Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare"

Transkript

1 Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera... 9 Konteringsfliken Konteringsrader Cirkulationsfliken Ändra faktura Signering/betalattest

3 Inledning För att kunna betalattestera och signera en faktura måste den vara attesterad och för att kunna attestera en faktura måste den vara konterad (konto och projekt). Behörigheten att attestera fakturor innebär ett intygande att varan är mottagen/tjänsten utförd och att utgiften ligger inom ramen för universitetets verksamhet. Då attesträtten sammanfaller med projektansvar innebär attest dessutom ett intygande att projektet får belastas. Som en viktig del av prefektens ekonomiska ansvar ingår att fatta beslut om utbetalning och beslut som föranleder framtida utbetalningar. Behörigheten att betalattestera och signera fakturor innebär ett ansvar för att utgiften ligger inom ramen för universitetets verksamhet, att utgiften ryms inom ramen för institutionens resurser samt att medlen används enligt gällande regler. Rätten att betalattestera och signera kan delegeras. Att ha behörighet att betalattestera och signera fakturor innebär samma ansvar som ligger i rätten att teckna utbetalnings- /bokföringsorder. Inloggning Starta webbläsaren och skriv in portaladressen (URL) i adressfältet. Har du sparat adressen som ett bokmärke går det lika bra att använda den möjligheten. Du måste alltid logga in för att använda portalen. Nedanstående inloggningsfönster visas. 3

4 Fältbeskrivning: Användare Lösenord Enhet Användarens ID i Raindance. Användarens lösenord i Raindance. OBS! LÄMNAS BLANKT Knappar i fönstret: OK Klicka på OK för att logga på till Raindanceportalen. Skriv in det användarnamn och lösenord du har i Raindance. Klicka sedan på OK. Om portalen accepterar inloggningen visas din inkorg. Har lösenordet blivit för gammalt kommer portalen att automatiskt be dig om ett nytt. Ändra lösenord Gör på följande vis när du manuellt vill byta lösenord: 1. Välj Min inkorg -> i menyn. 2. Portalen öppnar funktionssidan Min inkorg. Klicka på knappen Mina inställningar. När sidan öppnas klicka på fliken Allmänt. 3. Mata in det tidigare lösenordet i fältet Gammalt lösenord. 4. Skriv in det nya lösenordet i nästa fält. Bekräfta det nya lösenordet genom att även skriva in det i det tredje fältet. Klicka sedan på Spara. 4

5 5

6 Min inkorg Första sidan man kommer till efter inloggningen är alltid Min inkorg (se bild nedan). I inkorgen hamnar fakturor, externa och interna, bokföringsordrar kort sagt: allt som sänts till dig för kontering/attest eller betalattest. Materialet är uppdelat i kategorier t.ex. Fakturor och Bokföringsorder för att det ska bli lättare att hitta. Det finns en flik för varje kategori, och rubriken innehåller även en siffra som anger antalet dokument under fliken. Står det 0 behöver du alltså inte aktivera fliken. Antalet räknas ned i takt med att du bearbetar och cirkulerar vidare i materialet. Varje rad motsvarar ett dokument. Fönstret Min inkorg kan också nås via Min inkorg i verktygsraden. Via Inkorgen konterar/attesterar eller betalattesterar du dina dokument genom att markera ett dokument och klicka på kommandot Kontera/Attestera, eller dubbelklicka på fakturaraden. Som bilden ovan visar finns det minst tre knappar i inkorgens nedre högra hörn. Mina inställningar: Här ställer du in hur inkorgen ska hantera material när du är frånvarande och om du ska få e-brev när något hamnar i inkorgen. Se avsnittet Brevlådehantering. Signering: Av säkerhetsskäl måste du signera betalattesterade dokument för att de ska skickas vidare. Glömmer du detta, eller låter bli, ligger dokumenten kvar i inkorgen till nästa inloggning. Kontera/Attestera: För att kontera eller attestera ett dokument, markerar du en rad i listan och klickar sedan på knappen. (Alternativt dubbelklickar du på raden.) Dokumentet öppnas. 6

7 Mina inställningar När man klickar på knappen Mina inställningar kommer du till en bild med ditt eget namn. Bilden består av två flikar. Fliken Inkorgen öppnar nedanstående dialogruta. Fältbeskrivning: Status E-post Låter dig styra om inkorgen ska vara öppen eller stängd. Växlar värdet och klicka Spara ändras inställningen omedelbart. Portalen kan skicka ett meddelande så snart det hamnar något i inkorgen. Här anger du om det ska sändas meddelande: alltid intervall ingen varje gång det kommer något med regelbundna mellanrum, så länge korgen innehåller något skicka aldrig meddelanden. 7

8 Eskalera till Chef Frånvaro Hänvisning Hänvisning vid frånvaro Din närmaste chef, eller den person material ska hänvisas till när det blivit liggande i inkorgen en viss tid (eskalering). Väljs från lista via förstoringsglaset. Mata in vilka datum du vill att inkorgen ska vara stängd, kopplas till hänvisning. Detaljerad styrning av dokumenttyp kan väljas. Den kollega du vill att material hänvisas till då inkorgen är stängd. Väljs från lista via förstoringsglaset. Kopplas till de datum du har angett i frånvarodelen. Fliken Allmänt: Språk Lösenord Det språk du vill att knappar, ledtexter och menyer presenteras på. Här kan du byta/ändra ditt lösenord. Knappar i bilderna: Flytta Tillbaka Spara Ny När du klickar på knappen flyttas befintligt material över till den person du angivit i Hänvisning. Stäng dialogrutan utan att ändra något. Spara de ändringar som gjorts och stäng dialogrutan. Registrera nya uppgifter. 8

9 Kontera/Attestera Kontera/attestera-funktionen kommer du till på olika sätt: Vid inloggning kommer du direkt till Min inkorg eller genom att klicka Min inkorg i verktygsmenyn Listan innehåller en rad per dokument. För fakturor visas uppgift om fakturanummer, leverantör, belopp, valuta, hur många dagar fakturan legat i inkorgen, och hur många dagar det är kvar till fakturan förfaller. Varje dokumenttyp samlas i egna flikar. Du väljer vilket dokument du vill bearbeta genom att antingen markera raden och klicka på knappen Kontera/Attestera, eller genom att dubbelklicka på raden. Fältbeskrivning: Fakturanummer Fakturanummer fakturan fått vid registrering. Leverantör Belopp Valuta Väntat Förfaller Leverantörens namn. Fakturabelopp inklusive moms. Fakturans valuta Antal dagar fakturan väntat på behandling i inkorgen. Antal dagar kvar till förfallodag. 9

10 Meddelande Brådskande Meddelande till inkorgens ägare som skrivs in på meddelanderaden vid cirkulation av fakturan. Extra information om brådskande faktura. Knappar i fönstret: Kontera/Attestera Mina inställningar (Signera) Om en faktura eller annat dokument är markerat i inkorgen öppnas det tillsammans med konteringsdialogen. Om inget är markerat i inkorgen öppnas det första dokumentet tillsammans med konteringsdialogen. Går till Inkorgshantering för min användare. Godkännande av de betalattester du gjort på fakturorna. (Beroende på behörighet) När du väljer att Kontera/Attestera en leverantörsfaktura får du upp den inskannade fakturan med konteringsdialogen under. De viktigaste registrerade uppgifterna visas bredvid i gråa rutor för att du enkelt ska kunna förvissa dig om att det är rätt faktura du konterar eller attesterar. 10

11 Konteringsfliken Konteringsdialogen består av ett verifikationshuvud och konteringsrader. Fältbeskrivning: Ver.dat Nr Text Att kontera Att Bet Verfikationsdatum i ekonomistyrningen. Dagens datum som förslag när du klickar på skapa verifikation. Kan ändras. Verifikationsnummer på slutkonteringen i ekonomistyrningen. Leverantörens namn och fakturanummer som Raindance tilldelat. Belopp att kontera på verifikationen. Beloppet uppdateras efter varje konterad rad. Mottagningsattest/godkänd prestation. Betalattest, slutattest. Knappar i fönstret Historik Eskalera Nästa faktura Kontera rad Öppnar funktionen Historik som visar dokumentets historik. Skickar fakturan vidare till chef eller fakturacentralen. Går vidare till nästa faktura i inkorgen. Sparar den rad du konterat och gör kontroller mot ekonomistyrningens regler. Tillbaka Hoppar tillbaka till inkorgens översiktsbild. 11

12 Ikoner i bilden 1 Klistra in den färdiga konteringen från Excel. 2 Exportera konteringssträngen till Excel för ifyllnad. 3 Visa kontering för tidigare fakturor. Klickar du på ikonen visas de fakturor som du tidigare konterat, klickar du på den blå pilen kan du se detaljerna för kontering. 4 Skriv ett meddelande till fakturan. 5 Bifoga ett dokument till fakturan. Formatet på dokumentet bör vara en PDF-fil. Undvik att bifoga Excel- och Worddokument. 6 Visa alternativ fakturalayout. Visar all information som skickats i filen för svefakturan. Kan vara bra om du saknar uppgifter i standard PDF dokument som visas. 7 Skicka e-post till attestant. 12

13 Konteringsrader Rubriken för verifikationsraderna visar hur de är uppbyggda. Raden börjar med attestbegrepp och radtyp på verifikationstypen. Därefter visas rubriken för de konteringsbegrepp som raden innehåller samt de belopp som ska registreras. Slutligen visas radtext på verifikationstypen. Förvald radtyp på ny rad är raden Kostnad. Vid konteringen kan du söka efter objekt med hjälp av kodguiden. Genom att klicka på rubriken till den objekttyp du ska kontera på får du upp en lista på befintliga objekt. Välj ett av objekten genom att markera det och klicka på OK. För att förenkla sökningen kan du använda dig av Personliga favoriter.(kontrollera med din administratör om du/ni kan lägga till Personliga favoriter). Kodguiden kan också öppnas med hjälp av tangentkombinationen ALT+Q. När ett fält är ifyllt flyttas markören automatiskt till nästa öppna fält. Du kan också flytta dig till önskat fält med tabtangenten. För att flytta dig bakåt används SHIFT+TAB. Om kontering ska göras på mer än en rad kan värdet i fältet ovanför kopieras genom tangentkombinationen ALT+C. Ikonen (i) som finns till höger om rubriken för Radtyp är en funktion för att visa en förklaring till koderna på en konteringsrad. Klicka på ikonen och ett fönster med förklaringar till koderna på den markerade raden öppnas. Mer information finns i avsnittet Visa kodförklaring. När du konterat klart raden sparar du konteringen genom att trycka på Returtangenten eller klicka på Kontera rad. Konterad rad går att ändra under förutsättning att raden inte är attesterad (attest/betalattest). Om raden är såväl konterad som attesterad måste raden avattesteras innan konteringen kan ändras. Avattest och ändring utförs av den som attesterat raden. Du avattesterar en rad genom att markera raden och klicka på länken med din signatur eller kortnamn. Observera att länken visas endast för de attester som du är behörig att avattestera. Om du avbryter registreringen sparas registrerade rader genom att trycka på Returtangenten. Befintlig rad som du inte sparat stryks. Du stryker en konterad rad genom att klicka på ikonen med Soptunnan som finns framför varje konterad rad. Det är inte möjligt att stryka en attesterad rad. Du kan välja att attestera/betalattestera alla rader på en gång eller rad för rad. Väljer du att attestera/betalattestera alla rader på fakturan klickar du på ikonen till höger om attestrubriken. För att attestera en enskild rad klickar du istället på attestikonen på den rad som du önskar att attestera. Ikonen visas endast då du har behörighet att utföra viss funktion. Finns det rader som du ej är behörig att attestera/betalattestera får du ett meddelande om detta. Faktura godkänns genom att den betalattesteras. För att fakturan ska definitivsättas och överföras till Raindance måste betalattesten verifieras med lösenord (signeras). Se även under rubriken Signering. Vid attest/betalattest utförs kontroll av attestregler mot Attestregistret i RP. Vill du fortsätta att kontera/attestera eller betalattestera/signera nästa faktura i din inkorg klickar du på Nästa faktura. Klickar du på Tillbaka kommer du tillbaka till din inkorg. 13

14 Cirkulationsfliken Cirkulationen är en funktion för att tala om vilken väg ett dokument ska gå efter att den blivit registrerad. Normalt är det en cirkulationsmall (referenskod fältet) som är kopplad till dokumentet och då görs inga ändringar i denna flik. Du kan dock manuellt koppla en lista över vilken eller vilka användare som dokumentet ska skickas till samt eventuellt meddelande som talar om vad som ska utföras. En eller flera användare kan anges. Det går att ta bort och lägga till användare i listan. Dokumentet sänds till de olika användarna i cirkulationslistan som ska kontera och/eller attestera. Dokumentet hamnar i inkorgen hos de användare den cirkulerats till. Om användarna har valt att få e-post kommer de att meddelas om att de har fått ett dokument i sin inkorg. När de går in i inkorgen ser de den text som kan anges i kolumnen Meddelande till mottagaren. Fältbeskrivning: Ordning Användare Namn Meddelande Status Här anges cirkulationsordning om man har valt seriell cirkulation. (den vanligaste typen av cirkulation) Användarens signatur Användarens namn. Meddelanderad för att skriva meddelande till respektive användare (inkorg). Visar dokumentets status i inkorgen. Knappar i fönstret Soptunnan Förstoringsglaset Dropdown Bråttom Stryker raden. Öppnar sökfönster för användare. Alla användare visas. Om urval önskas så kan du ställa markören i Användare fältet eller Namn fältet och använd knappkombinationen ALT+Q. Här kan du välja om du vill ha seriell eller parallell cirkulation. Med bråttom-ikonen markerar du om det är bråttom med dokumentet. Skickar ett e-postmeddelande till berörd användare. 14

15 Mall Tillbaka Öppnar sökfönster för cirkulationsmallar. Tillbaka till föregående sida. Du lägger till mottagare på cirkulationslistan genom att klicka på sökikonen på raden. En lista med samtliga användare som har brevlådor visas och du kan välja en av användarna. Det går även att direkt ange en signatur eller ett kortnamn i fältet Användare och trycka Enter, då hämtas namnet upp och raden sparas. Urval i listan kan göras genom att ange delar av det namn man söker i kombination med * och använda tangentkombinationen ALT+Q. Om det endast finns en förekomst kommer denna direkt att hämtas upp annars visas söklistan med önskat urval. När grupper används kommer söklistan att först visa den grupp som du tillhör men du har möjlighet att cirkulera till användare i andra grupper genom att välja grupp i rullgardinsmenyn. Eventuellt meddelande skriver du in på meddelanderaden. Meddelandet följer med till användarens inkorg tillsammans med dokumentet. Har du valt seriell cirkulation kan du även ange cirkulationsordning i fältet ordning, sätter du ingen ordning får raden den aktuella nivån automatiskt. Om du vill ändra i en rad markerar du raden, gör dina ändringar och trycker Enter så sparas ändringarna du gjorde. Du tar bort en rad genom att klicka på ikonen längst till vänster, soptunnan. Raden tas då bort från listan. Om dokumentet behöver snabb behandling, t ex för att tiden till förfallodatum är kort, kan du, genom att klicka på ikonen bråttom, skicka ett e-postmeddelande till de användare som finns angivna på cirkulationslistan. När du registrerat vilka användare dokumentet ska cirkuleras till lämnar du bara Cirkulationslistan. Cirkulationslistan är sparad och dokumentet skickas till de brevlådor du angivit. Viktigt! Om du är ensam på cirkulationslistan och utför en händelse som normalt klarmarkerar dig kommer du fortfarande att ligga som På cirkulation eftersom cirkulationslistan inte får vara tom när dokumentet inte är definitivt. När du har gjort din uppgift på dokumentet och lagt till användaren som skall hantera dokumentet härnäst måste du stryka dig själv från listan. För att slippa detta förfarande måste cirkulationslistan uppdateras (Tryck retur) innan du utför din händelse på dokumentet. 15

16 Ändra faktura Ändra faktura kommer du enklast till via Min inkorg, kontera attestera och knappen Ändra faktura. Du kan också gå via menyvalet Fakturor -> Sök -> Leverantörsfaktura. I Ändra faktura har du möjlighet att makulera, cirkulera, kontera och attestera fakturan. Du kan ändra en faktura som har statusen Prel och det är tillåtet att ändra alla uppgifter förutom leverantör, reskontraposttyp och valutakod. Ändringar av fakturor kan förekomma i följande fall: 1. Leasing av bilar, avvikande momsregler. 2. Representation, avvikande momsregler. 3. Ändring av förfallodatum (normalt 30 dagar från fakturadatum) Fältbeskrivning: Fakturatyp Buntnr Leverantör Belopp Moms Den fakturatyp som fakturan registreras på. Ej ändringsbart Löpnummer på inskannad bunt. Numret kan användas vid återsökning av fakturor. Leverantörens ID eller sökbegrepp. Belopp inklusive moms. Momsbelopp på fakturan. 16

17 OCR-nr Levmed OCR-nummer från fakturan. OCR-nummer kan inte förekomma samtidigt som fältet Levmeddelande. Betalningsmeddelande till leverantören, t ex fakturanummer. Betalningsmeddelande kan inte förekomma samtidigt som fältet OCR-nummer. Extra leverantörsmeddelande. Du kan registrera 5 rader a 35 tecken. (beroende på betalningssätt kan avvikelser förekomma) Fakturadat Fakturadatumhämtas från leverantörsfakturan och tolkas. Förfallodat Förfallodag hämtas från betalningsvillkoret på leverantören. Du kan även registrera förfallodag manuellt. Slutkonter- Ingsdatum Slutkonteringsdatum.Sätts när verifikationen skapas för slutkontering. Valutakoder Fakturans valuta, hämtas från Leverantören. Obligatoriskt om inte hemvaluta. Momskoder Momskod, hämtas från Leverantören. Momskoden är obligatorisk om momsbelopp anges. Övriga uppg Tabeller från fakturatypen, hämtas från leverantören. Ikoner i fönstret: Meddelande Länk till en funktion där du kan skriva anteckningar till fakturan. Kopplade Dokument Länk till funktion där du kan koppla dokument till fakturan Knappar i fönstret: Makulera Makulerar fakturan helt. Du kan inte registrera om samma faktura igen. Historik Visar samtliga händelser för fakturan. Mer information om historik finns i kapitlet Historik. Tillbaka Avbryter registreringen och går tillbaka till översikten över inskannade buntar. Spara Sparar de ändringar du gjort på fakturan. 17

18 Innan bilden slutligen godkänns kan samtliga fält ändras utom Leverantör samt valutakod. För att söka tabellkoder sätter du markören i önskat fält och använder tangentkombinationen ALT+Q eller klicka på sökikonen. Då får du upp en lista där samtliga koder för valt fält listas och du kan där välja en av koderna och klicka på OK. För att makulera fakturan helt klickar du på makulera. Då makuleras både dina registreringar och den inskannade bilden. OBS! Tag kontakt med din samordnare innan makulering. Orsak till makuleringen ska alltid anges i anteckningsrutan. Om du vill se vilka händelser som utförts på fakturan klickar du på Historik. I ett nytt fönster kan du se när händelserna inträffat och vem som utfört dem. När du klickar på ikonen Dokument kommer du till ett fönster där du kan koppla ett valfritt dokument till fakturan. (Som dokumentformat rekommenderas PDF-filer). När du klickar på ikonen Meddelande kommer du till ett fönster där du kan skriva in fria anteckningar och meddelanden som du vill att ska följa med fakturan. Vill du cirkulera fakturan till annan inkorg klickar du på fliken Cirkulation eller använder tangentkombinationen ALT+2. Du kommer då till cirkulationslistan för aktuell faktura och anger vem fakturan ska cirkuleras till. Mer information om Cirkulering finns i avsnittet Cirkulationsfliken. För att återvända till konteringsdialogen klickar du på fliken Kontering eller använder tangentkombinationen ALT+1. Genom att klicka på ikonen för Meddelandekan du registrera ett meddelande till dokumentet. Ikonen är röd om något meddelande är registrerat Genom att klicka på ikonen för Bifoga dokumentkan du bifoga valfria dokument till aktuellt dokument. Ikonen är röd om det finns dokument bifogade. 18

19 Signering/betalattest När du Betalattesterat dina fakturor måste du bekräfta attesteringarna genom att godkänna dem ännu en gång. Attesteringarna betraktas som preliminära när du attesterar fakturorna och blir definitiva först vid godkännande med lösenord i fönstret Signering av attester. Observera att det endast är Betalattesten (Bet) som ska godkännas med lösenord. Fönstret Signering av attester når du antingen genom att klicka på Signering i din inkorg eller om du slutattesterat sista fakturan i din inkorg och klickar på Nästa faktura. Då hamnar du automatiskt i fönstret för signering av Betalattester. Fältbeskrivning: Faktura Namn D.typ Konteringsbelopp Debet - Kredit Valuta Fakturanummer i Raindance Reskontra. Leverantörens namn. Dokumenttyp, Lev, leverantörsfaktura. Fakturans belopp, inkl moms. Debet kredit attesterat belopp. Fakturans valuta. 19

20 Knappar i fönstret: Tillbaka OK Avbryter och går tillbaka till din inkorg. Startar kontroll av att angivet lösenord är korrekt. I fönstret visas de dokument som du attesterat någon rad på och som ska bekräftas. Har du betalattesterat olika typer av dokument, en faktura och en bokföringsorder, visas de i separata listor. För att bekräfta gjorda attesteringar fyller du i ditt lösenord i fältet för lösenord och klickar på OK. Kontroll sker då om lösenordet är korrekt. Är lösenordet korrekt stryks dokumenten ur din inkorg. Försöker du bekräfta med ett felaktigt lösenord får du ett felmeddelande. Om alla rader på fakturorna är konterade och attesterade definitivsätts fakturan, tas ur cirkulation och stryks ur inkorg. Fakturan är nu klar för betalning. 20

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Så här attesterar och utanordnar du

Så här attesterar och utanordnar du 1 2013-10-31 Så här attesterar och utanordnar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll 1. Attestering av beställning 3 2. Scenario 1 Beställaren

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator. Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer