Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar"

Transkript

1 Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar SVUFs försessioner 7 oktober 2015 SVUFs konferens 8-9 oktober 2015

2 2015 års nationella utvärderingskonferens Utvärderingars värde värden i utvärderingar 8-9 oktober med försessioner den 7 oktober, Hilton Slussen Stockholm Välkommen till 2015 års konferens om utvärdering arrangerad av Svenska utvärderingsföreningen (SVUF). Detta är vår sjunde utvärderingskonferens sedan starten Ett av föreningens syften är att diskutera utvärderingens men också utvärderarens roll i samhället. Årets tema anknyter väl till detta syfte; både dess användning/värde och vilka val som utvärderaren gör i utvärderingens olika moment. Alla moment i en utvärdering styrs av värderingar av något slag. Val av frågeställningar påverkas av vad vi är intresserade av. Val av metod påverkas ofta av vår disciplinära bakgrund. Att välja bedömningskriterier är i allra högsta grad en värdefråga. Om rekommendationer ska ges och hur tät relationen mellan utvärderare och utvärderingsobjekt ska vara råder det också delade meningar om. Hur organiseringen av utvärderingsverksamheten ser ut kan också påverka val av frågor och ansats. Ställer exempelvis en extern oberoende utvärderingsmyndighet andra frågor och kommer till andra slutsatser än en intern utvärderingsfunktion inom en myndighet? Vi ställer också frågan vad är en oberoende utvärderingsmyndighet oberoende av? Varje år genomförs en enorm mängd utvärderingar inom alla områden i Sverige liksom i övriga världen. Frågan är vilken kunskap får vi genom alla dessa utvärderingar? Evidensdebatten, som till stora delar handlat om vilka metoder som ger den mest tillförlitliga kunskapen, har nog inte undgått någon. Men bygger vi kunskap genom dessa utvärderingar, dvs. får vi ett lärande för framtida insatser eller utgör utvärderingarna endast en samling studier anpassade till den enskilde beställarens önskemål? Årets konferens kretsar således kring kunskapsfrågan och värdefrågan. Dessa frågor kommer att beröras i plenaranföranden, i sessioner etc. Men också andra frågor kommer att diskuteras på konferensen. Open space, exempelvis, baseras på diskussioner efter förslag av deltagarna själva och några av de papers som skickats in till föreningen tar upp andra intressanta utvärderingsfrågor. Liksom tidigare konferensår har vi en dag med försessioner. Alla fem försessioner pågår under en hel dag och vi har i år lagt fokus på metod och praktik. Ta chansen att delta i någon av dessa sessioner! Våra konferenser brukar vara välbesökta där deltagare från myndigheter, Regeringskansli, riksdag, kommuner, lärosäten, konsultföretag m.fl. möts. I den här inbjudan presenteras programmet för konferensen, försessionerna och de praktiska delarna. Programmet hittar ni också på Vi i styrelsen hälsar Dig varmt välkommen!

3 Programmet i korthet Försessioner 7 okt Onsdag den 7 oktober Försession 1: What are Better Quasi-Experimental Designs for Evaluation Practice and what is the Evidence for claiming they are Better? Thomas Cook Försession 2: Att skapa värde och tillförlitlighet med kvantitativa undersökningar - att tänka efter före. Kvantitativa undersökningar - när och varför? Mats Nyfjäll och Johan Bring Försession 3: Att skapa värde och tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer - perspektiv, förförståelse och tolkning. Mats Alvesson Försession 4: Programteori. Lena Lindgren och Maria Bergström Försession 5: Utvärderingens elementa. Evert Vedung Utvärderingskonferens 8 okt Torsdag den 8 oktober Registreringen öppnar Inledning och välkommen, SVUFs ordf Rolf Sandahl Plenarsession 1: Utvärderingarnas värde eller felfinnande och ångestdrivna organisationer: granskningsbarhet och välfungerande offentlig sektor. Mats Alvesson Parallella sessioner Lunch Plenarsession 2: How are evaluations used in the EU? How to make them more usable? Veronica Gaffey Kaffe och bokbord Open space Parallella sessioner Konferensmiddag 9 okt Fredag den 9 oktober Plenarsession 3: Evaluation theory and its relationships with evaluation practice. Thomas Cook Parallella sessioner Lunch Plenarsession 4: Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar. Maria Eriksson Parallella sessioner Kaffe och bokbord Paneldiskussion. Utvärderingars värde - värden i utvärderingar. Inga- Britt Ahlenius, Margareta Hallberg och Ingvar Mattson Avslutning följt av mingel

4 Försessioner 1. (kl. 9-16) What are Better Quasi-Experimental Designs for Evaluation Practice and what is the Evidence for claiming they are Better? Thomas Cook. This presession will discuss the following issues: A description and discussion of within-study comparisons or design experiments. These are attempts to learn how closely the results from randomized experiments and quasi-experiments correspond to each other when the same treatment group is shared across the two designs. A description of the correspondence of causal results when the randomized experiment is compared to the results from two forms of regression-discontinuity (RD) basic RD and comparative RD (CRD). This gets us into analyses of how CRD helps mitigate the problems of basic RD with respect to reduced statistical power, unsupported functional form, extrapolation and minimal causal generation around the cutoff that determines treatment assignment. A description and discussion of the empirical correspondence achieved to date between estimates from randomized experiments and two kinds of interrupted time series (ITS) the simple ITS with a single treatment group measured at multiple points before and after treatment, and the comparative ITS (CITS) where there is also an untreated group measured at the same time intervals. Simpler non-equivalent control group designs (NECGDs) where the literature on the correspondence between results from randomized experiments and various forms of NECGD is more complex. Summarizing the whole pattern of results about better quasi-experimental practices and worse ones too, of course and exploring their implications for better quasi-experimental research for situations where it is impossible or impractical to assign at random. Thomas Cook är professor i sociologi, psykologi, utbildning och socialpolitik vid Northwestern University, USA. Han har ett stort intresse för utvärderingsforskning och är en av portalfigurerna när det gäller utvärdering. Hans metodintresse är också stort och han har bland annat skrivit Quasi-Experimentation Design and Analysis Issues for Field Settings, Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research, och The Foundations of Program Evaluation. 2. (kl ). Att skapa värde och tillförlitlighet med kvantitativa undersökningar - att tänka efter före. Kvantitativa undersökningar - när och varför? Mats Nyfjäll och Johan Bring I vissa fall är det uppenbart att kvantitativa undersökningar är motiverade. I samband med kvantitativa undersökningar finns dock ofta en risk att myggor silas och kameler sväljs. Lika metodmässigt elegant som det är att använda vedertagen urvalsteori med känd statistisk osäkerhet, lika svårt kan det vara att försöka kvantifiera annan osäkerhet - t.ex. ett bortfalls potentiellt snedvridande effekt. Inom detta område letar för närvarande urvalsstatistiker efter sätt att möta bortfallsproblemet. Vid utvärderingar finns ofta önskan att härleda samband mellan t.ex. insatser och utfall. Att i efterhand försöka reda ut vad som faktiskt har föranlett ett visst utfall är dock ofta komplicerat. Ett sätt att på förhand försöka eliminera detta problem är att genomföra experimentella studier. Ur innehållet: Fråga alla eller ett urval - att definiera undersökningspopulation och hitta urvalsramar Statistisk och annan osäkerhet - urvalsstorlek och andra felkällor Bortfallets betydelse - att förebygga och hantera bortfall Frågekonstruktion - att avgränsa sina frågor i tid och rum Experimentell undersökningsdesign - kvantitativ effektutvärdering Mats Nyfjäll är fil.lic i statistik och Johan Bring är adj. professor i statistik, båda från Statisticon

5 Försessioner 3. (kl ) Att skapa värde och tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer - perspektiv, förförståelse och tolkning. Mats Alvesson Intervjun är en av de mest grundläggande metoderna för att få fram kunskap om individer, grupper och organisationer. Det kan tyckas vara enkelt och självklart sätt att få fram bra kunskap. Men intervjuer är ofta komplexa och svårtolkade sociala interaktioner. Någon patentlösning för att genomföra och tolka intervjuer på bästa sätt finns inte. Dagen kommer att innehålla en kritisk diskussion om traditionella intervjumetoder. Ett ramverk kommer att ges för tänkande kring frågor om vad som händer i intervjuer och vad man kan få ut av dessa. På så sätt stöds utvecklandet av en reflexiv intervjupraktik. Under dagen kommer olika metaforer att presenteras som lyfter fram hur avgörande tolkningsprocessen och de teoretiska grundantagandena är för såväl intervjupraktik som den kunskap som man kan ta fram genom intervjun. Ur innehållet: Styrka och svagheter med kvalitativa intervjuer Traditionella intervjumetoder Reflexiv intervjupraktik Makt och balans i intervjusituationen Tolkningsprocessen och grundantaganden Mats Alvesson är professor vid Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet Litteratur: Intervjuer- genomförande, tolkning och reflexivitet; Mats Alvesson, Liber 4. (kl. 9-16) Programteori. Lena Lindgren och Maria Bergström I utvärderingslitteraturen är programteori numera en standard evaluation procedure. Metoden bygger på tanken att alla åtgärder (program, policys, metoder etc) vilar på en viss logik om hur det förväntas lösa det underliggande problem som är anledningen till åtgärdens existens. En rekonstruerad programteori kan användas på flera olika sätt, vanligast som stöd i samband med planering av en utvärdering men även som underlag för ett strukturerat resonemang och/eller analys av en åtgärds logik. Under den här försessionen presenteras programteorins utgångspunkter och förutsättningar och deltagarna får också praktisk övning i några av metodens tillämpningsmöjligheter. Lena Lindgren är docent verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning om utvärdering och praktiskt utvärderingsarbete. Hon har också varit ordförande i SVUF. Maria Bergström har arbetat med utvärderingsfrågor i statsförvaltningen i många år och har också arbetat med att försöka integrera programteori som en utgångspunkt för resultatanalys. Maria arbetar nu på Vetenskapsrådet som analytiker. 5. (kl. 9-16) Utvärderingens elementa. Evert Vedung Försessionen vänder sig till dem som vill få en enkelt framställd, elementär orientering i vad utvärdering är och vilka frågor som ställs och belyses i utvärdering. Sessionen inleds med en definition av begreppet utvärdering bl.a. i förhållande till begreppet uppföljning. Ur innehållet: Hur utvärderaren bygger upp interventionsteorier (programteorier) samt på vilket sätt dessa kan användas i utvärderande. Utvärderingens grundläggande ändamål. Utvärderingsmodeller som exempelvis måluppfyllelseutvärdering, intressentmodellen, EU-modellen m.m. Effektlärans terminologi som exempelvis huvudeffekter, nolleffekter m.m. Effektfrågans grundläggande logik. Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, var en av initiativtagarna till SVUF. Han har under en lång rad av SVUF:s konferenser gett en elementär kurs i utvärdering.

6 Plenarsessioner Plenarsession 1: Utvärderingarnas värde eller felfinnande och ångestdrivna organisationer: granskningsbarhet och välfungerande offentlig sektor. Mats Alvesson Hur värderar offentlig verksamhet utvärderingar? Leder de till bättre verksamhet för medborgarna eller att man ser över sina rutiner och ser till att inga formella fel görs? Mats Alvesson är professor och organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet. Han har bland annat utgivit Tomhetens triumf, Bokförlaget Atlas (2011). Plenarsession 2: How are evaluations used in the EU? How to make them more usable? Veronica Gaffey Inom EU görs en mängd utvärderingar som ses som en naturlig del av EUs arbete. Men används utvärderingarna och i så fall på vilket sätt? Under senare tid har inriktningen på utvärderingsverksamheten ändrats något genom ett ökat krav på att förklara hur insatserna bidrar till förändring. Varför denna nya inriktning? Veronica Gaffey är chef för utvärderingsenheten vid Directorate General for Regional and Urban Policy inom Europeiska kommissionen sedan Dels arbetar hon med faktiska utvärderingar av politik, dels med att stödja uppbyggnaden av medlemsstaternas kapacitet att utvärdera effekter och konsekvenser av politik. Plenarsession 3: Evaluation theory and its relationships with evaluation practice. Thomas Cook I varje moment av en utvärdering finns teorier att ta ställning till. Förutom de mer sakorienterade teorierna finns metodologiska överväganden, teorier om användning, värdefrågor, kunskapsteoretiska överväganden etc. De olika teoretiska valen får implikationer av olika slag. Thomas Cook kommer att diskutera dessa implikationer men ställer också frågan om utvärdering i sig är något unikt, dvs. finns det specifika utvärderingsteorier? Thomas Cook, Northwestern University, USA, är professor i sociologi, psykologi, utbildning och socialpolitik. Han är en av portalfigurerna när det gäller utvärdering och bland annat utgivit Quasi-Experimentation Design and Analysis Issues for Field Settings, Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research och The Foundations of Program Evaluation. Plenarsession 4: Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar. Maria Eriksson Ett flertal exempel ges på hur utvärdering kan bedrivas utifrån ett intersektionellt perspektiv, från beställning via genomförande till bedömning och slutligen användning. Särskilt beaktas hur olika intersektioner har betydelse för maktutövning. Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola och hennes forskning är framför allt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av föräldraskap och barns rättigheter.

7 Parallella sessioner Session 1.1 Hur kritisk får man vara? Exemplet polisen. År 2009 krävde regeringen att polisen skulle utvärdera sin verksamhet både i egen regi och via externa aktörer. Som svar inrättades en utvärderingsenhet vid Rikspolisstyrelsen (numera Polismyndigheten). Men bara efter en kort tid bröt polisen mot sina utfästelser till regeringen. Det var viktigare för polisen att ha totalkontroll över utvärderingsverksamheten än att ha en sådan värd namnet. Hur långt är polisen beredda att gå för att ha kontroll över granskning av polisen och vad får det för konsekvenser för dem som vill utvärdera polisen? Johannes Knutsson är professor i polisforskning vid Politihøgskolen i Norge, men har bedrivit en stor del av sin forsknings- och utvärderingsverksamhet med anknytning till det svenska polisväsendet. Stefan Holgersson är lektor vid Linköpings universitet och polis i Stockholm. Session 1.2 Utvärderarrollen (I) I denna papersession belyses två perspektiv på utvärderarrollen. Att utvärdera känsliga ämnen väcker känslor kan det bidra till utvärderingens kvalitet? När välfärdsverksamheter granskas är frågan vad utvärderarna (inspektörerna) gör; konstateras redan kända brister eller görs sammanvägningar av mer komplex karaktär? Paper: Sanja Magdalenić, forskare och Eva Hämberg, Högskolan Dalarna Session 1.4 Utvärderingens paradoxer. Kunskap och etik i utvärdering En utvärdering av 36 Arvsfondsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet Denna session kommer att handla om de olika relationer man som utvärderare skapar med frivilligorganisationerna och de offentliga och på vilket sätt kunskap kommer till och tas emot i de olika fälten. Thomas Öhlund, lektor, Stockholms universitet. Annica Thomas, utvärderingsansvarig, Arvsfonden, Solveig Hollari, utredare, BRÅ och Kari Jess, lektor, Högskolan Dalarna. Session 1.5 Vems värden styr när icke-offentliga organ ska utföra och utvärdera offentligt finanserad politik? Det är inte ovanligt att staten via andra icke offentliga aktörer, som intresseorganisationer eller privata aktörer, genomför den statliga politiken. Det är aktörer som också har att ta hänsyn till de egna organisationernas värderingar. Samma sak kan nog sägas om EU:s on-going evaluation som innebär en mer intressentinvolverande utvärdering. I den här sessionen diskuteras hur värdefrågor hanteras med exempel från Nya Zeeland, Sverige och EU:s on-going evaluation. Paper: Sarah Johnstone och Josefine Massie, Förvaltningshögskolan Göteborg och Kettil Nordesjö, Linnéuniversitetet. Session 1.3 Utvärderingars användning i politiken Här kommer resultat och reflektioner att presenteras från ett urval av fallstudier inom det forskningspolitiska området samt resultat från utvärderingarnas värde för regeringen. Kan en icke använd utvärdering vara en utvärdering? Vad menas med användning av en utvärdering? Är alltid rigorös utvärderingsmetodik grunden för användning? Vad avslöjar regeringens hänvisningar till utvärderingar om värdet de sätter till utvärderingar? I vilka sammanhang hänvisar regeringen till utvärderingar i budgetpropositionen, finansplanen och arbetsmarknadspolitiken? Paper: Åsa Sohlman, seniorforskare och Sten Söderberg, Vetenskapsrådet

8 Parallella sessioner Session 2.1 Hur skapar man oberoende utvärderingsmyndigheter? Vi har ett antal oberoende utvärderings- och granskningsmyndigheter i Sverige IFAU, Tillväxtanalys, ISF, IVO med flera. Syftet med dessa är att policyn på olika områden ska utvecklas på ett så allsidigt underlag som möjligt. Men vad ska man mena med oberoende, och hur ska man säkerställa att de aktuella myndigheterna blir oberoende i denna mening? Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Session 2.2 Värdet av tillsyn och öppna jämförelser som utvärdering - exemplet äldreomsorgen Äldreomsorg har genom olika former av utvärdering fått avsevärt ökad uppmärksamhet i media och politisk debatt. I denna session diskuteras vilka konsekvenser som två dominerande former av utvärdering tillsyn och öppna jämförelser har för äldreomsorgens styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsutveckling. Sessionen utgår från resultat från ett Forte-finansierat forskningsprojekt om användning av utvärdering i äldreomsorgen. Session 2.4 Praktik som evidens Vad är det som gör skillnad? För att utvärdera detta i arbetslivsrehabiliterande verksamhet gäller inga armlängders avstånd. En utvärderingsmodell för involvering presenteras här: praktikbaserad evidens. Ett annat begrepp när det gäller att använda kunskap från praktiken att göra skillnad i praktiken är inspirerat av Aristoteles: Fronetisk utvärdering. Paper: Anna Petersén, Örebro Universitet och Evert Vedung, Uppsala Universitet. Session 2.5 Utvärderarrollen (II) Utvärdering genom följeforskning ställer utvärderaren inför en rad problem. Verksamhetens beredskap att bli granskad är ett exempel. Utvärderarrollen blir också olika beroende om det utvärderade objektet handlar om implementering eller innovation. Olika institutionella miljöer skapar olika utvärderarroller. Paper: Anders Lindström och Ove Grape, Umeå universitet och Karl Kjäll och Marcus Wåhlstedt, Ramböll. Anders Hanberger, professor, Umeå universitet, Lennart Nygren, professor, Umeå universitet och Katarina Andersson, lektor Umeå universitet, och Lena Lindgren, docent, Göteborgs universitet. Session 2.3 Bortom NPM: Hur kan vi organisera en systematiskt lärande stat? Bengt Jacobsson kommer att diskutera det förvaltningspolitiska reformerandet i staten, framförallt hur idéer och reformer när det gäller styrningen har utformats. Försöken att reformera styrningen visar på de svårigheter som finns i att använda sig av utvärderingar. Erfarenheter från praktiken står sig ofta slätt mot den trosvisshet som kommer av att veta sig vara på rätt väg. Hur kan styrningen i staten utformas? Hur skulle man kunna öka förmågan att på ett systematiskt sätt lära av egna erfarenheter. Bengt Jacobsson, professor, Södertörns högskola.

9 Parallella sessioner Session 3.1 Hur utvärderar man när flera nivåer är inblandade? Är teoribaserad utvärdering i flernivåprogram något att utgå från vid design, empiriinsamling och analys? Vad kan det ge för bidrag på kort och lång sikt? Vad krävs för att öka utvärderingarnas användbarhet i flernivåprojekt? Leder flernivåprojekt till att säkrare indikatorer utformas? Paper: Kajsa Rosén, Ingrid Rydell, Olov Wolf Wats, Strategirådet samt Ann Öhman Sandberg, Christina Ehneström, Niga Hamasor, Karin Sjöberg, Veta Advisor AB. Session 3.2 Vad och hur lär vi oss av naturliga experiment? Lärdomar från förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Förbättringskunskap används sedan mer än ett decennium som ett begrepp inom hälso- och sjukvården. Ett forskningsområde improvement science, förbättringsvetenskap, är under utveckling internationellt liksom nationellt och utmärks av att vara utpräglat tvärvetenskapligt och aktions/ interaktionsinriktat. Med tanke på att det kontinuerligt pågår många naturliga experiment i vårdens verksamheter med olika interventioner för förbättring i processer och resultat finns ett stort behov av att utveckla dynamiska utvärderings- följeforskningsmetoder för att fånga det lärande som ständigt pågår i dessa aktiviteter. Det kan finnas både en övertro och ibland en ogrundad skepsis till dessa interventioner varför skarpa utvärderingsmetoder är angelägna för att bättre förstå vad som fungerar för vem i vilka sammanhang. Boel Andersson Gäre, professor, Jönköping Academy for improvement of health and welfare, Högskolan Jönköping och Futurum centrum för forskning och utbildning, Region Jönköpings län. Session 3.3 Vad lär vi oss av alla utvärderingar? Vi föreställer oss att de utvärderingar vi gör är nyttiga och att de kommer till användning på något sätt. Men vad är det för kunskap som förmedlas via dessa utvärderingar? Är varje enskild utvärdering specifik och anpassad till en specifik kontext eller finns det något som vi kan vi ta med oss framöver? Och vad krävs det i så fall för inriktning på framtida utvärderingar? I denna session diskuteras erfarenheter från arbetsmarknads- och skolområdet. Session 3.4 Evidens - Tillförlitlig, tillräcklig, motstridig kunskap? I början av 1990-talet lanserades ett nytt koncept inom vården evidensbaserad medicin. Dess grundläggande ambition var att alla behandlingsåtgärder skulle bygga på bästa tillgängliga kunskap, på evidens. Konceptet har sedan spridit sig som en löpeld över världen och fått fäste inom allt fler välfärdsområden och i olika yrkesgrupper: rehabilitering, omsorg och socialtjänst och även inom skolan. Men att förverkliga visionen om en evidensbaserad praktik har visat sig vara mycket mer komplicerat än förväntat. Hur tillförlitliga är metoderna för att frambringa evidens? Hur kan resultat från vetenskapliga studier överföras till meningsfulla underlag för beslut i praktisk verksamhet? Kan evidens ersätta praktiskt omdöme? Morten Sager, lektor, Göteborgs universitet. Session 3.5 Är experiment tillämpbart inom alla sakområden? Inom vissa sakområden förekommer experimentella eller kvasiexperimentella upplägg men inte inom andra. Många menar att dessa designer borde tillämpas även inom vård, omsorg och skola. I denna session presenteras en framgångsrik kvasiexperimentell studie från det socialpsykiatriska området där man följde personer med allvarliga psykiska problem där den ena gruppen fick ett aktivitetsstöd men inte den andra. I sessionen presenteras även en studie som gjorts av svensk biståndsverksamhet där det visar sig att exempelvis experimentella upplägg lyser med sin frånvaro. I studien ges förslag på hur experimentella upplägg skulle kunna användas mer frekvent. Utifrån de två studierna diskuteras varför experimentella upplägg används inom vissa områden men inte inom andra? Finns det praktiska, etiska eller andra hinder? Alain Topor, docent, Inst. för Socialt Arbete, Stockholms Universitet och professor, Universitetet i Agder (Norge) och Anders Olofsgård, docent, Handelshögskolan. Anders Forslund, professor, Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Staffan Lundh, tidigare avdelningschef, Skolverket.

10 Parallella sessioner Session 4.1 Utvärderingsverkstäder. Att bygga kunskap och kompetens för utvärdering Under en 15-årsperiod har utvärderingsverkstäder bedrivits med personer verksamma inom välfärdssektorn runt om i Sverige. Deltagarna i verkstäderna ska ha ett utvärderingsuppdrag och utvecklar sina kunskaper för utvärdering samtidigt som utvärderingen genomförs. Fram till idag har ca 300 personer deltagit dessa verkstäder. Vilka är verkstädernas bärande idéer? Hur är de upplagda? Vad är värdet med verkstäderna? Bidrar det till att utveckla professionell kunskap och kompetens för utvärdering? Finns det en gemensam utvärderingskompetens? Vad innebär det rent praktiskt att ha deltagit i en utvärderingsverkstad? Kari Jess, lektor, Högskolan Dalarna och Per-Åke Karlsson, forskningsledare, FoU Sjuhärad Välfärd och lektor, Högskolan i Borås. Session 4.2 Att välja upplägg det svåra valet Att välja upplägg för en utvärdering kan i många fall vara ett svårt val. När katastrofer - ej planerade händelser inträffar; vilken måttstock ska då användas? Ibland måste flera typer av upplägg kombineras. I andra fall är insatserna inflätade i en komplicerad kontext där vanliga utvärderingsupplägg har svårt att fungera. I denna papersession diskuteras val av upplägg utifrån konkreta exempel. Session 4.4 Att organisera utvärdering vad bör en regering tänka på? Hur bör den offentliga utvärderingsverksamheten organiseras? Finns det nya infallsvinklar på de klassiska frågorna om avståndet/oberoendet mellan praktisk politik/förvaltning och utvärderingen av dess processer och resultat? Finns efterföljansvärda exempel idag med avseende på praktisk organisering av utvärdering och hur allmängiltiga är dessa? Jan-Eric Furubo, revisionsråd, Riksrevisionen och Rune Premfors, affilierad professor, Södertörns Högskola. Session 4.5 Skakiga underlag? Det är problem med data både till kvantitet och kvalitet. Hur kan vi främja kvaliteten på kvantitativa undersökningar? Performance management-system förlitar sig på giltiga data, men kritiker påpekar att motstridiga syften hos professioner och ledning kan undergräva kvaliteten på de uppgifter som registreras. Vi får också sämre underlag p.g.a. enkättrötthet. Vad blir konsekvenserna? Paper: Andreas Nilsson, Norstat; Verner Denvall, Linnéuniversitetet; Marek Perlinski, Umeå universitet. Paper: Mats Alentun och Ingrid Tengberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Agne Sandberg, Konsumentverket, Göran Hallin/Peter Bjerkesjö, Kontigo AB och Jürgen Degner, Örebro universitet. Session 4.3 Utvärdering som stödjande verktyg Hur kan utvärderingar bidra till att utveckla en praktik? Det räcker inte med att utvärdera. I denna session diskuteras erfarenheter av utvärderingars process och resultat inom biblioteksverksamhet och utbildning inom äldreomsorg. Vilka verksamhetsnära faktorer har betydelse och hur påverkar det institutionella ramverket? Paper: Maria Wolmesjö, Linköpings universitet; Annika Claesson, Örebro universitet; Margareta Lundberg Rodin, Karen Nowé Hedvall, Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Högskolan i Borås.

11 Paneldiskussion Utvärderingars värde värden i utvärderingar. Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare för FN:s internrevision, Margareta Hallberg, professor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet och Ingvar Mattson, generaldirektör, Statskontoret Open Space Mellan kl. 15 och 16 på torsdagen har vi reserverat tid för Open space. Ett Open space-samtal innebär ett möte mellan intresserade av en viss fråga/tematik, och ett tillfälle till erfarenhetsutbyte där alla kan bidra. Ämnena är föreslagna av konferensens deltagare (förslag kan lämnas vid web-anmälan). Var och en går till det samtal man är intresserad av. Förslagsställarna är beredda att ta ansvar för diskussionen genom att inleda ett samtal om sitt ämne (man behöver inte ha tidigare erfarenhet av att leda samtalsgrupper utan ska helt enkelt starta samtalet). Gruppdeltagarna tar gemensamt ansvar för att de som är där kommer till tals. Bokbord På konferensen kommer det att finnas bokbord. Vi uppmanar medlemmar att passa på att ta med sig intressanta rapporter eller utvärderingar som övriga konferensdeltagare kan ta del av.

12 Allmän information Tid och plats Konferensen äger rum på Hilton Stockholm Slussen den 7-9 oktober med försessioner den 7 oktober Onsdagen den 7 oktober öppnar registreringen Torsdagen den 8 oktober öppnar registreringen Konferensen startar Anmälan Anmälan och hotellbokning görs on-line på Om inte tillgång till internet finns, vänligen kontakta Meetagain Konferens (tel ). Deltagaravgift konferens 8-9 oktober Medlem Icke medlem Student (med accepterat bidrag) Anmälan t o m 1 sept kr kr kr Anmälan efter 1 sept kr kr kr Deltagaravgift en dag kr kr kr Försessioner 7 okt kr kr kr Moms tillkommer. I konferenspriset ingår lunch, kaffepauser och konferensmiddag. För de som önskar övernattning har vi förbokat rum på hotellet där konferensen äger rum. Logi bokas i samband med anmälan till konferensen. Betalningen sker med kreditkort eller mot faktura. Anmälan är bindande. Vid avbokning fram till och med den 1 september debiteras en avbokningsavgift om 300 kr. Efter detta datum debiteras avbokningsavgift motsvarande deltagaravgiften. Det är möjligt att överlåta betald plats till annan deltagare men Meetagain måste informeras. Frågor Frågor gällande programmets innehåll, vänligen kontakta styrelsens ledamöter, se kontaktinformation på Epost: Frågor gällande anmälan och hotellrum: Meetagain Konferens Tel E-post:

Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering

Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Inbjudan till konferensen: Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering SVUFs försessioner 13 november 2013 SVUFs konferens 14-15 november 2013 2013 års nationella utvärderingskonferens Utvärdering

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Ulf Lundström Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet ulf.lundstrom@edusci.umu.se Disposition Om projektet Syfte

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling

Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling Konferensbidrag SVUF, 8-9 oktober 2015 Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling -Överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg Annika Claesson, maj 2015 Licentiatuppsats,

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

UTVÄRDERING: TEORI, PRAKTIK OCH INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR. Det svenska politiska systemet Bo Persson

UTVÄRDERING: TEORI, PRAKTIK OCH INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR. Det svenska politiska systemet Bo Persson UTVÄRDERING: TEORI, PRAKTIK OCH INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR Det svenska politiska systemet Bo Persson UPPLÄGGNING Utvärderings som en del av policyprocessen Vad är utvärdering? Olika typer av utvärdering

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Utvärderingskonferens ESI Utvärderingsmetoder

Utvärderingskonferens ESI Utvärderingsmetoder Utvärderingskonferens ESI Utvärderingsmetoder Seminarium 4-5 februari 2016 Mats Alentun, Tillväxtverket Christina Ehneström, VETA Advisor AB Intro Vilka är vi? Vilka är ni? Jobbar med utvärdering? I vilken

Läs mer

SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM

SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM SVUF konferens 2013 Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering PROGRAM Försessioner 13 nov Försession 1 Kim Forss Försession 2 Evert Vedung Försession 3 Lena Lindgren Försession 4 Sten Antilla

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Forskare: LSSreformen

Forskare: LSSreformen Forskare: LSSreformen har urholkats Regeringen måste återta makten över LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

2009-11-20. Varför ska man utvärdera? Vilka resultat uppnås? Vad beror resultaten, effekterna, hur vi lyckas, på? Forts. Vad är utvärdering?

2009-11-20. Varför ska man utvärdera? Vilka resultat uppnås? Vad beror resultaten, effekterna, hur vi lyckas, på? Forts. Vad är utvärdering? Att inte elda för kråkorna! Utvärderingens grunder Utvärdering! Varför? Vad är det? Hur gör man? Mats Blid avdelningen för drogprevention 2009-11-20 Sid 1 2009-11-20 Sid 2 Varför ska man utvärdera? Vilka

Läs mer

Undervisning på vetenskaplig grund

Undervisning på vetenskaplig grund Undervisning på vetenskaplig grund Vad är det? LENA ADAMSON Undervisningen i skolan ska vara kopplad till vad forskningen säger. Det gäller både vad skolan undervisar om och hur skolan undervisar. När

Läs mer

HUR KRITISK FÅR MAN VARA? Exemplet polisen

HUR KRITISK FÅR MAN VARA? Exemplet polisen HUR KRITISK FÅR MAN VARA? Exemplet polisen Johannes Knutsson Politihøgskolen i Oslo johannes.knutsson@phs.no Vem är jag? Bakgrund i kriminologin. Började med uppdragsforskning åt Rikspolisstyrelsen1976.

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

REHABILITERING AV ÄLDRE

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2013 EXPERTER Elisabeth Rydwik Med. Dr. leg. sjukgymnast FOU nu Raymond Dahlberg FoU-samordnare/Med. Dr. Hjälpmedelsinstitutet Christina Brogårdh RPT,

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Utvärdering: Filosofi och hantverk

Utvärdering: Filosofi och hantverk INBJUDAN TILL KONFERENS OCH FÖRSESSIONER Utvärdering: Filosofi och hantverk LÄMNA DITT FÖRSLAG TILL KONFERENSBIDRAG SENAST DEN 15 JUNI! SVUFs försessioner 21 oktober 2009 SVUFs konferens 22 23 oktober

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Qualitative Methods in Health Sciences, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering

Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering Enkät efter konferens, besvarad av 55% av deltagarna. Flertalet kommentarer är borttagna, svar som är representativa finns med 1. Vilken sektor arbetar

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work)

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) Omfattning: 5 dagar. Datum: 22-24 januari + 13-14 mars 2014 Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, gatuplanet Målgrupp: Utbildningen vänder

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Jämlikhet och ojämlikhet

Jämlikhet och ojämlikhet Jämlikhet och ojämlikhet Hur påverkas välfärden, ekonomin och vår hälsa av den ökande ojämlikheten? Inbjudan till konferens 9 10 april 2010 i Riksdagshuset, Stockholm Vilka lärdomar bör politiken dra av

Läs mer

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU)

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Niclas Månsson Docent i pedagogik Mälardalens högskola MKL-DAGARNA 2014 Hans-Olof Gustavsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola 2014-11-19

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

SJÄTTE NATIONELLA HÄLSOEKONOMISKA KONFERENSEN

SJÄTTE NATIONELLA HÄLSOEKONOMISKA KONFERENSEN SJÄTTE NATIONELLA HÄLSOEKONOMISKA KONFERENSEN 14-15 MARS 2017, LINKÖPING I PROGRAMMET: Key Note Speakers: Karl Claxton & Werner Brouwer Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket om värdebaserad prissättning

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Kommunal välfärd. när resurserna inte räcker för att uppfylla lagkraven

Kommunal välfärd. när resurserna inte räcker för att uppfylla lagkraven Kommunal välfärd när resurserna inte räcker för att uppfylla lagkraven Kerstin Johansson och Robert Jonsson, Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) En notis som kan vara hämtad från vilken kommun

Läs mer

Ledare i framtidens högskola

Ledare i framtidens högskola Ledare i framtidens högskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 september 2012 TALARE SPECIELLT INBJUDEN Svenskt Näringsliv Tobias Krantz Chef, utbildning, forskning och innovation Riksrevisionen

Läs mer

Nationella Utvärderingskonferensen 2013

Nationella Utvärderingskonferensen 2013 Grupperbjudande! 1000 kr rabatt vid minst 3 personer. Nationella Utvärderingskonferensen 2013 Metodtriangulering Teoribaserad utvärdering Effektutvärdering Utvärdera Utveckla Lära Analysera Analysera Utvärdera

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015

Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015 Sid 1 (7) Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. Vid vilket lärosäte är du doktorand? Ersta Sköndal högskola 0 Göteborgs

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS

FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS Välkommen till SNS skolpolitiska konferens! 21 22 mars UTMANINGAR FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS Tid plats Dag 1. Måndag 21 mars kl. 9:00 15:45. Dag 2. Tisdag 22 mars kl. 9:00 12:00. Registrering från

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Mänskliga rättigheter i högre utbildning Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Stockholm 19-20 september ADRESS Box 7703 103 95 Stockholm BESÖKSADRESS

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Högskolan i Borås Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

På lika villkor- för lärande och likabehandling

På lika villkor- för lärande och likabehandling På lika villkor- för lärande och likabehandling Skolan främjar och förebygger Välkommen till en konferens för dig som är utbildningschef, skolledare eller skolpolitiker i Fyrbodal! HOTELL BOHUSGÅRDEN,

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Implementering. Robert Holmberg Institutionen för psykologi Lunds universitet

Implementering. Robert Holmberg Institutionen för psykologi Lunds universitet Implementering Robert Holmberg Institutionen för psykologi Lunds universitet Vad är det vi talar om? Vad skall implementeras? Varför? Vem skall implementera? Diffusion = spridning Dissemination = avsiktliga

Läs mer

Nasruddin gick och kastade brödsmulor runt sitt hus.

Nasruddin gick och kastade brödsmulor runt sitt hus. Nasruddin gick och kastade brödsmulor runt sitt hus. Vad håller du på med, frågade någon. Skrämmer bort tigrarna. Men det finns ju inga tigrar häromkring. Just det. Effektivt, va? Idries Shah Den oefterhärmlige

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD. SVUF-konferens oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen

ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD. SVUF-konferens oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD SVUF-konferens 18 20 oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen SVUFs försessioner 18 oktober 2017 SVUFs konferens 19 20 oktober 2017 2017 års nationella utvärderingskonferens

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

BIBLIOTEKSUTVECKLING MED HJÄLP AV UTVÄRDERING. Karen Nowé Hedvall Gullvor Elf

BIBLIOTEKSUTVECKLING MED HJÄLP AV UTVÄRDERING. Karen Nowé Hedvall Gullvor Elf BIBLIOTEKSUTVECKLING MED HJÄLP AV UTVÄRDERING Karen Nowé Hedvall Gullvor Elf 2015 Forskningsprojekt 2014 Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Tack till KB för finansiering! Karen Nowé Hedvall,

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer