Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11"

Transkript

1 Diarienummer OVN Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

2 Innehåll 1 Sammanfattning Nämndens ansvarsområde Analys Nämndens styrkort Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER Miljömedvetenheten ska öka Nämndens ram Intern kontroll Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

3 1 Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade och verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämndens verksamhetsplan omfattar perspektivet Kund & samhälle. Nämndens mål är följande: Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg Miljömedvetenheten ska öka Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse. Det mest prioriterade är: Utveckla olika boendeformer och stöd - LSS Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom LSS. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv. Det kommer även till olika diagnosgrupper inom LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För planperioden finns fyra nya gruppbostäder inplanerade. Utveckla äldreomsorg - boendeformer Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom är stor. Antal platser för denna målgrupp kommer därför att utökas kontinuerligt. Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet under 2015 med att analysera behov av eventuellt fler äldreboendeplatser till ca år till följd av ökningen av antalet äldre. Trenden pekar på att efterfrågan och behov av trygghetsbostäder ökar vilket måste beaktas i planering av äldreboendeplatser för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Sektorn har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla befintliga, biståndsbedömda, servicehus till trygghetsbostäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade bostäder för en bredare målgrupp av äldre i kommunen. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft 31 mars 2015 och innebär att kommunen måste fatta mer detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses i boendet. Detta ska sedan ligga till grund för bemanning. Utveckla äldreomsorg - hemvård Möjligheten till val av utförare för medborgare finns inom hemvård finns utifrån LOV (lagen om valfrihet) inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre externa utförare att välja mellan. Valfrihetssystemet har medfört att kommunala organisationen ställs inför andra krav. Det blir fler utförare att samverka med och fler utförare att följa upp. Hemvårdens förutsättningar behöver utredas och ses över. Under 2015 utreds ersättningssystemet inom hemvård och en översyn ska göras av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård. Arbete med värdegrund Värdegrundsfrågor är centralt i arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi behöver arbeta vidare med värdegrundsfrågorna både inom äldreomsorg och LSS, där ett gott bemötande, känslan av trygghet och individens delaktighet och självbestämmande är viktiga bitar. Nu behöver det tidigare arbetet med värdegrund implementeras i verksamheten för att få genomslag. Arbete med värdegrunden är viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden. Utveckla dokumentationen Nya föreskrifter ställer ökade krav på dokumentation i både handläggning, verkställighet och uppföljning av insatser. Detta för att säkra verksamhetens kvalitet. Verksamheten behöver arbeta vidare med utveckla dokumentationen för att uppfylla kraven i lag och författning. Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

4 Arbetet med närvårdskoordinatorer och samordning via utvecklingsledare på Skaraborgs Kommunalförbund fortsätter under Att skapa arenor för samverkan mellan kommun-, primärvårdsoch sjukhusnivå samt fortsätt uppföljning av de samverkade målområdena är prioriterade aktiviteter för Mobil närvård Skaraborg planeras och startas upp under Begreppet innebär uppstart och implementering av mobilt närsjukvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team. Vård- och omsorgsnämndens budget 2015 Inför 2015 har nämnden fått 764 mnkr att bedriva verksamhet för. Detta är en utökning på närmare 21,4 mnkr jämfört med Nettoram per avdelning (tkr) Budget 2014* Budget 2015 Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet Avdelning för personer med funktionsnedsättning (LSS) Ledning, administration och stabsfunktioner m.m Avgifter SUMMA *budgetramarna är justerade med de organisatoriska förändringar som görs mellan 2014 och 2015, för att så långt som möjligt få jämförbarhet mellan siffrorna. De utökade resurserna fördelas enligt följande: Pris- och personalkostnadsindex 16,6 mnkr Nya gruppbostäder 6,3 mnkr Demografiska förändringar 4,5 mnkr Anhörighetsstöd 0,6 mnkr Biståndsbedömning i särskilda boenden samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) 2,7 mnkr Ständig förbättring -7,4 mnkr Verksamhetsövergångar i samband med omorganisation -1,8 mnkr Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

5 2 Nämndens ansvarsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde Verksamheten regleras genom bestämmelser i: Socialtjänstlagen (SoL) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Socialtjänstförordningen (SoF) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. 3 Analys Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnaden mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i Vision Skövde 2025 och som förtydligats i Strategisk plan med budget och andra styrande politiska program och planer har infriats. Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat: Utveckla olika boendeformer och stöd LSS Utveckla äldreomsorg - boendeformer Utveckla äldreomsorg - hemvård Arbete med värdegrunden Utveckla dokumentationen Ökad kvalitet och uppföljning Minskad miljöpåverkan Nya e-tjänster och e-hälsa Utveckla olika boendeformer och stöd - LSS Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom LSS. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen tack vare utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och en egen framtid. Nya grupper av diagnoser upptäcks genom forskningen, framför allt inom det neuropsykiatriska området. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För åren finns fyra gruppbostäder inplanerade inom LSS. Utöver planerade gruppbostäder införs även nya stödteam för att erbjuda fler boendealternativ. Många personer med funktionsnedsättning önskar att bo i ordinarie bostadsområde om möjlighet till stöd och service kan tillhandahållas. Enbart tillgång till lägenheter är inte tillräckligt för att klara ett boende, utan en förutsättning är också rätt utformat stöd, möjlighet till sysselsättning och gemenskap. Behov av stöd i boende skall finnas under hela dygnet. Planering för kommande gruppbostäder och stödteam: År 2015, ny gruppbostad med 6 lägenheter i Våmb, start juli. Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

6 År 2016, ny gruppbostad med 6 lägenheter på Södra Bergvägen, start juli. År 2017, ny gruppbostad med 8 lägenheter i Trädgårdsstaden (etapp 2). Kan utökas från 8 till12 lägenheter, start januari. År 2018, förhyrning av gruppbostad på Aspö med 6-8 lägenheter, kan utökas till 12 lägenheter, start juli. Ramtillskott med 3 mkr/ år för utökning av mobilt stödteam finns i plan för att tillgodose de individuella behov av stödinsatser som beräknas komma på ett flexibelt sätt. De personer som får insatsen stödteam behöver oftast inte så omfattande stödinsatser. Dessa insatser ska för brukarna möjligöra en så hög grad av självständighet som möjligt. Detta innebär att både insatsernas omfattning, samt antalet brukare kan variera över tid. Med anledning av nya diagnosgrupper som har rätt till daglig verksamhet finns behov av att utveckla nya former av sysselsättning inom denna verksamhet, samt utökat samarbete med andra förvaltningar och myndigheter. Antalet personer som har rätt till daglig verksamhet ökar inom planperioden, vilket innebär även att lokalytorna behöver utökas för att kunna tillgodose individernas behov av sysselsättning. Inom personlig assistans är det en ökning av ärenden och timmar. Detta innebär en utökad kostnad för kommunen för de första 20 timmarna. Utveckla äldreomsorg - boendeformer Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom är stor och därför pågår en omställning av äldreboendet Tomtegården att i sin helhet omfatta boenden för personer med demenssjukdom. Antal platser för denna målgrupp kommer därför att utökas kontinuerligt med 20 platser fr.o.m. hösten 2014 och bedrivas under 2015 och framåt. Antalet platser för personer med omfattande omvårdnadsbehov minskar därför i samma grad vilket gör att en beredskap måste finnas för denna målgrupp. Ett program för god demensvård i Skövde arbetas fram av en arbetsgrupp och ska bli klart för implementering under Programmet ska beskriva kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dess anhöriga. Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet under 2015 med att analysera behov av eventuellt fler äldreboendeplatser till ca år till följd av ökningen av antalet äldre. Trenden pekar på att efterfrågan och behov av trygghetsbostäder ökar vilket måste beaktas i planering av äldreboendeplatser för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Sektorn har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla befintliga, biståndsbedömda, servicehus till trygghetsbostäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade bostäder för en bredare målgrupp av äldre i kommunen. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft 31 mars 2015 och innebär att kommunen måste fatta mer detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses i boendet. Detta ska sedan ligga till grund för bemanning. Utveckla äldreomsorg - hemvård Möjligheten till val av utförare för medborgare finns inom hemvård finns utifrån LOV (lagen om valfrihet) inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre externa utförare att välja mellan. Drygt 20% av hemvården utförs av externa utförare. Valfrihetssystemet har medfört att kommunala organisationen ställs inför andra krav. Det blir fler utförare att samverka med och fler utförare att följa upp. Hemvårdens förutsättningar behöver utredas och ses över. Under 2015 utreds ersättningssystemet inom hemvård och en översyn ska göras av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård. Den kommunala hemvårdens organisation behöver ses över för att möta förändringar som till exempel; minskade hemvårdsbehov, färre beställda insatser till egen regi, mindre efterfrågan på servicelägenheter (lägenheter tomma), demografiska förändringar. Arbete med värdegrund Värdegrundsfrågor är centralt i arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättning. En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för alla medarbetare i det dagliga arbetet. Detta ska bidra till att den enskilde känner sig nöjd med sin vård och omsorg. Vi behöver arbeta vidare med värdegrundsfrågorna både inom äldreomsorg och LSS, där ett gott Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

7 bemötande, känslan av trygghet och individens delaktighet och självbestämmande är viktiga bitar. Nu behöver det tidigare arbetet med värdegrund implementeras i verksamheten. Arbete med värdegrunden är viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden. Hälsosatsningen inom LSS kan ses som ett led i detta arbete. Satsningen ska tydliggöra yrkesrollen och det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor. Utveckla dokumentation Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter för dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL och LSS, SOSFS 2014:5. Föreskrifterna omfattar en skärpt skrivning av redan nu gällande dokumentationsföreskrifter. Socialstyrelsen föreslår enligt en ny arbetsmodell gällande dokumentation, ÄBIC, en systematisk strukturerad eller delvis strukturerad dokumentation av såväl beslut som den insats som utförs för att tillgodose behovet hos den enskilde. Utan denna systematiska dokumentation som tydligt behöver följa de ICF-baserade behovsområdena, kan inte insatserna följas upp enligt fastställda krav. Nämnden har beslutat att införa arbetsmodellen ÄBIC. Krav på nationell statistik gäller från 1 januari 2016 vilket förutsätter att biståndsenheten arbetar utifrån en arbetsmodell som stödjer detta. Beslutat arbetssätt som ska införas med start under 2015 stödjer såväl de stärkta dokumentationsföreskrifterna från 1 januari 2015 som kravet på nationell statistik från 1 januari Arbetsmodellen är också att se som kompatibelt med arbetssätt enligt EBP, evidensbaserad praktik. På individnivå görs en dokumentation utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Detta kräver kunskap om hur vad som ska dokumenteras och hur detta görs i verksamhetssystemet. Brukaren skall vara delaktig och i möjligaste mån styra i hur insatserna skall genomföras, personalen skall ha en adekvat social dokumentation med aktuella genomförande planer samt regelbunden uppföljning i Senior Alert. För detta arbete avsätts särskilda resurser. Den resursökningen kommer även stötta upp det systematiska arbetet med olika kvalitetsregister inom äldreomsorgen. Ökad kvalitet och uppföljning Medborgarnas förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen kommer att öka och kommer att ställa andra krav på vår verksamhet. Regeringens och socialstyrelsens satsningar de senaste åren kring värdighetsgarantier och dokumentationsföreskrifter samt de väntade kraven på bemanning, biståndsbedömning och uppföljning av beslut på särskilda boenden inom äldreomsorgen avser att utveckla och stärka kvalitet inom äldreomsorgen. För ökad kvalitet sker ett nationellt förbättringsarbete som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Förutom tidigare nämnda förbättringsaktiviteter behöver vi även göra följande: Kvalitetsmätning dagverksamhet och korttid Säkerställa att ny kostorganisation tillgodoser behov inom vård och omsorg Ta fram riktlinjer för vård i livets slut Implementering av ny föreskrift kost och nutrition Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre Minskad miljöpåverkan Inom sektor vård och omsorg är transporter den faktor som har störst miljöpåverkan. Utmaningen är att minska bränsleförbrukningen med ca 5 % per år för att minska miljöbelastningen. Nya e-tjänster och e-hälsa Samhället ställer högre krav på tillgänglighet till service. Ett sätt att möta detta är att utveckla e-tjänster. Syftet är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten. Under 2015 fokuseras på att ta fram olika e-tjänster, bland annat på intresseanmälan till bemanningsenheten och digital teknik genom ipad som ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Ett projekt för att utveckla digitala tjänster för trygghetsskapande som t.ex monitorering för nattillsyn är påbörjat och fortsätter Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

8 4 Nämndens styrkort Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftas att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges. Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen. Kommentar Nämndens mål avser år 2015 och är samma mål som för Under våren 2015 kommer nämnden att arbeta fram nya mål för åren utifrån den nya mandatperiodens politik. Målvärdena kopplade till resultatmätningen avser år Förutom aktiviteterna i verksamhetsplanen finns ett stort antal aktiviteter som planeras på enhetsnivå. KF:s strategiska mål Mål Strategier för att nå målet Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025 Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER Miljömedvetenheten ska öka * Utveckla LSS boendeformer och stöd * Omvandla serviceboende till trygghetsboende * Översyn av ersättning och områden * Samarbete med de sociala, kulturella och ideella sektorerna * Måltidssituationen/maten ska upplevas positivt. * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov. * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov för att stärka individens förmåga till självbestämmande. * Säkerställa gott bemötande. * Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/ social aktivitet för den enskilde * Miljötänk ska vara vägledande vid all verksamhetsplanering * Långsiktig hållbarhet avseende miljö ska beaktas vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar Mål: 4.1 Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Ge förslag på att omvandla servicelägenheter Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda och ge förslag på att omvandla servicelägenheter till Syftet är att få ett bredare utbud av bostäder anpassade för äldre som är tillgängliga Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

9 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum till trygghetsboende/s eniorboende samt påbörja omställningen. Inventering av olika boendeformer/stö d för personer som har en funktionsnedsättni ng. Uppstart gruppbostad i Våmb Omställning av omvårdnadsplatse r till demensboendepla tser trygghetsboende/seniorboende För de olika diagnosgrupper som har andra behov än de traditionella boendeformerna krävs en analys av vårt nuläge samt en omvärldsorientering hur man ska planera verksamheten framåt när det gäller boende samt stöd. Planerade gruppbostäder i strategisk plan. Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom har ökat kraftigt under 2014 vilket inneburit långa väntetider och att trycket på korttidsplatser varit stort. utan biståndsbeslut. Att ha ett bra underlag för framtida planering inom avdelningen. Skapa fler lägenheter för boende inom LSS. Omfördela boendeplatser från omvårdnadsboende till demensboendeplatser inom befintliga ekonomiska ramar och därmed öka antal boendeplatser för personer med demenssjukdom Mål: 4.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen Resultatmätning Målvärde Valmöjlighet utförare av all hemvård 100% Valmöjlighet utförare av service 100% Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Utreda ersättningssystem et inom hemvård Nuvarande ersättningssystem har använts sedan Se över nyttan med införande av nytt ersättningssystem kopplat till LOV. Erhålla en modell där inte bara ersättning utgår för antingen glesbygd eller tätort Översyn av förfrågningsunderl aget för kundval inom hemvård Förfrågningsunderlaget har gällt sedan starten för tre år sedan och behöver följas upp/utvärderas. Säkerställa att förfrågningsunderlaget är aktuellt Mål: 4.3 Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas Resultatmätning Målvärde Möjlighet att komma ut- äldreboende 70% Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

10 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Delta i utveckling av volontärsarbetet Sektorn har i dagsläget ett antal frivilligarbetare som på olika sätt bidrar med att ge guldkant till våra kunder. På central nivå arbetar man med ett kommungemensamt projekt gällande volontärer. Att bidra i volontärsprojektet för att skapa möjligheter till ännu mer utevistelse samt rekreationsmöjligheter för våra kunder Mål: 4.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG Resultatmätning Målvärde Bemötande - Hemtjänst 97% Helhetssyn - hemtjänst 89% Trygghet - äldreboende 89% Bemötande - Äldreboende 94% Helhetssyn - äldreboende 83% Trygghet - hemtjänst 86% Delaktighet i genomförandeplan - Hemtjänst 66% Delaktighet i genomförandeplan - Äldreboende 83% Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Dokumentation HSL, SoL, LSS I Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS finns reglerat att dokumentation i verkställighet ska ske. Vid all vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall patientjournal föras enligt Hälso- och sjukvårdslagen. En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Arbetet med dokumentation i ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande". Arbetsterapeuten, sjukgymnasten och sjuksköterskans dokumentation skall ske enligt ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) och KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa Förslag till riktlinjer Aktivitet till strategin "Att Att införa och anpassa de Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

11 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum för vård i livets slut säkerställa ett gott bemötande" nationella riktlinjerna om palliativ vård till förvaltningens verksamhet samt att tillföra verksamheterna stöd för vården i livets slut. Kvalitetsmätning Dagverksamhet/K orttid Implementering av ny föreskrift kost och nutrition. Utforma och implementera Program för en god demensvård i Skövde Implementering av den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen Säkerställa att ny kostorganisation tillgodoser behov inom Vård och omsorg Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre Idag saknas ett evidensbaserat verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Socialstyrelsen har gett en ny föreskrift som börjar gälla 1 januari 2015.Fastställa rutiner för att upptäcka och åtgärda undernäring hos samtliga målgrupper inom sektor vård och omsorg. Kommunen skall kunna beskriva de insatser som riktas till personer med demenssjukdom. Ett informativt material som kan användas både internt som externt. Aktivitet till strategi "Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov ". Nationell satsning. Ny kostorganisation 1 januari Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med SKL i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen omfattar områdena god demensvård, god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsanvändning samt sammanhållen vård och omsorg. Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar för samordning av insatserna genom bland annat Ledningskraft. Genom Ledningskraft har Skaraborg tagit fram en handlingsplan med 24 mål och mått för en fungerande vårdkedja av mest sjuka äldre. Ett antal mått är också under utveckling och Fastställa kvalitetsindikatorer för biståndsbedömd korttidsvistelse och dagverksamhet som systematiskt kan mätas, följas upp, jämföras och utvärderas. Detta resulterar i en kvalitetssäkring för verksamheten. Syftet är att ta fram en rutin för att säkerställa att ingen brukare drabbas av undernäring. Syftet är att ta fram en programförklaring och beskrivning av kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dennes anhöriga Att äldre medborgare i samhället ska uppleva sig leva ett värdigt liv och känna välbefinnande i sin tillvaro. Att samla all kostverksamhet under en förvaltning. Säkra behoven inom Vård och omsorg på god kost. Säkra samverkan mellan vårdgivare Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

12 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Införa e-tjänster införande. Målområdena kommer att följas på kommun-, primärvårds- och sjukhusnivå. Kommunen avser i sin helhet att öka tillgänglighet i service till kommunmedborgarna Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot esamhället och säkerställa ett sammanhållet e- förvaltningsarbete med gemensamma förhållningssätt. Syftet med att arbeta med e- förvaltning är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten. Kommunövergripande projekt för att utveckla digitala tjänster för trygghetsskapande i brukarnas egna boende - pilot 1 avser digital monotorering för nattillsyn som ett komplement till fysiska besök Arbete med dokumentationsför eskrifter Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter gällande handläggning och dokumentation inom SoL och LSS. Tydlig, rättssäker och korrekt dokumentation enligt gällande lagstiftning och föreskrifter Mål: 4.5 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER Resultatmätning Målvärde Brukarundersökning med Pictostat Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Dokumentation HSL, SoL, LSS I Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS finns reglerat att dokumentation i verkställighet ska ske. Vid all vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall patientjournal föras enligt Hälso- och sjukvårdslagen. En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Arbetet med dokumentation i ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande". Arbetsterapeuten, sjukgymnasten och sjuksköterskans dokumentation skall ske enligt ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) och KVÅ (Klassifikation Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

13 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Hälsosatsning LSS (yrkesroll) Implementering av värdegrund Arbete med dokumentationsför eskrifter Implementering av ny föreskrift kost Att ha en funktionsnedsättning behöver inte vara liktydigt med att ha en försämrad hälsa, däremot kan det innebära en ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Enligt Statens Folkhälsoinstitut är det tio gånger vanligare att personer med en funktionsnedsättning upplever sig ha en dålig hälsa jämfört med den övriga befolkningen (22 procent mot 2 procent). Även övervikt är mer vanligt bland personer med funktionsnedsättning. Personal i gruppbostäder behöver ha ett professionellt förhållningssätt till mat och måltider. Även till att motivera, stötta och uppmuntra till fysisk aktivitet. För att personalen ska ha möjlighet till ett professionellt förhållningssätt behövs kunskap och fortlöpande stöd och utbildning och en fungerande organisation som visar på ett gemensamt synsätt. En utökning av vissa diagnosgrupper till LSS medför nya behov och ny kunskap för dessa målgrupper. Ytterst finns enligt lagens intentioner ett normaliserings-begrepp, där de funktionsnedsatta skall betraktas som fullvärdiga samhällsmedborgare. Det finns behov av ett gemensamt synsätt, som sedan skall brytas ned till varje enhets respektive arbetssätt, för att bättre kunna möta dessa uppmärksammade nya behov. Ny värdegrund för avdelningen är framtagen och antagen av nämnden. Under 2015 skall man arbeta vidare med värdegrundsarbetet på enhetsnivå. Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter gällande handläggning och dokumentation inom SoL och LSS. Socialstyrelsen har gett en ny föreskrift som börjar gälla 1 januari 2015.Fastställa rutiner av vårdåtgärder). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa -Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor. -Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen. -Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor. Implementera det nya värdegrundsdokumentet utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Tydlig, rättssäker och korrekt dokumentation enligt gällande lagstiftning och föreskrifter. Syftet är att ta fram en rutin för att säkerställa att ingen brukare drabbas av Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

14 Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum och nutrition. för att upptäcka och åtgärda undernäring hos samtliga målgrupper inom sektor vård och omsorg. undernäring. Mål: 4.6 Miljömedvetenheten ska öka Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Startdatum Slutdatum Översyn av fordonspark Åtgärd enligt Energi- och klimatplan begränsa inköp till bränslesnåla bilar vid ny leasing Eco-driving Åtgärd enligt Energi- och klimatplan. Under 2014 har samtlig berörd personal genomgått eco driving utbildning Nämndens verksamheter skall minska sin bränsleförbrukning med ca 5% per år för att minska miljöbelastningen Nämndens ram Budget 2014 Budget 2015 Kommunbidrag (tkr) Inför 2015 har nämnden fått 764 mnkr att bedriva verksamhet för. Detta är en utökning på närmare 21,4 mnkr jämfört med De utökade resurserna fördelas enligt följande: Pris- och personalkostnadsindex 16,6 mnkr Nya gruppbostäder 6,3 mnkr Demografiska förändringar 4,5 mnkr Anhörighetsstöd 0,6 mnkr Biståndsbedömning i särskilda boenden samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) 2,7 mnkr Ständig förbättring -7,4 mnkr Verksamhetsövergångar i samband med omorganisation -1,8 mnkr Vård- och omsorgsnämndens resultaträkning Budgetanslag Taxor och avgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Budget 2014 Budget 2015 Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

15 Lämnade bidrag Köp av verksamhet Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Tabellen kompletteras senare när budgeten är uppdaterad i ekonomisystemet Raindance. Nettoram per avdelning (tkr) Budget 2014* Budget 2015 Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet Avdelning för personer med funktionsnedsättning (LSS) Ledning, administration och stabsfunktioner m.m Avgifter SUMMA *budgetramarna är justerade med de organisatoriska förändringar som görs mellan 2014 och 2015, för att så långt som möjligt få jämförbarhet mellan siffrorna. Gemensamma budgetförutsättningar Det centrala anslaget för kompetensutveckling är sänkt med 0,6 mnkr jämfört med föregående år (1,8 mnkr). Anledningen är att befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal läggs ut direkt på berörda enheter. Detta avser främst legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling har ökats med ca 0,2 mnkr. Friskvårdspeng är budgeterad på oförändrad nivå jämfört med föregående år, där 600 kr per medarbetare är budgeterade på enhetsnivå (300 kr för individuell friskvård och 300 kr för gruppgemensam friskvård). Utöver detta finns ca 150 tkr avsatt i centrala medel. Totalt finns 12,6 mnkr avsatt för löneökningar under 2015, vilket bedöms motsvara kostnaden för löneförhandlingar enligt befintliga avtal under året. Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år Kapitalkostnader som tidigare hanterats sektorscentralt är utfördelade på enhetsnivå enligt förväntad nivå. Slutligen finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 4 mnkr. Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 364 årsarbetare exkl. vikarier. Budget för beställda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar enligt LOV/EBV har räknats upp med helårskostnaden för den förändring som gjordes 1 oktober Budget har även avsatts för justering av ersättningsnivå i samband med lönerevision Trots att det under hösten 2014 varit en trend av minskade beställningar av hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar, läggs budgeten på oförändrat antal timmar. Kommunrehab har fått budgetmedel motsvarande 3 tjänster för att möta ökad efterfrågan (ÄBIC m.m.). Budgeten för tekniska hjälpmedel har utökats med 300 tkr (ökad efterfrågan och ökad kostnad under flera Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

16 år). Sjuksköterskeenheten har i likhet med tkr extra i budgeten för att lösa sommaren. Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 335 årsarbetare exkl. vikarier. Medel för utökad anhörigstöd om 600 tkr har lagts in i budgeten i överensstämmelse med strategisk plan och budget. Uppräkning av avtal med externa utförare (Finnservice och Skaraborgs läns sjukhem) är gjord enligt avtal. Avdelning för personer med funktionsnedsättning enligt LSS Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 467 årsarbetare exkl. vikarier. Medel för nya gruppbostäder på Kapellgårdsgatan och Våmb har lagts in i budgeten i överensstämmelse med strategisk plan och budget. Förändringar på gruppbostaden Sverkilsvägen har lagts in i budgeten i överensstämmelse med omvårdnadsnämndens beslut. Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med fastställt timbelopp enligt SFB (284 kr/tim under 2015) Ledning, administration och stabsfunktioner Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 53 årsarbetare exkl. vikarier. (Dessutom tillkommer bemanningsenhetens poolpersonal om ca 52 årsarbetare) Anpassning till SOSFS 2012:12 gällande biståndsbedömning i särskilda boenden, samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) innebär att resurser motsvarande en utökning av 4 årsarbetare har budgeterats på biståndsenheten. Nya stabsfunktioner för kvalitetshandledning, kvalitetsuppföljning och IT som beslutats under 2014 har budgeterats med helårseffekt. Avgifterna har budgeterats till en högre nivå (+ 2,6 mnkr) pga överskott Avgiftsnivåerna lämnas oförändrade 2015 (prisbasbeloppet är 2015 på samma nivå som 2013, när nu gällande avgifter fastställdes). Budget för datakostnader och verksamhetssystem har ökats för att motsvara de målsättningar som sektorn angett för 2015 (total budget 9,4 mnkr) 6 Intern kontroll Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter är god. De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan ska genomföras och rapporteras till nämnd under år Därutöver sker internkontroller inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen planerar att genomföra kontroller under år 2015 för den samlade förvaltningen avseende representation, inköp, lön samt hantering av kvitton. Internkontrollplanen bygger på genomförd risk- och sårbarhetsanalys. Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Tidpunkt för granskning Metod Verkställighet SoL och LSS Dokumentation och avvikelser utifrån resp. lagrum, personalens kompetens, uppföljning av beviljade insatser, samverkansytor, t.ex. SAS Enligt plan Granskning genom verksamhetsbesök Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

17 Process/rutin Verkställighet HSL Kontanthantering - Brukares privata medel Hot och vålds rutin (LISA) Handläggningstid/ bistånd Avgifter - enskild Behörighetskontroll Kontrollmoment avstämningsmöten, kontaktmannaskap inkl. handledarskap (LSS), bemanning Dokumentation och avvikelser utifrån resp. lagrum, personalens kompetens, utförandet av ordinerade och delegerade insatser, vårdhygien, samverkansytor, t.ex. avstämningsmöten, veckoyta HSL, bemanning. Kontrollera om rutinen följs inom äldreomsorgen Antal tillbud, skada med och utan frånvaro Kontrollera att tiden från ansökan/begäran om insats följer riktlinjerna samt innehåll i utredning enligt fastställd granskningsnyckel Kontrollera att avgiftsbeslutet är rätt i förhållande till inkomsten Kontrollera att rutinen ang loggning följs för verksamhetssystemet Procapita Kontrollansvar Tidpunkt för granskning Metod MAS Enligt plan Granskning genom verksamhetsbesök Controller Våren 2015 Stickprov HR-partner februari Via LISA EC Bistånd EC Bistånd 2 gånger per år (mars och oktober) 2 gånger per år (mars och oktober) Stickprov. Granska fem ärenden per område = 65 ärenden. Ansvarig för uppgiften är resursteamet. Stickprov. Granska fem ärenden per handläggare. Handläggarna granskar varandra. IT-samordnare 2 ggr per år Stickprov och intervju Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (17)

18

19 Vård- och omsorgsnämnden Postadress Skövde Telefon Webbplats

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer