Attacken på marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attacken på marknaden"

Transkript

1 Attacken på marknaden Sammanfattning: Varför omnämns "marknaden" med en sådan mystik och avsky bland vänsterorienterade debattörer? Och vad är egentligen marknaden? Vad är egentligen en spekulant? Här sätts begreppen in i sina rätta sammanhang, samtidigt som vänsterns "garage-analyser" får sig en rejäl törn. Det finns vissa likheter mellan medicinmän och socialister. Båda kategorierna hämtar näring i en uppfattning bland "vanligt" folk som går ut på att allt hemskt beror på anonyma och dunkla krafter omöjliga att påverka för den enskilde individen. I medicinmännens värld är alltifrån missväxt till sjukdom ett resultat av onda andars gärningar. I socialistens mer sofistikerade värld har både problemen och orsakerna bytt skepnad men dramaturgin är den samma. Den moderna människan är inte beroende av jordbruket för sin överlevnad och sjukdomar har fått vetenskapliga förklaringar. Onda andar är det få som är beredda att åberopa men föreställningen, att något som upplevs som dåligt för den enskilda måste ligga i någons uppsåt är starkt förankrad. Det utrymme som försvunnit för denna tanke i den vetenskapliga världen har fått en mer koncentrerad verkan då den blivit över för att påverka synen på sociala skeenden. När den lilla människan drabbas av sådant som arbetslöshet och sjunkande realinkomster så infinner sig de onda aningarna omedelbart. Vilka är det som driver våra företag i konkurs så att vi förlorar våra jobb? Vem är det som lägger beslag på alla de pengar vi en gång hade? Dålig analys Precis på samma sätt som medicinmannen förklarar för vilden att han fått missväxt men inte grannen därför att grannen offrat en gris i månsken, så är socialisten snar att peka på marknaden, unga valpar vid reuterskärmar och höga direktörslöner. Den starka intuitiva föreställningen om att allt ont är någons avsikt gör att både medicinmän och socialister får sina förklaringar accepterade utan att någon kräver genomarbetade teorier eller belägg för deras påståenden. Den pågående häxjakten i media på syndabockar till den vanlige Svenssons problem har fått många socialister att vädra morgonluft. Det hat mot kapitalismen som motiverar dessa människor utgör en aldrig sinande kloak rätt ut i nyhetsfloden. Marknaden får i socialisternas värld spela den roll som i medicinmannens värld spelas

2 av onda andar. Precis på samma sätt som de onda andarna ibland gör sig synliga för den vanliga människan i form av den stock som gör att hon snubblar och bryter benet så kan marknaden också göra sig synlig och gripbar. I vardagen kan marknaden pekas ut som en förhatlig snorvalp på andra sidan jordklotet som med sin grabbiga spänningslystnad knäcker en stor brittisk bank och därmed höjer räntorna på, just ditt villalån. Den rituella bålbränningen av dessa syndabockar som sker på de socialistiska tidningarnas ledarsidor utgör en nutida variant av häxprocesser. Den analys som vore så välbehövlig för att förstå de komplicerade skeendena på världens marknader ersätts med något som i det närmaste liknas vid de hat seanser som beskrivs i Orwells 1984: Hatseanser där folkets inbillade fiender i skepnad av tre extremt motbjudande skepnader som säger elaka saker under det att en extatisk publik skriker och kastar böcker mot den filmduk de projiceras på. Det är svårt att beskriva de bilder som målas upp i de socialistiska tidningarna på något annat sätt. Exempelvis skriver tidningen Arbetet: "Därför blir det samlade beteendet likt ett raglande fyllo, som vinglar utan styrning. Men det är en fyllerist med förödande makt: när marknaden raglar skjuts valutor i och ekonomier sönder som med maskingevär, ofta helt slumpmässigt". Viktigt att bemöta Alla försök till att pedagogiskt redogöra för valuta marknadens funktionssätt har givits upp till förmån för hetsande smädelser. På varje hundratal som förkastar valutamarknaden, förefaller det, finns det på sin höjd en som något sånär ens kan redogöra för hur en sådan fungerar. Hur man överhuvudtaget intellektuellt kan försvara en inställning som går ut på att man förkastar något man inte ens begriper sig på är det ingen som frågar. Likt det i början av den industriella revolutionen förekom att arga arbetare stormade fabriker och slog sönder maskinerna för att man trodde att de stal jobb går dagens socialister till storms mot valutamarknaden i syfte att tillintetgöra dess funktionssätt. För varje upplyst liberal är det av största vikt att på ett tidigt stadium bemöta denna våg av missnöje innan den tar sig allt för destruktiva uttryck. En klar bild av valutamarknadernas funktionssätt är helt nödvändig för att kunna reda upp alla de missförstånd och vanföreställningar som hotar att skada marknadsekonomin. Så låt oss börja med en kortfattad redogörelse för att mot denna bakgrund sedan skärskåda de argument valutamarknadernas fiender ställer upp. Valutor är som andra valutor Det första man måste inse är att valutor är som vilka andra varor som helst i ekonomin och att de råder under samma ekonomiska lagar som dessa. Det som gör det hela aningen mer komplicerat är dock att folk efterfrågar valutor på lite annorlunda premisser än t.ex. tv- apparater. En tv-apparat köper man i syfte att konsumera, en valuta köper man för det mesta i syfte skaffa en tillgång som kan ge avkastning. Det kan handla om utländska värdepapper såsom obligationer och aktier, men också kapitalvaror såsom maskiner eller tv-apparater vilka importören hoppas kunna sälja till förtjänst.

3 Efterfrågan på ett lands valuta avgörs därför ytterst av hur stor vilja det finns i utlandet för att köpa dess obligationer, maskiner och tv-apparater m.m. Om landets obligationer ger låg avkastning, maskinerna och tv-apparaterna är dyra så är det få som kommer att vara intresserade av att köpa landets valuta. Vad skall man med valutan till om det inte finns något vettigt att köpa för pengarna? Resultatet blir att efterfrågan på valutan sjunker och därmed också dess pris. Råder det motsatta förhållandet, att landets tillgångar är eftertraktade, blir naturligtvis också priset ett annat på valutan, nämligen högre. När den svenska riksbanken hösten1992 tvingades låta kronkursen falla var det därför att ingen ville köpa svenska kronor. Priset på industrins produkter blev alldeles för högt för utlandet. När de räknade om priserna i sina egna och andra länders valutor fann de snart att det svenskarna hade att erbjuda kunde köpas billigare annorstädes. De höga räntor som svenska statsobligationer hade att erbjuda lockade heller inte till köp. Man litade helt enkelt inte på att den svenska staten skulle klara av att betala tillbaka pengarna man lånade den. Det fanns en risk att staten skulle försöka inflatera bort sina skulder. Erfarenheten av tidigare svenska devalveringar avskräckte också. Ingen ville få tillbaka sina lånade pengar i en valuta som mist en stor del av sitt värde. Försvar av godtycke Det enda sätt på vilken en nation har att försvara en godtyckligt satt kurs är att antingen höja räntorna så mycket att efterfrågan på dess räntebärande papper stiger, som man för att kunna köpa behöver nationens valuta för, eller genom att själv gå in och köpa den egna valutan och därmed pressa upp efterfrågan. Ingen av dessa metoder var hållbara för Sverige. Det gick inte att ödsla bort hur mycket pengar som helst på att stödköpa de kronor ingen ville ha. Räntenivån kunde inte heller den sättas hur högt som helst utan att allvarligt skada den svenska ekonomin. Fasta växelkurser innebär alltid att räntorna i ett land bestäms, inte av tillgång och efterfrågan på lån, utan av hur mycket som krävs för att försvara ett godtyckligt valt värde av valutan. Fasta växelkurser innebär alltså att priset på tillgångar i olika länder till viss del bestäms av politikerna genom det värde de sätter på valutorna istället för av marknaden. Resultatet blir att produktionen och investeringarna förhindras att ske där de kan utföras till minsta möjliga kostnad för att istället utföras av de länder som har de förmånligaste växelkurserna. Det yttersta alternativet till fria valuta kurser är alltid kurser satta av staten, det vill säga fasta växelkurser. När man klagar på att kronans värde dramatiskt förändras från den ena dagen till den andra måste man komma ihåg alternativet och dess konsekvenser. När staten bestämmer priset på en vara istället för marknaden blir det ofta fel, med förödande konsekvenser som följd. I Sveriges fall har den fasta växelkursen en stor skuld till att den ekonomiska krisen blev så djup. Det räcker med att försöka föreställa sig vad som hade hänt om politikerna lyckats och marknaden förlorat i kampen om kronan. Hur hade det t.ex. sett ut för svensk industri med en 25% högre kronkurs? Med ett sådant perspektiv är det svårt att inte tacka valutaspekulanternas insatser hösten Hade inte de spekulerat fram ett marknadsmässigt pris på kronan är det svårt att se att dagens uppsving inom svensk industri skulle kunna existera. Instabiliteten

4 Nu är det förvisso få som förespråkar en återgång till helt fasta växelkurser men det är samtidigt ovanligt att de flytande kurserna konsekvenser accepteras. Den spekulation som förekommer på en fri valutamarknad och som medför kraftiga kursrörelser kritiseras och röster höjs för att göra valutamarknaderna trögrörligare. Vidare finns det de som menar att de fria kapitalrörelserna minskar politikernas handlingsfrihet och därmed är odemokratiska. De konkreta förslag att åtgärda dessa kraftiga rörelser brukar ofta gå ut på att man skall lägga en skatt på valutatransaktioner så att det blir mindre lönsamt att spekulera. Den första premissen som ligger till grund för spekulationens kritiker och som måste utmanas är den som går ut på att de kraftiga kursrörelserna är skadliga i sig. Det tas ofta för givet att snabba prisförändringar skapar "instabilitet". Om man med instabilitet menar att saker förändras och inte alltid är som de alltid har varit är detta naturligtvis sant och knappast anmärkningsvärt. Det som gör begreppet intressant är dock att det inte är neutralt utan implicerar något negativt. Man skulle lika gärna kunna säga att valutakurserna är "dynamiska" eller "flexibla". Så vad menas då med instabilitet och varför är det negativt? Eftersom kritikerna är så diffusa och mest ägnar sig åt övertalningsdefinitioner, dvs man beskriver verkligheten med termer som förser skeendena med en etikett som säger, "det här är dåligt" eller "det här är bra" är det svårt att se annat än psykologiska mekanismer i botten. Det staten inte har kontroll över och kan styra upplevs automatiskt som hotande. Vidare förefaller det märkligt att snabba prisförändringar blir betraktade som så konstiga och oförklarliga när det handlar om valutor samtidigt som prisförändringar på råvaror, aktier mm inte ses som något konstigt eller hotande. Möjligtvis kan man här spåra vanans makt över tanken. Folk är helt enkelt vana att betrakta kronor som något man får x antal parasoll groggar för på Gran Canaria. När denna relation ändras upplevs det som att världen är i gungning och faror lurar runt hörnet. På samma sätt som engelsmännen fick ångest när de insåg att de inte längre var medborgare i ett imperium får dagens svenskar ångest när de upptäcker att de inte länge tillhör ett av världens rikaste länder. Ett sådant säkert tecken är just när priset på parsollgroggen på Peppes Bodega närmar sig priset på samma grogg där den serveras hemma på stadshotellet i Säffle. Försäkring mot osäkerhet En mer relevant invändning mot rörliga växelkurser är att de snabba prisförändringarna skapar osäkerhet. Svenska företag vet helt enkelt inte vad deras betalningar till och från utlandet är värda. Denna invändning är naturligtvis helt korrekt men det är ingen allvarlig invändning och den talar varken för fasta växelkurser eller skatt på valutatransaktioner. Skälet är att det går att försäkra sig mot kursändringar. Genom att köpa valutaterminer kan man säkra en viss kurs till ett visst datum och därmed eliminera osäkerheten. Denna försäkring är visserligen en kostnad men endast marginell. Jämför man den med det pris svenska företag har fått betala för försvaret av den svenska växelkursen rör det sig om småpengar. Det är vidare inget argument för en omsättningsskatt. En skatt på spekulationer skulle nämligen göra terminerna dyrare. De som utfärdar terminerna är spekulanterna. Det är de som är villiga att ta på sig omfattande risker i hopp om att tjäna stora pengar. Blir dessa personers verksamheter beskattade

5 kommer de naturligtvis bli tvungna att ta mer betalt för att axla företagens valuta risker. Hot mot demokratin? Ett vanligt argumenten mot valutamarknaderna är att de utgör ett hot mot demokratin. De har nämligen tagit makten från politikerna. Föreställningen grundar sig förmodligen i det faktum att politikerna brukar motivera sina tilltag med att marknaden kräver det. Vi kan inte göra det ena och det andra eller vi måste göra si eller så därför annars stiger räntan/sjunker kronan, hör man ofta politiker säga. Att tolka detta som att det är marknaden som har makten och inte politikerna är naturligtvis fel. Politikerna kan ju fatta vilka beslut som helst, de har all frihet i världen. Däremot kan de inte råda över konsekvenserna. Om de vill eftersträva vissa mål måste de ta hänsyn till realiteter. Vill de ha en låg ränta måste de vidta vissa åtgärder och undvika andra eller som de själva uttrycker det, om vi inte gör si eller så reagerar marknaden på ett visst sätt. Att få detta till att vi lever i marknaden diktatur som vissa på vänsterkanten hävdar är naturligtvis fel. Det är lika intelligent som att hävda att marknaden bestämmer över politikerna när konsumtionen av cigaretter går ned då tobaksskatten höjs. Naturligtvis är det marknadens lagar som gör så att efterfrågan går ned när priset går upp. Men att säga att Svensson på gatan härskar över politikerna därför att han köper mindre av en vara när priset går upp är att ta i. Detta är dock precis vad vänstermänniskorna gör när de hävdar att marknaden styr Sverige då amerikanska pensionärer kräver högre ränta för att låna ut sina pengar till den skuldtyngda och opålitliga staten Sverige. Den utlänning som inte vill låna ut sina pengar till svenska AMS projekt är i vänsterns ögon än potentiell diktator. Att svenska folket som netto inte lånat ut någonting till utlandet i så fall måste vara ett av de mest diktatoriska folken i världen har man inte reflekterat över. Konspirationsteorier Överhuvudtaget tycks vänstern av idag helt ha övergivit det analytiska tänkandet. Den förefaller istället att leva kvar i en mytologisk värld där onda krafter (kapitalister) står i ständig kamp mot de goda (den aktiva vänstern). Allting tolkas sedan i dessa termer. De vaga observationer som görs framför tv-apparaten, radion eller tidningen får räcka som empiriskt stoff. Den känslomässiga reaktion som dessa intryck väcker utgör den enda grunden för en ståndpunkt. Verklighetsbilden fylls av konspirerande kapitalister som på något mystiskt sätt roffar åt sig alla de pengar som annars skulle ha tillfallit världens fattiga. Kanske är reuterskärmen det nya sättet, att på något mystiskt sätt via den internationella valutamarknaden, suga ut den malawiske bondens mervärde. Vem vet? Vänstern gör det i vart fall inte, men det hindrar dem inte från att spekulera. Inte i dollar och yen, men väl i folks okunnighet och oro. Copyright Marknadskraften. All Rights Reserved.

6

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Kollapsens konsekvenser

Kollapsens konsekvenser 1 Följande intervju med Daniel Ankarloo är hämtad från Gnistan, organ för Internationella Socialister (http://socialister.se) Kollapsens konsekvenser Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer

Diskussion om socialismen

Diskussion om socialismen Maurice Dobb Diskussion om socialismen Engelskt original 1963, svensk översättning från 1970 Innehåll 1. Varför kapitalism?...1 2. Varför inte kapitalism?...8 3. Kan kapitalismen modifieras?...14 4. Varför

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Tobinskatten ett medel söker sitt mål

Tobinskatten ett medel söker sitt mål KLAS EKLUND NR 34 Tobinskatten ett medel söker sitt mål ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Denna skrift är en omarbetad och utvidgad version av ett anförande i riksdagens finansutskott den 3 april

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv

Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv Lars Pålsson Syll När den nyklassiska makroekonomins portalfigur Robert Lucas år 2003 höll ordförandetalet vid American Economic Associations årsmöte

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer