Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, , rev och xxxx.xx.xx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx"

Transkript

1 Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, , rev och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är framtagen av omsorg om våra nuvarande och framtida medarbetare, förtroendevalda, våra kunder och allmänheten och är att se som ett komplement till arbetsmiljöpolicyn (2012). Ragunda kommuns verksamheter ska genomgående arbeta med säkerhet som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet ska engagera personalen och trygghet i att kommunicera risker, så som hot och våld, internt och externt ska råda. Kommunen ska vara en säker och trygg arbetsplats där liv, hälsa, miljö och egendom skyddas mot onödiga påfrestningar och där konsekvenserna av oförutsedda händelser för medarbetare och förtroendevalda politiker minimeras. Med begreppet hot och våld avses såväl direkta hot, hot om våld eller våldssituationer som indirekta hot riktade mot anställd personligen eller i egenskap av dennes yrkesroll, på omvägar eller som medarbetare får ta del av men som riktas mot andra inom organisationen. Även bombhot, hotbrev/e-post, brand, telefonhot eller andra situationer och händelser som av någon anställd upplevs som hotfulla ingår och bör hanteras med vägledning av policyn, liksom incidenter med inslag av hot eller våld riktade mot våra politiker. Det är alltid en medarbetares subjektiva uppfattning samt närmsta chefs bedömning som avgör om en situation är att uppfatta som hotfull och alla situationer bör därför tas på allvar. Även hot och våld som medarbetare upplever/utsätts för på sin fritid men som riktar som mot den anställdes yrkesroll ska hanteras i enlighet med policyn, liksom situationer där en medarbetares närstående drabbas av direkta eller indirekta hot eller hot om våld. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar regleras i Arbetsmiljölagen (1977:1160), där det i kap 3, 2 står att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Lagstiftningen kompletteras genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 1980:14, 1982:2, 1990:18, 1990:19 och 1993:2 avseende hot och våld inom specifika verksamheter. Ragunda kommuns hot och våldpolicy ska kompletteras genom upprättande av med lokala rutiner med 1

2 vägledning i checklista (bilaga 1), baserade på de situationer som kan uppstå inom respektive verksamhet. Syfte Syftet med policyn är att skapa beredskap inför hot och våldssituationer som kan uppstå på arbetsplatsen och de reaktioner de kan medföra, samt vägledning för hur man handlar i sådana situationer. Mål Hot och våldpolicyn ska vara väl känd i samtliga verksamheter och ha kompletterats med lokala rutiner som årligen följs upp som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga verksamheter och arbetsplatser ska formulera lokala handlingsplaner för hot och våld som beskriver risker och hur man agerar för att förebygga eller åtgärda dem. Senast vid utgången av 2013 ska samtliga verksamheter ha utformat lokala rutiner och handlingsplaner. Rädsla för hot och våld under arbetstid eller fritid, till följd av yrkesroll ska genom förebyggande insatser minimeras inom kommunen och medarbetare, politiker och/eller närstående som upplever hot eller våld ska ges stöd genom ett enhetligt agerande i enlighet med policyns checklistor och handlingsplan (bilaga 2-4). Förebyggande insatser För att Ragunda Kommuns policy för hot och våld ska upplevas som användbar och ge vägledning i situationer då hot och våld kan uppstå eller uppstår, krävs att den är känd inom samtlig verksamhet. Vidare krävs att lokala rutiner och översyner tagits fram. Respektive verksamhets riskbild för hot och våld ska kartläggas vid skyddsrond som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och både fysiska och psykosociala risker ska beaktas. Policyn och dess lokala rutiner ska årligen samt vid behov kommuniceras på APT. Handlingsplaner ska följas upp. Policyn ska även kommuniceras vid både lokalt och centralt risk- och sårbarhetsanalysarbete inom kommunen. Det är viktigt att verka för öppen dialog i arbetslagen gällande riskbilden för hot och våld, då detta ökar sannolikheten för att medarbetare som utsätts för hot, våld eller hot om våld ska känna stöd även efteråt. Vägledning för kartläggning av riskbilder för hot och våld finns bland annat i AFS 1993:2 samt i bilaga 1. 2

3 Övergripande behov av informations- och/eller utbildningssatsningar, stöd/handledning och andra insatsbehov i förebyggande syfte att budgetera för, ska ses över årligen och behandlas i kommunens skyddskommitté. Lokala rutiner för respektive verksamhet Lokala rutiner för att förebygga hot och våldssituationer ska utarbetas på samtliga arbetsplatser och ses som ett komplement till policyn om hot och våld. Rutinerna ska utformas med utgångspunkt i resultat från skyddsrond och ses över årligen och vid behov. De lokala rutinerna ska förvaras så att samtliga på arbetsplatsen har tillgång till dem men eventuella behov av sekretess bör beaktas. Roller och ansvar För dig som medarbetare Det går inte att förutse hur du som medarbetare kommer att agera och reagera om en hotfull situation uppstår eller om du får kännedom om en hotbild riktad mot dig, kollegor, närstående eller andra inom verksamheten. Till denna policy finns en handlingsplan (bilaga 3) för att ge vägledning över agerande vid risk för hot och våld. Eftersom det inte går att förutse hur du eller andra medarbetare reagerar är det viktigt att det finns tydliga rutiner för hur berörda parter tas omhand efter en incident med inslag av hot eller våld, därför finns i bilaga 2 en checklista som i första hand riktar sig till chefer, men då denne inte finns på plats är det viktigt att du och dina kollegor tar hand om den/de medarbetare som drabbats av hot eller våld i enlighet med checklistans första avsnitt. Närmsta chef bör därefter kontaktas så snart som möjligt. Du som medarbetare är också ansvarig för arbetsmiljön, i enlighet med Arbetsmiljölagen, vilket innebär att du är skyldig att ta till dig information och verka för att de rutiner och arbetssätt som arbetsgivaren, i samverkan med anställda, beslutat om för att förebygga situationer med inslag av hot och våld. För dig som chef/arbetsledare Som chef är du ansvarig för dina medarbetare och deras arbetsmiljö, där eventuella inslag av hot och våld ingår. Då en eller flera medarbetare och/eller deras närstående utsätts för hot eller våld i 3

4 arbete eller under fritid då detta kan hänföras sig till den anställdes yrkesroll, är du därför skyldig att agera, i första hand för att medarbetaren ska kunna gå vidare och i andra hand för att förebygga verksamheten för att det inträffade inte ska upprepas. En checklista för att säkerställa ett tryggt agerande finns i bilaga 2. Du är skyldig att årligen, tillsammans med personal och skyddsombud, se över riskerna för hot och våld som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och därefter upprätta handlingsplaner för förebyggande insatser. Det går aldrig att förutse hur någon kommer att reagera efter en hotfull eller våldsam situation; vissa uppvisar aggressivitet, andra passivitet eller chock. Om du som chef behöver stöd i ditt agerande vänder du dig i första hand till personalavdelningen, därigenom kan du även få kontakt med företagshälsovården eller annan aktör. Centrala samverkansgruppen och ledningsgruppen Kommunens centrala samverkansgrupp, tillika skyddskommitté, ansvarar för att driva övergripande arbetsmiljöfrågor, där hot och våld ingår. Samverkansgruppen ska bevaka handlingsplaner och lokala riktlinjer för att förebygga hot och våld, samt besluta om särskilda satsningar, tex utbildningsinsatser. Kommunens ledningsgrupp ansvarar för att arbetsmiljöfrågor, däribland hot och våld, behandlas övergripande i fråga om strategier, utbildning och planerade satsningar. I ledningsgruppen ingår säkerhetssamordnaren. Säkerhetssamordnaren Säkerhetssamordnaren ansvarar för internt säkerhetsarbete. För dig som förtroendevald politiker Att vara förtroendevald är inte likställt med att vara anställd av Ragunda Kommun. Du som förtroendevald kan med fördel initiera att lokal riskbedömning genomförs med stöd av bilaga 1 men riskbedömningen bör göras inom respektive partiorganisation, där även stödorganisationen för om hotfull situation eller inslag av våld skulle uppstå, bör vara klargjord. Kort sagt, du bör veta vem inom din partiorganisation du kontaktar om du upplever hot och/eller våld. Därutöver kan du samråda med säkerhetssamordnaren. Särskild checklista finns att nyttja vid inslag av hot och/eller våld för förtroendevalda (bilaga 4) medan bilaga 3 avseende hur man bör agera vid en hotfull situation är applicerbar på politiker såväl som medarbetare. 4

5 Bilaga 1 CHECKLISTA vid kartläggning av lokala riskbedömningar och upprättande av handlingsplaner som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följande är att beakta vid upprättande av lokala rutiner för det förebyggande arbetet gällande hot och våld. Behov av förebyggande insatser ska konkretiseras genom handlingsplaner, som en del i verksamhetens arbetsmiljöplan och beaktas vid budgetarbete. Ytterligare aspekter bör tillföras utifrån varje verksamhets förutsättningar. Vilka risker för hot och våld finns i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen? Vad kan göras för att förebygga dessa? Behövs utbildningsinsatser för att anställda ska uppleva arbetet som tryggt och säkert? Är lokalerna tillfredsställande utformade och utrustade? Lokaler ska vara möblerade så att medarbetare befinner sig närmast utgång och kan lämna lokalen vid behov och fordon ska alltid vändas i färdriktningen vid hembesök. Vilka informationskanaler finns för att säkerställa att medarbetare och nyanställda (både tillsvidareanställda och samtliga vikarier) känner till befintliga risker och riskmoment vid förändringar i arbetet (om nya klienter/brukare/elever/miljöer tillkommer)? Finns välkända rutiner för att säkerställa att samtliga vet hur de ska agera om en hotfull situation uppstår? Förekommer ensamarbete och finns i så fall särskilda risker kopplade till detta? Förekommer att medarbetare arbetar ensamma på platser utöver ordinarie arbetsplats (byggnad)? Finns i så fall rutin gällande att alltid meddela var man åker och telefonnummer som man är anträffbar på, mm. Går snabb hjälp att få för medarbetare som arbetar ensamma? Hanteras pengar eller andra värdeföremål (mediciner, smycken, mobiltelefoner, fordon, mm) och hur kan man i så fall förebygga hotbilden kring detta? Finns behov av larm och finns i så fall hjälp att tillgå om larmbehov uppstår? 5

6 Bilaga 2 CHECKLISTA för agerande efter upplevelse med inslag av hot och/eller våld. Spara listan som underlag vid uppföljning. Datum: Händelse: Inblandad personal och/eller närstående: Agerande om du eller någon annan utsätts för akut fara: 4. Ring 112 och begär hjälp* 5. Försök att få den/dem drabbade i säkerhet 6. Iaktta sådant som kan vara av vikt** *Vid samtal till SOS 112 vill de veta: Vem du är och vilket telefonnummer du ringer ifrån Vad som inträffat Var det inträffat Eventuella skadade och vilka skador **Notera om möjligt förhållanden som: Detaljer om gärningsmannen/-männen Ev. identitet Utseende Beteende Språk/dialekt Lokalisering/flyktväg Agerande/bedömning omedelbart efter en incident med inslag av hot och/eller våld: Är det lämplig att medarbetaren stannar i arbete? Ja Nej Sörj för att medarbetaren på säkert sätt förs till sin bostad om så önskas/bedöms. Undvik att lämna medarbetaren ensam. 6

7 Finns behov/önskemål av att kontakta anhöriga? Ja Nej Finne behov/önskemål av omgående stödsamtal? Ja Nej Om ja, kontakta personalavdelningen för vidareförmedling av kontakt med företagshälsovård eller liknande. Gäller även om närstående har behov av stöd. Har arbetsplatsens skyddsombud meddelats om det inträffade? Ja Nej Rådgör med denne ifall arbetsplatsen bör stängas med stöd av Arbetsmiljölagen i väntan på vidare åtgärder. Har även övriga medarbetare fått chans att ventilera det inträffade? Ja Nej Ingen ska behöva lämnas ensam för att bearbeta inträffade situationer. Ventilera redan nu hur det inträffade kunde ske och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att inte incidenten ska upprepas. Agerande/bedömning inom en vecka efter incidenten: Har tillbudsanmälan gjorts? Ja Nej I och med tillbudsanmälan får personalavdelningen så småningom vetskap om det inträffade, liksom fackförbund. Tillbudet kommer sedan att behandlas i centrala samverkansgruppen (CSG). Tillbudet ska skrivas av medarbetaren men som chef bör du påminna om att detta ska göras. Har personalavdelningen fått en komplettering till tillbudsanmälan avseende vilka personer som varit inblandade, händelseförlopp och planerade åtgärder för att förebygga? Ja Nej Har arbetsskadeanmälan gjorts? Ja Nej Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan upprättas tillsammans mellan anställd, chef och skyddsombud via https://anmalarbetsskada.se/ Har polisanmälan gjorts? Ja Nej Polisanmälan ska alltid göras av dig som chef. Har kommunens säkerhetssamordnare meddelats om det inträffade? Ja Nej Har anmälan till Arbetsmiljöverket gjorts? Ja Nej Vid allvarligare incident ska detta göras. Arbetsmiljöverket kommer i sin tur att avkräva åtgärdsplan. Har riskbilden på arbetsplatsen setts över? Ja Nej 7

8 Det kan behövas åtgärder för att förebygga att inte liknande incidenter inträffar igen. Dessa åtgärder ska lyftas till högre chefer och slutligen behandlas på CSG i enlighet med andra arbetsmiljöärenden om dem inte kan åtgärdas direkt av ansvarig chef. Har medarbetaren gått miste om lön eller andra förmåner eller gjort utlägg för kostnader till följd av det inträffade? Ja Nej Kostnader och ersättningar kan eventuellt berättigas via arbetsskadeförsäkring hos AFAförsäkringar. Vissa hemförsäkringar ger också möjlighet till ersättning vid personskada i arbete. Du som chef bör bistå den anställde i detta. Uppföljning efter ca 3 månader Har den/dem drabbade fått hjälp eller kvarstår problem som behöver lösas? Ja Nej Om stödsamtal har bjudits bör även företagshälsovården eller annan instans (som gett samtal) vara med vid uppföljning. Har medarbetarens sjukfrånvaro förändrats? Ja Nej Ökad sjukfrånvaro kan vara en signal om att åtgärder för den anställde bör vidtas. Samtliga medarbetare som varit inblandad i incidenten bör följas upp, inte bara den/dem som direkt berördes av hot eller våld. Har riskbilden mot medarbetaren personligen förändrats? Ja Nej Har riskbilden mot medarbetarens närstående förändrats? Ja Nej Har riskbilden mot verksamheten förändrats? Ja Nej Har föreslagna åtgärder för att minska riskbilden vidtagits? Ja Nej Hur har incidenten hanterats i CSG? Uppföljning efter ca 1 år Efter ett år bör du som chef göra en liknande uppföljning som efter tre månader. Om företagshälsovården funnits med bör även dessa delta vid denna uppföljning för dialog kring hur medarbetaren ska komma vidare. 8

9 Bilaga 3 HANDLINGSPLAN om hotfull och/eller våldsam situation skulle uppstå Om du som medarbetare blir utsatt för direkt hot eller våld finns några enkla tumregler för att undvika att provocera och/eller bli provocerad. När hotfull situation uppstår: Försök behålla lugnet. Många gånger är inte angreppet riktat mot Dig personligen utan du råkar bara befinna dig i den aggressives väg eller företräder något som väckt hans/hennes ilska. Det är vid dessa tillfällen viktigt att behålla sin professionalism och skilja på yrkesroll och privatperson. Respektera revir. Den aggressive behöver ofta ett större revir. Gå inte för nära och undvik med frågor som kan uppfattas som personliga tills du känner dig säker på att ha blivit accepterad. Skapa andrum. Det kan du göra genom att du tex flyttar er till en lämplig plats där ni ostört kan prata med varandra men där du samtidigt känner dig trygg. Ta den andre på allvar. Visa respekt för hans/hennes känsloyttringar. Använd din yrkeskunskap. Lita på din egen kompetens och intuition och försök att avleda aggressiviteten. Avstå från att själv hota, det trappar oftast bara upp konflikten. Håll dig till sakfrågan. Avstå från personliga anmärkningar, särskilt sådana som kan kränka eller förnedra motparten. Undvik vinnare-förlorare-situationer. Försök att föra en diskussion där ingen behöver känna sig som vinnare eller förlorare, utan som deltagare i lösningen av ett problem. Vid hotfull situation över telefon: Försök behålla lugnet, var vänlig och avbryt inte Ta reda på så mycket information och detaljer som möjligt Radera inte eventuella hot på telefonsvarare/mobilsvar Spara eventuella telefonnummer 9

10 Spela om möjligt in hotet Vid hot på Internet eller via SMS: Var restriktiv med att lägga ut personlig information på hemsidor och i sociala medier Spara webbadressen där hot har publiceras Ta en skärmdump/printscreen av sidan och klistra in i ett vanligt word-dokument Behåll och skicka inte vidare inkommen e-post eller inkomna SMS som är hotfulla Om hotbrev: Fingra så lite som möjligt på brev och kuvert Spara även kuvert Om misstänkta försändelser mottas: Rör inte försändelsen i onödan Öppna inte försändelsen Avlägsna människor från föremålet Förbered eventuell utrymning av lokaler Notera hur, när och av vem som försändelsen mottogs Vid sammanträden eller på arbetsplatser där risk för hot och/eller våld finns: Se till att utrymningsvägar är fria Se över om lokaler kan och bör hållas låsta Ha alltid en telefon tillgänglig 10

11 Bilaga 4 CHECKLISTA för agerande efter upplevelse med inslag av hot och/eller våld för förtroendevalda. Agerande om du eller någon annan utsätts för akut fara: 1. Ring 112 och begär hjälp* 2. Försök att få den/dem drabbade i säkerhet 3. Iaktta sådant som kan vara av vikt** *Vid samtal till SOS 112 vill de veta: **Notera om möjligt förhållanden som: Vem du är och vilket telefonnummer du ringer Detaljer om gärningsmannen/-männen ifrån Ev. identitet Vad som inträffat Utseende Var det inträffat Beteende Eventuella skadade och vilka skador Språk/dialekt Lokalisering/flyktväg Reflektera i efterhand över hotets grad av allvar, vilka konsekvenser det kan få samt vilka som måste meddelas om hotet. Utöver partiorganisationens kontaktperson ska kommunens säkerhetssamordnare meddelas men även andra myndigheter och/eller personer kan behöva kontaktas, beroende på situation. Situationer med inslag av hot och/eller våld som riktas mot förtroendevalda ska även anmälas till Arbetsmiljöverket på https://anmalarbetsskada.se/ Anmälningar och underrättelser som berör eller bedöms kunna beröra säkerheten för den demokratiska processen ska överlämnas till polisen kriminalunderrättelsetjänst för vidare hantering. Agerande vid en hot och/eller våldsituation som inte är akut: Du som är förtroendevald och utsätts för hot och/eller våld eller trakasserier ska dokumentera vad som inträffat och meddela kontaktperson i partiorganisationen (gruppledare eller dylikt) och kommunens säkerhetssamordnare. Om det finns bevis, tex hotbrev, SMS-meddelanden, e-post 11

12 eller annat, ska dessa sparas för att kunna användas i en eventuell polisutredning. Eventuella vittnen bör även sammanställas. Partiorganisationen ska i samråd med den drabbade överväga polisanmälan polisanmäls och kommunchef ska informeras. I slutänden är det dock den förtroendevalde som beslutar om att anmäla ett brott eller inte. Även om den utsatte själv avstår från att polisanmäla kan eventuella vittnen till händelsen polisanmäla. Beslut om åtgärder Säkerhetssamordnaren har till uppgift att bistå förtroendevalda som drabbats av hot och/eller våld eller trakasserier och omedelbart vidta de akuta åtgärder som bedöms vara nödvändiga, exempelvis se till att kommunhuset låses. Polisen gör hotbedömning och beslutar om tex personlarm eller andra åtgärder. polis, säkerhetssamordnare och den drabbade ska eventuella ytterliggare åtgärder planeras till skydd för den drabbade och dennas anhöriga, exempelvis larm eller bevakning av privatbostaden. Krisstöd Respektive partiorganisation har ansvar för att kunna erbjuda den som utsätts för hot, våld eller trakasserier krisstöd. Information till media Det är viktigt att eventuell information till medierna efter en incident med hot och/eller våld och trakasserier inte sker förrän den drabbade, polismyndigheten (förundersökningsledare), säkerhetssamordnare och kommunchef är överens om hur och i vilken utsträckning så ska ske. Detta måste bedömas från fall till fall. Kommunchefen är informationsansvarig gentemot media. Säkerhetssamordnaren håller kommunchef uppdaterad i ärendet. Vänd dig till säkerhetssamordnaren med funderingar! Aktuell hotbild Säkerhetssamordnaren ansvarar för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas utifrån aktuell hotbild. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att underrätta internt om den aktuella hotbilden, vidtagna 12

13 åtgärder med mera. Säkerhetssamordnaren ska också hålla sig informerad om eventuell hotbildsbedömning som den lokala polisen gör samt den bedömning säkerhetspolisen gör vid särskilda besök. Utbildning Respektive gruppledare inom partiet eller av denne utsedd, är ansvarig för att denna handlingsplan är känd inom partiet. Säkerhetssamordnaren ska vid önskemål från styrelse eller partigrupp anordna utbildning inom området, kostnadsmässigt belastas detta partiorganisationen. Förtroendevalda ska i sin introduktionsutbildning få kunskap om denna handlingsplan samt vilka rutiner som gäller inom kommunen och partiet vid hot, våld eller trakasserier. Kommunens säkerhetssamordnare kan vara behjälplig och rådgivande. Förhöjd hotbild Om en hotbild riktas mot verksamhet i kommunhuset, ett politiskt organ eller om en förtroendevald som är utsatt för hot sammanträder utanför kommunhuset, ska säkerhetssamordnaren i samråd med polisen överväga behov respektive omfattning av säkerhetsåtgärder. Störande av möten För det fall en besökare till ett politiskt möte börjar uppträda störande, agera våldsamt eller är hotfullt, ska tjänsteman/förtroendevald omgående kontakta polisen om vilka åtgärder som ska vidtas. 13

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

RIKTLINJER. Datum 2015-02-06

RIKTLINJER. Datum 2015-02-06 RIKTLINJER RIKTLINJER OCH HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA OCH HANDLÄGGA HOT OCH VÅLD I VÅR ARBETSMILJÖ samt handlingsplan riktat mot förtroendevalda och i samband med offentliga sammanträden Dokumentnamn

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun

Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden 2005-08-23 162 15/05/2006 2 Innehållsförteckning: Sida 1. Policy om hot och våld mot förtroende valda och anställda. 3

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan mot hot och våld Almunge skola ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Almunge

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2010 108 1 Innehåll: A. Förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra incidenter av våld och hot: 1. Larmrutiner

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31 Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31 1 Giltighet Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Antagen xxx Framtagen av Vendela Muhrén, Linda Häggström och Ann-Louise Nyberg. Kommunledningsförvaltningen Handlingsplanen ska ses som ett

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD MOT FÖRTROENDEMAN OCH TJÄNSTEMAN.

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD MOT FÖRTROENDEMAN OCH TJÄNSTEMAN. Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-02-22 Paragraf: 6 Dnr KS 09/509 HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD MOT FÖRTROENDEMAN OCH TJÄNSTEMAN. Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

Rutin för elevskyddsombud

Rutin för elevskyddsombud Rutin för elevskyddsombud Vadsbogymnasiet Antaget av Vadsbogymnasiets ledningsgrupp 2015-03-30 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Ansvar... 3 1.3. Avgränsningar... 3 2. Elevskyddsombud...

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Reviderad 141001 Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete RO7 Kvidinge 2 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

RIKTLINJER HOT OCH VÅLD i Region Skåne

RIKTLINJER HOT OCH VÅLD i Region Skåne RIKTLINJER HOT OCH VÅLD i Region Skåne Fastställd av regionstyrelsen 2012-12-11, 285 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Tillämpningsområde... 1 1.4 Definitioner... 2 1.4.1 Hot...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD Osbeck Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen (2014-08-12) Laholms kommun Kultur- och utvecklingsverksamheten Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Stadshuset, Humlegången Växel:

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer