DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org"

Transkript

1 DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Jessika Wide Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete : En kartläggning ISBN Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, ISSN: ; 2008:01 Access to the published version may require subscription. Published with permission from: Umeå universitet

2 Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete En kartläggning Jessika Wide Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet 2008:01

3 Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2008:01 ISSN ISBN Umeå universitet, Umeå Telefon Fax E-post: Jessika Wide Tryck: Print & Media, Umeå universitet, 2008:

4 Förord I ett antal olika styrdokument, från Regering och Riksdag, ges universitet och högskolor en rad uppdrag som rör jämställdhet och arbete med genusperspektiv. Ett exempel på ett sådant finns i Regleringsbrev för budget året 2007 avseende universitet och högskolor m.m. där det sägs att genusperspektivet skall få ett ökat genomslag i utbildningen. I universitetsstyrelsens handlingsplan från 2006 finns två projekt som syftar till att stärka genusperspektivet i utbildningen för att främja jämställdhet vid Umeå universitet. Det ena projektet har inneburit att en kurs för universitetslärare utvecklats; Genus och mångfald en introduktion som erbjuds av Universitetspedagogiskt centrum (UPC) från och med vårterminen Det andra projektet rör uppdraget att kartlägga förekomst och omfattning när det gäller genusperspektiv i utbildningen vid Umeå universitet. Jessika Wide, FD vid statsvetenskapliga institutionen, fick uppdraget att genomföra kartläggningen. Hennes resultat och slutsatser visar att det finns all anledning för Umeå universitet att arbeta vidare med att ge genusperspektivet ett ökat genomslag i utbildningen och att förbättra det kursspecifika jämställdhetsarbetet (könsmedveten pedagogik). Vi får aldrig tappa fokus från vårt ansvar som universitet att ge studenterna en utbildning som ger dem redskap att främja jämställdhet i sin kommande yrkesgärning. Umeå i januari 2008 Karin Ågren Jämställdhetsrådets ordförande

5 Innehåll Sammanfattning...1 En enkätundersökning...3 Utskick av enkät...3 Konfidentialitet...5 Bearbetning av enkäterna samt hantering av internt bortfall...5 Svarsfrekvens och bortfallsanalys...6 Genus och jämställdhet: Innehåll och form...10 Genusperspektiv i undervisningen...10 Kursspecifikt jämställdhetsarbete...11 Vad säger styrdokumenten?...13 Hantering av begreppen i enkäten...15 Olika bilder på olika fakulteter...17 Könsfördelning bland lärare och studenter...17 Förankringen...18 Kompetensen...20 Sammanfattning...24 Ett kollektivt eller individuellt projekt?...25 Definition av begreppen verktyg i arbetet...25 Ansvar...28 Strategier...30 Diskussion av frågorna i formella sammanhang...32 Uppföljning och utvärdering...34 Sammanfattning...39 Upplevda problem...41 Sammanfattning...43 Genusperspektiv och könsmedveten pedagogik på utbildningsprogrammen...44 Förankringen...45 Strategier...46 Programkommitténs roll...47 Genusperspektivet i kurslitteraturen...50 Progression av genusperspektivet...51 Studenternas utvärderingar...53 Problemen...54 Sammanfattning...55 Avslutande diskussion...56 Käll- och litteraturförteckning...59 Bilaga 1. Bortfallsanalys...61 Bilaga 2. Upplevda problem, institutioner...63 Bilaga 3. Upplevda problem, program...65

6 Sammanfattning Sammanfattning I juni 2006 fastställde universitetsstyrelsen Umeå universitets handlingsplan för åren Handlingsplanen innehöll direkta och kraftfulla satsningar inom universitetets tre huvudområden: Forskning, utbildning och samverkan. En av satsningarna är projektet Kartläggning av genusperspektiv i utbildningen, vars övergripande syfte är att stärka genusperspektivet i utbildningen för att främja kvalitativ jämställdhet vid universitetet och i samhället. Resultatet av projektet skall bl.a. användas som underlag för framtida pedagogisk utveckling och kompetenshöjningsinsatser. Föreliggande rapport utgör projektets slutrapport. Ett huvudsyfte med kartläggningen var att ta reda på i vilken utsträckning genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken behandlas i utbildningar vid Umeå universitet. Det andra huvudsyftet var att ge en övergripande bild av hur genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken behandlas, vilket har avgränsats till att undersöka hur institutionerna och programmen arbetar med detta. Kartläggningen baseras på en enkätundersökning, som gjordes i slutet av vårterminen Det skickades 216 enkäter till alla jämställdhetsföreträdare, studierektorer och programansvariga vid Umeå universitet. Svarsfrekvensen varierade mellan 56 % och 100 % beroende på fakultet och befattning, men totalt var svarsfrekvensen 77 %. I enkäten ställdes frågor om både genusperspektiv och könsmedveten pedagogik, där genusperspektiv handlar om undervisningens innehåll och könsmedveten pedagogik handlar om undervisningens form. Det visade sig att dessa två begrepp upplevdes som besvärliga av många respondenter. Det ansågs vara oklart vad begreppen innebar, vad skillnaden mellan de två begreppen var samt vilket stöd de hade i relevanta styrdokument. Detta är ett intressant resultat i sig, som förtjänar att uppmärksammas. Därutöver visar enkätundersökningen på framför allt på tre resultat. (1) Skillnader mellan fakulteterna: Det visade sig råda stora skillnader mellan fakulteterna med avseende på förankring, kompetens och 1

7 Sammanfattning rutiner inom genusperspektiv och könsmedveten pedagogik. På humanistisk fakultet samt fakulteten för lärarutbildning är det t.ex. över hälften av respondenterna som anser att detta arbete är väl förankrat bland lärarna, medan det på teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 88 % av respondenterna som anser att arbetet är mycket lite eller inte alls förankrat. Överhuvudtaget verkar humanistisk fakultet, fakulteten för lärarutbildning samt samhällsvetenskaplig fakultet ha hunnit längst i arbetet, medan teknisk-naturvetenskaplig fakultet ligger långt efter. Medicinska fakulteten hamnar däremellan. (2) Ett individuellt projekt: Arbetet med genusperspektiv och könsmedveten pedagogik i undervisningen verkar enligt enkätundersökningen i hög grad vara beroende av den enskilde lärarens intresse och kunskaper. Det verkar vara så att det är ett personligt intresse hos läraren som ger kunskaper som leder till strategier, planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av dessa frågor. Om läraren inte är intresserad av genusperspektiv och könsmedveten pedagogik, går således studenterna miste om dessa bitar i sin utbildning. (3) Problemen : Enligt enkätundersökningen anses de främsta problemen som försvårar arbetet med genusperspektiv och könsmedveten pedagogik i undervisningen vara lärarnas kunskapsbrister, undervisningsämnenas karaktär i sig, bristande intresse bland lärarna samt brist på tid eller andra resurser. 2

8 En enkätundersökning En enkätundersökning Kartläggningen av arbetet med ett genusperspektiv och könsmedveten pedagogik i undervisningen vid Umeå universitet gjordes med hjälp av en enkätundersökning. Genom enkätundersökningar är det, trots begränsningar i tid och resurser, möjligt att nå fler svarspersoner och således få ett bredare underlag än genom t.ex. en intervjuundersökning. I en enkätundersökning är det också lättare att sammanställa svaren och att göra jämförelser. Nackdelen med enkäter är att det inte går att erhålla samma djup som med intervjuer, men eftersom en totalundersökning av hela universitetet eftersträvades var en enkätundersökning det lämpligaste alternativet. 1 Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie genom att ett tiotal universitetslärare med olika bakgrund och olika kunskaper i genusoch jämställdhetsfrågor fick prova att besvara frågorna. Syftet med pilotstudien var att se dels om frågorna och svaren var tydligt formulerade, dels om det saknades några svarsalternativ. 2 Efter pilotstudien gjordes vissa omarbetningar av enkäten, som diskuteras mer nedan. Utskick av enkät Enkäten skickades via internpost till alla studierektorer, jämställdhetsföreträdare och programansvariga vid Umeå universitet. Anledningen till att enkäten inte gjordes via webben var att det inte fanns någon sammanställning av e-postadresser till alla respondenter samt att svarsfrekvensen tenderar att bli relativt låg på webbenkäter. 3 Till enkäten bifogades ett följebrev där kartläggningen kortfattat beskrevs. Brevet var undertecknat av såväl författaren som universitetets vicerektor Esaiasson, Peter (2007) m.fl. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik, Stockholm, s Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur, Lund, s Hultåker, Oscar (2007) Webbenkäter, i: Trost, Jan (2007) Enkätboken, Studentlitteratur, Lund, s

9 En enkätundersökning Förteckningar över alla studierektorer och programansvariga erhölls från respektive fakultets kansli. Enkäterna adresserades med Studierektor Anna Andersson, Institution X respektive Y-programmet, Anna Andersson, Institution X. Syftet var att tydliggöra att enkäten skulle till Anna Andersson i egenskap av studierektor eller programansvarig. På så sätt fanns en förhoppning att enkäten inte bara skulle hamna i papperskorgen om personen i fråga hade slutat eller var tjänstledig eller dylikt, utan hamna hos efterträdaren på uppdraget i fråga. Totalt skickades det ut 90 enkäter till studierektorer och 74 enkäter till programansvariga. Eftersom det inte fanns någon liknande förteckning tillgänglig över jämställdhetsföreträdarna, adresserades dessa enkäter istället med Jämställdhetsombudet/-företrädaren, Institution X för att förhoppningsvis hamna i rätt postfack. Däremot fanns det en e-postlista till alla jämställdhetsföreträdare. Denna användes dels till att sprida information om enkäten i förväg, dels till att påminna jämställdhetsföreträdarna om att besvara enkäten. Dessutom ombads de jämställdhetsföreträdare som inte fått enkäten att kontakta mig. Det finns minst två jämställdhetsföreträdare på varje institution, men det skickades bara ut en enkät per institution. Jämställdhetsföreträdarna fick själva bestämma om bara en av dem skulle bevara enkäten eller om de skulle besvara den tillsammans. Några dagar efter det att enkäterna hade skickats ut, gick det ut ett e- postbrev till alla prefekter på universitetet. I detta beskrevs undersökningen kortfattat, samtidigt som prefekterna ombads uppmuntra institutionens studierektorer och jämställdhetsföreträdare att besvara enkäten. Efter två veckor löpte svarstiden ut och svarsfrekvensen låg då fortfarande strax över 30 %. Därför skickades en ny enkät ut till alla som inte hade besvarat den första enkäten. Svarstiden förlängdes då med ytterligare en vecka. Att svarstiden var relativt begränsad beror på att även projekttiden var begränsad. När även denna svarstid var slut, skickades ett kort brev ut till dem som inte hade besvarat enkäten vid de två första tillfällena för att göra en bortfallsanalys. Av 53 utskickade brev besvarades dock endast 24 (45 %). Detta beskrivs mer nedan. 4

10 En enkätundersökning Konfidentialitet Jämställdhetsarbete möter ibland motstånd och kan uppfattas som provocerande. 4 Eftersom det ämne som enkäten behandlar därför kan upplevas som känsligt, utlovades konfidentialitet för att få in så många och så ärliga svar som möjligt. Det innebär bl.a. att utomstående inte skall kunna identifiera enskilda individer. 5 I enkäten stod det: Enkätsvaren kommer att anonymiseras och det kommer inte att gå att urskilja vem som svarat vad, såväl på kryssfrågor som på öppna frågor. Observera att svaren på de öppna frågorna ( Kommentarer ) kan komma att användas som citat i den slutliga rapporten, men självklart inte om det går att urskilja vem som skrivit det. Varje enkät försågs med ett nummer, som sedan prickades av på en lista när enkäten tagits emot. Numret var kopplat till respektive institution och befattning på en separat förteckning, som bara författaren hade tillgång till. Bearbetning av enkäterna samt hantering av internt bortfall Svaren på enkätfrågorna med fasta svarsalternativ har matats in och bearbetats i statistikdataprogrammet SPSS. I analysen har främst korstabeller använts, för att synliggöra skillnader mellan fakulteter samt mellan studierektorer, programansvariga och jämställdhetsföreträdare. 6 Svaren på de öppna frågorna eller kommentarerna i anslutning till övriga frågor har skrivits in i ett Word-dokument och därefter analyserats i anslutning till respektive fråga Se t.ex. Pincus, Ingrid (1997) Män som hindrar och män som främjar jämställdhetsarbete, i: SOU 1997:114, Styrsystem och jämställdhet. Institutioner i förändring och könsmaktens framtid, s , och: Eduards, Maud (2005) Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori, Liber AB, Malmö, s Ejlertsson (2005), s. 30. Edling, Christofer & Peter Hedström (2003) Kvantitativa metoder. Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, Studentlitteratur, Lund, s

11 En enkätundersökning Med internt bortfall avses bortfall på enstaka frågor i enkäten. Det kan bero på att frågan uppfattades som svår eller otydlig eller att frågan bara glömdes bort. Eftersom det interna bortfallet kan påverka slutsatserna, måste det redovisas på något sätt. Därför kommer n-värdet, d.v.s. antal personer som har besvarat frågan, att redovisas i anslutning till tabeller och figurer. 3Dessa siffror kan jämföras med uppgifterna i tabell A i bilaga 1 för att synliggöra det interna bortfallet fördelat på kategorier. Den svarsfördelning som redovisas baseras på det personer som har besvarat frågan, d.v.s. exklusive det interna bortfallet. 7 Det råder ett visst internt bortfall på nästan alla frågor, men detta bedöms inte vara så högt att det påverkar undersökningens resultat nämnvärt. Svarsfrekvens och bortfallsanalys I samband med enkätundersökningar görs ofta en bortfallsanalys. En bortfallsanalys görs bl.a. för att säkerställa att det inte råder en alltför stor skillnad mellan populationen och de inkomna enkäterna. I så fall kan det vara svårt att dra säkra slutsatser av materialet. 8 Svarsfrekvensen redovisas i figur 1 nedan samt i tabell A i bilaga 1. Svarsfrekvensen på enkäten var totalt 77 %. Det är normalt en ganska bra svarsfrekvens 9, men i detta fall är den att betrakta som relativt låg eftersom respondenterna mottog enkäten i tjänsten och enkäten dessutom behandlade ett område som de i de allra flesta fall faktiskt har ett formellt ansvar för. 10 Det är mot denna bakgrund inte orimligt att förvänta sig att nästan alla besvarar enkäten. Självklart kan det av olika skäl ändå råda ett visst bortfall, men bortfallet verkar inte vara slumpmässigt. Svarsfrekvensen var nämligen högre bland jämställdhetsföreträdarna (83 %) än bland programansvariga (78 %) och studierektorer (73 %) Ejlertsson (2005), s Trost, Jan (2007) Enkätboken, Studentlitteratur, Lund, s Se t.ex. Esaiasson (2007), s Under 2007 gjordes även en annan kartläggning vid Umeå universitet ( Uppföljning av det pedagogiska handlingsprogrammet ) med utskick via internposten till bl.a. alla studierektorer. Den undersökningen hade en svarsfrekvens på 79 % efter påminnelser och förlängd svarstid. 6

12 En enkätundersökning Figur 1. Andel som besvarat enkäten respektive bortfallsanalysen samt andel som inte svarat alls. TOTALT SAM HUM MED TEKNAT LÄRAR PROG JÄM STUD TOTALT PROG JÄM STUD TOTALT PROG JÄM STUD TOTALT PROG JÄM STUD TOTALT PROG JÄM STUD TOTALT PROG JÄM STUD TOTALT 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svar på enkäten Svar på bortfallsanalysen Ej svar En förklaring kan vara att jämställdhetsföreträdarna upplevde ett större engagemang och intresse för enkäten än vad studierektorer och programansvariga gjorde. Det rådde också skillnader i svarsfrekvens mellan fakulteterna. Vid Umeå universitet finns det fem fakulteter: Humanistisk (HUM), 7

13 En enkätundersökning lärarutbildning (LÄRAR), medicinsk (MED), samhällsvetenskaplig (SAM) och teknisk-naturvetenskaplig (TEKNAT) fakultet. Svarsfrekvensen var högst bland respondenterna på medicinska fakulteten (84 %) och fakulteten för lärarutbildning (87 %) och lägst på teknisknaturvetenskaplig fakultet (70 %). Allra lägst var svarsfrekvensen bland studierektorer på teknisk-naturvetenskaplig fakultet (56 %). Att engagemang och intresse för könsmedveten pedagogik och genusperspektiv i utbildningen troligen påverkar svarsfrekvensen, innebär att resultatet av enkätundersökningen måste tolkas med viss försiktighet. Förmodligen är det så att enkätmaterialet visar en positivare bild än verkligheten, eftersom det verkar finnas en tendens att svarsfrekvensen är högre om engagemanget och intresset är större. De personer som inte är intresserade av frågorna förväntas således ha svarat i lägre grad. För att undersöka varför vissa inte hade svarat på enkäten, gjordes ytterligare ett utskick med internpost till dem som inte hade besvarat enkäten. Dessa personer fick ett brev med en kort förklaring till varför utskicket gjordes. På baksidan av brevet listades tretton olika anledningar till varför enkäten inte hade besvarats. Dessutom ombads respondenten att ange vid vilken fakultet denne arbetar samt besvara frågan: Hur väl förankrat har du uppfattat att arbetet med könsmedveten pedagogik är bland lärarna på din institution/ditt program? Resultatet av bortfallsanalysen redovisas i tabell B i bilaga 1. Totalt svarade endast 24 personer (45 %) på utskicket, trots att det bara handlade om att kryssa i tre rutor. De främsta anledningarna till att inte besvara enkäten var, enligt bortfallsanalysen, att arbetsbördan i övrigt hade varit stor under den tidsperiod då enkäten skulle besvaras (10 svar) eller att den person som hade fått enkäten inte var studierektor respektive jämställdhetsföreträdare (6 svar). I såväl enkäten som bortfallsanalysen ombads respondenterna att besvara frågan: Hur väl förankrat anser du att arbetet med en könsmedveten pedagogik och genusperspektiv i undervisningen är bland lärarna på programmet/på din institution? Det visade sig att detta ansågs vara något bättre förankrat bland dem som har besvarat bortfallsanalysen men inte enkäten. Det är dock viktigt att hålla i åtanke 8

14 En enkätundersökning att det är 158 personer som har besvarat frågan i enkäten, jämfört med bara 21 som har besvarat den i bortfallsanalysen. Detta ger utrymme för en slumpfaktor. Dessutom kan bortfallsanalysen inte generaliseras till att gälla alla som inte besvarade enkäten. Fortfarande är det 37 personer som inte har besvarat frågan. Det är möjligt att dessa personer är totalt ointresserade av frågan och att det i själva verket är så att genusperspektivet är svagast förankrat på de institutioner som enkät och bortfallsanalys saknas för. 9

15 Genus och jämställdhet: Innehåll och form Genus och jämställdhet: Innehåll och form För att kunna kartlägga såväl som diskutera genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken krävs först en redogörelse och problematisering av de två centrala begreppen genus och jämställdhet. Genusperspektiv i undervisningen Med genus avses vanligtvis hur traditioner, handlingar och idéer formar vad som anses vara kvinnligt och manligt eller tankar/ praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön 11. Det kan också beskrivas som de kulturella och sociala betydelser som ges åt människors könstillhörigheter. Vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt ses således inte som naturgivet och självklart, utan kan variera över tid och mellan rum. Begreppet genus innebär dessutom att relationen mellan könen ställs i fokus. 12 Ett genusperspektiv beskrivs av Högskoleverket som ett verktyg för att belysa, beskriva och analysera relationer mellan könen 13. I enkäten ansågs det vara viktigt att fastslå en definition av vad ett genusperspektiv är, eftersom svaren på frågorna annars skulle kunna avse allt möjligt. Den definition som fanns i början av enkäten var följande: Med genusperspektiv avses såväl en teoretisk problematisering av kursinnehållet som en mer empirisk redogörelse och analys där genus eller kön lyfts in, t.ex. hur något i samhället kan påverka kvinnor och män olika. Det kan också handla om ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det handlar alltså om undervisningens innehåll. Vad som är relevant varierar mellan olika ämnen Hirdman, Yvonne (2001) Genus om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö, s. 14. Se t.ex. Wendt Höjer, Maria & Cecilia Åse (1999) Politikens paradoxer. En introduktion till feministisk politisk teori, Academia Adacta, Lund, s Högskoleverket (2007) Genusskrifter, hämtad

16 Genus och jämställdhet: Innehåll och form Det är viktigt att tänka på att ett genusperspektiv inte bara handlar om kvinnor, utan om både män och kvinnor. Det är således inte samma sak som ett kvinnoperspektiv eller ett feministiskt perspektiv. Ett kvinnoperspektiv eller ett feministiskt perspektiv baseras oftare på just kvinnor, kvinnors underordning och kvinnors krav på förändring 14, men i genusperspektivet ingår också t.ex. maskulinitetsforskning. 15 Genusperspektivet är på så sätt relevant för båda könen. Kursspecifikt jämställdhetsarbete Medan genusperspektiv handlar om undervisningens innehåll, handlar könsmedveten pedagogik om undervisningens form. 16 Det är viktigt att skilja mellan dessa två begrepp. En könsmedveten pedagogik är en form av jämställdhetsarbete, vilket är något annat än ett genusperspektiv på utbildningen som är en teoretisk problematisering av ämnet. Alla ämnen och institutioner kan använda en könsmedveten pedagogik i undervisningen eftersom alla kan och skall arbeta med jämställdhetsfrågor 17, medan ämnets karaktär avgör om ett genusperspektiv är relevant eller inte. Jämställdhet handlar om att alla människor skall ha samma rättighet och skyldigheter oberoende av kön: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden Eduards, Maud (1995) En allvarsam lek med ord, i: SOU 1995:110, Viljan att veta och viljan att förstå. Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning, s. 61. Fogelberg Eriksson, Anna & Ingrid Karlson (2006) Att integrera genus som innehåll och form. En rapport om genusintegrering av högskoleundervisning, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet, s. 22. Se t.ex. Bondestam, Fredrik (2005) Könsmedveten pedagogik för universitetsoch högskolelärare en introduktion och bibliografi, Liber AB, Stockholm; Fogelberg Eriksson & Karlson (2006); och Löfgren, Kent (2006) Hur högskoleinstitutioner och enheter kan granska sina kurser ur jämställdhets- och genusperspektiv. Nuläget och framåtblick med praktiska förslag, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet. Detta regleras i Högskolelagen, 1 kap. 5. SCB (2006) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, Statistiska centralbyrån, Stockholm, s

17 Genus och jämställdhet: Innehåll och form Det finns både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt av jämställdhet. Kvantitativt jämställdhetsarbete på universitetet kan t.ex. handla om att kartlägga könsfördelningen bland studenter och anställda och att aktivt arbeta för att uppnå en jämn eller i alla fall jämnare könsfördelning. Ibland är det hälften kvinnor, ibland hälften män som eftersträvas; ibland är det förhållandet som ses som ett tillräckligt mål. I Umeå universitets jämställdhetspolicy står det t.ex. att en utgångspunkt för universitetets jämställdhetsarbete är att: alla arbetsplatser skall sträva efter en jämn könsfördelning (med jämn könsfördelning avses att det finns minst 40 procent av vardera könet) inom olika anställnings- och studerandekategorier och att denna strävan även omfattar könsfördelningen på programutbildningar och kurser. 19 Kvalitativt jämställdhetsarbete handlar om att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter, intressen och värderingar beaktas och värderas lika t.ex. vid planering av verksamhet och utformning av examination. Dessutom är kontinuerlig utvärdering och strävan efter förbättring en viktig del i det kvalitativa jämställdhetsarbetet. Ett annat exempel är att på olika sätt möjliggöra och förenkla för både studenter och anställda att kombinera föräldraskap med studier respektive arbete samt att motverka sexuella trakasserier. 20 I enkäten angavs följande definition av könsmedveten pedagogik: Med en könsmedveten pedagogik avses en medvetenhet om vilken roll såväl studenters som lärares kön kan spela i undervisningssammanhang liksom ett jämställdhetsarbete riktat mot studenterna. Det handlar alltså om undervisningens form. Detta innebär t.ex. att köns- och jämställdhetsaspekter beaktas vid val av kurslitteratur och vid planering och genomförande av undervisning och examination. Exakt hur detta kan se ut varierar mellan olika institutioner och ämnen. Denna definition sträcker sig utöver de pedagogiska aspekterna och under arbetets gång har istället beteckningen kursspecifikt jämställdhetsarbete börjat användas För ett jämställt universitet Policyprogram för jämställdhet vid Umeå universitet , Jämställdhetsrådet, Umeå universitet, 2006 (stencil), s. 3. Ibid. Wide, Jessika (2007) Jämställdhetscertifiering vid Umeå universitet. Vad, hur och varför? Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2007:1, s

18 Genus och jämställdhet: Innehåll och form Den definition som angavs i enkäten omfattar ju inte bara pedagogiska överväganden, utan också mer konkret jämställdhetsarbete, t.ex. att ha strategier mot kränkningar och sexuella trakasserier samt att möjliggöra för studenter att kombinera studier med föräldraskap. 22 Det är samma sak med jämställdhetsarbete som med genusperspektiv: Det handlar inte bara om kvinnor och kvinnors villkor, rättigheter och möjligheter. Jämställdhetsarbete handlar om både kvinnor och män. Ett kursspecifikt jämställdhetsarbete är precis lika viktigt på en kvinnodominerad utbildning, där det är de manliga studenterna som är i minoritet. Jämställdhetsarbetet riktar sig inte heller bara mot studenter av det kön som är i minoritet. Det är viktigt även om könsfördelningen på en kurs är helt jämn. Det handlar om samma rättigheter, möjligheter och villkor för studenterna, oavsett könstillhörighet och oavsett könsfördelning på kursen/programmet. Medlet för att uppnå detta är den könsmedvetna pedagogiken. Vad säger styrdokumenten? Både genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken har stöd i styrdokumenten. Enligt Högskolelagen ska högskolorna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete: I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. 23 Dessutom skall högskolorna behandla studenter lika, oavsett könstillhörighet, samt motverka diskriminering p.g.a. könstillhörighet. En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 24 I bl.a. regeringens budgetpropositioner och regleringsbrev poängteras betydelsen av ett genusperspektiv i högskoleutbildningarna Jfr. Wide (2007), s SFS 1992:1434, Högskolelagen, 1 kap. 5. Ibid., 3. 13

19 Genus och jämställdhet: Innehåll och form Kvinnor och män skall ha samma, inte bara formella utan också reella, möjligheter att göra sig gällande i den akademiska världen. All form av diskriminering skall motverkas. / / Det gäller att lärosätena aktivt arbetar med både rekryteringen av studenter av underrepresenterat kön och miljön på utbildningarna för att såväl kvinnliga som manliga studenter skall ha likvärdiga möjligheter att utbilda sig inom det område som intresserar dem. En stor del av det praktiska jämställdhetsarbetet måste bedrivas på varje arbetsplats inom högskolan. Det är där grunden läggs för jämlika villkor för kvinnor och män i utbildningens och forskningens vardag. / / Det är också viktigt att ett genusperspektiv anläggs i själva undervisningen. 25 Universitetens och högskolornas jämställdhetsarbete skall få ökat genomslag i verksamheten. Könsfördelningen inom olika områden och på olika nivåer beträffande såväl studenter som personal skall vara jämn. Genusperspektiv skall få ett ökat genomslag i utbildningen. 26 I Umeå universitets policyprogram för jämställdhet står det: Institutioner skall uppmuntras att konkret och planmässigt arbeta med ett genusperspektiv i grundutbildning och forskning. Umeå universitet har även ett ansvar att kontinuerligt och aktivt uppfölja att och utvärdera hur genusperspektivet behandlas i grundutbildningen. 27 Institutionerna har en viktig uppgift i det konkreta arbetet med jämställdhet för studenter och anställda. / / För att främja utvecklingen av ett progressivt arbete med genus och jämställdhet är det av stor vikt att kontinuerligt arbeta med genusperspektiv i utbildningen samt att aktivt involvera studenterna i detta arbete. 28 Slutsatsen av denna genomgång är dels att styrdokumenten betonar såväl ett aktivt jämställdhetsarbete som ett genusperspektiv i utbildningen, dels att styrdokumenten i de flesta fall betraktar ett Prop. 2006/07:1, Volym 8, Budgetpropositionen 2007, Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning, kapitel Regeringsbeslut I:54 U2006/9555/UH, Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende universitet och högskolor m.m. För ett jämställt universitet 2010, s. 8. Ibid., s

20 Genus och jämställdhet: Innehåll och form genusperspektiv som en del av jämställdhetsarbetet. Den könsmedvetna pedagogiken är en del av det jämställdhetsarbete som studenterna möter i utbildningen. Det visade sig att några mottagare av enkäten antingen inte ville besvara enkäten överhuvudtaget eller hoppade över alla frågor om könsmedveten pedagogik. De menade att begreppet inte fanns nämnt i styrdokumenten och att institutionerna därmed inte har någon skyldighet att arbeta med det. I denna grupp ingick även studierektorer. Detta är ett tydligt fall av begreppsförvirring, eftersom definitionen av könsmedveten pedagogik i enkäten tydligt handlar om jämställdhetsarbete riktat mot studenter d.v.s. kursspecifikt jämställdhetsarbete vilket har starkt stöd i styrdokumenten. Hantering av begreppen i enkäten Styrdokumenten visar tydligt att institutionerna skall arbeta med genusperspektiv såväl som könsmedveten pedagogik i undervisningen. Därför är det väl motiverat att kartlägga och utvärdera institutionernas arbete. Detta visade sig dock inte vara helt enkelt att göra. Framför allt var det svårt att konstruera en enkät som passade alla, oberoende av t.ex. ämnesområde och förkunskaper. Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie. Den enkät som testades i pilotstudien bestod av tre delar: Allmänna frågor, frågor om genusperspektiv och frågor om könsmedveten pedagogik. Flera av testpersonerna hade svårt att besvara enkäten. Trots att genusperspektiv och könsmedveten pedagogik definierades i början av enkäten, verkade många ha problem att skilja begreppen åt. En del undrade t.ex. varför samma frågor kom två gånger. Mot denna bakgrund slogs de flesta frågorna i enkäten ihop. Detta är inte helt bra, eftersom genusperspektiv och könsmedveten pedagogik inte är samma sak. Det är dock troligt att det skulle bli ett stort internt bortfall om frågorna behölls separerade, samtidigt som det är osäkert hur många som t.ex. verkligen skulle avse genusperspektivet och inte den könsmedvetna pedagogiken när de svarade på frågor om genusperspektiv. Det är också rimligt att tänka sig att arbetet med genusperspektiv och könsmedveten pedagogik till stora delar går hand i hand och att resultatet därför inte blir helt missvisande. 15

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla?

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag Barbara Giles Marie Lindqvist Karin Ågren Nr 1/2013 ISBN 978-91-7459-666-3// Skrifter från

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning SAMMANSTÄLLD AV: MAGNUS ÅBERG Ledarskap för en jämställd och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Rekrytering av lärare och forskare. En begreppsanalys

Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Rekrytering av lärare och forskare. En begreppsanalys Jämställdhetskommitténs skriftserie 7 Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Rekrytering av lärare och forskare. En begreppsanalys Eva Mark Printed in Sweden Elanders Tryckeri 2003 ISBN 91-973921-6-2

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer