Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-02-27 1"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Industivägen 20 b, rum Nielsen Måndag den 27 februari 2012, klockan 18: Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström (M), vice ordförande Ibrahim Abdallah (S), 2:e vice ordf. Christina H Gardos (M) Charlotte Bergnér Blanck (FP) Charlotte Rantanen (KD), tjg ersättare Gunilla Eriksson (S) Eeva Kaplas (MP) Leif Bejhed (V), tjg ersättare Ersättare: Magnus Åkesson (M) Ingabrit Halldén (M) Lillemor Wetterling (M) Karin Hemph (FP) Ketema Demie (S) Övriga deltagande Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Barbro Johansson, VV, 6-10 Anna Conzen, VV, 6-10 Solveig Sandström, VV, 6-12 Karin Oldegård Ljunggren, VV, del av 6 Christer Nordling, VV, del av 6 Fredrik Eklund, konsult, del av 6 Sara Östberg, S&P, nämndsekr. Utses att justera Lena Kanström (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset, plan 6, den 5 mars 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 6-21 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Social- och äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund (SÄN/2012:3) Ärendebeskrivning 1. Ersättningsnivåer hemtjänst Fredrik Eklund, konsult, berättade om den översyn av ersättningsnivåerna inom hemtjänst som gjorts. De faktorer som påverkar anordnarens kostnadsnivå inom hemtjänst redovisades, vilka är personal och personalkostnader, verksamhetsledning och övriga kostnader. Slutsatsen är att ersättningsnivåerna bedöms som aggressiva men korrekta. 2. Presentation av familj- och skolservice Karin Oldegård-Ljunggren, enhetschef, och Christer Nordling, familjeterapeut, berättade att familj- och skolservice har funnits i kommunen sedan 1993 och är en del av Barn och ungdom, enheten Förebyggande och behandling. Familj- och skolservice är en förebyggande verksamhet med uppdrag att stödja de vuxna runt alla barn som bor i kommunen och att hjälpa till med samarbetet förskola/skola och familj. 3. Nöjd Kund Index-undersökning om äldreboende och hemtjänst Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, presenterade den Nöjd Kund Index-undersökning om äldreboende och hemtjänst som genomfördes av SCB i augusti och september Kundvalskontoret informerar Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret gick igenom de leverantörsbeslut som har tagits på delegation. Eva Dahlgren berättade också om den verksamhetsidé som koncernledningen har arbetat fram. 5. Rapport från kontaktpolitiker Ingabrit Halldén och Lillemor Wetterling har besökt Maria Krantzons väg 10. Ingabrit Halldén, Lillemor Wetterling och Lena Kanström har besökt Seniormässan i Kista. Lena Kanström har besökt Speldosan där det firades med lunch att de fick så fint resultat i den Nöjd Kund Index-undersökning som har genomförts.

3 Social- och äldrenämnden Maria Fälth framför ett tack till kundvalskontoret för ett bra genomfört målseminarium. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden lägger informationen till handlingarna.

4 Social- och äldrenämnden Meddelanden (SÄN/2012:4) Ärendebeskrivning Överklagande av nämndbeslut till Förvaltningsrätten gällande social- och äldrenämndens beslut Dimensionering av Baldersgården bostad med service enligt LSS (SÄN/2011:246) Utdrag ur KF protokoll Införande av LOV lag om valfrihetssystem inom familjerådgivningen och LSS nytt underlag till beslut efter återremiss (KS/2011:205) Gestaltningsrådets möte nr Sammanträdesprotokoll (BN/2011:16) Socialstyrelsen har publicerat: Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) Beslut från Migrationsverket Ansökan om ersättning för betydande extraordinära kostnader Skrivelse från Migrationsverket Ändrad rutin för anvisning av ensamkommande barn Utdrag ur sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens allmänna utskott ABC Alla Barn i Centrum Studie kring föräldraskap (SÄN/2011:261) Verksamhetsplan och budget 2012 från Kommunförbundet Stockholms län, Gestaltningsrådets möte nr Protokoll (BN/2011:16) Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Cirkulär 12:02 Sveriges Kommuner och Landsting Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorg. Socialstyrelsen januari Stockholm 2020 en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos. Länsstyrelsen i Stockholms län, januari 2012.

5 Social- och äldrenämnden Utdrag ur sammanträdesprotokoll KS Utbyggnad av särskilt vårdoch omsorgsboende (KS/2011:337) Utdrag ur sammanträdesprotokoll KS Delrapport av regelkommissionens arbete (KS/2011:101) Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden lägger meddelandena till handlingarna.

6 Social- och äldrenämnden Redovisning av delegationsbeslut december - januari (SÄN/2012:5) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med social- och äldrenämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärende Datum Delegat Vård och omsorg, SoL 1 december 31 januari Delegationslista finns vid sammanträdet Vård och omsorg, riksfärdtjänst 1 december 31 januari Delegationslista finns vid sammanträdet LSS 1 december 31 januari Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, ekonomiskt bistånd 1 december 31 januari Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, utredning och behandling 1 december 31 januari Delegationslista finns vid sammanträdet Bostadsanpassningsbidrag 1 december 31 januari Delegationslista finns vid sammanträdet Dödsboanmälningar 1 december Dödsbohandläggare 31 januari Beslut över mottagnings- 1 december- Chef kundvalskontoret och beslutsattestanter 31 januari Beslut om godkännande av 1 december- Chef kundvalskontoret hemtjänstleverantör 31 januari Ansökan gällande leverantör av hemtjänst enligt valfrihetssystemet 1 december- 31 januari Chef kundvalskontoret Hyresreduktion Messingen Boende med särskild service enligt LSS 1 december- 31 januari Ordförande socialoch äldrenämnden

7 Social- och äldrenämnden Delegationsbesluten finns i särskild pärm på sammanträdet. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämndens lägger delegationsbesluten till handlingarna.

8 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2011 (SÄN/2011:279) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg (sociala tjänster) äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorgen (sociala tjänster). Kundvalskontorets ansvarsområden är äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Myndighetsutövningen inom dessa områden sker inom utredningsenheten. Social- och äldrenämndens sammanlagda resultat är negativt med 8,4 miljoner kronor. Väsby Välfärd Individ- och familjeomsorgsverksamheterna, IFO, inom Väsby Välfärd ansvarar för myndighetsutövning och öppna insatser för barn, ungdomar och vuxna missbrukare. Den ekonomiska avvikelsen mot budget 2011 är minus 21,3 miljoner kronor. Avvikelserna gäller framför allt köpt vård för barn och ungdom med minus 15,3 miljoner kronor och nettokostnad för ekonomiskt bistånd med minus 5,5 miljoner kronor. Resultatenheterna har under året genomfört en rad åtgärder för att sänka kostnader för att minska det totala underskottet. Åtgärderna är samlade i en plan som redovisas månatligen. Arbetet kommer att fortgå under Inom verksamheter med öppna insatser (ej myndighetsutövning) är resultatet ett överskott. Detta överskott har nåtts genom restriktivitet vid vakanser och resursomfördelning mellan verksamheter för bättre utnyttjande av resurser.

9 Social- och äldrenämnden Beroendeenheten (både myndighet och öppenvård) nådde ett positivt resultat vid bokslut på grund av ett effektivt och intensivt öppenvårdsarbete. Både ökade volymer och priser på köpt vård är orsaken till underskottet inom barn- och ungdomsvården. I och med stor vårdtyngd och hög grad av skyddsbehov hos de enskilda har inte öppenvård eller familjehem varit tillräcklig insats i ett större antal fall än under För att undvika nya placeringar och för att tillgodose vårdbehovet på hemmaplan/i öppenvård i större utsträckning kommer det utvecklingsarbete som startade upp under 2011 att fortsätta och intensifieras under Rättssäkerheten och effektiviteten inom barn och ungdoms myndighet har ökat under 2011 avseende andel utredningar och utredningstid. Andel beslut om bistånd i form av öppenvård har minskat något under 2011 och ett utvecklingsarbete har påbörjats under året för att öka andelen under Socialstyrelsen öppna jämförelser för 2010 (som publicerades hösten 2011) visade att Upplands Väsby hade en lägre andel långvariga bidragstagare än de flesta kommuner och att kostnaden per invånare för ekonomiskt bistånd var lägre än för andra kommuner i länet med samma socioekonomiska klassning. Under senvåren 2011 började kostnaderna för ekonomiskt bistånd öka kraftigt. Både kostnaden per hushåll men också bidragstiden har förlängts under året. Ökade boendekostnader, både högre hyror och för tillfälligt boende, är en förklaring. Arbetslöshet och sjukskrivning (med ingen eller låg sjukersättning) är de vanligaste orsakerna till bidragsbehov. Personalsituationen inom enheten för ekonomiskt bistånd har påverkat möjligheterna för utvecklingsarbete och effekten av åtgärdsplanen. I budget 2012 har individ- och familjeomsorgen fått kompensation med 16 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för högre volymer och priser. Barn och ungdomsvården ska minska kostnaderna med drygt fem miljoner kronor Ekonomiskt bistånd ska minska kostnaderna 2012 med tre miljoner kronor, vilket inkluderar tidigare beslut om minskning av ram. Kundvalskontoret Den nya situationen med många fler anordnare i såväl kommunal som extern regi, är komplex att styra och leda. Det ställer ytterligare krav på utvecklad organisation och arbetsmetoder, inte minst vad avser uppföljning, tillsyn, transperans och dialog med markandens aktörer. Under året har kundvalskontoret utvecklat sitt uppdrag. Det har varit och är viktigt för oss att utveckla en mer samarbetsinriktad relation till våra utförare, att skapa ett tillitsfullt klimat. Relationsskapande, vård och utveckling av marknaden omfattar dialog med utförare, tillsyn, markandsundersökningar och analyser, att tillgodose kundernas

10 Social- och äldrenämnden behov av information före och efter val, säkerställa att utbud och efterfrågan möts samt att utveckla ersättningsmodeller. Att följa volymer och efterfrågan på välfärdstjänster har varit och kommer fortsättningsvis att vara en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Viktiga händelser under 2011 är bland annat: Projektet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom startade i april 2011 Upphandling av driften av två nya boenden inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genomfördes och Väsby Välfärd antogs som utförare för båda Ny lagstiftning inom LEX-Sarah trädde i kraft den 1 juli 2011 vilket ställer större krav på anställda inom verksamheter inom socialtjänstlagen (SoL) och LSS att anmäla missförhållanden Brandsyn i boenden med särskild service enligt LSS Kundvalskontorets äldre- och omsorgsavdelning redovisar i sin verksamhetsberättelse ett positivt resultat med 12,9 miljoner kronor. Det positiva resultatet för kundvalskontorets delar beror främst på högre intäkter i form av momskompensation för köpt verksamhet, statsbidrag och avgifter. Vitesförelägganden som inte verkställts har också förbättrat resultatet. Inom äldreomsorgen har antalet utförda timmar inom hemtjänsten ökat. Förklaringen är fler kunder till följd av befolkningsutvecklingen. Inom omsorg om funktionshindrade finns negativa avvikelserna främst inom lagen om assistansersättning (LASS). En insats som beviljas av Försäkringskassan men de 20 första timmarna bekostas av kommunen. Antalet årsplaceringar inom psykiatriboenden är högre än budget men kompenseras av att antalet placeringar enligt LSS är färre än budgeterat. Bufferten på tre miljoner kronor har inte behövt tas i anspråk. Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2011 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen.

11 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2011 för individ- och familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

12 Social- och äldrenämnden Uppföljning av åtgärdsplan inom individ och familjeomsorgen för januari månad (SÄN/2011:241) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden gav i oktober 2011 Väsby Välfärd i uppdrag att till nämnden i december inkomma med en åtgärdsplan för att minska kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärdsplanen innehåller aktiviteter som framför allt ska minska antalet placeringar och förkorta placeringstid (vårddygn) inom barn- och ungdomsvården samt korta medelbiståndstiden och minska kostnader för tillfälligt boende inom ekonomiskt bistånd. Arbete med förbättring av arbetsprocesser, personalsituation, samverkan och nya lösningar genomförs i enlighet med åtgärdsplanen. Kontinuerlig genomgång av placeringar (familjehem, jourhem, HVB, skolplaceringar), individuell planering och uppföljning av dessa samt verksamhetsutveckling av öppenvården görs för att kunna erbjuda vård på hemmaplan eller använda vårdformer till en lägre kostnad. Nya arbetsmarknadsåtgärder och olika boendelösningar förväntas öka möjligheter till egenförsörjning och minska kostnader för tillfälliga boenden. Omvärldsbevakning och jämförelser har utgjort underlag för analys och framtagande av åtgärder. Social- och äldrenämnden kommer under 2012 att månatligen kunna följa åtgärdernas effekter genom Väsby Välfärds redovisning. Denna uppföljning gäller januari månad Väsby Välfärds förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner individ- och familjeomsorgens uppföljning av effekter av åtgärdsplan i syfte att minska kostnaderna inom verksamheten och lägger den till handlingarna. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby Välfärds förslag.

13 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner individ- och familjeomsorgens uppföljning av effekter av åtgärdsplan i syfte att minska kostnaderna inom verksamheten och lägger den till handlingarna.

14 Social- och äldrenämnden Slutrapport gällande utvecklingsmedel till arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SÄN/2010:92) Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Stockholm har beviljat medel för att stärka och utveckla kvinnojoursverksamheten i Upplands Väsby kommun ur 2010 års medel. Ansökan och projektplanen har gjorts i samråd med Väsby kvinnojour. Projektet startade den 4 augusti 2008 och har sedan förlängts. Denna slutrapport berör tiden den 1 september 2010 fram till den 31 augusti Syftet med projektet var att utveckla verksamheten och öka stödet till våldsutsatta kvinnor. En kvinna från kvinnojouren har varit anställd på 70 procent. Verksamheten finns på Anton Tamms väg 1 plan 7. Projektmedel beviljades med kr varav drygt kr förbrukats. Målen under projekttiden bedöms som uppfyllda men samverkan med socialtjänsten behöver vidareutvecklas. Det utvecklingsarbetet ingår i uppdraget för familjefridssamordnaren som börjat sin anställning den 1 januari Samverkansprojektet har beviljats nya medel för 1 september augusti 2012 (slutrapport december 2012). Enligt länsstyrelsens rutiner ska varje projektår slutredovisas för sig. Väsby Välfärds förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande medel för att stärka och utveckla kvinnojoursverksamheten i Upplands Väsby som beviljats för Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby Välfärds förslag.

15 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande medel för att stärka och utveckla kvinnojoursverksamheten i Upplands Väsby som beviljats för 2010 Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Stockholm län

16 Social- och äldrenämnden Slutrapport avseende utvecklingsmedel för år 2010 för lokal samverkan för kvinnofrid och för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SÄN/2010:92) Ärendebeskrivning Familjevåldsteam Nordväst startade sin verksamhet i samverkan med sju kommuner, Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Upplands-Bro och Järfälla. Länsstyrelsen (Lst) har tidigare beviljat utvecklingsmedel för verksamheten och vill nu ha en slutrapport för 2010 års medel som förbrukats under perioden tom Utvecklingsmedel har erhållits dels för lokal samverkan för kvinnofrid kronor (Lst dnr ) dels utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn kronor.(lst dnr ). Medlen har beviljats för att tillhandahålla behandling av våldsutövare, implementera rutiner för boendekedjan, samordna insatser för barn som bevittnat våld, genomföra utbildning och kompetensutveckling, utarbeta en kommunövergripande handlingsplan och ge stöd och rådgivning till yrkesverksamma i berörda kommuner. Familjevåldsteamet har verkat i enlighet med projektplanen. I återrapporterna till Länsstyrelsen för 2010, se bilagor, beskrivs erbjudna insatser och andra utvecklingsmoment mer i detalj samt en ekonomisk redovisning för hur medlen använts. Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på kronor. Av de utvecklingsmedel som slutredovisats fanns ett överskott på kronor. Framställan har lämnats till Länsstyrelsen om att få disponera överskottet för att balansera underskottet. Under perioden september till och med december 2011 finansierade samverkanskommunerna verksamheten med egna medel och en översyn för ökad kostnadseffektivitet gjordes. De delar som styrgruppen beslöt prioritera är behandlingen av våldsutövare och boendekedjan för våldsutsatta med särskilda skyddsbehov. Projektledartjänsten avvecklades och många av arbetsuppgifterna övertas av olika befattningshavare i de samverkande kommunerna. En kommunövergripande handlingsplan är framtagen och implementeringen fortsätter inom respektive kommun.

17 Social- och äldrenämnden Länsstyrelsen har beviljat ytterligare utvecklingsmedel 2011 för att delfinansiera verksamheten under Kommunernas egen insats ökar. Den verksamhet som styrgruppen bedömer finns behov av att driva gemensamt och är kostnadseffektiv permanentas och integreras i ordinarie organisationer Uppföljning av projektets resultat har dokumenterats och en utvärdering har genomförts. Förväntat resultat har i stor utsträckning uppnåtts. Samverkansparterna, det vill säga kommunerna har uppfyllt sina respektive åtaganden enligt det samarbetsavtal som finns. Väsby Välfärds förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner rapporten och antar den som sin egen. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby Välfärds förslag. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner rapporten och antar den som sin egen. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Stockholms län

18 Social- och äldrenämnden Icke verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service (LSS) per den 31 december 2011 (SÄN/2011:238) Ärendebeskrivning Kommunerna har från den 1 juli 2008 genom ett tillägg i lagen om stöd och service (LSS) skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Nämnden ska anmäla till Socialstyrelsen och revisorerna om ett beslut, som tidigare rapporterats icke verkställt, verkställs. Rapporteringen ska ske på individnivå en gång per kvartal. Antal icke verkställda gynnande beslut enligt LSS, per den 31 december 2011 Insats Bostad med särskild service för vuxna Bostad med särskild service för vuxna Bostad med särskild service för vuxna Datum beslut Datum verkställighet Kön Kommentar Kvinna Den enskilde har tackat nej till två erbjudanden, samt Man Den enskilde har fått erbjudande om boende. Då den enskilde ej ville lämna ut vissa personuppgifter återtog utföraren Avenira erbjudandet Man Den enskilde har tackat ja till erbjudande. Verkställighet

19 Social- och äldrenämnden Biträde av kontaktpers on Bostad med särskild service för vuxna Bostad med särskild service för vuxna dröjer på grund av långsam inflyttningsprocess. Beräknad inflyttning är i februari Kvinna Resursbrist Man Har fått förslag på två olika boenden, samt Den enskilde har ej lämnat besked Man Den enskilde har i november 2011 varit på studiebesök på ett boende. Boendet gjorde dock bedömningen att de ej kunde tillgodose den enskildes behov. Antal gynnande beslut enligt LSS, som tidigare rapporterats som icke verkställda, som nu verkställts, per den 31 december 2011 Insats Korttidsvistel se Datum beslut Datum verkställighet Kön Kommentar Man Den enskilde fick två förslag på korttidshem. Verkställighet dröjt då den enskilde inte kunde bestämma sig för hur han ville göra.

20 Social- och äldrenämnden Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten. 2. Social- och äldrenämnden vidarebefordrar rapporten till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten. 2. Social- och äldrenämnden vidarebefordrar rapporten till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslutet skickas till: Socialstyrelsen Kommunens revisorer Kommunfullmäktige

21 Social- och äldrenämnden Icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2011 (SÄN/2011:237) Ärendebeskrivning Kommunerna har genom ett tillägg i socialtjänstlagen (SoL) (kap 16 6f-h) skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut (enligt kap 4 1 socialtjänstlagen) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Kommunerna har också skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Nämnden ska anmäla till Socialstyrelsen och revisorerna om ett beslut, som tidigare rapporterats som icke verkställt, verkställs. Rapporteringen ska ske på individnivå en gång per kvartal. Antal icke verkställda gynnande beslut enligt SoL, per den 31 december 2011 Insats Datum beslut Datum verkställighet Kön Kommentar Kontaktperson Kvinna Resursbrist, lämplig person för uppdraget saknas. Permanent bostad Permanent bostad Kvinna Den enskilde har tackat nej till tre erbjudanden, , samt Kvinna Resursbrist, har korttidsboend e i avvaktan på permanent

22 Social- och äldrenämnden Permanent bostad plats. Önskar Lavendelgård en Man Resursbrist, har korttidsplats i avvaktan verkställighet. Boendestöd Man Verkställighe ten avbröts då den enskilde ej var nöjd med utföraren. Erbjöds en annan utförare, Dock tackade den enskilde nej till detta. Permanent bostad Man Resursbrist, inget lämpligt boende har kunnat erbjudas. Har växelvård i avvaktan verkställighet. Kontaktperson Kvinna Resursbrist, lämplig person för uppdraget saknas Permanent bostad Kvinna Resursbrist, har korttidsboend e i avvaktan permanent

23 Social- och äldrenämnden plats. Kontaktperson Man Resursbrist, familjen kommer att föreslå en kontaktperso n utsedd av socialtjänsten. Permanent bostad Permanent bostad Permanent bostad Permanent bostad Permanent bostad Kvinna Den enskilde har tackat nej till erbjudande, Kvinna Resursbrist, har korttidsboend e i avvaktan verkställighet Man Resursbrist, önskar Rotsundastra nd Man Resursbrist, har korttidsboend e i avvaktan verkställighet Kvinna Resursbrist, bor hemma hos make. Antal gynnande beslut enligt SoL, som tidigare rapporterats som icke verkställda, som nu verkställts, per den 31 december 2011 Insats Datum beslut Datum verkställighet Kön Kommentar

24 Social- och äldrenämnden Permanent bostad Permanent bostad Permanent bostad Permanent bostad Permanent bostad Kvinna Verkställighet dröjt då lämpligt boende saknats Kvinna Verkställighet dröjt då lämpligt boende saknats Man Verkställighet dröjt då den enskilde tackat nej till två erbjudanden, samt Man Verkställighet dröjt på grund av att lämpligt boende saknats Man Verkställighet dröjt på grund av att lämpligt boende saknats. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social och äldrenämnden godkänner rapporten. 2. Social och äldrenämnden vidarebefordrar rapporten till Socialstyrelsens tillsynsenhet, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag.

25 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens beslut 1. Social och äldrenämnden godkänner rapporten. 2. Social och äldrenämnden vidarebefordrar rapporten till Socialstyrelsens tillsynsenhet, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Beslutet skickas till: Socialstyrelsen Kommunens revisorer Kommunfullmäktige

26 Social- och äldrenämnden Ersättningsnivå för hemtjänst och service i ordinärt boende 2012 (SÄN/2012:34) Ärendebeskrivning Enligt förfrågningsunderlag för hemtjänst och service i ordinärt boende 2011 fastställs ersättningen till leverantörerna av social- och äldrenämnden. Uppräkningen av ersättningsnivåerna kan bli högst 2 procent. I flerårsplan med budget har uppräkning gjorts med 2 procent. Ersättningsnivåer för 2011 och förslag till ersättningsnivå 2012 framgår av nedanstående tabell. Personlig omvårdnad kl Personlig omvårdnad kl Personlig omvårdnad kl Privat leverantör 2011 Privat leverantör 2012 Egen regi 2011 Egen regi kr/tim 302 kr/tim 287 kr/tim 293 kr/tim 310 kr/tim 316 kr/tim 301 kr/tim 307 kr/tim 366 kr/tim 373 kr/tim 355 kr/tim 362 kr/tim Servicetjänst/ Matlåda 235 kr/tim 240 kr/tim 227 kr/tim 232 kr/tim Avlösning/ Ledsagning Larmmottagning 235 kr/tim 240 kr/tim 232 kr/tim 232 kr/tim kr/tim 495 kr/tim Ersättningsnivåerna för 2012 framgår även av förfrågningsunderlag för hemtjänst 2012, bilaga 1.

27 Social- och äldrenämnden Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att höja ersättningsnivåerna för hemtjänst och service i ordinärt boende med 2 procent från och med Höjningen av ersättningsnivåerna sker i enlighet med förfrågningsunderlaget för Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att höja ersättningsnivåerna för hemtjänst och service i ordinärt boende med 2 procent från och med Höjningen av ersättningsnivåerna sker i enlighet med förfrågningsunderlaget för 2012.

28 Social- och äldrenämnden Nattbemanning på Hedvigsgårdens gruppboende (SÄN/2010:195) Ärendebeskrivning I november 2009 fick kundvalskontoret kännedom om att Hedvigsgården hade dragit ner på nattbemanningen. Neddragningen bestod i att man hade minskat nattpersonalen med en medarbetare per nattpass. Personal hade givit uttryck för att de boende riskerade att inte få den tillsyn och den säkra vård som de boende bedömdes ha behov av. Den 8 september 2010 presenterade kundvalskontoret en utredning för social- och äldrenämnden. Utredningen visade att den bemanning som Hedvigsgården hade på natten var bräcklig med tanke på verksamhetens 40 boende och deras omvårdnadsbehov. Dessutom framkom det att nattpersonalens schema borde ses över så att personalen började sin tjänstgöring samtidigt. Detta för att säkerställa informationsöverlämningen mellan arbetspassen. Social- och äldrenämnden beslutade att ge kundvalskontoret i uppdrag att göra en ny uppföljning hösten 2011 för att redovisa till nämnden i december Den 5 september gav social- och äldrenämndens individutskott i samband med ett beslut avseende en anmälan om missförhållande enligt 14 kap 2 socialtjänstlagen (SÄN/2011:161) Hedvigsgården ett uppdrag. Uppdraget bestod i att utreda och redovisa till individutskottet om det var tillräckligt med två personal per arbetspass och natt som bistod de 40 personer som bodde på Hedvigsgården. Kundvalskontoret har valt att utreda och redovisa båda dessa beslut samtidigt då de är likartade i sin frågeställning. Den 8 november 2011 genomfördes uppföljningsbesök avseende två identifierade förbättringsområden: nattbemanning och personalbemanning vid informationsöverlämning mellan dag och nattpersonal. Hedvigsgården bedöms inte leva upp till överenskommelsen om särskilt boende enligt socialtjänstlagen 2011 avseende trygghet utifrån att de har en bemanning bestående av två personal per natt och med ett ansvar för 40 boende varav 32 dementa. Verksamheten bedöms inte nattetid leva upp till intentionerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 gällande närhet till personal, och möjlighet till ett särskilt bemötande.

29 Social- och äldrenämnden Verksamheten bör utöka sin bemanning på natten så att de uppfyller överenskommelsen om särskilt boende enligt socialtjänstlagen 2011, samt för att uppnå socialstyrelsens intention med de nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Verksamheten bör justera nattpersonalens schema för att säkerställa och utöka informationsöverlämningen mellan arbetspassen och maximera tillsynen av de boende. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten. 2. Social- och äldrenämnden ger Hedvigsgården i uppdrag att stärka bemanningen på natten så att de boendes trygghet och säkerhet garanteras. 3. Social- och äldrenämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att fortsättningsvis följa upp verksamheten inom ramen för kvalitets- och ledningssystemet. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten. 2. Social- och äldrenämnden ger Hedvigsgården i uppdrag att stärka bemanningen på natten så att de boendes trygghet och säkerhet garanteras. 3. Social- och äldrenämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att fortsättningsvis följa upp verksamheten inom ramen för kvalitets- och ledningssystemet. Beslutet skickas till: Nina Thiel, Resultatenhetschef Väsby vård och omsorg

30 Social- och äldrenämnden Införande av Lagen om valfrihetssystem inom boendestöd (SÄN/2012:28) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har under de senaste åren fattat flera beslut för att öka möjligheten för medborgare att välja utförare av olika tjänster. Exempelvis har social- och äldrenämnden haft fritt val enligt lag om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänsten, för enstaka permanenta boendeplatser inom vård- och omsorgsboende för äldre och för korttidsvård utomlands enligt SOL samt familjerådgivning. Boendestöd är en verksamhet som till sin karaktär är personlig och har ofta stor betydelse för den enskilde individens livskvalitet. Insatsen måste, för att tillgodose den enskildes behov, utformas individuellt. Att möjliggöra för den enskilde att kunna välja mellan fler utförare av dessa tjänster ökar möjligheten för varje enskild brukare att hitta det som passar bäst. LOV-projektet har tagit fram underlag som visar att en majoritet av kunderna inom boendestöd anser att det är viktigt att kunna påverka valet av utförare. Drygt hälften svarade dock nej på frågan om de skulle överväga en annan utförare. Se bilaga. Det nuvarande avtalet om boendestöd mellan Upplands Väsby kommun och Aleris upphör men möjlighet till förlängning med ett plus ett år finns. Avtalet kommer förlängas fram till Budgeterade volymer och priser 2012 framgår av nedanstående tabell: Brukare Beviljade timmar Snittpris/timme (kr) Budget 2012 (mkr) ,1 Antalet brukare är oförändrade fram till 2014 enligt flerårsplan med budget I bifogat underlag finns resonemang som visar att införande av LOV inom boendestöd kan innebära minskade kostnader per timme. Av bilagan framgår även att det finns utförare som är intresserade av verksamhetsområdet. Efter eventuellt beslut av kommunfullmäktige i detta ärende kommer socialoch äldrenämnden att beredas möjlighet att besluta om förfrågningsunderlag för boendestöd. De utförare som uppfyller kraven i det förfrågningsunderlaget som nämnden fattat beslut om och som inte uteslutits med stöd av

31 Social- och äldrenämnden bestämmelserna i 7 Kap 1 LOV, ska godkännas av social- och äldrenämnden. Kommunen ska lämna information om samtliga leverantörer som kontrakterats enligt LOV. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförarna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Med de utförare som nämnden beslutas antas kommer avtal att tecknas. Utförarna ska genomföra uppdragen med hög kvalitet i enlighet med tecknat avtal. Kundvalskontorets förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom boendestöd. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Yrkanden Ibrahim Abdallah och Gunilla Eriksson (båda S) yrkar i första hand återremiss av ärendet för att få beslutsunderlaget korrigerat och förtydligat. I andra hand yrkar de att ärendet avslås. Lena Kanström (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Social- och äldrenämnden beslutar att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter Ibrahim Abdallahs och Gunilla Erikssons (båda S) yrkande om avslag mot ordförandens förslag. Social- och äldrenämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

32 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom boendestöd. Särskilt yttrande Ibrahim Abdallah (S) lämnar följande särskilda yttrande till protokollet: Skälet till Socialdemokraternas yrkande om återremiss är att underlaget till beslut är bristfälligt. Ett underlag ska sakligt och opartiskt presentera information som kan ligga till grund för ett välgrundat politiskt beslut, medan detta ärende snarare har ett innehåll och en form som sammantaget fungerar som marknadsföring av att införa LOV inom boendestöd. Vår kritik och vårt krav på återremiss har för tillfället inte att göra med att alliansen vill införa LOV inom boendestöd. Den främsta kritiken berör brukarundersökningen och de slutsatser som presenteras utifrån denna samt delen i underlaget som har att göra med leverantörernas intresse av att bedriva boendestöd. Nedan följer en beskrivning av några brister och felaktigheter som vi ser. Slutsatser och värderingar utifrån brukarundersökningen 1. I tjänsteutlåtandet står att: en majoritet av kunderna inom boendestöd anser att det är viktigt att kunna påverka valet av utförare. Detta är ett felaktig påstående. Det framgår i cirkeldiagrammen att de svarande är 31 st av % av dessa anser att det är viktigt att påverka valet av utförare. 15 st är långt ifrån en majoritet av de 100 som fått frågan. 2. Vid första cirkeldiagrammet står att: endast 1/3 av brukarna är inte intresserade av att välja anordnare. Detta är också felaktigt. Sanningen är att 32 % av de svarande, dvs 10 st av 100, inte är intresserade av att välja anordnare. 3. Vid andra cirkeldiagrammet står: många är nöjda, men en väsentlig andel skulle kunna tänka sig att välja en annan utförare. Även detta är felaktigt att hävda. Den väsentliga andelen som åsyftas är 16 procent, dvs 5 st av 100. Utöver detta är vi kritiska till värderingarna som kommer till uttryck i beskrivningen av diagrammen. De 32 % som svarar att de inte är intresserade av att välja anordnare beskrivs som endast en tredjedel, medan de 16 % som svarar att de kan tänka sig att välja en annan utförare beskrivs som en väsentlig andel.

33 Social- och äldrenämnden Förutom att vi är kritiska till att denna värdering görs över huvud taget i underlaget, påvisar detta en inkonsekvens i att beskriva enkätsvaren. Under sammanträdet uttryckte den politiska majoriteten att 16 % av de svarande, dvs 5 personer av 100, faktiskt kan tolkas som en väsentlig andel, då det är upp till den som tolkar siffrorna att bedöma vad en väsentlig andel är. Den som på fullaste allvar menar att 5 st i detta sammanhang är en väsentlig andel, men att 10 av 100 är endast en tredjedel, bör ställa sig själv frågan när 5 blev fler än 10. Det är slöseri med resurser och skattebetalarnas pengar att alliansen inte nyttjar en undersökning på ett korrekt sätt. Socialdemokraterna ställer sig tveksamma till om det ens går att några slutsatser utifrån denna undersökning då svarsfrekvensen endast är 31 procent. Leverantörers intresse att bedriva boendestöd Inom detta område framgår några leverantörers intresse genom pratbubblor. Omsorgshuset säger: Definitivt, Olivia Hemtjänst säger: Ja, det skulle vi nog göra och Camillas Hemtjänst säger: Absolut, vi kommer att satsa mycket på boendestöd. Vi anser att dessa fraser, helt tagna ur sitt sammanhang, mer hör hemma i marknadsföring. Dessutom finns flera andra utförare i Upplands Väsby än dessa tre, även om de tre som presenteras i ärendet är bland de största. Med anledning av ovanstående brister i ärendet anser Socialdemokraterna i social- och äldrenämnden att ärendet inte kan sändas vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för beslut. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande på återremiss yrkade vi avslag då vi ser många brister i underlaget som behöver redigeras och kompletteras. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

34 Social- och äldrenämnden Brandskyddsöversyn av LSS-boenden och Lokevägens gruppbostad (SÄN/2012:21) Ärendebeskrivning Kundvalskontoret initierade under 2011 en brandskyddsöversyn då Räddningstjänsten Attunda i tre av våra verksamheter uppmärksammat allvarliga brister i brandskyddets tekniska och organisatoriska delar och därför utfärdat förelägganden. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) är det ägares och nyttjares ansvar att fastigheten och verksamheten uppfyller de lagkrav som finns. Fastighetsägare och nyttjare måste inventera och dokumentera hur brandskyddet uppfylls tekniskt och organisatoriskt. I översynen granskades samtliga LSS-boenden (både grupp- och serviceboenden, som kommunen ansvarar för eller köper platser på) samt Lokevägen, som är ett gruppboende för personer med socialpsykiatrisk problematik. Vid granskningen kunde konstateras att det finns en rad brister, som måste åtgärdas. I avvaktan på att åtgärder kommer till stånd har ett antal personalförstärkningar måst göras. Detta medför mycket höga driftskostnader. Därför är det av vikt att bristerna åtgärdas skyndsamt. Kundvalskontorets förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår att: 1. Kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel om totalt kronor för finansiering av brandskyddsåtgärder. 2. Kommunstyrelsen ger kundvalskontoret i uppdrag att i samarbete med teknik & fastighet planera och genomföra brandskyddsåtgärderna och kontakta övriga fastighetsägare. 3. Kommunstyrelsen uppdrar social- och äldrenämnden att i underlag till flerårsplan med budget återkomma till frågan om finansiering av kapitaltjänst- och räntekostnader samt ökade driftskostnader för brandlarm och eventuella ökade dygnskostnader vid köp av platser.

35 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Social- och äldrenämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel om totalt kronor för finansiering av brandskyddsåtgärder. 2. Kommunstyrelsen ger kundvalskontoret i uppdrag att i samarbete med teknik & fastighet planera och genomföra brandskyddsåtgärderna och kontakta övriga fastighetsägare. 3. Kommunstyrelsen uppdrar social- och äldrenämnden att i underlag till flerårsplan med budget återkomma till frågan om finansiering av kapitaltjänst- och räntekostnader samt ökade driftskostnader för brandlarm och eventuella ökade dygnskostnader vid köp av platser. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

36 Social- och äldrenämnden Information om kvalitetsgaranti för förenklad biståndshandläggning (SÄN/2010:341) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden beslutade den 21 februari 2011 om en kvalitetsgaranti för förenklad biståndshandläggning avseende service- och omvårdnadsinsatser för medborgare i kommunen som är 75 år och äldre. Kvalitetsgarantin skulle verkställas från och med den 1 mars Uppföljning av garantin skulle ske två gånger per år i samband med delårsbokslut. Utredningsenheten har till dagens datum fattat 34 beslut om förenklad biståndshandläggning till äldre. Merparten av besluten är fattade under senare delen av Utredningsenheten har haft en ambition att nå ut till ett större antal kommuninnevånare än vad dagens resultat visar. Orsak till att garantin inte har förankrats hos medborgarna på det sätt man har önskat beror på att tjänsten som chef på utredningsenheten samt tjänsten som avdelningschef på kundvalskontoret har varit vakanta. Under hösten 2011 gick handläggarna på utredningsenheten en utbildning i den särskilda handläggningsprocess som kvalitetsgarantin kräver. Utredningsenheten planerar en informationskampanj för kvalitetsgarantin förenklad biståndsbedömning. Utredningsenheten kommer att ta hjälp av kundvalskontorets marknads- och informationsstrateg för att upprätta en kommunikationsplan för intern- och extern spridning av kvalitetsgarantin. Kundvalskontorets förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen i protokollet. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag.

37 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen i protokollet.

38 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer över 20 år med funktionsnedsättning (SÄN/2008:179) Ärendebeskrivning De lokala riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer över 20 år med funktionsnedsättning som nu gäller, fattade social- och äldrenämnden beslut om den åttonde december Riktlinjerna gäller fram till den 29 februari Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning för kommunmedborgarna. De stärker också den enskildes rättssäkerhet, förhindrar godtycklig handläggning samt ger underlag för utvärdering och uppföljning. Kundvalskontoret gör årligen en översyn av riktlinjerna samt insatskatalogen för tjänster inom hemtjänsten. De förändringar som har skett i samband med revideringen är att tid fastställts för ledsagarservice och avlösarservice(om andra insatser saknas). I riktlinjerna har det även förts in att biståndshandläggaren ska informera närstående, som vårdar sin maka/make/sambo/anhörig i hemmet, om det stöd och den hjälp som kommunen erbjuder. Översynen av insatskatalogen resulterade i följande förändringar: Fönsterputs beviljas upp till 60 minuter en gång per år. Gardinuppsättning beviljas upp till 30 minuter en gång per år. Avfrostning och rengöring av frys beviljas efter separat beslut. Ledsagning kan beviljas upp till 2,5 timmar per månad. Den 1 januari 2009 införde social- och äldrenämnden de så kallade korgbesluten i syfte att utöka den enskildes valfrihet. I riktlinjerna nämns korgbesluten kortfattat och ett exempel ges på vilka möjligheter detta kan innebär för den enskilde. Kundvalskontoret bör utreda denna fråga då det finns möjlighet att ytterligare utöka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande samtidigt som administrationen för handläggare och utförare kan förenklas.

39 Social- och äldrenämnden Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer över 20 år med funktionsnedsättning. 2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 mars Social- och äldrenämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att utreda korgbesluten. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Deltar ej i beslutet Ibrahim Abdallah och Gunilla Eriksson (S) meddelar att de inte deltar i beslutet. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer över 20 år med funktionsnedsättning. 2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 mars Social- och äldrenämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att utreda korgbesluten. Deltog ej i beslutet Ibrahim Abdallah och Gunilla Eriksson (S) deltog inte i beslutet.

40 Social- och äldrenämnden Överenskommelse om munhälsobedömning för vissa äldre och funktionshindrade (SÄN/2011:226) Ärendebeskrivning Upplands Väsby kommun fick 19 oktober 2011 ett förslag från Kommunförbundet Stockholms län att teckna en överenskommelse med landstinget angående uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) inom Stockholms län Landstinget har enligt tandvårdslagen (1985:125) ett särskilt ansvar för uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Den 1 januari 1999 införde landstinget en tandvårdsreform som bland annat innehöll ett ekonomiskt stöd för viss tandvård. Reformen vänder sig till personer som har: - ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser och bor på ett särskilt boende - personer som har ett varaktigt och omfattande behov av hemsjukvård - personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387) - personer som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar för att säkerställa att den uppsökande verksamheten erbjuds till alla personer som är berättigade till detta och att ansvarsfördelningen finns dokumenterad i en överenskommelse för att underlätta genomförandet. Förslaget till den nya överenskommelsen har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsenhet, representanter från nio kommuner samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Överenskommelsen beskriver bland annat landstingets och kommunen ansvar, rutiner för uppföljning av verksamheten och hur revidering, uppsägning och omförhandling av överenskommelsen ska ske. Fördelen med en övergripande överenskommelse över hela Stockholm län är att det blir lättare att nå ut med information till alla inblandade parter och att det ökar förutsättningen för att alla personer som har rätt till munhälsobedömning får dessa rättigheter under likvärdiga förhållanden. Kundvalskontoret är positiva till att en skriftlig överenskommelse tagits fram där respektive huvudmans ansvar förtydligats och rekommenderar Social- och

41 Social- och äldrenämnden äldrenämnden att teckna den övergripande överenskommelsen för uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten. 2. Social- och äldrenämnden beslutar att tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden samt Stockholms län landsting teckna en överenskommelse för uppsökande verksamhet avseende munhälsobedömning för vissa äldre och funktionshindrade. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten 2. Social- och äldrenämnden beslutar att tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden samt Stockholms län landsting teckna en överenskommelse för uppsökande verksamhet avseende munhälsobedömning för vissa äldre och funktionshindrade. Beslutet skickas till: Kommunförbundet Stockholms län

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Plats och tid Beslutande Messingen Måndag 23 september 2013, klockan 16:00-18.00 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström, (M), vice ordf Christina H.

Läs mer

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Industrivägen 20 b, rum Nielsen Måndag den 30 januari 2012, klockan 17:00-17.55 Ledamöter: Maria Fälth (KD),

Läs mer

Kommunhuset, plan 6, den 14 december. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och äldrenämnden

Kommunhuset, plan 6, den 14 december. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2010-12-08 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Vilundarummet Onsdagen den 8 december, klockan 18:00-21.25 Ledamöter: Maria

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janeth Nilsson Norén (c), 1:e vice ordförande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-22 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Omsorgsnämnden 2011-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Anna-Belle Strömberg (S) ordförande Kristoffer Park (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Produktionsstyrelsen 2011-05-18 1 Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Måndagen den 12 november 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00-18.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-03-18 1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson.

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson. Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut.

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut. ÄRENDEFÖRTECKNING Socialnämnden Protokoll 2016-02-16 15 Information 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 17 Bokslut 2015 18 Redovisning av uppdrag Rapporten Koll på hemtjänsten 19 Tillägg

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2010-09-20 1 Plats och tid Beslutande Vilundarummet Måndagen den 20 september, klockan 18:00-20.00 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordf Lena Kanström (M), vice ordf Ibrahim Abdallah

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00. Noomi Arvas Liljefors

Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00. Noomi Arvas Liljefors Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2009-10-20 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 14 december 2015 kl. 10:00 13:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Siri Sjögren

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 17 april 2013, kl. 18.00 21.00 i Prologen, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2011-09-20 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Plan 3, Upplands Väsby kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-08-18 1 (30) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-08-25 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-09 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 18.07 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD) ordf. Göran Malmestedt (M) Rolf Andersson (M) Marlene Juthstrand (KD) Gunvor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008.08.26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008.08.26 1 Socialnämnden 2008.08.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (m) ordförande Håkan Svensson (m) Inger Hultén (m) Inger

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97 83-97 Plats och tid Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18 00 21 20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Beatebergsgården, Terapilokalen kl. 13:00 17:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Leif Andersson (S), Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(26) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.30 Beslutande Ledamöter Barbro Stein (S) ordförande Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Ulrika Mellkvist (C) Sven-Åke Lundh (M) Mats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2010-04-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2010-04-26 1 Social- och äldrenämnden 2010-04-26 1 Plats och tid Lokal: Vilundarummet, kommunhuset plan 8 Måndagen den 26 april, kl.18.00-21.00 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordf Lena Kanström (M) Ibrahim

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(26) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-08-30

PROTOKOLL från 1(26) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-08-30 1(26) Plats och tid: Beslutande Ale Kommun kl 13:00 18:30 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ida Löfgren (M) Ingela Nordhall (AD) Joanna Wolodarska-Nord (FP) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd Plats och tid Häringeslott Tisdag, kl. 17.00 Justeringens plats och tid 2015-12-22 Petri Salonen (C) Ordförande Xerxes Fallah Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS

Läs mer

Debatten kl. 18:00 Sluttid:20:15

Debatten kl. 18:00 Sluttid:20:15 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Debatten kl. 18:00 Sluttid:20:15 Kjell Öhrström (M), ordförande Helena Butén (M) Margaretha Wiberg (M) Hans Henriksen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009.10.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.30 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer