. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto."

Transkript

1 Protokoll nr , fört vid styrelsesammanträde den 4 maj Möteslokal : Fotografins Hus, Skeppsholmen. Närvarande: Gunilla Peterson, Birgitta Munter, Louise Sejmyr, Agneta Kollinius, Hans Hillgren, Lars Wiström och Kerstin Holmberg. Frånvarande: Bodil Söderqvist, Rolf Melin och Marie-Louise Berglund. Gäster$12-14: Marie Nilsson, kurator, KUS i Huddinge, Marcus Rosendahl, Skapa Kraft, samt Anders Flodin, Fotografins Hus. $ 1. Sammanträdet öppnas. Ordförande Gunilla Peterson förklarade sammanträdet öppnat. $ 2.Justeringsman utses. Till justeringsman utsågs Louise Sejmyr. $ 3.Föregående protokoll. De två senaste protokollen godkändes och lades till handlingarna. $ 4. Ekonomisk redogörelse. Kerstin lämnade ekonomisk rapport från förra sammanträdet. Då det bokföringsprogrammet inte fungerar till 100 %, lämnas rapporten som handskriven bilaga. $ 5. Stipendier och bidrag.. Ansökan om landstingsbidrag, idag kronor, ska skickas in senast 1 juni. Som underlag för ansökan krävs bland annat en verksamhetsplan for året 2AO Kerstin och Gunilla utsågs att utarbeta planen.. Kursen Leva med cancer och det bidrag som sökts för föreläsningsarvoden- se protokoll nr 5,$ 10 - behandlades på nytt. Styrelsen ansåg sig inte kunna fatta beslut i frågan förrän föreningens revisor tillfrågats. tv- apparater till KUS i Solna: Bidrag har tidigare beviljats, men oklarheter om hur ffinng. pengarna skall betalas ut föreligger. Gunilla föreslår att Kerstin och hon åker och betalar för teveapparaterna som valts och att bidraget höjs med den summa transporten till sjukhuset kostar. Pengarna förs sedan över från BLCS:s konto till hennes eller Kerstins personkonto.. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto.. Ang. det avtal som skrivits mellan föreningen och Janssen-Cilag: se protokoll nr 5, $ 8. Avtalet granskas nu av Janssen-Cilags jurist. Bilaga bifogas. $ 6. Frågor om vård. Se protokoll nr 5 $ 5. Synpunkter kring "Frågor om vård" har inkommit från Louise Seimyr. Hon tycker det är mycket viktigt att understryka att blodcancer är många olika sjukdomar, en del akuta och behandlingsbara, andra kroniska med långvarigt förlopp, som kräver vård och kontakt med flera vårdgivare. Ett tillägg om detta görs under punkt 5 ifrågeformulåret. Sten Berglund vill komplettera punkt 2 med: "rehabiliteringen och terapin" (tre viktigaste områdena) samt punkt 6 med "rehabiliteringen inte tillräcklig" {brist i vården). Bilaga bifogas.

2 $7. Avrapportering av andra aktiviteter sedan föregående möte.. HSO:s ordförandemöte inställt.. Jeanette Winterling har hållit en förelåsning om Anhörigstöd i vården i samband med Idö & lnspirationsdag för personal och patientgrupper på KS. lngen från vår förening kunde närvara. Gunilla kontaktar Jeanette för eventuell framtida föreläsning i foreningen. $ 8. Arbetsuppgifter inom styrelsen. Hans har samlat exempel på bra hemsidor från Apoteket samt från cancerföreningar i England och USA. Länkarna, sända till Gunilla, vidarebefordrades till Marcus Rosendahl och Sten Berglund för att läggas in på Blodcancerförbundets hemsida. Gunilla sänder länkarna till övriga styrelseledamöter. Hans arbete med ansökningar om ekonomiska bidrag fortsätter. $ 9. Planering.. Medlemsmöte Kallelse skickas av Gunilla och Birgitta 10/5. lnbjudan se bilaga. Matinköp sköts av Birgitta med benäget bistånd av Marie-Louise. Mattransporten sköts av Birgitta. Styrelsen sköter de praktiska arrangemangen där Kerstin sköter kassan och Hans blir ansvarig for lotteriet. Styrelsen bidrar med lotterivinster men detta år frivilligt. Styrelseledamöter får endast ta emot en lotterivinst.. Det planerade vårmötet den 10/6 på Fotografins Hus år uppskjutet till '19 /8. Höstens första medlemsmöte äger då rum på Skeppsholmen. Se kommande information.. Styrelsemötet 2/6 hålls hemma hos Louise Sejmyr, Bollhusgränd 7 se vidare $ 11. r lnför förbundsstämman har Hans och Louise anmält förhinder. o Behandlades frågan om utlåtande till förbundsstämman angående ny organisation. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.. Sjukhusbesök. Sten och Marie-Louise har vid besök på KS tittat till det informationsmaterial som finns. Kerstin och Gunilla kompletterar materialet.. HSO-mote 10/5. Gunilla går. r Bröstcancerföreningen i Stockholm har kontaktat Gunilla ang. en kandidat som man vill lansera till HSO:s styrelse. Blodcancerföreningens styrelse ställde sig bakom förslaget. $ 10. Övriga frågor. lnga övriga frågor. $ 11. Nästa möte. _ (K+zt qjd) Nästa styrelsemöte hålls 2/6 i Gamla Stan hemma hos Louise Sejmyr, Bollhusgränd 7. \ Hedersordförande, revisorerna och valberedningen bjuds in till den efterföljande middagen. Se kommande information. $ 12. Hemsidan. Enligt tidigare information kan vår förening skapa sex sidor för kr. Gunilla visade exempel på några andra föreningars hemsidor, samt uppmanade styrelsen att komma med många förslag till hemsidans innehåll. Samtidigt efterlyste hon ett tätare samarbete mellan de olika regionföreningarna inför denna uppgift. Gunilla visade hemsidan cancersamtal. nu och underströk betydelsen av en länk till Blodcancerförbundets / föreningens hemsida. lntresserade av samtal om blodcancer hamnar annars hos andra förbund, som ej kan ta den belastning det innebär. Anders är den ende medlem som har anmält intresse att delta i hemsidans arlcetsgrupp. Beslut ifrågor som rör hemsidan tas nästa styrelsemöte.

3 $ 13. Skapa Kraft. Marcus Rosendahl informerade om projektet Skapa Kraft samt:. Önskade att uppgift om stödperson skallfinnas bilagd i informationsbroschyren.. Att stödnätverket skall ha kontakt med varandra över hela landet genom en kommunikationsansvarig som skallfinnas i alla regioner.. Att inom det kommande året sänds enkäter ut till Örebro, Sydöstra regionen samt Sundsvall. Andra frågor kommer att beröras under fööundsstämman i Uppsala. $ 14. Avslutning. Ordforande fo rkl a rade sam ma nträdet avslutat. /r" /-a/ / 2,-, //,-,rt '/' '/ hfu+zr-:r///2,-=.- Gunilla Peterson Ordförande Vid protokollet. fi'r4$'{dx Mr,^d-er^ Birgitta Munter Sekreterare /) o' V-f^AeLVV-Åu.-i lt- Justeras:,-/ Louise Seimyr

4 Mellan Janssen-Cilag AB, nedan kallad "Janssen-Cilag" och Blodcancerföreningen i Stockholms län, nedan kallad "BLCS" har följande avtal träffats. SPONSRINGSAVTAL BLCS skall utforma en ny informationsfolder om BLCS verksamhet, som skall placeras ut på hematologmottagningar och hematologavdelningar i Stockholms län, ("Projektet"). Janssen-Cilag har beslutat att bevilja BLCS ett bidrag om 5.O00 kr för genomförandet av Projektet. BLCS åtar sig att i sin verksamhetsberättelse för 2OO4 framföra sitt tack till Janssen-Cilag för bidraget till Projektet. Detta avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar varav parterna tagit varsitt. Stockholm den I 2OO4 Stockholm den I 2OO4 Janssen-Cilag AB Blodcancerföreningen i Stockholms län

5 Dnr Mc Till HSO:s medlemsföreningar Frågor om vård - Kartläggning av fiireningarnas uppfattning om vården HSO:s representanter i samverkan med landstinget om hälso- och sjukvårdsfrågor har behov av attkiinna till fcireningarnas syn på olika vårdfrågor. Var får man sin vård, hur fungerar det, vilka är de viktigaste områdena i vården? Det iir några av de frågor man som representant gärna vill ha svar på. Bifogat finns sju frågor som vi ber er att närmare studera och om möjligt även besvara. Vi ber alla foreningar om svar. Föreningar for viika vardfrågor inte 2ir relevanta ber vi ändå returnera frågeformuläret med information om det. Finns det andra skäl att inte svara vill vi garna få veta även det. Vi är medvetna om att det i vissa fall kan vara svårt att besvara en del frågor. Vi ber er då besvara frågorna så langt ni kan. Skriv giima kommentarer till era svar. Det iir forsta gången på flera år som HSO gör en så omfattande enkät om vårdfrågor och vi räknar med att återkomma om något ar med förnyad och kanske förfinad enkät på samma tema. Med denna kartläggning av ftireningarnas syn på vardfrågor far HSO:s representanter i samverkan med landstinget en bra kunskapsbas att anvåinda i sitt uppdrag" Vi är tacksamma fä era svar senast den 1 juni Med vänlig hälsning Kerstin Höijer Tfn: E-post : k.hoij er.hso.

6 Frågor om vård Förening : Blodcancerföreningen i Stockholms län Uppgiftslämnare: Gunilla Peterson Tfn och/eller e-post: e-post: g. net: 1. Vilka områden i vården är viktiga ftir era medlemsgrupper? Hematologklinikerna Rehabiliteringen Terapin Kuratorer 2. Vilka tre områden, av de under fråga I angivna, är viktigasl för era medlemsgrupper? Hematologklinikerna Rehabiliteringen Terapin 3. Var behandlas era medlemmar huvudsakligen? Ange ungefiirlig f<lrdelning i procent I öppen vård %? I sluten vård % Hos allmiinliikare/husläkare 5-10 o/o

7 Hos specialist i öppen vard? % Övrigt, vad?... Egentligen vet ingen svaret utan det blir gissning. När det gäller hematologiskt sjuka finns i stort sett ingen privat mottagning. (forutom S:t Göran) I princip går alla hematologiskt sjuka patienter på specialistmottagningar. 4. På vilka sjukhus/annat finns specialmottagningarna fiir era medlemsgrup per? På KUS i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus (tillhör KUS i Solna), S.t Göran, Södersjukhuset (tillhör KUS i Huddinge) och Södertätje sjukhus 5. Hur fungerar vården ftir era medlemsgrupper? Markera gärna med en siffra hur det fungerar inom för er relevanta områden (5) mycket bra; (4) bra; (3) tillfredsstdllande; (2) mindre bra eller (t) dåligt Öppen vård Husl iikare/primärvård Specialistvard Sluten vård Akutsjukhus SE KOMMENTAR Annan sluten vård Hur funqerar vården avseende t ex Bemötande Information... Tillgänglighet... Vtintetider Kompetens Läkemedel Vårdkedjor Rehabilitering... Sjukgymnastik ". Hjälpmedel Prevention Övrigt, ange vad

8 Kommentar" Frågorna går inte att besvara generellt, bara individuellt. Det är såväl styrelsen som deltagarna i en av våra samtalsgrupper ense om. (öppen vård: I en grupp på sex personer svara en 1, fem 5.) När det gällde specialistvård och sluten vård tycks de flesta ändå vara nojda. Det är viktigt att understryka att blodcancersjuka är en patientgrupp med olika behov. Blodcancer är många olika sjukdomar, en del är akuta och behandlingsbara, andra är kroniska med ett långvarigt förlopp, som gör att patienterna behöver vård och kontakt med flera vårdgivare. Detta kan göra situationen besvärlig och förvirrande för dem av våra medlemmar som har en palett med sjukdomar och olika läkare, som behöver samordnas. Vi bifogar den enkät som gjordes i april 2003 bland våra medlemmar av Marcus Rosendahl, Skapa kraft - ett prolekt inom Blodcancerförbundet för att skapa ett nätverk av stödpersoner i hela landet. (För mer info kontakta: Marcus Rosendahl, Jutavägen 1 A, Falkenberg (kontor), (mobit), 6. Vilka brister i vården ser ni för era medlemsgrupper? Anhörig hetsstödet obefintligt Rehabiliteringen inte tillräcklig 7. Hur kan fiirbättringar uppnås? Bättre organisation Personalen måste få mer att säga till om = styra sin egen verksamhet Tockfor svqr!

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 April 2015 M e d l e m s i n f o r m a t i o n Parkinson Uppland Parkinson Uppland Ordförande Göran Einarsson Mobil: 070-339 25 71 Uppsala Parkinsonförening Mobil 073-82 75 900 Göran Einarsson tel. 018-25

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer