Styrelsen och dess arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och dess arbete"

Transkript

1 Styrelsen och dess arbete

2 Vilka Associationsformer har/skall ha en styrelse Aktiebolag Ekonomiska föreningar Ideella föreningar Handelsbolag (behöver inte men kan i avtal ha reglerat detta)

3 Vad syftar olika associationer till: Aktiebolag skall generera vinst/avkastning det är det som är syftet och det får inte kränkas Ekonomisk förening skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen ett mer vidsträckt och därmed tänjbart begrepp Ideell förening skall främja ett intresse behöver inte vara ekonomiskt men medför sannolikt ett behov av att hantera pengar Handelsbolag i princip i grunden som aktiebolag men kan möjliggöra andra lösningar såvitt avser insatser etc.

4 Hur ser makt och rollfördelning ut i en association Medlemmarna eller ägarna - utövar sin makt på stämma - kan ha och förväntas ha motstridiga intressen - granskar och beslutar om förvaltningen av styrelse/. vd Styrelsen har det övergripande ansvaret för strategiska och operativa frågor (om vd eller föreståndare inte tillsatts) VD eller föreståndare skall arbeta med de operativa frågorna

5 För vem arbetar styrelsen? Styrelsens främsta arbetsuppgift är den rörelse den är satt att förvalta Tillsätts av stämman eller för handelsbolag av bolagsmännen Ledamoten - Har fått sitt uppdrag av stämman, inte av en enskild person/ sammanslutning - Har ett ansvar för att undvika egenfrågor innebärande att man inte får agera i egenintresse. Detta även om man är ägare.

6 Vad kan man inte göra i en styrelse som ledamot Generalklausulen (ABL samt Lag om ekonomisk förening) - Det är inte möjligt för en styrelse att fatta beslut till som innebär otillbörlig förmån för en ägare eller medlem som medför nackdel för annan ägare eller medlem Kompetensöverskridande Lagstiftningen ger en ram inom vilken alla organ har att agera. Åtgärd som ligger utanför den ramen med för ogiltighet. Innefattar exv om styrelsen fattar beslut som skall fattas av stämman. Jäv - en ledamot får inte handlägga fråga om - Avtal mellan sig själv och associationen - Avtal med tredje man om ledamoten har ett intresse som strider mot associationens - Avtal mellan associationen och juridisk person som ledamoten själv eller med annan får företräda - Med avtal avses även rättegång eller annan talan

7 Vad innebär detta? Det ställs höga krav på att känna till vad styrelsen förväntas göra i en association det är fråga om och den organisation man har. Det kan vara klokt att fråga sig följande: - Vad är det för fråga - Vem äger den enligt lag - Operativ eller strategisk om det finns VD eller föreståndare Principerna som kommer till uttryck i Aktiebolagslagen och lagen om ekonomisk förening är/ger sannolikt uttryck för allmänna principer annan associationsform löser inte problemet Följden av brott mot dessa regler är minst ogiltighet har någon lidit ekonomiska skada ligger det i farans riktning att man blir skyldig utge ersättning

8 Ställs det krav på metod? Aktiebolagslagen ställer krav på - Arbetsordning för styrelsen - Rapport instruktion (minst vad, i hur god tid samt vem skall ta fram det) - Arbetsfördelning mellan styrelse å ena sidan och å andra sidan VD eller andra av styrelsen inrättade organ, exv föräldragrupper Lagen om ekonomisk förening ställer endast krav på - Att sammanträde hålls när så erfordras - Att dessa protokollförs och numreras - Att avvikande meningar antecknas - Betryggande förvaring Idell förening - Inga uttryckta regler då det inte finns någon lag allmänna principer tillämpas Handelsbolag - Saknar också uttryckliga regler för detta allmänna principer och bolagsavtalet styr

9 Rekommendation i metodfrågan Den försiktige gör klokt i att vid allt styrelsearbete följa de principer som kommer till uttryck i aktiebolagslagen. - Det är den mest utvecklade och tydliga metodbeskrivningen - Vid en mer komplex verksamhet kommer det att krävas en tydlig beskrivning av vem som gör vad och varför exv är det för friskolor av särskild vikt att tydliggöra gränsen mot den pedagogiska verksamheten både för egen del och vid tillsyn av verksamheten - En korrekt utförd arbetsfördelning är en av utgångspunkterna vid bedömning av exv arbetsmiljö frågor och ansvarsfrågor - Följderna om något blir fel är sådana att inom ramen för best practice ligger att vara försiktig

10 Vem gör vad och spelar det någon roll Ordföranden har det övergripande arbetet att tillse - att styrelsen arbetar - att styrelsen arbetar med rätt frågor - att möten hålls - att nödvändiga instruktioner finns - att delegationsordningar finns - att arbetet och besluten dokumenteras - att övrig lagstiftning följs, exv LAS

11 Vem gör vad och spelar det någon roll Sekreteraren har det övergripande arbetet att exv tillse - att stödja ordförande med den praktiska hanteringen vid möten - att underlag distribueras på rätt sätt och i rätt omfattning - att upprätta och arkivera protokoll - att tillse att protokoll justeras - att i förekommande kontroll ha kontroll på andra handlingar som tillhör styrelsen Ekonomiansvarig - att vara den som löpande följer upp verksamhetens budget - att följa upp utfall löpande - att tillse att underlag för bedömning finns - att tillse att arbete med årsredovisning och revision hanteras - att tillse att anskaffnings- och investeringsplaner följs upp, tas fram

12 Vem gör vad och spelar det någon roll Funktionsansvarig (personal, inköp) kan ha till uppgift att exv tillse - att avrapportering sker - att uppföljning sker (utvecklingssamtal) - att avrapportering till styrelsen sker - att uthållighet över tid säkerställs genom planläggning Ledamot utan särskild uppgift (alla) - att tillse att man är kommer till mötet förberedd - att även obehagliga frågor ventileras - att komma ihåg vem man arbetar för - att komma ihåg vem man inte arbetar för och vilka frågor man inte får vara med vid handläggningen av - att försöka tänka framåt i uppdragsgivarens intresse och för dess bästa och ta upp dessa frågor

13 Ansvarsfrågor Ansvar med bolaget enligt reglerna om likvidationsplikt i aktiebolagslagen (obs unikt) Kapitalanvändningsregler i ABL (unikt nästan) Ansvar för företrädare enligt skattebetalningslagen för förfallen skatt Skatterättsligt ansvar i övrigt Arbetsmiljöansvar Miljöbalken Ansvar mot fastighetsägare Skadeståndsansvar mot ägare/medlemmar Skadeståndsansvar mot tredje man

14 Ansvarsfrågor fortsättning Ansvaret är i princip i de flesta situationer individuellt Detta innebär att de som deltagit i ett beslut eller har kunskap om ett förhållande har sannolikt ansvaret Detta ställer särskilda krav på de ledamöter som på grund av lag eller arbetsfördelning har ett funktionsansvar. Detta ställer i fallet med exv miljö- och arbetsmiljöfrågor krav på att det finns tydliga delegationer om man vill frånhända sig ansvaret. Det ställer krav på att protokoll upprättas så att det framgår vem som reserverat sig mot ett beslut eller som röstat emot ett beslut.

15 Sammanfattning Arbetsordning - Tydlig tidsprioritet - Tydlighet - Ansvarsfördelning Dokumentation - För protokoll för spårbarhet - Dokumentera underlag för beslut - Dokumentera beslut - Dokumentera avvikande uppfattningar - Dokumentera inte diskussioner Ansvar - Inventera vad du vet som kan stå i strid med verksamhetens syfte - Håll reda på ev. jävsproblem - Var förberedd, ifrågasätt, håll inte med av bekvämlighet

16 Sammanfattning forts Strategiska frågor - Det är det arbetet som i längden skapar hållbara verksamheter - Försök undvika ett alltför operativt fokus

17 Frågor? Advokat Carl Sjöstedt /22

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten Arbetsordning, instruktion till generalsekreteraren, attestinstruktion, firmateckning samt policy om medlemmarnas rätt till insyn. (Enligt beslut av FS 2014-08-31)

Läs mer

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser Styrelseboken en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser RAPPORTEN KAN BESTÄLLAS FRÅN: TRYCKSAKSBESTÄLLNINGEN TFN: 020-31 32 30 FAX: 020-31 32 40 PRIS: 80 KRONOR, FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE Del 1 Riktlinjer för landskapsregeringens styrning av och vid utseende av representation i aktiebolag

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Kod för bostadsrättsförening

Kod för bostadsrättsförening ~ 1 ~ Kod för bostadsrättsförening Kod för bostadsrättsförening är ett styrdokument för HSB Bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Denna kod är utformad särskilt för bostadsrättsföreningar och utgår

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete

Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete Inledande ord Denna styrelseguide är framtagen för att vara ett stöd i arbetet att med skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett aktivt

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ålands landskapsregering 7.5.2015 Innehållsförteckning 1. Ramverk för landskapsregeringens ägarstyrning...4 1.1. Landskapsregeringens

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Intern dokumenthantering i Skå IK & Bygdegård Någon offentlighetsregel för idrottsföreningars

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Författare: Mathias Wallin Handledare: Magdalena Giertz 2

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer