SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER"

Transkript

1 SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER

2 SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER Innehåll 1 HANDBOKENS SYFTE OCH CENTRALA BEGREPP Allmänt om sjukvård i Finland för utlänningar Frekventa begrepp RÄTT TILL VÅRD I FINLAND Rätt till vård för personer med hemkommun i Finland Rätt till vård på grundval av annat än hemkommun Rätt till vård under tillfällig vistelse Vad är tillfällig vistelse? Vad är medicinskt nödvändig vård? Vem har rätt till medicinskt nödvändig vård? Rätt till vård för olika persongrupper Arbetstagare Gränsarbetare Utsända arbetstagare Pensionärer Studerande Personer som arbetar inom internationella organisationer Innehavare av EU-blåkort Personer bosatta i Québec i Kanada eller i Australien Pensionerade gränsarbetare Utan hemkommun och utan avtal INTYG ÖVER RÄTT TILL VÅRD Europeiskt sjukvårdskort (EHIC) och provisoriskt intyg som ersätter kortet Vem kan få ett kort eller ett provisoriskt intyg? Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland Vem kan få intyget? Pass Personer bosatta i ett annat nordiskt land Personer bosatta i Förenade kungariket Personer bosatta i Australien Övriga identitetshandlingar och intyg över rätt till vård

3 3.5 Ogiltiga intyg När intyg över rätt till vård saknas KLIENTAVGIFTER OCH SJUKVÅRDSERSÄTTNING Klientavgifter för personer med hemkommun Klientavgifter för andra än personer med hemkommun Utan hemkommun och utan avtal Sjukvårdsersättningar från FPA Elektroniska recept STATLIG ERSÄTTNING FÖR VÅRDKOSTNADER Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården Förutsättningar för ersättning Ersättningsgilla vårdkostnader Ansökan om och utbetalning av ersättning PATIENTTRANSPORTER OCH PATIENTRESOR Resor med ambulans Taxiresor i Finland Förflyttning mellan sjukhus Återresa till ett annat nordiskt land Resor till vårdställen utomlands ÖVRIGA SITUATIONER Tolkningstjänster Resenärsförsäkringar Trafikskador Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar Organtransplantationer Rätt till hjälpmedel Sjukvårdsdistriktens lokala avtal Vissa persongrupper Papperslösa personer Flyktingar och asylsökande Personer som berövats sin frihet Personer som får vård som påföljd UPPSÖKANDE AV VÅRD Till Finland för vård

4 8.1.1 Med förhandstillstånd Utan förhandstillstånd Klientavgifter Från Finland för vård utomlands Med förhandstillstånd Utan förhandstillstånd Klientavgifter ÄNDRINGSSÖKANDE Rätt till vård Intyg över rätt till vård Klientavgifter Sjukvårdsersättningar från FPA Uppsökande av vård Sökande av ändring i beslut som gäller statlig ersättning TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER Stater som tillämpar EU-lagstiftningen Tillämplig EU-lagstiftning Internationella avtal YTTERLIGARE INFORMATION BILAGOR Bilaga 1. Instruktioner för situationer där utländska patienter behöver sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården Bilaga 2. Europeiskt sjukvårdskort Bilaga 3. Exempel på ett europeiskt sjukvårdskort kombinerat med ett regionalt sjukförsäkringskort för Lombardiet i Italien vilket är giltigt som intyg över rätt till vård Bilaga 4. Europeiskt sjukvårdskort utfärdat av FPA för finländska pensionärer som är stadigvarande bosatta i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz Bilaga 5. Identitetshandling som är giltig som intyg över rätt till vård för en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett nordiskt land: ett rikssvenskt körkort som exempel Bilaga 6. Identitetshandling som är giltig som intyg över rätt till vård för en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett nordiskt land: ett identitetskort utfärdat av Skatteverket i Sverige som exempel Bilaga 7. Identitetshandling som är giltig som intyg över rätt till vård för en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett nordiskt land: ett rikssvenskt bankkort som exempel Bilaga 8. Identitetshandling som är giltig som intyg över rätt till vård för en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett nordiskt land: ett danskt sjukförsäkringskort som exempel

5 Bilaga 9. Handling som inte är giltig som intyg över rätt till vård för en person från Kanalöarna i Förenade kungariket: passet för en person från Guernsay Bilaga 10. Handling som inte är giltig som intyg över rätt till vård för en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land: patientbricka (rikssvenskt patientkort) Bilaga 11. Handling som inte är giltig som intyg över rätt till vård för en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land: frikort (för resor på grund av sjukdom) Bilaga 12. Kortet World Health Insurance utfärdat av ett holländskt försäkringsbolag är inte giltigt som intyg över rätt till vård Bilaga 13. Rätt till medicinskt nödvändig sjukvård för turister från ett EU- eller EES-land eller från Schweiz (personer som kommit till Finland för en tillfällig vistelse, det vill säga för en kortare tid än ett år, och som är bosatta och sjukförsäkrade i något av de länder som ingår i tabellen) Bilaga 14. Personer som kommer till Finland från länder med avtal om sjukvård och social trygghet*

6 1 HANDBOKENS SYFTE OCH CENTRALA BEGREPP Utlänningar eller patienter bosatta utomlands får allt oftare vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. De har kommit till Finland från olika länder, i olika syften och för olika långa perioder. Syftet med denna handbok är att klarlägga bland annat rätten till sjukvård i olika situationer när det gäller utlänningar eller personer bosatta utomlands samt att redogöra för de intyg över rätt till vård som krävs, klientavgifterna och vem som ansvarar för vårdkostnaderna. Som bilaga 1 till handboken ingår en snabbguide där man hittar de viktigaste anvisningarna för vård av utländska patienter. Handboken har sammanställts av Folkpensionsanstalten (nedan FPA) i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Kommunförbundet, Läkarförbundet och företrädare för den offentliga hälsooch sjukvården. När personer från andra länder får vård gäller det att ta reda på om endast den nationella lagstiftningen i Finland ska tillämpas i det aktuella fallet eller om också EU:s lagstiftning 1 eller en internationell överenskommelse om sjukvård eller social trygghet (nedan internationellt avtal) 2 ska tillämpas. I handboken redogörs det också för uppsökande av vård 3, det vill säga när en person med stöd av EU-lagstiftningen söker sig till Finland eller från Finland till ett annat land uttryckligen för att få sjukvård. 1.1 Allmänt om sjukvård i Finland för utlänningar Utländska personer som har hemkommun i Finland får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt samma förfaranden och under samma förutsättningar som de övriga kommuninvånarna. Då spelar det ingen roll från vilken stat de har kommit till Finland eller i vilken stat de är medborgare. När EU-lagstiftningen eller internationella avtal tillämpas ska den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahålla sjukvård i den omfattning som förutsätts enligt bestämmelserna i EU-lagstiftningen eller avtalen. Det handlar ofta om turister som är bosatta i en annan EU- eller EES-stat 4 eller i Schweiz och som vistas tillfälligt i Finland och har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Överenskommelserna med Australien, Québec i Kanada och Israel är internationella avtal med relevans för sjukvården. I bilaga 13 till handboken finns en tabell över rätten till vård för turister som kommer till Finland från EU- eller EES-staterna eller från Schweiz. I bilaga 14 finns en tabell över rätten till vård för personer som kommer till Finland från avtalsstater. En person ska påvisa sin rätt till sjukvård med ett europeiskt sjukvårdskort eller, beroende på situationen, med ett annat intyg över rätt till vård. Han eller hon får vård mot samma klientavgift som en kommuninvånare skulle betala för motsvarande vård. I vissa situationer har den offentliga 1 EU-lagstiftningen beskrivs närmare i avsnitt 10.2 i handboken. 2 Internationella avtal som gäller sjukvård och social trygghet beskrivs närmare i avsnitt Uppsökande av vård beskrivs närmare i kapitel 8. 4 I avsnitt 10.1 ingår en förteckning över EU- och EES-länderna. 5

7 hälso- och sjukvården rätt att få statlig ersättning för kostnaderna för den vård som en patient fått på basis av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal. I denna handbok behandlas den statliga ersättningen i huvuddrag. Mera övergripande anvisningar om statlig ersättning har publicerats på FPA:s webbplats. När det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA Kymmenedalens enhet för internationella redovisningar 5, som försöker utreda om personen har på EU-lagstiftningen eller på ett internationellt avtal baserad rätt till vård i Finland. Också i ärenden som gäller statlig ersättning kan man kontakta Kymmenedalens enhet för internationella redovisningar. Kontaktinformation finns i kapitel 11 i handboken. I Finland omfattar hälso- och sjukvårdssystemet både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. En person som är sjukförsäkrad i Finland har rätt att få ett FPA-kort och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen för privata hälso- och sjukvårdstjänster, för läkemedelsinköp på apotek och för sjukdomsrelaterade resor. För att en person ska få vård inom den offentliga hälso- och sjukvården spelar det ingen roll om han eller hon är sjukförsäkrad i Finland. En person som har på EU-lagstiftningen eller på ett internationellt avtal baserad rätt till vård i Finland är berättigad till sjukvårdsersättningar på samma sätt som personer som är bosatta i Finland. Eftersom han eller hon inte är sjukförsäkrad i Finland och inte har ett FPA-kort måste han eller hon vanligen ansöka om ersättningar hos FPA i efterhand. I denna handbok redogörs det i korthet också för möjligheterna att få sjukvårdsersättningar. Om en utländsk patient inte har hemkommun i Finland eller om EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal inte tillämpas ska han eller hon få brådskande vård enligt den nationella lagstiftningen. Patienten svarar då i första hand själv för vårdkostnaderna. Om de inte kan tas ut hos patienten eller debiteras från patientens privata resenärs- eller sjukförsäkring ansvarar den offentliga hälso- och sjukvården för dem. Vården av utländska patienter kan vara förenad med andra situationer som den offentliga hälsooch sjukvården bör ha kännedom om. Som exempel kan nämnas arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, skador i trafiken, organtransplantationer samt anlitande av tolkningstjänster. I handboken redogörs bland annat för dessa situationer. Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, det så kallade patientdirektivet, trädde i kraft den 24 april Patientdirektivet tillämpas ännu inte i Finland men genomförandet av det pågår, vilket innebär att bestämmelserna kommer att införlivas. Patientdirektivet stärker patientens rättigheter och möjligheter att få vård i en annan stat som tillämpar EU-lagstiftningen. Utgångspunkten är principen om att patienten har rätt att få ersättningar för vården i ett annat medlemsland enligt samma kriterier som i sitt hemland. Bestämmelserna enligt patientdirektivet börjar tillämpas i Finland vid ingången av 2014, och då kommer också denna handbok att uppgraderas. 1.2 Frekventa begrepp I det följande definieras de viktigaste begreppen i handboken. 5 Kontaktuppgifter för FPA Kymmenedalens enhet för internationella redovisningar finns i kapitel 11, Ytterligare information. 6

8 Med boende/bosättning avses i handboken vistelse som varar längre än tolv månader. Med bosättning avses i EU-lagstiftningen den ort där en person är stadigvarande bosatt (artikel 1 led j i förordning (EG) nr 883/2004). Med EU-lagstiftning avses i handboken Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, vilken sedan den 1 maj 2010 ersätter den tidigare EU-förordningen nr 1408/71. I förordningen finns bestämmelser om hur den sociala tryggheten samordnas och vilken stats lagstiftning som ska tillämpas när en person rör sig mellan EU- eller EES-staterna eller Schweiz. I avsnitt 10.2 redogörs det även för annan EU-lagstiftning som gäller social trygghet. Det europeiska sjukvårdskortet/europeiska sjukförsäkringskortet är ett intyg över rätt till vård med vilket en person påvisar sin rätt till medicinskt nödvändig sjukvård under vistelse utanför sin bosättningsstat i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz. En person som visar upp kortet för den offentliga hälso- och sjukvården får sjukvård till samma kostnader och på samma villkor som en kommuninvånare. Kortet är blått och texten är alltid skriven på det officiella språket i personens hemland. En person kan också ha ett provisoriskt intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet och som används på samma sätt som kortet. Det europeiska sjukvårdskortet behandlas i avsnitt 3.1. Med vårdförmåner avses i handboken förmåner som tryggar sjukvård för personer som rör sig mellan EU-staterna, EES-staterna, Schweiz, avtalsländerna och Finland. I Finland är tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården samt sjukvårdsersättningarna enligt sjukförsäkringen och FPA:s rehabiliteringsförmåner vårdförmåner. Med vårdkostnader avses i handboken de kostnader som uppkommer inom den offentliga hälsooch sjukvården när en utlänning eller en patient som är bosatt utomlands får vård. Med de faktiska vårdkostnaderna avses kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna. Intyg över rätt till vård är ett dokument med vilket en person påvisar rätt till vård utifrån EUlagstiftningen eller ett internationellt avtal. Med stöd av intyget ges personen vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i den omfattning som fastställts i intyget. Genom intyget fastställs vem som står för kostnaderna, vilket kan vara någon annan stat än Finland. Intyg över rätt till vård behandlas i kapitel 3. Med uppsökande av vård avses att en person reser från sin bosättningsstat till en annan stat för att få vård eller behandling. En person kan resa från Finland till en EU- eller EES-stat eller till Schweiz och vice versa för att uppsöka vård, antingen med stöd av ett förhandstillstånd som är förenligt med EU-lagstiftningen eller utan förhandstillstånd. Rätten till ersättning för sjukvårdskostnader bestäms på olika sätt i dessa situationer. Uppsökande av vård behandlas i kapitel 8 i handboken. Offentlig hälso- och sjukvård är primärvård som en kommun eller en samkommun ordnar samt specialiserad sjukvård som ett sjukvårdsdistrikt ordnar. En kommun kan skaffa hälsovårdstjänster som köpta tjänster av andra kommuner, organisationer eller privata serviceproducenter. Med internationella avtal avses i handboken de överenskommelser som ingåtts med Québec i Kanada, med Australien och med Israel. Överenskommelserna är av betydelse med tanke på den offentliga hälso- och sjukvården. I avsnitt 10.3 presenteras även andra överenskommelser om social trygghet som Finland ingått. 7

9 Med brådskande vård syftar man på definitionen av brådskande vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010, 50 ), nämligen omedelbar bedömning och behandling som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges patienten oberoende av var han eller hon är bosatt. Med tredjestater avses i handboken andra stater än EU- eller EES-staterna, Schweiz eller avtalsstaterna. Trots att en person är tredjelandsmedborgare kan han eller hon ha på EUlagstiftningen eller på ett internationellt avtal baserad rätt till vård i Finland. Med utsänd arbetstagare avses i EU-lagstiftningen en person som av en arbetsgivare verksam i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz sänts ut till en annan stat för en viss tid och utför arbete för denna arbetsgivares räkning. Utsända arbetstagares och deras familjemedlemmars rätt till vård behandlas i avsnitt Medicinskt nödvändig sjukvård/medicinskt nödvändig vård är vård eller behandling som en person måste få under en tillfällig vistelse i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz. Vården eller behandlingen kan inte senareläggas så att den ges efter den planerade returresan. När medicinskt nödvändig sjukvård beviljas beaktas vistelsens längd och vårdens eller behandlingens karaktär. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer vårdbehovet. Vården omfattar också vård som hänför sig till kroniska sjukdomar samt till graviditet och förlossning. Rätten till vård påvisas med det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig sjukvård behandlas närmare i avsnitt Med familjemedlem avses i samband med bestämmelser om sjukvård i EU-lagstiftningen en person som definieras eller erkänns som familjemedlem eller som betecknas som medlem av hushållet enligt lagstiftningen i bosättningsstaten. I handboken syftar familjemedlem på make och sambo samt partner i ett registrerat partnerskap enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004, 4 ) i Finland. Som familjemedlemmar räknas dessutom under 18-åriga egna barn, adoptivbarn och makens barn som lever i samma hushåll. Med gränsarbetare avses i EU-lagstiftningen en person som arbetar eller är verksam som företagare i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz men är bosatt i en annan av dessa stater. Gränsarbetaren återvänder som regel dagligen eller en gång i veckan till sin bosättningsstat. Gränsarbetares och deras familjemedlemmars rätt till vård behandlas i avsnitt Med sjukvårdsersättning avses ersättning enligt sjukförsäkringslagen för privata hälso- och sjukvårdstjänster, för av läkare förskrivna läkemedel och för resor i anslutning till sjukdomen. Personer som är sjukförsäkrade i Finland är berättigade till dessa ersättningar. En likadan rätt kan också följa av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal. Sjukvårdsersättning beviljas inte för offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Sjukvårdsersättningar behandlas i avsnitt 4.4. Patienttransporter och patientresor behandlas i kapitel 6. Överenskommelser/avtal om sjukvård och social trygghet är internationella fördrag som Finland ingått med Australien, Chile, Indien, Israel, Québec i Kanada, de nordiska länderna och USA. I avsnitt 10.3 i handboken redogörs det för avtalen. Bara en del av dem är av betydelse för den offentliga hälso- och sjukvården. 8

10 En person som är sjukförsäkrad i Finland har rätt till förmåner enligt sjukförsäkringslagen, exempelvis sjukvårdsersättningar och sjukdagpenning. FPA fattar beslut om en person ska omfattas av sjukförsäkring. Den som är sjukförsäkrad i Finland får ett FPA-kort. Med tillfällig vistelse avses i handboken vistelse som varar högst ett år. En veckas semesterresa som turist, fem månaders vistelse utomlands under vinterhalvåret och utbytesstudier som omfattar ett läsår är exempel på tillfällig vistelse. Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland är ett intyg över rätt till vård med vilket rätten till vårdförmåner i Finland påvisas. FPA utfärdar intyget på begäran av personen i fråga, på begäran av den offentliga hälso- och sjukvården eller på eget initiativ. Med intyget påvisar personen sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och/eller sin rätt till sjukvårdsersättningar. Av intyget framgår det också om den offentliga hälso- och sjukvården har rätt till statlig ersättning för sjukvårdskostnaderna. Intyget behandlas närmare i avsnitt 3.2. Med statlig ersättning avses ersättning för kostnader för sjukvård som getts en person med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal. Statlig ersättning söks hos FPA och betalas till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården. Statlig ersättning behandlas i avsnitt

11 2 RÄTT TILL VÅRD I FINLAND När en person som kommit till Finland från ett annat land får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården bör det utredas om han eller hon har sin hemkommun här. Om personen har hemkommun i Finland har han eller hon rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som kommuninvånarna. Huruvida en person omfattas av sjukförsäkring eller vilket medborgarskap han eller hon har 6 saknar betydelse med tanke på de tjänster som kan tillhandahållas inom den offentliga hälso- och sjukvården. En person kan emellertid ha rätt till vård i Finland med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal även om han eller hon inte har hemkommun i Finland. Personen ska få vård i den omfattning som anges i EU-lagstiftningen eller i avtalet och ska påvisa sin rätt till vård med ett intyg över rätt till vård (se kapitel 3). En person har alltid rätt att få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården även om han eller hon inte har hemkommun i Finland och även om EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal inte tillämpas. I de följande avsnitten redogörs det närmare för rätten till vård i olika situationer för personer från andra länder. 2.1 Rätt till vård för personer med hemkommun i Finland Rätt till offentlig hälso- och sjukvård för personer med hemkommun Om en person har hemkommun i Finland 7 är han eller hon berättigad till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som alla andra som är bosatta i kommunen. Hemkommunen bestäms enligt lagen om hemkommun. Magistraten ska göra en anteckning om hemkommunen i befolkningsdatasystemet. Det spelar då ingen roll vilken stats medborgare personen är eller från vilket land han eller hon har kommit till Finland. Han eller hon kan ha kommit från exempelvis Ryssland, Kina, Marocko, USA eller Estland. När kommunerna prövar en persons rätt som kommuninvånare till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården är kommunerna inte bundna av magistratens anteckningar om hemkommun i befolkningsdatasystemet, utan de får självständigt och med tillämpning av lagen om hemkommun avgöra frågan om personens hemkommun. Det bör dock beaktas att magistratens avgöranden som rör hemkommun har en stor styrande verkan. I oklara fall bör personen vägledas att utreda hemkommunsfrågan i samråd med magistraten. EU-lagstiftningen och internationella avtal som är bindande för Finland kan också tillskriva personen rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Han eller hon kan då tillhandahållas servicen på samma sätt som om det var fråga om en person som är bosatt i kommunen även om han eller hon saknar hemkommun (se avsnitt 2.2). Hur hemkommunen bestäms En i Finland bosatt persons hemkommun är den kommun där han eller hon bor. Hemkommunen för ett nyfött barn är den kommun där barnets mor har sin hemkommun när barnet föds. Med boende/bosättning avses att en person faktiskt är bosatt i en kommun i Finland vilken vanligen bestäms på basis av hans eller hennes flyttningsanmälan. När magistraten beslutar om hur hemkommunen ska bestämmas fäster den avseende vid bland annat de omständigheter som nämns i de följande styckena. 6 Se sid. 60 Utvidgad samordning av social trygghet till att omfatta tredjestatsmedborgare. 7 En persons hemkommun bestäms enligt lagen om hemkommun (201/1994). 10

12 Om en person använder flera bostäder eller ingen bostad alls är hans eller hennes hemkommun den kommun som han eller hon på grund av sina familjeförhållanden eller sin utkomst eller av andra motsvarande omständigheter själv anser som sin hemkommun och till vilken han eller hon med hänsyn till dessa omständigheter har fast anknytning. Om en persons egen uppfattning om vilken kommun som är hans eller hennes hemkommun inte har kunnat utredas är hans eller hennes hemkommun den kommun till vilken han eller hon ska anses ha den fastaste anknytningen med hänsyn till sitt boende, sina familjeförhållanden, sin utkomst och andra motsvarande omständigheter. Hemkommunen för en person som har kommit till Finland från ett annat land och som bor här ska bestämmas enligt lagen om hemkommun om han eller hon är finsk medborgare eller har ett giltigt uppehållstillstånd som ger rätt till kontinuerlig eller permanent vistelse (tillståndet fastställs i utlänningslagen 301/2004) eller är familjemedlem till en person som har hemkommun i Finland. Hemkommunen ska likaså bestämmas enligt lagen om hemkommun om en person som bor i Finland är medborgare i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz och har registrerat sin uppehållsrätt i enlighet med utlänningslagen, om sådan registrering krävs av honom eller henne. Hemkommunen för en person som har kommit till Finland från ett annat land och som bor här ska bestämmas enligt lagen om hemkommun också när han eller hon har ett uppehållstillstånd som ger rätt till minst ett års tillfällig vistelse (tillståndet fastställs i utlänningslagen 301/2004) och med beaktande av förhållandena som helhet har för avsikt att stadigvarande bosätta sig i Finland. Som en faktor som visar att en person är stadigvarande bosatt beaktas att han eller hon har ett giltigt arbetsavtal eller annan därmed jämförbar utredning om minst två års arbete eller studier. Andra faktorer som visar att en person är stadigvarande bosatt i Finland är bland annat att han eller hon är av finländsk härkomst, tidigare har haft hemkommun i Finland, eller har haft tillfällig bostad i Finland i minst ett års tid utan avbrott efter flyttningen till Finland. En person som är anställd hos en främmande stats diplomatiska beskickning eller någon annan jämförbar beskickning eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul har inte hemkommun i Finland. En sådan person har emellertid hemkommun i Finland om han eller hon är finsk medborgare eller om han eller hon sedan tidigare har hemkommun i Finland. Samma bestämmelser gäller också för hans eller hennes familjemedlemmar och för personer som är i hans eller hennes privata tjänst. I avsnitt i handboken redogörs det för rätten till vård för dem som arbetar inom internationella organisationer. De som arbetar vid Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har inte hemkommun i Finland, men ECHA och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har avtalat om specialiserade sjukvårdstjänster för de anställda vid ECHA. Dessutom har anställda hos Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) och Nordiska investeringsbanken (NIB) rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster även om de saknar hemkommun i Finland. Hur hemkommunen ska bestämmas påverkas inte av om personen omfattas av sjukförsäkringen i Finland. FPA fattar beslut om en person ska omfattas av sjukförsäkring. Med tanke på möjligheten att få tillgång till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården spelar det dock ingen roll om den som kommit från utlandet omfattas av sjukförsäkringen i Finland. Fortfarande hemkommun i Finland Den kommun i Finland från vilken en person flyttar utomlands för högst ett år, till exempel för att studera eller arbeta, är i allmänheten fortfarande hans eller hennes hemkommun. När personen besöker Finland har han eller hon rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på samma sätt som personer med hemkommun. Den som flyttar utomlands för en längre tid än ett år har i regel inte hemkommun i Finland. Samtidigt avbryts också hans eller hennes rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. En person kan emellertid fortfarande ha hemkommun i Finland även om han eller hon flyttar utomlands för en 11

13 längre tid än ett år, om han eller hon med hänsyn till sina levnadsförhållanden har fastare anknytning till Finland än till det land där han eller hon bor. När en person som är utsänd arbetstagare från Finland i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz besöker Finland har han eller hon rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på samma sätt som kommuninvånarna oberoende av om han eller hon fortfarande har hemkommun i Finland. Likaså har finländska utsända arbetstagare i Israel 8 som besöker Finland rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården (se avsnitt ). En utsänd arbetstagare i andra stater än EU- eller EES-staterna, Schweiz eller Israel har rätt till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland enbart på grundval av hemkommun så länge han eller hon fortfarande har hemkommun här. Utan hemkommun har han eller hon endast rätt att få brådskande vård. Om en finsk medborgare som har bosatt sig utomlands är anställd hos finska staten vid en diplomatisk eller någon annan jämförbar beskickning eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul har han eller hon samt hans eller hennes familjemedlemmar fortfarande hemkommun i Finland. Likaså gäller att om en finsk medborgare är i utvecklingssamarbetsuppgifter eller missionsarbete utomlands har han eller hon samt hans eller hennes familjemedlemmar fortfarande hemkommun i Finland. De har därmed rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården när de besöker Finland. 2.2 Rätt till vård på grundval av annat än hemkommun EU-lagstiftningen och internationella avtal som är bindande för Finland kan tillskriva en person rätt till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården även om han eller hon saknar hemkommun i Finland. Beroende på vilket regelsystem som tillämpas kan en person ha omfattande rätt till sjukvård i Finland. Han eller hon har då rätt till alla behövliga offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på samma sätt som kommuninvånarna. I sådana fall vårdas han eller hon inom den offentliga hälsooch sjukvården i enlighet med reglerna för gradering av vården och längsta väntetider för att få vård. En persons rätt till sjukvård kan också vara begränsad, vilket innebär att han eller hon har rätt att få bara medicinskt nödvändig sjukvård under en tillfällig vistelse i Finland. En legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, vanligen en läkare eller tandläkare, bedömer patientens behov av vård med hänsyn till omfattningen av patientens rätt till vård. Den sjukvård som personen behöver ges alltid enligt nationell vårdpraxis. När en persons rätt till sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården bestäms på grundval av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal ska han eller hon påvisa sin rätt till vård med ett intyg över rätt till vård. Intyg över rätt till vård är exempelvis europeiska sjukvårdskortet, pass och dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Intygen över rätt till vård behandlas närmare i kapitel Rätt till vård under tillfällig vistelse I de följande avsnitten behandlas rätt till sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården för personer som vistas tillfälligt i Finland. Personer från en annan EU- eller EES-stat, Schweiz eller Australien som tillfälligt vistas i Finland har rätt till medicinskt nödvändig vård i Finland. De ska ha med sig ett intyg över rätt till vård (se kapitel 3). 8 Denna rätt baserar sig på överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Israel. Överenskommelsen beskrivs närmare i avsnitt

14 Vad är tillfällig vistelse? Med tillfällig vistelse avses i allmänhet vistelse som varar högst tolv månader. Det handlar oftast om turister på semesterresa. Som tillfällig vistelse betraktas också till exempel ett halvt års vistelse eller utbytesstudier för ett läsår i Finland. Den som med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal har rätt till sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården under sin tillfälliga vistelse ska visa upp ett intyg över rätt till vård Vad är medicinskt nödvändig vård? En person från en annan EU- eller EES-stat eller från Schweiz som tillfälligt vistas i Finland, det vill säga vistas en kortare tid än ett år, ges medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälsooch sjukvården. Med medicinskt nödvändig vård avses sådan vård eller behandling som inte kan vänta tills personen har återvänt till sitt hemland. Målet är att personen tryggt ska kunna fortsätta sin vistelse i Finland enligt den ursprungliga planen. Den behandlande läkaren eller tandläkaren bedömer vad som är medicinskt nödvändig sjukvård för varje patient. När medicinskt nödvändig vård fastslås för den som vårdas eller behandlas ska hänsyn tas till den tillfälliga vistelsens längd i Finland och vårdförmånernas karaktär. För exempelvis en turist som vistas bara några dagar i Finland kan medicinskt nödvändig vård innebära mera begränsad vård eller behandling än den vård eller behandling som ges en utsänd arbetstagare på flera månaders arbetskommendering i Finland. Behov av medicinskt nödvändig vård kan uppkomma också utifrån kroniska sjukdomar, tidigare konstaterade sjukdomar, graviditet eller förlossning. Därför är till exempel tjänsterna vid rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård medicinskt nödvändig sjukvård. Det förutsätts att de är befogade med hänsyn till hur länge personen vistas i Finland. En person som tillfälligt vistas i Finland har också rätt till sådan kontroll av kroniska sjukdomar som behövs på medicinska grunder, till exempel kontroll som gäller astma och diabetes. För en person som tillfälligt vistas i Finland ska det ordnas medicinskt nödvändiga hjälpmedel (till exempel kryckor) under vistelsen. Också när det bedöms om hjälpmedlen är nödvändiga ska vistelsens längd och vårdförmånens karaktär beaktas. Den som har rest till Finland bara för att få vård eller behandling har dock inte rätt till medicinskt nödvändig sjukvård med stöd av EU-lagstiftningen. Exempel 1. Giovanni har kommit till Finland från Italien för att åka slalom i en vecka. Han bryter benet och är i behov av medicinskt nödvändig sjukvård. Giovanni förs med ambulans till hälsovårdscentralen, där hans ben röntgas och gipsas. En person har alltid rätt att få vård för sjukdomar där det krävs dialysbehandling, syrgasbehandling, särskild astmabehandling eller kemoterapi. Rätten gäller även ekokardiografi vid kroniska autoimmuna sjukdomar. I dessa fall krävs det arrangemang på förhand och personen är skyldig att själv komma överens om dem med den vårdgivande enheten innan han eller hon reser till Finland 9. Det finns praktiska orsaker till att det behövs en förhandsöverenskommelse om vården: genom överenskommelsen kan man säkerställa att vården finns att tillgå vid en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet. Innan personen reser till Finland ska han eller hon kontakta den offentliga hälsooch sjukvårdsenhet där han eller hon önskar få vård. Den offentliga hälso- och sjukvården svarar på personens förfrågan och meddelar om vården kan fås. 9 Se beslut nr 53 av administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen. 13

15 Med stöd av den nationella lagstiftningen i Finland har en person alltid rätt till brådskande sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården även om han eller hon vistas bara tillfälligt i Finland och saknar hemkommun (se avsnitt 2.3). Det bör noteras att man med medicinskt nödvändig sjukvård i vissa fall kan avse mera omfattande rätt till vård än vad som i den nationella lagstiftningen avses med brådskande vård. Enligt den nationella lagstiftningen 10 ska kommunerna inom sina områden anordna bekämpning av smittsamma sjukdomar. Kommunerna ska anordna allmänna frivilliga vaccineringar och hälsoundersökningar för förebyggande av smittsamma sjukdomar. I Finland har avgiftsfrihet föreskrivits för bland annat undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar samt undersökning och behandling av HIV-infektion och gonorré samt klamydiainfektion som överförs sexuellt 11. En person som med stöd av EU-lagstiftningen har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård ska med det europeiska sjukvårdskortet få undersökning och behandling av dessa smittsamma sjukdomar utan särskild ordination av läkare. Personer från EU- eller EES-staterna, Schweiz eller Australien som tillfälligt kommer till Finland är dessutom berättigade till sjukvårdsersättningar när de har anlitat privata hälso- och sjukvårdstjänster för att få medicinskt nödvändig vård. De får då sjukvårdsersättning också för läkemedelsinköp på apotek och för sjukdomsrelaterade resekostnader. Efter betalning får de ansöka om ersättningarna hos FPA Vem har rätt till medicinskt nödvändig vård? Personer bosatta i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz En person som är bosatt och sjukförsäkrad i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz och som tillfälligt kommer till Finland, det vill säga för en kortare tid än ett år, har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård (se definitionen av vården och behandlingen i avsnitt ). Han eller hon ska påvisa rätten till vård i första hand med ett europeiskt sjukvårdskort (se avsnitt 3.1). En person kan också vara medborgare i en tredjestat och berättigad till nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland. Det förutsätts då att han eller hon är bosatt och sjukförsäkrad i en stat som tillämpar EU-lagstiftningen och att han eller hon förflyttar sig mellan två stater som tillämpar EU-lagstiftningen. Exempel 2. Mary är amerikansk medborgare men är stadigvarande bosatt i Frankrike och omfattas av sjukförsäkringen där. Mary reser på en veckas semester till Finland. Om hon blir sjuk har hon rätt att få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Hon ska visa upp ett europeiskt sjukvårdskort. Personer bosatta i ett annat nordiskt land 12 Den nordiska konventionen om social trygghet 13 kompletterar den rätt till vård och behandling som följer av EU-lagstiftningen. En person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård under en tillfällig vistelse i Finland. I avsnitten 3.1, 3.3 och 3.4 i handboken redogörs det för de intyg över rätt till vård som är giltiga för att påvisa att en person som kommer från ett annat nordiskt land har rätt till vård i Finland och 11 i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). 12 De nordiska länderna nämns i avsnitt 10.3 i anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet. 13 I avsnitt 10.3 redogörs det närmare för den nordiska konventionen om social trygghet. 14

16 Med stöd av den nordiska konventionen om social trygghet har en person som är bosatt i ett annat nordiskt land och som får sjukvård under sin tillfälliga vistelse i Finland rätt att från Finland få ersättning för merutgifterna för återresan (se avsnitt 6.4). Personer bosatta i Australien Finland och Australien har ingått en internationell överenskommelse om sjukvård 14. En person som är sjukförsäkrad i Australien och har bostadsadress där har rätt till omedelbar sjukvård enligt finländsk vårdpraxis under sin tillfälliga vistelse i Finland. Avtalsenlig rätt till vård gäller emellertid inte när en person reser från Australien till Finland uttryckligen för att få vård. Omedelbar sjukvård har definierats som vård och behandling där det krävs omedelbar medicinsk uppmärksamhet. Personen ska få sådan vård och behandling i Finland att han eller hon klarar av en resa. Omedelbar sjukvård innebär i praktiken liknande vård och behandling som medicinskt nödvändig vård enligt EU-lagstiftningen (se avsnitt ). Den offentliga hälso- och sjukvården ger patienten den omedelbara vård som han eller hon behöver på samma sätt som liknande vård ges dem som är bosatta i kommunen. Se avsnitt om intyg över rätt till vård med vilka personer som kommer från Australien ska påvisa sin rätt till vård. I avsnitt redogörs det för rätt till vård i Finland för medlemmarna av personalen vid Australiens diplomatiska beskickning och konsulat Rätt till vård för olika persongrupper I det följande behandlas vissa persongrupper vilkas rätt till vård i Finland följer av tillämplig EUlagstiftning eller ett internationellt avtal. En person som har rätt till vård inom den offentliga hälsooch sjukvården ska visa upp ett giltigt intyg över rätt till vård (se avsnitt 3). En person kan också ha hemkommun i Finland, vilket innebär att han eller hon primärt har rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. En person har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot klientavgiften för kommuninvånare om han eller hon kommer från en annan EU- eller EES-stat eller från Schweiz för att arbeta i Finland och omfattas av arbetspensionsförsäkringen i Finland, även om han eller hon saknar hemkommun i Finland. I det följande behandlas även gränsarbetares och utsända arbetstagares samt deras familjemedlemmars rätt till vård. De har på EU-lagstiftningen baserad rätt till sjukvård både i den stat där de bor och i den stad där de arbetar. Dessutom behandlas pensionstagares rätt till vård på basis av EU-lagstiftningen. I vissa fall kan EU-lagstiftningen berättiga en person till sjukvård i Finland även om han eller hon kommer till Finland direkt från en tredjestat 15 (se avsnitt om innehavare av EU-blåkort). Vissa persongrupper (exempelvis arbetstagare, studerande och forskare) som kommer till Finland från Québec i Kanada har rätt till sjukvård i Finland på basis av ett internationellt avtal. Även personer som är bosatta i Australien och där omfattas av systemet för hälso- och sjukvård har genom avtal fastställd rätt till sjukvård i Finland. När en person arbetar i Israel som utsänd arbetstagare från Finland kvarstår hans eller hennes rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. 14 I avsnitt 10.3 redogörs det närmare för sjukvårdsavtalet mellan Australien och Finland. Finland och Australien har dessutom ingått en överenskommelse om social trygghet. 15 Under de kommande åren införlivas sådana direktiv om invandring som inverkar på sjukvården även för andra kategorier av arbetstagare som kommer direkt till Finland från en tredjestat. Handboken uppgraderas när bestämmelserna träder i kraft nationellt. 15

17 Arbetstagare Huvudregeln är att i de situationer där EU-lagstiftningen tillämpas har en arbetstagare alltid rätt till vård både i bosättningsstaten och i den stat där han eller hon arbetar. Den stat där personen arbetar ansvarar alltid för personens anställningsbaserade sjukförsäkrings- och socialskydd. Om en person bor i en annan stat än i den stat där han eller hon arbetar ansvarar den stat där han eller hon arbetar för hans eller hennes sjukvårdskostnader gentemot bosättningsstaten. Som arbetstagare i Finland, bosättning utomlands En arbetstagare som kommit till Finland från en annan EU- eller EES-stat eller från Schweiz och som omfattas av arbetspensions- och/eller sjukförsäkringen i Finland har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot klientavgiften för kommuninvånare. Arbetstagaren har inte nödvändigtvis hemkommun i Finland, och då ska han eller hon påvisa sin rätt till vård med dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, vilket FPA utfärdar (se avsnitt 3.2). Sjömän 16 som kommer från en annan EU- eller EES-stat eller från Schweiz och som arbetar på ett fartyg som seglar under finsk flagg har rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i likhet med dem som är bosatta i kommunen. Sjömännen har denna rätt även om de saknar hemkommun i Finland. Sjömännen ska påvisa sin rätt till vård genom dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland (se avsnitt 3.2). Exempel 3. En sjöman är bosatt i Estland och arbetar på ett fartyg som seglar under finsk flagg. Han saknar hemkommun i Finland men är berättigad till all behövlig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som personer med hemkommun. Också i Estland har han rätt till den sjukvård han behöver. Långtradarchaufförer anställda hos transportföretag och flygpersonal är exempel på personer som samtidigt arbetar i flera länder. En långtradarchaufför som bor i en annan EU- eller EESstat eller i Schweiz och som arbetar för ett finländskt åkeri har rätt till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt som kommuninvånarna, om han inte utför en betydande del av sitt arbete i bosättningsstaten. Han eller hon ska påvisa sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland (se avsnitt 3.2). Exempel 4. En långtradarchaufför som bor i Estland är anställd hos ett finländskt åkeri. Han kör fraktgods från Finland till Sverige och därifrån via Danmark till Tyskland. Eftersom han inte alls arbetar i Estland är han i Finland berättigad till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på samma sätt som en kommuninvånare. Enligt EU-reglering 17 som trädde i kraft i juni 2012 ska den sociala tryggheten för de anställda som hör till flygpersonalen i fortsättningen ordnas i den medlemsstat där deras stationeringsort På sjömän tillämpas vanligen den så kallade flaggregeln: I enlighet med EU-lagstiftningen omfattas en sjöman av sjukförsäkringen i den stat under vars flagg det fartyg som han eller hon arbetar på seglar. Sjömannen har rätt till sjukvård både i bosättningsstaten och i sysselsättningsstaten. 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 465/2012 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/ Flygpersonalens stationeringsort definieras i förordning (EEG) nr 3922/91 som den av operatören för varje besättningsmedlem fastställda ort där besättningsmedlemmen vanligen inleder och avslutar en tjänstgöringsperiod eller en serie tjänstgöringsperioder och där operatören vanligen inte är ansvarig för besättningsmedlemmens inkvartering. 16

18 är belägen. När en anställd som hör till flygpersonalen har stationeringsort i Finland har han eller hon rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården oberoende av om han eller hon har hemkommun i Finland. Från FPA får han eller hon dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner, med vilket han eller hon kan påvisa sin rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. En person från en tredjestat som kommer för att arbeta i Finland har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården om han eller hon får hemkommun i Finland. Han eller hon ska alltid få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården oberoende av om han eller hon har hemkommun i Finland (se avsnitt 2.3). I Finland bosatta arbetstagare som arbetar utomlands En person som är stadigvarande bosatt i Finland men arbetar i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. En sådan person har oftast hemkommun i Finland. Den stat där han eller hon arbetar svarar emellertid för att han eller hon omfattas av sjukförsäkring och står för hans eller hennes sjukvårdskostnader. Därför har han eller hon inget FPA-kort. Den offentliga hälso- och sjukvården får statlig ersättning 19 för hans eller hennes vårdkostnader. En sjöman som bor i Finland och arbetar på ett fartyg som seglar under en annan EU- eller EESstats eller schweizisk flagg har i Finland rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som kommuninvånarna även om han eller hon saknar hemkommun i Finland. Sjömannen ska påvisa sin rätt till vård med dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland (se avsnitt 3.2). Sjömän som bor i Finland och arbetar på ett fartyg som seglar under en annan stats flagg får direktersättning för läkemedelsinköp på apotek genom att visa dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Sjömannen kan på normalt sätt i efterhand ansöka om sjukvårdsersättningar för privata hälso- och sjukvårdstjänster hos FPA. En långtradarchaufför som bor i Finland och arbetar i en annan EU- eller EES-stat eller i flera andra EU- eller EES-stater eller i Schweiz har i Finland rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på samma sätt som kommuninvånarna. När en person bor i Finland och arbetar i en tredjestat (exempelvis Ryssland) är hans eller hennes rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster beroende av om han eller hon fortfarande har hemkommun i Finland. Han eller hon har rätt till brådskande vård oberoende av om han eller hon har hemkommun i Finland. Arbetstagare som arbetar och bor utomlands När en person flyttar från Finland för att arbeta utomlands är hans eller hennes rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland beroende av om han eller hon fortfarande har hemkommun i Finland. Huvudregeln är att en person inte längre har hemkommun i Finland om vistelsen utomlands varar en längre tid än ett år. En person kan emellertid fortfarande ha hemkommun i Finland om han eller hon med hänsyn till sina levnadsförhållanden har fastare anknytning till Finland än till det land där han eller hon bor. När en person flyttar från Finland för att bosätta sig och arbeta i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz och när sysselsättningen uppfyller villkoren för sjukförsäkring i den staten har han eller hon rätt att få endast medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland genom att visa upp ett europeiskt sjukvårdskort som utfärdats i den stat där han eller hon arbetar (se avsnitt 3.1). 19 Statlig ersättning behandlas i avsnitt

19 Gränsarbetare FPA fattar beslut om en person uppfyller definitionen av gränsarbetare enligt EU-lagstiftningen. Huvudregeln är att gränsarbetare och deras familjemedlemmar får vårdförmåner från bosättningsstaten. En gränsarbetare är emellertid berättigad till vårdförmåner också i den stat där han eller hon arbetar, på samma sätt som de som är bosatta där. Gränsarbetaren och familjemedlemmarna ska påvisa sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland (se avsnitt 3.2). Gränsarbetare som är bosatta utomlands och arbetar i Finland samt deras familjemedlemmar Gränsarbetare som arbetar i Finland och bor i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz får i Finland all sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som kommuninvånarna, även om de saknar hemkommun. Gränsarbetarna får uppsöka vård i Finland vid vilken offentlig hälso- och sjukvårdsenhet som helst. Gränsarbetarna vårdas på normalt sätt inom den offentliga hälso- och sjukvården i enlighet med reglerna för gradering av vården och längsta väntetider för att få vård. Exempel 5. Erik bor i Sverige och arbetar som gränsarbetare i Finland. Han har rätt att få all den sjukvård han behöver i sin sysselsättningsstat Finland. Han har rätt till all sjukvård också i sin bosättningsstat Sverige. När en familjemedlem till en gränsarbetare som arbetar i Finland inte är bosatt i Finland har han eller hon rätt att få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården (se definitionen av medicinskt nödvändig vård i avsnitt ). Exempel 6. När familjemedlemmar till gränsarbetare som arbetar i Finland och bor i Estland besöker Finland har de rätt till medicinskt nödvändig sjukvård. I bosättningsstaten Estland har familjemedlemmarna rätt till all sjukvård som de behöver. En gränsarbetare från en annan stat än en EU- eller EES-stat eller Schweiz (i praktiken från Ryssland) som kommer till Finland för att arbeta har inte utifrån EU-lagstiftningen eller internationella avtal rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Han eller hon har rätt att få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om han eller hon får hemkommun i Finland är han eller hon berättigad till sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som de som är bosatta i kommunen. Exempel 7. En gränsarbetare arbetar i Finland och återvänder varje dag till sin bosättningsstat Ryssland. Han har inte hemkommun i Finland, vilket innebär att han endast har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland i enlighet med den nationella lagstiftningen. Gränsarbetare som bor i Finland och arbetar i en annan stat Gränsarbetare som bor i Finland och arbetar i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz har i Finland rätt till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som de som är bosatta i kommunen. Exempel 8. En gränsarbetare som bor i Finland och arbetar i Sverige har rätt till all sjukvård i Finland inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som de som är bosatta i kommunen. Också i Sverige har han rätt till all sjukvård. Gränsarbetare som bor i Finland och arbetar i en annan stat får direktersättning för sina läkemedelsinköp på apotek genom att visa upp dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i 18

20 Finland (se avsnitt 3.2). Direktersättningen gäller både grundersättningsgilla och specialersättningsgilla läkemedel. Gränsarbetare som arbetar i en annan stat kan i efterhand hos FPA ansöka om sjukvårdsersättning för privata hälso- och sjukvårdstjänster (se avsnitt 4.4 om sjukvårdsersättningar). En gränsarbetare som bor i Finland och arbetar i en annan än en EU- eller EES-stat eller Schweiz (i praktiken Ryssland) har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland om han eller hon har hemkommun i Finland. Utan hemkommun har gränsarbetaren endast rätt att få brådskande vård Utsända arbetstagare Arbetstagare utsända till Finland från en annan EU- eller EES-stat eller från Schweiz och deras familjemedlemmar Utsända arbetstagare i Finland som kommer från en annan EU- eller EES-stat eller från Schweiz och deras familjemedlemmar har rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. De utsända arbetstagarna ska påvisa sin rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med ett europeiskt sjukvårdskort som utfärdats i den stat som är arbetsgivare (se avsnitt 3.1). En utsänd arbetstagare som arbetar en längre tid än ett år i Finland ska registrera sig hos FPA och får då dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland (se avsnitt 3.2). Exempel 9. Ett schweiziskt företag har sänt en arbetstagare till Finland för att arbeta en längre tid än ett år. Den utsända arbetstagaren ska registrera sig hos FPA, som ger honom dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Arbetstagaren får all den sjukvård han behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt som personer som har hemkommun i landet. Han har också rätt att få sjukvård i Schweiz. Exempel 10. Ett schweiziskt företag har sänt en arbetstagare till Finland för att arbeta en kortare tid än ett år. Inom den offentliga hälso- och sjukvåren visar han upp ett europeiskt sjukvårdskort utfärdat i Schweiz och får medicinskt nödvändig vård. I Schweiz har han rätt att få all den sjukvård han behöver. Arbetstagare utsända till Finland från Québec i Kanada Utsända arbetstagare som kommit till Finland från Québec i Kanada har på basis av ett internationellt avtal 20 rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på samma sätt som kommuninvånarna. Han eller hon ska registrera sig hos FPA, som ger honom eller henne dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland (se avsnitt 3.2). Medföljande make eller maka och barn har samma rätt till sjukvård. Den avtalsenliga rätten till sjukvård begränsas alltså inte enbart till medicinskt nödvändig vård. Övriga persongrupper som omfattas av överenskommelsen behandlas i avsnitt Arbetstagare utsända till Finland från tredjestater En person som kommer till Finland som utsänd arbetstagare från en annan än stat än från en EUeller EES-stat, Schweiz eller Québec i Kanada har inte på internationella avtal eller EUlagstiftningen baserade rättigheter att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Han eller hon får brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om magistraten beviljar en utsänd 20 I avsnitt 10.3 redogörs det närmare för de sociala trygghetsarrangemangen mellan Finland och Québec i Kanada. 19

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJUNDE OMARBETADE UPPLAGAN Sjunde omarbetade upplagen 1 Sjunde omarbetade upplagan. Finns inte i tryckt form. 2 Förord till sjunde upplagan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet samt lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Vägledning 2010:1 Version 1. Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71

Vägledning 2010:1 Version 1. Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71 Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

RP 343/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 343/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 343/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas skyldighet att ordna vissa hälsooch sjukvårdstjänster för vissa utlänningar och till lag om ändring av lagen om

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER BILAGOR

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER BILAGOR INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER BILAGOR BILAGOR 107 BILAGOR INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGEDELEN Sid. Bilaga 1. Utdrag ur EG:s förordning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Att bo, studera och arbeta i EU

Att bo, studera och arbeta i EU Budapest. Europeiska ATT BO, STUDERA OCH ARBETA kommissionen I EU 1/12 3b 2011 Att bo, studera och arbeta i EU Finska medborgare är också EU-medborgare. EU-medborgarna har vissa i lagstiftningen fastställda

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Studiestöd 03.06.2016

Studiestöd 03.06.2016 Studiestöd 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Avläggande av examen i Finland... 3 1.4.1.1

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2013 Förmåner från Folkpensionsanstalten Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:31

Regeringens proposition 2012/13:31 Regeringens proposition 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2012/13:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2012 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

Flyttningsrörelsen 2014

Flyttningsrörelsen 2014 Befolkning 2015 Flyttningsrörelsen 2014 Flyttningsvinsten minskade från året innan Enligt Statistikcentralen flyttade 15 490 personer från Finland till utlandet under år 2014. Det är 1 590 personer fler

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2014 Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning till Finland 6 FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJEN

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap.

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. KAN_7 1 *1229901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; TIDIGARE FINSK MEDBORGARE Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. Om du ansöker

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3 Boendetillägg Vägledning 2012:3 Version 3 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2014 377/2014 Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer Utfärdad i Helsingfors den 14 maj 2014 I enlighet

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP) Gränshinder inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Erhållande av finskt medborgarskap 2014

Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Befolkning 2015 Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2014 Enligt Statistikcentralen fick 8 260 utländska medborgare som var fast bosatta i

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

Utlänningsförordning (2006:97)

Utlänningsförordning (2006:97) Särskilda trafikförfattningar m.m./utlännings- och passbestämmelser 1 1 kap. Förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen

Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen Till läsaren Till läsaren I den här anvisningen från Folkpensionsanstalten (FPA) redogörs för hur tandvård ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. Anvisningen

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2007 Nyamko Sabuni Anne Kuttenkeuler (Justitiedepartementet)

Läs mer

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan

Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan Befolkning 2014 Avlidna 2013 Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan Antalet dödsfall bland 0-åringar minskade med 28 procent år 2013. Detta är klart den lägsta siffran

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

Födda 2012. Fruktsamheten minskade ytterliga något

Födda 2012. Fruktsamheten minskade ytterliga något Befolkning 2013 Födda 2012 Fruktsamheten minskade ytterliga något Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade fruktsamheten för andra året i följd. Om fruktsamheten låg på

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet)

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 mars 2014 Beatrice Ask Anna Avenberg

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen RIKSDAGENS SVAR 99/2010 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner EU-familjeförmåner En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller på

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

RP 166/2007 rd. omfattas av vedertagen tillämpningspraxis ska regleras i lag. Vidare föreslås det att utlänningslagens bestämmelse

RP 166/2007 rd. omfattas av vedertagen tillämpningspraxis ska regleras i lag. Vidare föreslås det att utlänningslagens bestämmelse Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningslag; utfärdad den 29 september 2005. SFS 2005:716 Utkom från trycket den 18 oktober 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, vissa

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd VÄGLEDNING 2001:9 1 (18) Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar blivit

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Lagvalsregler på civilrättens område Rom I- och Rom II-förordningarna Stockholm den 17 mars 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll EU har antagit två förordningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om studiestöd ändras. Det föreslås

Läs mer

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Inledning Kartlägger hur sociallagstiftningen förändrats med avseende

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

GRÖNBOK. Minskad byråkrati för medborgarna:

GRÖNBOK. Minskad byråkrati för medborgarna: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2010 KOM(2010) 747 slutlig GRÖNBOK Minskad byråkrati för medborgarna: att underlätta fri rörlighet i fråga om officiella handlingar och erkännande av verkningarna

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Kommittédirektiv. Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap. Dir. 2007:56. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007

Kommittédirektiv. Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap. Dir. 2007:56. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007 Kommittédirektiv Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap Dir. 2007:56 Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_PH4 1 *1319901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR BARN Med denna blankett ansöks om ett första uppehållstillstånd i Finland för ett barn under 18 år på grund av familjeband. Avsikten med ansökan om

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer