Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten"

Transkript

1 Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten På Guldhedsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och trygghet i skolan. Ingen elev ska komma till skolan och känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Trygghet och tydliga ramar är grunden för att barn ska kunna utveckla social kompetens och kunskap. Vuxna i barnens omgivning är viktiga förebilder. I vår skola är ett positivt arbetsklimat viktigt. Vi tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Varje incident av diskriminering, trakasseri eller annan kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna på skolan.

2 Innehåll Guldhedsskolans värdegrund... 3 Guldhedsskolans ordningsregler... 4 Bakgrund... 5 Förklaringar av begrepp... 5 Ansvarsfördelning... 7 Personal, vårdnadshavares och elevers delaktighet... 8 Förankring av planen... 8 Utvärdering samt upprättande av ny plan... 8 Främjande insatser... 9 Kartläggning Förebyggande åtgärder Kompetensutveckling Rutiner för akuta situationer Bilaga 1: Utredning med anledning av anmälan om trakasserier och eller kränkande behandling

3 Guldhedsskolans värdegrund Vi är Guldhedsskolan elever och personal tillsammans. På Guldhedsskolan utgår vi ifrån att alla kan och vill lära sig så mycket som möjligt. Vi tror på att när man ser sin utveckling och resultaten av insatser man gör växer självkänslan och självförtroendet. Därför är uppmuntran, beröm och att vi lyfter fram goda exempel viktigt i allt vi gör. På Guldhedsskolan lär vi av varandra och använder oss av många olika kunskapskällor och arbetssätt för att skaffa oss de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid. Vi uppmuntrar varandra att vara delaktiga och vi låter alla vara med och samarbeta och bestämma på rätt nivå. Vi visar varandra respekt och hänsyn så att vi tillsammans kan känna gemenskap och trygghet och göra Guldhedsskolan till en så bra skola som möjligt. Tillsammans har vi utifrån detta enats om 8 punkter som vi vill att elever på Guldhedsskolan skall känna samt vad personal och elever behöver göra för att man skall kunna känna så. 1. Jag kan och vill lära mig Personal: Om vi gör skoldagen utmanande och lustfylld. Elever: Om vi är positiva, koncentrerade och har rätt inställning. 2. Jag vet att jag är duktig Personal: Om vi uppmuntrar och bekräftar eleverna. Elever: Om vi arbetar och ser att vi lyckas och berömmer varandra. 3. Jag kan lära av andra Personal: Om vi uppmuntrar kunskap och lärande hos varandra. Elever: Om vi lyssnar på varandra. 4. Jag formar min framtid i skolan Personal: Om vi förklarar syften och mål kopplat till samhället och livet. Elever: Om vi lär oss mycket och är bra kamrater. 5. Jag vill vara delaktig Personal: Om vi ger eleverna inflytande på rätt nivå. Elever: Om vi får säga vad vi tycker och sedan bestämmer tillsammans. 6. Jag kan samarbeta Personal: Om vi ger eleverna handledning i grupp och lagarbete. Elever: Om vi hjälps åt och låter alla vara med. 7. Jag visar respekt och hänsyn Personal: Om vi är vuxna förebilder. Elever: Om vi lyssnar på, stöttar och hjälper varandra. 8. Jag känner gemenskap och trygghet Personal: Om vi har ett välkomnande klimat med samarbete och kamratskap. Elever: Om vi är omtänksamma och bra kamrater. 3

4 Guldhedsskolans ordningsregler Alltid 1. Vi uppträder kamratligt, lugnt och ordningsamt. 2. Vi tar gemensamt ansvar för skolans egendom. 3. Vi använder inte våld eller farliga föremål. Lektioner 1. Vi ser till att det är arbetsro. 2. Vi går på alla lektioner och passar alla tider. 3. Vi har med oss rätt material. Åk Vi är på skolans område. 2. Vi äter inte godis, snacks eller tuggummi under skoldagen. 3. Vi är ute på rast. Fritids 1. Vi meddelar närvaro och hemgång. 2. Vi är ute varje dag. 3. Vi följer fritids rutiner vid aktiviteter. Konsekvenstrappa 1. Tillsägelse 2. Meddelande till hemmet 3. Föräldrar kallas till skolan 4. Samtal med klassföreståndare/elevhälsoteam/rektor 5. Rektor beslutar om vidare åtgärder 4

5 Bakgrund Den 1 januari 2009 fick förskolan, skolan och vuxenutbildningen en ny skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever genom Diskrimineringslagen 2008:567.Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I skollagen (SFS 2010:800 6 kap) beskrivs vilka åtgärder huvudmannen är skyldig att utföra för att motverka, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Vad innebär reglerna? Varje verksamhet skall nu ha en likabehandlingsplan som ska upprättas årligen. Genomförandet av planerade åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier/kränkande behandling och målinriktat arbete ska redovisas i planen. Barn och elever ska involveras i arbetet. Delaktigheten ska anpassas efter ålder och mognad. Skollagen (SFS 2010, 6 kap, 10 ) säger: En lärare, förskollärare eller annan personal som fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt lagen räcker det med att skolan fått information om att barnet/eleven känt sig kränkt. Skolan måste då göra en utredning och vidta åtgärder. I lagen införs också ett förbud mot repressalier (SFS 2010, 6 kap 11 ). Med detta menas att om ett barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud att bestraffa barnet/eleven som en följd av detta. Förklaringar av begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/en elev sämre än andra barn/elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans/skolans regler eller rutiner. Ett barn/en elev kan också bli diskriminerad om barnet/eleven blir särbehandlad på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 5

6 Med direkt diskriminering menas att ett barn/en elev missgynnas och det har en direkt koppling till en diskrimineringsgrund. Med indirekt diskriminering menas när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Kränkande behandling Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både skolpersonal och barn/elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Trakasserier Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet och som har samband med en diskrimineringsgrund. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala beteenden (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer), texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och digitala sociala medier). 6

7 Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och som upplevs som kränkande och ovälkomna. Det är den som utsätts för sexuella trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Befogade tillsägelser Skolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn/en elev för att skapa en god miljö för hela barngruppen/klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening även om barnet/eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn/en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet/eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Ansvarsfördelning Rektor har ansvar för att: all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. personal fullgör de skyldigheter som anges i skollagen (2010:800) när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. det bedrivs ett främjande arbete kring elevers lika rättigheter och för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annan kränkande behandling. verksamheten årligen utvärderar och reviderar Planen för likabehandling i samarbete med personal, elever och föräldrar. det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. verksamheten, när den får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling, skyndsamt genomför en utredning och vidtar åtgärder. vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till huvudmannen. Vid behov kontakta och informera andra myndigheter t ex polis, socialtjänst, Arbetsmiljöverket. 7

8 All personal på Guldhedsskolan har ansvaret att: vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till rektorn. följa verksamhetens Plan mot diskriminering och kränkande behandling främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som råder i verksamheten agera när man ser eller får höra talas om att någon trakasseras eller blir utsatt för kränkningar Den pedagogiska personalen har även ansvaret att: se till att åtgärder vidtas skyndsamt då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls eller upptäcks. informera föräldrar på föräldramöten, skolråd mm om likabehandlingsarbetet. Föräldrarnas synpunkter skall också tas till vara. Personal, vårdnadshavares och elevers delaktighet I det dagliga arbetet ska likabehandlingsplanen vara ett levande dokument. På personalkonferenser är bemötandet och skolklimatet en återkommande diskussionspunkt. Eleverna görs delaktiga genom klassråd, elevråd, trivselenkät, elevskyddsombud andra diskussioner. De kommer med förslag och synpunkter som beaktas då planen upprättas. På föräldramöten ska genomgång av likabehandlingsplanen ingå. Även värdegrundsfrågor ska diskuteras på föräldramöten och hur skolan och hemmet tillsammans kan ha en positiv inverkan på eleverna om vi tar klart avstånd från diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen presenteras och kommenteras på skolrådet. Förankring av planen Planen finns tillgänglig för all personal, alla elever och föräldrar. Under uppstartsveckan varje år görs en noggrann genomgång av planen med aktiva samarbetsövningar. Genomgång och samtal om planen sker på personalkonferenser, klassråd, föräldramöten och skolråd. Utvärdering samt upprättande av ny plan Skolledning i samråd med elevråden har utvärderat föregående års plan för likabehandling. Genomförande av årlig enkät till alla elever om deras trygghet och trivsel i skolan har gjorts. Genom skolråd och föräldramöten har skolan tagit del av föräldrars erfarenheter, iakttagelser och synpunkter. Behovet av tid till diskussioner kring likabehandlingsfrågor upplevs av personal som något vi behöver förbättra. Utvärdering av mål: 8

9 Kränkande behandling: Värdegrunden är framarbetad och förankrad hos elever, vårdnadshavare samt personal. Den finns i varje klassrum och i allmänna utrymmen. Elever och vårdnadshavare uppger att de har god kännedom om skolans värdegrund och regler. Kön: Analys av elevenkäten visar att behovet av fortsatt fokus på genusfrågor behövs då eleverna, tog upp i sina egna kommentarer att de upplever skillnad i bemötande och förväntningar. Etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning sexuell läggning samt ålder: Utvärderingen visar att vi behöver fortsätta arbeta med främjande insatser för att motverka diskrimenering p.g.a. etnicitet, då det framkom av enkäten att det förekommer främst mellan olika elevgrupper. När det gäller religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning sexuell läggning samt ålder fungerar vårt främjande arbete. Främjande insatser Det främjande arbetet ska stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. Kränkande behandling Mål: Ingen form av kränkning, trakasserier eller diskriminering får förekomma på Guldhedsskolan. Insats: Samtal om etik och värderingar ingår som en del av skolarbetet och fritidshemsverksamheten Fortsätta arbete med skolans gemensamma värdegrund Personalen bestämmer gruppindelningar utifrån att skapa trygghet och god inlärningsmiljö Personalen bestämmer placering i klassrummet schemat planeras för att skapa en lugn och trygg miljö på lektioner, raster och i bamba. Elevrådet utser elevskyddsombud som deltar i skolans arbetsmiljöarbete. 9

10 Kön Mål: Alla ska ha samma möjligheter oavsett kön. Ingen form av kränkning, trakasserier eller diskriminering på grund av kön får förekomma på Guldhedsskolan. Insats: Stödja elever som bryter mot traditionella genusmönster Stödja elever som bryter mot traditionella studie- och yrkesval Få så jämn könsfördelning i klasserna som möjligt Båda könen är representerade i skolans elevråd samt i andra sammanhang På skolan har vi kontinuerligt diskussioner kring frågor om genus, kön, jämställdhet och sexualitet. Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen Analysera och diskutera vilka fördomar och stereotypa föreställningar om kön som kan förekomma i media eller läromedel. Etnisk tillhörighet Mål: Alla ska ha samma möjligheter oavsett hudfärg, kultur eller etnisk tillhörighet. Ingen form av kränkning, trakasserier eller diskriminering på grund av hudfärg, kultur eller etnisk tillhörighet får förekomma på Guldhedsskolan. Insats: Samtal om värderingar, rasism och främlingsfientlighet förs regelbundet med eleverna i undervisningen Kulturutbudet används som grund för arbete Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Belysa rasismens idéhistoria och vilka effekter den haft på det svenska samhället. Det gäller inte minst i behandlingen av de nationella minoriteterna i Sverige, både historiskt och i nutid. Uppmärksamma elevers flerspråkighet på ett positivt sätt Religion och annan trosuppfattning Mål: Alla ska ha samma möjligheter oavsett tillhörighet eller trosuppfattning. Ingen form av kränkning, trakasserier eller diskriminering på grund av religiös tillhörighet eller trosuppfattning får förekomma på Guldhedsskolan. Insats: Religionsundervisningen skall bedrivas opartiskt och allsidigt. Diskussioner kring religioners likheter, gemensamma ursprung och skillnader integreras i undervisningen. Tematiskt arbete samt värderingsövningar kring religioner genomförs. Maten i matbespisningen serveras religionsneutral Använda konferenser/pedagogiska träffar till att fördjupa kunskaperna och förståelse för dessa frågor hos personalen. I syfte att skapa religiös och kulturell samexistens tillämpa en undervisningsmetod som betonar det gemensamma inom till exempel judendom, kristendom, islam, buddism och hinduism. 10

11 Funktionsnedsättning Mål: Alla skall ha bästa möjliga tillgång till likvärdig skolgång efter egna behov. Anpassa skolmiljön så att eleverna kan fokusera och utveckla sina egna förmågor, färdigheter och kunskaper. Ingen form av kränkning, trakasserier eller diskriminering på grund av funktionsnedsättning får förekomma på Guldhedsskolan. Insats: Att aktivt arbeta för att öka förståelsen för olika funktionsnedsättningar Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta. Det kan handla om att hitta sätt att kunna följa med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt visar skolan genom handling att alla elever är lika mycket värda. I undervisningen belysa utvecklingen av rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Analysera och diskutera med eleverna fördomar och stereotypa föreställningar om människor med olika funktionsnedsättningar när sådana dyker upp i media eller läromedel. Sexuell läggning Mål: Alla ska ha samma möjligheter oavsett sexuell läggning. Ingen form av kränkning, trakasserier eller diskriminering på grund av sexuell läggning får förekomma på Guldhedsskolan. Insats: Samtal om värderingar och normer kring sexualitet och könsroller ingår som en del av skolarbetet och fritidsverksamheten Hbtqh-perspektiv (homo-, bi-, trans-, queer och hetero) integreras naturligt i undervisningen. Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. 11

12 Ålder Mål: Allas åsikter skall alltid bemötas med respekt oavsett ålder. Ingen skall särbehandlas på grund av ålder. Insats: Aktiviteter ordnas för att främja gemenskap mellan skolans elever, till exempel disco, friluftsdagar, utställningar samt temadagar. Samarbete mellan åk 6 och åk 8 i samband med åk 6 övergång till åk 7 Skolvärd är närvarande under hela skoldagen Kartläggning Kartläggningen har gjorts anonymt genom att eleverna har fått svara på en enkät via Hjärntorget, Göteborgs Stads pedagogisk plattform. Eleverna har svarat på enkäten under lektionstid. Elevhälsosamtal som bidrar till en fördjupad förståelse genomförs regelbundet av skolsköterska. Observationer som ger kunskap om det sociala samspelet i exempelvis korridorer, matsal, klassrum och på skolgården genomförs regelbundet av skolans personal. Utvecklingssamtal där eleven i samtal med pedagoger och föräldrar bedömer trivsel och kamratskap. Elevskyddsombuden deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Analys av kartläggningen Resultatet av kartläggningen visar att de flesta elever känner sig trygga i skolan, 64 % svarar att det Stämmer helt och hållet, 23% svarar att det Stämmer ganska bra och 2,8% svarar att det Stämmer ganska dåligt och 2,8% Stämmer inte alls. Eleverna uppger att det är under raster i korridorerna som de känner sig otrygga. Eleverna uppger även att det är på andra platser än alternativen i enkäten. 75,2% skriver att det Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra att det finns vuxna att prata med när de behöver. Utifrån dessa resultat är insatserna i det förebyggande arbetet: Skolans rastvärdar bär gula västar för att lätt kunna kännas igen av eleverna. Skolans skolvärd arbetar med rastverksamhet och trygghet i korridorer och på andra platser tillsammans med rastvärdar. Vi upprättar fair-play-regler för pingisspel. År 3-6 elever ska vara utomhus på rasterna. På frågan om de trivs i skolan svarar 87,6% Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra. I år 3-6 finns det ingen elev som svarar stämmer inte alls. På frågan om de vuxna ingriper när någon behandlas illa svarar 27,2% Ja, alltid och 57% Ibland. 6% svarar Nej, aldrig. 12

13 Utifrån detta resultat är insatserna i det förebyggande arbetet: Alla elever medvetandegörs om vikten av att bry sig om varandra och ta hjälp av vuxna när man upplever att en skolkamrat är utsatt eller ensam. Elevhälsa, också med fokus på kränkande behandling, ska vara en stående punkt på arbetslagsmötena. På frågan om alla elever behandlas lika oavsett kön, vilket land man kommer ifrån eller ålder svarar 18,5% Nej. Utifrån detta resultat är insatsen i det förebyggande arbetet: Grupp- och elevstärkande övningar sker regelbundet i undervisningen samt i fritidsverksamheten. På frågan om de känner sig utsatt av någon i skolan svarar 88,4% Nej. På frågan om de känner till att någon blir utsatt i skolan svarar 19,8% Ja Utifrån detta resultat är insatsen i det förebyggande arbetet: Alla elever medvetandegörs om vikten av att bry sig om varandra och ta hjälp av vuxna när man upplever att en skolkamrat är utsatt eller ensam. Skolans skolvärd arbetar med rastverksamhet och trygghet i korridorer och på andra platser tillsammans med rastvärdar. Förebyggande åtgärder Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. På Guldhedsskolan finns en tydlig gemensam värdegrund och gemensamma ordningsregler. All personal skall samarbeta för att skapa en trygg miljö för eleverna. Övergripande förebyggande åtgärder vid alla former av kränkande behandling utifrån diskrimineringsgrunderna är: Alla elever medvetandegörs om vikten av att bry sig om varandra och ta hjälp av vuxna när man upplever att någon skolkamrat är utsatt eller ensam. Genomgång av ordningsregler och värdegrund. Skolans elevråd har gjort en film i Drömskoleprojektet som handlar om värdegrund. Skolans ordningsregler skrivs på av elev och vårdnadshavare. Skolans rastvärdar bär gula västar för att lätt kunna kännas igen av eleverna. Klassråd hålls regelbundet. Elevrådet träffas regelbundet. Vi har en skolvärd som är närvarande under hela skoldagen. På arbetslagsmötena ska det vara en stående punkt med fokus på elevhälsa. Elevhälsoteamet deltar på arbetslagsmöten enligt ett rullande schema. Värdegrundsarbete sker regelbundet i undervisningen samt i fritidsverksamheten. Lärare ansvarar för klassrumsplaceringar och gruppindelningar för att skapa trygghet. 13

14 De övergripande åtgärderna ovan kompletteras med de främjande insatserna och målen utifrån respektive diskrimineringsgrund, se sidan 9. Kompetensutveckling Under 2015 kommer all pedagogisk personal att fortbildas i gruppstärkande övningar och konflikthantering. Rutiner för akuta situationer Övergripande handlingsplan för hur utredning startas och anmäls till huvudman om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling. 1. När en lärare, förskollärare eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är han/hon skyldig att anmäla detta till rektorn. 2. När rektor får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäls detta till huvudmannen (Områdeschef och Utskottet). 3. Med stöd av rektor utreder huvudmannen skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidtas de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Elev Om du som elev känner dig kränkt kontaktar du i första hand någon vuxen. Vårdnadshavare Om du som vårdnadshavare misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, tar du kontakt med någon i personalen. Personal Om du som personal misstänker eller får kännedom om att en elev utsätts för någon form av kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering av annat barn/elev ska du skyndsamt vidta åtgärder enligt handlingsplanen nedan. Om du som personal misstänker eller får kännedom om att en elev utsätts för någon form av kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering av personal ska du skyndsamt informera rektor som då vidtar åtgärderna enligt handlingsplanen nedan. Handlingsplan Vid varje misstänkt kränkning, ska den som har fått information från barn, vårdnadshavare eller själv upplevt händelsen skyndsamt informera rektor. Rektor anmäler till huvudman att utredning startar. Förhållandena utreds och dokumenteras enligt mall, bilaga 1. Utredningen lämnas till rektor. Elevhälsoteamet informeras. 14

15 Rektor beslutar om vidare åtgärder är nödvändiga. 15

16 Bilaga 1: Utredning med anledning av anmälan om trakasserier och eller kränkande behandling Utredning med anledning av anmälan om trakasserier och eller kränkande behandling Namn på den utsatte eleven: Skola, klass och läsår: Namn på den som uppges kränka/trakassera: Skola, klass och läsår: Datum för anmälan: Händelse/händelseförlopp; Redogör för de faktiska omständigheterna, d.v.s. vad som hänt, när, var och vilka personer som var inblandade. Uppgifter/synpunkter från den utsatte; Uppgifter/synpunkter från den som uppges kränka/trakassera; Uppgifter/synpunkter från den utsattes vårdnadshavare; Uppgifter/synpunkter från vårdnadshavare till den som uppges kränka/trakassera; Uppgifter/synpunkter från andra; Ange vad lärare, annan personal, kamrater etc. uppger. Vad kan ha orsakat händelsen/händelseförloppet; Analysera orsak/orsaker till händelsen/händelseförloppet och bedöm behov av åtgärder både i det enskilda fallet och i förebyggande syfte. Vidtagna åtgärder; Redogör för vidtagna åtgärder och när åtgärderna vidtogs. Här anges också ev. polisanmälan och/eller anmälan till socialtjänsten. 16

17 Förebyggande åtgärder; Redogör för åtgärder för att förhindra att liknande uppkommer igen och när dessa åtgärder vidtagits/kommer att vidtas. Uppföljning/Utvärdering; Redogör för när och hur uppföljning ska ske. I uppföljningen ska bedömas om kränkningarna/trakasserierna har upphört. Utredare Datum: Namn: Befattning:... Underskrift Utredningen godkänns/avslutas Datum: Rektor:... Underskrift rektor 17

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN -ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING JOHANNEBERGSSKOLAN 2015/2016. Upprättad 2015-09-16

LIKABEHANDLINGSPLAN -ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING JOHANNEBERGSSKOLAN 2015/2016. Upprättad 2015-09-16 LIKABEHANDLINGSPLAN -ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING JOHANNEBERGSSKOLAN 2015/2016 Upprättad 2015-09-16 Innehållsförteckning Information till vårdnadshavare s. 3 Elevens rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2012-2013 Ferlinskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Lindsdalsskolorna. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016. Årsk.7-9 Lindsdalsskolan

Lindsdalsskolorna. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016. Årsk.7-9 Lindsdalsskolan Lindsdalsskolorna Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Årsk.7-9 Lindsdalsskolan Upprättad augusti 2015 Reg.nr buldal 716.22 1 Innehåll Innehåll 2 Vision 3 Lindsdalsskolorna 7-9 3

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2012/13 Strandvägsskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor: Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 3:e kap 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och 6:e kap. 8 i skollagen (2010:800)

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014 Familjedaghemmen Lesjöfors Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision sid.3 2. Definition av begrepp

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro som leker och lär tillsammans. Verksamhetsformer

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013/14 Junibackens förskola Avd. Tallkotten Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 Söderparkskolan Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 1. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Barn och Utbildning Förskoleverksamheten PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Bullerbyn Avdelning Måsen År 2013-2014

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Kunskapsskolan Nyköping enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Datum 2015-08-24 11 Antal sidor Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är diskriminering? 4 Vision 5 Till dig som förälder/vårdnadshavare

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering Sörgårdsskolan Årlig plan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen omfattar grundskolan år 6-9 på Sörgårdsskolan. Planen gäller under 2016. Den ska utvärderas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2013 Mål och vision På Hållänget skall ingen diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Lackarebäcksskolan För verksamheterna grundskola, förskoleklass samt fritidshem 1( 12) Inledning Lackarebäcksskolans plan

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödluvans förskola Ht13/vt14

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödluvans förskola Ht13/vt14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans förskola Ht13/vt14 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en förskolas likabehandlingsarbete. Dessa är skollagen kap 6 och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå. Ansvarig rektor: Owe Liedgren

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå. Ansvarig rektor: Owe Liedgren Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå Ansvarig rektor: Owe Liedgren 1 Uppdaterad 2014-12-12 Innehållsförteckning Vision Resurser

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen gäller för läsåret 2012/2013 Denna plan revideras årligen

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen gäller för läsåret 2012/2013 Denna plan revideras årligen 1 Förskola/Skola: Holken Upprättad: 2009 Förskolechef: Gunilla Cederholm Reviderad: 2012 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen gäller för läsåret 2012/2013 Denna plan revideras årligen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-02-25 HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING Regelverket: 1. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-11-02 Likabehandlingsplan Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Upprättad 2014-10-31 Rektor, lärare och övrig personal 1 Innehållsförteckning 1 Skolans vision 3 2 Bakgrund 3 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer