Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen."

Transkript

1 Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden. Det gäller oavsett om du är arbetare, tjänsteman eller akademiker och oavsett om du arbetar i den privata eller offentliga sektorn. Om det inte finns kollektivavtal eller hängavtal på din arbetsplats, har du ingen avtalspension. Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Pensionen grundas på den lön som arbetsgivaren betalar och pensionsrätten tjänas in i förhållande till lönen. I pensionsplanerna kan också finnas regler om fortsatt intjänande av pensionsrätt även om den du inte får lön, till exempel om du blir långvarigt sjuk, beviljas sjukersättning ( förtidspension ) och måste lämna anställningen. Hela lönen i stort sett ger pensionsrätt. En skillnad mellan avtalspension och allmän pension är att det i avtalspensionsplanerna antingen inte finns något inkomsttak eller att det ligger väldigt högt. Om din inkomst är högre än den allmänna pensionens inkomsttak, är inom ramen för avtalspensionen som du tjänar in pensionsrätt för den delen. Stora möjligheter att påverka själv och stort eget ansvar. De flesta avtalspensioner i dag bygger på principen att du själv bestämmer om hur pensionspengarna ska förvaltas. Antingen hela eller en del av avtalspensionen är sådan att de pengar som arbetsgivaren betalar in till pensionen fonderas i väntan på pensioneringen. Val av pensionsförvaltare innebär stor frihet men också ett stort eget ansvar. Pensionsplanen kan innehålla andra förmåner utöver ålderspension. Den allmänna pensionen är numera ett renodlat ålderspensionssystem. Ersättningar vid sjukdom och dödsfall kommer från andra delar av det allmänna försäkringssystemet. I de flesta men inte alla avtalspensionsplaner ingår däremot exempelvis sjukpension och efterlevandepensioner som en del av pensionsplanen. AVTALSPENSION 65

2 Avtalspension på nybörjarnivå Avtalspension är den kompletterade ålderspension som följer med automatiskt om man har en anställning som omfattas av kollektivavtal. Ett annat namn för avtalspension är tjänstepension men i denna bok sparar vi det namnet till icke-kollektivavtalsgrundad pensionsförsäkring i företag. Avtalspensionen är en del av det paket med försäkrings- och pensionsförmåner som finns på varje avtalsområde. Det rör sig om trygghetslösningar för samma typ av händelser sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, dödsfall i yrkesverksam ålder och ålderspension men lösningarna ser olika ut på de olika avtalsområdena. Uppskjuten lön Avtalspensionen är det pensionsområde där man tydligast ser att pension är uppskjuten lön. De pengar som arbetsgivaren betalar in för försäkrings- och pensionspaketet kommer från det kombinerade löne- och vinstutrymme som fack och arbetsgivare förhandlar om. Branschvis och också lokalt sluts avtal som handlar om den egentliga lönen och centralt sluter de centrala parterna avtal som handlar om försäkringar och pensioner för hela grupper av branscher. Ingen avtalspension = lägre lön Pension är uppskjuten lön. Antag att du och kollegan X som arbetar på ett annat företag har exakt samma lön och samma arbetsvillkor i övrigt. Om du saknar avtalspension i din anställning, arbetar du i praktiken för lägre lön än din kollega vars arbetsgivare gör regelbundna avsättningar till hennes/hans pension enligt kollektivavtal. Fyra stora pensionsplaner Pensionsplanerna liknar varandra men det finns också stora skillnader. Man brukar räkna med fyra stora avtalsområden på svensk arbetsmarknad med varsin avtalspensionsplan. 66 pensionsboken

3 Det finns kopior av dessa pensionsplaner med andra namn, ibland snarlika, och med vissa detaljskillnader i innehållet men som i huvudsak följer sina original. Exempel: För anställda i försäkringsbolag finns ITP-kopian FTP, AVTALSPENSION 67

4 medan bankanställda har BTP. Arbetare anställda inom kooperationen har en kopia av Avtalspension SAF-LO som heter KAP, medan kooperativt anställda tjänstemän har en ITP-kopia som heter KTP. Vilken avtalspension är din? Antingen vet du redan vad din avtalspensionsplan heter och då är det enkelt. Genom beskrivningarna i tabellen kan du kanske också sluta dig till vilken pensionsplan som sannolikt är den som gäller på din arbetsplats. Om du inte vet eller är osäker fråga facket eller arbetsgivaren, till exempel lönekontoret om det finns ett sådant på din arbetsplats. Tips: Fråga om vad avtalspensionsplanen heter, inte vilket avtalsområde ni tillhör. Då är det lättare att hitta rätt. Om du arbetar på en mindre arbetsplats, är det inte säkert att arbetsgivaren har fullständigt klart för sig vare sig pensionsplanens namn eller avtalsområdet. Om arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation, följer ju kollektivavtalet inklusive försäkringar och avtalspension med detta medlemskap automatiskt. Många mindre företag köper dessutom redovisnings- och rapporteringstjänster externt och företagsledaren/arbetsgivaren ser därför inte de blanketter och fakturor där avtalspensionens namn står. Ni har väl kollektivavtal? Återigen: Det finns väl kollektivavtal på din arbetsplats? Om arbetsgivaren inte kan svara på din fråga kan det tyda på att kollektivavtal, och därmed rätten till avtalspension, saknas. Ett tips i det läget är att kontakta den fackliga organisation som du tillhör eller den som du tror att du borde tillhöra och fråga om avtalspensionsplanen. Läs sedan på om vad du går miste om och dra dina egna slutsatser. 68 pensionsboken

5 Kollektivavtalet är grunden och förutsättningen Kollektivavtalet är alltså själva grunden och förutsättningen för att du ska omfattas av avtalspension. Den del av avtalet som gäller försäkringar och pension tecknas mellan arbetsmarknadens centrala parter, till exempel LO och Svenskt Näringsliv. När kollektivavtal finns, omfattas alla anställda även de som inte är medlemmar i facket. Det finns kollektivavtal som innehåller avtalsförsäkringar och avtalspension inom ungefär 90 procent av den svenska arbetsmarknaden. Detta faktum kan man också vända på: Var tionde anställd, i genomsnitt, saknar skydd genom avtalsförsäkringar och avtalspension. Uppgiften om att det finns kollektivavtal på 90 procent av arbetsmarknaden är ett genomsnitt. På den offentliga sektorns arbetsplatser är kollektivavtalstäckningen nästintill hundraprocentig. Privata företag, särskilt mindre sådana och särskilt i tjänstesektorn, har en lägre täckningsgrad. Där saknas med andra ord avtalspension med mera på mer än vart tionde företag. Anställningen är inträdesbiljetten Det är själva anställningen som är "inträdesbiljetten" till avtalspensionen och avtalsförsäkringarna. Man behöver alltså inte vara medlem i en facklig organisation. För arbetsgivarna är medlemskap i en arbetsgivarorganisation en automatisk inträdesbiljetten till avtalspension och avtalsförsäkringar. Men alla oorganiserade arbetsgivare som vill får teckna exakt samma avtal. Avtalspension och avtalsförsäkringar är ett gemensamt intresse för de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna som är bärare av avtalen. Kollektivavtal och hängavtal I denna bok använder vi genomgående ordet kollektivavtal. Det som kallas hängavtal är en form för att teckna kollektivavtal som ger de anställda samma förmåner. AVTALSPENSION 69

6 Skillnaden ligger i hur företaget blir med kollektivavtal. Om arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation gäller kollektivavtalet automatiskt. Om arbetsgivaren inte är medlem, tecknar hon eller han avtalet direkt med respektive fackförbund eller, annorlunda uttryckt, hänger på det kollektivavtal som redan är slutet mellan avtalsområdets fackliga organisation och arbetsgivarorganisation. Kollektivavtal om försäkringar finns inom alla avtalsområden. En vanlig vanföreställning är att kollektivavtal är något som bara finns inom arbetaryrkena. Exempel: Svenskt Näringsliv tecknar kollektivavtal med LO om försäkringar som gäller för alla privatanställda arbetare. Sveriges Kommuner och Landsting tecknar kollektivavtal med förbund inom LO, TCO och SACO om avtalsförsäkringar för alla kommun- och landstingsanställda. Det spelar ingen roll om den anställda är läkare eller vårdbiträde samma försäkringar gäller för båda om de är anställda på samma sjukhus. Kollektivavtalet som garanti Avtalsförsäkringarna och avtalspensionen gäller bara om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller separat avtal om dessa försäkringsförmåner. Finns kollektivavtal eller hängavtal som tecknas direkt av arbetsgivaren med aktuell facklig organisation, så omfattas de anställda av en garanti för att avtalsförsäkringarna och avtalspensionen gäller även om arbetsgivaren av någon anledning skulle missa att betala in premien. Detta är viktigt att komma ihåg. Kollektivavtalstäckningen på den svenska arbetsmarknaden är, som nämnts, cirka 90 procent i genomsnitt. Men skillnaderna mellan branscher och yrkesområden är stora. Många mindre företag och särskilt inom tjänstesektorn saknar kollektivavtal. Frivillig tjänstepensionsförsäkring Alla som arbetar kollektivavtalslöst behöver inte sakna pensionsförmåner i anställningen. Det står ju arbetsgivaren fritt att teckna 70 pensionsboken

7 tjänstepensionsförsäkring för sina anställda i fritt valt försäkringsbolag eller genom en bank. Det som saknas i dessa fall är garantin som följer med avtalspension genom kollektivavtal. Om arbetsgivaren som tecknat frivillig tjänstepensionsförsäkring missar att betala premien, betalar in fel premie eller säger upp avtalet, har de anställda ingen försäkring. Ett fåtal arbetsgivare har både kollektivavtal och frivillig tjänstepensionsförsäkring. Det är fullt möjligt att ha båda delarna. I så fall tjänar de anställda in dubbla pensionsrätter i anställningen utöver den allmänna pensionen. Avtalspensionen kompletterar Avtalspensionens viktigaste funktion är att komplettera den allmänna pensionen. I vår illustration Pensionspyramiden ligger den direkt ovanpå bottenplattan och är till ytan nästan lika stor. Det är ett sätt att visa att den allmänna pensionen är grunden i motsats till vad som är fallet i länder där den allmänna pensionen bara ska fylla ut otillräcklig pension intjänad i anställningen, att avtalspensionen för vissa grupper löntagare kan vara nästan lika stor som den allmänna pensionen, eftersom den saknar eller har ett högre inkomsttak. Så här förhåller det sig: Alla avtalspensionsplaner ger inte pensionsrätt till alla från första lönekronan, utan det finns inträdeskrav i form av lägsta avtalad arbetstid. Men alla kollektivavtalade pensionsplaner ger numera pensionsrätt över den allmänna pensionens inkomsttak på 7,5 inkomstbasbelopp, alltså över vad som 2008 motsvarar kronor i månaden. Hade avtalspensionen inte funnits, skulle höginkomsttagarna vara tvungna att teckna privata pensionsförsäkringar för att kompensera sig för att det allmänna pensionssystemet inte ger pensionsrätt för alla deras inkomster. Individuellt tecknat försäkringsskydd är alltid dyrare än om en hel stor grupp försäkrar sig tillsammans. AVTALSPENSION 71

8 Därför har arbetsmarknadens parter på de olika avtalsområdena ansett att det är både förnuftigt och rättvist att avtalspensionen täcker även de högre inkomsterna. Grunden för att tjäna in avtalspension är ju arbetet och den lön som betalas för arbetet. Parterna anser att det är en rättvisefråga att avtalspensionen som är en del av löneutrymmet ska återspegla hela lönen. Avgift för allmän pension över taket Som en sidoupplysning kan dock nämnas att arbetsgivarna betalar avgift till det allmänna pensionssystemet även på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Riksdagen har dock beslutat att den enskilda bara ska ha pensionsrätt på den del som ligger under taket. Olika system, olika regler Varje avtalsområde har sin pensionsplan och de skiljer sig ganska mycket från varandra. I tabellerna i denna bokdel får du en översiktlig beskrivning av hur några av de vanligast förekommande avtalspensionsplanerna ser ut. Här följer några punkter där reglerna skiljer sig åt och som kan vara viktiga att hålla i minnet. Intjänandestart Lägsta ålder för att börja tjäna in avtalspension varierar numera mellan pensionsplanerna. Du behöver dock känna till att intjänandestarten länge var 28 år i alla pensionsplaner. Om du var yrkesverksam före mitten av 1990-talet är det sannolikt att du började tjäna in avtalspensionsrätt först efter fyllda 28 år medan dina yngre arbetskamrater kan ha börjat tjäna in pension tidigare, kanske redan vid 21 års ålder. Intjänandestarten är olika i de olika avtalspensionsplanerna. En gemensam tendens är att 28-årsgränsen sänks successivt allteftersom pensionsplanerna förhandlas om. I ett fall, Avtalspension SAF-LO, höjdes pensionsåldern år 2008 dock från 21 till 25 års ålder i samband med att avtalet förhandlades om och kraftiga förbättringar genomfördes på andra punkter. 72 pensionsboken

9 Krav på lägsta arbetstid Många avtalspensionsplaner men inte alla har någon form av krav på lägsta arbetstid och/eller ett krav på att man ska ha varit anställd en viss tid innan man kommer in i systemet. Om du omfattas av en sådan pensionsplan och arbetar deltid eller som behovsanställd, kan det betyda att du går miste om avtalspension i den anställningen. Även i detta avseende är tendensen den att begränsningar successivt tas bort allteftersom parterna omförhandlar pensionsplanerna. Eget val av förvaltare Eget val av förvaltare är den stora nyheten under det senaste decenniet i avtalspensionssammanhang. Det fria förvaltarvalet kan gälla hela eller en del av de pengar som arbetsgivaren betalar in till pensionen. De privatanställda tjänstemännens pensionsplan ITP var först ut med en mindre del, ITPK, som gjordes valbar redan i början av 1990-talet. De privatanställda arbetarnas Avtalspension SAF-LO blev valbar i sin helhet De valbara delarna som alltså ibland kan vara hela avtalspensionen är konstruerade som premiereservsystem. De fungerar nästan på samma sätt som den allmänna premiepensionen: Pengarna sparas, öronmärkta för dig och du väljer förvaltare själv. Skillnaden mot den allmänna pensionens premiepension är att det för avtalspensionen finns två pensionsformer att välja på, fondförsäkring respektive traditionellt förvaltad pensionsförsäkring. AVTALSPENSION 73

10 Repetera! I ett premiereservsystem finns pengarna på ett individuellt konto där de förhoppningsvis ska växa med ränta på ränta i väntan på att du börjar lyfta pensionen. I ett fördelningssystem som den allmänna pensionens inkomstpension och tilläggspension är finns pengarna inte på samma sätt, utan det som bokförs på ett individuellt konto är en fordran, en rätt till pension på en viss nivå eller med ett visst belopp. I avtalspensionsplanerna finns exempel på båda typerna av system, till exempel för olika delar av samma pensionsplan. Det går praktiskt till så att din arbetsgivare betalar in en viss summa pengar per månad eller år till din avtalspension. Arbetsgivaren skickar pengarna till en "valcentral" som inte är ett försäkringsbolag utan ett företag som administrerar premier och val. Valcentralen tar in pengarna från arbetsgivaren och fördelar sedan ut dem på ditt och de andra anställdas individuella konton. Du väljer förvaltare själv, från en lista på förvaltare som de avtalstecknande parterna alltså den fackliga centralorganisationen och den centrala arbetsgivarorganisation på avtalsområdet har godkänt. När du väljer förvaltare för din avtalspension, är det i regel tre val som du ska göra på samma blankett: Vilket försäkringsbolag som ska förvalta de inbetalade avgifterna till din avtalspension. Om du vill ha fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring och med eller utan återbetalningsskydd. Om du vill avstå en del av avgiften till din pension för att koppla ett frivilligt efterlevandeskydd till pensionen. 74 pensionsboken

11 Kort om alternativen I den av bokdelarna som handlar om privat pensionssparande går vi igenom detta med olika försäkringstyper ordentligt. Här bara en kort beskrivning: I fondförsäkring har du ingen garanti för insatta pengar, utan det du får ut när du går i pension beror på värdeutvecklingen i den eller de fonder som du väljer. I traditionell försäkring har du en garanti som oftast går ut på att du får få ut det som du har satt in plus en del av avkastningen. Det eller de extra efterlevandeskydd som du kan välja som tillval till din avtalspension är i regel återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Återbetalningsskydd betyder att ditt samlade pensionskapital eller det som finns kvar av det, om du själv börjat ta ut pension betalas ut till dina efterlevande. Kostnaden för återbetalningsskydd är att du inte får del av arvsvinsterna, det vill säga det pensionskapital som fördelas ut på andra sparare i kollektivet när en pensionssparare avlider utan återbetalningsskydd. Familjeskydd är enkelt uttryckt en liten livförsäkring på exempelvis ett visst antal prisbasbelopp eller förhöjda prisbasbelopp som betalas ut till dina efterlevande under ett visst antal år om du avlider före en viss ålder. Kostnaden för familjeskydd tas ut från den pensionsavgift/-premie som din arbetsgivare betalar in. Mer än pension i paketet Många av avtalspensionsplanerna innehåller även andra förmåner än ålderspension. Det gäller ersättningar vid sjukdom och ersättningar till efterlevande vid dödsfall. Ersättningar vid sjukdom Flera av avtalspensionssystemen innehåller ersättningar vid sjukdom och annan medicinskt grundad arbetsoförmåga. Avtalsparterna har i dessa fall valt att paketera ihop pensions- och sjukförmånerna istället för att skapa en fristående sjukförsäkring. AVTALSPENSION 75

12 Sjukförmåner som ligger i en avtalspensionsplan består främst av kompletterande ersättning som betalas ut som komplement till sjuk- eller aktivitetsersättning ( förtidspension ). Pensionsplanen kan också innehålla kompletterande ersättning vid sjukskrivning för inkomstdelar över den allmänna sjukförsäkringens inkomsttak. Sjukförmånerna på de olika avtalsområdena varierar mycket kraftigt. Ibland kommer ersättningen från pensionsplanen, ibland från en separat kollektivavtalad sjukförsäkring. Det finns på en del avtalsområden också något som kallas kollektivavtalad sjuklön. Den så att säga förlänger arbetsgivarens skyldighet att betala lön under sjukskrivningstid. Eftersom denna bok handlar om ålderspension, går vi inte närmare in på ersättningsformerna och ersättningsreglerna vid sjukfrånvaro. Du behöver dock vara uppmärksam på det faktum att sjukförmåner kan men behöver inte ingå i avtalspensionsplanen. Ersättningar till efterlevande En annan del som är vanligt förekommande i avtalspensionsplanerna är ersättning till efterlevande. Förmånen kan kallas efterlevandepension, familjepension eller något liknande och ingår i så fall automatiskt i pensionsplanens grundutformning. Observera dock att sådana ersättningar till efterlevande inte finns i alla pensionsplaner. Du behöver känna till och ta ställning till vad som gäller för din egen del och hur du vill ha det: Om din avtalspensionsplan i sin grundutformning innehåller efterlevandepension/familjepension behöver du verkligen fler efterlevandeskydd? I kollektivavtalet ligger ju också en tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som ger ersättning till din familj om du skulle avlida i yrkesverksam ålder. Om efterlevandepension/familjepension inte ingår i din avtalspensionsplans grundutformning räcker Tjänstegrupplivförsäkringen TGL som efterlevandeskydd för dig eller ska du teckna efterlevandeskydd som tillval till din avtalspension? Det finns inget allmängiltigt facit till frågan om dödsfallsskydd. Du måste själv göra din egen behovsanalys. 76 pensionsboken

13 Vad händer med avtalspensionen om du blir långvarigt sjuk Om du blir sjuk, kommer förr eller senare en tid då arbetsgivaren inte längre betalar lön. Tidpunkten beror på hur kollektivavtalet i övrigt ser ut, exempelvis om det finns bestämmelser om kollektivavtalad sjuklön eller inte. Om du inte får lön eftersom du är sjukskriven eller uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning, så finns inget löneunderlag för arbetsgivaren att betala premie på till avtalspensionen. Detta problem har avtalsparterna löst genom en mekanism som kallas premiebefrielse eller avgiftsbefrielse. I korthet går det ut på att en särskild försäkring eller gemensamma kollektiva medel betalar in motsvarande belopp till din avtalspension. Syftet är att du inte ska förlora pensionsrätt eller åtminstone inte alltför mycket pensionsrätt om du blir långvarigt sjuk. Reglerna för när premie-/avgiftsbefrielse träder in varierar kraftigt mellan avtalsområdena. I vissa fall inträffar det redan efter 14 dagars sjukdom. Andra pensionsplaner börjar kompensera först efter 90 dagars sjukdom, medan åter andra betalar pensionspremie först om du beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning ( blir förtidspensionerad ). För nyblivna föräldrar I två av pensionsplanerna, ITP och Avtalspension SAF-LO, finns premiebefrielse även vid föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption. Det betyder att man fortsätter att tjäna in avtalspensionsrätt trots att man är hemma med nyfött barn. Den längsta tiden är 13 månader.... du byter avtalsområde De flesta av oss kommer att byta arbete flera gånger under livet. En ny anställning kan också betyda att du byter avtalsområde. Allteftersom offentliga verksamheter privatiseras, händer det också att AVTALSPENSION 77

14 anställningen och arbetsuppgifterna är oförändrade men avtalsområdet blir ett annat. När du byter avtalsområde så kommer du också in i en ny uppsättning avtalsförsäkringar och en ny avtalspensionsplan. Den tidigare intjänade pensionsrätten fryses och blir det som med försäkringsterminologi kallas fribrev. Det betyder att pensionsrätten finns kvar men att kontot inte är aktivt längre eftersom det inte fylls på med några nya pengar. I fondförsäkring är det fondernas värdeutveckling som styr vad som händer med sparkapitalet. Du kan själv byta fonder precis som tidigare ditt eget ansvar finns kvar. I traditionell pensionsförsäkring och i de avtalspensioner eller avtalspensionsdelar som inte är valbara, finns pengarna eller den till pengar översatta pensionsrätten kvar och växer med garanterad ränta eller värdesäkras, det vill säga räknas upp, på det sätt som står i avtalet.... du blir arbetslös Det finns ofta så kallade efterskyddsregler som gör att du omfattas av ditt tidigare avtalsområdes försäkringar en tid efter det att du blivit arbetslös. Den här efterskyddstidens längd varierar. När det gäller avtalspensionen brukar ditt intjänande av pensionsrätt dock upphöra direkt. Men själva pensionsrätten försvinner ingenstans. Det som du har tjänat in finns kvar och om du har placerat pengarna i en fondförsäkring är det fortfarande ditt ansvar att administrera din försäkring genom att se över dina placeringar då och då. 78 pensionsboken

15 Avtalspension på fortsättningsnivå På nybörjarnivån gick vi igenom några av de egenskaper som är gemensamma för kollektivavtalade pensionsplaner. Här på fortsättningsnivån ska vi titta närmare på de olika avtalspensionerna, utifrån det innehåll och de egenskaper som de har. Vi börjar dock med den fråga som alla som studerar avtalspensioner förr eller senare ställer sig varför måste de vara så olika när syftet ändå är detsamma? Efter det avsnittet följer en snabb begreppsutredning som du behöver ha med dig innan det är dags att göra en djupdykning i själva avtalspensionsplanernas innehåll. Varför så lika och ändå så olika? Avtalspensionsplanerna har samma syfte: Komplettera den allmänna pensionen genom att avsätta en del av löne-/vinstutrymmet till ålderspension. Avtalspensionen tjänas in i anställningen och på ett sådant sätt att pensionsrätten återspeglar lönen. Givet detta faktum, som är gemensamt för alla avtalspensioner varför måste det vara så stora skillnader mellan pensionsplanernas villkor? Varför alla dessa detaljer som är så jobbiga att lära sig? Svaret är att pensionsplanerna tillkommit vid olika tidpunkter och med olika syften. Pensionsplanerna är ju resultatet av förhandlingar mellan parter på ett visst avtalsområde, så förhållandena på avtalsområdet har betydelse. I mångt och mycket är det en historisk tradition som avspeglar sig i utformningen. Ett bra exempel på detta är att många av pensionsplanerna är paketlösningar där mer än pension ingår, medan man på andra avtalsområden skiljer på pension och sjukförsäkring. Vissa utvecklingstendenser inför framtiden är dock likartade, till exempel att mer och mer självbestämmande och därmed ansvar läggs på de försäkrade allteftersom pensionsplanerna förnyas helt eller delvis. Avtalsparterna på de olika avtalsområdena inspireras av varandras avtalspensionsplaner och nya förhandlingsresultat men helt lika lär de kollektivavtalade pensionsplanerna knappast någonsin bli. Varje AVTALSPENSION 79

16 pensionsplan har en historia och det finns, som sagt, områdesspecifika hänsyn att ta. Dessutom finns det ett helt naturligt inslag av lärande i utvecklingen. När ett avtalsområdes nya villkor är klara, kan de andra i sina kommande förhandlingar bygga på erfarenheterna och försöka skapa något ännu bättre. Repetera och förtydliga! Premien/avgiften som arbetsgivaren betalar in till din avtalspension är en del av löneutrymmet men avsätts utöver din lön. I en del pensionsinformation står det att avtalspensionen är ett visst antal procent av eller på din lön. Det är ett mindre bra sätt att uttrycka saken på, eftersom det kan få någon att tro att arbetsgivaren drar bort någonting från lönen. Så är ju inte fallet. Ett mer korrekt sätt att beskriva det är att premien till avtalspensionen är ett belopp som motsvarar ett visst antal procent av din lön. Hur stor blir pensionen? Rubrikens fråga är intressant, eller hur? Tyvärr finns det inget enkelt svar på den frågan. Ibland vet man, ibland inte, bland annat beroende på hur det aktuella pensionssystemet är utformat. Därmed kommer vi in på begreppen förmånsbestämd respektive premiebestämd. Dessa begrepp är så grundläggande att det inte är meningsfullt att börja titta på andra detaljer i avtalspensionsplanerna förrän du lärt dig vad de innehåller. Förmånsbestämd Förenklat kan man förklara ett förmånsbestämt pensionssystem på följande sätt: Du vet på ett ungefär hur mycket du kommer att få ut i pension men inte hur mycket det kommer att kosta i form av skatter eller avgifter eller premier. Historiskt var både den allmänna pensionen och avtalspensionsplanerna förmånsbestämda. Fortfarande innehåller flera av avtalspensionerna förmånsbestämda delar. Det är exempelvis på förhand bestämt att pensionen är ett visst antal procent av den genomsnitt- 80 pensionsboken

17 liga lönen under ett visst antal sista år före pensioneringen. I ett sådant system eller del av pensionsplanen kan man till slut när man känner till slutlönen översätta pensionslöftet i pensionskronor per månad. Så kan det se ut Pensionslöftet i förmånsbestämd pension kan se ut så här: På inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp får du procent på de delar av slutlönen som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 27,5-32,5 procent på delar som ligger mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Pensionsplanerna är olika! Så nivåerna skiljer sig också åt, ibland för alla och ibland dras en gräns mellan yngre och äldre. Också begreppet slutlön räknas ut på olika sätt. Generellt kan man säga att slutlönen inte exakt är det sista årets lön, utan ett genomsnitt av ett visst antal år i slutet av arbetslivet. Om du lämnar avtalsområdet före pensioneringen, till exempel om du byter jobb, så blir beräkningarna annorlunda. Kostnaderna för ett förmånsbestämt system är däremot svårförutsägbara. Osäkerhetsfaktorerna är flera: Hur blir reallöneutvecklingen för varje enskild anställd fram till pension? Hur utvecklas verksamheten och därmed ekonomin i företaget, kommunen eller landet? Hur ser åldersstrukturen i företaget eller kommunen eller landet ut? Under hur lång tid kommer pensionen i genomsnitt att betalas ut? Strävan efter att kunna överblicka kostnaderna på lång sikt har lett till att allt färre pensioner är förmånsbestämda. I det nya allmänna ålderspensionssystemet är bara garantipensionsdelen ett rent förmånsbestämt system. Övriga delar, det vill säga inkomstpensionen och premiepensionen är premiebestämda. På avtalspensionssidan omförhandlas pensionsplanerna successivt och en klar trend är att förmånsbestämda delar minskar till förmån för premie-/avgiftsbestämd pension. AVTALSPENSION 81

18 Skillnaden i ett nötskal I ett förmånsbestämt system vet man vad man får men inte hur mycket det kostar. I ett premiebestämt system vet man vad det kostar men inte hur mycket man får. Premiebestämd/avgiftsbestämd Premiebestämd och avgiftsbestämd är två ord för samma sak. I denna bok använder vi ordet premiebestämd, men du behöver känna till båda orden om din pensionsplan använder det andra. På samma förenklade sätt som nyss, kan man beskriva ett premiebestämt pensionssystem som ett system där du vet hur mycket du eller arbetsgivaren, i avtalspensionsfallet måste betala men där pensionens storlek framför allt beror på andra faktorer. Det gäller hur länge premien betalas, hur stor den är, hur god avkastningen är och hur höga förvaltningsavgifterna är. I ett premiebestämt system är det i första hand du själv som försäkrad som står risken. Ett annat sätt att uttrycka det är att du har ett eget ansvar för att de pengar som avsätts till din pension tillväxer på ett bra sätt. Det kan finnas en avkastningsgaranti, som i traditionell pensionsförsäkring, men i övrigt gäller principen att pensionen får bli vad den blir. Fördelen i ett premiebestämt system för den som betalar premien är kostnadskontrollen. I avtalspensionssammanhang är det arbetsgivaren som i ett premiebestämt system enkelt kan räkna ut hur mycket som behöver avsättas till de anställdas pensioner. Alla delar i det nuvarande allmänna pensionssystemet utom garantipensionen är premiebestämda. Och i avtalspensionsplanerna blir allt fler delar premiebestämda. Vissa pensionsplaner, till exempel Avtalspension SAF-LO, är i sin helhet premiebestämda. Privata pensionsförsäkringar är alla premiebestämda. 82 pensionsboken

19 Avtalspensionsplanernas innehåll Huvudsyftet med en avtalspensionsplan är att säkerställa att de anställda tjänar in en kompletterande ålderspension, men pensionsplanen kan också innehålla andra delar. Dessutom kan ålderspensionen vara uppdelad i flera delar, till exempel beroende på hur mycket du tjänar. I detta avsnitt får du en översiktlig sammanfattning över innehållet i de olika paketen. Sedan går vi vidare och ser närmare på ålderspensionsdelarna. Två parallella varianter av ITP Som du ser i tabellen på nästa sida, finns det två rader som handlar om ITP. Det beror på att det sedan 2007 finns två avdelningar i ITP-avtalet. Huvudregeln är att nya ITP som kallas ITP1 gäller om du är född 1979 eller senare och ITP2 gäller för födda före Företag som är nytillkomna på avtalsområdet kan dock välja fritt om de vill följa åldersreglerna eller ansluta alla anställda till ITP1. AVTALSPENSION 83

20

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor

Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor Många medlemmar inom kommunal sektor har fått erbjudanden om att teckna alternativa pensionslösningar. Lösningarna kan se olika ut, men är oftast

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare v 3 Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare avtal24 erbjuder Juridisk rådgivning och avtalsskrivning via telefon och internet Fasta priser på alla avtal 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt av alla

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Din framtida pension Statligt anställda har fått ett nytt pensionsavtal! Den 1 februari 2002 blev ett nytt pensionsavtal för statligt

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele P E N S I O N S F A K T A ITP-Tele ITP-Tele Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-Tele hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A ITP-S

P E N S I O N S F A K T A ITP-S P E N S I O N S F A K T A ITP-S ITP-S B roschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer