LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND"

Transkript

1 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Projektets titel Stödmyndighetens jounalnr Omarrondering i Dalarna Jnr Projekttid oktober 2007 maj 2011 EU-program Landsbygdsprogrammet Projektägare Stödmyndighetens kund nr Projektnummer Lantbrukarnas Ekonomi AB Avdelning/enhet/region Bankgiro Regionförbundet i Dalarna Projektledare Telefon/ank Thomas Björklund Projektadministratör Telefon/ank Kerstin Hammarberg Sammanfattning Denna rapport redovisar projektet Omarrondering i Dalarna som initierats av Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF), Regionförbundet i Dalarna. Projektet har förutom LRF finansierats av Skogsägareföreningen Mellanskog, Länsstyrelsen Dalarna och med EU finansierade stödmedel. Projektet startade hösten 2007 och slutfördes under maj I Dalarna finns cirka hektar ägosplittrad jord- och skogsbruksmark vilket motsvarar cirka 1/3 av länets produktiva areal. Projektet har rönt stort intresse bland markägarna och informationsbehovet är stort då kunskapen om en omarronderings möjligheter för markägarna och vad en omarrondering innebär har varit begränsat. Informationsbehovet har varit mycket stort och är även fortsatt stort. En begränsning för informationsinsatserna i projektet har varit Lantmäteriets begränsade kapacitet och möjlighet att starta nya omarronderingsprojekt inom snar tid. Projektets informationsmöten och övriga informationsinsatser har skapat ökad vilja och intresse hos markägarna att ansöka hos Lantmäteriet om att omarronderingsprojekt snarast startas och genomförs i den socken där informationsinsatserna görs. Projektet har bland annat resulterat i att intresset och ett fokus för att förbättra fastighetsstrukturen i Dalarnas ägosplittrade områden har ökat högst väsentligt

2 SLUTRAPPORT 2(8) inte bara hos markägarna utan också bland berörda myndigheter.. Samarbetet mellan markägarna genom LRF och de berörda myndigheterna Länsstyrelsen Dalarna, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har förbättrats genom samsynen att genomförande tiden förkortas väsentligt, stora kostandsbesparingar görs genom att enas om ett nytt arbetssätt som presenteras i en gemensam Strategisk plan för omarrondering i Dalarnas län. Planen visar tydligt på den stora samhällsnyttan av en bättre fastighetsstruktur. Denna plan har tagits fram av Länsstyrelsen i Dalarna enligt uppdrag i regleringsbrev 2009 från Jordbruksministern. Planen färdigställdes under 2010 och presenterades för ministern numera med titeln landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid en uppvaktning i mars En ökad satsning genom ett ökat årligt ekonomiskt stöd till omarronderingsverksamheten från samhällets sida från idag 10 miljoner per år till 45 miljoner per år under 20 år är nödvändigt för att kunna genomföra strukturrationalisering på hela den oarronderade arealen i Dalarna under denna tid. Med nuvarande takt skulle det ta cirka år att genomföra. Dagens takt är alldeles för låg och måste ökas till den i Strategiska planen föreslagna takten som är 5 gånger så hög som idag för att motsvara markägarnas förväntade efterfrågan på genomförande. Markägarnas positiva gensvar på detta projekts informationsinsatser och upplägg visar på behovet av information och det positiva att den kommer genom deras egen organisation LRF. Fortsatt informationsbehov finns hos markägarna och framförallt hos de markägare som inte hittills haft möjlighet att få information. Lantmäteriet har startat processen med att inbjuda samtliga markägare till önskemålsdagar och opinionsmätning genomförs våren/sommaren I västra Leksand kommer en förstudie enligt nytt arbetssätt att startas under hösten Finns för närvarande ej kapacitet hos Lantmäteriet att starta ytterliggare projekt. Markägarna är de som äger frågan om att genomföra omarronderingsförättning och projektet har till uppgift at undersöka om någon gemensam process skulle underlätta och kunna förbilliga kommande omarronderingsprojekt. Projektledaren har i samarbete med personal från Länsstyrelsen Dalarna, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen arbetat fram ett nytt framtida arbetssätt för omarronderingsprocesser som inleds med en förstudie. Detta nya förkortar processtiden och bör göra villkoren för markägaren förmånligare. 2. Bakgrund Åtgärder för att förbättra fastighetsstrukturen i Dalarna har pågått oavbrutet sedan storskiftestiden. Storskiftet startade genom en reform som beslutades

3 SLUTRAPPORT 3(8) 1803 i Dalarna och pågick under större delen av 1800 talet. En specifik arvskultur i stora delar av Dalarna har gjort att fastigheterna efter storskiftet delats upp i mindre skiften och en stor ägosplittring har blivit följden. I Dalarna finns idag cirka ha ägosplittrad jord- och skogsmark. Det är ett allmänt intresse att det är rimliga storlekar på fastigheter och frågan har drivits och stötts av det allmänna efter initiativ av enskilda. I startläget för detta projekt hade ägarnas intresse av att ta nya initiativ mattats av samtidigt som de ekonomiska villkoren hade blivit svårare. Tidigare fanns avsevärda allmänna medel att bidra med i förrättningarna för att minska kostnaderna för den enskilde markägaren och för att stimulera deltagande i förrättningarna. Omarronderingsförrättningar har genomförts oftast på initiativ av enskilda med stöttning av det allmänna. Det har många gånger rört upp känslor bland markägarna och tidigare processer har varit omständiga, utdragna i tid och upplevts av många som kostsamma. Frågorna har skapat sådana lokala intressekonflikter att det många gånger varit svårt att hantera frågorna lokalt och regionalt. Vid starten av detta projekt hade de offentliga medlen begränsats väsentligt och detta ledde till att om förrättningar skulle komma igång, måste dessa diskuteras, initieras och drivas på ett annorlunda sätt än tidigare. Annars fanns en uppenbar risk att omarronderingsverksamheten skulle avstanna. Detta skulle hindra tillvästtakten i Dalarna. Informationsbehovet om en omarronderings möjligheter för markägarna var stort och även kunskapen om innebörden av en omarronderingsprocess genomförande. Pågående omarronderingar genomförs i östra Leksand och Dala Floda. Förutom dessa områden finns ägosplittringen i följande kommuner och delar: Borlänge, Falun (Bjursås, Svärdsjö, Enviken), Hedemora, Västra Leksand, Malung, Orsa, Rättvik, Säter, Vansbro och Älvdalen. Då fastighetsstrukturen är en viktig faktor för möjligheten till utveckling och ekonomisk tillväxt på landsbygden och i de gröna näringarna fanns all anledning för LRF att ta initiativ för att skapa förståelse och insikt om att en fortsatt omarrondering är nödvändig för bygdens utveckling. Markägarna är inte en homogen grupp utan har många olika syften med markägandet. Många markägare som är emot omarrondering äger ofta väldigt lite mark som har liten ekonomisk betydelse. Det behövs en annan dialog och argumentering för att få dessa positiva och förstå helheten. Det är ytterst viktigt att markägarna känner att man äger frågan och har egen makt att i demokratisk ordning besluta om vidare steg i omarronderingsprocessen genom ansökan. Demokratin i sig är tillräckligt komplicerad i och med att många fastigheter samägs och att en omarrondering också i många fall innebär svåra frågor att lösa inom familjer och släkter. Inledande informationer bör

4 SLUTRAPPORT 4(8) därför icke göras av myndigheter utan göras av markägarorganisation som LRF. 3. Syfte/förväntade effekter Projektmål och deltagarnytta Syftet med projektet var att bidra till en väsentligt förbättrad fastighetsstruktur i länet genom att markägarna i Dalarnas län ska få beslutsunderlag för att ta ställning till att påbörja arbetet med omarronderingsförrättningar. Genom en förbättrad fastighetsstruktur ges förutsättningar för lantbruks- och landsbygdsföretagare som är konkurrenskraftiga och som nyttjar sitt företags hela kapacitet och möjligheter. Projektets mål var att initiera, skapa mötesplatser, informera och bereda människorna i en bygd för ställningstagande till eventuellt initiativ för strukturförbättrande åtgärder. Mätbara mål: Att genomföra 100 byamöten Att genomföra 200 enskilda rådgivningsinsatser för markägare. Att ta fram fakta och argumentsamling som beslutsunderlag till jordägarna för att göra omarrondering på fastigheten. Att inom 4 kommuner i Dalarna få igång processen som ska leda till förbättrad fastighetsstruktur. Måluppfyllelse - resultat Projektets mål att genomföra cirka 100 byamöten har icke uppnåtts i antal möten men i de informationsmöten som genomförts har markägare från drygt 100 byar inbjudits och deltagit. Över 200 enskilda rådgivningsinsatser har gjorts. I Stora Tuna-Ovanbrodelen och i Västra Leksand har samtliga markägare inbjudits till informationsmöten genom personlig inbjudan. Cirka 1/3 del av de personligt inbjudna 2204 markägarna i Stora Tuna och Västra Leksand kom till informationsmötena. Bra gensvar. Ett informationsmöte har genomförts i Stockholm för markägare som bor i Stockholm och äger fastighet i Dalarna fullsatt möte med stort intresse. Informationen har anpassats till de olika kategorier som äger mark. Speciella insatser har gjorts för att nå kvinnliga markägare, utbor, och samägande markägare genom att personligt inbjuda alla lag-

5 SLUTRAPPORT 5(8) farna ägare i en del områden. Projektet har därmed nått alla kategorier markägare som anges i projektplanen. Projektets uppfyllelse av mätbara mål Se bilaga 5; Måluppfyllelse kvantifierbara mål Tidsplan På grund av ett förändringsarbete hos Lantmäteriet, där man jobbat med att ta fram en strategisk plan för hela den areal i Dalarna som är klassad som omarronderingsområden begärde vi förlängning av projektet med ett år vilket också beviljades. Det var nämligen viktigt att Lantmäterimyndigheten och projektet går i takt. Ekonomi Vi har hållit oss inom beviljad budgetram. 4. Projektets arbetssätt Projektorganisation Projektägare har varit Lantbrukarnas Ekonomi AB, Regionförbundet i Dalarna. Projektledare har varit Thomas Björklund vilken arbetat på konsultbasis. Projektadministration och styrning Projektet har haft en styrgrupp bestående av: Ulric Isacson, ordförande LRF Dalarna, Lotta Zetterlund, ombudsman LRF Dalarna/Gävleborg Hans Kättström, Skogsägarföreningen Mellanskog, samt Jack Zinderland, Länsstyrelsen Dalarna Uppföljning av projektets mål och verksamhet har gjorts kontinuerligt av styrgruppen. Styrgruppsmöten har hållits kontinuerligt under projekttiden med ungefär ett möte i kvartalet. Projektadministrationen har skötts av Kerstin Hammarberg och fakturor har attesterats av Regionchef Lars Sundström. Samarbetspartners Projektet har samarbetat med följande projektpartners: LRF:s lokalavdelningar, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Skogsägarföreningen Mellanskog, Bergvik Skog AB, Korsnäs AB, Siljan Skog AB, Stora Enso Skog AB, Weda Skog AB och Besparingsskogarna i Dalarna.

6 SLUTRAPPORT 6(8) Aktiviteter Första tiden i projektet ägnades åt att göra projektet känt genom att presentera projektet för samtliga myndigheter och dess personal som berörs och är involverade i en omarronderingsprocess. Berörda myndigheter är Länsstyrelsen Dalarna, Lantmäteriet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Även kommunledningarna och deras berörda personal i de berörda kommunerna informerades och presenterades projektet. Projektet togs emot mycket positivt av samtliga och sågs som en nystart och en injektion för omarronderingsarbetet. Positivt att informationen till markägarna skulle ske genom markägarnas egen organisation LRF. Ett stort antal informationsmöten, stora som små, för markägare har genomförts löpande under projekttiden även ett stort antal enskilda rådgivningsinsatser har gjorts. Projektledaren Thomas Björklund har också fått lägga mycket tid på möten med myndigheterna och som lett till att ett mycket gott samarbete i dessa frågor har utvecklats mellan myndigheterna och markägarna (LRF). Regelbundna partnerskapsmöten har hållits med deltagande av representanter för myndigheterna och markägarorganisationerna LRF och Mellanskog. Thomas Björklund har ingått i styrgruppen för Länsstyrelsen Dalarnas projekt Strategisk långsiktig plan för omarrondering i Dalarna Ett antal möten har genomförts med ledande beslutsfattare, riksdagsmän och riksdagskvinnor då samhällets ekonomiska insatser i omarronderingsprocessen är ytterst viktigt för att resurser hos myndigheterna skall kunna skapas för att kunna motsvara och genomföra omarronderingar i takt med markägarnas ökade efterfrågan. Kommunikation och synliggörande av resultat Lokalavdelningarna i LRF och Mellanskogs lokala skogsbruksområden har informerats på distriktsträffar och lokalavdelningsmöten. Reportage om projektet har gjorts i såväl fackpress som i lokaltidningarna. Återkommande reportage har publicerats i pressen. Utvärdering Utvärdering av projektet har gjorts av Dalarnas Forskningsråd genom Jan Messing och Johan Kostela. Dalarnas Forskningsråds utvärdering biläggs denna rapport. Effektmålen kommer att följas upp på längre sikt av projektägaren LRF i vårt kontinuerliga arbete.

7 SLUTRAPPORT 7(8) 5. Slutsatser och rekommendationer Frågor som berör påverkan och förändring av markägarnas fastigheter kräver mycket och tydlig information samt en tids mognad hos många markägare innan de kan fatta beslut. Den risk som nämns i projektplanen att markägarna tror att projektet går lantmäteriets ärenden har kanske kunnat finnas. På det sätt informationen genomförts har denna risk helt eliminerats genom att markägarnas egen organisation LRF har ägt och genomfört projektet samt att det vid varje informationstillfälle sagts flera gånger att det är markägarna som bestämmer om ett omarronderingsprojekt skall startas samt att projektet och projektledaren är till för er som markägare och ingen annan. Grupper av ägare med mindre ekonomiskt utbyte av sina fastigheter kan vara en motkraft. Det har därför lagts särskild kraft i projektets informationer att lyfta fram andra argument än de rent ekonomiska som positiva i en bättre fastighetsstruktur. Ett exempel är möjligheten att överlåta fastigheten till nästa generation. En välstrukturerad fastighet är mera intressant att övertaga än en ägosplittrad dito. Några korta slutsatser: - Informationsbehovet hos markägarna och beslutsfattare är oerhört stort och kommer så att förbli. - Ett stort antal nya fastighetsägare varje år genom fastighetsöverlåtelser. - Nya beslutsfattare kommer och går inom myndigheterna. - Markägarna skall även i framtiden initialt informeras genom sina egna markägarorganisationer LRF och Mellanskog om omarronderingsfrågorna. - Stor uppskattning från olika håll för LRF:s initiativ att initiera det här projektet. - LRF är även i fortsättningen en viktig och nödvändig part tillsammans med myndigheterna i utvecklingen av de framtida omarronderingsprocesserna. Ort och datum.. regionchef/enhetschef

8 SLUTRAPPORT 8(8) Bilagor Bilaga 1 Informationsbroschyr Omarrondering en nystart för jord- och skogsbruket Bilaga 2 Dalarnas Forskningsråds utvärdering av projektet Bilaga 3 Ekonomisk redovisning av projektet Bilaga 4 Projektrapport för Strategisk långsiktig plan för omarrondering i Dalarna Bilaga 5 Måluppfyllelse kvantifierbara mål.

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Bild Steve Johnson EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion;

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Projektets titel Hästverksamhet på annans mark Stödmyndighetens jounalnummer Projekttid 5 mars 2010 29 november 2010 Kundnummer EU-program Projekt för främjande av

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer