SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM"

Transkript

1 SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM

2 Försessioner 13 nov Försession 1 Kim Forss Försession 2 Evert Vedung Försession 3 Lena Lindgren Försession 4 Sten Antilla Rolf Sandahl Gustav Petersson Försession 5 Anders Hanberger Mehdi Ghazinour Margareta Hydén Lokal Förmiddag Komplexitet i utvärderingen Utvärderingens elementa Programteori Effektanalys A. Mångkulturell medvetenhet i utvärdering Eftermiddag LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Fortsättning Fortsättning Fortsättning Fortsättning B. Har utvärderingar ett kön?

3 Utvärdering och politik - Dag 1 Abstract och fullständiga papers finns på Registrering och kaffe, Marmorvalvet 14 nov Inledning och välkommen, SVUFs ordförande Verner Denvall Parallella sessioner Session 1:1 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering. Uppföljning key-note Lokal: Pelarsalen Session 1:2 Vetenskap, utvärdering och politik Lokal: 351 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Carl-Uno Frykholm och Olof Åslund Session 1:3 Utvärdering för beslut eller lärande. Lokal: 353 Session 1:4 Utvärdering och politik Lokal: 357 Mingellunch i Marmorvalvet Session 1:5 Att utvärdera politik i krigszoner Lokal: 352 Session 1:6 Objektivitet och evidens i utvärdering Lokal: 361 Förekommer det en icke-amerikansk utvärderingstradition? Panel av nordiska utvärderare; Jan-Eric Furubo, Sverige & Hanne Foss-Hansen, Danmark & Harlad Furre, Norge & Per Mickwitz, Finland Kaffe - bokbord Open Space Parallella sessioner Session 2:1 Förekommer det en ickeamerikansk utvärderingstradition? Uppföljning med panel Lokal: Pelarsalen Session 2:2 Leder utvärdering av forskning till högre kvalitet? Lokal: 351 Session 2:3 Teori vid utvärdering Lokal: 353 Paus Paus Session 2:4 Makt och kunskap Lokal: 357 Session 2:5 Lärande utvärdering Lokal: 361 Session 2:6 Metaanalys Lokal: Festligheter med anledning av SVUF 10-ÅRSJUBILEUM Norra Latin, Ljusgården KONFERENSMIDDAG - Norra Latin

4 Utvärdering och politik - Dag 2 Abstract och fullständiga papers finns på 15 nov Politik och effektutvärdering i Storbritannien Michael Power Kaffe - bokbord Parallella sessioner Session 3:1 Evaluation and audit trails. Uppföljning keynote Lokal: Pelarsalen Session 3:2 Att arbeta evidensbaserat Lokal: 351 Session 3:2 Uppdrag offentlig granskning Lokal: 353 Session 3:4 Teori vid utvärdering Lokal: Mingellunch med posterpresentationer i Marmorvalvet Session 3:5 Utvärderingens metoder Lokal: 357 Session 3:6 Kan samspel mellan beställare och utvärderare bidra till varaktig förändring? Lokal: Vad vill EU med utvärdering? Veronica Gaffey, Marita Ulvskog Kaffe - bokbord Parallella sessioner Session 4:1 Vad vill EU med utvärdering? Uppföljning keynote Lokal: Pelarsalen Session 4:2 Riksdagsutskottens arbete med utvärderingar Lokal: 351 Session 4:3 Öppna jämförelser Lokal: 353 Session 4:4 Metautvärdering och kunskapsanvändning Lokal: 357 Session 4:5 Politikens användning av utvärdering Lokal: AVSLUTNING med next generation Malin Bennerdal, Verner Denvall, Andreas Lundstedt och Rolf Sandahl After-konferens Norra Latin, Ljusgården

5 Försessioner Onsdag 13 november Komplexitet i utvärdering. Kim Forss På senare tid har det talats mycket om komplexitet i utvärderingssammanhang och om komplexa utvärderingar. Syftet med försessionen är att reda ut begreppet och att diskutera hur utvärderare kan hantera komplexa utvärderingsprocesser. En del av tiden kommer ägnas åt teori och begrepp, men huvudinriktningen är på utvärderingens praktik. Genom att undersöka ett praktikfall av en komplex utvärdering kommer deltagarna att ta ställning till ett antal frågor om hur utvärderingen kan genomföras, t.ex. utvärderingsdesign, hur utvärderingsprocessen kan utformas och hur man kommer till slutsatser om effekter och kausalitet. De som deltar i försessionen kommer att få förberedelsematerial via mail som förutsätts vara inläst i förväg, främst information om det utvärderade objektet och uppdragsbeskrivning för utvärdering. Försessionen kommer att ledas av Kim Forss, som var en av redaktörerna för Evaluating the Complex - Attribution, Contribution and Beyond (Transaction, 2012). Utvärderingens elementa. Evert Vedung Försessionen vänder sig till dig som vill få en enkelt framställd, elementär orientering i vad utvärdering är och vilka frågor som ställs och belyses i utvärdering. Åhörarkopior delas ut för att deltagarna ska kunna följa med. Sessionen inleds med en definition av begreppet utvärdering (evaluering, evaluation) bl a i förhållande till begreppet uppföljning (monitoring). Uttryck som utvärdering ex ante, ex durante och ex post samt formativ och summativ utvärdering gås igenom. Andra teman i försessionen: Utvärderingens grundläggande ändamål: utveckling, kontroll, grundkun- skap. Potemkinkulisser. Hur utvärderaren bygger upp interventionsteorier (programteorier) samt på vilket sätt dessa kan användas i utvärderande. Utvärderingsmodeller: måluppfyllelseutvärdering, bieffektsutvärdering, brukarorienterad utvärdering, intressentmodellen, ekonomiska modeller samt självvärdering och kollegebedömning och EU-modellen. Effektlärans terminologi med avsedda-oavsedda och förutsedda-oförutsedda effekter samt huvudeffekter, nolleffekter, perversa effekter och bieffekter gås igenom. Effektfrågans grundläggande logik klarläggs (evidensrörelsens slagord what works? vad är det som funkar?). Metodiska upplägg för att kasta ljus över effekter dryftas inklusive experiment och kvasiexperiment men särskilt generisk kontroll, skuggkontroll och fallstudier med processpårning (process tracing). Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, var en av initiativtagarna till SVUF. Programteori. Lena Lindgren I utvärderingslitteraturen är programteori numera en standard evaluation procedure. Metoden bygger på tanken att alla åtgärder (program, policys, metoder etc) vilar på en viss logik om hur det förväntas lösa det underliggande problem som är anledningen till åtgärdens existens. En rekonstruerad programteori kan användas på flera olika sätt, vanligast som stöd i samband med planering av en utvärdering men även som underlag för ett strukturerat resonemang och/eller analys av en åtgärds logik. Under den här försessionen presenteras programteorins utgångspunkter och förutsättningar och deltagarna får också praktisk övning i några av metodens tillämpningsmöjlighet. Lena Lindgren är verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning om utvärdering och praktiskt utvärderingsarbete. Hon har också varit ordförande i SVUF. Effektanalys. Sten Anttila, Rolf Sandahl, Gustav Petersson Efterfrågan på effektmätningar har ökat starkt i den offentliga sektorn och inom många samhällsområden. Lika starkt har trycket varit på att resultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt, dvs. det som brukar kallas för evidens. Den så kallade evidensrörelsen har handlat mycket om metoddesign och förknippats med den experimentella metoden. Men effektmätning handlar om så mycket mer än val av metod. Hur ska vi förstå begrepp som exempelvis effekt, kausalitet, signifikans och effektstorlek? Kan man lägga ihop olika studiers resultat till ett resultat, en så kallad metaanalys? Och hur gör man en sådan analys? Men effektanalys handlar också om att diskutera vad som är lämpligt respektive möjligt att mäta. Vilka förutsättningar krävs? Vad ska mätas (effektkedja)? Vad ska resultatet användas till (programteori)? Den här försessionen handlar såväl om själva tänkandet kring effektanalys (regulatory theory, kontrafakticitet och sannolikhet), som praktiska exempel hämtade från olika samhällsområden som ska belysa de frågor som brukar diskuteras när det gäller effektanalys. Sten Anttila är forskare och projektledare på SBU, och Rolf Sandahl, ESV, var en av SVUFs grundare och sitter nu i dess styrelse. Gustav Petersson är undervisningsråd på Skolverket.

6 Försessioner Onsdag 13 november Mångkulturalitet och genus i utvärdering. A ( ) Mångkulturell medvetenhet i utvärdering. Anders Hanberger och Mehdi Ghazinour Denna försession ger kunskap om kulturell och mångkulturell medvetenhet i utvärdering, hur man kan utvärdera och bedöma ett programs mångkulturella medvetenhet, samt hur man praktiskt hanterar frågor som rör etnicitet, kulturell bakgrund, interpersonella relationer och mångkulturalism i utvärdering. Två utvärderingar som försessionsledarna medverkat(r) i kommer att användas som fall för att undersöka och diskutera hur man kan arbeta med kulturell och mångkulturell medvetenhet i praktiken: en nationell utvärdering av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld och en lokal utvärdering av samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå. Under försessionen kommer deltagarna att få en orientering i forskning om kulturell och mångkulturell medvetenhet i utvärdering, samt etnicitet och interpersonella relationer och därefter få arbeta med övningsuppgifter där de diskuterar utmaningar som en mångkulturellt medveten utvärderare ställs inför. Utvärderingarna och utvärderarnas utmaningar kommer först att presenteras. Därefter får deltagarna i mindre grupper diskutera hur man kan skapa förtroende, visa respekt, hantera språket, ge rättvisa åt olika målgruppers erfarenhe- ter etc. De idéer och förslag som deltagarna kommer fram till kommer att jämföras och diskuteras med hur vi hanterade dessa frågor i utvärderingen. Avslutningsvis sammanfattas vad man kan lära av de två fallen och vad det innebär att tänka, ha beredskap för och agera som en mångkulturellt medveten utvärderare. Mehdi Ghazinour är docent i socialt arbete vid Umeå Universitet, och Anders Hanberger är professor i utvärdering och forskningsledare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER). Anders har också varit ordförande i SVUF. B ( ) Har utvärderingar ett kön? Margareta Hydén Försessionen tar sin utgångspunkt i det självklara: Det finns inga utvärderingar utan människor. Alla utvärderingar är utvärderingar av mänsklig verksamhet, vare sig det handlar om brett upplagda insatser för att lösa sociala problem eller insatser i syfte att stödja en familj eller en individ till en positiv utveckling. Evidensparadigmets ambition att presentera systematisk och vetenskaplig kunskap kan få som konsekvens att människan elimineras från den kunskap som finns att vinna ur utvärderingsforskning och reduceras till ett resultat eller till ett mätbart mått. Detta problematiseras mot bakgrund av genusmedveten utvärderingsforskning. Genusmedveten utvärderingsforskning tar fasta på kön som grundläggande kategori när det gäller att välja metod och design för en utvärderingsstudie. The Harvard Analytical Framework, utvecklad på uppdrag av Världsbanken, utgör ett exempel. Modellen kommer att presenteras under försessionen. Några av de överväganden och utmaningar en genusmedveten utvärderare ställs inför kommer att presenteras. Deltagarna kommer att få tillfälle att i mindre grupper diskutera hur dessa kan hanteras. Särskilt intresse kommer att ägnas diskussionen om utvärderingsforskning som maktutövning: Att ha makt innebär att ha ansvar. Kan utvärderingsforskningen bära detta ansvar? Margareta Hydén är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

7 Plenarsessioner 14 och 15 november Plenarsession 1: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering. Clas-Uno Frykholm och Olof Åslund Det har länge diskuterats om eller vilken roll utvärderingar har i politiska beslut. Används de och i så fall för vilken typ av beslut? Vilken roll ska en utvärderare ha? Är utvärderaren en objektiv förmedlare eller en ytterligare beslutsfattare? I vilken grad ska politiken styra utvärderingen? Ska den styra val av utvärderingsfrågor och metod eller? Clas-Uno Frykholm är direktör vid Myndigheten för kulturanalys. Clas-Uno är fil. dr i pedagogik med inriktning mot utvärdering. Han har bland annat varit chef för utvärderingsavdelningen på Högskolverket, direktör och utvärderings- och kvalitetsansvarig på MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). Olof Åslund är generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Olof är adjungerad professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har bland annat varit forskningsledare vid SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Plenarsession 2: Förekommer det en ickeamerikansk utvärderingstradition? Panel av nordiska utvärderare; Jan-Eric Furubo, Sverige & Hanne Foss Hansen, Danmark & Harald Furre, Norge & Per Mickwitz, Finland Trots att vi har tämligen annorlunda politiska och administrativa förhållanden i Europa förefaller vår kontinent dominerad av de amerikanska utvärderingstraditionerna. Inflödet av utvärderingsteori och metod från USA tycks aldrig sina. I denna nordiska session ska vi undersöka om det finns nationella, nordiska och kanske även europeiska utvärderingstraditioner. Finns det överhuvudtaget fog att tala om en icke-amerikansk utvärderingstradition? Plenarsession 3: Politik och effektutvärdering i Storbritannien. Michael Power Denna session kommer att beskriva utvecklingen av kraven att brittiska lärosäten ska påvisa positiva effekter av sin forskning. Presentationen tar upp utvecklingen av politik som syftar till att öka kunskaperna om effekter och dess konsekvenser för akademisk praxis. Utbyggnaden av effektutvärdering utgör en del av granskningssamhällets expansion och kommer att leda universiteten i riktning mot nya former av bedömningsgrunder och krav på att de ska kunna bevisa sitt värde. Michael Power är professor i redovisning vid London School of Economics. Han intresserar sig bl.a. för granskning, ansvarsutkrävande, riskhantering, reglering och standardisering. Mest känd är han som författare till boken The Audit Society: Rituals of Verification. Han talar bl.a. om politik kopplat till utvärdering av forskningens effekter i Storbritannien. Plenarsession 4: Vad vill EU med utvärdering? Veronica Gaffey och Marita Ulvskog I politiken används utvärderingar för att styra och övervaka politiska beslut. Utvärderingar är självklara inte minst inom EU. Men utvärderingens roll i politiken väcker frågor om hur de organiseras, deras faktiska inverkan på politik och hur politiken påverkar utvärderingar. Dessa frågor diskuteras ur ett EU-perspektiv med två inledare; Veronica Gaffey, utvärderingschef inom EU samt Marita Ulvskog, EU-parlamentiker. Veronica Gaffey är chef för utvärderingsenheten vid Directorate General for Regional and Urban Policy inom Europeiska kommissionen sedan Dels arbetar hon med faktiska utvärderingar av politik, dels med att stödja uppbyggnaden av medlemsstaternas kapacitet att utvärdera effekter och konsekvenser av politik. Marita Ulvskog är en av Sveriges mest kända och erfarna politiker. Hon har varit partisekreterare, civilminister och kulturminister, och innan dess chefredaktör för Dala-Demokraten. Sedan 2009 är hon ledamot i Europaparlamentet, vilket bland innebär att hon arbetar i det utskott som bereder frågor om forskning inom EU. Hon kommer att diskutera EU:s utvärderingar ur ett politiskt perspektiv.

8 Parallella sessioner 14 nov kl 11:15-12:15 Session Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med Clas Uno Frykholm och Olof Åslund. Deltagare: Clas Uno Frykholm, Olof Åslund. Moderator: Rolf Sandahl Session Vetenskap, utvärdering och politik: Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv Av universitetsforskningen önskas idag användbar, helst evidensbaserad, kunskap som kan omvandlas till utvärderingsbara interventioner. En sådan pragmatisk orientering kan förväntas förbättra många professionella praktiker. På sikt kan emellertid en sådan strategi också undergräva den plattform på vilken vetenskap och praktik integreras. Genom att dela vetenskapen i kunskapstyper ökas förståelsen av dess relation till olika praktiker, och evidensbaserad kunskap sätts i ett större kognitivt sammanhang, vilket är av betydelse för utvärderingars samhällspolitiska roll. Inledaren, Thomas Brante är professor vid Lunds Universitet. Deltagare: Thomas Brante, Lunds Universitet Moderator: Evert Vedung Session Utvärdering för beslut eller lärande Det är allt vanligare att omdefiniera frågan om användning av utvärdering från att handla om ett underlag för beslut till att beskrivas som en insats för lärande. Vad innebär detta för utvärderingens roll i den politiska beslutsprocessen? Blir utvärdering mer utvecklingsarbete än en kritiskt granskande verksamhet? Frågor av detta slag aktualiseras genom presentationerna i denna session. Deltagare: Erik Jakobsson, APeL FOU, Mats Fred, Malmö högskola, Kettil Nordensjö Linnéuniversitetet Moderator: Stig Linde Session Utvärdering och politik Utvärderingens roll inom skolpolitiken har ökat i betydelse under det senaste decenniet med såväl internationella som nationella mätningar av resultat. Även inom socialpolitik och arbetsmarknadspolitik har utvärdering blivit ett allt starkare styrinstrument. Vilka erfarenheter finns av denna ökade användning av utvärdering i politiken och vad ger utvärdering för kunskapsunderlag för politikens utformning och legitimitet. Deltagare: Anders Hanberger Umeå universitet, Andreas Lundstedt, Göteborgs universitet Moderator: Ove Karlsson Vestman Session Att utvärdera politik i krigszoner erfarenheter från utvärdering av Natos genderarbete i Afghanistan och Kosovo Resolutionen UNSCR 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet antogs av FN:s säkerhetsråd Implementeringen har särskilt försökt beakta kvinnors roll och utsatthet i konflikter, genom att fokusera på frågor om skydd, deltagande och konfliktförebyggande åtgärder. År 2013 fick Sverige och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) uppdraget att utvärdera hur Nato har arbetat med UNSCR 1325 i sina insatser i Kosovo och Afghanistan. Vid denna session berättar Helénè Lackenbauer och Jan Frelin från FOI om erfarenheterna från sitt uppdrag bl a om utmaningarna med att arbeta med utvärdering i komplexa konfliktmiljöer liksom i en hög internationell, politisk miljö. Deltagare: Helénè Lackenbauer och Jan Frelin från FOI Moderator: Kim Forss Session Objektivitet och evidens i utvärdering En vanlig föreställning är att genomförande och användning av utvärdering sker tämligen objektivt och rationellt. Men hur objektiva är utvärderingar, och vilken roll spelar politisk övertygelse och känslor vid beslut på basis av utvärderingsresultat? Här diskuteras hur känslor och politiska övertygelser kan påverka utvärderare, utvärderingar och beslutsfattare. Deltagare: Pär Hagander, Joakim Östlund, Göteborgs universitet Moderator: Carina Abrahamson Löfström;

9 Parallella sessioner 14 nov kl 16:15-17:30 Session Förekommer det en icke-amerikansk utvärderingstradition? Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med panelen. Detagare: Jan-Eric Furubo, Hanne Foss-Hansen, Harald Furre, Per Mickwitz Moderator: Verner Denvall Session Leder utvärdering av forskning till högre kvalitet? Att utvärdera forskning med syfte att främja kvalitet och prestation har blivit allt vanligare både på central nationell nivå och lokal lärosätesnivå. Under denna session presenteras och diskuteras erfarenheter från nationella och internationella utvärderingar av forskningskvalitet. Särskilt fokus kommer att ligga på möjligheter och svårigheter att bedöma och utvärdera forskningsresultatens samhällsrelevans och nytta. Ytterst gäller frågan vilka effekter utvärderingarna har. Deltagare: Gunnar Sivertsen NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Norge, Ilkka Turunen, Utbildningsministeriet, Finland Moderator: Maud Kvist Session 2.3 Teori vid utvärdering (Session 1 av 2) Att formulera en teori om vad som utvärderas men också om hur utvärdering kan se ut är frågor som aktualiserats genom begrepp som programteori, teoriinriktad och teoribaserad utvärdering. Här diskuteras hur analyser av kvali- tetsarbete i skolan och sociala företag kan bidra till en mer teoretisk förståelse av det som utvärderas och samband mellan mål, processer och resultat. Deltagare: Ulf Lundström Umeå universitet, Lena Lernå LoBAB Moderator: Björn Blom Session Makt och kunskap Makt och kunskap är ständiga följeslagare, inte minst vid utvärdering. Bidragen i detta pass diskuterar makt och kunskap i relation till tre olika roller: beställare, utvärderare och brukare av offentliga insatser. Vem är det egentligen som ska bestämma över en utvärdering och hur den ska genomföras? Kan kritik ställa till problem för någon av dessa intressenter? Deltagare: Evert Vedung, Uppsala universitet, Russel Turner, FoU Väst, Josefine Hjort Moderator: Stig Linde Session Lärande utvärdering Begreppet lärande utvärdering kan förefalla paradoxalt, innebär inte all utvärdering någon typ av lärande? Eftersom svaret på den frågan vanligtvis är ja, är det intressant att diskutera vad det speciella är med just lärande utvärdering. I detta pass diskuteras bl.a. vad lärande innebär, vem som lär och hur kritisk man kan vara som följeforskare. Deltagare: Kerstin Arnesson & Gunilla Albinson, Blekinge tekniska högskola, Olle Palm OP utvärdering Moderator: Carina Abrahamson Löfström Session Metaanalys Metodsession. Metaanalys är en statistisk metod för att sammanväga resultat från enskilda studier (vanligtvis effekter) till ett enda genomsnittligt resultat. I denna session ges en praktisk demonstration av hur man går tillväga för att göra en sådan analys. Sten Anttila från SBU medverkar. Deltagare: Sten Anttila SBU Moderator: Kari Jess

10 Parallella sessioner 15 nov kl 10:00-11:30 Session Evaluation and audit trails Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med Michael Power. Deltagare: Michel Power Moderator: Lennart Nygren Session Att arbeta evidensbaserat erfarenhet, praktik och vetenskap. Inom psykiatri och socialtjänst finns sedan några år tillbaka växande och återkommande krav på att de insatser som erbjuds brukare ska vara evidensbaserade. I sin enklaste form betyder evidensbaserade insatser att dessa insatser ska vara till hjälp för brukarna och de problem som de brottas med. I detta perspektiv verkar strävan efter evidensbaserade insatser vara både självklara och svåra att säga emot. Ändå har det uppstått en del turbulens i denna fråga. Deltagare: Alain Topor, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet och Hanne Foss Hansen, professor i offentlig förvaltning vid Köpenhamns Universitet. Moderator: Verner Denvall Session Uppdrag offentlig granskning Lena Lindgren och Vicki Johansson berättar om den nya boken Uppdrag offentlig granskning. Granskning används i boken som ett paraplybegrepp för utvärdering, revision tillsyn, kvalitets- och rankingsystem samt ackreditering och certifiering. Dessa olika granskningsformer jämförs och analyseras med avseende på gemensamma kännetecken och specifika särdrag, samt deras problem och möjligheter i förhållande till ansvarsutkrävande, verksamhetsutveckling och förtroende för det demokratiska systemet. Lena och Vicki är verksamma vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Deltagare: Lena Lindgren, Vicki Johansson Göteborgs universitet Moderator: Mona Pütsep Session Teori vid utvärdering (programteori) (Session 2 av 2) Teorier kan fylla många olika funktioner vid utvärdering. I detta pass illustreras att teorier bl.a. kan användas för att granska hur olika delar i offentliga organisationer interagerar, dels hur teorier kan vara användbara vid utvärdering av implementering. Deltagare: Björn Blom, Stefan Morén, Marek Perlinski Umeå universitet, Matilda Ardenfors, Marcus Holmström, Ingrid Rydell Ramböll, Göran Brulin, Tillväxtverket, Moderator: Tommy Jansson Session Utvärderingens metoder Att utvärdering innebär någon form av granskning och bedömning med hjälp av metoder för datainsamling och analys, det är nog de flesta utvärderare överens om. Däremot råder ingen enighet om var gränserna går mellan olika typer av granskningar, vad som skall betraktas som utvärdering och vilken roll olika metoder och intressentgruppers perspektiv spelar. I det här passet presenteras bidrag som på olika sätt belyser dessa frågor. Bl.a. dryftas likheter och skillnader mellan utvärdering och revision. Dessutom argumenteras för brukarinflytande som en motvikt till experimentellt upplagd utvärdering. Deltagare: Kaj Oldrup, Malmö stad, Anna Petersen, Örebro universitet Moderator: Jan-Eric Furubo Session 3:6 - Kan samspel mellan beställare och utvärderare bidra till varaktig förändring? Svenska elevers matematikkunskaper sjunker. Skolverket har därför fått i uppdrag att utveckla matematikundervisningen. Med utgångspunkt i utvärdering av satsningen Matematiklyftet diskuteras om och hur ett samspel mellan beställare och utvärderare kan bidra till utveckling och varaktig förändring genom en enskild insats. Deltagare: Sandra Mardones Larsson Skolverket, Tove Stenman och Olov Wolf-Watz Ramböll Moderator: Anders Hanberger

11 Parallella sessioner 15 nov kl 14:45-16:00 Session Vad vill EU med utvärdering? Uppföljning och fortsatt diskussion om temat från plenarsessionen med Veronica Gaffey och Marita Ulvskog. Deltagare: Veronica Gaffey och Marita Ulvskog. Moderator: Daniel Tarschys. Session Riksdagsutskottens arbete med utvärderingar Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut senare ska utvärdera vad som blivit resultatet av beslutet. Uppföljningsarbetet består dels av fördjupade uppföljningar och utvärderingar, dels av löpande uppföljningar. Bland andra kommer riksdagsledamoten Iréne Oskarsson från Miljö- och jordbruksutskottet att beskriva hur utskottet arbetar med dessa uppföljningar och utvärderingar. Deltagare: Iréne Oskarsson, riksdagsledamot, Christer Åström, chef för Utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningen Moderator: Rolf Sandahl Session Öppna jämförelser Öppna jämförelser är ett nationellt, svenskt uppföljningssystem vars resultat årligen redovisas offentligt. Systemet, som baseras på en uppsättning fastlagda indikatorer som beskriver verksamheters kvalitet, finns inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, folkhälsa samt risk och säkerhet. Vid seminariet presenteras två aktuella studier av öppna jämförelsers användning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och Joakim Ramsberg, Myndigheten för vårdanalys. Deltagare: Lena Lindgren, Göteborgs Universitet, Joakim Ramsberg, Myndigheten för Vårdanalys Moderator: Sten Söderberg Session Metautvärdering och kunskapsanvändning För att bedöma utvärderingars kvalitet och nytta är det viktigt att även utvärdera utvärderingars mål, metoder och resultat. Att utforma kriterier för sådana bedömningar är en viktig uppgift vid metautvärdering. Hur kan sådana kriterier se ut och hur kan kvaliteten i utvärdering ökas för att främja kunskapsanvändning? Deltagare: Magnus Larsson, Malin Benerdal Umeå universitet, David Pålsson Stockholms universitet Moderator: Tobias Fridholm Session Politikens användning av utvärdering Att utvärderingar inte används i den politiska beslutsprocessen brukar hävdas ofta som en sanning och ett stort problem inom utvärdering. Hur stämmer detta med praktiken? Finns det en användning av utvärdering som vi inte har uppmärksammat och hur ser i så fall användningen ut? Deltagare: Åsa Sohlman, Petter Kockum, Peter Ehn, Statskontoret Moderator: Ove Karlsson Vestman

Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering

Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Enkät efter konferens, besvarad av 55% av deltagarna. Flertalet kommentarer är borttagna, svar som är representativa finns med 1. Vilken sektor arbetar

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar SVUFs försessioner 7 oktober 2015 SVUFs konferens 8-9 oktober 2015 2015 års nationella utvärderingskonferens Utvärderingars värde

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning.

Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. OBS Under arbeta: citera ej utan författarens tillstånd/n.b. Work in progress: do not quote without author

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17

SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17 SVUF konferens 2011 Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv Uppdaterat 2011-10-17 PROGRAM Försessioner 19 okt Försession 1. Försession 2. Evert Vedung María Bustelo, Ann-Charlott

Läs mer

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING GÖRAN BRULIN, TILLVÄXTVERKET INGRID RYDELL & MARCUS HOLMSTRÖM,

Läs mer

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Kraftfältet kring evidensbaserad praktik Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Denna presentation Evidensrörelsens ursprung: varifrån idén om evidensbaserad praktik stammar Fokus

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Utvärdering: Filosofi och hantverk

Utvärdering: Filosofi och hantverk INBJUDAN TILL KONFERENS OCH FÖRSESSIONER Utvärdering: Filosofi och hantverk LÄMNA DITT FÖRSLAG TILL KONFERENSBIDRAG SENAST DEN 15 JUNI! SVUFs försessioner 21 oktober 2009 SVUFs konferens 22 23 oktober

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Hjärtligt välkommen till Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Medverkande Agneta Essén Agneta Stenqvist Socialchef, Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen, Eli Mundheim Ingela Josefson

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Utvärderingens elementa

Utvärderingens elementa Utvärderingens elementa Evert Vedung Prof emeritus i statsvetenskap ssk bostadspolitik Uppsala universitet, Inst f bostads- och urbanforskning samt Statsvetenskapliga institutionen Utvärderingens elementa

Läs mer

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Ove K. Vestman Presentation vid FoU-Välfärds konferens i Sundsvall 24 25 augusti 2011 Utgår från boken Utvärderandets konst (2011) av Ove Karlsson Vestman,

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Att utvärdera lärande

Att utvärdera lärande Att utvärdera lärande En vägledning vid utvärdering av pedagogiska processer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Om utvärdering... 5 Utvärderingars

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga INTEGRATION 6 OKTOBER 2015 på väg in i det svenska samhället FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga 12 år av samverkan mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Innehåll

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning Det svenska politiska systemet Politik och förvaltning Uppläggning Centrala begrepp: byråkrati och offentlig förvaltning Teorier om förvaltningens roll Legitimitet och offentlig förvaltning Byråkrati ett

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Evidensbaserad praktik, implementering och webbstöd

Evidensbaserad praktik, implementering och webbstöd Evidensbaserad praktik, implementering och webbstöd Ulrika Bergström Jag vidarebefordrar presentationen men då utan bilder som kan vara skyddade av upphovsrätten MÅLSÄTTNING Evidensbaserad praktik i hälso-

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER Val sker på Arbetarekommunens medlemsmöte torsd 12 juni kl 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Monica Jacobsson Handels, Kultursossen, LO-fack, Morgan Hanning Valberedningen,

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Agenda. Infotools beslutsstödskonferens. 12 13 september 2012 Skogshem & Wijk Lidingö

Agenda. Infotools beslutsstödskonferens. 12 13 september 2012 Skogshem & Wijk Lidingö Agenda Infotools beslutsstödskonferens 12 13 september 2012 Skogshem & Wijk Lidingö Välkomna till årets beslutsstödskonferens! Den omfattar två dagar, en kursdag och en seminariedag. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Patientforum UMAS & rigföreningrening 23 mars 2006

Patientforum UMAS & rigföreningrening 23 mars 2006 Strax ska Britt Östlund tala om teknik, design och äldre människor? m Patientforum UMAS & Malmö Anhörigf rigföreningrening 23 mars 2006 Britt Östlund Certec Institutionen för f r designvetenskaper Lunds

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer