SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM"

Transkript

1 SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM

2 Försessioner 13 nov Försession 1 Kim Forss Försession 2 Evert Vedung Försession 3 Lena Lindgren Försession 4 Sten Antilla Rolf Sandahl Gustav Petersson Försession 5 Anders Hanberger Mehdi Ghazinour Margareta Hydén Lokal Förmiddag Komplexitet i utvärderingen Utvärderingens elementa Programteori Effektanalys A. Mångkulturell medvetenhet i utvärdering Eftermiddag LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Fortsättning Fortsättning Fortsättning Fortsättning B. Har utvärderingar ett kön?

3 Utvärdering och politik - Dag 1 Abstract och fullständiga papers finns på Registrering och kaffe, Marmorvalvet 14 nov Inledning och välkommen, SVUFs ordförande Verner Denvall Parallella sessioner Session 1:1 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering. Uppföljning key-note Lokal: Pelarsalen Session 1:2 Vetenskap, utvärdering och politik Lokal: 351 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Carl-Uno Frykholm och Olof Åslund Session 1:3 Utvärdering för beslut eller lärande. Lokal: 353 Session 1:4 Utvärdering och politik Lokal: 357 Mingellunch i Marmorvalvet Session 1:5 Att utvärdera politik i krigszoner Lokal: 352 Session 1:6 Objektivitet och evidens i utvärdering Lokal: 361 Förekommer det en icke-amerikansk utvärderingstradition? Panel av nordiska utvärderare; Jan-Eric Furubo, Sverige & Hanne Foss-Hansen, Danmark & Harlad Furre, Norge & Per Mickwitz, Finland Kaffe - bokbord Open Space Parallella sessioner Session 2:1 Förekommer det en ickeamerikansk utvärderingstradition? Uppföljning med panel Lokal: Pelarsalen Session 2:2 Leder utvärdering av forskning till högre kvalitet? Lokal: 351 Session 2:3 Teori vid utvärdering Lokal: 353 Paus Paus Session 2:4 Makt och kunskap Lokal: 357 Session 2:5 Lärande utvärdering Lokal: 361 Session 2:6 Metaanalys Lokal: Festligheter med anledning av SVUF 10-ÅRSJUBILEUM Norra Latin, Ljusgården KONFERENSMIDDAG - Norra Latin

4 Utvärdering och politik - Dag 2 Abstract och fullständiga papers finns på 15 nov Politik och effektutvärdering i Storbritannien Michael Power Kaffe - bokbord Parallella sessioner Session 3:1 Evaluation and audit trails. Uppföljning keynote Lokal: Pelarsalen Session 3:2 Att arbeta evidensbaserat Lokal: 351 Session 3:2 Uppdrag offentlig granskning Lokal: 353 Session 3:4 Teori vid utvärdering Lokal: Mingellunch med posterpresentationer i Marmorvalvet Session 3:5 Utvärderingens metoder Lokal: 357 Session 3:6 Kan samspel mellan beställare och utvärderare bidra till varaktig förändring? Lokal: Vad vill EU med utvärdering? Veronica Gaffey, Marita Ulvskog Kaffe - bokbord Parallella sessioner Session 4:1 Vad vill EU med utvärdering? Uppföljning keynote Lokal: Pelarsalen Session 4:2 Riksdagsutskottens arbete med utvärderingar Lokal: 351 Session 4:3 Öppna jämförelser Lokal: 353 Session 4:4 Metautvärdering och kunskapsanvändning Lokal: 357 Session 4:5 Politikens användning av utvärdering Lokal: AVSLUTNING med next generation Malin Bennerdal, Verner Denvall, Andreas Lundstedt och Rolf Sandahl After-konferens Norra Latin, Ljusgården

5 Försessioner Onsdag 13 november Komplexitet i utvärdering. Kim Forss På senare tid har det talats mycket om komplexitet i utvärderingssammanhang och om komplexa utvärderingar. Syftet med försessionen är att reda ut begreppet och att diskutera hur utvärderare kan hantera komplexa utvärderingsprocesser. En del av tiden kommer ägnas åt teori och begrepp, men huvudinriktningen är på utvärderingens praktik. Genom att undersöka ett praktikfall av en komplex utvärdering kommer deltagarna att ta ställning till ett antal frågor om hur utvärderingen kan genomföras, t.ex. utvärderingsdesign, hur utvärderingsprocessen kan utformas och hur man kommer till slutsatser om effekter och kausalitet. De som deltar i försessionen kommer att få förberedelsematerial via mail som förutsätts vara inläst i förväg, främst information om det utvärderade objektet och uppdragsbeskrivning för utvärdering. Försessionen kommer att ledas av Kim Forss, som var en av redaktörerna för Evaluating the Complex - Attribution, Contribution and Beyond (Transaction, 2012). Utvärderingens elementa. Evert Vedung Försessionen vänder sig till dig som vill få en enkelt framställd, elementär orientering i vad utvärdering är och vilka frågor som ställs och belyses i utvärdering. Åhörarkopior delas ut för att deltagarna ska kunna följa med. Sessionen inleds med en definition av begreppet utvärdering (evaluering, evaluation) bl a i förhållande till begreppet uppföljning (monitoring). Uttryck som utvärdering ex ante, ex durante och ex post samt formativ och summativ utvärdering gås igenom. Andra teman i försessionen: Utvärderingens grundläggande ändamål: utveckling, kontroll, grundkun- skap. Potemkinkulisser. Hur utvärderaren bygger upp interventionsteorier (programteorier) samt på vilket sätt dessa kan användas i utvärderande. Utvärderingsmodeller: måluppfyllelseutvärdering, bieffektsutvärdering, brukarorienterad utvärdering, intressentmodellen, ekonomiska modeller samt självvärdering och kollegebedömning och EU-modellen. Effektlärans terminologi med avsedda-oavsedda och förutsedda-oförutsedda effekter samt huvudeffekter, nolleffekter, perversa effekter och bieffekter gås igenom. Effektfrågans grundläggande logik klarläggs (evidensrörelsens slagord what works? vad är det som funkar?). Metodiska upplägg för att kasta ljus över effekter dryftas inklusive experiment och kvasiexperiment men särskilt generisk kontroll, skuggkontroll och fallstudier med processpårning (process tracing). Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, var en av initiativtagarna till SVUF. Programteori. Lena Lindgren I utvärderingslitteraturen är programteori numera en standard evaluation procedure. Metoden bygger på tanken att alla åtgärder (program, policys, metoder etc) vilar på en viss logik om hur det förväntas lösa det underliggande problem som är anledningen till åtgärdens existens. En rekonstruerad programteori kan användas på flera olika sätt, vanligast som stöd i samband med planering av en utvärdering men även som underlag för ett strukturerat resonemang och/eller analys av en åtgärds logik. Under den här försessionen presenteras programteorins utgångspunkter och förutsättningar och deltagarna får också praktisk övning i några av metodens tillämpningsmöjlighet. Lena Lindgren är verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning om utvärdering och praktiskt utvärderingsarbete. Hon har också varit ordförande i SVUF. Effektanalys. Sten Anttila, Rolf Sandahl, Gustav Petersson Efterfrågan på effektmätningar har ökat starkt i den offentliga sektorn och inom många samhällsområden. Lika starkt har trycket varit på att resultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt, dvs. det som brukar kallas för evidens. Den så kallade evidensrörelsen har handlat mycket om metoddesign och förknippats med den experimentella metoden. Men effektmätning handlar om så mycket mer än val av metod. Hur ska vi förstå begrepp som exempelvis effekt, kausalitet, signifikans och effektstorlek? Kan man lägga ihop olika studiers resultat till ett resultat, en så kallad metaanalys? Och hur gör man en sådan analys? Men effektanalys handlar också om att diskutera vad som är lämpligt respektive möjligt att mäta. Vilka förutsättningar krävs? Vad ska mätas (effektkedja)? Vad ska resultatet användas till (programteori)? Den här försessionen handlar såväl om själva tänkandet kring effektanalys (regulatory theory, kontrafakticitet och sannolikhet), som praktiska exempel hämtade från olika samhällsområden som ska belysa de frågor som brukar diskuteras när det gäller effektanalys. Sten Anttila är forskare och projektledare på SBU, och Rolf Sandahl, ESV, var en av SVUFs grundare och sitter nu i dess styrelse. Gustav Petersson är undervisningsråd på Skolverket.

6 Försessioner Onsdag 13 november Mångkulturalitet och genus i utvärdering. A ( ) Mångkulturell medvetenhet i utvärdering. Anders Hanberger och Mehdi Ghazinour Denna försession ger kunskap om kulturell och mångkulturell medvetenhet i utvärdering, hur man kan utvärdera och bedöma ett programs mångkulturella medvetenhet, samt hur man praktiskt hanterar frågor som rör etnicitet, kulturell bakgrund, interpersonella relationer och mångkulturalism i utvärdering. Två utvärderingar som försessionsledarna medverkat(r) i kommer att användas som fall för att undersöka och diskutera hur man kan arbeta med kulturell och mångkulturell medvetenhet i praktiken: en nationell utvärdering av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld och en lokal utvärdering av samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå. Under försessionen kommer deltagarna att få en orientering i forskning om kulturell och mångkulturell medvetenhet i utvärdering, samt etnicitet och interpersonella relationer och därefter få arbeta med övningsuppgifter där de diskuterar utmaningar som en mångkulturellt medveten utvärderare ställs inför. Utvärderingarna och utvärderarnas utmaningar kommer först att presenteras. Därefter får deltagarna i mindre grupper diskutera hur man kan skapa förtroende, visa respekt, hantera språket, ge rättvisa åt olika målgruppers erfarenhe- ter etc. De idéer och förslag som deltagarna kommer fram till kommer att jämföras och diskuteras med hur vi hanterade dessa frågor i utvärderingen. Avslutningsvis sammanfattas vad man kan lära av de två fallen och vad det innebär att tänka, ha beredskap för och agera som en mångkulturellt medveten utvärderare. Mehdi Ghazinour är docent i socialt arbete vid Umeå Universitet, och Anders Hanberger är professor i utvärdering och forskningsledare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER). Anders har också varit ordförande i SVUF. B ( ) Har utvärderingar ett kön? Margareta Hydén Försessionen tar sin utgångspunkt i det självklara: Det finns inga utvärderingar utan människor. Alla utvärderingar är utvärderingar av mänsklig verksamhet, vare sig det handlar om brett upplagda insatser för att lösa sociala problem eller insatser i syfte att stödja en familj eller en individ till en positiv utveckling. Evidensparadigmets ambition att presentera systematisk och vetenskaplig kunskap kan få som konsekvens att människan elimineras från den kunskap som finns att vinna ur utvärderingsforskning och reduceras till ett resultat eller till ett mätbart mått. Detta problematiseras mot bakgrund av genusmedveten utvärderingsforskning. Genusmedveten utvärderingsforskning tar fasta på kön som grundläggande kategori när det gäller att välja metod och design för en utvärderingsstudie. The Harvard Analytical Framework, utvecklad på uppdrag av Världsbanken, utgör ett exempel. Modellen kommer att presenteras under försessionen. Några av de överväganden och utmaningar en genusmedveten utvärderare ställs inför kommer att presenteras. Deltagarna kommer att få tillfälle att i mindre grupper diskutera hur dessa kan hanteras. Särskilt intresse kommer att ägnas diskussionen om utvärderingsforskning som maktutövning: Att ha makt innebär att ha ansvar. Kan utvärderingsforskningen bära detta ansvar? Margareta Hydén är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

7 Plenarsessioner 14 och 15 november Plenarsession 1: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering. Clas-Uno Frykholm och Olof Åslund Det har länge diskuterats om eller vilken roll utvärderingar har i politiska beslut. Används de och i så fall för vilken typ av beslut? Vilken roll ska en utvärderare ha? Är utvärderaren en objektiv förmedlare eller en ytterligare beslutsfattare? I vilken grad ska politiken styra utvärderingen? Ska den styra val av utvärderingsfrågor och metod eller? Clas-Uno Frykholm är direktör vid Myndigheten för kulturanalys. Clas-Uno är fil. dr i pedagogik med inriktning mot utvärdering. Han har bland annat varit chef för utvärderingsavdelningen på Högskolverket, direktör och utvärderings- och kvalitetsansvarig på MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). Olof Åslund är generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Olof är adjungerad professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har bland annat varit forskningsledare vid SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Plenarsession 2: Förekommer det en ickeamerikansk utvärderingstradition? Panel av nordiska utvärderare; Jan-Eric Furubo, Sverige & Hanne Foss Hansen, Danmark & Harald Furre, Norge & Per Mickwitz, Finland Trots att vi har tämligen annorlunda politiska och administrativa förhållanden i Europa förefaller vår kontinent dominerad av de amerikanska utvärderingstraditionerna. Inflödet av utvärderingsteori och metod från USA tycks aldrig sina. I denna nordiska session ska vi undersöka om det finns nationella, nordiska och kanske även europeiska utvärderingstraditioner. Finns det överhuvudtaget fog att tala om en icke-amerikansk utvärderingstradition? Plenarsession 3: Politik och effektutvärdering i Storbritannien. Michael Power Denna session kommer att beskriva utvecklingen av kraven att brittiska lärosäten ska påvisa positiva effekter av sin forskning. Presentationen tar upp utvecklingen av politik som syftar till att öka kunskaperna om effekter och dess konsekvenser för akademisk praxis. Utbyggnaden av effektutvärdering utgör en del av granskningssamhällets expansion och kommer att leda universiteten i riktning mot nya former av bedömningsgrunder och krav på att de ska kunna bevisa sitt värde. Michael Power är professor i redovisning vid London School of Economics. Han intresserar sig bl.a. för granskning, ansvarsutkrävande, riskhantering, reglering och standardisering. Mest känd är han som författare till boken The Audit Society: Rituals of Verification. Han talar bl.a. om politik kopplat till utvärdering av forskningens effekter i Storbritannien. Plenarsession 4: Vad vill EU med utvärdering? Veronica Gaffey och Marita Ulvskog I politiken används utvärderingar för att styra och övervaka politiska beslut. Utvärderingar är självklara inte minst inom EU. Men utvärderingens roll i politiken väcker frågor om hur de organiseras, deras faktiska inverkan på politik och hur politiken påverkar utvärderingar. Dessa frågor diskuteras ur ett EU-perspektiv med två inledare; Veronica Gaffey, utvärderingschef inom EU samt Marita Ulvskog, EU-parlamentiker. Veronica Gaffey är chef för utvärderingsenheten vid Directorate General for Regional and Urban Policy inom Europeiska kommissionen sedan Dels arbetar hon med faktiska utvärderingar av politik, dels med att stödja uppbyggnaden av medlemsstaternas kapacitet att utvärdera effekter och konsekvenser av politik. Marita Ulvskog är en av Sveriges mest kända och erfarna politiker. Hon har varit partisekreterare, civilminister och kulturminister, och innan dess chefredaktör för Dala-Demokraten. Sedan 2009 är hon ledamot i Europaparlamentet, vilket bland innebär att hon arbetar i det utskott som bereder frågor om forskning inom EU. Hon kommer att diskutera EU:s utvärderingar ur ett politiskt perspektiv.

8 Parallella sessioner 14 nov kl 11:15-12:15 Session Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med Clas Uno Frykholm och Olof Åslund. Deltagare: Clas Uno Frykholm, Olof Åslund. Moderator: Rolf Sandahl Session Vetenskap, utvärdering och politik: Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv Av universitetsforskningen önskas idag användbar, helst evidensbaserad, kunskap som kan omvandlas till utvärderingsbara interventioner. En sådan pragmatisk orientering kan förväntas förbättra många professionella praktiker. På sikt kan emellertid en sådan strategi också undergräva den plattform på vilken vetenskap och praktik integreras. Genom att dela vetenskapen i kunskapstyper ökas förståelsen av dess relation till olika praktiker, och evidensbaserad kunskap sätts i ett större kognitivt sammanhang, vilket är av betydelse för utvärderingars samhällspolitiska roll. Inledaren, Thomas Brante är professor vid Lunds Universitet. Deltagare: Thomas Brante, Lunds Universitet Moderator: Evert Vedung Session Utvärdering för beslut eller lärande Det är allt vanligare att omdefiniera frågan om användning av utvärdering från att handla om ett underlag för beslut till att beskrivas som en insats för lärande. Vad innebär detta för utvärderingens roll i den politiska beslutsprocessen? Blir utvärdering mer utvecklingsarbete än en kritiskt granskande verksamhet? Frågor av detta slag aktualiseras genom presentationerna i denna session. Deltagare: Erik Jakobsson, APeL FOU, Mats Fred, Malmö högskola, Kettil Nordensjö Linnéuniversitetet Moderator: Stig Linde Session Utvärdering och politik Utvärderingens roll inom skolpolitiken har ökat i betydelse under det senaste decenniet med såväl internationella som nationella mätningar av resultat. Även inom socialpolitik och arbetsmarknadspolitik har utvärdering blivit ett allt starkare styrinstrument. Vilka erfarenheter finns av denna ökade användning av utvärdering i politiken och vad ger utvärdering för kunskapsunderlag för politikens utformning och legitimitet. Deltagare: Anders Hanberger Umeå universitet, Andreas Lundstedt, Göteborgs universitet Moderator: Ove Karlsson Vestman Session Att utvärdera politik i krigszoner erfarenheter från utvärdering av Natos genderarbete i Afghanistan och Kosovo Resolutionen UNSCR 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet antogs av FN:s säkerhetsråd Implementeringen har särskilt försökt beakta kvinnors roll och utsatthet i konflikter, genom att fokusera på frågor om skydd, deltagande och konfliktförebyggande åtgärder. År 2013 fick Sverige och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) uppdraget att utvärdera hur Nato har arbetat med UNSCR 1325 i sina insatser i Kosovo och Afghanistan. Vid denna session berättar Helénè Lackenbauer och Jan Frelin från FOI om erfarenheterna från sitt uppdrag bl a om utmaningarna med att arbeta med utvärdering i komplexa konfliktmiljöer liksom i en hög internationell, politisk miljö. Deltagare: Helénè Lackenbauer och Jan Frelin från FOI Moderator: Kim Forss Session Objektivitet och evidens i utvärdering En vanlig föreställning är att genomförande och användning av utvärdering sker tämligen objektivt och rationellt. Men hur objektiva är utvärderingar, och vilken roll spelar politisk övertygelse och känslor vid beslut på basis av utvärderingsresultat? Här diskuteras hur känslor och politiska övertygelser kan påverka utvärderare, utvärderingar och beslutsfattare. Deltagare: Pär Hagander, Joakim Östlund, Göteborgs universitet Moderator: Carina Abrahamson Löfström;

9 Parallella sessioner 14 nov kl 16:15-17:30 Session Förekommer det en icke-amerikansk utvärderingstradition? Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med panelen. Detagare: Jan-Eric Furubo, Hanne Foss-Hansen, Harald Furre, Per Mickwitz Moderator: Verner Denvall Session Leder utvärdering av forskning till högre kvalitet? Att utvärdera forskning med syfte att främja kvalitet och prestation har blivit allt vanligare både på central nationell nivå och lokal lärosätesnivå. Under denna session presenteras och diskuteras erfarenheter från nationella och internationella utvärderingar av forskningskvalitet. Särskilt fokus kommer att ligga på möjligheter och svårigheter att bedöma och utvärdera forskningsresultatens samhällsrelevans och nytta. Ytterst gäller frågan vilka effekter utvärderingarna har. Deltagare: Gunnar Sivertsen NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Norge, Ilkka Turunen, Utbildningsministeriet, Finland Moderator: Maud Kvist Session 2.3 Teori vid utvärdering (Session 1 av 2) Att formulera en teori om vad som utvärderas men också om hur utvärdering kan se ut är frågor som aktualiserats genom begrepp som programteori, teoriinriktad och teoribaserad utvärdering. Här diskuteras hur analyser av kvali- tetsarbete i skolan och sociala företag kan bidra till en mer teoretisk förståelse av det som utvärderas och samband mellan mål, processer och resultat. Deltagare: Ulf Lundström Umeå universitet, Lena Lernå LoBAB Moderator: Björn Blom Session Makt och kunskap Makt och kunskap är ständiga följeslagare, inte minst vid utvärdering. Bidragen i detta pass diskuterar makt och kunskap i relation till tre olika roller: beställare, utvärderare och brukare av offentliga insatser. Vem är det egentligen som ska bestämma över en utvärdering och hur den ska genomföras? Kan kritik ställa till problem för någon av dessa intressenter? Deltagare: Evert Vedung, Uppsala universitet, Russel Turner, FoU Väst, Josefine Hjort Moderator: Stig Linde Session Lärande utvärdering Begreppet lärande utvärdering kan förefalla paradoxalt, innebär inte all utvärdering någon typ av lärande? Eftersom svaret på den frågan vanligtvis är ja, är det intressant att diskutera vad det speciella är med just lärande utvärdering. I detta pass diskuteras bl.a. vad lärande innebär, vem som lär och hur kritisk man kan vara som följeforskare. Deltagare: Kerstin Arnesson & Gunilla Albinson, Blekinge tekniska högskola, Olle Palm OP utvärdering Moderator: Carina Abrahamson Löfström Session Metaanalys Metodsession. Metaanalys är en statistisk metod för att sammanväga resultat från enskilda studier (vanligtvis effekter) till ett enda genomsnittligt resultat. I denna session ges en praktisk demonstration av hur man går tillväga för att göra en sådan analys. Sten Anttila från SBU medverkar. Deltagare: Sten Anttila SBU Moderator: Kari Jess

10 Parallella sessioner 15 nov kl 10:00-11:30 Session Evaluation and audit trails Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med Michael Power. Deltagare: Michel Power Moderator: Lennart Nygren Session Att arbeta evidensbaserat erfarenhet, praktik och vetenskap. Inom psykiatri och socialtjänst finns sedan några år tillbaka växande och återkommande krav på att de insatser som erbjuds brukare ska vara evidensbaserade. I sin enklaste form betyder evidensbaserade insatser att dessa insatser ska vara till hjälp för brukarna och de problem som de brottas med. I detta perspektiv verkar strävan efter evidensbaserade insatser vara både självklara och svåra att säga emot. Ändå har det uppstått en del turbulens i denna fråga. Deltagare: Alain Topor, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet och Hanne Foss Hansen, professor i offentlig förvaltning vid Köpenhamns Universitet. Moderator: Verner Denvall Session Uppdrag offentlig granskning Lena Lindgren och Vicki Johansson berättar om den nya boken Uppdrag offentlig granskning. Granskning används i boken som ett paraplybegrepp för utvärdering, revision tillsyn, kvalitets- och rankingsystem samt ackreditering och certifiering. Dessa olika granskningsformer jämförs och analyseras med avseende på gemensamma kännetecken och specifika särdrag, samt deras problem och möjligheter i förhållande till ansvarsutkrävande, verksamhetsutveckling och förtroende för det demokratiska systemet. Lena och Vicki är verksamma vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Deltagare: Lena Lindgren, Vicki Johansson Göteborgs universitet Moderator: Mona Pütsep Session Teori vid utvärdering (programteori) (Session 2 av 2) Teorier kan fylla många olika funktioner vid utvärdering. I detta pass illustreras att teorier bl.a. kan användas för att granska hur olika delar i offentliga organisationer interagerar, dels hur teorier kan vara användbara vid utvärdering av implementering. Deltagare: Björn Blom, Stefan Morén, Marek Perlinski Umeå universitet, Matilda Ardenfors, Marcus Holmström, Ingrid Rydell Ramböll, Göran Brulin, Tillväxtverket, Moderator: Tommy Jansson Session Utvärderingens metoder Att utvärdering innebär någon form av granskning och bedömning med hjälp av metoder för datainsamling och analys, det är nog de flesta utvärderare överens om. Däremot råder ingen enighet om var gränserna går mellan olika typer av granskningar, vad som skall betraktas som utvärdering och vilken roll olika metoder och intressentgruppers perspektiv spelar. I det här passet presenteras bidrag som på olika sätt belyser dessa frågor. Bl.a. dryftas likheter och skillnader mellan utvärdering och revision. Dessutom argumenteras för brukarinflytande som en motvikt till experimentellt upplagd utvärdering. Deltagare: Kaj Oldrup, Malmö stad, Anna Petersen, Örebro universitet Moderator: Jan-Eric Furubo Session 3:6 - Kan samspel mellan beställare och utvärderare bidra till varaktig förändring? Svenska elevers matematikkunskaper sjunker. Skolverket har därför fått i uppdrag att utveckla matematikundervisningen. Med utgångspunkt i utvärdering av satsningen Matematiklyftet diskuteras om och hur ett samspel mellan beställare och utvärderare kan bidra till utveckling och varaktig förändring genom en enskild insats. Deltagare: Sandra Mardones Larsson Skolverket, Tove Stenman och Olov Wolf-Watz Ramböll Moderator: Anders Hanberger

11 Parallella sessioner 15 nov kl 14:45-16:00 Session Vad vill EU med utvärdering? Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med Veronica Gaffey och Marita Ulvskog. Deltagare: Veronica Gaffey och Marita Ulvskog. Moderator: Daniel Tarschys. Session Riksdagsutskottens arbete med utvärderingar Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut senare ska utvärdera vad som blivit resultatet av beslutet. Uppföljningsarbetet består dels av fördjupade uppföljningar och utvärderingar, dels av löpande uppföljningar. Bland andra kommer riksdagsledamoten Iréne Oskarsson från Miljö- och jordbruksutskottet att beskriva hur utskottet arbetar med dessa uppföljningar och utvärderingar. Deltagare: Iréne Oskarsson, riksdagsledamot, Christer Åström, chef för Utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningen Moderator: Rolf Sandahl Session Öppna jämförelser Öppna jämförelser är ett nationellt, svenskt uppföljningssystem vars resultat årligen redovisas offentligt. Systemet, som baseras på en uppsättning fastlagda indikatorer som beskriver verksamheters kvalitet, finns inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, folkhälsa samt risk och säkerhet. Vid seminariet presenteras två aktuella studier av öppna jämförelsers användning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och Joakim Ramsberg, Myndigheten för vårdanalys. Deltagare: Lena Lindgren, Göteborgs Universitet, Joakim Ramsberg, Myndigheten för Vårdanalys Moderator: Sten Söderberg Session Metautvärdering och kunskapsanvändning För att bedöma utvärderingars kvalitet och nytta är det viktigt att även utvärdera utvärderingars mål, metoder och resultat. Att utforma kriterier för sådana bedömningar är en viktig uppgift vid metautvärdering. Hur kan sådana kriterier se ut och hur kan kvaliteten i utvärdering ökas för att främja kunskapsanvändning? Deltagare: Magnus Larsson, Malin Benerdal Umeå universitet, David Pålsson Stockholms universitet Moderator: Tobias Fridholm Session Politikens användning av utvärdering Att utvärderingar inte används i den politiska beslutsprocessen brukar hävdas ofta som en sanning och ett stort problem inom utvärdering. Hur stämmer detta med praktiken? Finns det en användning av utvärdering som vi inte har uppmärksammat och hur ser i så fall användningen ut? Deltagare: Åsa Sohlman, Petter Kockum, Peter Ehn, Statskontoret Moderator: Ove Karlsson Vestman

Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering

Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering SVUFs försessioner 13 november 2013 SVUFs konferens 14-15 november 2013 2013 års nationella utvärderingskonferens Utvärdering

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering

Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Enkät efter konferens, besvarad av 55% av deltagarna. Flertalet kommentarer är borttagna, svar som är representativa finns med 1. Vilken sektor arbetar

Läs mer

Att utvärdera nyttan av FoU

Att utvärdera nyttan av FoU Att utvärdera nyttan av FoU Ove K. Vestman Presentation vid FoU-Välfärds konferens i Sundsvall 24 25 augusti 2011 Utgår från boken Utvärderandets konst (2011) av Ove Karlsson Vestman, Studentlitteratur

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Ulf Lundström Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet ulf.lundstrom@edusci.umu.se Disposition Om projektet Syfte

Läs mer

Nationella Utvärderingskonferensen 2013

Nationella Utvärderingskonferensen 2013 Grupperbjudande! 1000 kr rabatt vid minst 3 personer. Nationella Utvärderingskonferensen 2013 Metodtriangulering Teoribaserad utvärdering Effektutvärdering Utvärdera Utveckla Lära Analysera Analysera Utvärdera

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen. Verksamhetsberättelse för 2012

Svenska utvärderingsföreningen. Verksamhetsberättelse för 2012 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2012 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var föreningens tionde. Den nuvarande styrelsen

Läs mer

Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling

Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling Konferensbidrag SVUF, 8-9 oktober 2015 Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling -Överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg Annika Claesson, maj 2015 Licentiatuppsats,

Läs mer

2009-11-20. Varför ska man utvärdera? Vilka resultat uppnås? Vad beror resultaten, effekterna, hur vi lyckas, på? Forts. Vad är utvärdering?

2009-11-20. Varför ska man utvärdera? Vilka resultat uppnås? Vad beror resultaten, effekterna, hur vi lyckas, på? Forts. Vad är utvärdering? Att inte elda för kråkorna! Utvärderingens grunder Utvärdering! Varför? Vad är det? Hur gör man? Mats Blid avdelningen för drogprevention 2009-11-20 Sid 1 2009-11-20 Sid 2 Varför ska man utvärdera? Vilka

Läs mer

UTVÄRDERING: TEORI, PRAKTIK OCH INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR. Det svenska politiska systemet Bo Persson

UTVÄRDERING: TEORI, PRAKTIK OCH INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR. Det svenska politiska systemet Bo Persson UTVÄRDERING: TEORI, PRAKTIK OCH INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR Det svenska politiska systemet Bo Persson UPPLÄGGNING Utvärderings som en del av policyprocessen Vad är utvärdering? Olika typer av utvärdering

Läs mer

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Upplägg Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen Samling för social hållbarhet. Åtgärder för

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar SVUFs försessioner 7 oktober 2015 SVUFs konferens 8-9 oktober 2015 2015 års nationella utvärderingskonferens Utvärderingars värde

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE Presentation lärprojekt Regionala resultat Med finansiering från: VAD ÄR UPPGIFTEN? Systematisering av arbetet med uppföljning, utvärdering och lärande för ett effektivt

Läs mer

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Evidensrörelsen Behov hos politik och ledning att minska osäkerheten om resultaten blir det bättre? Huvudargument är att vi saknar kunskap om det

Läs mer

FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS

FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS Välkommen till SNS skolpolitiska konferens! 21 22 mars UTMANINGAR FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS Tid plats Dag 1. Måndag 21 mars kl. 9:00 15:45. Dag 2. Tisdag 22 mars kl. 9:00 12:00. Registrering från

Läs mer

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING GÖRAN BRULIN, TILLVÄXTVERKET INGRID RYDELL & MARCUS HOLMSTRÖM,

Läs mer

Frågor som påverkar utvärderingens design

Frågor som påverkar utvärderingens design Varför utvärdera? Fördjupa och sprida kunskap om den verksamhet som utvärderas. Kunna säga något om effekten av vad som genomförts Förbättra/förändra en process Frågor som påverkar utvärderingens design

Läs mer

- på vetenskaplig grund, utifrån beprövad erfarenhet

- på vetenskaplig grund, utifrån beprövad erfarenhet Uppföljning och utvärdering av ESI-fondernas program i Sverige - på vetenskaplig grund, utifrån beprövad erfarenhet Göran Brulin, Tillväxtverket Fredrik Holstein, Jordbruksverket Jonas Lindén, ESF-rådet

Läs mer

Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning.

Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. OBS Under arbeta: citera ej utan författarens tillstånd/n.b. Work in progress: do not quote without author

Läs mer

Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Välkommen på seminarium! Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn En diskussion med praktiker och forskare från Norge och Sverige Torsdagen den 27 september 2007, kl. 09.30-17.30 Hörsalen

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD. SVUF-konferens oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen

ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD. SVUF-konferens oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD SVUF-konferens 18 20 oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen SVUFs försessioner 18 oktober 2017 SVUFs konferens 19 20 oktober 2017 2017 års nationella utvärderingskonferens

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Kraftfältet kring evidensbaserad praktik Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Denna presentation Evidensrörelsens ursprung: varifrån idén om evidensbaserad praktik stammar Fokus

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Nasruddin gick och kastade brödsmulor runt sitt hus.

Nasruddin gick och kastade brödsmulor runt sitt hus. Nasruddin gick och kastade brödsmulor runt sitt hus. Vad håller du på med, frågade någon. Skrämmer bort tigrarna. Men det finns ju inga tigrar häromkring. Just det. Effektivt, va? Idries Shah Den oefterhärmlige

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Utvärdering av kompetensförsörjningsarbete i en kommunal kontext

Utvärdering av kompetensförsörjningsarbete i en kommunal kontext SVUF konferens 2017 Utvärdering av kompetensförsörjningsarbete i en kommunal kontext Lärande och programteori som verktyg Annika Claesson, fil lic och utvecklare, Eskilstuna kommun Utvärdering som stödjande

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass Global klass Arbetet med Global klass under tio år, där två andra gymnasieskolor i Västerås också är involverade, har inneburit ett systematiskt utvecklingsarbete vad gäller fältstudiemetodik och ämnesövergripande

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Jämlikhet och ojämlikhet

Jämlikhet och ojämlikhet Jämlikhet och ojämlikhet Hur påverkas välfärden, ekonomin och vår hälsa av den ökande ojämlikheten? Inbjudan till konferens 9 10 april 2010 i Riksdagshuset, Stockholm Vilka lärdomar bör politiken dra av

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Utvärdering - en reflektion utifrån tobaksförebyggande arbete

Utvärdering - en reflektion utifrån tobaksförebyggande arbete LUFT ESKILSTUNA 14-15 SEPTEMBER 2017 SEMINARIUM C 3: Implementering, utvärdering och hälsolitteracitet Utvärdering - en reflektion utifrån tobaksförebyggande arbete per.tillgren@mdh.se 1 Utgångspunkt för

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Ove K. Vestman Presentation vid FoU-Välfärds konferens i Sundsvall 24 25 augusti 2011 Utgår från boken Utvärderandets konst (2011) av Ove Karlsson Vestman,

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

RUN-Riksdag 2016. 18 19 februari, Hotell Södra Berget, Sundsvall. Skolutveckling för likvärdighet

RUN-Riksdag 2016. 18 19 februari, Hotell Södra Berget, Sundsvall. Skolutveckling för likvärdighet RUN-Riksdag 2016 18 19 februari, Hotell Södra Berget, Sundsvall Skolutveckling för likvärdighet Förord Precis som Mittuniversitetet firar 10 års jubileum så är det 10 års jubileum för RUN-riksdagen. Den

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Hjärtligt välkommen till Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Medverkande Agneta Essén Agneta Stenqvist Socialchef, Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen, Eli Mundheim Ingela Josefson

Läs mer

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 I riktning mot en hållbar välfärd Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är ett övergripande mål för

Läs mer

Undervisning på vetenskaplig grund

Undervisning på vetenskaplig grund Undervisning på vetenskaplig grund Vad är det? LENA ADAMSON Undervisningen i skolan ska vara kopplad till vad forskningen säger. Det gäller både vad skolan undervisar om och hur skolan undervisar. När

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Utvärderingskonferens ESI Utvärderingsmetoder

Utvärderingskonferens ESI Utvärderingsmetoder Utvärderingskonferens ESI Utvärderingsmetoder Seminarium 4-5 februari 2016 Mats Alentun, Tillväxtverket Christina Ehneström, VETA Advisor AB Intro Vilka är vi? Vilka är ni? Jobbar med utvärdering? I vilken

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!.

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009 Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Inledning Studiecirklarna som avslutades på FoU- Nordväst i februari 2009 syftade

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Ledning. av företag och förvaltningar. Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) Fjärde upplagan FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING SNS FÖRLAG

Ledning. av företag och förvaltningar. Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) Fjärde upplagan FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING SNS FÖRLAG Ledning av företag och förvaltningar FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) * Fjärde upplagan SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507

Läs mer

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen från riksdagens delegation vid OSSE:s

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Utvärderingens elementa

Utvärderingens elementa Utvärderingens elementa Evert Vedung Prof emeritus i statsvetenskap ssk bostadspolitik Uppsala universitet, Inst f bostads- och urbanforskning samt Statsvetenskapliga institutionen Utvärderingens elementa

Läs mer

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Sammanfattning Den vetenskapliga utvärderingen av Halmstads kommuns Klimp-program kommer att genomföras av högskolan i Halmstad, som också utvärderar kommunens Lokala

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

nationell mötesplats för regionfrågan

nationell mötesplats för regionfrågan PÅ VÄG MOT Regioner 2015 nationell mötesplats för regionfrågan Regionfrågan lever. Från årsskiftet finns fyra folkvalda regioner med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I slutet av

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet 1 Inledning I denna artikel presenteras de kommande kraven på återhämtningsplaner som i samband med införlivandet av krishanteringsdirektivet

Läs mer

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med det menas både undervisning och utbildning! Skolverkets

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan Välkomna! På dagordningen Inledning och presentation Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Pilotutvärderingens syfte och tidplan Utbildningsutvärdering - metoden Processen från ax

Läs mer

Att utvärdera lärande

Att utvärdera lärande Att utvärdera lärande En vägledning vid utvärdering av pedagogiska processer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Om utvärdering... 5 Utvärderingars

Läs mer

Momentguide: Aktörer inom internationell politik

Momentguide: Aktörer inom internationell politik Momentguide: Aktörer inom internationell politik Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer