Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB"

Transkript

1 Allmän information om fondförsäkring Gäller fr o m Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB 1 Om VFF Fondförsäkring AB 2 VFOs försäkringsprodukter 3 Val av fonder och värdeutvecklingsrisk 4 Startval och senare val av fondnyckel 5 Premieplacering 6 Särskilt om Volvo Företagspension 7 Avgifter 8 Driftkostnadsavgift 9 Kapitalförvaltningsavgift 10 Flytt av försäkringskapital 11 Utbetalning av ålderspension 12 Beskattning av utbetald pension 13 Information under försäkringstiden 14 Information på hemsidan 15 Särskilda villkor 16 Kontaktinformation Volvoresultats Försäkringsförening VFF Fondförsäkring AB Postadress: M2.7, Göteborg Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Org nr traditionell försäkring: Org nr fondförsäkring:

2 1 januari (9) 1. Om VFF Fondförsäkring AB VFF Fondförsäkring AB (VFO) är ett av Volvoresultats Försäkringsförening (VFF) helägt fondförsäkringsaktiebolag. VFF är en s.k. understödsförening. Om VFO går med vinst kommer en del av denna att betalas som utdelning till VFF. Om vinsten skulle överstiga en skälig nivå kommer en del att utbetalas som s.k. villkorad återbäring, vilket innebär att en del av de avgifter du erlagt återbetalas. Sådan återbetalning är definitiv. Allmän och finansiell information finns på VFOs hemsida 2. VFOs försäkringsprodukter Fondförsäkring innebär att de premier som betalats för din försäkring placeras i investeringsfonder. VFO tillhandahåller följande fondförsäkringsprodukter: Volvo Företagspension Fond Volvo Företagspension Fond är en tjänstepensionsförsäkring som tecknas av din arbetsgivare för din räkning och som berättigar till ålderpension för dig. Om du inte gör ett aktivt val av fondförsäkring, blir Volvo Företagspension automatiskt traditionell försäkring i VFF. Den blir då också automatiskt försäkring med återbetalningsskydd, vilket innebär att pension utbetalas till dina efterlevande s k förmånstagare. Du har två val: a) att försäkringen skall vara en fondförsäkring i stället för traditionell och b) att oavsett försäkringsform ta bort återbetalningsskyddet och få försäkringen utan detta, t ex om du saknar någon som kan bli förmånstagare. I så fall kan din egen pension bli lite högre. Dessa ändringsval gör du på blanketter som VFF och VFO tillhandahåller (se kontaktinformation nedan). PLUSpension Fond PLUSpension Fond är en privat pensionsförsäkring som tecknas av dig som försäkringstagare. Försäkringen berättigar till ålderpension respektive om detta väljs återbetalningsskydd. Försäkringsvillkor finner du på VFOs hemsida 3. Val av fonder och värdeutvecklingsrisk Valet av fonder är viktigt och kan vara avgörande för hur stor din pension blir. Du har huvudansvaret för detta om du har en fondförsäkring. Till skillnad från traditionell försäkring finns ingen garanterad avkastning och värdeutvecklingen kan vara både positiv och negativ. Alla sådana variationer slår igenom direkt på värdet av din fondförsäkring.

3 1 januari (9) Du placerar i investeringsfonder som tillhandahålls av DNB Asset Management och Carlson Fonder AB. VFO förvärvar fondandelar enligt dina val för din försäkring. För varje tillhandahållen fond finns ett faktablad som också anger dess riskprofil. Dessa finns på vår hemsida. När du gör ett visst fondval, innebär detta att du accepterar den risk detta val medför och att all kursuppgång/ värdestegring tillhör dig. Risken för kursvariationer gäller hela vägen fram till dess att försäkringen är slututbetald. 4. Startval och senare val av fondnyckel Vid anmälan till fondförsäkring krävs normalt ett samtidigt meddelande av s.k. fondnyckel, dvs. vald fördelning av premien mellan olika fonder. Om av någon anledning fondnyckel inte meddelats då premiebelopp skall placeras, kommer VFO att tillämpa en vid varje tidpunkt beslutad s.k. default fondnyckel. Om du inte vill ha den placering detta innebär, har du alltid rätt att göra en omfördelning. VFOs fondsortiment erbjuder f n sex fonder men du kan välja högst fem fonder för din fondnyckel. Om du väljer en ny fondnyckel kommer tillkommande premier att placeras enligt denna utan att tidigare andelar berörs. Du kan därmed ha mer än fem fonder i din portfölj, dock högst tio fonder. I en fondnyckel ska varje enskild placering utgöra minst 5 % av premien. Detta för att inte för små delportföljer skall skapa problem, t ex vid avgiftsuttag. Om du önskar en ny fördelning av hela din portfölj i en försäkring, sker omfördelning genom försäljning av portföljen och därefter köp enligt den nya fördelningsnyckeln. Fondandelar som hör till försäkringen omplaceras så snart som möjligt efter det att VFO tagit emot en begäran om omfördelning. Och därefter kommer tillkommande premier att placeras enligt den nya fördelningsnyckeln. 5. Premieplacering Första premien liksom en engångspremie placeras så snart som möjligt när försäkringen har beviljats och premien har kommit VFO tillhanda. Löpande premier placeras så snart som möjligt när den har kommit VFO tillhanda. Investering sker i det utbud av fonder som VFO från tid till annan tillhandahåller. När du köper och säljer andelar i någon av de erbjudna fonderna, är det VFO som handlar för din räkning. Det är försäkringsbolaget som blir ägare till fondandelarna gentemot DNB-bolagen. Det är DBN-bolagen, som svarar för beräkning och fastställande av s.k. NAV-kurs, d v s den kurs du betalar eller får betalt med. I denna kurs inräknas dag för dag den kapitalförvaltningsavgift som fondandelarna kostar. Eventuell rabatt i form av avgiftsreducering regleras normalt genom att försäkringen gottskrivs nya andelar kvartalsvis i efterhand. Driftkostnadsavgift till VFO, debiteras separat och framgår under punkt 8 nedan.

4 1 januari (9) 6. Särskilt om VOLVO Företagspension Fond Premier till Volvo Företagspension Fond, erläggs i regel endast av arbetsgivaren. Då arbetsgivaren betalar premie har denne ingen information om huruvida du valt traditionell försäkring eller fondförsäkring. Valadministrationen handhas av VFF. Har du inte gjort något aktivt val blir det traditionell försäkring. När arbetsgivaren meddelat vilken premierätt respektive anställd intjänat, faktureras denna av VFF. Sedan premier erlagts överförs VFOs andel till VFO, varefter premien tillgodoräknas den berörda försäkringen. Premien registreras efter skälig handläggningstid och föranleder placering inom 1-3 bankdagar efter registrering. Premier till Volvo Företagspension bestäms normalt av kollektivavtal eller av arbetsgivaren. Därutöver förekommer regler inom företagen avseende t ex omvandling av tidbanker till tjänstepensionspremier. Arbetsgivare som valt att gratifiera personer efter viss tids anställning kan göra detta i form av premie till Volvo Företagspension. Sådan omvandling styrs av den anställdes individuella val men premien är ändå att se som en arbetsgivarbetald tjänstepensionspremie. Samtliga premietyper kan ingå i en och samma försäkring. 7. Avgifter Din försäkring i VFO belastas med avgifter. För närvarande utgår följande avgifter: 1. driftkostnadsavgift (se punkt 8 nedan) 2. kapitalförvaltningsavgift (se punkt 9 nedan) 3. eventuell flyttavgift om du flyttar ditt kapital till annan försäkringsgivare (när detta är möjligt) (se punkt 10 nedan). 8. Driftkostnadsavgift Oberoende av fondval betalar du en driftkostnadsavgift om för närvarande 0,20 % av det genomsnittliga årskapitalet. Kapitalvärdet av försäkringen beräknas varje dag enligt följande modellexempel: Värdet av fondandelarna Oplacerade pengar på fondkonto 375 Upplupna driftkostnadsavgifter -40 Summa kapitalvärde Eftersom beräkningen sker dagligen, blir avgiften 1/365-del av årsprocenten. Kapitalvärde Årsprocent 0,20% "Årskostnad denna dag" 70,67 Debitering denna dag 0,1936

5 1 januari (9) Under året upplupna avgifter betalas periodvis genom försäljning av motsvarande antal andelar. Eventuell skillnad beroende på förändringar i NAV-kursen rullas vidare till nästa period. VFO har rätt att höja denna avgift med max 0,05 % per tillfälle och per årsskifte. Beslut om sådan ändring skall meddelas på VFOs hemsida minst en månad före årsskiftet. 9. Kapitalförvaltningsavgift På respektive fond betalar du en förvaltningsavgift, som varierar beroende på vilken fond du väljer. Fondavgifter för respektive fond framgår på VFOs hemsida. Kapitalförvaltningsavgift debiteras fonden dagligen och inkluderas i NAV-kursen. Du betalar den således inte "synligt". Eventuell rabatt i form av avgiftsreducering regleras normalt genom att försäkringen gottskrivs nya andelar kvartalsvis i efterhand. För de fonder som placerar i andra fonder ingår även kapitalförvaltningsavgifter till de underliggande fonderna i NAV-kursen. De rabatter fonden erhållit hos underfonderna tillgodoräknas fonden via NAV-kursen. 10. Flytt av försäkringskapital och flyttavgifter Flytträtt råder för VFOs försäkringar till VFF, när detta är legalt möjligt. Extern flytträtt följer vad lagen ålägger försäkringsgivaren. Volvo Företagspension Fond kan endast flyttas till motsvarande traditionella försäkring hos VFF. Flytt av försäkringskapitalet till VFF är obligatorisk i vissa fall (dödsfall). Flytt till VFF är kostnadsfri i samband med pensionsuttag eller dödsfall. VFO tar ut en avgift för att täcka kostnader för flytt av pensionssparandet. Avgiften för flyttning av pensionskapitalet tas ut enligt VFOs vid varje tidpunkt tillämpade prislista. VFO tar även ut de avgifter såsom driftskostnader och skatteuttag, som belöper på försäkringen fram till dagen för flytt. Om försäkringen är under utbetalning tillåts inte flytt av försäkringskapitalet. För att överföringen skall kunna genomföras utan skattekonsekvenser skall det mottagande avtalet uppfylla samtliga villkor för en pensionsförsäkring. 11. Utbetalning av ålderspension När vi beräknar pensioner har vi som grundregel att såväl privat försäkring som tjänstepension utbetalas under 5 år samt att utbetalningen startar då du fyller 65 år. Tidigaste ålder för utbetalning är 55 år och senaste startålder är 70 år. Vad som gäller för din försäkring framgår av din försäkringsbekräftelse. Huvudprincipen är att när du bestämt utbetalningstiden, t ex till 10 år (= 120 månader), skapas utbetalningar enligt följande modell:

6 1 januari (9) Månad 1 Månad 2 o s v 1/120 av andelarna 1/119 av andelarna Sedan pensionen börjat betalas ut kan utbetalningarna inte avbrytas och utbetalningstidens längd inte ändras. Däremot kan du skjuta upp en starttid inom de ramar som anges ovan innan utbetalningen startat. Du kan flytta din fondförsäkring till VFF och därmed omvandla den till traditionell försäkring hos VFF och då får du också alternativet livsvarig utbetalning. Omvandling till traditionell försäkring kan vara motiverat om du vill värdesäkra din pensionsnivå. Utbetalning från VFO sker endast i SEK. VFF tillhandhåller utbetalning i vissa utländska valutor och du kan flytta din försäkring till motsvarande traditionell försäkring hos VFF om du så önskar. Kontakt VFFs handläggningsavdelning för ytterligare information. 12. Beskattning av utbetald pension Följande regler gäller för närvarande. Skatteregler kan komma att ändras innan det är tid för dig att ta ut ålderspension. Om du är bosatt i Sverige Utbetalda pensioner från pensionsförsäkringar (både privata och tjänstepensionsförsäkringar) till i Sverige bosatta personer är alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst. Detta gäller både egen ålderpension och pension till efterlevande. VFO drar schablonmässigt skatt med 30 % om inte underlag finns för annan nivå. Om du är bosatt i utlandet Pensioner som utbetalas från Sverige till i utlandet bosatta personer är som huvudregel skattepliktiga i Sverige enligt lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Detta är en definitiv källskatt som utgår på den skattepliktiga inkomsten. En person som är bosatt i utlandet beskattas i princip där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Det finns därmed en risk för dubbelbeskattning. För att undvika dubbelbeskattning regleras beskattningsrätten ofta i ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och den aktuella staten. Om personen enligt detta avtal anses ha sin hemvist i den utländska staten undantas pensionsutbetalningar i vissa fall från beskattning i Sverige.

7 1 januari (9) 13. Information under försäkringstiden VFO tillhandahåller både information om just dina försäkringar och generell information. Information om dina försäkringar Värdebesked i skriftlig form Du får i början av varje år ett årsbesked per 31 december året innan. Väsentliga förändringar; ex vis att VFO upphör att tillhandahålla viss fond. Generell information som du kan beställa från VFO Bolagsordning för VFO. Fondbestämmelser för de fonder du kan välja. Förköpsinformation Försäkringsvillkor 14. Information på hemsidan Via VFOs hemsida kan du med lösenord få tillgång till aktuell information om dina försäkringar hos VFO och VFF. På din personliga hemsida finns följande information tillgänglig aktuellt kapitalvärde premiehistorik eventuell utbetalningshistorik aktuell fondportfölj med anskaffningsvärden, resultat etc. aktuell placeringsnyckel historiska fondtransaktioner försäkringsdata om återbetalningsskydd mm pensionsprognos Kontakta VFOs handläggningsavdelning för lösenord till din personliga hemsida. Generell information, som finns på hemsidan Information om fondförsäkring hos VFO (denna handling) samt villkor för respektive försäkringsprodukt. Faktablad om respektive fond. Fondernas kursutveckling.

8 1 januari (9) Fondernas halvårs- och årsbokslut. Årsredovisning för VFO respektive VFF. Övrigt som VFO vill informera om. 15. Särskilda villkor 1.1 Fel NAV-kurs Undantagsvis kan de NAV-kurser som fondleverantörer meddelar bli felaktiga, d v s för höga eller för låga. Om köp eller försäljning sker med sådan felaktig kurs kan den försäkrade drabbas positivt eller negativt. Om felet är positivt för kunden men av marginell storlek, sker ingen rättning. Om felet är av väsentlig storlek förbehåller sig VFO att beräkna effekten och justera försäkringen med vad som beräknas vara den felaktiga effekten. Därvid skall beräkning ske på sådant sätt att risk att kunden får betala för mycket är utesluten Om felet är negativt för kunden sker, beroende på hur komplicerat det är, en beräkning av den skada, som uppkommit för kunden. Försäkringen kompenseras därefter genom tillskott av fiktiv premie, som beräknas så att kompensationen är betryggande. 1.2 Bankfridagar Handel med fondandelar sker normalt varje bankdag. VFO har rätt att, utöver generella bankfridagar d v s veckoslut och särskilda helgdagar, definiera ytterligare 10 dagar per år såsom fridagar, varvid handel med fondandelar inte är möjlig förrän påföljande bankdag och då sker till denna bankdags kurser. VFO avser att som sådan "egen" bankfridag definiera första bankdagen varje år, för att möjliggöra att de beräkningar och den registervård som årsskiftet kräver kan ske på ett säkert sätt. Aktuella bankfridagar aviseras på VFOs hemsida. 1.3 Tekniska risker VFO har en normal tidtabell för handel med fondandelar samt en i princip ständig åtkomst på internet till hemsidan. Vi gör dock följande reservationer beträffande tekniska risker A. Premieregistrering Registrering av mottagna premier för tjänstepension förutsätter att betalande bolag gjort sin betalning till VFO. Betalningsdröjsmål orsakade av de betalande företagen/ arbetsgivarna kan medföra försenad premieregistrering och därmed försenad handel.

9 1 januari (9) Om detta i sin tur föranleder handel/köp av andelar till sämre kurs bärs denna risk av den försäkrade. B. Omfördelning av portfölj Normaltidtabellen medger en tämligen snabb omfördelning av en portfölj och därmed liten risk för att fondkurserna förändras mycket. Detta förutsätter en störningsfri teknisk miljö. VFO förbehåller sig rätten att i handelscykeln lägga till max 2 bankdagar för genomföranden av kopplade transaktioner, om tekniska störningar eller störningar hos fondleverantören inte medger en säker hantering av affärerna alternativt tillämpa provisorisk NAV-kurssättning, baserad på senast kända kurs och under beaktande av kännedom om marknadens förändringar. C. WEB-åtkomst VFOs kunder har normalt ständig tillgång till VFOs hemsida. Effekten av nätstörningar, som VFO inte kan anses böra ha kontrollen över, ex vis periodiskt serverunderhåll och liknande, och de konsekvenser för åtkomsten detta medför, är inte VFOs ansvar. VFO svarar dock för att i dessa fall ha extra telefonberedskap för manuell reservbetjäning av de ärendetyper som påverkas av driftstörningen. 16 Kontaktinformation VFO Telefon: Telefax: Post: Mail: Hemsida: VFF Fondförsäkring AB, M2.7, GÖTEBORG

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring K0601

Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-11-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på kapitalförsäkring med anknytning till investeringsfonder.

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen )

www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen ) www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen ) Fr o m 2 December 2014 Innehåll Baskonto... 3 Danske Direkt... 3 Danske Direkt

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer