1. Försäkringsavtalet Förutsättningar Tillämplig lagstiftning VFO:s rätt att ändra villkoren 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Försäkringsavtalet Förutsättningar Tillämplig lagstiftning VFO:s rätt att ändra villkoren 2"

Transkript

1 OBS! Volvo Företagspension fondförsäkring kommer att stängas Detta innebär att det från den 31 december 2015 inte längre är möjligt att teckna ny sådan försäkring, betala in ytterligare premier till en befintlig sådan försäkring eller flytta in försäkringskapital till sådan försäkring. Försäkringsvillkor tjänstepensionsförsäkring VOLVO FÖRETAGSPENSION FONDFÖRSÄKRING Innehåll Sida 1. Försäkringsavtalet Förutsättningar Tillämplig lagstiftning VFO:s rätt att ändra villkoren Flytt till annan försäkringsgivare Annat förfogande över pensionsförsäkring När inträder VFO:s ansvar? Utbetalning av ålderspension Beskattning av utbetald pension Återbetalningsskydd Vinstutdelning och förlusttäckning 3 Sida 2. Premier Allmänt om premie Premieinbetalning Premieplacering 4 3 Avgifter 4 4 Information Värdebesked Annan information 5 5 Särskilda villkor Fel NAV-kurs Bankfridagar Tekniska risker 5 6 Personuppgifter Personuppgiftsansvarig Behandling av personuppgifter 5 7 Om du inte är nöjd 5 8 Kontaktinformation VFO 5 Vxl: Fax: Försäkringsvillkor Sida 1 av 5

2 1. Försäkringsavtalet Dessa försäkringsvillkor gäller för fondförsäkring hos VFF Fondförsäkring AB (nedan kallat VFO). VFO är ett av Volvoresultats Försäkringsförening (VFF) helägt dotterbolag. Försäkringsvillkoren gäller för följande försäkring: Volvo Företagspension fondförsäkring tjänstepensionsförsäkring Försäkringen tecknas med arbetsgivarföretaget som försäkringstagare och med den pensionsberättigade anställde som försäkrad. Försäkringstagaren och den försäkrade ska i samband med ingående av försäkringsavtal erhålla en bekräftelse från VFO (nedan Bekräftelse Volvo Företagspension fondförsäkring ). 1.1 Förutsättningar Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på annat sätt enligt avtal lämnat till VFO. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i Bekräftelse Volvo Företagspension fondförsäkring tillsammans med dessa villkor. Dessutom gäller fondbestämmelserna för de investeringsfonder där de inbetalda premierna är placerade. 1.2 Tillämplig lagstiftning För försäkringsavtalet gäller försäkringsavtalslagen eller lagstiftning som träder i dess ställe och svensk allmän lag i övrigt. 1.3 VFOs rätt att ändra villkoren VFO förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under försäkringstiden, i den mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. VFO har, förutom i de fall som anges särskilt i dessa villkor, även rätt att ändra villkoren om ändringen generellt sett kan anses vara gynnsam för de försäkrade eller om de allmänna förutsättningarna förändras på så sätt att villkorsändringen kan anses sakligt befogad med hänsyn till försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. En sådan ändring av villkoren träder i kraft en månad efter det att VFO skickat information till den försäkrade om ändring samt de nya villkoren, eller den tidigare tidpunkt som följer av lag. En ändring som generellt kan anses vara obetydlig eller gynnsam för de försäkrade får genomföras utan att den försäkrade informeras om detta särskilt. 1.4 Flytt till VFF Den försäkrade har rätt att flytta sin försäkring till Volvoresultats Försäkringsförening i den mån det är förenligt med gällande lagstiftning för pensionsförsäkring och vad som framgår av dessa villkor. Vid flytt skall hela försäkringens värde överföras till en motsvarande pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Flyttkapitalet utgörs av försäkringskapitalet på flyttdagen med avdrag för upparbetad driftskostnad och skatteuttag plus ev innestående icke investerade medel samt avdrag för flyttavgift enligt punkt För försäkring som är under utbetalning tillåts flytt av återstående/resterande försäkringskapital till en i allt motsvarande traditionell försäkring i VFF. Fortsatta utbetalningar sker därefter från VFF. VFO ansvarar inte för eventuella försämringar av försäkringsvillkoren på grund av flytt. VFOs ansvar med anledning av försäkringen upphör att gälla på den dag då flytt sker. VFO ansvarar inte för eventuella skattekonsekvenser med anledning av flytten. 1.5 Annat förfogande över pensionsförsäkring Enligt inkomstskattelagen får en pensionsförsäkring inte pantsättas eller belånas. Den får heller inte ändras på ett sådant sätt att den inte längre uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. En överlåtelse eller ett återköp av en pensionsförsäkring får inte ske om detta skulle strida mot inkomstskattelagen. Försäkringstagaren respektive den försäkrade har i övrigt rätt att förfoga över försäkringen i den mån det är förenligt med gällande lagstiftning om pensionsförsäkring samt försäkringsavtalet och tillämplig pensionsplan. 1.6 När inträder VFOs ansvar? VFOs ansvar inträder efter det att VFO erhållit premieinbetalning. Dock gäller att om det framgår av Bekräftelse Volvo Företagspension fondförsäkring att försäkringsavtalet ska börja gälla vid en senare tidpunkt, inträder VFOs ansvar vid den tidpunkten. Om det av Bekräftelse Volvo Företagspension fondförsäkring framgår att en förutsättning för VFOs ansvar är att den första premien betalas, inträder VFOs ansvar dock tidigast dagen efter den dag då premien betalats. 1.7 Utbetalning av ålderspension Ordinarie pensionsålder är 65 år. Pensionen kan tas ut från annan tidpunkt dock tidigast från månaden efter att den försäkrade fyller 55 år eller senast den månad när den försäkrade fyller 70 år. Skall försäkringsbelopp betalas ut i förtid måste detta meddelas VFO senast 30 dagar innan utbetalningen skall påbörjas. Månaden före utbetalning påbörjas flyttas försäkringskapitalet till en i allt väsentligt motsvarande traditionell försäkring i VFF. Utbetalning sker därefter från VFF. Försäkrad kan välja att få pensionen utbetald mellan 5 och 20 år eller livsvarigt. Tiden kan göras obligatorisk kortare om det är en försäkring med ringa värde. Om försäkringen flyttas till en motsvarande traditionell försäkring hos VFF kan alternativet livsvarig utbetalning väljas. Pension till försäkrad, vars pension är under utbetalning betalas månadsvis under begränsad utbetalningstid. 1.8 Beskattning av utbetald pension Följande regler gäller för närvarande. Skatteregler kan komma att ändras innan det är tid för dig att ta ut ålderspension. Om du är bosatt i Sverige Utbetalda pensioner från pensionsförsäkringar (både privata och tjänstepensionsförsäkringar) till i Sverige bosatta personer är alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst. Detta gäller både egen ålderpension och pension till efterlevande. VFO drar schablonmässigt skatt med 30% om inte underlag finns för annan nivå. Vxl: Fax: Försäkringsvillkor Sida 2 av 5

3 Om du är bosatt i utlandet Pensioner som utbetalas från Sverige till i utlandet bosatta personer är som huvudregel skattepliktiga i Sverige enligt lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Detta är en definitiv källskatt som utgår på den skattepliktiga inkomsten. En person som är bosatt i utlandet beskattas i princip där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Det finns därmed en risk för dubbelbeskattning. För att undvika dubbelbeskattning regleras beskattningsrätten ofta i ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och den aktuella staten. Om personen enligt detta avtal anses ha sin hemvist i den utländska staten undantas pensionsutbetalningar i vissa fall från beskattning i Sverige. 1.9 Återbetalningsskydd En försäkring kan väljas med eller utan återbetalningsskydd. Försäkringen kan också ändras under sparandetiden (d v s innan pension börjar betalas ut), t ex om familjesituationen ändras. Förmånstagare är den som återbetalningsskyddet ska utbetalas till, om den försäkrade gjort ett förordnande om detta. Om inte något annat avtalats ska ett sådant förordnande eller en ändring av ett sådant förordnande anmälas skriftligen till VFO enligt blankett Ändrat förmånstagarförordnande som tillhandahålls av VFO. Ändring av försäkring i fråga om återbetalningsskydd får ske utan särskild hälsoprövning Försäkring med återbetalningsskydd Vid försäkrads dödsfall i försäkring med återbetalningsskydd tillfaller värdet den eller de förmånstagare som försäkringen har, se Bekräftelse Volvo Företagspension fondförsäkring. Kretsen av möjliga förmånstagare bestäms av inkomstskattelagen för pensionsförmånen och framgår av Bekräftelse Volvo Företagspension fondförsäkring. Om den försäkrade avlidit innan pension till fullo utbetalas flyttas fondförsäkringen med återbetalningsskydd obligatoriskt till en motsvarande traditionell försäkring i VFF, varifrån utbetalning till insatt förmånstagare sker. All efterlevandepension utbetalas tidsbegränsat; dock normalt under minst fem år och vid små belopp som engångsbelopp Försäkring utan återbetalningsskydd Värdet av försäkring utan återbetalningsskydd tillfaller alltid övriga försäkrade utan återbetalningsskydd. För varje försäkringstyp beräknas s.k. arvsvinster varje år. Om en försäkrad utan återbetalningsskydd avlider, skall det innestående försäkringskapitalet fördelas mellan övriga försäkringstagare med samma försäkringstyp, d v s Volvo Företagspension fondförsäkring utan återbetalningsskydd. Närmare information om hur arvsvinst fördelas lämnas av VFO på begäran Startval av återbetalningsskydd Volvo Företagspension initieras av den rapportering arbetsgivarföretagen lämnar till Volvoresultats Försäkringsförening över berättigade anställda samt belopp för dessa. Vid initieringen av den första försäkringen, d v s vid den första premiebetalningen, tecknas försäkringen med återbetalningsskydd. Det ankommer på den försäkrade att själv avgöra huruvida detta skydd skall tas bort och försäkringen skall vara utan återbetalningsskydd. Om val att försäkringen skall vara fondförsäkring sker utan att uppgift lämnas om att den tillika skall vara utan återbetalningsskydd, tecknas fondförsäkring med återbetalningsskydd Effekter vid flytt Försäkring som flyttas från traditionell försäkring till fondförsäkring eller vice versa, bibehåller den variant av återbetalningsskydd den har om den försäkrade inte samtidigt begär ändring av form avseende återbetalningsskydd Vinstutdelning och förlusttäckning 2. Premier Vinstdisposition och utdelningspolitik bestäms i VFOs bolagsordning. Om utdelningsbara medel finns efter att erforderlig reservavsättning skett tillförs försäkringarna ett tillägg i form av återbetalning. Sådan återbetalning är definitiv. I händelse av att bolaget uppvisar en förlust ska den i första hand täckas av eget fritt kapital och i andra hand genom minskning av reservfond och överkursfond. Om bolagsordningen ändras kan därmed även rätten till överskott komma att ändras. 2.1 Allmänt om premie Försäkringstagarens skyldighet när det gäller att upprätthålla försäkringsavtalet består i att betala premien på det sätt som försäkringsavtalet anger Beräkning av premien Premien för försäkringen utgörs av de belopp som försäkringstagaren faktiskt betalar på försäkringen inklusive de avgifter som dras från kapitalet eller som erläggs i annan av VFO föreskriven ordning. F n förekommer följande former av premier till Volvo Företagspension: Ordinarie premie De som för varje kalenderår fastställs inom resp koncern att gälla för deras premieberättigade anställda. Tidbanksomvandling Premier som bygger på att anställda själva valt att omvandla timmar i tidbanker till premier för Volvo Företagspension och detta enligt beräkningsregler fastställda i resp företag eller koncern. I dessa fall erlägger arbetsgivaren den premie som den anställdes val och omräkningsreglerna ger upphov till. Tjänsteårspremier Arbetsgivare som valt att gratifiera personer efter viss tids anställning kan göra detta i form av premier till Volvo Företagspension. Företaget fastställer då det belopp som skall utgöra premie. Vxl: Fax: Försäkringsvillkor Sida 3 av 5

4 Personalbilsspremie Arbetsgivare som tillhandahåller personalbil mot bruttolöneavdrag kan kompensera bortfallet i premierna till avtalspension SAFLO och ITP1 genom premier till Volvo Företagspension. Bonusväxling Premier som bygger på att anställda själva valt bonusväxling till Volvo Företagspension. I dessa fall erlägger arbetsgivaren den premie som den anställdes val och omräkningsregler ger upphov till. Oavsett premietyp skall VFO redovisa premiehistoriken på sådant sätt att den försäkrade kan utläsa vilken typ av premier som gått in i försäkringen. 2.2 Premieinbetalning Möjligheten till premiebetalning är stängd från den 31 december Premieplacering Premieplacering VFO placerar inbetalda premier för försäkringen i fonder som omfattas av lagen om investeringsfonder och som vid var tid anvisas av VFO. VFO är ägare till de fondandelar som kopplas till varje enskild försäkring men ansvarar inte för värdeutvecklingen. Antalet erbjudna fonder kan variera över tiden Val av fonder Varje enskild premie får placeras i upp till fem fonder. Den försäkrade har således rätt att samtidigt placera i upp till fem av de fonder VFO tillhandahåller från tid till annan. Varje premieandel ska uppgå till minst fem procent av premien. Fondportföljen i en försäkring får högst omfatta tio fonder Utdelning från fond Utdelning från en fond disponeras för förvärv av nya andelar i den fond som givit utdelning. beräknas som en procentandel av försäkringskapitalet. Avgifterna tas ut genom att VFO tar i anspråk ett så stort antal som behövs av de fondandelar som hör till försäkringen. Dessa avgifter tas ut från och med den dag försäkringen blir gällande. Om de fondandelar som hör till försäkringen är fördelade på mer än en fond, tar VFO i anspråk så många fondandelar ur varje fond som motsvarar varje fonds andel av värdet av samtliga fondandelar som hör till försäkringen. Avgift vid flytt tas ut genom avdrag från försäkringskapitalet. Information om aktuella avgifter lämnas i samband med värdebeskedet och på VFOs hemsida Driftskostnadsavgift Driftkostnadsavgift tas ut som rörlig avgift beräknad på försäkringskapitalet. Den är fr o m ,30% per år Avkastningsskatt Avgift för avkastningsskatt tas ut en gång per år genom försäljning av fondandelar. Avkastningsskatten är 15 % av det värde försäkringen hade 31 december året innan multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år Kapitalförvaltningsavgifter Kapitalförvaltningsavgifter är de avgifter som vid var tid gäller för respektive fond som kan anslutas till försäkringen. Häri inbegrips också nettot mellan de avgifter som tas ut i underfonder och de rabatter som en fond erhåller från en underfond. Kapitalförvaltningsavgift debiteras fond dagligen och inkluderas i NAV-kursen. För de fonder där den kapitalförvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut i den dagliga NAV-kursen är högre än den avgift VFO tar ut, regleras detta genom att försäkringen gottskrivs nya andelar kvartalsvis i efterhand Ändringsavgift VFO har rätt att ta ut en administrativ avgift i samband med en ändring av försäkringsavtalet. VFO fastställer ändringsavgiften kvartalsvis. F n tas ingen sådan avgift ut. 3. Avgifter Rätt att omfördela Den försäkrade har rätt att bestämma om omfördelning av de fondandelar som hör till försäkringen. Om VFO upphör att tillhandahålla eller anvisa en viss fond, ska VFO kontakta dem försäkrade för att få en anvisning om hur medlen ska omfördelas. Om den försäkrade inte lämnar någon sådan anvisning, har VFO rätt att omfördela medlen till någon annan fond Reklamation Den försäkrade ska, inom skälig tid, skriftligen till VFO påtala fel och brister hänförliga till placering av premier och omfördelning av fondandelar som vid var tid är kopplade till försäkringen m.m. VFO tar ut avgifter för bland annat drift och skatter. Storleken på avgifterna Flyttavgift Vid flytt av försäkring (under förutsättning att detta är tillåtet, se punkt 1.4), till traditionell försäkring hos VFF, tas en avgift ut enligt VFOs vid varje tidpunkt tillämpade prislista. VFO tar även ut avgifter, såsom driftskostnader och skatteuttag, som belöper på försäkringen fram till dagen för flytt. Vid flytt som är obligatorisk, (dödsfall i försäkring med återbetalningsskydd), utgår ingen flyttavgift. Flyttavgift tas ej ut vid flytt till traditionell försäkring hos VFF i samband med utbetalningsstart. 4. Information 4.1 Värdebesked Den försäkrade har rätt att få årlig information om försäkringsavtalets värde. VFO åtar sig inte att i efterhand redovisa försäkringens värdeutveckling längre tillbaka i tiden än tio år räknat från den tidpunkt då en begäran om sådan information kom in till VFO. Vxl: Fax: Försäkringsvillkor Sida 4 av 5

5 4.2 Annan information Information om försäkringen och såväl allmän som finansiell information om VFO tillhandahålls löpande på VFOs hemsida 5. Särskilda villkor 5.1 Fel NAV-kurs Undantagsvis kan de NAV-kurser som fondleverantörer meddelar bli felaktiga, d v s för höga eller för låga. Om köp eller försäljning sker med sådan felaktig kurs kan den försäkrade drabbas positivt eller negativt. Om felet är positivt för kunden men av marginell storlek, sker ingen rättning. Om felet är av väsentlig storlek förbehåller sig VFO rätten att beräkna effekten och justera försäkringen med vad som beräknas vara den felaktiga effekten. Därvid skall beräkning ske på sådant sätt att risk att kunden får betala för mycket är utesluten. Om felet är negativt för kunden sker, beroende på graden av komplexitet, en beräkning av den skada, som uppkommit för kunden. Försäkringen kompenseras därefter genom tillskott av fiktiv premie, som beräknas så att kompensationen är betryggande. 5.2 Bankfridagar Handel med fondandelar sker normalt varje bankdag. VFO har rätt att, utöver generella bankfridagar d v s veckoslut och särskilda helgdagar, definiera ytterligare 10 dagar per år såsom fridagar, varvid handel med fondandelar inte är möjlig förrän påföljande bankdag och då sker till denna bankdags kurser. VFO avser att som sådan egen bankfridag definiera första bankdagen varje år, för att möjliggöra att de beräkningar och den registervård som årsskiftet kräver kan ske på ett säkert sätt. 5.3 Tekniska risker VFO har en normal tidtabell för handel med fondandelar samt en i princip ständig åtkomst på internet till hemsidan. Vi gör dock följande reservationer beträffande tekniska risker: Premieregistrering Registrering av mottagna premier för tjänstepension förutsätter att betalande bolag gjort sin betalning till VFO, eventuellt på basis av VFOs fakturering. Betalningsdröjsmål orsakade av de betalande företagen/arbesgivarna kan medföra försenad premieregistrering och därmed försenad handel. Om detta i sin tur föranleder handel/köp av andelar till sämre kurs bärs denna risk av den försäkrade Omfördelning av portfölj Normaltidtabellen medger en tämligen snabb omfördelning av en portfölj och därmed liten risk för att fondkurserna förändras mycket. Detta förutsätter en störningsfri teknisk miljö. VFO förbehåller sig rätten att i handelscykeln lägga till maximalt 2 bankdagar för genomföranden av kopplade transaktioner, om tekniska störningar eller störningar hos fondleverantören inte medger en säker hantering av affärerna alternativt tillämpa provisorisk NAV-kurssättning, baserad på senast kända kurs och under beaktande av kännedom om marknadens förändringar WEB-åtkomst VFOs kunder har normalt ständig tillgång till VFOs hemsida. Effekten av nätstörningar, som VFO inte kan anses böra ha kontrollen över, ex vis periodiskt serverunderhåll och liknande, och de konsekvenser för åtkomsten detta medför, är inte VFOs ansvar. VFO svarar dock för att i dessa fall ha extra telefonberedskap för manuell reservbetjäning av de ärendetyper som påverkas av driftstörningen. 6. Personuppgifter 6.1 Personuppgiftsansvarig VFO är ansvarig för de uppgifter om dig som vi har i våra register. 6.2 Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till oss i samband med att försäkringsavtal ingås eller som vi inhämtar i samband med försäkringsavtalet kommer att bli föremål för behandling i våra datasystem eller hos företag som vi samarbetar med. Detta för att vi ska kunna ge bra service och fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet och enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för analys- och statistikändamål. En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag från oss och om någon uppgift har blivit felaktig har du rätt att kräva att vi rättar den. Begäran om registerutdrag och/eller rättelse skickas till: VFF Fondförsäkring AB Personuppgiftsansvarig, M2, Göteborg 7. Om du inte är nöjd Om du tycker att VFF Fondförsäkring AB handlat fel i ditt ärende är det viktigt att du snarast kontaktar oss. Vänd dig i första hand till den handläggare som hanterat ditt ärende. Detta för att säkerställa att det inte handlar om ett missförstånd eller att vi har saknat någon uppgift från dig. Om du efter detta fortfarande inte är nöjd så gör anmälan till klagomålsansvarig hos oss för att få ytterligare en prövning av ditt ärende. Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden och i sista hand allmän domstol. 8. Kontaktinformation VFO Telefon: Telefax: Post: VFF Fondförsäkring AB, M2.7, GÖTEBORG Mail: Hemsida: Vxl: Fax: Försäkringsvillkor Sida 5 av 5

Volvo Företagspension fondförsäkring - Tjänstepension

Volvo Företagspension fondförsäkring - Tjänstepension Försäkringsvillkor Gäller fr o m 2012-01-01 Volvo Företagspension fondförsäkring - Tjänstepension Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Tillämpliga lagar 2 1.3 VFO:s

Läs mer

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Allmänna villkor Volvo Företagspension Fond - tjänstepensionsförsäkring Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Tillämpliga

Läs mer

1. Försäkringsavtalet. 1.6 När inträder VFO:s ansvar? 1.7 Utbetalning av ålderspension. 1.9 Återbetalningsskydd

1. Försäkringsavtalet. 1.6 När inträder VFO:s ansvar? 1.7 Utbetalning av ålderspension. 1.9 Återbetalningsskydd OBS! PLUSpension Fondförsäkring stängdes 01-08-01. Detta innebär att det från den 1 augusti 01 inte längre är möjligt att teckna ny sådan försäkring, betala in ytterligare premier till en befintlig sådan

Läs mer

PLUSpension Fondförsäkring - Privat pensionsförsäkring

PLUSpension Fondförsäkring - Privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr o m 2012-01-01 PLUSpension Fondförsäkring - Privat pensionsförsäkring Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Tillämplig lagstiftning 2 1.3

Läs mer

Allmänna villkor PLUSpension Fondförsäkring - P

Allmänna villkor PLUSpension Fondförsäkring - P Försäkringsvillkor Allmänna villkor PLUSpension Fond Privat pensionsförsäkring Allmänna villkor PLUSpension Fondförsäkring - P Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2

Läs mer

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB Allmän information om fondförsäkring Gäller fr o m 2012-01-01 Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB 1 Om VFF Fondförsäkring AB 2 VFOs försäkringsprodukter 3 Val av fonder och värdeutvecklingsrisk

Läs mer

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB (Gäller från 2011-02-01)

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB (Gäller från 2011-02-01) Allmän information till de försäkrade om fondförsäkring Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB (Gäller från 2011-02-01) Detta dokument innehåller viktig information om din fondförsäkring

Läs mer

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB Information till de försäkrade om fondförsäkring Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB Detta dokument innehåller viktig information om din fondförsäkring hos VFF Fondförsäkring AB, nedan

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Avtalspension PA 03. Försäkringsvillkor. Gäller från och med 2011-10-01

Avtalspension PA 03. Försäkringsvillkor. Gäller från och med 2011-10-01 Försäkringsvillkor Avtalspension PA 03 Gäller från och med 2011-10-01 PA 03 är ett avtal om tjänstepension som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och ett antal fackförbund på det statliga området. Pensionen

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Helena, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Engångsbetald Tjänstepension AMF Engångsbetald Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och

Läs mer

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL Försäkringsvillkor Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring. Gäller från och med 2014-01-01. 1. Försäkringsavtalet KAP-KL och AKAP-KL är överenskommelser om kollektivavtalad

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring

KPA Traditionell pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för PA-KFS KPA Traditionell pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter 2 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2017-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor KPA Privat Fondförsäkring Allmänna försäkringsvillkor Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så placeras premien... 5 3. Så bestäms pensionskapitalet... 6 4. I försäkringen ingår ålderspension

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för fondförsäkring KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-01-01 eller senare. 583.960 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd ålderspension

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Villkor år 2006 Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Gäller från 2008-06-01 LFAB 04789 utg 04 2008-05 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner

Läs mer

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2 2 Förmånstagare...............................................2

Läs mer

Villkor år 2012. Fondförsäkring för KAP-KL

Villkor år 2012. Fondförsäkring för KAP-KL Villkor år 2012 Fondförsäkring för KAP-KL 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investerings fonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension SAF-LO Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2008. LFAB

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

KPA Smartpension. Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO

KPA Smartpension. Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Smartpension Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO 1 Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. I försäkringen ingår ålderspension med eller utan återbetalningsskydd...

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Avtalspension PA 16 Avdelning I

Avtalspension PA 16 Avdelning I Försäkringsvillkor Avtalspension PA 16 Avdelning I Gäller från och med 2017-01-01 PA 16 Avdelning I är ett avtal om tjänstepension som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och ett antal fackförbund på

Läs mer

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8.

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8. Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med fondförvaltning ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

Kollektivavtalad Pension (ITPK)

Kollektivavtalad Pension (ITPK) Kollektivavtalad Pension (ITPK) Villkor 2006-07-01 Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Traditionell förvaltning 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Livsarbetstidspension/ Arbetstidspension

Livsarbetstidspension/ Arbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Livsarbetstidspension/ Arbetstidspension Gäller försäkringsavtal tecknade 2013-12-31 och tidigare. Utgivna 2016-01-01. 1 ALLMÄNT OM LIVSARBETSTIDSPENSION/- ARBETSTIDSPENSION

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer