Opolitiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opolitiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen."

Transkript

1 30 juni 2014 Opolitiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsminister. Arbetstagarnas hälsa och säkerhet är av största vikt och hänger nära samman med patienternas hälsa. Detta ökar vårdens kvalitet. EU direktiv 2010/32/EU - infört 11 maj Den nationella samordnaren ska åstadkomma en nationell kraftsamling av kunskap som samverkan av goda krafter med syfte att långsiktigt eliminera riskerna för överföring av blodburen smitta inom vård och omsorgen, Sverige ska vara ett föregångsland inom EU. En nationell kraftsamling mot blodburen smitta i vården som ges goda ekonomiska förutsättningar kan sannolikt bidra till positiva sidoeffekter i arbetet mot vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorgen, nationella åtaganden utifrån smittskyddslag 2004:168 som pandemiberedskap. Den nationella samordnaren ska insamla, sammanställa nationellt som internationellt kunskapsunderlag, och samverka med berörda myndigheter, kommuner, landsting, privata vårdgivare inom vård och omsorgen med syfte att långsiktigt verka för att eliminera riskerna mot blodburen smitta från en helhetssyn av kvalitet och säkerhet för vårdtagare som riskutsatta yrkesgruppers hälsa med hänvisning till EU direktiv 2010/32/EU, WHO Resolution Hepatit WHA63.18, Hepatit A67/13, Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift (AFS 2012:7) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Samordnaren ska ha ett särskilt fokus på att initiera samverkan, kunskapsutbyte mellan berörda myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, landstingens smittskydd, vårdhygien, infektionskliniker, arbetsmarknadens parter som arbets-och miljömedicin för att bidra till samsyn kring strategier av förebyggande åtgärder som information och utbildning. I samordnarens uppdrag ingår att - samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting, privata vårdgivare för att öka effektivitet, kvalitet som långsiktighet i arbetet mot blodburen smitta inom vård och omsorgen, - särskilt överväga hur förebyggande insatser mot blodburen smitta inom vård och omsorgen kan utvecklas och genomföras, - utreda och därefter initiera, lämna förslag i samverkan med Arbetsmiljöverket införande nationellt register över arbetsolycksfall av stick-och skärskador för ökad kontroll från rapporteringskrav med hänvisning till 2 arbetsmiljöförordningen, 1

2 - utreda och därefter initiera förslag om enhetlig information och utbildning via landstingens webbplatser med hänvisning till 2010/32/EU, WHO Resolution Hepatit WHA63.18, Hepatit A67/13 som Arbetsmiljöverkets efterföljande ändringsföreskrift (AFS 2012:7) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, - upprätta dialog, samverkan, information med privata vårdgivare och bemanningsföretag inom vård och omsorgen för att förebygga som eliminera riskerna för stick-och skärskador samt blodexponering inom vård och omsorgen, - upprätta dialog, samverkan, information till högskolor och vårdutbildningar för att långsiktigt förebygga som eliminera riskerna för stick-och skärskador samt blodexponering inom vård och omsorgen, - särskilt fokus åläggs samordnaren att utveckla och förstärka ideella organisationers delaktighet på nationell, regional och lokal nivå, - initiera dialog, samverkan med berörda myndigheter och arbetsmarknadens parter för uppföljande nationella studier bl.a. med uppdrag att belysa tänkbart mörkertal yrkesrelaterad hepatit C samt omfattning hepatit B profylax från Socialstyrelsen rekommendationer 2005, AFS 2012:7, referens (8) (14) (33). Säkrad finansiering uppföljande studier från statsmakter, genomförande omfattar ej samordnares uppdrag, - anordna seminarium och presentera erfarenheter som resultat i anslutning från samordnarens uppdrag under 2019, Nationell samordnare kansli och ledningsgrupp. Uppdrag ska påbörjas senast 30 juni 2015 och slutredovisas senast den 28 juni Kommentar: Dokumentet skickades för kännedom till tre patientföreningars styrelser Riksföreningen hepatit C, Noaks Ark, Brukarföreningen om stöd till förslaget innan det publicerades. Inget svar inkom från Riksföreningen Hepatit C eller Noaks Ark styrelser att någon ens mottagit dokument trots upprepade påminnelser. Stöd till förslag Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor i vård-och omsorgen gavs från Brukarföreningen, ordförande Berne Stålenkrantz. Frågor, kontakta: Kaj Johansson, mobil:

3 3

4 Urval referenser 1.JAMA, April 4, 1990-Vol 263, No 13. Long-term follow-up of health care workers with work-site exposure to human immunodeficiency virus 2.Arbetarskyddsstyrelsen/Arbetmiljöverket. Rapport 1990:2 - Incidenter med blodkontakt bland sjukvårdspersonal. 3.Medsurg Nurs.1993 Feb;2(1): Stress of occupational exposure to blood or body fluids:managing the response. 4.Gen Hosp Psychiatry 1998 Mar;20(2):123-4.Health care workers' experience with postexposure management of bloodborne pathogen exposures: a pilot study 5.Clin Perform Qual Health Care, 1999 Apr-Jun; 7(2):88-91, Underreporting of percutaneous exposure accidents in a teaching hospital in Spain, Benitez Rodriguez E, Ruiz Moruno AJ, Cordoba Dona JA, Escolar Pujolar A, Lopez Fernandez FJ, Servicio de Medicina Pr. 6.Jagger, J., and Perry, J.: Comparison of EPINet Data for 1993 and 2001 Show Marked Decline in Needlestick Injury Rates, Advances in Exposure Prevention. 6(3):25-27, Castella A, Vallino A, Argentero PA, Zotti CM. Preventability of percutaneous injuries in healthcare workers: a year-long survey in Italy. J Hosp Infect 2003;55: Fisker N, Mygind LH, Krarup HB et al. Blood borne viral infections among Danish health care workers frequent blood exposure but low prevalence of infection. Eur J Epidemiol. 2004;19: Publication: European healthcare workers at risk, maj Smittskyddslag 2004:168, juli Rapport Vårdförbundet och SLF, nuvarande Swedish Medtech, Stick-och skärskador samt blodexponering i vården, Arbetsmiljöverket : AFS 2005:1. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, :26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall inom hälso- och sjukvården 14.Socialstyrelsen, rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition, Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner- ett kunskapsunderlag, Infection control and Hospital Epidemiology, februari 2006, vol. 27,NO 2.Post-traumatic stress disorder after occupational HIV Exposure: Two cases and a Literature Review. 17.Scandinavian Journal of Gastroenterology 2006, 1 9, förhandsartikel. Hälsorelaterad livskvalitet före, under och efter kombinationsbehandling med interferon och ribavirin hos oselekterade svenska patienter med kronisk hepatit C. Anna Hollander, Graham R Foster och Ola Weiland. 18.Socialstyrelsen, SOSFS 2007:19 Basal hygien i hälso- och sjukvården mm 19.EPINET summeringsrapport stick- och skärskador , Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19)Basal Hygien inom Hälso-och sjukvården m.m. 21.Sveriges Kommuner och landsting. Ren vård är säkrare vård II- erfarenheter från andra omgången av genombrottsprojektet VRISS, Arbete och Hälsa nr 2008;42:1 Psykisk arbetsskada sidan 86, post traumatisk stress. 4

5 23.Cost assosiated with shaps injuries in Swedish healthcare setting and potential cost savings from needle-stick prevention devices with needle and syringe. Anna. H. Glenngård. Ulf Persson.Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2009;41: Hiv, STI och juridik i Sverige, Smittskyddsinstitutet Enkätundersökning Stick- och skärskador post exponering Hiv, erfarenheter från drabbad sjukvårdspersonal. Riksföreningen hepatit C-Nätverket Vårdnet, Official Journal of the European Union, COUNCIL DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU, juni Smittskyddsinstitutet, rapport Tema Vårdrelaterade smittor, juni WHO Resolution Hepatit WHA63.18, maj Patientsäkerhetslag (2010:659), jan Arbetsmiljölagen (1977:1160), maj Nyhetsbrev "Säkra händer"nr. 2, Mölnlycke 31."Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion resultat av screening ", Socialstyrelsen juli IVL-Svenska miljöinstitutet, rapport Stick och skärskador inom hälso-och sjukvården. Förebyggande insatser för skador och smitta pga. vassa instrument. November Arbetsmiljöverket ändringsföreskrift, (AFS 2012:7) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. December Journal of Medicine, online abstract 12 april DOI: /NEJMoa Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin for Hepatitis C with Cirrhosis. New England Journal of Medicine, online abstract 12 april DOI: /NEJMoa Ledipasvir and Sofosbuvir for Previously Treated HCV Genotype 1 Infection. New England Journal of Medicine, online abstract 12 april DOI: /NEJMoa Ledipasvir and Sofosbuvir for Untreated HCV Genotype 1 Infection. 35.WHO Resolution Hepatit A67/13, maj Referensgruppen för Antiviral terapi-läkemedelsverket Läkemedelsbehandling av hepatit C virusinfektion hos vuxna och barn kunskapsunderlag, juli

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag A I D S Accountability International Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända Diskussionsunderlag m.in hälsa meningsfull delaktighet integration hälsa Projektet är finansierat av Europeiska Integrationsfonden

Läs mer

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag Att förebygga vårdrelaterade infektioner Ett kunskapsunderlag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV)

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna. Landsting

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrund Antimicrobial stewardship har den senaste tiden blivit ett allt mer etablerat begrepp i takt

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Status 2012-06-30 Rapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN, INRIKTNING PSYKIATRISK VÅRD INNEHÅLL 3 Förord 4 Arbetsprocess 5 Arbetsgrupp,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel en vägledning för hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Haåll. Hiv. paå. Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons. Rapport från aktörsmöte 24 november 2011. Håall Hiv pa Agendan!

Haåll. Hiv. paå. Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons. Rapport från aktörsmöte 24 november 2011. Håall Hiv pa Agendan! Haåll Hiv 12 paå Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons Rapport från aktörsmöte 24 november 2011 1 FÖRORD I nitiativet Håll Hiv på Agendan! startades för att fylla ett behov av att samverka

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Ett effektivare smittskydd

Ett effektivare smittskydd Ett effektivare smittskydd Betänkande av Smittskyddsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:55 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter Sållningstest av blodgivare Kunskapsunderlag från experter Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård och omsorg Hundar i vård och omsorg Vägledning till praktiskt arbete FOTO: JOHANNE BJØRSETH Du får gärna citera denna skrift om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial, men du får inte använda texterna

Läs mer