Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11"

Transkript

1 Diarienummer OVN Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

2 Innehåll 1 Sammanfattning Nämndens ansvarsområde Analys Nämndens styrkort Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER Miljömedvetenheten ska öka Nämndens ram Intern kontroll Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

3 1 Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade och verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämndens verksamhetsplan omfattar perspektivet Kund & samhälle. Nämndens mål är följande: Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg Miljömedvetenheten ska öka Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse. Det mest prioriterade är: Utveckla olika boendeformer och stöd - LSS Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom LSS. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv. Det kommer även till olika diagnosgrupper inom LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För planperioden finns fyra nya gruppbostäder inplanerade. Utveckla äldreomsorg - boendeformer Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom är stor. Antal platser för denna målgrupp kommer därför att utökas kontinuerligt. Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet under 2015 med att analysera behov av eventuellt fler äldreboendeplatser till ca år till följd av ökningen av antalet äldre. Trenden pekar på att efterfrågan och behov av trygghetsbostäder ökar vilket måste beaktas i planering av äldreboendeplatser för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Sektorn har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla befintliga, biståndsbedömda, servicehus till trygghetsbostäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade bostäder för en bredare målgrupp av äldre i kommunen. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft 31 mars 2015 och innebär att kommunen måste fatta mer detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses i boendet. Detta ska sedan ligga till grund för bemanning. Utveckla äldreomsorg - hemvård Möjligheten till val av utförare för medborgare finns inom hemvård finns utifrån LOV (lagen om valfrihet) inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre externa utförare att välja mellan. Valfrihetssystemet har medfört att kommunala organisationen ställs inför andra krav. Det blir fler utförare att samverka med och fler utförare att följa upp. Hemvårdens förutsättningar behöver utredas och ses över. Under 2015 utreds ersättningssystemet inom hemvård och en översyn ska göras av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård. Arbete med värdegrund Värdegrundsfrågor är centralt i arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi behöver arbeta vidare med värdegrundsfrågorna både inom äldreomsorg och LSS, där ett gott bemötande, känslan av trygghet och individens delaktighet och självbestämmande är viktiga bitar. Nu behöver det tidigare arbetet med värdegrund implementeras i verksamheten för att få genomslag. Arbete med värdegrunden är viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden. Utveckla dokumentationen Nya föreskrifter ställer ökade krav på dokumentation i både handläggning, verkställighet och uppföljning av insatser. Detta för att säkra verksamhetens kvalitet. Verksamheten behöver arbeta vidare med utveckla dokumentationen för att uppfylla kraven i lag och författning. Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

4 Arbetet med närvårdskoordinatorer och samordning via utvecklingsledare på Skaraborgs Kommunalförbund fortsätter under Att skapa arenor för samverkan mellan kommun-, primärvårdsoch sjukhusnivå samt fortsätt uppföljning av de samverkade målområdena är prioriterade aktiviteter för Mobil närvård Skaraborg planeras och startas upp under Begreppet innebär uppstart och implementering av mobilt närsjukvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team. Vård- och omsorgsnämndens budget 2015 Inför 2015 har nämnden fått 764 mnkr att bedriva verksamhet för. Detta är en utökning på närmare 21,4 mnkr jämfört med Nettoram per avdelning (tkr) Budget 2014* Budget 2015 Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet Avdelning för personer med funktionsnedsättning (LSS) Ledning, administration och stabsfunktioner m.m Avgifter SUMMA *budgetramarna är justerade med de organisatoriska förändringar som görs mellan 2014 och 2015, för att så långt som möjligt få jämförbarhet mellan siffrorna. De utökade resurserna fördelas enligt följande: Pris- och personalkostnadsindex 16,6 mnkr Nya gruppbostäder 6,3 mnkr Demografiska förändringar 4,5 mnkr Anhörighetsstöd 0,6 mnkr Biståndsbedömning i särskilda boenden samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) 2,7 mnkr Ständig förbättring -7,4 mnkr Verksamhetsövergångar i samband med omorganisation -1,8 mnkr Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

5 2 Nämndens ansvarsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde Verksamheten regleras genom bestämmelser i: Socialtjänstlagen (SoL) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Socialtjänstförordningen (SoF) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. 3 Analys Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnaden mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i Vision Skövde 2025 och som förtydligats i Strategisk plan med budget och andra styrande politiska program och planer har infriats. Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat: Utveckla olika boendeformer och stöd LSS Utveckla äldreomsorg - boendeformer Utveckla äldreomsorg - hemvård Arbete med värdegrunden Utveckla dokumentationen Ökad kvalitet och uppföljning Minskad miljöpåverkan Nya e-tjänster och e-hälsa Utveckla olika boendeformer och stöd - LSS Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom LSS. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen tack vare utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och en egen framtid. Nya grupper av diagnoser upptäcks genom forskningen, framför allt inom det neuropsykiatriska området. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För åren finns fyra gruppbostäder inplanerade inom LSS. Utöver planerade gruppbostäder införs även nya stödteam för att erbjuda fler boendealternativ. Många personer med funktionsnedsättning önskar att bo i ordinarie bostadsområde om möjlighet till stöd och service kan tillhandahållas. Enbart tillgång till lägenheter är inte tillräckligt för att klara ett boende, utan en förutsättning är också rätt utformat stöd, möjlighet till sysselsättning och gemenskap. Behov av stöd i boende skall finnas under hela dygnet. Planering för kommande gruppbostäder och stödteam: År 2015, ny gruppbostad med 6 lägenheter i Våmb, start juli. Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

6 År 2016, ny gruppbostad med 6 lägenheter på Södra Bergvägen, start juli. År 2017, ny gruppbostad med 8 lägenheter i Trädgårdsstaden (etapp 2). Kan utökas från 8 till12 lägenheter, start januari. År 2018, förhyrning av gruppbostad på Aspö med 6-8 lägenheter, kan utökas till 12 lägenheter, start juli. Ramtillskott med 3 mkr/ år för utökning av mobilt stödteam finns i plan för att tillgodose de individuella behov av stödinsatser som beräknas komma på ett flexibelt sätt. De personer som får insatsen stödteam behöver oftast inte så omfattande stödinsatser. Dessa insatser ska för brukarna möjligöra en så hög grad av självständighet som möjligt. Detta innebär att både insatsernas omfattning, samt antalet brukare kan variera över tid. Med anledning av nya diagnosgrupper som har rätt till daglig verksamhet finns behov av att utveckla nya former av sysselsättning inom denna verksamhet, samt utökat samarbete med andra förvaltningar och myndigheter. Antalet personer som har rätt till daglig verksamhet ökar inom planperioden, vilket innebär även att lokalytorna behöver utökas för att kunna tillgodose individernas behov av sysselsättning. Inom personlig assistans är det en ökning av ärenden och timmar. Detta innebär en utökad kostnad för kommunen för de första 20 timmarna. Utveckla äldreomsorg - boendeformer Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom är stor och därför pågår en omställning av äldreboendet Tomtegården att i sin helhet omfatta boenden för personer med demenssjukdom. Antal platser för denna målgrupp kommer därför att utökas kontinuerligt med 20 platser fr.o.m. hösten 2014 och bedrivas under 2015 och framåt. Antalet platser för personer med omfattande omvårdnadsbehov minskar därför i samma grad vilket gör att en beredskap måste finnas för denna målgrupp. Ett program för god demensvård i Skövde arbetas fram av en arbetsgrupp och ska bli klart för implementering under Programmet ska beskriva kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dess anhöriga. Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet under 2015 med att analysera behov av eventuellt fler äldreboendeplatser till ca år till följd av ökningen av antalet äldre. Trenden pekar på att efterfrågan och behov av trygghetsbostäder ökar vilket måste beaktas i planering av äldreboendeplatser för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Sektorn har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla befintliga, biståndsbedömda, servicehus till trygghetsbostäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade bostäder för en bredare målgrupp av äldre i kommunen. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft 31 mars 2015 och innebär att kommunen måste fatta mer detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses i boendet. Detta ska sedan ligga till grund för bemanning. Utveckla äldreomsorg - hemvård Möjligheten till val av utförare för medborgare finns inom hemvård finns utifrån LOV (lagen om valfrihet) inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre externa utförare att välja mellan. Drygt 20% av hemvården utförs av externa utförare. Valfrihetssystemet har medfört att kommunala organisationen ställs inför andra krav. Det blir fler utförare att samverka med och fler utförare att följa upp. Hemvårdens förutsättningar behöver utredas och ses över. Under 2015 utreds ersättningssystemet inom hemvård och en översyn ska göras av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård. Den kommunala hemvårdens organisation behöver ses över för att möta förändringar som till exempel; minskade hemvårdsbehov, färre beställda insatser till egen regi, mindre efterfrågan på servicelägenheter (lägenheter tomma), demografiska förändringar. Arbete med värdegrund Värdegrundsfrågor är centralt i arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättning. En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för alla medarbetare i det dagliga arbetet. Detta ska bidra till att den enskilde känner sig nöjd med sin vård och omsorg. Vi behöver arbeta vidare med värdegrundsfrågorna både inom äldreomsorg och LSS, där ett gott Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

7 bemötande, känslan av trygghet och individens delaktighet och självbestämmande är viktiga bitar. Nu behöver det tidigare arbetet med värdegrund implementeras i verksamheten. Arbete med värdegrunden är viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden. Hälsosatsningen inom LSS kan ses som ett led i detta arbete. Satsningen ska tydliggöra yrkesrollen och det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor. Utveckla dokumentation Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter för dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL och LSS, SOSFS 2014:5. Föreskrifterna omfattar en skärpt skrivning av redan nu gällande dokumentationsföreskrifter. Socialstyrelsen föreslår enligt en ny arbetsmodell gällande dokumentation, ÄBIC, en systematisk strukturerad eller delvis strukturerad dokumentation av såväl beslut som den insats som utförs för att tillgodose behovet hos den enskilde. Utan denna systematiska dokumentation som tydligt behöver följa de ICF-baserade behovsområdena, kan inte insatserna följas upp enligt fastställda krav. Nämnden har beslutat att införa arbetsmodellen ÄBIC. Krav på nationell statistik gäller från 1 januari 2016 vilket förutsätter att biståndsenheten arbetar utifrån en arbetsmodell som stödjer detta. Beslutat arbetssätt som ska införas med start under 2015 stödjer såväl de stärkta dokumentationsföreskrifterna från 1 januari 2015 som kravet på nationell statistik från 1 januari Arbetsmodellen är också att se som kompatibelt med arbetssätt enligt EBP, evidensbaserad praktik. På individnivå görs en dokumentation utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Detta kräver kunskap om hur vad som ska dokumenteras och hur detta görs i verksamhetssystemet. Brukaren skall vara delaktig och i möjligaste mån styra i hur insatserna skall genomföras, personalen skall ha en adekvat social dokumentation med aktuella genomförande planer samt regelbunden uppföljning i Senior Alert. För detta arbete avsätts särskilda resurser. Den resursökningen kommer även stötta upp det systematiska arbetet med olika kvalitetsregister inom äldreomsorgen. Ökad kvalitet och uppföljning Medborgarnas förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen kommer att öka och kommer att ställa andra krav på vår verksamhet. Regeringens och socialstyrelsens satsningar de senaste åren kring värdighetsgarantier och dokumentationsföreskrifter samt de väntade kraven på bemanning, biståndsbedömning och uppföljning av beslut på särskilda boenden inom äldreomsorgen avser att utveckla och stärka kvalitet inom äldreomsorgen. För ökad kvalitet sker ett nationellt förbättringsarbete som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Förutom tidigare nämnda förbättringsaktiviteter behöver vi även göra följande: Kvalitetsmätning dagverksamhet och korttid Säkerställa att ny kostorganisation tillgodoser behov inom vård och omsorg Ta fram riktlinjer för vård i livets slut Implementering av ny föreskrift kost och nutrition Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre Minskad miljöpåverkan Inom sektor vård och omsorg är transporter den faktor som har störst miljöpåverkan. Utmaningen är att minska bränsleförbrukningen med ca 5 % per år för att minska miljöbelastningen. Nya e-tjänster och e-hälsa Samhället ställer högre krav på tillgänglighet till service. Ett sätt att möta detta är att utveckla e-tjänster. Syftet är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten. Under 2015 fokuseras på att ta fram olika e-tjänster, bland annat på intresseanmälan till bemanningsenheten och digital teknik genom ipad som ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Ett projekt för att utveckla digitala tjänster för trygghetsskapande som t.ex monitorering för nattillsyn är påbörjat och fortsätter Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

8 4 Nämndens styrkort Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftas att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges. Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen. Kommentar Nämndens mål avser år 2015 och är samma mål som för Under våren 2015 kommer nämnden att arbeta fram nya mål för åren utifrån den nya mandatperiodens politik. Målvärdena kopplade till resultatmätningen avser år Förutom aktiviteterna i verksamhetsplanen finns ett stort antal aktiviteter som planeras på enhetsnivå. KF:s strategiska mål Mål Strategier för att nå målet Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025 Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER Miljömedvetenheten ska öka * Utveckla LSS boendeformer och stöd * Omvandla serviceboende till trygghetsboende * Översyn av ersättning och områden * Samarbete med de sociala, kulturella och ideella sektorerna * Måltidssituationen/maten ska upplevas positivt. * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov. * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov för att stärka individens förmåga till självbestämmande. * Säkerställa gott bemötande. * Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/ social aktivitet för den enskilde * Miljötänk ska vara vägledande vid all verksamhetsplanering * Långsiktig hållbarhet avseende miljö ska beaktas vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar Mål: 4.1 Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Ge förslag på att omvandla servicelägenheter Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda och ge förslag på att omvandla servicelägenheter till Syftet är att få ett bredare utbud av bostäder anpassade för äldre som är tillgängliga Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

9 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum till trygghetsboende/s eniorboende samt påbörja omställningen. Inventering av olika boendeformer/stö d för personer som har en funktionsnedsättni ng. Uppstart gruppbostad i Våmb Omställning av omvårdnadsplatse r till demensboendepla tser trygghetsboende/seniorboende För de olika diagnosgrupper som har andra behov än de traditionella boendeformerna krävs en analys av vårt nuläge samt en omvärldsorientering hur man ska planera verksamheten framåt när det gäller boende samt stöd. Planerade gruppbostäder i strategisk plan. Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom har ökat kraftigt under 2014 vilket inneburit långa väntetider och att trycket på korttidsplatser varit stort. utan biståndsbeslut. Att ha ett bra underlag för framtida planering inom avdelningen. Skapa fler lägenheter för boende inom LSS. Omfördela boendeplatser från omvårdnadsboende till demensboendeplatser inom befintliga ekonomiska ramar och därmed öka antal boendeplatser för personer med demenssjukdom Mål: 4.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Resultatmätning Målvärde Valmöjlighet utförare av all hemvård 100% Valmöjlighet utförare av service 100% Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Utreda ersättningssystem et inom hemvård Nuvarande ersättningssystem har använts sedan Se över nyttan med införande av nytt ersättningssystem kopplat till LOV. Erhålla en modell där inte bara ersättning utgår för antingen glesbygd eller tätort Översyn av förfrågningsunderl aget för kundval inom hemvård Förfrågningsunderlaget har gällt sedan starten för tre år sedan och behöver följas upp/utvärderas. Säkerställa att förfrågningsunderlaget är aktuellt Mål: 4.3 Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Resultatmätning Målvärde Möjlighet att komma ut- äldreboende 70% Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

10 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Delta i utveckling av volontärsarbetet Sektorn har i dagsläget ett antal frivilligarbetare som på olika sätt bidrar med att ge guldkant till våra kunder. På central nivå arbetar man med ett kommungemensamt projekt gällande volontärer. Att bidra i volontärsprojektet för att skapa möjligheter till ännu mer utevistelse samt rekreationsmöjligheter för våra kunder Mål: 4.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG Resultatmätning Målvärde Bemötande - Hemtjänst 97% Helhetssyn - hemtjänst 89% Trygghet - äldreboende 89% Bemötande - Äldreboende 94% Helhetssyn - äldreboende 83% Trygghet - hemtjänst 86% Delaktighet i genomförandeplan - Hemtjänst 66% Delaktighet i genomförandeplan - Äldreboende 83% Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Dokumentation HSL, SoL, LSS I Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS finns reglerat att dokumentation i verkställighet ska ske. Vid all vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall patientjournal föras enligt Hälso- och sjukvårdslagen. En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Arbetet med dokumentation i ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande". Arbetsterapeuten, sjukgymnasten och sjuksköterskans dokumentation skall ske enligt ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) och KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa Förslag till riktlinjer Aktivitet till strategin "Att Att införa och anpassa de Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

11 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum för vård i livets slut säkerställa ett gott bemötande" nationella riktlinjerna om palliativ vård till förvaltningens verksamhet samt att tillföra verksamheterna stöd för vården i livets slut. Kvalitetsmätning Dagverksamhet/K orttid Implementering av ny föreskrift kost och nutrition. Utforma och implementera Program för en god demensvård i Skövde Implementering av den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen Säkerställa att ny kostorganisation tillgodoser behov inom Vård och omsorg Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre Idag saknas ett evidensbaserat verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Socialstyrelsen har gett en ny föreskrift som börjar gälla 1 januari 2015.Fastställa rutiner för att upptäcka och åtgärda undernäring hos samtliga målgrupper inom sektor vård och omsorg. Kommunen skall kunna beskriva de insatser som riktas till personer med demenssjukdom. Ett informativt material som kan användas både internt som externt. Aktivitet till strategi "Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov ". Nationell satsning. Ny kostorganisation 1 januari Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med SKL i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen omfattar områdena god demensvård, god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsanvändning samt sammanhållen vård och omsorg. Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar för samordning av insatserna genom bland annat Ledningskraft. Genom Ledningskraft har Skaraborg tagit fram en handlingsplan med 24 mål och mått för en fungerande vårdkedja av mest sjuka äldre. Ett antal mått är också under utveckling och Fastställa kvalitetsindikatorer för biståndsbedömd korttidsvistelse och dagverksamhet som systematiskt kan mätas, följas upp, jämföras och utvärderas. Detta resulterar i en kvalitetssäkring för verksamheten. Syftet är att ta fram en rutin för att säkerställa att ingen brukare drabbas av undernäring. Syftet är att ta fram en programförklaring och beskrivning av kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dennes anhöriga Att äldre medborgare i samhället ska uppleva sig leva ett värdigt liv och känna välbefinnande i sin tillvaro. Att samla all kostverksamhet under en förvaltning. Säkra behoven inom Vård och omsorg på god kost. Säkra samverkan mellan vårdgivare Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

12 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Införa e-tjänster införande. Målområdena kommer att följas på kommun-, primärvårds- och sjukhusnivå. Kommunen avser i sin helhet att öka tillgänglighet i service till kommunmedborgarna Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot esamhället och säkerställa ett sammanhållet e- förvaltningsarbete med gemensamma förhållningssätt. Syftet med att arbeta med e- förvaltning är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten. Kommunövergripande projekt för att utveckla digitala tjänster för trygghetsskapande i brukarnas egna boende - pilot 1 avser digital monotorering för nattillsyn som ett komplement till fysiska besök Arbete med dokumentationsför eskrifter Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter gällande handläggning och dokumentation inom SoL och LSS. Tydlig, rättssäker och korrekt dokumentation enligt gällande lagstiftning och föreskrifter Mål: 4.5 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER Resultatmätning Målvärde Brukarundersökning med Pictostat Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Dokumentation HSL, SoL, LSS I Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS finns reglerat att dokumentation i verkställighet ska ske. Vid all vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall patientjournal föras enligt Hälso- och sjukvårdslagen. En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Arbetet med dokumentation i ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande". Arbetsterapeuten, sjukgymnasten och sjuksköterskans dokumentation skall ske enligt ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) och KVÅ (Klassifikation Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

13 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Hälsosatsning LSS (yrkesroll) Implementering av värdegrund Arbete med dokumentationsför eskrifter Implementering av ny föreskrift kost Att ha en funktionsnedsättning behöver inte vara liktydigt med att ha en försämrad hälsa, däremot kan det innebära en ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Enligt Statens Folkhälsoinstitut är det tio gånger vanligare att personer med en funktionsnedsättning upplever sig ha en dålig hälsa jämfört med den övriga befolkningen (22 procent mot 2 procent). Även övervikt är mer vanligt bland personer med funktionsnedsättning. Personal i gruppbostäder behöver ha ett professionellt förhållningssätt till mat och måltider. Även till att motivera, stötta och uppmuntra till fysisk aktivitet. För att personalen ska ha möjlighet till ett professionellt förhållningssätt behövs kunskap och fortlöpande stöd och utbildning och en fungerande organisation som visar på ett gemensamt synsätt. En utökning av vissa diagnosgrupper till LSS medför nya behov och ny kunskap för dessa målgrupper. Ytterst finns enligt lagens intentioner ett normaliserings-begrepp, där de funktionsnedsatta skall betraktas som fullvärdiga samhällsmedborgare. Det finns behov av ett gemensamt synsätt, som sedan skall brytas ned till varje enhets respektive arbetssätt, för att bättre kunna möta dessa uppmärksammade nya behov. Ny värdegrund för avdelningen är framtagen och antagen av nämnden. Under 2015 skall man arbeta vidare med värdegrundsarbetet på enhetsnivå. Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter gällande handläggning och dokumentation inom SoL och LSS. Socialstyrelsen har gett en ny föreskrift som börjar gälla 1 januari 2015.Fastställa rutiner av vårdåtgärder). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa -Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor. -Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen. -Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor. Implementera det nya värdegrundsdokumentet utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Tydlig, rättssäker och korrekt dokumentation enligt gällande lagstiftning och föreskrifter. Syftet är att ta fram en rutin för att säkerställa att ingen brukare drabbas av Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

14 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum och nutrition. för att upptäcka och åtgärda undernäring hos samtliga målgrupper inom sektor vård och omsorg. undernäring. Mål: 4.6 Miljömedvetenheten ska öka Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Översyn av fordonspark Åtgärd enligt Energi- och klimatplan begränsa inköp till bränslesnåla bilar vid ny leasing Eco-driving Åtgärd enligt Energi- och klimatplan. Under 2014 har samtlig berörd personal genomgått eco driving utbildning Nämndens verksamheter skall minska sin bränsleförbrukning med ca 5% per år för att minska miljöbelastningen Nämndens ram Budget 2014 Budget 2015 Kommunbidrag (tkr) Inför 2015 har nämnden fått 764 mnkr att bedriva verksamhet för. Detta är en utökning på närmare 21,4 mnkr jämfört med De utökade resurserna fördelas enligt följande: Pris- och personalkostnadsindex 16,6 mnkr Nya gruppbostäder 6,3 mnkr Demografiska förändringar 4,5 mnkr Anhörighetsstöd 0,6 mnkr Biståndsbedömning i särskilda boenden samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) 2,7 mnkr Ständig förbättring -7,4 mnkr Verksamhetsövergångar i samband med omorganisation -1,8 mnkr Vård- och omsorgsnämndens resultaträkning Budgetanslag Taxor och avgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Budget 2014 Budget 2015 Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

15 Lämnade bidrag Köp av verksamhet Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Tabellen kompletteras senare när budgeten är uppdaterad i ekonomisystemet Raindance. Nettoram per avdelning (tkr) Budget 2014* Budget 2015 Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet Avdelning för personer med funktionsnedsättning (LSS) Ledning, administration och stabsfunktioner m.m Avgifter SUMMA *budgetramarna är justerade med de organisatoriska förändringar som görs mellan 2014 och 2015, för att så långt som möjligt få jämförbarhet mellan siffrorna. Gemensamma budgetförutsättningar Det centrala anslaget för kompetensutveckling är sänkt med 0,6 mnkr jämfört med föregående år (1,8 mnkr). Anledningen är att befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal läggs ut direkt på berörda enheter. Detta avser främst legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling har ökats med ca 0,2 mnkr. Friskvårdspeng är budgeterad på oförändrad nivå jämfört med föregående år, där 600 kr per medarbetare är budgeterade på enhetsnivå (300 kr för individuell friskvård och 300 kr för gruppgemensam friskvård). Utöver detta finns ca 150 tkr avsatt i centrala medel. Totalt finns 12,6 mnkr avsatt för löneökningar under 2015, vilket bedöms motsvara kostnaden för löneförhandlingar enligt befintliga avtal under året. Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år Kapitalkostnader som tidigare hanterats sektorscentralt är utfördelade på enhetsnivå enligt förväntad nivå. Slutligen finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 4 mnkr. Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 364 årsarbetare exkl. vikarier. Budget för beställda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar enligt LOV/EBV har räknats upp med helårskostnaden för den förändring som gjordes 1 oktober Budget har även avsatts för justering av ersättningsnivå i samband med lönerevision Trots att det under hösten 2014 varit en trend av minskade beställningar av hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar, läggs budgeten på oförändrat antal timmar. Kommunrehab har fått budgetmedel motsvarande 3 tjänster för att möta ökad efterfrågan (ÄBIC m.m.). Budgeten för tekniska hjälpmedel har utökats med 300 tkr (ökad efterfrågan och ökad kostnad under flera Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

16 år). Sjuksköterskeenheten har i likhet med tkr extra i budgeten för att lösa sommaren. Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 335 årsarbetare exkl. vikarier. Medel för utökad anhörigstöd om 600 tkr har lagts in i budgeten i överensstämmelse med strategisk plan och budget. Uppräkning av avtal med externa utförare (Finnservice och Skaraborgs läns sjukhem) är gjord enligt avtal. Avdelning för personer med funktionsnedsättning enligt LSS Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 467 årsarbetare exkl. vikarier. Medel för nya gruppbostäder på Kapellgårdsgatan och Våmb har lagts in i budgeten i överensstämmelse med strategisk plan och budget. Förändringar på gruppbostaden Sverkilsvägen har lagts in i budgeten i överensstämmelse med omvårdnadsnämndens beslut. Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med fastställt timbelopp enligt SFB (284 kr/tim under 2015) Ledning, administration och stabsfunktioner Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 53 årsarbetare exkl. vikarier. (Dessutom tillkommer bemanningsenhetens poolpersonal om ca 52 årsarbetare) Anpassning till SOSFS 2012:12 gällande biståndsbedömning i särskilda boenden, samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) innebär att resurser motsvarande en utökning av 4 årsarbetare har budgeterats på biståndsenheten. Nya stabsfunktioner för kvalitetshandledning, kvalitetsuppföljning och IT som beslutats under 2014 har budgeterats med helårseffekt. Avgifterna har budgeterats till en högre nivå (+ 2,6 mnkr) pga överskott Avgiftsnivåerna lämnas oförändrade 2015 (prisbasbeloppet är 2015 på samma nivå som 2013, när nu gällande avgifter fastställdes). Budget för datakostnader och verksamhetssystem har ökats för att motsvara de målsättningar som sektorn angett för 2015 (total budget 9,4 mnkr) 6 Intern kontroll Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter är god. De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan ska genomföras och rapporteras till nämnd under år Därutöver sker internkontroller inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen planerar att genomföra kontroller under år 2015 för den samlade förvaltningen avseende representation, inköp, lön samt hantering av kvitton. Internkontrollplanen bygger på genomförd risk- och sårbarhetsanalys. Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Tidpunkt för granskning Metod Verkställighet SoL och LSS Dokumentation och avvikelser utifrån resp. lagrum, personalens kompetens, uppföljning av beviljade insatser, samverkansytor, t.ex. SAS Enligt plan Granskning genom verksamhetsbesök Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

17 Process/rutin Verkställighet HSL Kontanthantering - Brukares privata medel Hot och vålds rutin (LISA) Handläggningstid/ bistånd Avgifter - enskild Behörighetskontroll Kontrollmoment avstämningsmöten, kontaktmannaskap inkl. handledarskap (LSS), bemanning Dokumentation och avvikelser utifrån resp. lagrum, personalens kompetens, utförandet av ordinerade och delegerade insatser, vårdhygien, samverkansytor, t.ex. avstämningsmöten, veckoyta HSL, bemanning. Kontrollera om rutinen följs inom äldreomsorgen Antal tillbud, skada med och utan frånvaro Kontrollera att tiden från ansökan/begäran om insats följer riktlinjerna samt innehåll i utredning enligt fastställd granskningsnyckel Kontrollera att avgiftsbeslutet är rätt i förhållande till inkomsten Kontrollera att rutinen ang loggning följs för verksamhetssystemet Procapita Kontrollansvar Tidpunkt för granskning Metod MAS Enligt plan Granskning genom verksamhetsbesök Controller Våren 2015 Stickprov HR-partner februari Via LISA EC Bistånd EC Bistånd 2 gånger per år (mars och oktober) 2 gånger per år (mars och oktober) Stickprov. Granska fem ärenden per område = 65 ärenden. Ansvarig för uppgiften är resursteamet. Stickprov. Granska fem ärenden per handläggare. Handläggarna granskar varandra. IT-samordnare 2 ggr per år Stickprov och intervju Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

18

19 Vård- och omsorgsnämnden Postadress Skövde Telefon Webbplats

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer