Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014."

Transkript

1 24 april 2014 Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj Nya perspektiv Nya Perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland för dialog utifrån medborgarnas perspektiv. Politikernas roll är att vara befolkningens företrädare, ange inriktning och effekter som ska uppnås för befolkningen. Organisationernas förvaltningar har till uppgift att organisera och verkställa utifrån överenskomna mål. Syftet med Nya Perspektiv är att främja samverkan, öka kunskapen om varandras förutsättningar och om den gemensamma befolkningens hälsa, behov och påverkansfaktorer. Behovet av långsiktigt handlande och hållbar utveckling har sällan varit lika stort som idag. Landstinget och kommunerna i Värmland står inför stora utmaningar. En av de viktigaste handlar om behovet av att ställa om till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 1. I begreppet särskiljs tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I fokus för Nya perspektiv är social hållbarhet, ett långsiktigt stabilt och dymaniskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där de sociala skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen utjämnas. I Värmland såväl som i Sverige för övrigt finns kombinationen av individualism, ökande medborgar- och patientmakt samt tillit och förtroende för gemensamma institutioner. Utvecklingen går mot en mer aktiv roll för individen. Medborgarna är välinformerade och ställer andra krav än tidigare. Det kan vara svårt att orientera sig i den hjälp som står till buds och vart man ska söka den. Denna svårighet har blivit alltmer uppenbar för utsatta och marginaliserade grupper. Ofta är flera verksamheter och huvudmän inblandade i den enskildes problematik. Diskussionen om gränssnitt har inte varit helt framgångsrik sedd ur ett medborgareller invånarperspektiv. Våra folkvalda i demokratiska församlingar samt tjänstemän i kommunal och landstingskommunal verksamhet måste ta hänsyn till detta. Den demografiska utvecklingen kommer att kräva mer vård och omsorgsinsatser och resursfördelningen blir svårare. Såväl vård, omsorgsarbete som folkhälsoarbete handlar till stora delar om systematiska och målinriktade insatser för att åstadkomma förutsättningar för god hälsoutveckling i befolkningen. Dock - det mest grundläggande för en god hälsoutveckling är att barn och unga får en bra start i livet samt att barn och unga kan fullgöra grund- och gymnasieskola med godkända betyg. Process och förankring Sedan 2007 har ledande politiker och tjänstemän i Landstinget och Värmlands kommuner träffats med en viss regelbundenhet och fördjupat sig inom fyra gemensamma utvecklingsområden/utmaningar: Den sårbara familjen, Riskbruk och riskbeteende, Psykisk hälsa och Äldres hälsa. Under utvecklingsarbetets gång har det blivit tydligt att även barn- och bildningsnämnderna behöver finnas med i utvecklingsarbetet för att det ska bli möjligt att se behoven för hela befolkningen, varför de kom med i arbetet (Brundtlandskommissionen 1987) 1 (23)

2 Mellan seminarierna leds Nya perspektiv-arbetet av den politiska styrgruppen som är utsedd av Regionsstyrelsen ( ); Catarina Segersten Larsson, ordförande, Ulric Andersson, Sten Fransson, Elisabeth Kihlström och Ingela Wretling. De fyra utmaningarna manar till brett utvecklings- och förbättringsarbete som omfattar många aktörer. De multidisciplinära arbetsgrupperna med representanter från kommunerna och landstinget inom respektive utmaning arbetar med det verksamhetsnära utvecklingsarbetet för värmlänningarnas bästa och bidrar till ökad kraft i samverkan mellan huvudmännen. Gemensamma inriktningar och mål Nya perspektiv är att nytt sätt att samarbeta på den politiska nivån. Inom varje utmaning har de gemensamma och övergripande ambitionerna formulerats i gemensamma inriktningar. Dessa är vägledande för de konkreta resultatmål (resultat och effekter för befolkningen) som ska vara tidsbestämda och mätbara. De gemensamma inriktningarna är tänkta att kvarstå över en längre tidsperiod till skillnad från resultatmålen som förväntas växla över tid. Valet av resultatmål utgår från en bedömning av vad som varit de största behoven hos befolkningen och som kräver samverkan mellan kommunerna och landstinget för att kunna åstadkomma en gynnsam utveckling för medborgarnas bästa. När det gäller verksamhetsnivån är det viktigt att poängtera att det i kommunerna och Landstinget pågår kontinuerligt utvecklingsarbete inom andra områden som också kan härledas till arbetet med Nya Perspektivs fyra utmaningar. Aktiviteter, som beskrivs i detta dokument, leds och genomförs i verksamheterna. Tanken är att det ska pågå en ständig process som med tiden ska inkludera fler och fler teman inom respektive utmaning. I detta dokument presenteras resultatmål, lägesrapport från arbetsgrupperna, genomförda och pågående aktiviteter. Utmaningarnas historik fram till år 2012 återfinns i bilaga 1. Aktuellt Perspektiv 2014, där aktuella indikatorer på befolkningens hälsa samlas per kommun och på länsnivå, kommer att delas ut vid seminariet. Där återfinns resultat kopplat till resultatmålen. Karlstad april 2014 Yvonne Lennemyr Utvecklingsledare Region Värmland 2 (23)

3 Utmaningen Den sårbara familjen Bakgrund Vem som helst kan bli sårbar i livet Att bli förälder är ofta ett tillfälle till stor glädje och lycka. Men att vara förälder har blivit en allt mer komplex uppgift. Just det komplexa ökar sårbarheten. Familjen kan ha hamnat i ett utsatt läge på grund av långvariga ekonomiska svårigheter, skilsmässa, olyckor och andra traumatiska händelser som ger en känsla av vanmakt och förtvivlan. Missbruk, våld och psykisk ohälsa kan förekomma. Alla i familjen far illa. Ibland räcker släkt och vänner till för att stötta familjen men ibland behövs andra aktörer. Det är viktigt för alla som kommer i kontakt med familjerna att bemöta med respekt och vara medveten om sin egen världsbild och värderingar. Barnen i skolan Barns möjlighet att klara skolan är avgörande för möjligheten att klara livet. Idag klarar 89 procent av Värmlands ungdomar grundskolan med godkända betyg (hösttermin 2013). Barn som blir placerade i familjehem är en särskild utsatt grupp, med sämre hälsa och sämre skolresultat än övriga barn. Samverkan mellan skolan och socialtjänsten är särskilt viktig för dessa barn för att säkerställa en bra skolgång, hälsoundersökningar mm. För att kunna följa barn och ungas hälsa i olika åldrar och över tid har elevhälsodatabasen ELSA byggts upp. Genom ELSA möjliggörs årliga statistiska sammanställningar på kommun- och länsnivå. Underlaget utgör en viktig del för planering och utveckling av insatser som kan främja barn och ungas hälsa. ELSA möjliggör även kontinuerlig uppföljning av gjorda insatser. Den samlade kunskapen i ELSA fås dels från de hälsoenkäter som både elever och föräldrar fyller i, dels från det hälsobesök som eleverna erbjuds hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och på gymnasiet i årskurs 1. Skolsköterskans hälsosamtal, ett strukturerade samtal med eleven som utgår från ett salutogent perspektiv, är ett viktigt inslag vid hälsobesöken. Totalt finns kunskap från ca årliga hälsosamtal i ELSA, vilket innebär ett kraftfullt tillskott för att följa utvecklingen av hälsoläget för barn och unga i Värmland. När det gäller barns psykiska hälsa så ser man att den är relativt god i förskoleklasserna men att det redan i tidiga år sker en försämring. Skillnaderna mellan flickor och pojkar blir tydligare med åren. Totalt 424 (knappt 5 %) elever i åk 4, åk 7 samt åk 1 på gymnasiet har en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, Asperger, OCD, Tourettes syndrom), utvecklingsstörning eller ätstörning. Sambandsanalyser visar att dessa elever i mindre utsträckning än övriga elever bor tillsammans med båda föräldrarna, vilket kan leda till ett ökat behov av stöd i familjen. När det gäller små barn hålls strukturerade hälsosamtal med föräldrarna när barnet är 10 månader och 4 år i anslutning till besök på BVC. Fokus är goda matvanor och fysisk aktivitet. Behörighet för gymnasieskola Inför hösten 2011 infördes olika behörighetskrav för att få påbörja en gymnasieutbildning beroende på om man väljer yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. Precis som tidigare läsår måste eleven ha godkänt i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Det var tidigare det enda kravet för samtliga gymnasiala utbildningar. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. I Nya Perspektiv-arbetet har behörighet för yrkesförberedande program valts som indikator. 3 (23)

4 Gemensam inriktning Huvudmännen ska i samverkan skapa förutsättningar för att värmländska barnfamiljer ska känna sig trygga samt att det vid behov skall finnas ett utvecklat och anpassat stöd för familjen. Resultatmål Andelen som är behöriga att söka till gymnasieutbildning efter avslutad årskurs 9, ska öka från 90 % (2010) till 97 % (2015) Alla (100 %) av barnen ska erbjudas och komma på de hälsobesök och vaccinationer (på BVC och skola) som de har rätt till Barns psykiska hälsa skall öka med utgångspunkt från ett sammanvägt index i åldersgrupperna årskurserna 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1. I indexet ingår frågor om oro/ängslan, ledsenhet, trötthet, irriterad/dåligt humör, arg, sömn). Resultat I Aktuellt perspektiv 2014 redovisas de senaste resultaten kopplat till de övergripande målen. Arbetsgruppens lägesrapport, genomförda aktiviteter 2013 Nedan beskrivs ett antal aktiviteter som genomförts för att stödja den gemensamma inriktningen och bidra till måluppfyllelsen. Samverkansrutin och länsöverenskommelse En regional samverkansrutin finns nu för att stärka och förtydliga samarbetet vid familjehemsplacering, mellan socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa. Resultat från den andra uppföljningen som rör hösten 2013 visar att rutinen i de allra flesta fall upplevs förbättra, till stor eller mycket stor del, barnets möjlighet att få en bra start i skolan efter placering jämfört med tidigare arbetssätt. Hälsoproblem är klart överrepresenterade hos barn som placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB). Brister förekommer många gånger i vaccinationsskydd och uppföljning av barnets fysiska och psykiska hälsa, inklusive tandhälsa. Tidiga och samordnade insatser är därför mycket viktiga. Från den 1 december 2013 gäller en överenskommelse och samverkansrutin mellan Landstinget i Värmland och samtliga värmländska kommuner. Den reglerar läkarundersökningar, samarbetsformer mellan socialtjänst, barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri samt tandläkarundersökningar i samband med placering. Föräldrastödskonferens Föräldrastödskonferens arrangerades tillsammans med Folkhälsoinstitutet i november 2013 med ca 100 deltagare, som på ett eller annat sätt arbetar med barn o unga i landsting och kommun. Syftet med dagen var att fylla på med ny kunskap inom området föräldrastöd samt stärka de professionellas nätverk. Programpunkter från dagen: Att lyckas med föräldrastödsarbete inklusive hälsoekonomiska aspekter, Folkhälsoinstitutet. Nya Perspektiv och utmaningen sårbara familjen, Sofia studien, strategier för tidiga insatser för barn i förskolan, förskole-teamet Tummen, Livbojen (se nedan) - främjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa, barn och ungas rätt att komma till tals. Livbojen Ett utvecklingsarbete för samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och socialtjänst utifrån psykisk ohälsa bland barn/ungdomar. Läs mer under Psykisk hälsa. 4 (23)

5 Ordförandena har ordet Arbetet i gruppen är aktivt men det krävs ett fortsatt arbete så att hela Värmland omfattas. Tillsammans med Länsstyrelsen ska samarbetet intensifieras kring Föräldrastöd till tonårsföräldrar. För att kunna följa hur arbetet med föräldrastöd utvecklas generellt kommer gruppen att arbeta fram mätbara mål för verksamheterna med utgångspunkt från det vägledningsdokumentet om föräldrastöd som arbetats fram. Det tvärprofessionella arbetet kring barn som far illa ska utvecklas ytterligare. Två andra utmaningar (Riskbruk och riskbeteende samt Psykisk hälsa) har beröringspunkter till Sårbara familjen. Därför kommer arbetsgruppen att bjuda in dessa utmaningar till ett samtal om utökat samarbetet kring barn och unga 0-18 år. Organisation Ing-Marie Thyr, verksamhetschef för skola och välfärd, Storfors, ordförande Ing-Marie Knutsson, tf. verksamhetschef barn och ungdomspsykiatri landstinget, ordförande Arbetsgruppen Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten, Allmänmedicin, landstinget Kerstin Andersson, rektor Styckåsskolan Arvika Lenita Karlsson/Annika Nilsson, rektor Sunne Lisbeth Engh Kraft, länssamordnare för elevhälsans medicinska insatser Lotta Österlund Jansson områdeschef Individ o familj Grums Christina Sand verksamhetsutvecklare division psykiatri, landstinget Birgitta Svensson, utvecklingsledare, region Värmland 5 (23)

6 Utmaningen Psykisk hälsa Bakgrund Psykisk hälsa - ett brett område, täcker in stora delar av befolkningen Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och upplever att de har förmåga att hantera livets motgångar. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara sådant som är normala reaktioner i livet samtidigt som tidig identifiering av allvarliga tillstånd är viktig eftersom det kan påverka prognosen positivt. Psykisk ohälsa beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Den psykiska ohälsan kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka den enskildes funktionsförmåga. Symptomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation. I vissa åldersgrupper, till exempel bland unga kvinnor, finns en stor andel medborgare som inte upplever psykisk hälsa uppgav 36 % (Liv & hälsa) att de upplever psykisk ohälsa. Vid mätningen 2012 var siffran 30 % vilket betyder att det överenskomna målet är uppnått. Dock är psykisk ohälsa hos unga kvinnor fortfarande högt. Motsvarande siffror år 2008 respektive 2012 var för männen 18 respektive 17 %. Skillnaderna mellan könen är fortsatt stora varför fortsatt arbete krävs för att öka kvinnors psykiska hälsa. Det arbete som bedrivs inom utmaningen syftar till att öka den psykiska hälsan bland alla värmlänningar. Arbetet sker på olika nivåer och med olika syften. Dels handlar det om att minska risken för ohälsa, dels handlar det om att skapa goda förutsättningar för en kvalitativ och jämlik vård för de personer som upplever ohälsa eller har en psykisk sjukdom. Personer som drabbas av psykisk sjukdom beskriver ofta att de möts av negativa attityder och fördomar kring deras tillstånd. Vid mätningar gjorda runt allmänhetens inställning till personer med psykisk sjukdom visar det sig att mellan % av de tillfrågade inte ville arbeta eller bo nära en person med psykisk sjukdom. Nästan 4 av tio tillfrågade trodde inte att en psykiskt sjuk person kan bli frisk. Det är en utmaning att bidra till förändrade attityder i samhället för att möjliggöra ett gott liv för personer med psykisk ohälsa i Värmland. En del av attitydförändringen kan ske genom utbildning och mer kunskap kring den psykiska ohälsan. Personerna har i vissa fall behov av stöd från olika aktörer. Genom att arbeta teambaserat (vårdoch stödsamordning) tillsammans med den enskilde möjliggör man kontinuitet och en högre livskvalitet för den enskilde. I Värmland har antalet självmord/ invånare sjunkit, vilket gör att Värmland inte längre ligger högst bland länen. 6 (23)

7 Gemensam inriktning Huvudmännen ska i samverkan arbeta för att medborgarnas psykiska välbefinnande ska öka, samt att huvudmännen ska bidra till en ökad kunskap om psykisk ohälsa hos allmänheten. Resultatmål Andelen män år med nedsatt psykisk hälsa ska minska från 17 % år 2012 till 15 % vid nästa mätning 2016 Andelen kvinnor år med nedsatt psykisk hälsa ska minska från 30 % år 2012 till 25 % vid nästa mätning 2016 Antal självmordsförsök för män och kvinnor i alla åldrar i länet ska sjunka. Resultat I Aktuellt perspektiv 2014 redovisas de senaste resultaten kopplat till de övergripande målen. Arbetsgruppens lägesrapport, genomförda aktiviteter 2013 Nedan beskrivs ett antal aktiviteter som genomförts för att stödja den gemensamma inriktningen och bidra till måluppfyllelsen Struktur för samverkan mellan huvudmän/tvärprofessionella insatser Vård och stödsamordning Personer med psykisk problematik som medför komplexa behov av vård och stöd gynnas av en särskild metod för samordning av insatser - Vård och stödsamordning. Metoden har fått fäste i länet. Vård och stödsamordnar-team med personal från kommun och landsting finns idag i tre länsdelar. Den viktigaste framgångsfaktorn är att cheferna aktivt stöder vård- och stödsamordning genom att prioritera tid för förberedelser, information och länsgemensamma forum. För personer med missbruks- och beroendeproblem finns fortfarande ett glapp mellan ambitionsnivån i styrande dokument och den operativa verksamheten när det gäller samordning av vård omsorg och stöd. Livbojen Livbojen är ett utvecklingsarbete för samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och socialtjänst utifrån psykisk ohälsa bland barn/ungdomar. Två, sjuksköterskor från barn- och ungdomspsykiatrin är samverkansledare och medverkar i lokala samverkansteam. Genom att etablera en arena och struktur för samverkan utifrån aktörernas ansvar för barn underlättas både internt samarbete och extern samverkan med fokus på barn och unga och psykisk ohälsa. För närvarande finns 15 samverkansteam. Arbetet grundas i en gemensam utbildning av teamet i ungdomsversionen av programmet The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA) som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, innan professionell behandling finns att tillgå. 7 (23)

8 Öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa Första hjälpen till psykisk hälsa Femton personer blev under 2013 instruktörer för utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Syftet med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Några utbildningar har genomförts i Arvika. Se även avsnittet Livbojen, under Sårbara familjen. Hjärnkoll Hjärnkoll är en organisation som arbetar för ett öppnare samtal om psykisk hälsa och ohälsa med målet om ett inkluderande samhälle där alla har lika möjligheter och rättigheter oavsett psykiskt funktionssätt. Värmland deltar i den nationella kampanjen Hjärnkoll. Fjorton attitydambassadörer medverkar i satsningen. Exempel på aktiviteter 2013; Överbryggande Frukostar på Värmlands Museum med olika tema. Överbryggande Resor, föredrag av ambassadörer och information om Hjärnkoll för allmänheten. Etik caféer på slutenvårdens avdelningar. Diskussioner om svåra etiska frågor. Bokbord vid mässor och konferenser. Korta informationsfilmer om psykisk ohälsa har producerats. Attitydambassadörer ansvarar för Förgätmigej - rummet i psykiatrihuset, centralsjukhuset Karlstad, en dag i veckan för brukare o anhörig. I rummet har utställningar med brukare som konstnärer visats. Samarbete sker med Personligt Ombud och anhörigkonsulenter. Attitydambassadörer ingår i Karlstads kommuns Brukar- och Inflytanderåd samt i division psykiatris brukarråd. De har även utbildning i MHFA och är nu instruktörer. Två fullsatta öppna föreläsningar om neuropsykiatriska funktionshinder, hölls hösten Ordförandena har ordet Samverkan runt utmaningens målgrupp fungerar på ett bättre sätt än tidigare. Det finns ett tydligare gemensamt ansvarstagande och en ökad förståelse för att brukare och patient ska vara i centrum. Det är viktigt att Lagen om Samordnad Individuell Plan SIP (2010) får genomslag, något som arbetas vidare med. För en angränsande målgrupp, personer med missbruks- och beroendeproblem, pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra samverkan inklusive SIP. Organisation Karin Melberg områdeschef handikappomsorgen, Torsby, ordförande Åsa Storm, avdelningschef psykiatriska öppenvården Karlstad landstinget, ordförande Arbetsgruppen Eva Lindqvist, verksamhetschef psykiatri Arvika kommun Ann-Marie Johansson, anhörig/brukarrepresentant Malin Lundgren Kullgren, verksamhetschef elevhälsan Karlstad Hammarö Christina Sand, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomspsykiatri, landstinget Ulrika Gullberg, verksamhetsutvecklare division psykiatri, landstinget 8 (23)

9 Utmaningen Riskbruk och riskbeteende Bakgrund Riskbruk och riskbeteende - en utmaning inom flera områden I utmaningen ryms arbete och frågor som kan leda till risk eller skada för invånarna, t ex ohälsosamma matvanor, tobaksanvändning, riskbruk och sexuellt riskabla beteenden. Inom utmaningen verkar huvudmännen gemensamt för att minska riskbeteendet oavsett område. Begreppet riskbruk används här för att beskriva levnadsvanor som enligt erfarenhet och befolkningsstudier innebär en risk för ohälsa och växande problem på sikt om de fortsätter. Begreppet riskbeteende används analogt med riskbruk för beteenden som kan medföra risk för ogynnsamt beteende och eller riskbruk. Perioden mellan barndom och vuxenhet är i detta sammanhang en kritisk utvecklingsperiod i livet då det sker stora förändringar, både psykiska förändringar och förändrade krav från omgivningen. Det är centralt att verka hälsofrämjande och förebyggande samt stödja initiativ vilka syftar till att öka förutsättningarna för att ingen person skall nå ett riskbruk eller riskbeteende. När en person har ett riskbruk eller riskbeteende är motivationsarbete och stöd ett viktigt redskap för att möjliggöra en återgång till en god hälsa. Utmaningen är delad i fyra underområden, vilka alla syftar till att minska riskbruk och riskbeteende hos värmlänningen. Gemensamma inriktningar För att underlätta huvudmännens samverkan för att aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontaker med elever, klienter, patienter och brukare ska den regionala ANDTstrategin ska vara vägledande för det förebyggande arbetet. Huvudmännen ska i samverkan aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontaker med elever, klienter, patienter och brukare. För att stödja inriktningen ska det, år 2014, finnas en struktur för kompetensutveckling i Motiverande Samtal (MI) för länet. Övervikt och fetma hos barn och unga i Värmland ska förebyggas och andelen fysiskt aktiva skall öka. Strategidokumentet för att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar i Värmland ska vara vägledande. Spridningen av HIV och STI skall begränsas inklusive konsekvenserna av dessa infektioner för den enskilde och för samhället. Strategidokumentet HIV/STI-förebyggande arbete i Värmland med målgrupp ungdomar och unga vuxna ska vara vägledande. Andelen som röker i den värmländska befolkningen ska minska. Andelen personer med riskbruk av alkohol skall minska i alla åldersgrupper, och debutåldern för alkoholanvändning skall höjas. 9 (23)

10 Resultatmål Övervikt hos barn och unga Andelen överviktiga barn och unga ska minska med 15 procent före 2015 jämfört med Mätningar sker i åldrarna 6 år (23 % 2011) och 10 år (28 % 2011). Minskning av det genomsnittliga antalet karierade/fyllda tänder bland 12 åringar HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI) Tobak Förekomst av klamydia, antal/1000 invånare i åldergruppen år, oavsett kön, ska minska med 10 procent till år 2016, från 19,7 till 18. År 2015 bör samtliga Värmlands kommuner ha beslutat om rökfri arbetstid inom all kommunal verksamhet. År 2014 uppgår andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som röker eller snusar till högst 6 % (utgångsläge %). Alkohol Andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som aldrig har druckit alkohol ska öka från 33 % (2011) till 50 % (2018). Förslag till komplettering Droger Narkotikaanvändningen ser ut att öka genom alla lättillgängliga preparat, så kallade nätdroger, ungdomar möter idag. Attityderna till droganvändning har också ändrats, det finns i många sammanhang allt aggressivare kampanjer för ett drogliberalt samhälle. Resultaten i ELSA 2013 visar att 4 % provat narkotika. Förslag till resultatmål: Andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som provat narkotika ska minska från 4 % till 0 %. 10 (23)

11 Resultat I Aktuellt perspektiv 2014 redovisas de senaste resultaten kopplat till de övergripande målen. Arbetsgruppens lägesrapport, genomförda aktiviteter 2013 Nedan beskrivs ett antal aktiviteter som genomförts för att stödja den gemensamma inriktningen och bidrar till måluppfyllelsen. Arbetsgrupp knuten till länsgemensamma strategidokument kring övervikt har fortsatt sitt implementeringsarbete under Arbetsgrupp knuten till länsgemensam strategi mot HIV/STI har fortsatt sitt arbete under Länsstyrelsen samordnar länets ANDT-arbete i Värmland utifrån Länsstrategi Förutsättningarna för arbetet är mycket olika i kommunerna. Flera kommuner har kraftigt reducerat resurserna för förebyggande arbete de senaste åren. Ordföranden har ordet Arbetsgruppen vill öka förståelsen för vinsterna med ett mer strukturellt inriktat förebyggande arbete. Flera vetenskapligt beprövade metoder finns och dessa bör utgöra grunden för det förebyggande arbetet i länet. Arbetsgruppen ser därför en samverkan kring ANDT-frågor som nödvändig för att positiva förebyggande resultat på gruppnivå och generell nivå ska bestå. En sådan ANDT-samverkan kan också fånga upp de allt större problem vi ser med ökad exponering av olika former av droger. Organisation Kjell-Åke Holdar, utvecklingsledare alkoholinspektör socialtjänst Arvika, ordförande Carolyn Isaksson verksamhetschef länsgemensam psykiatri landstinget, ordförande Arbetsgruppen Mimmi Adolfson folkhälsosamordnare, Eda May Bjerklund verksamhetschef för Barn och utbildning, Årjäng Maria Bergqvist lärare gymnasieförvaltning Karlstad Hammarö, till september 2013 Eva Hamnebo, kostchef, Grums Astrid Ekeberg Medicinskt ansvarig skolsköterska, Filipstad Leif Martinsson utvecklingsledare, Värmlands läns vårdförbund, till september (23)

12 Utmaningen Äldres hälsa Bakgrund Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet Att ha god hälsa och en hög livskvalitet på äldre dagar är viktigt. Det finns faktorer som är avgörande för den egenupplevda livskvaliteten t ex möjligheten till social samvaro, kontakt med nära och kära, en meningsfull vardag och en god hälsa. En allt större del av befolkningen blir allt äldre, och många lever till mycket hög ålder. Var tredje svensk kommer 2025 att vara över 60 år och 2050 beräknas medellivslängden ha ökat till 86,2 år för kvinnor och 83,6 år för män. En åldrande befolkning innebär såväl en utmaning som en möjlighet för samhällets ekonomiska och sociala utveckling. En prognos visar att kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård kan komma att öka med 270 procent fram till år Trots att Sverige har väl fungerande välfärdssystem ur ett internationellt perspektiv står den svenska välfärdsmodellen inför stora prövningar. En ökad andel äldre leder även till ökad efterfrågan på omsorg samt hälso- och sjukvård. Det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande även för de äldre i samhället och det finns starka etiska argument för att möjliggöra så att äldre personer kan bibehålla en god hälsa, ha ett aktivt åldrande och kunna känna välbefinnande.. I senaste Liv och hälsa undersökningen, 2012, svarade 45 % av de äldre 80 + år att deras allmänna hälsotillstånd var bra eller mycket bra. Två procent ansåg att deras hälsa var mycket dålig. Kommunerna Hammarö, Kil, Sunne, Säffle och vårdcentraler deltog tillsammans med Friskvården i Värmland i ett nationellt utvecklingsarbete Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Utvärderingarna visar att uppdraget varit framgångsrikt på flera plan. Bland annat har hälsan hos de individer som deltagit förbättrats redan efter 12 månader. Insatsen har varit särskilt effektiv för personer med lättare depression då denna grupp hade den största förbättringen avseende hälsorelaterad livskvalitet. Vidare visar resultaten att en insats som samverkansmodellen är värdefull ur ett folkhälsoperspektiv och att en mindre intervention med regelbundna hälsokontroller och en enklare återkoppling är kostnadseffektiv. Insatsen har även varit framgångsrik utifrån ett samverkansperspektiv. Strukturerna är dock än så länge långt ifrån hållbar och samverkan är fortfarande personbunden. Resultaten visar även på positiva effekter på samhällsnivå genom en större kontakt och samverkan har etablerats mellan offentlig verksamhet och frivilligorganisationer (civilsamhället) och till viss del privat sektor. Äldre - de mest sjuka - med behov av samordnade insatser Några av de områden som är särskilt viktiga att uppmärksamma och följa för att säkerställa en god vård och omsorg för de mest sjuka äldre med behov av samordnade insatser beskrivs nedan: För äldre med stora behov är undernäring, fallskador, trycksår och dålig munhälsa ofta kopplade till varandra oavsett medicinsk diagnos och var vård och omsorg sker. Demens skapar stort lidande både för den som drabbas och för de anhöriga. Insatserna riktas mot att utreda, diagnostisera, informera, behandla, lindra och trösta för att kunna ge bästa vård och omsorg. Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren vilket i sig kan vara positivt då det kommer nya läkemedel med mindre biverkningar och interaktioner som gör att de kan användas i större utsträckning. En allvarlig och tydlig 12 (23)

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer