Remiss till klass- och elevråd september Likabehandlingsplanen. inslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss till klass- och elevråd september Likabehandlingsplanen. inslag"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Skytteholmsskolan i Solna Årlig plan gällande likabehandling i skola årskurs F-9 och fritidshem. Gäller under perioden augusti 2015-augusti 2016 SKYTTEHOLMSSKOLANS VISION Skytteholmsskolans devis är "Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en framtid för alla våra barn och ungdomar" vilket märks i personalens engagemang och kreativitet samt i elevernas resultat och sociala utveckling. Vi strävar efter arbetsro, vänligt bemötande och ett demokratiskt arbetssätt. Hos oss förbereds eleverna för ett livslångt lärande. LIKABEHANDLINGSPLANENS ÅRSHJUL MÅNAD UPPGIFT AKTIVITET augusti Fastställa och förankra Remiss till klass- och elevråd september Likabehandlingsplanen Remiss till föräldraråd Publicera på skolans hemsida oktober december Förankra normer och värdegrund Ingår i undervisningen som ett naturligt inslag mars Trygghetsenkät bland elever Trygghetsenkät enligt Friends modell används som kartläggning för att få reda på vad eleverna upplever som trygga respektive otrygga miljöer april Utvärdera likabehandlingsplanen Inom ramen för APT utvärderar vi föregående läsårs arbete samt kommer med förslag till främjande och förebyggande likabehandlingsarbete maj juni Revidera och färdigställa Likabehandlingsplanen Likabehandlingsteamet och inom ramen för APT augusti Se högst upp september Denna plan kommer att utvärderas: april 2016

2 SID 2 (10) LIKABEHANDLINGS-ÅRSHJUL Förebyggande insatser och avstämningar: åk När Vad Ansvarig Uppföljning F- 9 Höstterminens start 4 Höstterminens start 7-9 Höstterminens start F- 9 F- 9 Fadderverksamhet: -3:or som faddrar för F:er -4:or som faddrar för 1:or -5:or som faddrar för 2:or -6:or som faddrar för 3:or -7:or som faddrar för 4:or -8:or som faddrar för 5:or -9:or som faddrar för 6:or Baserad på vänskapsrelationer ur världens viktigaste bok Under valfri lektion ha introduktion till mellanstadiet, med bl.a. kamratskap och hur man är en god elev -Äldre elev kan vara behjälplig med att berätta om sin upplevelse och tips/råd Skolstart, med bl.a. uppföljning av klassens kamratskap och hur man är en god elev Mentor och Klasslärare Skolsköterska / Mentor/ Mentor Aug Genomgång av skolans regler för trygghet och arbetsro Mentor Terminsslut EHT/Mento r Kontinuerligt vid mentorsträffa r 1 gång/vecka Sep Utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev Mentor Arbetslag och ev EHT F- 9 Sep Remiss av likabehandlingsplanen till elever och vårdnadshavare med möjlighet till input från elever Mentor 8, V. 41 Jobbmentor: Eleverna får besök av yrkesverksamma Kurator/Ment SYV/ Rektor 9 9/10 och får delta i Workshops or/syv F,2 HT-VT Hälsosamtal Skolsköterska EHT 4,8 9 HT/VT Individuella (motiverande) samtal med SYV SYV Vid behov aktuell lärare

3 SID 3 (10) F- 9 VT Utvecklingssamtal Mentor Arbetslag och ev EHT 5 Februari Tema: Hot/våld/maktlekar Ca 3 tillfällen: -vad är våld, hur kan det kännas att bli utsatt samt begrepp som gatuvåld, familjevåld och familjehemligheter. 5, 8 EHT/ Likabeh.team VT Åk 8 har prov-lektion i moderna språk för åk 5. Lärare/ Mentor 6 VT Samtal med eleverna om hur man bemöter varandra, Identitet, självkänsla/självförtroende. Eleverna får bestämma gruppernas utformning 7 Feb - april Tema: Narkotika/Alkohol i samarbete med bl a soc, polisen när de har möjlighet att delta. 8 VT Tema: Sex- och samlevnad, ämnesövergripande arbete i samarbete med ungdomsmott. Samtal även kring olika familjekonstellationer 9 VT Tema: medmänsklighet och samlevnad. Mänskliga rättigheter och förhållningssätt mot medmänniskor. Tema utifrån klassens behov Skolskt/Kurat or/ Mentor/EHT / Mentorer, undervisande lärare/ EHT/ Ämneslärare/ EHT/ Mentor/EH T/ Mentor Mentor

4 SID 4 (10) UTVÄRDERING FRÅN FÖRRA LÄSÅRET Skytteholmsskolan har under läsåret haft en levande likabehandlingsplan. Likabehandlingsarbetet har fortgått i det dagliga arbetet bland annat genom samtal och diskussioner som ingår i undervisningen som ett naturligt inslag. En trygghetsvandring har gjorts med eleverna i åk F-3 i syfte att skapa delaktighet i hur vi på skolan kan främja trivsel och trygghet. Åk F-3 har arbetat med åldersblandade grupper och samarbetsövningar samt haft tjejoch killgrupper där vi arbetat med hur man visar sig själv och andra respekt. Årskurs 6 har arbetat med material från No Hate om näthat. Eleverna har arbetat med fem korta övningar kopplade till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag. De har fått göra värderingsövningar, lyssna på poddar, analysera fallexempel och diskutera utifrån förberedda frågor. Ordningsreglerna har reviderats på skol- och klassråd. Elevrådet åk 7-9 organiserade ett event för åk 4-9 på FN-dagen med inslag av föreläsningar, workshop och diskussioner utifrån material från Friends. F-3 hade en FN-dag då vi genomförde en frivillig insamling till förmån för ett barnhem i Kamuli distriktet i Uganda där en av skolans pedagoger tidigare volontärarbetet. En film visades för eleverna från barnhemmet och senare under våren gjordes en uppföljning då eleverna fick se en film från barnhemmet när de fick ta emot gåvorna. Fadderverksamhet har förekommit mellan åk 4-6 och 7-9 på vissa språkoch NO-lektioner samt även mellan 6S och 3N. En läxpolicy har utformats där elever har fått ge sina synpunkter. Rastvärdsschemat har anpassats för att öka elevernas trygghet. Åk 4-6 har arbetat med Världens viktigaste bok. DEFINITIONER OM LIKABEHANDLING Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för Skytteholmsskolans arbete mot kränkande behandling enligt Skollagen (6 kap) samt mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Planen gäller både för skolan och fritidshemmet. Vad innebär trakasserier? Det kan vara trakasserier om någon säger nedsättande saker till någon i skolan. Eller blir behandlad respektlöst. Trakasserier kan inträffa en gång eller förekomma vid upprepade tillfällen. Vad innebär kränkande behandling? Att bli behandlad illa en eller flera gånger, att få kränkande kommentarer eller att utsättas för mobbning definieras som kränkande behandling. Den som blir utsatt upplever sig kränkt av ord eller beteenden. Det är eleven som avgör om en handling är oönskad eller kränkande.

5 SID 5 (10) Kränkningar kan vara synliga och lätt upptäckbara likväl som de kan vara dolda och subtila som t.ex. utfrysning. De kan äga rum inte bara under den tid och plats där verksamhet pågår utan även via dator och mobiltelefon t ex via e-post, olika chattsidor, sms och mms. Vad innebär diskriminering? Att bli diskriminerad p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder innebär att bli särbehandlad eller missgynnad på ett icke önskvärt sätt. Skolan har i uppdrag att förebygga, förhindra och agera vid all form av diskriminering. Diskriminering kan ske direkt, indirekt och genom att någon ger order eller instruktioner att diskriminera. De 6 diskrimineringsgrunderna Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck Diskrimineringsgrunden innebär att en person inte får diskrimineras på grund av att man är man eller kvinna samt om någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet Diskrimineringsgrunden innebär att en person inte får diskrimineras på grund av sin nationalitet eller sitt etniska ursprung, sin hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringsgrunden innebär att en person inte får diskrimineras på grund av sin religion eller sin trosuppfattning. Funktionsnedsättning Diskrimineringsgrunden innebär att en person inte får diskrimineras på grund av att man har varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar i sin funktionsförmåga. Sexuell läggning Diskrimineringsgrunden innebär att en person inte får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning (homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning). Ålder Diskrimineringsgrunden innebär att en person inte får diskrimineras på grund av sin ålder. Skolans roll Normer och värderingar präglar hela samhället. Skolan har en viktig uppgift att förhindra och motverka trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Skolan har även till uppgift att främja likabehandling så att eleverna blir demokratiska och toleranta medborgare. Skytteholmsskolan strävar efter att ge alla elever och personal samma möjligheter och ansvar. FRÄMJANDE ARBETE vi på skytteholmsskolan strävar mot att: Visa varandra respekt och använda ett vårdat språk. Alla elever kontinuerligt har diskussioner och värderingsövningar kring frågor om genus, kön, sexualitet och jämställdhet i syfte att stärka elevernas normkritiska förhållningssätt.

6 SID 6 (10) Alla elever ska ha samma möjligheter oavsett hudfärg, kultur eller etnisk tillhörighet. Ingen skall bli diskriminerad. Alla elevers rätt att inte bli kränkt pga. sin religiösa tillhörighet eller trosuppfattning värnas. Detta innebär att man inte kan be elev att obligatoriskt närvara under högtider eller skolavslutningar som har en konfessionell prägel utan skolan ska då erbjuda annat alternativ. Alla elever ska ha bästa möjliga tillgång till likvärdig skolgång efter egna behov, oberoende av funktionshinder. Integrera ett HBTQH-perspektiv (homo- bi- trans- queer- hetero) i undervisningen. Vara uppmärksam på hur dessa frågor tas upp i de läromedel som används. Alla barns åsikter alltid ska mötas med största respekt oavsett ålder. Främjande insatser Vi har klassråd två gånger i månaden (i kalendariet angivna datum) där klassens sociala klimat uppmärksammas. Elevrådet uppmärksammar sociala klimatet på skolan i sin dagordning på möten. Elevrådets handledare (en av personalen) bevakar rollen som elevskyddsombud för de yngre eleverna. Vi har rastvärdar som utifrån ett separat schema cirkulerar i inom och utomhusmiljö. Könen är jämt representerade i skolans elevråd, samt i andra sammanhang. De bilder som vi publicerar på vår hemsida speglar skolans mångfald. Utöka skolans pedagogiska bibliotek med normkritisk litteratur för barn. Elevrådet 7-9 organiserar FN dagen för åk 4-9. Vi reviderar skolans ordningsregler. Att aktivt arbeta för att öka förståelsen för olika typer av funktionshinder, t.ex. genom att ha temadagar, göra studiebesök, att träffa personer som berättar om sina funktionshinder. Samtal om värderingar och normer kring sexualitet och könsroller ingår som en del av skolarbetet. FÖREBYGGANDE ARBETE Kartläggningsmetod Skytteholmsskolans trygghetsenkät genomförs i åk F-3. Elever i åk 4-9 har svarat på en trygghetsenkät enligt Friends modell. Syftet med enkäterna är att få reda på vad eleverna upplever som trygga respektive otrygga miljöer för att sedan utifrån resultatet kunna jobba vidare på att få våra elever att trivas och känna sig trygga i skolan. Sammanställning av trygghetsenkät Analys av trygghetsenkät åk F-3 vt Svarsfrekvens 365 elever av 400. Trygghet Många elever uttrycker att det finns platser i skolan som de inte känner sig trygga vid. Dessa platser är följande: Fotbollsplanen

7 SID 7 (10) Vid containrarna Staketet vid cykelstället Klätterställningen Kapphallen Vid högstadiet där tonåringarna är Matsalen Åtgärder Planera rastvaktschemat utifrån att det finns extra vuxen närvaro runt dessa platser där eleverna upplever att de känner sig otrygga. Genomföra en trygghetsvandring i början av varje termin med uppföljning och åtgärder. Elevrådet F-3 startar ett samarbete med elevrådet 4-6 och 7-9. Fadderverksamhet upprättas mellan åk 3 och F samt mellan åk 6 och åk 3. Utsatthet Ca 37% av eleverna uppger att de känner sig utsatta av någon i skolan. Åtgärder Starta varje läsår med en värdegrundsvecka där syftet är att lära känna varandra. Utbilda personalen i de 6 diskrimineringsgrunderna. Elevrådet stämmer av hur situationen ser ut i november. Arbeta kontinuerligt i klasserna med skolans regler och värdegrund. Fadderverksamhet och åldersintegrerade aktiviteter under fritidsverksamheten. Styrda lekar som främjar samarbete och respekt för och mellan varandra. Analys av trygghetsenkät åk 4-9 vt Svarsfrekvens 265 elever av 328 Trygghet Platser elever kan känna sig otrygga på är följande: 1. Toaletter 2. Omklädningsrum 3. Korridor 4. Matsal 5. Internet 6. Skolgård 7. Idrottshall 8. klassrum (ordnade från mest otrygga plats till minst otrygga)

8 SID 8 (10) Åtgärder Byta lås på toalettdörrarna då elevernas känsla av otrygghet baserades på dåliga lås. Planera rastvärdsschemat så att eleverna ska kännas sig tryggare även vid dessa platser. Arbeta i samtliga klasser med material från No Hate eller liknande om näthat på sociala medier. Skapa fadderverksamhet mellan yngre och äldre elever i syfte att yngre elever ska känna sig tryggare med de äldre samt att äldre elever får ta ansvar för de yngre. Utsatthet 30% av eleverna i åk 4-6 och 22% av eleverna i åk 7-9 uppger att de någon gång under det senaste året blivit kränkta av någon på skolan. Åtgärder Arbeta kontinuerligt i klassen med värdegrundsarbete. Göra kontinuerliga enkäter, undersökningar och samtal med eleverna för att fånga upp hur eleverna upplever sin trivsel på skolan. Vid varje utvecklingssamtal fråga hur eleven trivs i skolan/klassen. Ta upp frågan gällande kränkande behandling/ likabehandling vid varje Arbetslags/EHT möte. Sätta tydliga gränser för ett oacceptabelt beteende genom att tydliggöra vem man vänder sig till om något hänt. Göra arbetet med vad som händer om en elev blir kränkt känt för alla elever och vårdnadshavare. Vara vaksam mot språkbruk som kan verka kränkande eller nedlåtande pga. sexualitet, religion eller trosuppfattning. Nolltolerans mot skojbråk. Tydliga mål för årets arbete Alla ska känna sig trygga på raster, på toaletter, i omklädningsrum och i matsalen. Ha ett fungerande faddersystem mellan yngre och äldre elever. Främjande arbete som del av skoldagen (lösningsinriktad pedagogik och breddad kompetens inom normkritik). Synliggöra likabehandlingsplanen, få med eleverna och skapa ett intresse för de här frågorna. Tillvarata elevernas åsikter och ge kontinuerlig återkoppling på deras förslag och synpunkter.

9 SID 9 (10) ÅTGÄRDANDE ARBETE Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda kränkning och diskriminering All personal är förtrogen med skolans likabehandlingsarbete som finns beskrivet i denna plan. Det finns väl inarbetade rutiner för att dokumentera och anmäla incidenter och kränkningar till skolans elevhälsoteam. Som en del av rutinen inom elevhälsoteamet går vi igenom nya incidenter och anmälningar om kränkningar samt följer upp pågående ärenden. Elevhälsoteamet sammanträder en gång per vecka och utreder ärenden enligt Solna stads riktlinjer. Elevhälsoteamets arbete syftar till att följa samtliga elevers skolgång avseende kunskapsinhämtning, medicinsk- och psykosocial hälsa. Beslut kring elever avseende detta fattas inom ramen för elevhälsoteamet. Ansvarig för besluten är rektor. Rutiner för åtgärder vid kränkning eller diskriminering mellan elever Skytteholmsskolan använder Solna stads riktlinjer och rutiner för åtgärder vid kränkande behandling. Rutiner för åtgärder vid kränkande behandling eller diskriminering från skolans/fritids personal eller ledning Skytteholmsskolan använder Solna stads riktlinjer och rutiner för åtgärder vid kränkande behandling. Rutiner vid kränkande behandling, och diskriminering för skolledare och personal i Solna Stad Arbetsgången vid kränkande behandling Vid kännedom om att kränkande behandling skett ska arbetsgången ske på följande sätt: 1. Den personal som får kännedom om att kränkning skett ska anmäla detta genom att fylla i en blankett som sedan lämnas till rektor. Uppgifter om att kränkning skett kan till exempel komma från elev, lärare, vårdnadshavare, anonym eller annan personal i verksamheten. 2. När rektor får kännedom om att kränkande behandling skett ska uppgifterna anmälas till huvudman (central förvaltning). 3. Rektor avgör om inkommen anmälan behöver utredas ytterligare med åtgärder eller om händelsen kan anses utagerad och avslutad. Om fler elever blivit utsatta i aktuell händelse ska anmälan och utredning upprättas för respektive elev. Ärendet kan avslutas om kränkningen var av mildare form och om det var en engångsföreteelse. Rektor eller ansvarige för utredningen ska kontakta vårdnadshavare för berörda elever och informera om vad som hänt och hur skolan arbetar med händelsen. 4. Vid allvarligare form av kränkning eller vid upprepad kränkning ska rektor utse ansvarig personal som ska utreda omständigheterna i det aktuella fallet och sätta in åtgärder. Detta görs genom att fylla i en blankett. I detta skede är det viktigt att se till att händelsen blir utredd i den utsträckning att rektor kan få en helhetsbild av vad som hänt. Utredning ska genomföras även om elever eller vårdnadshavare uppger att de inte vill att händelsen ska utredas. 5. Rektor ansvarar för genomföra åtgärder som leder till att kränkningarna upphör och blir varaktigt lösta. Det är inte tillfredställande att åtgärderna leder till att kränkningen upphör tillfälligt. Uppföljning av händelsen ska ske i den utsträckning att man kan säkerställa att den elev som blivit utsatt inte blir utsatt.

10 SID 10 (10) 6. Ansvarig personal för utredning om kränkande behandling ska följa upp och utvärdera insatta åtgärder minst 1 gång per vecka i två veckor. Detta ska genomföras med den elev som blivit utsatt och den/de elever som utfört kränkningen. Uppföljning och utvärdering ska dokumenteras. Om det framkommer vid uppföljning att kränkningarna upphört kan ärendet avslutas. Om inte, ska nya åtgärder sättas in för att se till att kränkningen upphör. Det är viktigt att se över hela skolsituationen för den som blir utsatt och de som utsätter. Samarbeta med berörda lärare och EHT/rektor och kartlägg elevens (den som utsätter och den som blir utsatt) skolsituation. Om det i utredningen framkommer att eleven har andra svårigheter i sin skolsituation ska eleven utredas för särskilt stöd och åtgärder antecknas i åtgärdsprogram. Använd disciplinära åtgärder om grund föreligger. Med hjälp av flera åtgärder finns större möjligheter att stoppa pågående kränkningar. Rektor ska varje vecka sammanställa och gå igenom de anmälningar och utredningar som lämnats in. Detta för att kartlägga om det finns något mönster bland utsatta elever som inte uppmärksammats tidigare. Om rektor vid genomgång får fram uppgifter om upprepad kränkning ska åtgärder vidtas omgående enligt ovanstående rutiner. Rektor ska varje månad återrapportera antal utredningar som genomförts efter inkommen anmälan om kränkande behandling till huvudman. I återrapporteringen ska det även framgå om ärendet avslutats eller om det fortfarande pågår. Förvaltningschefen ansvarar för att följa upp skolornas åtgärdande arbete vid kännedom att elev blivit utsatt för kränkande behandling.

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING Årlig plan gällande likabehandling i skola årskurs F-9 och fritidshem. SKYTTEHOLMSSKOLANS VISION Skytteholmsskolans devis är "Med

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot Kränkande behandling. för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot Kränkande behandling. för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem reviderad 2014-03-31 Likabehandlingsplan Handlingsplan mot Kränkande behandling för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Artediskolan Åk 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16

Artediskolan Åk 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16 Artediskolan Åk 6-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16 Vem vänder man sig till? Om en person är utsatt för eller misstanke föreligger om hot och våld, diskriminering, mobbning eller

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Sverigefinska skolan i Stockholm. Fakta och begrepp om diskriminering och kränkande behandling

Sverigefinska skolan i Stockholm. Fakta och begrepp om diskriminering och kränkande behandling 1 Sverigefinska skolan i Stockholm Plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2015-2016 Skollagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling. (bilaga) Skollagen (2010:800) 6

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Akademi Sinclair 2015

Akademi Sinclair 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Akademi Sinclair 2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Detta dokument ska årligen utvärderas och återupprättas. Antagen av elever

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan LÄSÅRET 2013-14 Skolenhet 1 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan LÄSÅRET 2013-14 Skolenhet 1 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan LÄSÅRET 2013-14 Skolenhet 1 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan Inledning Jacobsskolan 1, Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten

Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten På Guldhedsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och trygghet i skolan.

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Giltig kalenderåret 2014 Vi har beslutat oss för att Ullerud ska vara bland Sveriges absolut bästa ställen att växa upp. Ett av de viktigaste

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Graningegården 2013/2014 Inledning Vi vill utforma vår skola, Graningegården, så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som är präglad av trygghet,

Läs mer

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Åmåls kommun Barn- och utbildningsnämnden Reviderad: 2014-12-10 INNEHÅLL 1. JURIDISK GRUND... 2 2. INLEDNING & SYFTE... 2 3. VISION... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 Söderparkskolan Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 1. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehåll Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling, läsåret 2014/15...2 Lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Beslutad 15 september 2011 Rektor: Marie Segersvärd Denna plan gäller i ett år från och med ovanstående datum FÖRORD Det finns ingen skola som är skonad från

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Lillgårdens förskola rev. 20140820 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Inledning Lillgårdens förskola arbetar enligt nya lagändringen i skollagen SFS 2008:571 och den nya diskrimineringslagen

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Lendahlsskolans vision Trygghet, arbetsglädje, framtidstro Personal Elever Föräldrar Lendahlsskolan december 2015 Pelle

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition av begrepp 3. Vision 4. Ansvar 5. Likabehandlingsteamet

Läs mer