Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?"

Transkript

1 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

2 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson Lindahl Roland Dansell Grant Thornton Meg Tivéus/Joakim Landin Gästföreläsare 29 april 2

3 Ove Liljedahl Ledamot i Styrelseinstitutet Övrigt Utbildar, rekryterar och utvärderar styrelseledamöter. Ackrediterad lärare i StyrelseAkademien Aktiv styrelseledamot i ägarledda företag Rådgivare till ägare för att strukturera upp styrelsearbetet VD-erfarenhet från företag inom detalj- och grossisthandel Strategi- och ledningsutvecklingskonsult Författare till böcker inom ämnet strategi och affärsutveckling 3

4 Satish Sen VD Kaleidoscope Övrigt Ansvarat för behovsanalys, screening och rekrytering av styrelsemedlemmar till ägarledda bolag Hjälpt företag med att få igång bolagsstyrning med styrelsearbete Drivit egen verksamhet som ensamägare respektive med partners Köpt, drivit och sålt verksamhet Kapitalanskaffning till start-ups Styrelseerfarenhet från ägarledda, riskkapitalägda och ideellt ägda företag Specialstuderat styrelsearbete och spelet i styrelserummet Arbetat som chef att hyra, mentor till företagsledare och rådgivare i strategiska projekt Erfarenhet från börsintroduktioner, fusioner och internationella bolag 4

5 Roland Dansell Marknadsområdeschef Grant Thornton i Stockholm Övrigt Revisor Auktoriserad revisor Managementkonsult Aktiv styrelseledamot/ordf. i 7 bolag Företagare samt Lärare på kurser och seminarier med inriktning mot styrelsearbete, bla FEI:s certifieringsutbildning 6

6 Bilderna hämtas på nätet 7

7 Varför just ägarledda bolag? I stort sett alla bolag är ägarledda ca 96 % har färre än 50 anställda Tre typer av ägarledda bolag Dominerat av en eller ett par huvudägare Familjeföretaget med flera aktiva/icke aktiva ägare från flera generationer Partnerägda bolag/bolag med flera delägare Ett ägarlett bolag är speciellt genom att ägarna ofta aktiva i bolaget i flera roller Tuffare konkurrens och tuffare omvärldskrav Traditionellt har styrelsearbetet och att ta hjälp av extern kompetens eftersatts Hämmas ofta av att det inte finns utrymme för de strategiska och långsiktiga frågeställningarna 8

8 Seminarieserie med en röd tråd.. Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag ingång? Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? (18/3) Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? (2/4) Vilket ansvar har styrelsen? (10/4) Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag (29/4) Gå samtliga och få ett intyg! 9

9 Disposition Vad är styrelsens roll? Vad kan en styrelse tillföra verksamheten? När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget? Vilka krav ställer en styrelse på mig och på verksamheten? Finns det något alternativ till en styrelse? Hur utses en styrelse, och vilka ska arbeta i den? Hur hittar jag externa styrelseledamöter? 10

10 Lagar reglerar styrelsens roll och uppgift Aktiebolagslagen Lag om ekonomiska föreningar Stiftelselagen Bostadsrättslagen Ideella föreningar saknar särskild lagstiftning Samfällighetslagen Dessutom regleras ansvarsfrågor i en mängd andra lagar som vi återkommer till den 10 april 11

11 De fyra bolagsorganen i aktiebolagslagen Bolagsstämma - aktieägarnas organ - högsta beslutande instans - väljer styrelse och revisor - fastställer Årsredovisningen Revisorer - granskar styrelsens och vd s förvaltning och bolagets räkenskaper Styrelse - förvaltning av bolagets angelägenheter Verkställande direktör - löpande förvaltning 12

12 Styrelsens uppgift enligt Aktiebolagslagen (ABL 8 kap) Svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter Fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation Se till att bokföring, medelsförvaltning och ekonomi kontrolleras på ett betryggande sätt Delegera med omsorg och kontrollera resultatet Kallar till styrelsemöten och stämmor Sammanställer instruktioner Ansvarar för att Årsredovisning upprättas Tillsätta/avsätta vd Föra aktiebok samt upprätta aktiebrev 13

13 Styrelsens uppgift i praktiken Realiserar ägarviljan beslutar om inriktning och strategier Följer upp att verksamheten drivs enligt ägarnas intentioner Fattar framtidsinriktade beslut Har kollektivt ansvar för förvaltning och för sina beslut ett ansvar som inte kan avtalas bort Ansvar gentemot bolagets ägare och gentemot tredje man Kontrollerar följsamheten av lagar och god sed Dessa frågor återkommer vi till i de övriga seminarierna 14

14 Disposition Vad är styrelsens roll? Vad kan en styrelse tillföra verksamheten? När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget? Vilka krav ställer en styrelse på mig och på verksamheten? Finns det något alternativ till en styrelse? Hur utses en styrelse, och vilka ska arbeta i den? Hur hittar jag externa styrelseledamöter? 15

15 En styrelse tillför kompetens Ensam är inte stark Professionell styrelse ger framgång Stor förbättringspotential Styrelsen är en billig resurs Styrelsen är min radar framåt, mitt bollplank, mitt stöd i verksamheten 16

16 Styrelsearbetet kan lyfta verksamheten Skapar förutsättningar för förbättrad arbetsfördelning mellan de olika rollerna (bolagsorganen) och mellan ägarna Säkerställer att rätt roll utövas i rätt forum Hanterar olika ägarviljor Tillför kompetens och erfarenhet från de utmaningar verksamheten står inför Skapar tid och kraft åt strategiska vägval/framtidsfrågor Tillför nya perspektiv, samtalspartner vid viktiga beslut, kravställare och kritisk granskare 17

17 Den konkreta nyttan Formulerar mål efter ägarnas intentioner Strategisk resurs för lönsamhet och tillväxt Tillför ett utifrån/in perspektiv Höjer kvalitén på beslutsunderlagen Identifierar kärnfrågor, utformar, prioriterar och tar beslut samt följer upp genomförandet Ser till att affärsplan utarbetas och implementeras = förbättrad målstyrning av verksamheten! 18

18 Den konkreta nyttan Säkerställer god ekonomistyrning och uppföljning Ser till att formalia enligt lagar efterlevs Fungerar som bollplank åt ägare och vd Skapar legitimitet hos t ex kunder, leverantörer och långivare Tillför kontaktnät utanför företaget 19

19 Styrelsearbetet måste anpassas till verksamhetens behov om styrelsen ska tillföra nytta Antal möten när det behövs Kompetenser sök de kompetenser bolaget saknar och behöver för framtida utmaningar Krissituationer agera omedelbart! Snabb tillväxt kräver mycket tid av styrelsen Alltid fokus på verksamheten och företagets bästa! 20

20 Disposition Vad är styrelsens roll? Vad kan en styrelse tillföra verksamheten? När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget? Vilka krav ställer en styrelse på mig och på verksamheten? Finns det något alternativ till en styrelse? Hur utses en styrelse, och vilka ska arbeta i den? Hur hittar jag externa styrelseledamöter? 21

21 När är det lämpligt att ha en styrelse? I alla lägen när ägaren/ägarna känner behov av stöd Vid tillväxt/förflyttningar i företagets livscykel Vid interna problem Vid ökad konkurrens När verksamheten har flera ägare När verksamheten får en extern vd Inför försäljning av företaget eller köp av företag Inför generationsväxling/övertagande Vid internationalisering När banken eller andra intressenter kräver det Behovet brukar vara tydligt från ca15-20 anställda Idealet är att styrelsen formas minst 1-2 år innan större förändringar ska ske det är bättre att förekomma än att förekommas 22

22 Disposition Vad är styrelsens roll? Vad kan en styrelse tillföra verksamheten? När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget? Vilka krav ställer en styrelse på mig och på verksamheten? Finns det något alternativ till en styrelse? Hur utses en styrelse, och vilka ska arbeta i den? Hur hittar jag externa styrelseledamöter? 23

23 Vilka krav ställer styrelsen på mig/oss som företagare? "Öppen agenda" Tydlig ägarvilja (ägardirektiv) Uppriktigt intresserad av att ta del av andras (externas) erfarenheter och synpunkter Villig att dela med sig av information Har en vilja att utveckla företaget Transparens inom alla delar av företaget Ser långsiktigt på styrelsearbetet Inser att formalia är en del av helheten Jobba genom styrelsen inte förbi den 24

24 Vilka är kraven på verksamheten? Sund ekonomisk situation Överblickbara risknivåer påverkar intresset från externa ledamöter Tydliga operativa ägarroller Utvecklingspotential en extern ledamot vill kunna bidra med erfarenhet och kompetens 25

25 Ansvarsfördelning i bolag med aktiv huvudägare Ägaren/ägarna har många roller ägare, styrelse, vd och nyckelmedarbetare Viktigt att renodla rollerna för att styrelsearbetet ska kunna fungera rätt roll ska utövas i rätt forum I bolag med många delägare/partners rätt kompetens i rätt forum Bra vattendelare Handlar om ägarnas bästa ägarmöten Handlar om vad bolaget ska göra styrelsemöte Handlar om hur bolaget ska göra det operativt möte/vd 26

26 Disposition Vad är styrelsens roll? Vad kan en styrelse tillföra verksamheten? När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget? Vilka krav ställer en styrelse på mig och på verksamheten? Finns det något alternativ till en styrelse? Hur utses en styrelse, och vilka ska arbeta i den? Hur hittar jag externa styrelseledamöter? 27

27 Alternativ till styrelsearbete När ägaren/ägarna inte är mogen eller fullt ut kan acceptera ett styrelsearbete (vågar ta steget) När verksamheten inte fullt ut befinner sig i balans Men, behov finns att förstärka företagets kompetens Vad står då för alternativ till buds? 28

28 Alternativ till styrelsearbete Coach/mentor Adjungerat styrelsearbete Konsultinsats Advisory Board Revisorn som resurs väl insatt i verksamheten samt hög ekonomisk kompetens Branschföreningar och andra nätverk för erfarenhetsutbyte med "likasinnade" 29

29 Disposition Vad är styrelsens roll? Vad kan en styrelse tillföra verksamheten? När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget? Vilka krav ställer en styrelse på mig och på verksamheten? Finns det något alternativ till en styrelse? Hur utses en styrelse, och vilka ska arbeta i den? Hur hittar jag externa styrelseledamöter? 30

30 Val av styrelse formalia Ägarna fastställer sökprofilen ibland med stöd av SO Ledamöter och SO väljs på bolagsstämman Väljs på maximalt 4 år Kan avsättas på extra bolagsstämma Ev. valberedning bereder stämmans beslut Beslutet inträde och utträde - registreras hos Bolagsverket Ledamot kan göra egen avgång ur styrelsen 31

31 Några kunskapskrav finns inte Vem som helst kan arbeta i en styrelse Myndig, inte i konkurs, inte näringsförbud Krav på deltagande i styrelsearbetet Okunskap är inget hinder! Förväntas kunna ta del av och bedöma ärenden självständigt viktigt när det kommer tillansvarsfrågor När styrelsens samlade kompetens inte täcker behovet adjungera specialist inför beslut 32

32 Innan en styrelse utses. Vart vill vi? Ägarnas framtida intentioner måste vara kända Var befinner sig företaget? Innan man kan ta ut riktningen framåt måste man också veta platsen som man utgår från! Vilka är de viktigaste utmaningarna och målen på tre till fem års sikt? styrelsens sammansättning ska spegla företagets målbild! Vad behöver vi tillföra företaget? Inom vilka områden saknas det kompetens? 33

33 Vilka ska arbeta i en styrelse? Bevisad erfarenhet, kompetens och affärsmässighet Tillsatt utifrån behov inte tillgänglighet Säkerställda motiv hos den som ska arbeta i styrelsen Tydligt intresserad av företagets verksamhet och utmaningar Har tillräckligt med tid att avsätta Energisk och hungrig framtidsinriktad Från position till prestation Verkar för helhetens bästa Gläds åt att se andra växa Kan skilja på att leda från styrelserummet vs att leda från vd stolen 34

34 Bolag med ägare som är aktiva i verksamheten Vid flera delägare vem eller vilka är lämpliga att arbeta i styrelsen? Vilken insyn ska övriga operativa delägare ha i styrelsearbetet? Ska vd också vara styrelseledamot? Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med vd i styrelsen i ett ägarlett företag? - Ansvarsfrågan formellt och informellt - Rollfördelningen operativt/strategiskt - Externa intressenters förväntningar verksamhetens omfattning 35

35 Vilka egenskaper har en bra ordföranden? En ordföranden bör ha en god dokumenterad förmåga att: - Leda styrelsemöten - Vara länken mellan ägare, vd och styrelsen - Fungera som stöd och bollplank åt vd Har mött och tacklat affärskritiska utmaningar ett antal gånger tidigare generalisterfarenhet Helikopter inte cykelställsperspektiv Duktig att formulera beslut och villig att dokumentera Förståelse för det ägarledda företaget Har tid! 36

36 Hur testar man egenskaperna vid en rekrytering av en ny ordföranden? Gör en tydlig kravspecifikation innan mötet Lyssna när du träffar Nutid/framtid eller fornstora dagar? Stenograferar eller sammanfattar? Fokus på fel eller på möjligheter? Vi (team) eller jag (ego ej fyllt)? Leder en dialog eller håller presskonferens? Ta noggranna referenser Förstår de ägarföretagets situation? Tar de noteringar? Kan de dokumentera? 37

37 Behovet skiftar över tiden! Gör din styrelsesammansättning också det? Etablering, export, fusion eller konsolidering är olika faser som kräver olika erfarenheter Låt din styrelses sammansättning reflektera detta Vad säger ägardirektivet? Tänk rekrytering inte utnämning 38

38 Disposition Vad är styrelsens roll? Vad kan en styrelse tillföra verksamheten? När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget? Vilka krav ställer en styrelse på mig och på verksamheten? Finns det något alternativ till en styrelse? Hur utses en styrelse, och vilka ska arbeta i den? Hur hittar jag externa styrelseledamöter? 39

39 Hur finner jag lämpliga styrelseledamöter? Via traditionella företag som erbjuder söktjänster Via specialiserade företag och organisationer som erbjuder rekrytering av styrelseledamöter Branschföreningar Företagsföreningar Egna kontakter, inom och utom styrelsen 40

40 Vad kostar en extern ledamot i styrelsen? Olika ersättningsmodeller finns Arvode - Lön - Faktura - Ev. incitament kopplat till resultat mm Aktier eller optioner Värdeökning/syntetiska aktier 41

41 Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? Disposition 18 mars Vilka är de viktigaste förutsättningarna för styrelsearbete i ägarledda företag? Hur organiseras styrelsearbetet? Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord? Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd i praktiken? Hur hanteras ägarfrågorna? 42

42 Några goda råd Ensam är inte stark! Ta hjälp! I dagens alltmer komplexa näringsliv är det omöjligt att framgångsrikt hantera och möta alla situationer. 43

43 Några goda råd Att inte ta in extern kompetens är en affärsrisk! En studie från Internationella Handelshögskolan i Jönköping visar att brist på kompetens är det viktigaste skälet till att 1 av 3 bolag inte överlever ett ägarskifte. 44

44 Några goda råd Skilj på kompis och kompetens Köp den kompetens som ditt bolag behöver och ställ tydliga krav professionalism om det inte fungerar 45

45 Några goda råd Tidigare var learning by doing den bästa skolan. I dagens konkurrens har man inte tid eller råd att lära sig genom egna misstag. Att utnyttja andras erfarenhet är en smartare metod. 46

46 Några goda råd Tillfälligt behov av kompetens behöver inte arbeta i styrelsen Adjungera, advisory board, anlita en expert. 47

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag?

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? 22 oktober 2013 Roland Dansell Lasse Lindqvist 1 Roland Dansell Marknadsområdeschef Grant Thornton i Stockholm Övrigt Revisor 1981-2000 Auktoriserad

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Satish Sen VD Kaleidoscope Övrigt Ansvarat för behovsanalys, screening och rekrytering av

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2012-11-20

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2012-11-20 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2012-11-20 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Lotta Silfverstolpe Grant Thornton Stig Löf Grant Thornton Gästföreläsare

Läs mer

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Satish Sen Kort bakgrund; Civilekonom Unilever Företagare by chans Ägare och vd i konsultbolag gemensamt tema driva intäkter Interim vd Certifierad

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE utgiven av far, september 2013 tryckt av bulls graphics, halmstad 2013 far box 6417 113 82 stockholm 08-506 112 00 www.far.se innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson Lindahl Roland Dansell

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer