barnomsorg (förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg) under förskoleåren och som komplement till skolan under de första skolåren. Frågan om den allt mindre andel barn som inte har tillgång till verksamheterna blir därmed viktig. På vilket sätt skiljer sig dessa barn från dem som har tillgång till barnomsorg? Vilka faktorer sammanhänger med föräldrarnas efterfrågan? Är föräldrarna nöjda med den omsorg barnet har eller vill de hellre ha någon annan form? Betydelsen av en god pedagogisk gruppverksamhet för barns utveckling och lärande har betonats alltsedan barnomsorgen började byggas ut under talet. Under de senaste åren har den pedagogiska betydelsen betonats ytterligare. Förskolan har fått en egen läroplan (Lpfö 98) och läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo 94) har omarbetats till att omfatta även fritidshemmet. Avsikten är att barnomsorgen och skolan skall närma sig varandra och att all verksamhet som berör barn och unga skall ses som en helhet. Syfte Skolverkets föräldraenkät vänder sig till föräldrar med barn födda Enkäten innehåller frågor om hur omsorgen för barn i olika åldrar är ordnad och om föräldrarna är nöjda med denna omsorgsform. De som inte är nöjda har getts möjlighet att ange vilken form de hellre skulle vilja ha och skälen till att barnet inte har den önskade omsorgsformen. Enkäten innehåller även frågor om närvarotider i förskolor, familjedaghem, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Ett huvudsyfte med undersökningen är att belysa vilka former av barnomsorg som barn i olika befolkningsgrupper deltar i och vilka grupper som står utanför. Studien skall också visa vilka former av omsorg som efterfrågas i olika socioekonomiska grupper och eventuella skäl till att familjerna inte har den omsorg de önskar. Faktorer som föräldrarnas civilstånd, sysselsättning, arbetstider, utbildningsnivå, inkomster, födelseland och eventuellt invandringsår är möjliga att ta med i analysen. Ett ytterligare syfte är att beräkna genomsnittlig vistelsetid i förskoleverksamhet per kommun. Uppgifter om vistelsetider i förskolor och familjedaghem används bland annat i kostnadsjämförelser. Tidigare undersökningar Åren 1980, 1983 och genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) på Socialdepartementets uppdrag årliga enkätundersökningar till föräldrar med barn i åldern 0,5 6 år, de så kallade barnomsorgsundersökningarna. Riksdagen hade 1985 fattat ett principbeslut som innebar att alla barn senast 1991 skulle ha tillgång till organiserad förskoleverksamhet från ett och ett halvt års ålder

8 till skolstarten. 1 År 1995 skärptes lagstiftningen och kommunerna blev skyldiga att tillhandahålla plats inom barnomsorgen utan oskäligt dröjsmål till de barn som behöver. Barnomsorgsundersökningarna gjorde det möjligt att följa hur utbyggnaden fortskred och hur efterfrågan och kösituationen utvecklades i kommunerna. Socialstyrelsen genomförde en fördjupad analys av 1996 års barnomsorgsundersökning för att kartlägga vilka faktorer som påverkar småbarnsföräldrars efterfrågan på barnomsorg. 2 Man visade bland annat att barn med båda föräldrarna födda utomlands hade barnomsorg ungefär lika ofta som andra barn när föräldrarna förvärvsarbetade eller studerade minst lång deltid. Av studien framgick också att föräldrar vars barn inte hade plats, men som efterfrågade plats för barnen, i första hand återfanns bland de arbetslösa. Föräldrar som varken hade eller efterfrågade barnomsorg fanns framför allt i familjer med många barn och i landsbygdskommuner. Nuvarande lagstiftning Enligt skollagen 3 är kommunerna skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Skyldigheten omfattar barn i åldrarna 1 12 år. Plats skall erbjudas utan oskäligt dröjsmål efter det att föräldrarna anmält att barnet behöver plats och så nära barnets hem eller skola som möjligt. Skälig hänsyn skall tas till föräldrarnas önskemål. Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola, familjedaghem och öppen förskola och skolbarnsomsorg i form av fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. I förskola, familjedaghem och fritidshem är barnen inskrivna. Den öppna förskolan vänder sig till barn som inte går i förskola, medan den öppna fritidsverksamheten är ett alternativ till inskriven verksamhet (dvs. fritidshem och familjedaghem) för barn i åldern år. 1 Proposition 1984/85. Förskola för alla barn 2 Med eller utan barnomsorg, Socialstyrelsen Skollagen 2 a kap.

9 Barn 1 5 år Omsorgsform september 1999 Enligt föräldraenkäten är drygt tre fjärdedelar av alla 1 5-åringar inskrivna i förskola eller familjedaghem i september Det motsvarar barn. Antalet överensstämmer väl med det som kommunerna rapporterade fanns inskrivna i oktober Av de barn som inte har plats i förskoleverksamhet uppger föräldrarna att närmare hälften är hemma med en förälder som är föräldraledig för ett yngre syskon. En stor del av dessa barn har troligen varit inskrivna i förskoleverksamhet tidigare och kommer att börja igen när förälderns ledighet är slut. Andra familjer klarar omsorgen om barnet själva genom att föräldrarna arbetar eller studerar på olika tider ( barn). I en del familjer är barnet hemma med en arbetslös förälder ( barn) medan man i andra har anlitat barnflicka, släkting eller använder sig av andra privata lösningar ( barn). Tabell 1. Barn 1 5 år efter omsorgsform Omsorgsform Antal barn Andel (%) Förskola eller familjedaghem Privata lösningar (barnflicka, släkting, etc) Hemma med föräldraledig förälder föräldrar som turas om arbetslös förälder hemarbetande förälder Hemma av andra skäl Annat Alla Föräldrarnas civilstånd Drygt vart tionde 1 5-åring bor enligt enkäten tillsammans med en ensamstående förälder. Dessa barn är oftare inskrivna i förskola eller familjedaghem än barn till gifta/samboende föräldrar (86 procent jämfört med 75 procent). Skillnaden beror inte enbart på att ensamstående föräldrar har högre förvärvsfrekvens. Även bland familjer där föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar går barnen oftare i förskola eller familjedaghem om föräldern är ensamstående. Det finns även andra skillnader mellan olika familjetyper. Till exempel utnyttjar gifta/samboende föräldrar enskild förskola till sina barn dubbelt så ofta som ensamstående föräldrar (9 procent jämfört med 5 procent). 4 Barnomsorg och skola i siffror 2000, del 2. Skolverkets rapport nr 185

10 Föräldrarnas sysselsättning Det stora flertalet barn växer i dag upp i familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar. Under mätveckan har drygt 70 procent av 1 5-åringarna föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar (båda föräldrarna eller den ensamstående). Det därnäst vanligaste är att någon av föräldrarna är föräldraledig för ett syskon (15 procent) eller arbetslös (9 procent). Andelen barn med arbetslösa föräldrar har sjunkit markant under de senaste åren. Hösten 1996 hade 14 procent av 1 5-åringarna minst en arbetslös förälder. 5 Tidigare uppföljningar har visat att i stort sett alla kommuner uppfyller sin skyldighet att ordna förskoleverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. 6 Det har resulterat i att en allt högre andel av dessa barn går i förskola eller familjedaghem. Enligt föräldraenkäten har 90 procent av barnen plats i september 1999, vilket kan jämföras med 85 procent år 1996 och 82 procent år Betydligt lägre är andelen inskrivna bland barn vars föräldrar är arbetslösa (63 procent) eller föräldralediga (28 procent). Det har dock blivit vanligare att barn till arbetslösa har plats år 1995 var andelen 46 procent. Bland barn till föräldralediga är andelen i stort sett oförändrad. Tabell 2. Barn 1 5 år efter omsorgsform och föräldrarnas sysselsättning. Procent Omsorgsform Förvärvsarb./ Arbets- Föräldra- Hemma Övrigt Alla studier lös ledig Förskola eller familjedaghem Privata lösningar Hemma Annat Summa Antal barn Föräldrarnas utbildning Föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet har tidigare visat sig ha ett samband med utnyttjandet av barnomsorg. Barn till tjänstemän, framför allt högre tjänstemän, har länge varit överrepresenterade. 7 Detta har förklarats med att arbetarföräldrar ofta har arbetstider som inte passar i barnomsorgen, men också med att de har en annan inställning till pedagogisk verksamhet än tjänstemän. I takt med att barnomsorgen byggts ut har dessa skillnader minskat. SCB har visat att utbyggnaden av daghem under perioden helt kom barn till arbetare och lägre tjänstemän tillgodo. 5 Begränsad barnomsorg. Tillgång till barnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga Socialstyrelsen Utan oskäligt dröjsmål? Skolverket Se t.ex. Den sociala snedrekryteringen inom barnomsorgen. SoS-rapport 1989:20. Socialstyrelsen 1989

11 Föräldraenkäten visar att föräldrarnas utbildningsnivå fortfarande har ett samband med barnets omsorg. Barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är oftare inskrivna i förskoleverksamhet än barn vars föräldrar har kortare utbildning. Exempelvis är 72 procent av barnen vars föräldrar har endast grundskola inskrivna, jämfört med 80 procent av barnen vars föräldrar har en minst treårig eftergymnasial utbildning. Ännu större är skillnaderna mellan utbildningsgrupperna när det gäller vilken form av förskoleverksamhet som barnet är inskrivet i. Andelen barn som går i förskola är högst bland barn vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning (73 procent) och lägst bland barn vars föräldrar har grundskola (61 procent). Det omvända gäller för familjedaghem. Den största skillnaden gäller dock valet av enskild förskola. Ju längre utbildning föräldrarna har desto vanligare är det att barnet går i en förskola som drivs i enskild regi. Endast 3 procent av barnen vars föräldrar har förgymnasial utbildning går i en enskild förskola, jämfört med 18 procent av dem vars föräldrar har eftergymnasial utbildning längre än tre år. Tabell 3. Barn 1 5 år efter omsorgsform och föräldrarnas utbildning. Procent Omsorgsform För- Gymnasial Eftergymnasial Alla gymnasial <3 år 3 år <3 år >=3 år Kommunal förskola Enskild förskola Familjedaghem Summa Privata lösningar Hemma Annat Summa Alla Antal barn Utrikes födda föräldrar Ungefär var femte 1 5-åring i undersökningen har minst en förälder som är född utomlands. I cirka hälften av dessa familjer är båda föräldrarna födda utomlands. Barn med en förälder född i Sverige och en utrikesfödd har ungefär samma barnomsorgsmönster som barn vars båda föräldrar är födda i Sverige. De är inskrivna i förskola och familjedaghem i ungefär samma utsträckning och de skiljer sig inte åt när det gäller valet mellan kommunal och enskild förskola. Barn vars båda föräldrar är födda utomlands uppvisar ett delvis annat mönster. De är inskrivna i kommunal förskola i större utsträckning än andra barn och mer sällan i familjedaghem, något som kan sammanhänga med att de oftare bor i storstadsregioner, där förskola är en betydligt vanligare omsorgsform än familjedaghem. De går inte heller i enskilda förskolor lika ofta som barn som har minst en förälder som är född i Sverige.

12 Sammantaget har barn med två utrikesfödda föräldrar barnomsorg något mindre ofta än andra barn. Det kan inte enbart förklaras av att föräldrarna oftare är arbetslösa. Också när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar går barnen i förskola eller familjedaghem mindre ofta om båda föräldrarna är utrikesfödda än om någon är född i Sverige. För barn till arbetslösa gäller det omvända. De går oftare i förskola eller familjedaghem om föräldrarna är födda utomlands än om båda föräldrarna är svenskfödda. Tabell 4. Barn 1 5 år efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent. Omsorgsform Båda födda En född i Sverige, Båda födda i Sverige en utomlands utomlands Kommunal förskola Enskild förskola Familjedaghem Summa Privata lösningar Hemma Annat Summa Alla Antal barn Tabell 5. Barn 1 5 år vars föräldrar förvärvsarbetar/studerar eller är arbetslösa efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Förvärvsarbetar eller studerar Arbetslösa Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Förskola eller familjedaghem Privata lösningar Hemma Annat Summa Antal barn

13 Önskad omsorgsform Det stora flertalet föräldrar är nöjda med den omsorgsform som barnet har och vill inte byta till någon annan. Mest nöjda är de föräldrar vars barn har plats i förskola eller familjedaghem (91 procent) medan de vars barn saknar plats är nöjda mindre ofta (74 procent). Av dem som inte är nöjda och har plats vill ungefär hälften byta omsorgsform och hälften kunna ha barnet hemma. Av dem som inte har plats och är missnöjda vill ungefär tre fjärdedelar ha en plats till barnet. Tabell 6. Andel föräldrar med barn 1 5 år som är nöjda med barnets omsorg efter omsorgsform. Procent Omsorgsform Andel nöjda Kommunal förskola 90 Enskild förskola 94 Familjedaghem 90 Summa i förskoleverksamhet 91 Privata lösningar 77 Hemma 74 Annat 70 Summa ej i förskoleverksamhet 74 Alla 87 Totalt efterfrågar föräldrarna enligt enkäten plats i förskola eller familjedaghem till ytterligare 4 procent av barnen. Det motsvarar cirka barn, varav är barn till arbetslösa eller föräldralediga. Efterfrågan på plats är i stort sett täckt bland barn till förvärvsarbetande eller studerande. Det är främst bland arbetslösa eller föräldralediga som det finns en nyefterfrågan. Tabell 7. Efterfrågan på plats i förskola och familjedaghem för barn 1 5 år efter föräldrarnas sysselsättning. Procent Föräldrarnas Har plats Har inte men Totalt sysselsättning vill ha plats antal barn Förvärvsarbete eller studier Arbetslös Föräldraledig Hemarbetande Annat Alla

14 Barn 6 12 år Omsorgsform september 1999 Enligt föräldraenkäten är 66 procent av 6 9-åringarna och 8 procent av åringarna inskrivna i skolbarnsomsorg (dvs. i fritidshem eller familjedaghem) i september Sammantaget motsvarar det barn. Även detta överensstämmer väl med kommunernas rapportering i oktober Många föräldrar till de yngsta skolbarnen, 6 9-åringarna, klarar omsorgen om barnen själva genom att arbeta eller studera på olika tider och turas om att vara med barnen (10 procent). Det är relativt ovanligt att barnen inte har någon omsorg alls efter skolans slut (6 procent). De äldre skolbarnen, åringarna, är dock i mycket hög utsträckning hänvisade till sig själva. Mer än vartannat barn (53 procent), eller barn, har ingen omsorg alls utan klarar sig självt när skoldagen är slut. Att föräldrarna turas om att vara hemma med barnet är därnäst vanligast (17 procent). Öppen fritidsverksamhet är ett alternativ till inskriven verksamhet för åringar. Skolverket har tidigare visat att verksamheten är dåligt utbyggd och endast finns i var femte kommun. 8 Detta bekräftas i föräldraenkäten. Endast 5 procent av åringarna deltar i öppen fritidsverksamhet. Tabell 8. Barn 6 9 år respektive år efter omsorgsform Omsorgsform Barn 6 9 år Barn år Antal % Antal % Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverksamhet Privata lösningar Hemma med föräldraledig förälder föräldrar som turas om arbetslös förälder hemarbetande förälder av andra skäl Barnet klarar sig självt Annat Alla Föräldrarnas civilstånd Ju äldre barnet är desto vanligare är det att föräldrarna har separerat. Närmare var femte åring i undersökningen bor tillsammans med en ensamstående förälder. Bland 6 9-åringarna är andelen ett par procentenheter lägre. Barn till ensamstående utnyttjar skolbarnsomsorg något oftare än barn till gifta/samboende. Det gäller oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar/studerar eller 8 Utan oskäligt dröjsmål? Skolverket 1998

15 inte. Skillnaden är störst för åringarna. Sammantaget deltar 19 procent av alla åringar med ensamstående föräldrar i någon form av skolbarnsomsorg, jämfört med 12 procent av dem vars föräldrar är gifta/samboende. Föräldrarnas sysselsättning Ju äldre barnet är desto vanligare är det att båda föräldrarna, eller den ensamstående, förvärvsarbetar. Under mätveckan har 81 procent av 6 9-åringarna och 83 procent av åringarna förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Det därnäst vanligaste är att någon förälder är arbetslös (7 procent i båda åldersgrupperna). Närmare tre fjärdedelar av alla 6 9-åringar vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Bland barn till arbetslösa är andelen lägre (44 procent), men betydligt högre än om föräldern är föräldraledig för ett yngre syskon (17 procent). Att barn i års åldern har plats i skolbarnsomsorg är ovanligt oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det är dock något vanligare om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar än om de inte gör det. Andelen som utnyttjar öppen fritidsverksamhet är i stort sett densamma oavsett föräldrarnas sysselsättning. Tabell 9. Barn 6 9 år efter omsorgsform och föräldrarnas sysselsättning. Procent Omsorgsform Förvärvsarb. Arbets- Föräldra- Hemma Övrigt Alla eller studier lös ledig Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverksamhet Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Alla Antal barn Tabell 10. Barn år efter omsorgsform och föräldrarnas sysselsättning. Procent Omsorgsform Förvärvsarb. Arbets- Föräldra- Hemma Övrigt Alla eller studier lös ledig Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverksamhet Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Alla Antal barn

16 Föräldrarnas utbildning Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse även för skolbarnens omsorg. Ju längre utbildning föräldrarna har desto vanligare är det att 6 9-åringar är inskrivna i fritidshem. Knappt hälften av alla 6 9-åringar vars föräldrar har förgymnasial utbildning har fritidshemsplats, jämfört med två tredjedelar av barnen vars föräldrar har längst utbildning. Att barnet går i ett enskilt fritidshem är ovanligt, men minst ovanligt bland barn vars föräldrar har minst treårig eftergymnasial utbildning. Bland åringarna är mönstret inte lika tydligt. Andelen barn i fritidshem eller familjedaghem är ungefär densamma oavsett föräldrarnas utbildning. Däremot är det vanligare att åringar utnyttjar öppen fritidsverksamhet när föräldrarna har lång utbildning, och även att de klarar sig själva. Föräldrar med kortare utbildning uppger i stället oftare att de turas om att vara hemma med barnet. Tabell 11. Barn 6 9 år efter omsorgsform och föräldrarnas utbildning. Procent Omsorgsform För- Gymnasial Eftergymnasial gymnasial <3 år 3 år <3 år >=3 år Kommunalt fritidshem Enskilt fritidshem Familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Tabell 12. Barn år efter omsorgsform och föräldrarnas utbildning. Procent Omsorgsform För- Gymnasial Eftergymnasial gymnasial <3 år 3 år <3 år >=3 år Kommunalt fritidshem Enskilt fritidshem Familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Barnet klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn

17 Utrikes födda föräldrar Ungefär vart tionde barn i åldersgrupperna 6 9 år respektive 7 12 år har en förälder som är född utomlands och bland ungefär lika många är båda föräldrarna födda utomlands. Andelarna är således densamma som för förskolebarnen. Liksom bland 1 5-åringarna är det inte någon större skillnad i barnomsorgsmönster mellan de 6 9-åringar som har en förälder född i Sverige och de vars båda föräldrar är födda i Sverige. De är inskrivna i fritidshem och familjedaghem i ungefär samma utsträckning. Barn vars båda föräldrar är födda utomlands är dock mindre ofta inskrivna i fritidshem. De är i stället oftare hemma än andra barn. Barn i års åldern vars båda föräldrar är födda utomlands uppvisar ett annat mönster än de yngre skolbarnen. De går oftare i fritidshem (i stället för mindre ofta) än andra barn. Dessutom är det betydligt ovanligare att åringar vars båda föräldrar är födda utomlands får klara sig själva efter skolan än att barn med två svenskfödda föräldrar får göra det (37 procent jämfört med 55 procent). Barn vars föräldrar är födda utomlands är i stället hemma i större utsträckning. Tabell 13. Barn 6 9 år och år efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Barn 6 9 år Barn år Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Kom. fritidshem Enskilt fritidshem Familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Att 6 9-åringar med utrikesfödda föräldrar finns i skolbarnsomsorgen i mindre utsträckning än andra skulle kunna sammanhänga med att föräldrarna oftare är arbetslösa. Även om vi tar hänsyn till föräldrarnas sysselsättning finns dock en skillnad. Barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, går inte lika ofta i fritidshem om båda föräldrarna är födda utomlands som när någon förälder är född i Sverige. Det är samma mönster som för förskolebarnen.

18 Tabell 14. Barn 6 9 år vars föräldrar förvärvsarbetar/studerar eller är arbetslösa efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Förvärvsarbetar eller studerar Arbetslösa Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Tabell 15. Barn år vars föräldrar förvärvsarbetar/studerar eller är arbetslösa efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland. Procent Omsorgsform Förvärvsarbetar eller studerar Arbetslösa Båda födda En född i Båda födda Båda födda En född i Båda födda i Sverige Sverige utomlands i Sverige Sverige utomlands Fritidshem eller familjedaghem Öppen fritidsverks Summa Privata lösningar Hemma Klarar sig självt Annat Summa Alla Antal barn Önskad omsorgsform Även föräldrar till barn i skolåldern är nöjda med barnets omsorgsform. Mest nöjda är de om barnen har tillgång till skolbarnsomsorg. Nio av tio föräldrar med barn i fritidshem, familjdaghem eller öppen fritidsverksamhet är nöjda, jämfört med åtta av tio föräldrar till barn som är hemma eller vars omsorg är ordnad på annat sätt. Föräldrar till yngre barn är oftare nöjda än föräldrar till äldre barn. Bland de föräldrar som uppger att barnet klarar sig självt på fritiden finns flest föräldrar som inte är nöjda. I mer än var femte familj där en åring klarar sig själv vill föräldrarna ha en annan omsorgsform för barnet. Det betyder att

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Olika familjer lever på olika sätt

Olika familjer lever på olika sätt DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Olika familjer lever på olika sätt om barns boende och försörjning efter en separation Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Din syn på barn och familjebildning

Din syn på barn och familjebildning 1 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas.

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas. STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 3/214 LEVA IHOP en generationsfråga Utrikes föddas LÖNER UNDER LUPP Unga kvinnor SÖMNLÖSA AV JOBBET 24 % 14 % HÖGST RÄNTEAVDRAG för

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer