Studiestöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiestöd 03.06.2016"

Transkript

1 Studiestöd

2 Innehåll 1 Förmånsanvisning God förvaltning Syfte Vad består förmånen av? Rätt och villkor Avläggande av examen i Finland Studiestöd till finska medborgare Studiestöd till medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer och deras familjemedlemmar Beviljande av studiestöd med stöd av den nationella lagstiftningen Beviljande av studiestöd med stöd av Europeiska unionens lagstiftning EU-arbetstagare EU-arbetstagares familjemedlemmar Studiestöd till nordiska medborgare Studiestöd till andra utlänningar än EU-medborgare och med EU-medborgare jämförbara personer Utredning av grunden för vistelsen i landet Uppgifter som behövs för avgörandet Bedömning av grunden för vistelsen i landet Förändringar i grunderna för vistelsen Avläggande av examen utomlands Studiestöd till finska medborgare och personer som är jämförbara med finska medborgare EU-arbetstagare Rätt till studiestöd vid flyttning från Finland till utlandet Studier då den studerande bor utomlands Återkomst till Finland efter bosättning utomlands Personer som arbetar på diplomatiska beskickningar eller i motsvarande uppgifter och deras familjemedlemmar Utlänningar som inte beviljas studiestöd Studier som berättigar till studiestöd Högskolestudier Övriga studier Praktik Studier utomlands Social trygghet för personer som studerar utomlands och inledande av behandling av försäkringstillhörighetsärende Heltidsstudier Högskolestudier Gymnasiestudier Yrkesinriktade studier Distans- och flerformsstudier Studier som i sin helhet bedrivs utomlands Framgång i studierna i

3 Uppföljning av framgången i högskolestudier före Uppföljning av framgången i högskolestudier från Stödmånader som ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången Brev med begäran om utredning om otillräcklig studieframgång Godtagbara skäl till otillräcklig framgång i studierna Utbetalningen av studiestöd fortsätter tills vidare Utbetalningen av studiestöd fortsätter för viss tid Beviljande av studiestöd efter tidsfristen Indragning av studiestödet Beviljande av studielån efter indragning Återkrav av studiestöd Arbetsfördelningen mellan FPA och högskolornas studiestödsnämnder Uppföljning av framgången i studier på andra stadiet Läroanstaltens kontrollanmälan Brev med begäran om utredning om otillräcklig studieframgång Utredning om studieframgången i samband med ansökan om studiestöd för tilläggstid Bedömningsgrunder vid FPA Fortsatt utbetalning eller indragning av studiestödet Retroaktiv indragning och återkrav av studiestöd Stödtid Högskolestudier fr.o.m Inledande av studier för en ny högskoleexamen Universitetsstudier Yrkeshögskolestudier Utländska högskoleexamina Påbyggnadsexamen vid högskolor: licentiat- och doktorsexamen Andra studier vid högskolor än examensstudier Högskolestudier före Universitetsstudier före Yrkeshögskolestudier före Högskolestudier utomlands före Gamla högskolestudier (sjuårsregeln) Förlängning av maximistödtiden för högskolestuderande Användningen av en stödmånad för högskolestuderande Studiestödstiden för övriga studier Studiestöd för tilläggstid inom gymnasieutbildning på ungdomsstadiet Studiestöd för tilläggstid inom grundläggande yrkesutbildning Studiestöd för tilläggstid vid kombinationsexamen Studiestöd för tilläggstid inom annan utbildning Stödmånader per läsår Högskolestudier Övriga studier Förhållande till andra förmåner Hindrande förmåner Barnbidrag Sjukdagpenning Stöd för boende ii

4 1.5.5 Övriga förmåner Bestämningsgrunder Studiepenning Studiepenningens grundbelopp Förhöjd studiepenning Bostadstillägg Elevhem Bostad som hyrs av en förälder Tillfällig flyttning till en annan bostad Bostadstillägg utomlands Boendeutgifter Fördelning av boendekostnaderna Statsgaranti för studielån Lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd Inverkan av betalningsanmärkningar Beviljande av garanti Uttag av lånet Kapitalisering av ränta Gamla räntestödslån Borgensansvar Ekonomisk behovsprövning Den studerandes egna inkomster Årsinkomstgräns Inverkan av lön under arbetspraktik eller inlärning i arbete och av stipendier och dagpenning Föräldrarnas inkomster Makens inkomster Föräldrarnas förändrade inkomster Inkomster och avdrag Löneinkomster Inkomster av näringsverksamhet Inkomster av jordbruk och renskötsel Inkomster av skogsbruk Aktieutdelning (dividend) Ränteinkomster Hyresinkomster Överlåtelsevinster Sociala förmåner Stipendier Inkomster utomlands Beaktande av övriga inkomster Ansökan Hur ett ärende inleds Avsändarens ansvar Överföring av handlingar Vem kan söka förmåner? Personen själv iii

5 Studerande under 18 år Intressebevakare Intressebevakningsfullmäktig Ombud, dvs. befullmäktigad Nära anhörig eller annan person Kommun Ansökningstid Återtagande av ansökan Utbetalning Betalningsadress Betalningsmottagare Betalning till kommunen som ersättning för utkomststöd som beviljats i förskott Förskottsinnehållning, allmänna principer Grunder Källskatt Erhållande och användning av uppgifter Direktöverföringsuppgifter Uppgifter från betalningsmottagaren Sparande av förskottsinnehållning Vad FPA bör kontrollera Verkställande av förskottsinnehållning Studiestöd Rättelse och återbetalning av förskottsinnehållning Återbetalda förmåner Regressbetalningar Årsanmälan Månatlig kontroll Studiestödet skattepliktigt Inställelse av förmånsutbetalning från banken Belopp Anmälningsskyldighet Avgörande Handläggningsställe Var avgörs studiestödsärenden? Jäv Handläggnings- och avgörandeförbud Konstaterande av jäv Läroanstaltens utlåtande Hörande När ska kunden höras? Hur går hörandet till? Meddelande av beslut Beslutsmottagare Felaktig utbetalning Återkrav iv

6 Årsinkomstkontroll Ny behandling av beslutsförslag Inledande av studier Avslutande av studier Avbrytande av studierna Avslutande av studier och inledande av nya studier under samma år Maximistödtiden upphör Hur personer som inleder och avslutar studierna ska hänföra sina inkomster Sökande av ändring i beskattningen och begäran om ny behandling i samband med inkomstkontroll Indrivning av studiestöd ur en hindrande förmån genom regress Rättelse och undanröjande av beslut Ny utredning efter besvärstiden Rättelse av ett studiestödsbeslut till den studerandes nackdel Justering Förändrade förhållanden Justering utan ansökan Justering av bostadstillägget Indragning Avläggande av examen eller avbrytande av studierna Frivillig indragning av studiestödet Tillfälligt avbrott i studiestödet Sökande av ändring v

7 1. Förmånsanvisning Förmånsanvisningarna används som hjälp vid handläggningen av förmåner och vid förmånsrådgivningen. De är primärt avsedda för internt bruk vid FPA. Pdf-filen skapas automatiskt av webbsidorna med förmånsanvisningen på FPA:s intranät. På grund av den tekniska utformningen finns vissa rubriker två gånger i innehållsförteckningen och anvisningstexten. Det sätt på vilket pdf-filen tekniskt skapas förbättras senare till denna del. I pdf-formatet av anvisningarna saknas följande anvisningsavsnitt som innehåller gemensamma delar för alla anvisningar: rättelse och undanröjande av beslut återkrav sökande av ändring. För dessa finns separata anvisningar i pdf-format God förvaltning FPA är en del av den offentliga förvaltningen och myndighetsverksamheten. Principerna för god förvaltning ska tillämpas även vid FPA. Grundläggande rättigheter som ingår i god förvaltning, och som tryggas i grundlagen, är: rätten för var och en att få sitt ärende behandlat vid behörig myndighet, på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål rätten att bli hörd rätten att få ett motiverat beslut och rätten att söka ändring i beslut. I god förvaltning ingår även krav på gott språkbruk och rådgivningsskyldighet. I förmånsärenden liksom i andra ärenden som behandlas vid FPA ska användas ett sakligt, tydligt och begripligt språk. Kunden ska ges råd i anslutning till skötseln av ett förmånsärende och ges svar på frågor och förfrågningar om ärendet. principer för behandlingen av handlingar. Om kunden av misstag har skickat FPA en handling för behandling av ett ärende i vilket FPA inte är behörig, ska handlingen utan dröjsmål överföras till rätt myndighet och kunden underrättas om överföringen. Om en handling inkommit till FPA i ett ärende som FPA är behörig att behandla men handlingen är bristfällig, ska avsändaren uppmanas att komplettera handlingen inom en viss tid. I annat falla avgörs ärendet med de uppgifter som finns att tillgå. objektivitet i handläggningen, vilket särskilt säkerställs genom bestämmelserna om jäv. En tjänsteman får inte delta i eller vara närvarande vid behandlingen av ett ärende där han eller hon är jävig. En tjänsteman är jävig t.ex. i förmånsärenden som gäller tjänstemannen själv eller en närstående till honom eller henne. Tjänstemannen ska själv avgöra om han eller hon är jävig. Också FPA:s sakkunnigläkare kan vara jävig. Jävsbestämmelserna är avsedda att säkerställa att ärendehandläggningen är opartisk och objektiv. Verksamheten ska vara opartisk, även i utomståendes ögon. utredningsskyldighet. FPA ska se till att ärendena utreds tillräckligt och på ett behörigt sätt och i detta syfte skaffa den information och de utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. En part, dvs. den som inlett ett ärende, ska lägga fram en utredning om grunderna för sitt yrkande och även i övrigt medverka till att utreda det ärende som han eller hon har inlett. 1

8 Närmare anvisningar om dessa och andra allmänna grunder för god förvaltning ingår i anvisningen om tillämpning av förvaltningslagen i förmånsärenden avsnitten om ansökan och avgörande i förmånsanvisningarna. Se även förvaltningslagen (434/2003) Syfte Syftet med studiestödet är att trygga försörjningen för dem som studerar. Stödet är avsett för studerande som bedriver heltidsstudier efter grundskolan och som är i behov av ekonomiskt stöd Vad består förmånen av? Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Den studerande ska uppfylla de allmänna villkoren för beviljande av studiestöd för att ha rätt till dessa studieförmåner enligt lagen om studiestöd. Respektive förmånsdel berörs dessutom av särskilda villkor och bestämningsgrunder. Studiepenning kan beviljas en studerande som uppfyller de allmänna villkoren för beviljande av studiestöd. Studiepenning beviljas dock inte studerande för vilka barnbidrag betalas. Berättigade till bostadstillägg är barnlösa studerande som bor i en hyres-, bostadsrätts- eller delägarbostad. Om en studerande inte har rätt till bostadstillägg (t.ex. en studerande som bor tillsammans med ett barn eller i en ägarbostad), kan han eller hon ansöka om allmänt bostadsbidrag. Statsgaranti för studielån beviljas studerande som får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd. I vissa situationer kan statsgaranti för studielån beviljas även sådana studerande som inte får studiepenning. Andra studieförmåner enligt lagen om studiestöd Räntebidrag Studielånsavdrag vid beskattningen Måltidsstöd 1.4. Rätt och villkor De allmänna villkoren för att studiestöd ska beviljas är att den studerande har antagits till en läroanstalt, att han eller hon bedriver studierna på heltid, har framgång i studierna samt är i behov av ekonomiskt stöd (StSL 65/ ). När studiestöd beviljas ska det utredas om den studerande har rätt till studiestödsförmåner från Finland enligt lagen om studiestöd och om den studerande bedriver sådana studier som kan stödjas enligt lagen om studiestöd. Studiestöd beviljas för heltidsstudier. Definitionen av heltidsstudier, den tid som berättigar till studiestöd och antalet stödmånader under läsåret varierar beroende på läroanstaltsnivå. 2

9 När man ansöker om studiestöd första gången är villkoret att den studerande har antagits till en läroanstalt. För att utbetalningen av studiestöd ska fortsätta ska den studerande ha framgång i sina studier på det sätt som förutsätts i lagen om studiestöd. De förfaranden som tillämpas för uppföljningen av studieframgången varierar beroende på läroanstaltsnivå Avläggande av examen i Finland Studiestöd för studier i Finland beviljas finska medborgare utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland och som vistas i landet av någon annan orsak än studier, om de har beviljats ett kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd enligt utlänningslagen eller EG-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i landet de är medborgare i Europeiska unionen eller därmed jämförbara personer eller familjemedlemmar till sådana enligt utlänningslagen och deras uppehållsrätt har registrerats enligt 10 kap. i utlänningslagen eller de har beviljats ett uppehållskort, eller de är nordiska medborgare som har registrerat sin vistelse i Finland så som man har överenskommit om folkbokföring mellan de nordiska länderna. Tillämplig lagstiftning (StSL 65/ ) Studiestöd till finska medborgare Finska medborgare som bedriver studier i Finland är alltid berättigade till studiestöd på de villkor som föreskrivs i lagen om studiestöd. För beviljandet av studiestöd saknar det betydelse om den sökande tidigare har bott eller för närvarande bor i Finland eller utomlands. En finsk medborgare har dock inte rätt till studiestöd om han eller hon får studiestöd från någon annan stat (t.ex. den stat där personen är bosatt). Rätten till studiestöd för en familjemedlem till en finsk medborgare bedöms självständigt utifrån familjemedlemmens eget medborgarskap (med undantag för finska medborgare som är EUarbetstagare) Studiestöd till medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer och deras familjemedlemmar EU-medborgares (EU-länder) och därmed jämförbara personers rätt till studiestöd när studierna bedrivs i Finland undersöks i första hand med stöd av Finlands nationella lagstiftning (1 3 mom. i lagen om studiestöd). Om en person inte har rätt till studiestöd från Finland med stöd av den nationella lagstiftningen, undersöks det om den studerande har rätt till studiestöd med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 (EU-arbetstagare eller deras familjemedlemmar). 3

10 Beviljande av studiestöd med stöd av den nationella lagstiftningen Studiestöd för studier som genomförs i Finland kan beviljas medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer och deras familjemedlemmar som är stadigvarande bosatta i Finland och som vistas i landet av någon annan orsak än studier och vars uppehållsrätt är registrerad på det sätt som föreskrivs i 10 kap. i utlänningslagen eller som har beviljats uppehållskort. När denna anvisning tillämpas jämställs medborgare i EES-länderna (Island, Norge och Liechtenstein) och Schweiz med unionsmedborgare. I regel anses den sökande vara stadigvarande bosatt i Finland, om han eller hon har hemkommun i Finland. Uppgift om hemkommun fås i HEKY, Henkilön Yleistiedot > Kunta- ja toimistotiedot > F14/kunnat. Vid bedömningen av om det är fråga om stadigvarande bosättning beaktas också den sökandes egen, i utlänningsbilagan framförda uppfattning om huruvida bosättningen är stadigvarande eller tillfällig. Studiestöd beviljas inte om den huvudsakliga grunden för den sökandes vistelse i Finland är studier. Läs mer om bedömningen av grunden för vistelsen i Finland i avsnittet Utredning av grunden för vistelsen i landet (Maassaolon perusteen selvittäminen). Av medborgare i Europeiska unionen eller därmed jämförbara personer förutsätts inte uppehållstillstånd, men när de är bosatta en längre tid (över 3 månader) i Finland ska de registrera sin uppehållsrätt. Om en EU-medborgare har registrerat sin uppehållsrätt anges detta med bokstaven E vid punkten status i HEKY, Henkilön yleistiedot, Oleskelulupatiedot. Om denna uppgift saknas, utreds saken med hjälp av ett intyg om registrerad uppehållsrätt som den sökande lämnar in. Familjemedlemmar till EU-medborgare Definitionen av familjemedlem i 154 i utlänningslagen tillämpas på familjemedlemmar till EU-medborgare eller därmed jämförbara personer. Enligt definitionen är familjemedlemmar till en EU-medborgare maken barn i rakt nedstigande led som är under 21 år eller beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande barn till maken släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken. Familjemedlemmar till EU-medborgare behöver inte vara medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Om en unionsmedborgare som är bosatt i Finland är minderårig, är vårdnadshavaren familjemedlem oavsett sitt medborgarskap. Om familjetillhörigheten grundar sig på äktenskap har det inte någon betydelse var och när äktenskapet har ingåtts. Äktenskapet kan t.ex. ha ingåtts först i Finland. Med makar jämställs också personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. Samboförhållande påvisas med att man bott tillräckligt länge tillsammans. Ingen entydig tid kan anges för hur länge samboendet ska ha pågått, men i 4

11 praktiken kan det förutsättas att man bott tillsammans i minst sex månader. På den här punkten avviker villkoret från 154 i utlänningslagen, där 2 års samboende förutsätts. En familjemedlem vars uppehållsrätt har registrerats på basis av familjetillhörighet (uppehållsrätten har registrerats med bokstavskoden EP) eller som har fått uppehållskort på grund av familjetillhörighet kan beviljas studiestöd. Uppehållskort beviljas EU- och EES-medborgares och schweiziska medborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i länderna i fråga. En familjemedlem till en finsk medborgare betraktas som familjemedlem till en EU-medborgare endast om den finska medborgaren har flyttat från Finland till en annan medlemsstat i unionen för att arbeta. Då bedöms rätten till studiestöd för familjemedlemmar till den finska medborgaren enligt bestämmelserna om EU-arbetstagare Beviljande av studiestöd med stöd av Europeiska unionens lagstiftning Rätten till studiestöd undersöks alltid först enligt den nationella lagstiftningen (lagen om studiestöd 1 3 mom.). Om den nationella lagstiftningen inte ger rätt till studiestöd, undersöks möjligheten att få studiestöd med stöd av EU-lagstiftningen (lagen om studiestöd 1 2 mom.). Bestämmelserna om finska medborgare i lagen om studiestöd tillämpas också på en person som är jämförbar med en finsk medborgare och som är EU-arbetstagare eller familjemedlem till en EU-arbetstagare (EU-förordning 492/2011, tidigare 1612/68***) eller som har ett bevis om registrering av permanent uppehållsrätt för EU-medborgare (10 kap. i utlänningslagen). Personer som uppfyller ovannämnda villkor kan beviljas studiestöd för studier i Finland på samma villkor som finska medborgare. EU-medborgare eller deras familjemedlemmar som har permanent uppehållsrätt Bestämmelserna om finska medborgare i lagen om studiestöd tillämpas också på en person som är jämförbar med en finsk medborgare och som har en EU-medborgares eller EU-medborgares familjemedlems permanenta uppehållsrätt. En unionsmedborgare eller en unionsmedborgares familjemedlem som har vistats lagligt och oavbrutet i Finland i fem år har permanent uppehållsrätt. Studiestöd kan beviljas även om det ursprungliga syftet med personens ankomst till landet har varit studier. Permanent uppehållsrätt ska påvisas med ett intyg om permanent uppehållsrätt eller ett permanent uppehållskort, som ges unionsmedborgares eller därmed jämförbara personers familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare. Också en anteckning i passet om permanent uppehållstillstånd jämställs med ett intyg om permanent uppehållsrätt, även om passet inte längre är giltigt. En ungersk man och hans ryska hustru har kommit till Finland för att studera. Paret får permanent uppehållsrätt Båda har ännu de universitetsstudier på hälft som de inledde då de kom till Finland. Hustrun kan beviljas studiestöd från och med , eftersom hon är familjemedlem till en EU-arbetstagare och hon har beviljats uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem. 5

12 EU-arbetstagare Med EU-arbetstagare avses en sådan medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (= EUmedborgare eller därmed jämförbar person) som arbetar inom en annan medlemsstats territorium. En förutsättning för att få status som EU-arbetstagare är genuint och faktiskt arbete som inte är av så ringa omfattning att det skulle vara fråga om bara en sekundär eller oväsentlig uppgift. Det kan också vara fråga om deltidsarbete och ett anställningsförhållande för viss tid. Ingen minimilängd har föreskrivits för arbete, men den sökande kan betraktas som en sådan arbetstagare som avses i förordningen om arbetet har pågått i minst fyra månader. Kännetecken på ett anställningsförhållande är att en person arbetar en viss tid åt någon annan mot lön under dennes ledning och tillsyn. Arbetstiden ska i regel vara sammanlagt minst 18 timmar per kalendervecka i ett eller flera arbeten. Som arbetstagare betraktas också företagare och självständiga yrkesutövare som bedriver skattepliktig företags- eller yrkesverksamhet. Som företagare betraktas en person som enligt lagen om pension för företagare (FöPL 1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL 1280/2006) är skyldig att teckna en försäkring enligt lagarna i fråga. Arbetsinkomsten för personer som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) ska sammanlagt vara minst euro i månaden. Uppgifterna om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster finns i HEKY under Työeläkkeet ja korvaukset > YEL/ MYEL-työtulot. En ArPL-försäkrad företagare ska kunna påvisa att villkoren uppfylls under minst två månader (t.ex. lönespecifikation). Också en frilans kan betraktas som arbetstagare om verksamheten varar i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst euro per månad. Nedan avser företagare också frilansar. EU-arbetstagare studerar och arbetar samtidigt EU-arbetstagare kan beviljas studiestöd på samma villkor som finska medborgare. Studiestöd kan beviljas även om det ursprungliga syftet med ankomsten till landet har varit studier. Det här innebär ändå inte att grunden för personens vistelse ändras, utan han eller hon anses fortfarande vistas i landet i syfte att studera. Då en EU-arbetstagare studerar och arbetar samtidigt behöver studierna inte hänföra sig till EU-arbetstagarens arbete eller arbetsbransch. En EU-arbetstagare kan emellertid inte få studiestöd för allmänbildande studier, utan endast för yrkesinriktade studier (EU-förordning 492/ kap. 7 art. 3 punkten). Studiestöd kan fås t.ex. för sådana studier vid en yrkesläroanstalt eller högskola som leder till examen eller för yrkesinriktad tilläggs- eller kompletteringsutbildning. En förutsättning för att få status som arbetstagare är genuint och faktiskt arbete som inte är av så ringa omfattning att det skulle vara fråga om bara en sekundär eller oväsentlig uppgift. Det kan också vara fråga om deltidsarbete och ett anställningsförhållande för viss tid. Om det är fråga om en visstidsanställning beviljas studiestödet tills anställningen upphör. Om anställningen gäller tills vidare fattas beslutet på viss tid för ett läsår åt gången. För företagare fattas beslutet lika så på viss tid för ett läsår åt gången, om FöPL-/LFöPL-försäkringen är i kraft tills vidare. Om FöPL-/ LFöPL-försäkringen tecknats för en viss tid, beviljas stödet för samma tid. Ingen minimilängd har föreskrivits för arbete, men den sökande kan betraktas som en sådan arbetstagare som avses i förordningen om arbetet pågår i minst fyra månader. Kännetecken på ett anställningsförhållande är att en person arbetar en viss tid åt någon annan mot lön under dennes ledning och tillsyn. Arbetstiden under studietid ska i regel vara sammanlagt minst 18 timmar per kalendervecka i ett eller flera arbeten. Om arbetstiden tillfälligt är mindre under minst två månaders tid, överväger man från fall till fall om personen fortfarande kan betraktas 6

13 som EU-arbetstagare (läs mer i denna anvisning under "EU-arbetstagares anställning upphör eller arbetet minskar"). Om en inhyrd arbetstagare eller en person som utför kortjobb eller arbetar tillfälligt har ingått ett anställningsförhållande tills vidare eller för en bestämd tid på minst fyra månader med en eller flera arbetsgivare, ska den studerande påvisa att villkoret gällande antalet veckoarbetstimmar uppfylls under minst två månader (till exempel lönespecifikationer). Vid bedömningen beaktas bara veckoarbetstimmar under studietiden. EU-arbetstagares status ska uppfyllas uttryckligen under den tid för vilken studiestöd ska beviljas eller under studietiden. Därför beaktas inte arbetstimmar under sommarferierna i de genomsnittliga antalen veckotimmar, eftersom arbete under ferietiden kan vara på heltid. Arbetstimmar under andra ferier under studietiden kan ändå beaktas. Om en person har tillfälliga arbetsuppdrag eller kortvariga anställningsförhållanden som följer efter varandra så att det då personen ansöker om studiestöd inte går att fastställa att arbetet kommer att pågå minst fyra månader utan avbrott undersöks förutsättningarna för studiestöd i efterhand och om villkoren uppfylls utfärdas ett positivt beslut retroaktivt. Studiestöd beviljas dock tidigast från ingången av den månad då ansökan har inlämnats. Som arbetstagare betraktas också företagare och självständiga yrkesutövare som bedriver skattepliktig företags- eller yrkesverksamhet. Som företagare betraktas en person som enligt lagen om pension för företagare (FöPL 1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL 1280/2006) är skyldig att teckna en försäkring enligt lagarna i fråga. Också en företagare som är försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) betraktas som arbetstagare (t.ex. delägare i aktiebolag, som får lön från sitt eget aktiebolag). Arbetsinkomsten för personer som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) ska sammanlagt vara minst euro i månaden. Uppgifterna om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster finns i HEKY under Työeläkkeet ja korvaukset > YEL/ MYEL-työtulot. En ArPL-försäkrad företagare ska kunna påvisa att villkoren uppfylls under minst två månader (t.ex. lönespecifikation). En svensk medborgare som kommit till Finland som studerande har inlett företagsverksamhet Han har FöPL-försäkring för tiden FöPL-arbetsinkomsten är 7 431,00 euro. FöPL-arbetsinkomsten är över euro i månaden (7431 : 4 = 1857,75 euro/mån.), så studiestöd kan beviljas för tiden Också en frilans kan betraktas som arbetstagare om verksamheten varar i minst fyra månader och frilansen har tecknat en FöPL-försäkring, där arbetsinkomsten är minst euro per månad. Nedan avser företagare också frilansar. En dansk medborgare som kommit som studerande till Finland gör tillfälligt översättningar som frilans för olika uppdragsgivares räkning. Han arbetar hemma. Det uppstår inget anställningsförhållande mellan honom och uppdragsgivarna. Han ska betraktas som företagare om verksamheten pågår minst fyra månader. Då ska arbetet arbetspensionsförsäkras enligt FöPL, om de övriga villkoren uppfylls. Frilansöversättaren kan då beviljas studiestöd. Arbete som au pair och de "fickpengar" detta ger anses i regel inte medföra ställning som arbetstagare i Finland. Läs mer om au pair-arbete i avsnittet Utredning av grunden för vistelsen i landet > Bedömning av grunden för vistelsen i landet. 7

14 En fransk medborgare har flyttat till Finland för att studera hösten Hon börjar arbeta som städare på deltid Arbetsavtalet är på visstid fram till och arbetstiden är i medeltal 20 timmar i veckan. Den studerande ansöker om studiestöd fr.o.m På basis av arbetet betraktas hon som EU-arbetstagare och har därför rätt till studiestöd. Studiestödet beviljas ändå bara för vårterminen, eftersom arbetsavtalet är på viss tid. Efter att det tidsbundna beslutet har löpt ut ska den studerande ansöka om studiestöd med en ny ansökan och lämna in en utredning över att hon fortfarande är EU-arbetstagare. Om anställningen t.ex. gäller tills vidare fattas beslutet om studiestöd på viss tid för ett läsår åt gången. När den studerande ansöker om studiestöd på nytt för följande läsår ska hon lämna in en utredning över att hon under det föregående läsåret i medeltal har arbetat minst 18 timmar per kalendervecka eller att företagsverksamheten har varit tillräcklig. Om inte, ska man undersöka om studiestödet bör dras in gällande det föregående läsåret (läs mer i denna anvisning under "EU-arbetstagares anställningsförhållande upphör eller arbetet minskar"). Nytt studiestöd kan inte beviljas förrän den studerande åter gällande en period på minst två månader kan påvisa att hon haft tillräckligt många arbetstimmar vid sidan av studierna. En FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare kan få studiestöd först då arbetsinkomsten åter är över euro per månad. En ArPL-försäkrad företagare kan få studiestöd först då han eller hon åter gällande en period på minst två månader kan påvisa att löneinkomsten är minst 1000 euro per månad. EU-arbetstagares anställningsförhållande upphör eller arbetet minskar När anställningsförhållandet eller företagsverksamheten upphör eller arbetet minskar så att personen inte längre kan betraktas som EU-arbetstagare föreligger inte längre rätt till studiestöd på basis av EU-förordning 492/2011. Om det är fråga om en visstidsanställning beviljas studiestödet tills anställningen upphör. Om anställningen gäller tills vidare fattas beslutet på viss tid för ett läsår åt gången. För företagare fattas beslutet likaså på viss tid för ett läsår åt gången, om FöPL-/LFöPL-försäkringen är i kraft tills vidare. Om FöPL-/LFöPL-försäkringen tecknats för en viss tid, beviljas stödet för samma tid. En företagares rätt till studiestöd upphör när han avslutar sin FöPL- eller LFöPL-försäkring eller ändrar den försäkrade arbetsinkomsten till en summa som är under euro per månad. En studerande är skyldig att anmäla om anställningsförhållandet eller företagsverksamheten upphör eller arbetet minskar redan innan det tidsbundna studiestödet upphör. Lägg till frasen OTX17r i beslutet. När anställningsförhållandet eller företagsverksamheten upphör helt eller företagaren ändrar sin försäkrade arbetsinkomst till under euro, dras studiestödet in från början av den månad under vilken det nya förhållandet för första gången råder i minst 18 dagar. En studerandes anställningsförhållande upphör Studiestödet dras in från och med Om arbetstiden tillfälligt är mindre under minst två månaders tid, överväger man från fall till fall om personen fortfarande kan betraktas som EU-arbetstagare. Om inte, dras studiestödet in från början av den månad då arbetstiden i medeltal har varit under 18 timmar per vecka i minst två månaders tid. Förfarandet är detsamma då en ArPL-försäkrad företagares inkomster tillfälligt ligger under euro per månad. Om en studerande från och med i medeltal har haft 10 arbetstimmar i veckan dras studiestödet in från och med Förfarandet är detsamma om 8

15 den studerande inte på två månader har arbetat alls, men anställningsförhållandet fortfarande är i kraft (t.ex. personer som kallas till arbetet vid behov). När en person inte längre kan betraktas som EU-arbetstagare undersöker man om villkoren enligt den nationella lagstiftningen uppfylls för beviljande av studiestöd. Om den huvudsakliga orsaken till personens vistelse i landet fortfarande är studier, kan studiestöd inte beviljas. EU-arbetstagaren bevarar sin ställning (direktiv 2004/38/EG art. 7, punkt 3, underpunkt d) trots att anställningsförhållandet upphör, om han efter att anställningsförhållandet upphört inleder yrkesinriktade studier som anknyter till hans arbete eller arbetsbransch i Finland. Det ska finnas ett innehållsligt samband mellan studierna och det arbete som föregår studierna. Studierna ska också i allmänhet följa direkt på arbetet. De ska i allmänhet inledas senast vid ingången av terminen efter det att arbetet upphört. Studiestöd kan då beviljas för hela studietiden. En polsk medborgare har flyttat till Finland hösten 2012 för att arbeta som primärvårdare. Hon har haft heltidsarbete och anställningsförhållandet upphör i juni Hon inleder sjukskötarstudier hösten EU-arbetstagaren anses bevara sin ställning som arbetstagare. Studiestöd kan beviljas eftersom studierna och arbetet har ett innehållsmässigt samband och studierna följer på arbetet. I det här fallet uppfylls sannolikt villkoren för beviljande av studiestöd också enligt den nationella lagstiftningen och dessa undersöks alltid i första hand. EU-arbetstagaren bevarar sin ställning också om hon har blivit ofrivilligt arbetslös och inleder yrkesinriktade studier efter att anställningsförhållandet upphört. Då förutsätts inte något samband mellan arbets- och studietiderna. Den som blivit ofrivilligt arbetslös betraktas som en sådan arbetstagare som avses i förordningen även om studierna inte skulle börja genast efter att personen blivit arbetslös. Studiestöd kan då beviljas för hela studietiden. I EU-domstolens avgörande C413/01 tas ställning till under vilka förutsättningar en person vars visstidsanställning har upphört kan bevara sin ställning som EU-arbetstagare. En visstidsanställning upphör i allmänhet inte beroende på arbetstagarens egen vilja. Därmed anses en person vars visstidsanställning upphört i allmänhet ha blivit ofrivilligt arbetslös. Då en visstidsanställning upphör undersöks emellertid om personens arbetslöshet är frivillig eller oberoende av personens egen vilja. Vid avgörandet beaktas om personen haft intresse av att förbinda sig bara till en visstidsanställning (t.ex. sommarjobb innan studierna börjar). Ytterligare beaktas om personen har haft ett kortvarigt arbete bara för att få rätt att utnyttja mottagarlandets studiestödssystem. Om man på grunderna ovan anser att arbetslösheten är oberoende av personens egen vilja ska man utreda om personen just på grund av arbetsmarknadssituationen har blivit tvungen att omskola sig för en annan bransch än den där personen redan tidigare arbetat. Personen anses inte bevara sin ställning som EU-arbetstagare då en visstidsanställning upphör om han haft eget intresse av att förbinda sig till en visstidsanställning eller han inte behövt omskola sig för en ny bransch på grund av arbetsmarknadsläget, även om han då visstidsanställning upphört anses vara ofrivilligt arbetslös Om en person kommit till Finland för att studera och har en tidsbunden anställning under sommaren, anses han inte bevara sin ställning som EU-arbetstagare då visstidsanställningen upphör. 9

16 EU-arbetstagares familjemedlemmar Definitionen av familjemedlem i 154 i utlänningslagen tillämpas på familjemedlemmar till EU-arbetstagare eller därmed jämförbara familjemedlemmar. Som familjemedlem till en EUarbetstagare betraktas enligt definitionen maken barn i rakt nedstigande led som är under 21 år eller beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande barn till maken släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken. Familjemedlemmar till EU-arbetstagare behöver inte vara medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Om en EU-arbetstagare som är bosatt i Finland är minderårig, är vårdnadshavaren familjemedlem oavsett sitt medborgarskap. Om familjetillhörigheten grundar sig på äktenskap har det inte någon betydelse var och när äktenskapet har ingåtts. Äktenskapet kan t.ex. ha ingåtts först i Finland. Med makar jämställs också personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. Samboförhållande påvisas med att man bott tillräckligt länge tillsammans. Ingen entydig tid kan anges för hur länge samboendet ska ha pågått, men i praktiken kan det förutsättas att man bott tillsammans i minst sex månader. På den här punkten avviker villkoret från 154 i utlänningslagen, där 2 års samboende förutsätts. En familjemedlem till en finsk medborgare betraktas som familjemedlem till en EU-arbetstagare endast om den finska medborgaren har flyttat från Finland till en annan medlemsstat i unionen för att arbeta. Då bedöms rätten till studiestöd för familjemedlemmar till den finska medborgaren enligt bestämmelserna om EU-arbetstagare. Permanent uppehållsrätt ska påvisas med ett intyg om permanent uppehållsrätt eller ett permanent uppehållskort, som ges unionsmedborgares eller därmed jämförbara personers familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare. Också en anteckning i passet om permanent uppehållstillstånd jämställs med ett intyg om permanent uppehållsrätt, även om passet inte längre är giltigt ***Europaparlamentets och rådets förordning nr 492/2011 omfattar medborgare i EU/EESländerna samt schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar. Av familjemedlemmar förutsätts inte medborgarskap i ovannämnda länder. Förordningen tillämpas på familjemedlemmar som reser tillsammans med en arbetstagare eller kommer till Finland senare i egenskap av familjemedlemmar till en arbetstagare. Av familjemedlemmar förutsätts inte tidigare laglig vistelse i en annan medlemsstat tillsammans med unionsmedborgaren. Förordningen tillämpas också på finska medborgares familjemedlemmar som inte är finska medborgare, när de reser tillsammans med finska medborgare som kommer till Finland som arbetstagare. I enlighet med associeringsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet och associeringsrådets beslut nr 1/80 avses med familjemedlem till en EU-arbetstagare också ett turkiskt barn som bor eller har bott i Finland med sin turkiska förälder som har eller har haft laglig anställning i Finland och som bor i Finland när barnet börjar studera. Ett sådant turkiskt barn har rätt till studiestöd för studier i Finland och utomlands på samma villkor som finska medborgare. Barn definieras enligt definitionen i 154 i utlänningslagen på barn som försörjs av unionsmedborgare. 10

17 Rätt till studiestöd för familjemedlemmar till EU-arbetstagare En familjemedlem till en EU-arbetstagare har rätt att få studiestöd för alla studier som omfattas av stödet, om de allmänna villkoren för beviljande av studiestöd uppfylls. Familjemedlemmens studier behöver inte hänföra sig till EU-arbetstagarens arbetsbransch eller familjemedlemmens egen arbetsbransch. Också en finsk medborgare kan vara EU-arbetstagare, om han eller hon har flyttat från Finland till en annan medlemsstat för att arbeta där. Familjemedlemmen ska ha bott i en annan medlemsstat tillsammans med den finska medborgaren eller så ska familjetillhörigheten ha uppstått när den finska medborgaren har bott i en annan medlemsstat. (Se också avsnittet Ändringar i grunderna för vistelsen) En finsk medborgare har på grund av arbete flyttat till Nederländerna hösten I Nederländerna träffar han en nigeriansk studerande som han flyttar ihop med i februari Den finska medborgaren flyttar tillbaka till Finland i november Hans sambo flyttar till Finland en månad senare och börjar studera vid en finsk högskola i januari Parets samboförhållande fortsätter i Finland och den nigerianska medborgaren registrerar sin uppehållsrätt på tillbörligt sätt. Den nigerianska medborgaren kan inte beviljas studiestöd med stöd av den nationella lagstiftningen, eftersom hon inte har uppehållstillstånd A, P eller P-EG. Hon kan beviljas studiestöd med stöd av förordning 492/2011, eftersom hon är familjemedlem till en EU-arbetstagare som utnyttjat sin rätt till fri rörlighet och hon har beviljats uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem. En förutsättning för att få status som arbetstagare är genuint och faktiskt arbete som inte är av så ringa omfattning att det skulle vara fråga om bara en sekundär eller oväsentlig uppgift. Det kan också vara fråga om deltidsarbete och ett anställningsförhållande för viss tid. Om EUarbetstagarens anställning är tidsbunden beviljas maken studiestöd tills anställningen upphör. Om EU-arbetstagarens status beror på företagsverksamhet, och FöPL-/LFöPL-försäkringen har tecknats för en viss tid, beviljas stödet för samma tid. Om anställningen gäller tills vidare fattas beslutet på viss tid för ett läsår åt gången. För företagares make fattas beslutet likaså på viss tid för ett läsår åt gången, om FöPL-/LFöPL-försäkringen är i kraft tills vidare. EU-arbetstagarens barn kan beviljas studiestöd för hela studietiden. Läs mer om när en person kan anses vara EU-arbetstagare under EU-arbetstagare Efter att det tidsbundna beslutet har löpt ut ska den studerande ansöka om studiestöd med en ny ansökan och lämna in en utredning över att maken fortfarande är EU-arbetstagare. Om anställningen t.ex. gäller tills vidare fattas beslutet om studiestöd på viss tid för ett läsår åt gången. När den studerande ansöker om studiestöd på nytt för följande läsår ska hon lämna in en utredning över att maken under det föregående läsåret i medeltal har arbetat minst 18 timmar per kalendervecka eller att företagsverksamheten har varit tillräcklig. Om inte, ska man undersöka om studiestödet bör dras in gällande det föregående läsåret (läs mer i denna anvisning under "EU-arbetstagares anställningsförhållande upphör eller arbetet minskar"). Nytt studiestöd kan inte beviljas förrän den studerande åter påvisar att maken uppfyller de villkor som gäller EUarbetstagare. EU-arbetstagares familjemedlemmars rätt till studiestöd upphör Familjemedlemmar till EU-arbetstagare (makar och barn) har rätt till studiestöd för slutförande av studierna om EU-arbetstagaren avlider. När en EU-arbetstagares make eller maka med en 11

18 ny ansökan söker studiestöd för tiden efter att tiden för ett tidsbundet beslut löpt ut, och man vid handläggningen noterar att EU-arbetstagaren har avlidit, kan studiestöd beviljas för hela studietiden. Ett danskt par har flyttat till Finland för att studera hösten Mannen inledde företagsverksamhet Har har FöPL-försäkring, där arbetsinkomsten är minst euro/mån., så han kan betraktas som EU-arbetstagare. Paret har beviljats studiestöd för tiden EU-arbetstagarens maka söker med en ny ansökan studiestöd från och med och vid handläggningen noterar man att maken har avlidit sommaren Änkan kan beviljas studiestöd för hela studietiden. Även om en EU-arbetstagares anställningsförhållande eller företagsverksamhet upphör har hans eller hennes barn rätt till studiestöd tills de studier han eller hon inlett är slutförda. Rätten till studiestöd kvarstår, även om EU-arbetstagaren återvänder till Finland. Rätt till stöd föreligger också i det fall att barnet varit borta från Finland en tid, om det inte varit möjligt att i hemlandet fortsätta de studier som redan tidigare inletts i Finland. EU-arbetstagares makars rätt till studiestöd upphör, då EU-arbetstagarens anställningsförhållande eller företagsverksamhet upphör eller arbetet minskar så att personen inte längre kan betraktas som EU-arbetstagare. Om EU-arbetstagarens anställning är tidsbunden beviljas studiestödet tills anställningen upphör. Om EU-arbetstagarens anställning gäller tills vidare fattas beslutet på viss tid för ett läsår åt gången. För företagares makar fattas beslutet likaså på viss tid för ett läsår åt gången. En studerande är skyldig att anmäla om makens eller makans anställningsförhållande eller företagsverksamheten upphör eller arbetet minskar redan innan det tidsbundna studiestödet upphör (läs mer under "EU-arbetstagares anställningsförhållande upphör eller arbetet minskar"). Lägg till frasen OTX17r i beslutet. Efter att det tidsbundna beslutet har löpt ut ska den studerande ansöka om studiestöd med en ny ansökan och lämna in en utredning över att maken fortfarande är EU-arbetstagare. EU-arbetstagares makars rätt till studiestöd upphör emellertid inte, om EU-arbetstagaren bevarar sin ställning som EU-arbetstagare trots att anställningen upphör. EU-arbetstagaren bevarar sin ställning, även om anställningen upphör (7 artikeln 3 punkten i direktiv 2004/38/EG), om personen har drabbats av vederbörligen registrerad ofrivillig arbetslöshet efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande vid en behörig arbetsförmedling. om personen har drabbats av vederbörligen registrerad ofrivillig arbetslöshet efter att ha fullgjort en anställning som varit tidsbegränsad till mindre än ett år eller efter att ha blivit ofrivilligt arbetslös under de första tolv månaderna samt har anmält sig som arbetssökande till en behörig arbetsförmedling. Då bevarar han eller hon sin ställning som EU-arbetstagare i minst sex månader. om personen efter att anställningen upphört inleder yrkesinriktade studier som anknyter till hans eller hennes arbete eller arbetsbransch i Finland. Det ska då finnas ett innehållsligt samband mellan studierna och det arbete som föregår studierna. Studierna ska också i allmänhet följa direkt på arbetet. De ska i allmänhet inledas senast vid ingången av terminen efter det att arbetet upphört. om personen har blivit ofrivilligt arbetslös och inleder yrkesinriktade studier efter att anställningen upphört. Då förutsätts inte något samband mellan arbets- och studietiderna. Den som blivit ofrivilligt arbetslös betraktas som en sådan arbetstagare som avses i förordningen även om studierna inte skulle börja genast efter att personen blivit arbetslös. Läs mer om när en person kan anses vara EU-arbetstagare under Avläggande av examen i Finland > Studiestöd för EU-medborgare > EU-arbetstagare 12

19 EU-arbetstagares makars rätt till studiestöd upphör, då den som studerar skiljer sig från den som är EU-arbetstagare. När en person inte längre kan betraktas som en EU-arbetstagares familjemedlem prövar man om villkoren enligt den nationella lagstiftningen uppfylls för beviljande av studiestöd. Om man kommer fram till att den huvudsakliga orsaken till personens vistelse i landet fortfarande är studier, kan studiestöd inte beviljas. Ett tyskt par har flyttat till Finland för att studera hösten Mannen börjar arbeta som gyminstruktör vid sidan av studierna hösten Han arbetar 20 timmar i veckan, dvs. villkoren för EU-arbetstagare uppfylls. Mannen kan beviljas studiestöd, eftersom han betraktas som EU-arbetstagare. Makan kan beviljas studiestöd, eftersom hon betraktas som familjemedlem till en EU-arbetstagare. Mannens anställningsförhållande upphör julen 2014, varvid han inte längre har rätt till studiestöd på basis av EU-förordning 492/2011. Paret har kommit till Finland för att studera, så villkoren för beviljande av studiestöd enligt den nationella lagstiftningen uppfylls inte. En spansk familj har flyttat till Finland hösten Fadern och modern i familjen har haft heltidsarbete i Finland. Föräldrarna återvänder till hemlandet hösten Dottern i familjen har beviljats studiestöd för universitetsstudier hösten Utbetalningen av studiestödet kan fortsättas till studierna är slutförda, trots att föräldrarna återvänder till Spanien. I det här fallet uppfylls sannolikt villkoren för beviljande av studiestöd också enligt den nationella lagstiftningen och dessa prövas alltid i första hand Studiestöd till nordiska medborgare Studiestöd beviljas nordiska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland och som har registrerat sin vistelse i Finland så som man har överenskommit om folkbokföring mellan de nordiska länderna och som vistas i Finland av någon annan orsak än studier. De nordiska länderna är Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark (också Färöarna och Grönland). I regel anses den sökande vara stadigvarande bosatt i Finland, om han eller hon har hemkommun i Finland. Uppgift om hemkommun fås i HEKY, Henkilön Yleistiedot > Kunta- ja toimistotiedot > F14/kunnat. Vid bedömningen av om det är fråga om stadigvarande bosättning beaktas också den sökandes egen, i utlänningsbilagan framförda uppfattning om huruvida bosättningen är stadigvarande eller tillfällig. Registrering av vistelsen. En person som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska anmäla sin flyttning till den lokala registermyndigheten i inresestaten och uppvisa en handling som styrker hans eller hennes identitet. I Finland är det magistraten som avgör om en person som flyttat från ett annat nordiskt land registreras som bosatt i Finland. En nordisk medborgare måste registrera sig om hans eller hennes vistelse varar mer än sex månader. Om en person inte har registrerat sin vistelse, saknas uppgift om hemkommun i HEKY, Henkilön yleistiedot, Kunta- ja toimistotiedot. 13

20 Grunden för vistelsen i landet Se avsnittet Utredning av grunden för vistelsen i landet. Familjemedlemmars rätt till studiestöd. Familjemedlemmar till personer som flyttat till Finland från ett annat nordiskt land kan beviljas studiestöd på grundval av familjetillhörighet om deras vistelse i Finland har registrerats. Sådana familjemedlemmar och andra anhöriga till nordiska medborgare som inte är unionsmedborgare beviljas uppehållskort på ansökan. Den som har uppehållskort kan beviljas studiestöd. Familjemedlemmar är samma personkategorier som nämns ovan där det redogörs för familjemedlemmar till unionsmedborgare Studiestöd till andra utlänningar än EUmedborgare och med EU-medborgare jämförbara personer Med andra utlänningar avses i denna anvisning de utlänningar som inte är EU-medborgare eller därmed jämförbara personer eller familjemedlemmar till sådana. Studiestöd för studier som genomförs i Finland kan beviljas andra än medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer och deras familjemedlemmar som är stadigvarande bosatta i Finland och som vistas i landet av någon annan orsak än studier och som har beviljats ett kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd enligt utlänningslagen eller EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i landet (P-EY) I regel anses den sökande vara stadigvarande bosatt i Finland, om han eller hon har hemkommun i Finland. Uppgift om hemkommun fås i HEKY, Henkilön Yleistiedot > Kunta- ja toimistotiedot > F14/kunnat. Vid bedömningen av om det är fråga om stadigvarande bosättning beaktas också den sökandes egen, i utlänningsbilagan framförda uppfattning om huruvida bosättningen är stadigvarande eller tillfällig. För att studiestöd ska kunna beviljas annan utlänning förutsätts för det första att den sökande för vistelse i Finland har beviljats kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EGuppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i Finland. I uppgifterna om uppehållstillstånd i FPA:s datasystem (HEKY / Oleskelulupatiedot) har då antecknats bokstavskoden A (kontinuerligt uppehållstillstånd), P (permanent uppehållstillstånd) eller En person kan få permanent uppehållstillstånd (P) när han eller hon efter att ha fått kontinuerligt uppehållstillstånd har vistats lagligt i Finland oavbrutet i fyra års tid. P-EG (EG-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i Finland). Med tredjelandsmedborgare avses andra än EU-medborgare och därmed jämförbara medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Den studerande kan också lämna in en kopia av ett uppehållstillstånd som har bokstavskoden A, P eller P-EG. Utlänningar som vistas i Finland med tillfälligt uppehållstillstånd (B) har inte rätt till studiestöd. Studiestöd kan beviljas också en sådan sökande vars uppehållstillstånd förutom koden A, P eller P-EG också har anteckningen EU:n sininen kortti ("EU-blåkort"). Ansökan om förnyande av tidsbegränsat uppehållstillstånd ska lämnas in innan giltighetstiden för det föregående tillståndet går ut. Om en ansökan om förlängning har lämnats in innan det föregående tillståndet går ut är vistelsen i landet alltid laglig så länge behandlingen 14

Studiestöd

Studiestöd Studiestöd 10.05.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Vad består förmånen av?... 1 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Avläggande av examen i Finland... 2 1.4.1.1

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

FÖRMÅNSANVISNING Studiestöd 1 (239) Studiestöd

FÖRMÅNSANVISNING Studiestöd 1 (239) Studiestöd FÖRMÅNSANVISNING 1 (239) 27.1.2015 2 (239) INNEHÅLL 1 God förvaltning... 6 2 Syfte... 7 3 Förmånens uppbyggnad... 7 4 Rätt och villkor... 7 4.1 Avläggande av examen i Finland... 8 4.1.1 till finska medborgare...

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag Allmänt bostadsbidrag 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Rätt till allmänt bostadsbidrag... 2 1.3.2 Villkor för beviljande...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om studiestöd ändras. Det föreslås

Läs mer

Studiestöd

Studiestöd Studiestöd 17.11.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Vad består förmånen av?... 1 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Avläggande av examen i Finland... 2 1.4.1.1

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

Stöd för privat vård av barn

Stöd för privat vård av barn Stöd för privat vård av barn 01.02.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Rätt att välja vårdform...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 29.5.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0830/2006, ingiven av Tobias King, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning

Läs mer

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner EU-familjeförmåner En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller på

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2013 Förmåner från Folkpensionsanstalten Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt EU-rä tten 2013 2014. Senast uppdaterad april 2014

Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt EU-rä tten 2013 2014. Senast uppdaterad april 2014 Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt EU-rä tten 2013 2014 Senast uppdaterad april 2014 Observera att denna översikt är ett arbetsmaterial med syfte att utbyta erfarenheter

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen RIKSDAGENS SVAR 99/2010 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2014 Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning till Finland 6 FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJEN

Läs mer

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet samt lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER

SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER Innehåll 1 HANDBOKENS SYFTE OCH CENTRALA BEGREPP... 5 1.1 Allmänt om sjukvård i Finland för utlänningar...

Läs mer

EU GUIDE. Frågor och svar om EU-medborgares juridiska rättigheter

EU GUIDE. Frågor och svar om EU-medborgares juridiska rättigheter EU GUIDE Frågor och svar om EU-medborgares juridiska rättigheter FEANTSA är en europeisk sammanslutning av nationella organisationer som arbetar med människor som lever i hemlöshet. FEANTSA bildades 1989

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3 Boendetillägg Vägledning 2012:3 Version 3 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Vägledning 2010:1 Version 1. Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71

Vägledning 2010:1 Version 1. Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71 Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10383-12 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 8 november 2012

Läs mer

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER BILAGA III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER III.1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller

Läs mer

Svensk författningssamling 2001:82

Svensk författningssamling 2001:82 Document created from: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/lag-200182-omsvenskt-medbo_sfs-2001-82/?bet=2001:82 (accessed 02.01.15) Svensk författningssamling 2001:82

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 31.12.2015 TEM/2435/03.01.04/2015 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningslag; utfärdad den 29 september 2005. SFS 2005:716 Utkom från trycket den 18 oktober 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, vissa

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN Hembygdsrätten, jordförvärvsrätt/-tillstånd och näringsrätten Ålands kommunförbund/2008-10-16 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd VÄGLEDNING 2001:9 1 (18) Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar blivit

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 1 (6) Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-medborgare 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis konstateras att alla EES-medborgare och deras medföljande

Läs mer

Kund. Integrationsporten - Inledande kartläggning (de som inte är TEbyråns

Kund. Integrationsporten - Inledande kartläggning (de som inte är TEbyråns SERVICEKARTA TE-byrån - Registrera dig som arbetssökande Magistraten - Personbeteckning - Födelseregistrering - Registrering av medborgarskap - Registrering för att få en personbeteckning - Flyttanmälan

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Sammanfattning av domen

Sammanfattning av domen Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten) Fri rörlighet för arbetstagare Tjänstemän och övriga anställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Wimi 2005 FK90010_003_G Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 Målnummer: 1218-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-10-14 Rubrik: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Att bo, studera och arbeta i EU

Att bo, studera och arbeta i EU Budapest. Europeiska ATT BO, STUDERA OCH ARBETA kommissionen I EU 1/12 3b 2011 Att bo, studera och arbeta i EU Finska medborgare är också EU-medborgare. EU-medborgarna har vissa i lagstiftningen fastställda

Läs mer

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer