Personlig profil Kicki Stridh, Brohuset FoU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig profil Kicki Stridh, Brohuset FoU"

Transkript

1 Personlig profil Kicki Stridh, Brohuset FoU Personliga uppgifter: Namn: Kristina (Kicki) Stridh Personnummer: Jag bor i södra Östergötland efter trettiofem år i Sydsverige (Halmstad och Malmö). Jag är sambo och jag har tre vuxna barn, Alexandra (f 1983), Susanna (f 1985) och Katarina (f 1987). Kontaktuppgifter: Brohuset FoU Kvarngatan 9, Kisa Min akademiska bakgrund: Jag har journalisthögskoleexamen och en fil kand i sociologi och svenska/kommunikation. Jag har arbetat inom högskolan med undervisning och som medarbetare i ett stort antal FoUinsatser (interaktiv forskning). Jag har drivit företag i olika omgångar sedan 1980-talet. Jag var verksam som frilansjournalist under senare delen av 80-talet, drev jag aktiebolaget Internationell kompetens AB, med konsulttjänster inom (forsknings- och) utvecklingsprojekt. Jag har drivit egna utvecklingsprojekt och har utfört tjänster i andras. Sedan 2009 driver jag verksamheten i form av enskild firma: Brohuset FoU. Professionell bakgrund: Jag har arbetat sedan 1995 med EU-finansierade projekt, inom Socialfonden (Employment/Integra, Adapt, Mål 3, Växtkraft Equal) som syftar till kompetensutveckling och kompetensförsörjning i arbetslivet, men också inom flera andra program, exempelvis Leonardo da Vinci. En stor del av uppdragen handlar om nationell och transnationell utvärdering. Jag har också arbetat med en rad nationellt finansierade FoU-program, för exempelvis Nutek/Tillväxtverket, Vinnova och KKstiftelsen, insatser som framför allt har syftat till vuxnas lärande; organisations- och företagsutveckling i samverkan mellan akademi och omgivande samhälle. Jag har också i min professionella verksamhet bland annat arbetat med undervisning, som informatör och som författare. Jag har skrivit ett flertal vetenskapliga papers samt mer populärt inriktade skrifter (se min hemsida). De handlar ofta om deltagarbaserat lärande, kunskapsutvecklande organisationer etc. Jag talar och skriver flytande engelska och behärskar tyska, spanska och franska i tal.

2 Aktuella uppdrag: Jag ingår i Europeiska Socialfondens nationella processtöd SPeL, Strategisk Påverkan och Lärande Utvärdering av ESF-projektet Aktivism en väg till jobb inom social ekonomi, som drivs av Emmaus Björkå Insatser för projekt med EU- och nationell finansiering, exempelvis med processtöd, enkäter och utredningar. Expertområden: vuxnas lärande, entreprenörskap, affärsutveckling och innovation (särskilt kvinnors deltagande på dessa områden samt socialt entreprenörskap), lärande utvärdering/följeforskning, genus och integration, kommunikation och strategisk påverkan. Jag har dokumenterad professionell erfarenhet av utvärdering och följeforskning. Jag har dokumenterad professionell erfarenhet av arbetsmarknadens kompetensutveckling, både från övergripande strategiska perspektiv och från konkreta insatser i företag och förvaltning Jag har akademiska kurser i Utvärdering (på forskarnivå, 5p gamla sorten, Borås 1999) resp Lärande utvärdering (ht 2009 Lärande utvärdering och följeforskning 7,5 p vid Högskolan i Halmstad). Jag är medlem i flera nätverk och föreningar, bland annat Förtroendeuppdrag Ordförande i styrelsen för Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet (Romanusfonden) Styrelseledamot i Glokala Folkhögskolan i Malmö, Folkbildningsföreningen Referenser: Dr Agneta Hansson, tidigare bl a chef för ARGUS (avd f Arbetsmarknad och Genus vid Högskolan) i Halmstad Agneta har följt mig och min verksamhet sedan slutet på 1980-talet, från sitt högskoleperspektiv. Vi har arbetat tillsammans i många forsknings- och utvecklingsprojekt i olika konstellationer och sammanhang, kring bland annat regional utveckling och kvinnors företagande och entreprenörskap. Jag tänker mig att hon kan ge en övergripande bild av min professionella karriär och min person. Professor Per Odenrick, Institutionen för Designvetenskap, Lunds Universitet Per var en av de ansvariga personerna i KK-stiftelsens kraft-program, som var en spännande och innovativ satsning på att finna modeller att matcha småföretagens kompetensutvecklingsbehov. Jag tänker mig att han kan ge en bild av min kompetens på området strategisk affärsutveckling i småföretag, där han har kunnat följa mitt arbete som både innehållit helikopterperspektivet och genomförandet av praktiska insatser. Svenska utvärderingsföreningen FALF, Forum för arbetslivsforskning SIRA, Swedish Interactive Research Association

3 Tidigare uppdrag, ett urval från 1995 och framåt. Här framgår särskilt om uppdraget har innehållit kvalitetssäkring i form av utvärdering (oftast då i form av extern processutvärdering/lärande utvärdering/följeforskning) och om uppdraget specifikt har handlat om att ge perspektiv på gender/etnicitet, ett par av mina expertområden. Uppdrag Entreprenörskap/ organisationsutveckling Processutvärdering/ Lärande utvärdering Dec 1995 Dec 1997, projektledare och nationell koordinator för projektet SAFEM/Agora inom Socialfondens x x x Employment/Integra. Handlade om invandrares integration på svensk arbetsmarknad. Vi utvecklade validerings- och kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med arbetsförmedling, kommun och högskola. Juli 1996 Juni 1997, kontraktor och projektledare för projektet Vinnande Mix, i Socialfondens Mål-3-program. Utsatta x x x gruppers integration på svensk arbetsmarknad. Kompletterande projektfinansiering av insatsen ovan. Nov , projektkoordinator i Socialfondens Adapt-program, projektet AIM Access to International Merging, samt x x transnationell koordinator i de europeiska nätverk projektet ingick i: SMN-Trans, NET och Integrated Networking (sju partners i Tyskland och Spanien). Jag utvecklade och genomförde projektet som handlade om att anlägga ett transnationellt perspektiv på kompetensutveckling i arbetslivet. Dec , projektpartner i Leonardo da Vinci-projektet Pegasus, där vi utvecklade en lärandemodell för stora x x x organisationer, med IKT-stöd. Konkret case var en utbildning för mellanchefer vid universitetssjukhuset i Göttingen, Tyskland. Som projektpartner deltog jag som expert på utvärdering och kunskapsspridning. Dec , nationell partner med teknisk assistens till projekt HOPI Horizontal Project for Integration, i programmet x x VP/1999/016. Partners: Stadt Göttingen, Amt für Beschäftigungsförderung, Göttingen, Tyskland; Arbetsförmedlingen i Laholm, Laholm, Sverige; Sociologisk Analyse, Århus, Danmark; och Volkshilfe Österrike, Wien, Österrike. Projektet syftade till att finna och beskriva generella strategier för marginaliserade gruppers integration på arbetsplatser: vilka åtgärder ser ut att fungera för både kvinnor, funktionshindrade, homosexuella, äldre etc? Jan 2000 Okt 2001, utredningsuppdrag i projektet Tillväxt mainstreaming för ett bättre innovationsklimat I Nuteks program x x Kvinnor och innovationer. Jag skrev en analytisk rapport om nuläge för kvinnors deltagande på innovationsområdet och angav frågor för strategisk utveckling. Detta resulterade i en Nutekskrift oktober 2001: På tillväxt kvinnors idéer om innovation , flera olika projekt inom ramen för Stiftelsen InnovationsCentrum program Innovativa Kvinnor, inkluderande x x kartläggning, analys och rapportering om kvinnors innovationer samt genomförande av pilotprojekt ( Bryt Monokulturen ) som syftade till strategiska insatser för att öka kvinnors deltagande på innovationsområdet , extern processutvärderare av projektet Mångfald i företagsamhet, Växtkraft Equal, som drevs av tre kommuner i x x x Sörmland som ville utveckla entreprenörskap, genom att tillvarata resurser hos ungdomar, invandrarkvinnor och funktionshindrade , extern transnationell processutvärderare i Leonardo da Vinci-projektet PREFACE, Preparing Female Students for x x x Academic Entrepreneurship, med partner i elva länder. Projektet syftade till att utveckla stödstrukturer och utvecklingsinsatser för unga kvinnor inom akademin att starta företag 2003, transnationell processutvärdering av projektet Dialoguefem (kvinnors entreprenöriella nätverk, spridning av best x x x practises till fyra EU-kandidatländer: Estland, Lettland, Litauen och Polen). 2003, transnationell utvärdering av projekt BETSY (Tools for Gender Mainstreaming). Projektet syftade till att utveckla x x x Perspektiv gender/ etnicitet

4 metoder och verktyg för jämtegrering och för spridning av dessa i Europa , KK-stiftelsens expertkompetensprogram kraft, syftande till strategisk affärsutveckling i små och medelstora x x företag genom interaktion med högskola/universitet. Programmets modell för nätverkslärande har sedan implementerats i andra statliga insatser för främjande av affärsutveckling och innovation. - projektledare för fem lärande nätverk med småföretagsledare, sammanlagt femtio företagsledare och chefer i offentlig förvaltning - författande av boken Krafttag (Bilda förlag, 2006), en populärt skriven dokumentation av det nationella programmets metodologi, metoder, och teori. 2004, Processutvärdering av Pilotprojekt för Kvinnors ResursCentra, Länsstyrelsen i Stockholms län, ett projekt finansierat av x x x ESF och Nutek. Projektet syftade till kompetenshöjning och strategisk samverkan mellan resurscentra i Stockholms län , extern processutvärdering av Växtkraft Equal-UP Städer i samverkan, syftande till att finna affärsmöjligheter x x x genom kompetens kring etnisk mångfald. Nationella partners var organisationer i emblemförorterna Biskopsgården, Göteborg, Rinkeby, Stockholm, samt Rosengård, Malmö , utveckling av och kontraktor för Mål3-projektet (ESF) Drivkrafter i småföretag, syftande till affärsutveckling av x småföretag inom handel , extern processutvärdering av Växtkraft Equal UP Samverkan mot Trafficking. Projektet samlade ett brett x x partnerskap nationellt och transnationellt, och syftade till att finna breda angreppssätt mot trafficking och smuggling av exvis narkotika och konst , processutvärdering av projektet PITEM, finansierat av Mål 3 och Nutek. PiTEM syftade till att finna en modell för x x x mikrokrediter för entreprenörer och arbetade med nätverk för kvinnor med utländsk bakgrund till stöd för deras företagsstart och -utveckling 2005, utvärderingsexpert för nationella ESF-kontoret i Växtkraft Equal, fas 2. Support och rådgivning i utvärderingsfrågor till x x x nationella parterskap i hela Sverige , extern processutvärdering of projektet Empowerment, som inom Mål 3, ESF, analyserade komponenten x x x empowerment i programmet genom jämförande studier och workshops med projekt från flera länder 2006, extern processutvärdering av Mål3-projektet Resurspoolen. Utvecklade möjligheter för arbetslösa akademiker i Skåne x x 2006, extern processutvärdering och projektsupport till HSOs project Digitala Berättelser, finansierat av Allmänna Arvsfonden. x x Digital Stories, Integration av funktionshindrade i samhälle och arbetsliv, med metodfokus på IKT och narrativa angreppssätt 2006, extern utvärdering av Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Värmland. En summativ utvärdering av en då treårig x x x verksamhet i Värmland, beställd av Region Värmland och som jag presenterade i form av en regional utvecklingskonferens med ett 80-tal deltagare , extern utvärdering av Mål3-projektet KNUFF. Unga drop-outs inträde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet i x x Halmstad var projektägare , kontraktor och projektledare för projektet Lönsamt jämnt I Värmland, Mål 3 ESF. Utvecklingsinsats för individer x x och organisationer i syfte att utveckla stöd till kvinnors entreprenörskap och affärsutveckling Sept 2007 Sept 2008, projektledning i projektet Från ord till handling, fokuserat på att utveckla och stödja metoder för att x implementera affärsidéer till tjänster och produkter på marknaden. Projektägare Krinova Science Park, Kristianstad 2007, extern utvärdering av projektet Att leda sig själv, sitt företag och andra, med finansiering från Nutek. Utveckling i nätverk x x av kvinnor som driver företag Maj 2007 Maj 2008, Projektledning av Exportkraft, finansiering från KK-stiftelsen. Syftade till internationell spridning av kraftprogrammets nätverksmodell för strategisk utveckling i småföretag. Vi genomförde en pilotinsats i Portugal i samverkan med konsulter och universitet i Portugal x

5 Maj 2007 Feb 2009, TQP-EU, nationell partner i Leonardo da Vinci-projektet Transnational Quality Partnership, med x x kontraktor i Tyskland (RKW, Berlin) och övriga partner i Tyskland, Polen, Spanien och Italien. Projektet syftade till att samla erfarenheter från flera länder för att utveckla kvalitetssäkringsmetoder och instrument för europeiska företag och organisationer som arbetar med yrkesutbildningar (vocational training), inom ramen för ISO-systemet. Dessa Quality Guidelines testades i två av länderna. Feb 2008 januari 2012, ingick i forskar/praktiker-team för att arbeta med att implementera genderperspektiv i x x Vinnovafinansierade innovationsklustret Skånes Livsmedelsakademi inom TIGER-programmet (tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer). Arbetet i projektet Makten över Maten innebar utredning, kartläggning, planering och genomförande av aktiviteter i framför allt Skåne i samverkan med teamets forskare Sept okt 2012, hemsideslösning för Krinova Science Park, text på svenska och engelska om Krinovas verksamhet x Dec 2012 jan 2013, projektutveckling för Krinova Science Park inom Vinnovaprogrammet Pilot 2013 x Hösten 2011 feb 2013: som samarbetspartner till Oxford Research genomfört den lärande utvärderingen av x x Socialfondsprojektet Jämlika Landskrona , att genomföra en serie sökkonferenser, totalt tio stycken med ca 100 deltagare i varje. Dessa dialogkonferenser x x utgör en utvärderings- och planeringsstomme i två projekt i Kristianstad som syftar till organisationsutveckling i bland annat kommunen och centralsjukhuset. Båda projekten har fokus på mångfald: utveckla offentliga arbetsgivare för att bredda rekryteringsbasen, resp tillvarata mångfald som en entreprenöriell resurs Aktuella uppdrag Konsult i ESFs processtöd SPeL, Strategisk Påverkan och Lärande, syftande till att öka projektens genomslag. Denna nationella x x x stödinsats stärker projekten i deras arbete med implementering av projektens erfarenheter och resultat. Bland mina arbetsuppgifter finns exvis att leda och facilitera lärandenätverk för projektledare, planera och delta i kommunikationsinsatser, utveckla instrument för projektens projektrapportering (Start 2009, pågår till mars 2014) Jämställdhetssäkring i Region Skåne, en serie interna och externa workshops. Tillsammans med Internationell kompetens AB. x (Start maj 2013, pågår till mars 2014) Extern utvärdering av Tillväxtverkets nationella satsning Ta Täten! jämställt företagande. Satsningen innehåller riktade x x x utbildningsinsatser till regionala aktörer. (Start april 2013, pågår till juni 2014) Extern utvärderare med uppdrag att genomföra lärande utvärdering av ESF-projektet Aktivism en väg till jobb, drivet av föreningen Emmaus. Projektets syfte är att utveckla denna ideella organisation, framför allt kring arbetet med volontärer, praktikanter och andra tillfälliga medarbetare som deltar i det praktiska arbetet kring Emmaus secondhandverksamhet (Start 2012, pågår till juni 2014) x x Entreprenörskap/ organisationsutveckling Processutvärdering/ Lärande utvärdering Gender/ etnicitet

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

Nätverk, tillväxt och kvinnliga företagare sammanfattning av ett pågående forskningsprojekt.

Nätverk, tillväxt och kvinnliga företagare sammanfattning av ett pågående forskningsprojekt. Nätverk, tillväxt och kvinnliga företagare sammanfattning av ett pågående forskningsprojekt. Av Marianne Sökjer-Petersen, M. Institutionen för psykologi, Lunds universitet/univa AB (Marianne.Sokjer-Petersen@psychology.lu.se).

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer