Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå"

Transkript

1 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version med koppling till Dnr PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet Stockholm Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Regleringsbrev 2013 Tillväxtverket har i årets regleringsbrev ett uppdrag att till den 30 september 2013 redovisa vilka insatser som myndigheten avser att göra som kan kopplats till genomförandet av KHÅ 2014 i Umeå. Av Tillväxtverkets regleringsbrev för 2013 framgår följande; Tillväxtverket ska i dialog med Umeå kommun medverka inför Europas kulturhuvudstad Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Statens kulturråd senast den 30 september Tillväxtverket är den enda myndighet under näringsdepartementet som har detta uppdrag men delar uppdraget med ett flertal myndigheter som lyder under kulturdepartementet. Bakgrund Umeå och Riga har utsetts till Europas kulturhuvudstäder under I Sverige har det nationella nomineringsarbetet och beslutet om att utse Umeå som Sveriges bidrag till Europas kulturhuvudstad 2014 administrerats av Statens kulturråd. Inom EU har arbetet med att utse en kulturhuvudstad (senare har det kommit att omfatta två kulturhuvudstäder) pågått sedan Senast Sverige hade denna roll var 1998 då Stockholm var Europas kulturhuvudstad. Umeå har som i sitt uppdrag som Europas kulturhuvudstad 2014 valt Kulturdriven tillväxt och det samiska årets händelser som tema för arbetet med kulturhuvudstadsåret. Detta stämmer väl överens med såväl stadens som regionens prioriteringar kring drivkrafter i det lokala och regionala utvecklingsoch tillväxtarbetet. En viktig del i det regionala utvecklingsarbetet är därför arbetet med kulturella och kreativa näringar (KKN). KKN är framlyft som ett särskilt prioriterat utvecklingsområde i flera både lokala och regionala strategiska utvecklingsdokument som t.ex. det regionala utvecklingsprogrammet - RUP. Region Västerbotten har med tidigare stöd 1 (6)

2 och medfinansiering från Tillväxtverket - tagit fram ett strategiskt dokument för utvecklingen av KKN i Västerbotten. Tillväxtverkets tidigare arbete med kulturella och kreativa näringar (KKN) Tillväxtverket har sedan 2010 arbetat med regeringens handlingsplan för KKN och varit en av tre koordinerande myndigheter för fem av handlingsplanens nio olika deluppdrag. Tillväxtverket har delat den samordnande rollen med myndigheter som Tillväxtanalys och Vinnova. Utöver dessa tre myndigheter har också nio andra nationella myndigheter och organisationer deltagit i arbetet med genomförandet av handlingsplanens intentioner under tiden Tillväxtverket har också under tiden drivet ett nationellt program för kulturella och kreativa näringar som har haft direkt bäring på genomförandet av regeringens handlingsplan för KKN - Program för KKN Efter närmare tre års arbete med KKN-frågorna kan Tillväxtverket konstatera dess samlade drivkraft för ökad attraktionskraft, framväxten av innovationer och hur KKN därmed bidrar regional utveckling och tillväxt på såväl en regional, nationell och internationell nivå. Ett särskilt prioriterat område i genomförandet av handlingsplanen har varit att stärka entreprenörskapet och affärsutvecklingen inom KKN-näringarna. Detta har genomförts i nära dialog och samverkan med olika främjandeaktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå. Program för kulturella och kreativa näringar Tillväxtverket har från och med den 30 augusti 2013 tagit beslut om ett nytt Program för KKN med medel från näringslivsanslaget. Programmet omfattar i nuläget ca 15 mnkr för den aktuella perioden. Det nya programmet för KKN kommer att arbeta med fyra prioriterade områden; - kunskapsspridning - samverkan - faktaproduktion - strategiska utvecklingsprojekt Tillväxtverket ser också internationaliseringsfrågan som en viktig del i genomförandet av det nya programmet för KKN liksom att skapa korskopplingar mellan KKN och andra bransch- och näringsgrenar. Myndighetens arbete med KHÅ 2014 i Umeå ingår också som en insats i det nya programmet under 2013 och Behov av ökad internationalisering inom KKN Tillväxtverket vill lyfta fram KKN-näringarnas internationella konkurrenskraft och därmed dess drivkraft för ökad attraktionskraft och stärkande av Sverigebilden utomlands. Det är Tillväxtverkets bedömning att det internationella perspektivet kring KKN aldrig gavs tillräckligt utrymme inom ramen för uppdragen kring handlingsplanen eller utvecklades i tillräcklig omfattning i handlingsplanens intentioner och olika deluppdrag. Det behövs mer riktade framtida insatser mot KKN och internationalisering dvs. hur 2 (6)

3 företagen kan nå ut på en internationell exportmarknad. Ett steg i denna riktning är därför genomförandet av en internationell konferens kring kulturdriven tillväxt under KHÅ Diskussionerna kring ett möjligt genomförande av en internationell konferens har pågått sedan våren 2012 i nära dialog med Umeå stad och flera både regionala och nationella aktörer. Tidiga kontakter mellan Tillväxtverket och Umeå stad Diskussionerna kring ett möjligt genomförande av en internationell konferens har pågått sedan 2012 i nära dialog med Umeå stad och flera både regionala och nationella aktörer. Redan våren 2012 deltog Tillväxtverket i stadens informationsdagar för nationella aktörer (departement och myndigheter) i Stockholm. Under hösten samma år uppvaktade också kulturhuvudstadsdirektören Tillväxtverket för att diskutera tänkbara insatser och stöd i genomförandet av KHÅ Tillväxtverket ser dessa båda möten som en avstamp för verkets fortsatta engagemang i arbetet med kulturhuvudstadsåret. Under 2012 har Tillväxtverket också medverkat i Umeå Urban Forums möten på plats i Umeå. Umeå stad har också medverkat på Stora Tillväxtdagen våren 2012 i Stockholm och då informerat om arbetet med Europas kulturhuvudstad Inlägget var mycket uppskattat. Under våren 2013 har Tillväxtverket genomfört ett flertal möten på plats i Umeå med företrädare från staden och Region Västerbotten kring konferensinnehåll och upplägg. Fler möten kommer att äga rum under hösten Tillväxtverket har också aktivt deltagit i upplägget av och medverkat på plats i Umeå vid den nationella dialog- och seminariedagen kring temat Kulturdriven tillväxt som ägde rum den 28 augusti för departement och nationella myndigheter. Vid detta tillfälle presenterade Tillväxtverket sitt både tidigare arbete inom området hållbar stadsutveckling och sina erbjudanden kring genomförandet av en internationell konferens kring KKN under KHÅ Tillväxtverket ser genomförandet av en internationell konferens under KHÅ 2014 i Umeå som ett bra tillfälle att föra ut information om det svenska KKNarbetet och samtidigt stärka Tillväxtverkets roll som en samordnande myndighet för det nationella KKN-arbetet på en internationell arena. Internationell konferens kring temat Kulturdriven tillväxt hållbar stadsutveckling Som en insats under KHÅ 2014 vill Tillväxtverket genomföra en internationell konferens under temat Kulturdriven tillväxt hållbar stadsutveckling (arbetsnamn). Konferensidén presenterades som ett förslag första gången på Umeå Urban Forum Därefter har Tillväxtverket under tiden december 2012 till januari 2013 genomfört en förstudie, efter ett upphandlingsförfarande, kring val av lämpligt konferenstema. Konferenstemat har därefter utvecklats tillsammans med våra tänkta nationella samverkanspartners som Boverket, Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet och i nära dialog med både Umeå stad och Region Västerbotten. Senare har även 3 (6)

4 Umeå universitet/konstnärligt campus - med de nya Design- och Arkitekturhögskolorna i Umeå - knutits till konferensarrangemanget. Preliminärt planeras konferensen äga rum på Konstnärligt campus (Sliperiet) den september Konferensen planeras att genomföras som ett lunch - till - luncharrangemang. En liten brasklapp finns vad gäller val av dagar då det den tredje söndagen i september är val i Sverige och att det troligen då är svårt att knyta till sig medverkan från ministernivå till konferensgenomförandet. Tillväxtverket kommer att fortsätta dessa diskussioner med närings- och kulturdepartementen för att finna de mest optimala dagarna för ett konferensarrangemang under hösten Konferensen Konferensen planeras fungera som en mötesplats/nod mellan länder i Europa för att diskutera pågående arbete kring KKN med särskilt fokus riktat mot gränssnittet KKN och hållbar stadsutveckling. Det är Tillväxtverks bedömning att detta är ett nytt intressant och relativt outforskat område och som också har lyfts fram av respondenterna i Tillväxtverkets tidigare genomförda förstudie inför konferensarrangemanget. I valt konferenstema ser Tillväxtverket även en koppling till andra insatser som handlar om samhällsplanering som drivkraft för näringslivets utveckling. Tillväxtverket arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag tillsammans med Boverket och har nyligen genom fört en utlysning i Program för samhällsplanering för näringslivets utveckling. Tillväxtverket har i dialog med våra samverkanspartners valt det offentliga främjandesystemet av KKN i Europa som främsta målgrupp för konferensen. Syfte, mål och upplägg av konferensen Konferensen bör sprida information till främjandeaktörer inom KKN-området om pågående arbete kring KKN i Europa. Vid konferensen planeras goda internationella och nationella exempel att lyftas fram. En del av konferensen planeras att genomföras i form av plenumföreläsningar och en del av konferensen kommer att utgöras av valbara workshops. Begreppet internationalisering bör användas som en röd tråd genom hela konferensgenomförandet. Tillväxtverket diskuterar för närvarande med Umeå stad och Region Västerbotten hur entreprenörer och företagare inom KKN som finns på plats i Umeå kan involveras i det pågående konferensarbetet. Det är också en ambition från vår sida att på olika sätt involvera studenter från Konstnärligt campus. Studenterna är framtidens entreprenörer och företagare inom KKN och vi ser dem därför som en prioriterad målgrupp i arbetet med konferensgenomförandet. Under konferenskvällen planeras ett nytt koncept att testas för att involvera de lokala KKN-företagen i Umeå. Vi räknar med att minst ha 10 olika KKN-företag att besöka inom områden som gastronomi/måltid, kulturarv, musik, scenkonst, samhällsentreprenörskap m.fl. områden. Vid besöken kommer de lokala företagarna att berätta om verksamheten, eventuellt demonstrera verksamhet samt att berätta om såväl framgångsfaktorer som eventuella hinder i företagandet. Tillväxtverket ser ett prioriterant lärande i detta. Själva konferenskvällen kommer att avslutas med något event i centrala Umeå där själva det fysiska stadsrummet blir en viktig del i upplevelsen. 4 (6)

5 Då det här regeringsuppdraget saknar öronmärkta medel avser Tillväxtverket att genomföra insatserna inom de ekonomiska ramarna för det nya Programmet för KKN Viss medfinansiering kommer också att ske från våra samarbetspartners. Exakt hur denna medfinansiering kommer att se ut (såväl arbetad tid som ekonomiska medel) vet vi i nuläget inget om. Pilotprojekt Umeå Urban forum Kreativitet och medskapande i stadens offentliga rum Som en del i Tillväxtverkets genomförande av den internationella KKNkonferensen har vi under juni 2013 beviljat Umeå stad medel - medfinansiering om 200 tkr för genomförandet av en förstudie kring hur kulturell kompetens i staden och regionen och stadsutvecklingskompetens kan mötas. Förstudien ska belysa hur stadens offentliga rum ska utformas för att bidra till fler kreativa möten mellan människor. Ett särskilt fokus kommer att vara riktat mot olika typer av mötesplatser och dess utformning. Om resultatet blir lyckat kommer Umeå stad att satsa på genomförandet av en etapp II av projektet. I en eventuell etapp II av projektet kommer ett par testarenor med skarpa piloter och mötesplatser genomföras på olika håll i Umeå under KHÅ Övriga insatser Vid sidan av den internationella konferensen har Tillväxtverket varit med och medfinansierat andra projekt och insatser som har bäring på genomförandet av KHÅ Det handlar främst om medel från den europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF och Programkontoret Övre Norrland. Även medel från Tillväxtverkets olika nationella program har i några fall medfinansierat insatser med bäring på kulturhuvudstadsåret. Beslut Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör Gunilla Nordlöf efter föredragning av projektledaren Per-Olof Remmare. I beslutet deltar också avdelningschefen Anneli Sjögren, enhetschefen Vivianne Yllenius och programansvarig Klas Rabe. Gunilla Nordlöf Per-Olof Remmare 5 (6)

6 Kopia Kulturdepartementet - Pia Erson, Robert Nilsson Statens kulturråd - Benny Marcel, Karin Westling, Elin Rosenström Kopia samverkanspartners Umeå stad Jan Björinge, Albert Edman, Carl Arnö, Katrin Steen Region Västerbotten - Ola Kellgren, Petra Rantatalo Umeå universitet/konstnärligt campus - Maria Göransdotter, Tapio Alakörkkö Boverket - Suzanne Plunkte Riksantikvarieämbetet - Krister Olsson, Daniel Nilsson 6 (6)

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg 2013-01-24 1 (7) PM Annika Londono Nacka kommun Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg Sammanfattning Under 2011 genomfördes översynen Utveckling utan gränser av Nacka kommuns övriga

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer