ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov för räkenskapsåret 2010 Ordinarie föreningstämma avhålls den 7 april 2011

2 ,ML,.10 M~ le ~ 1(8) för räkenskaps- Styrelsen för Brf Rimfrosten 5 får härmed avge årsredovisning året 2010, vilket är föreningens nittonde verksamhetsår. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning Föreningens fastighet Föreningen bildades 1992, bostadshuset är byggt Lägenheterna var till en början hyresrätter för att senare ombildas till en andelsförening och sedermera en bostadsrättsförening. Tomten huset är belägen på upplåts med tomträtt. Föreningens fastighet består av ett bostadshus med 24 bostadsrätter, 3 garage samt en lokal. Lägenhetsfördelning 3 st 5 rum och kök 21 st 3 rum och kök Total bostadsyta ca 2096 kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansas Adeförsäkring. Fastighetens tekniska status Enligt föreningens stadgar skall avsättning till underhållsplan ske årsvis med kronor 36000:-. Styrelsen föreslår i denna årsredovisning stämman att besluta om denna avsättning. Fastigheten har kabel-tv via Com Hem AB. Alla lägenheter har uttag för bredbandsuppkoppling via Com Hem AB. Fastighetsförvaltning Föreningen anlitar ADB fastighetsförvaltning. En fastighetsskötare kommer till huset en gång per vecka. Avtalet med ADB har sagts upp efter att förhandlingar med ny fastighetsförvaltare påbörjats. Föreningens ekonomi Fasti ghetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Låneinstitut Låneskuld Ränta % Amorteras/år Swedbank Hyp ,763(1,433) O Swedbank Hyp ,763(1,433) O Swedbank Hyp ,763(1,433) O TOT ALT Placering till Rörligt Rörligt Rörligt

3 Brf Rimfrosten S 2(8) Årsavgifter Den nuvarande genomsnittliga årsavgiften är 471 kr/kvm. Årsavgiften höjdes from 1 januari 2007 med 4%. Tidigare avgiftshöjning var år Inför kommande föreningsstämma arbetar styrelsen med nu budget och kommer att föreslå kommande avgiftsökning. Fasti ghetsskatt Fastighetsskatten baseras från år 2008 enligt ny skattelagsreform. Kommunal fastighetsavgift tas nu ut med kronor (1 272) per lägenhet och år. Dock får detta belopp ej överstiga 0,4% av gällande taxeringsvärde från år Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Ingarö Kontorstjänst kronor 36 97S (36 IOS) inkl. moms, per år. AB till en kostnad av Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 36 (3S)medlemmar (24 lägenheter). Samtliga bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. Under året har 3 st (Sst) överlåtelser skett. Inga (O) andrahandsuthyrningar har beviljats under året. Ett (1) garage har under året bytt hyresgäst. Verksamheter under åren som gått 1994 Ny undercentral 1994 Stigare el, byte 1997 Stambyte va 2000 Källargångar omgjutning golv 2001 Tvättstuga ny 2002 Yttertak nytt 2003 Källargångar, översyn el S Renovering av fasader och balkonger Diverse målningsarbeten Träd har fällts o buskar har ansats. Ny piskställning inköpt samt elkabelarbeten i varje port för att justera portarnas låsmekanism. Gemensam kompost med närtilliggande fastigheten har inköpts. Slutbesiktning av fasadrenoveringen har skett utan anmärkningar av medlemmarna. Energibesiktningar AB utförde och godkände energibesiktningen och även OVK besikning utfördes och godkändes Medeltemperaturen i elemnten höjdes med två grader pga sträng vinter Inventering av sprickor i fastigheten har påbörjats. Avsikten är att ta hit/handla upp en extern besiktningsman. Häckklippning är upphandlad av Gräve Nicklasson. Det ska utföras 2 ggr per år - efter blomning och senare på hösten. Flera träd har fällts och ekarna har ansats på baksidan. I Undercentralen var underhållet eftersatt och vi har bytt såväl expansionskärl som pump. Fläkten i tvättstugan gav upp efter 10 års användning, den har ersatts med en ny fläkt. Enligt ny lag så är alla dörrar nu uppmärkta med nytt lägenhetsnummer S-26

4 Styrelsen har - hållit 6(2) protokollförda möten, - gett ut 5 (3) informationsblad till föreningens medlemmar - samordnat två städdagar - arbetat med föreningens underhållsplan för att göra den användbar i vårt styrelsearbete. - beställt utsättning av föreningens tomthörn från Stadsbyggnadskontoret. - lokalen mot baksidan,avsedd som en gemensam lokal för föreningens medlemmar, är åter öppnad. - skyddsrummet i 15 som under ett par år hyrdes ut och användes som Gym är idag tom. - styrelsen har enats om att ej godkänna uppsättning av markiser på fasaden Verksamhet under det kommande året Översyn skall göras vad gäller långsiktig underhållsplan Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning. Ebba Sjödahl Andreas Pettersson Mattis Lindberg Ingrid Edlund Monica McDonald Britta Lewander ordförande sekreterare ledamot ~mot~ ~t suppleant valdes för två år valdes för två år valdes för två år vald för år 2009 och 2010 valdes för två år valdes för ett år Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsearvode är utbetalt under året. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa Adeförsäkring. Revisorer Av föreningen valda interna revisorer Gert Palm, Milton Söderqvist (suppleant). Valberedning Till valberedning valdes Lena Nyberg och Fredrik Meurling Föreningens stadgar Föreningen har antagit nya stadgar vilka är registrerade på Bolagsverket den 16:e augusti Stadgarna är därmed anpassade efter dagens svenska språk och regelverk för bostadsrättsföreningar. Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 1,61 2,00 Fastighetens belåningsgrad % 59,54 58,51 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde

5 »: Årets resultat Föreningen redovisar detta år ett underskott, vilket i sin helhet kan härledas till en ovanligt kall vinter med extra hög värmekostnad samt en hel eftersatta underhållsarbeten. Resultatdisposition Styrelsen har enligt denna årsredovisning redovisat ett underskott med kronor ,58 för verksamhetsåret 20 l O och föreslår stämman att besluta om att förlusten behandlas enligt: Ansamlad förlust Årets underskott Ansamlad förlust Avsättes till yttre reparationsfonden enl stadgar, ej vid underskott - l , ,58 - l ,16 O Ansamlad förlust balanseras i ny räkning ,16 Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer

6 KM jp le (8) RESULTATRÄKNING NOT Intäkter årsavgifter Garagehyror Lokalhyra Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Underhåll Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Kabel-TV Summa kostnader för fastighetsförvaltning Administrationskostnader Styrelsearvode O Revisionsarvode Arvode för ekonomisk förvaltning Fastighetsskatt Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH AVSÄTTNINGAR Ränteintäkter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar ARETS RESULTAT cs

7 f1l nf\\ t5 le 4f BALANSRÄKNING NOT (8) TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa Skattekonto Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för yttre underhåll Ansamlad förlust Arets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar cs

8 JE BOKSLUTSKOMMENTARER 7(8) Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år anges nedan. Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat nämns nedan. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen geom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Värderingsprinciper Avskrivningar på föreningens byggnad har skett med 0,5% på anskaffningsvärdena Styrelsen anser att planen för avskrivning bör följa den långsiktiga finansieringen motsvarande 0,5%/ål. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. NOTER 1 Fastighetsskötsel Entreprernad Tomträttsavgift Taxebundna kostnader El Fjärrvärme Vatten Renhållning Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Arets fasad renovering O O Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark cs

9 4 Eget kapital 8(8) Inbetalda Yttre repartionsfond insatser Balanserat resultat Arets resultat Eget Kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Arets resultat Utgående saldo ,84 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna räntor Förskottsbetalda hyror och avgifter Upplupna kostnader driftskostnader O Stockholm den ~1. Brf Rimfrosten 5 fjbn~~"~ ~.~~.~~~~ Ebba Sjödahl... y...\ Matlis Lindberg ~;;~7~ O'df"aodeW4k~ M, 'k. ""''"\ Andreas Pettersson Min revisionsberättelse har avgivits 2011~1-.:i:r.. Gert Palm av föreningen vald intern revisor cs

10 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR AR 2010 Undertecknad av årsmötet utsedd revisor för Brt Rimfrosten 5, får härmed avgiva följande revisionsberättelse. Jag har tagit del av föreningens räkenskaper och andra handlingar, som lämnar uppgift om föreningens ekonomi. Räkenskaperna, som siffergranskats av mig, är förda med god ordning och är väl verifierade. Då min granskning ej givit anledning till några anmärkningar, tillstyrker jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år Björkhagen den 24 mars 2011 Gert Palm

11 Om ombud, fullmakt m.m. En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall före stämman lämna en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara ombud? Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. Om en fastighet ägs av två makar/sambo d.v.s bägge har lagfart på fastigheten, föreligger samäganderätt. För att den ene maken ensam skall kunna utöva sin rösträtt vid en föreningsstämma fordras att han har fullmakt från den andre ägaren. En medlem som är juridisk person företrädes av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Fullmakt För:. Medlemmens namn Att vid föreningsstämman den / - 20 föra min talan och utöva min rösträtt. Ort Den / -20. Namnteckning Förening fastighets nr:.

12 Ekonomispråk en liten förklaring till all text Anläggningstillgångar, är föreningens tillgångar som har en långvarig livslängd. Avskrivningar, är den kostnad som föreningen tar upp per år för att fördela kostnaderna över fler år. Balansräkning, visar föreningens samtliga tillgångar och skuldposter. Eget kapital, detta är en fördelning över medlemmarnas ursprungsinsatser, de årliga resultaten samt föreningens reparationsfond. Fond för yttre underhåll, Enligt föreningens stadgar skall det årligen avsättas en viss %, enligt stadgar. Förvaltningsberättelse, är styrelsens redovisning på de arbeten som utförts i föreningen och vilka föreningsfrågor styrelsen arbetat med under året. Här redovisas även tidigare års viktiga händelser för att underlätta vid ev överlåtelser respektive för kommande styrelsearbeten. Kassa och bank, är föreningens likvida medel och det är dessa belopp som inte bör minska år från år. Kortfristiga skulder, är de skulder som förfaller till betalning inom ett kalenderår. Långfristiga skulder, är då de skulder föreningen har vilka förfaller under ett längre perspektiv. Omsättningstillgångar, är då de tillgångar som har ett kortvarigt bruk, till motsats av anläggningstillgångar, tex likvida medel och ev obetalda månadsavgifter. Resultaträkning, visar föreningens samtliga inkomster och kostnader för perioden (årligen). OM intäkterna här är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt blir det underskott för perioden. Resultat,är alltså överrespektive underskott, MEN i de flesta föreningar är detta inte underlag för en eventuell inkomstskatt, se vidare under Skatt. Skatt, de flesta bostadsrättsföreningar betalar numer en kommunal fastighetsavgift för flerfamiljshus 1 277:-per lägenhet. Detta belopp får dock ej överstiga 0,4% av taxeringsvärdet Ställda Panter, avser de fastighetsinteckningar och pantbrev som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna fastighets lån. Upplupna intäkter-kostnader är grundat på de olika poster som ännu ej betalats före bokslutsperioden, men tillhör det gångna året. Årsredovisningen, är en viktig del av ditt medlemskap så spar dessa i ditt lilla hemarkiv. Ha nu en trevlig föreningsstämma! Kontorstjänst AB

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2010 2011-04-28 Brf SLTTSDALEN Årsredovisning 2010 rgnr 769600-1267 Styrelsen får Brf Slottsdalen rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer