Artediskolan Åk 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artediskolan Åk 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16"

Transkript

1 Artediskolan Åk 6-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16 Vem vänder man sig till? Om en person är utsatt för eller misstanke föreligger om hot och våld, diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling kontaktas mentor, kamratstödjare, rektor eller annan förtroendegivande person. - Elev tar kontakt med mentor, annan vuxen eller rektor. - Den vuxne kontaktar berörd mentor. - I första hand försöker mentor utreda omständigheterna med den/de drabbade och samtalar med de inblandade. Känner mentor att han/hon behöver stöd kontaktar mentorn KAME-gruppen. - Kom ihåg!! Dokumentera och skriv incidentrapporter. - Bilagor: 1. Arbetsgång vid ex mobbing, 2. Blankett för incidentrapport, 3. Trafikljuset 1

2 Innehållsförteckning: Innehåll Sida Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Artediskolans vision och mål 3 Definitioner och begrepp 3 Ansvarsfördelning 5 Främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna 6 Främjande åtgärder utifrån kartläggning Förebyggande åtgärder 9 Åtgärder vid diskriminering och kränkande behandling 9 Checklistor 10 Årsplan 15 2

3 Inledning Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och eelvers lika rättigheter och möjligheter i skolan. Den tydliggör och förstärker även vårt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet är också att skydda elever mot kränkningar av deras värdighet genom att ha rutiner kring detta på skolan. Planen grundar sig på Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt gällande lagstiftning. Skolan har främst två lagar att följa i dessa ärenden: Skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) med ändringar (2014:958), men även förordningen (2006:1083) om barns och elever deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Utformningen och omfattningen av elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad Artediskolans vision Artediskolan - skolan som förändrar framtiden! Vår skola ska Bygga på vetenskaplig grund Ge alla förutsättningar för elevers kunskapsbyggande och utvecklande av framtidskompetenser Vara en trygg, kreativ och hälsofrämjande arbetsplats med hög delaktighet för både barn och vuxna. Vara en miljö där vi har höga förväntningar på varandra men där vi också stöttar varandra när det behövs vara en plats med högt i tak, där vi uppmuntrar och ser fördelarna med mångfald och olikheter. Vara en plats där nolltolerans mot kränkningar råder Vara en skola där vi ALLA visar engagemang och har gemensamt ansvar för alla elever och deras utveckling Vara en skola där var och en tar ansvar och visar respekt för både sig själv och andra Ha ett tydligt inkluderande perspektiv och där vi möter vuxna och barn med nyfikenhet och intresse 3

4 Definitioner av begrepp Dessa begrepp används i diskrimineringslagen (2008:567) med aktuella ändringar (2014:958) och skollagen (2010:800). Det är viktigt att alla som arbetar i skolan har kunskap om innebörden av begreppen för förståelse och för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot detta. Diskriminering Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: Kön: att någon är tjej eller kille Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som tjej/kille genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande Religion eller annan trosuppfattning: att man tror på Gud enlig en religion eller annan trosuppfattning som ateism eller agnosticism. Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning Ålder: uppnådd levnadslängd Eftersom diskriminering är en form av missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Direkt diskriminering Det betyder att en elev missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och det har en direkt koppling till ovan nämnda diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering Det betyder att en elev missgynnas genom att skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Kränkande behandling En kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering, kränker elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och rikas mot en eller flera andra. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara 4

5 systematiska och återkommande. Både personal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Trakasserier eller kränkande behandling kan vara synliga i skolan eller dolda exempelvis via internet eller sociala forum. Här följer några exempel: Fysiska: knuffar, slag Verbala: nedsättande tilltal, svordomar, hot, öknamn Psykosociala: utfrysning, miner & grimaser, ryktesspridning Dolda: nedlåtande kommentarer, bilder eller filmer via internet och sociala medier Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon medvetet och med avsikt gör någon annan illa. Begreppet mobbning förekommer inte längre i författningarna. Ansvarsfördelning Rektor Det är rektors ansvar att: - se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten på skolan. - se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionsnedsättning samt att kränkande behandling absolut inte accepteras. - årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan mot diskriminering och kränkande behandling i samarbete med personal och elever (om möjligt även vårdnadshavare). - om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. - se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits. - Anmäla diskriminering och annan kränkande behandling till huvudmannen. Lärare och annan skolpersonal Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: - följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. - ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. - se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänkts/anmäls/upptäcks. Anmälan görs till rektor via incidentrapport. - dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. - bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den enskilda läraren är berörd, följs upp. - aktivt implementera planen mot diskriminering och kränkande behandling i klassrummet, genom att ha en uppstart varje höst, diskutera, agera, smycka klassrummet mm. Ska vara ett känt dokument för eleverna. Elever Alla elever förväntas: - följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 5

6 - påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan. Förankringsarbete och revidering av planen - Årligen upprättas, utvärderas och revidersa planen mot diskriminering och kränkande behandling i samarbete med personal och elever. Rektor ansvarar för att arbetet med att utvärdera och vid behov revidera planen sker inför höstterminen. - Elever och om möjligt vårdnadshavare ska finnas med vid upprättandet av planen, den årliga kartläggningen samt utvärderingen. - Den reviderade planen implementeras under mentorstiden. Planen behandlas även som en punkt på skolrådets möten varje hösttermin och andra föräldramöten Främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Kön Mål I all verksamhet på vår skola skall ett genusperspektiv för att öka jämställdheten finnas med. Inga elever ska kännas sig utsatta för diskriminering på grund av kön. Aktiviteter för att nå målen I alla grupper som väljs för att representera eleverna eller skolan, strävar vi efter en jämn fördelning mellan könen. All skolpersonal skall granska läromedel ur ett genusperspektiv. Vi arbetar i första hand med generella pedagogiska åtgärder som gynnar alla. Vi arbetar för en jämställd skola genom att ha ett genusperspektiv på skolans organisation och verksamhet. Tidpunkt: Kontinuerligt Ansvar: Skolledning samt all skolpersonal Könsöverskridande identitet Mål På vår skola ska det vara självklart att visa vem man är. Vi ska arbeta för ökad förståelse för könsöverskridande identitet Aktiviteter för att nå målen Könsöverskridande identitet diskuteras inom ramen för undervisningen. Vuxna föregår med gott exempel Tidpunkt: Kontinuerligt Ansvar: All personal Etnisk tillhörighet Mål På vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. Aktiviteter för att nå målen Skolan har elever och personal från flera kulturer och det arbetas för en öppen attityd gentemot etniska minoriteter. Tidpunkt: Kontinuerligt via samtal, föreläsningar, teman. Ansvar: Skolledning samt all skolpersonal Religion eller annan trosuppfattning Mål På vår skola ska alla elever oavsett religion eller annan trosuppfattning ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering på 6

7 grund av religion eller annan trosuppfattning. Aktiviteter för att nå målen Religion och trosuppfattning diskuteras inom ramen för skolämnen som har anknytning till detta. Tidpunkt: Kontinuerligt och vid behov. Ansvar: All personal Funktionsnedsättning Mål På vår skola ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering på grund av funktionshinder. Aktiviteter för att nå målen Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet oavsett funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika funktionshinder beaktas. Skolans rutiner kring mottagandet av elever vars funktionshinder ställer krav på den pedagogiska eller den fysiska miljön ska särskilt uppmärksammas. Ett övergripande inkluderande perspektiv och ett gott elevhälsoarbete. Vid arbetsmiljörond särskilt uppmärksamma tillgängligheten. Ansvar: Skolledning, all personal Sexuell läggning Mål Vår skola ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuella läggningar. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Aktiviteter för att nå målen Sexuell läggning diskuteras inom ramen för skolämnen som har anknytning till detta. Vuxna föregår med gott exempel. Sex- och samlevnadsdag Tidpunkt: Läsåret Ansvar: All personal Främjande åtgärder 2015 utifrån de kartläggning som gjorts av Friends bland elever och personal. I vårens kartläggning framkom att det finns elever som känner sig mobbade som vi ej känt till. Ansvarig: Mentor i aktuell klass. Hur: Insatser sätts in omgående för enskilda fall. För att främja ett gott klimat och förebygga diskriminering och kränkningar ska varje person som arbetar i skolan särskilt tänka på: Att alltid reagera när man uppfattat att någon kränkts eller diskriminerats Att våga vara vuxen Ta alla chanser att skapa relationer med elever I undervisningen lägga in samtal, arbeta med gruppdynamiska övningar rollspel, drama och trygghetsövningar, göra eleverna delaktiga i undervisningen, utvärderingar där både elever och lärare lyfter sin egen roll vad man sagt och gjort under lektionen, arbeta med elevers självkänsla, skapa struktur som ger tydlighet och trygghet förutbestämda grupper, placering i klassrum etc Viktigt att vara ute bland eleverna även på raster för att bättre kunna sprida ett gott klimat och fånga upp signaler om att klimatet inte är så gott. 7

8 Arbeta med samtal i grupp ex. tjej- och killgrupper. Sätta upp en låda där elever anonymt kan lämna in uppgifter om elever som blivit utsatta för diskriminering eller kränkande behandling Utveckla checklistorna för det åtgärdande arbetet med arbetet mot diskriminering och kräkningar. Ansvarig: Trygghetsteamet Hur: Vid konferenstid Vidareutveckling av trygghetsteamets arbete Ansvarig: Skolledning, elevhälsan, lärare Hur: Skapa en tydligare organisation där all personal har en samsyn på arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Detta sker genom att tid avsätts för utbildning, samtal och organisering. Elevhälsan ska ingå i teamet Det måste kännas tryggt för alla att gå i skolans lokaler. Särskilt otrygga är toaletter och omklädningsrum liksom korridorer. Ansvarig: Lärare och skolledning Hur: Nolltolerans mot skolk. Uppdatering av rastvärdsschemat så att det finns gott om vuxna i korridorerna och då särskilt vid de områden som elever upplever otrygga. Översyn av toaletternas lås. Undersöka möjligheterna att ha musik vid toaletterna Undersöka möjligheterna att göra duschbås och/eller hänga upp duschdraperier Lärarna ska sträva efter att vara först i klassrummet inför en lektion. Sen ankomst rapporteras i Hypernet och SMS skickas hem. Genom Artedilektion skapa en trygg struktur i elevernas vardag Föräldrasamverkan är A och O i värdegrundsarbetet. En god kommunikation är grunden för en god föräldrasamverkan. Förståelsen för allas lika värde måste öka Ansvarig: Lärare, rektor, trygghetsteamet Hur: Genom samtal med eleverna utifrån likabehandling. T ex på mentorstid samt fortsatt samarbete med Friends genom utbildning och inspiration för både elever och vuxna. Vi ska även förbättra samarbetet med övriga samhället och då särskilt ideella organisationer för att gemensamt hitta vägar att stötta ungdomarnas värdegrundsutveckling. En plan för gemensamma aktiveter och upplevelser ska göras. Det kan vara i form av temadagar och annat. Särskilt viktig period är uppstartsperioden i början av läsåret. Exempel på aktiviteter är klädkodsdagar, återkommande samtal, öka medvetenheten om att hälsa på varandra, jobba aktivt med normkritik, arbeta över skolenhetsgränser. En särskilt viktig roll har Förberedelseklassen och arbetet med att integrera dessa elever i sina ordinarie klasser. Vi ska också aktivt arbeta med språkbruket. Kartlägga vilka normer som råder för att kunna slå hål på dem Alla elever tycker inte att de får hjälp av vuxna när de behöver Ansvarig: Alla Hur: Introduktion av nyanställda. Fortsatta utbildningsinsatser med stöd av Friends 8

9 Alla vill bli älskade I brist därpå respekterade, I brist därpå fruktade Och i brist därpå hatade. / Hjalmar Söderberg. Förebyggande åtgärder - Trygghetsteam bestående av lärare, fritidsgårdspersonal och elevhälsopersonal) om träffas regelbundet och arbetar strategiskt och operativt - Kamratstödjare som träffas tillsammans med vuxen var tredje vecka. Uppdraget innebär att de tar ett tydligt avstånd från mobbning och fungerar som KAME-gruppens ögon och öron både i sina klasser och i resten av skolan. Varje läsår väljs kamratstödjare i årskurs 7, och eventuella fyllnadsval genomförs i årskurs 8 och 9 om någon avsagt sig sitt uppdrag. Alla val genomförs genom sluten omröstning i klassen - Elevråd - Mentorstid och klassråd - Gemensamma aktivteter med syfte att skapa trivsel och trygghet genom ett öppet klimat - Enkäter - Vuxna i korridorer/rastvakter - Mentorer Via ett väl fungerande mentorskap får eleverna till stor del sitt behov av omsorg, tydlighet, öppenhet och samhörighet tillgodosett. Det är också mentor som håller i elevens utvecklingssamtal och mentorn för en kontinuerlig dialog med elevens föräldrar - Pedagogisk lunch - Elevhälsoteam - Incidentrapport - Artedilektion Åtgärder vid diskriminering och kränkande behandling All personal har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. Se handlingsplan/arbetsgång bilaga 1. 9

10 Checklistor Handlingsrutiner- checklista- kartläggning, åtgärder och uppföljning. 1. Misstanke om mobbning. 2. Elev känner sig kränkt av personal. 3. Våld mellan elever. 4. Olaga hot mot elev av annan elev. 5. Skadegörelse. 1. Misstanke om mobbning eller annan kränkande behandling. Steg 1 Vid misstanke om mobbning/kränkande behandling kontaktas mentor som pratar med den utsatte samt ev. vårdnadshavare. Steg 2 Ärendet remitteras till Trygghetsteam. Steg 3 Trygghetsteamet utreder ärendet med berörda elever, den utsatte först, sedan mobbaren. Steg 4 Handlingsplan upprättas av mentor för både den utsatte och för mobbaren. Planen lämnas till rektor. Steg 5 Uppföljning Utfört datum och klockslag Signatur 10

11 2. Elev känner sig kränkt av personal Steg 1 Eleven uppmuntras att tala med mentor, kurator eller skolsköterska. Steg 2 Om situationen inte går att lösa, kontaktas rektor. Steg 3 Rektor samtalar med den anklagade. Steg 4 Om situationen ej går att lösa direkt, ordnas ett möte med elev, förälder, personal, rektor och ev. fackligt ombud Steg 5 Åtgärdsprogram upprättas av rektor. Utfört datum och klockslag. Signatur. 11

12 3. Våld mellan elever Akut skede: Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan elever ska ingripa för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alt. polis. Se till att skadade får vård. Lugna ner situationen, ta de inblandade till varsitt rum. Kontakt tas med mentor. Mentor kontaktar vårdnadshavare. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör informeras. Se till att de inblandade får stöd av någon de har förtroende för. Läkare ska dokumentera ev. skador. Vid allvarligt våld: Rektor kallar vårdnadshavare till skolan. Rektor gör en anmälan till polis och socialtjänst. Närvarande personal fyller i en tillbuds/incidentrapport som v.b till rätt instanser. Orginalet arkiveras. Utred situationen: Båda parter får ge var sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande personal. Mentorer beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen. Vidare åtgärder: Elevhälsan svarar för dokumentation. Rektor ser till att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå. Uppföljningssamtal ska ske med de inblandade. Rektor ansvarar för att samtal genomförs där elever, vårdnadshavare, mentor samt elevhälsoteam och socialtjänst deltar. Samtalen dokumenteras. Mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas. Utfört datum och klockslag Signatur 12

13 4. Olaga hot mot elev av annan elev. Steg 1 Person som uppmärksammat hot överväger polisanmälan ev. med rektor som stöd. Steg 2 Kontakta mentor som pratar med den utsatte samt ev. vårdnadshavare. Steg 3 Trygghetsteamet följer upp ärendet. Utfört datum och klockslag. Signatur. 13

14 5. Skadegörelse Steg 1 Informera föräldrar. Steg 2 Informera rektor. Steg 3 Samtal med inblandade parter (som ev. reparerar eller betalar skadan). Steg 4 Mentor följer upp händelsen vid behov. Steg 5 Anmälan till socialtjänst och/eller polis görs av rektor vid behov. Utfört datum och klockslag. Signatur. 14

15 Årsplan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Åtgärd När Vem ansvarar Beslut om reviderad plan mot Höstterminsstarten Rektor diskriminering och kränkande behandling Trygghetsteamet lägger upp läsårets arbete. Därefter möts man kontinuerligt för att följa upp diskriminering och annan kränkande behandling samt utveckla arbetet samt stödja kamratstödjarna September Rektor Utnämning av kamratstödjare Informera planen för elever vid mentorstid, vårdnadshavare vid höstens föräldramöte, samt tillse att aktuell plan finns på hemsidan. Tillse att ny personal får kännedom om planen. September September för nya elever samt vårdnadshavare. Alla i januari i samband med revidering. Mentorer för elevinformation Rektor för övriga Mentorstid En gång i veckan Arbetslagen Elevråd Klassråd Var tredje vecka Mellan elevrådsmötena Elevhälsoteamet Varannan tisdag kl Rektor Handledning för lärare. Vid behov isamband med elevhälsoteamets möten Alla Schemabrytande temadagar om Oktober samt februari Trygghetsteamet likabehandling Kompetensutveckling för pedagoger. En gång/termin sker detta tillsammans med all personal på skolan. Augusti och februari Rektor, pedagoger Uppmärksamma minnesdagen av 27 januari Alla lärare Förintelsen Enkät till eleverna april Rektor, lärare 15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Giltig kalenderåret 2014 Vi har beslutat oss för att Ullerud ska vara bland Sveriges absolut bästa ställen att växa upp. Ett av de viktigaste

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14 Reviderad 130918 Innehåll 1. Inledning 3 2. Delaktighet och utvärdering 3 3. Främjande arbete 3 4. Vision 4 5. Förebyggande

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Sunne 10 maj 2010 37 Sunne kommun, Svetsarevägen 2, SE-686 80 Sunne. Tel +46 565-179 00. Fax +46 565-179 01. info@brobygrafiska.se Bankgiro 113-8445. Postgiro

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition av begrepp 3. Vision 4. Ansvar 5. Likabehandlingsteamet

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 har skolor

Läs mer

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning KRISTDALA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅK F-6 2012-2013 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Likabehandlingsplan och. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. vid Mariefreds skola 1 feb 2013 31 jan 2014

Likabehandlingsplan och. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. vid Mariefreds skola 1 feb 2013 31 jan 2014 Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Mariefreds skola 1 feb 2013 31 jan 2014 Bakgrund Diskrimineringslagen 2008:567 och skollagen kap 6 ligger till grund för dessa

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Sörgårdsskolan Likabehandlingsplan Augusti 2014

Sörgårdsskolan Likabehandlingsplan Augusti 2014 Sörgårdsskolan Likabehandlingsplan Augusti 2014 Vi skall främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Öckerö, 2014-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd: o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015 Likabehandlingsplan för I 2014 / 2015 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback:

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: 2014-02-28 Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: Vår gemensamma grundsyn En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering Sörgårdsskolan Årlig plan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen omfattar grundskolan år 6-9 på Sörgårdsskolan. Planen gäller under 2016. Den ska utvärderas

Läs mer