Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan"

Transkript

1 Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr Författare: Per-Olof Remmare, projektledare Godkänd av: Birgitta Böhlin, tf generaldirektör 1 (65)

2 Förord Tillväxtverket har under perioden våren 2010 till våren 2013 haft i uppdrag att genomföra flera av deluppdragen i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Det främsta syftet har varit att främja en utveckling av ökat entreprenörskap och företagande inom dessa näringar. I denna rapport presenteras deluppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan och de resultat och effekter som Tillväxtverkets arbete bidragit till. Uppdraget har genomförts i samverkan med nationella myndigheter och organisationer som pekats ut av regeringen. En viktig framgångsfaktor har varit det stora och goda regionala engagemanget för de kulturella och kreativa näringarna som en stark drivkraft för tillväxt. Detta har skapat särskilt goda möjligheter för uppdragets genomförande. Rapportens fokus ligger på respektive region eller läns specifika drivkraft för att utveckla kulturella och kreativa näringar sett utifrån respektive region eller läns profilområden inom dessa näringar. Fokus är också på vad som resurs- och tidsmässigt har kunnat prioriteras och genomföras under tiden med bland annat ekonomiskt stöd från uppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan. Vår förhoppning är att rapporten ska kunna fungera som en inspirationskälla för att utveckla kulturella och kreativa näringar. Rapporten presenterar också kort vad som har kunnat genomföras runt omkring i landet under arbetet med regeringens handlingsplan. Stockholm i januari (65)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning 5 2. Förslag till åtgärder 6 3. Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar 9 4. Uppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan Arbetsmetod för genomförande av uppdraget Regional dialogrunda Erfarenheter och intryck från dialogrundan hösten Vad behöver göras och hur kan Tillväxtverket stötta Samverkan med Almi Företagspartner AB och Exportrådet Generator Sverige ett fortsatt pilotprojekt för regionernas och länens 16 erfarenhets- och kunskapsutbyte inom kulturella och kreativa näringar Genomförda seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Nationella lärprojekt i mäklarfunktionsuppdraget Halvtidsutvärdering av uppdraget våren Redovisning av resultat i 21 regionala insatser och projekt Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland Dalarna Värmland Gävleborg Uppsala Västmanland Stockholm Gotland Sörmland Östergötland Örebro Västra Götaland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Halland Skåne Analys och sammanfattande slutsatser Bilagor 62 - Medverkande kontaktpersoner från nationella myndigheter och organisationer - Medverkande kontaktpersoner och projektägare från regional nivå 3 (65)

4 4 (65)

5 1 Sammanfattning Tillväxtverket har från sommaren 2010 till januari 2013 i nära dialog med samverkande myndigheter och organisationer och landets alla regioner och län arbetat med uppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Uppdragets genomförande har starkt bidragit till att det i dag finns regionala strategier eller andra rådgivande styrdokument för näringsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i alla regioner och län. Vårt arbete har därigenom stöttat tillkomsten av en regional infrastruktur för olika typer av offentliga och privata stöd- och främjandeinsatser för ökat entreprenörskap och företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. I knappt hälften av landets regioner fanns ett visst arbete och ett strategiskt tänk vid uppdragets början. Dessa erfarenheter och kunskaper har varit till god hjälp och tagits tillvara i vårt arbete. Tillväxtverkets krav på minst 50 procent regional medfinansiering har mer än fördubblat de av regeringen öronmärkta ekonomiska medlen om 18 mnkr. Vissa projekt har också haft medfinansiering från EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) och från EU:s Jordbruksfond. Olika modeller för affärsutveckling har kunnat prövas genom olika regionala projekt och insatser. Under drygt 2,5 år har uppdragets projektaktiviteter engagerat tusentals personer på regional och lokal nivå runt om i landet. Detta har ökat kunskapen om dels vad kulturella och kreativa näringar är, dels hur affärsutveckling inom näringarna kan ske. Några regioner och län har samarbetet med Almi Företagspartner AB. Flera kreatörer och konstnärer har härigenom kunnat vidareutveckla och stärka sina företag eller företagsidéer. Ett drygt 20-tal nya företag har bildats som en direkt effekt av uppdragets genomförande och fler företagsetableringar är att vänta. Uppdraget har även lyft betydelsen av att se kulturella och kreativa näringar som en del i en större regional utvecklings- och tillväxtkontext. Därmed har näringarna synliggjorts som drivkrafter i regionala strategiska långsiktiga utvecklingsarbetet som exempelvis i regionala utvecklingsprogram (RUP) eller motsvarande och i de regionala kulturplanerna enligt den nya kultursamverkansmodellen. Tillväxtverket konstaterar att det behövs en funktion som samlar och koordinerar regionerna och länen i arbetet med kulturella och kreativa näringar och vi anser sett utifrån arbetet med uppdraget att Tillväxtverket skulle kunna ta en sådan roll. Tillväxtverket har under arbetet med uppdraget medfinansierat Generator Sverige som ett pilotprojekt i syfte att utveckla ett operativt stöd för främjandeinsatser. De kulturella och kreativa näringarnas utvecklingspotential för ökad attraktivitet och stärkt internationell konkurrenskraft har översiktligt belysts i uppdraget och dess genomförande. Här skulle insatserna från Tillväxtverket ha kunnat vara något vassare, men eftersom det vid starten saknades baskunskap och regional infrastruktur för arbete med kulturella och kreativa 5 (65)

6 näringar var det svårt att få regionerna och länen att lyfta blicken och prioritera internationella perspektiv. Inom ramen för uppdraget har vi därför valt att finansiera ett antal nationella så kallade lärprojekt i syfte att lyfta fram kulturella och kreativa näringars potential för affärsutveckling och långsiktiga utvecklingskraft på en såväl nationell som internationella arena. Bland annat har branschdagar för bild och form-området genomförts och författare och förlag inom bokbranschen har fått möjlighet att synas och delta i vårens bokmässa i Bologna då Sverige svarar för ett gästvärdskap. Sammantaget har genomförandet av uppdraget bidragit till väl utvecklade dialogformer mellan den nationella och regionala nivån i arbetet med kulturella och kreativa näringar. Det har också via genomförandet av alla regionala projekt skett en kunskaps- och kompetenshöjning om vad kulturella och kreativa näringar är och hur främjandeinsatser för ökat entreprenörskap och företagande inom näringarna kan utvecklas såväl nationellt som regionalt och lokalt. Regioner och län har också bildat nätverk för att utbyta kunskap och information. Nätverket utvecklas succesivt i syfte att stärka näringarna ytterligare. Tillväxtverket ser det som prioriterat att regeringen fortsätter att avsätta ekonomiska medel till utvecklingsarbete för kulturella och kreativa näringar i kombination med fortsatta riktade samverkansuppdrag till olika nationella myndigheter och organisationer. Regeringsuppdraget och de särskilda medel som avsatts för uppdraget har sammantaget haft stor betydelse för att utveckla kulturella och kreativa näringar. Arbetet har kommit en bra bit på väg och varit framgångsrikt men det återstår ännu en del utvecklingsarbete som kräver uthållighet för att inte utvecklingstakten ska minska. I nästa avsnitt lämnar vi därför några rekommendationer för fortsatt utveckling. 2 Förslag till åtgärder för fortsatt arbete Tillväxtverket lämnar följande förslag till Näringsdepartementet inför det fortsatta nationella arbetet med att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Samtliga förslag bygger på resultat av arbetet med Mäklarfunktionsuppdraget. 1. Fortsatta uppdrag kopplat till arbetet med kulturella och kreativa näringar bör prioriteras vilket vi också bedömer bör framgå i berörda myndigheters regleringsbrev. Arbetet med uppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan har skapat en regional infrastruktur och ökat kunskapen om kulturella och kreativa näringar och deras drivkraft i landets alla regioner och hos berörda nationella myndigheter och organisationer. De nationella myndigheternas roll i utvecklingsarbetet bör dock bli tydligare så att ytterligare synergier kan uppnås. Det vore olyckligt om det arbete och det regionala engagemang, i kombination med de processer och samarbeten som arbetet med uppdraget har satt igång, skulle minska genom att inte avsätta nya nationella ekonomiska resurser för en fortsatt utveckling av kulturella och kreativa 6 (65)

7 näringar. Alla projekt som har genomförts inom ramen för uppdraget har skapat förväntningar hos projektägare och andra parter på ett fortsatt övergripande nationellt engagemang med koordinering, rådgivning samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Inte minst många regioner och län efterlyser fortsatt nationellt engagemang för frågorna. Genom Tillväxtverkets sätt att arbeta med uppdraget har 38 mnkr gemensamt investerats från nationell och regional nivå under tiden Tillväxtverket har också, i samverkan med berörda nationella myndigheter och organisationer samt i dialog med regionerna, verkat för att koppla ihop kulturella och kreativa näringars drivkrafter med övrigt regionalt tillväxtarbete. De strategier och program som har tagits fram för kulturella och kreativa näringar, har kopplats ihop med övergripande regionala styrdokument som Regionala utvecklingsprogram (RUP) och de nya regionala kulturplanerna enligt kultursamverkansmodellen. Även kulturella och kreativa näringars koppling till turism och besöksnäring har ofta lyfts och diskuterats vid de regionala dialogmötena. Allt detta har sammantaget bidragit till en förstärkt regional helhet i tillväxtarbetet. 2. De kulturella och kreativa näringarnas internationella konkurrenskraft är stor och ökar hela tiden i betydelse. För att sätta Sverige och Tillväxtverket på den internationella kartan och stärka oss som leading part för kulturella och kreativa näringar bland de nordiska länderna, behöver vi ha en bra och löpande omvärldsbevakning. Detta för att påvisa de kulturella och kreativa näringarna som drivkraft för utveckling och tillväxt på såväl lokal, regional som nationell nivå. Tillväxtverket bedömer att vi för närvarande saknar resurser för att på ett offensivt sätt bedriva ett sådant arbete. Vi vill därför prioritera nya riktade uppdrag till myndigheten för att stärka vår koordinerande roll inom kulturella och kreativa näringar i nära dialog med våra samverkande nationella myndigheter och organisationer. Ett sådant uppdrag från regeringen ser vi som en viktig del i det fortsatta strategiska utvecklingsarbetet av näringarna. Med anledning av de kulturella och kreativa näringarnas internationella karaktär och konkurrenskraft avser Tillväxtverket att genomföra en internationell/nordisk konferens under Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå, i samverkan med andra regionala och nationella aktörer. 3. Flera projekt som genomförts i mäklarfunktionsuppdraget har en hög innovationsgrad. Vi bedömer att det finns ett lärande i dessa projekt utanför regionerna och mellan regionerna och ser det som prioriterat att under 2013 kunna vara med och fortsatt ekonomiskt stötta några projekt med en bra innovativ höjd inom kulturella och kreativa näringar. Nuvarande ekonomiska möjligheter ger endast begränsade möjligheter till ett sådant engagemang under Tillväxtverket anser utifrån halvtidsutvärderingen av mäklarfunktionsuppdraget och erfarenheterna av pilotprojektet Generator Sverige under drygt två år att det behövs en offentlig aktör med funktionen att samla, koordinera och fokusera det främjandearbete som bedrivs på regional och nationell nivå för att utveckla kulturella 7 (65)

8 och kreativa näringar. En sådan aktör bör ha kanaler till såväl samtliga regioner som till nationella myndigheter och organisationer som främjar kulturella och kreativa näringar. Vi anser att Tillväxtverket är bäst lämpat att vara denna aktör och föreslår att regeringen ger Tillväxtverket en sådan funktion, alternativt utreder frågan om annan huvudman för funktionen. 5. Tillväxtverket bedömer att utvecklingen av kulturella och kreativa näringar under en period även behöver en funktion som erbjuder operativ rådgivning, utbildning och nätverksstöd till både lokala och regionala offentliga företrädare och företag. Anledningen är att området ännu är nytt för många och kompetens behöver därför tillföras. Denna funktion kan utföras av en icke offentlig aktör. Ett sådant exempel är pilotprojektet Generator Sverige som ingått i mäklarfunktionsuppdraget. Tillväxtverket anser att den funktionen i och med mäklarfunktionuppdragets slut bör konkurrensutsättas genom en offentlig upphandling. Tillväxtverket föreslår att regeringen tilldelar medel till berörd myndighet för att genomföra en sådan upphandling. 6. Tillväxtverket har under uppdraget noterat ett stort behov av att lyfta frågan om immaterialrätter, inte minst i digitala media. Då frågan om immateriella rättigheter är så pass central för affärsutveckling inom kulturella och kreativa näringar föreslår Tillväxtverket regeringen att utreda och genomföra insatser som stärker medvetenheten inom det affärs- och innovationsfrämjande systemet om de värden som genereras genom dessa rättigheter. 7. Tillväxtverket föreslår slutligen att regeringen snarast utvärderar arbetet med de nio deluppdragen i Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Ett sådant systematiskt tillvägagångssätt skulle ge goda möjligheter att se vilka effekter som uppnåtts. En sådan utvärdering skulle också ge förutsättningar för att på rätt sätt kunna kanalisera och öronmärka resurser till fortsatt arbete med kulturella och kreativa näringar så att dessa i framtiden kanaliseras till insatser och uppdrag som är mest efterfrågade. Ett sådant tillvägagångssätt skulle minska risken att skjuta över målet i kommande satsningar på näringarna samtidigt som det skulle stärka regeringens beställarkompetens. 8 (65)

9 3 Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Den 16 september 2009 beslutade regeringen om en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Det övergripande syftet med handlingsplanen har varit att öka entreprenörskap och företagande inom dessa näringar eller på annat sätt främja en utveckling och påvisa näringarnas drivkrafter och tillväxtskapande effekter i olika samhällsprocessen inte minst som drivkraft för regional utveckling och tillväxt samt stärkt internationell konkurrenskraft. En viktig utgångspunkt i det övergripande arbetet med handlingsplanen har varit de kulturella och kreativa entreprenörernas behov och möjligheter och därmed det ökade behovet av samverkan mellan kultur och näringsliv. Kopplingen till de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för en utveckling av innovativa miljöer och regioners attraktionskraft har också stått i fokus för handlingsplanens genomförande. I handlingsplanen finns nio utpekade deluppdrag till nationella myndigheter varav Tillväxtverket har fått i uppdrag att koordinera merparten av dessa. Andra utpekade koordinerande nationella myndigheter har varit Tillväxtanalys och Vinnova. I ett fall har Tillväxtverket och Vinnova haft ett gemensamt koordinerande uppdrag. De nio deluppdragen och vem som har haft det koordinerande ansvaret för respektive uppdrag redovisas nedan. 1. Rådgivning till företag - Tillväxtverket 2. Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar Vinnova och Tillväxtverket 3. Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan - Tillväxtverket 4. Entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar - Tillväxtverket 5. Innovation och design Vinnova 6. Ledarskap och arbetsorganisation Vinnova 7. Studie om finansieringsbehov Tillväxtanalys 8. Förbättrad statistik Tillväxtanalys 9. Kompetensutveckling Tillväxtverket 9 (65)

10 4 Uppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan Den 10 juni 2010 fick Tillväxtverket ett riktat uppdrag att koordinera deluppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan i regeringens Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. (N2009/8901/ENT (delvis)). Av uppdraget framgick att vi skulle samverka med Tillväxtanalys, Kulturrådet (KUR), Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Riksarkivet (RA) och Svenska Filminstitutet (SFI). Samråd skulle kring uppdragets genomförande också ske med Vinnova. Tillväxtverkets riktade uppdrag föregicks av ett mer informellt uppdrag som vi fick i december 2009 vid ett möte på Näringsdepartementet. Detta muntliga uppdrag innebar att Tillväxtverket till den 31 januari 2010 skulle ta fram en promemoria som redovisade hur vi såg på det mer praktiska genomförandet av uppdraget sett utifrån de mer generella skrivningarna om mäklarfunktionsuppdraget i regeringens handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna. Det muntliga uppdraget genomfördes av Hans Ahrens och Per-Olof Remmare och redovisades till Näringsdepartementet den 25 januari 2010 (Tillväxtverket dnr ). Inför redovisningen genomförde Tillväxtverket i januari 2010 ett antal hearingar med olika nyckelaktörer och intresseorganisationer inom de kulturella och kreativa näringarna för att få inspel till det kommande arbetet. I efterhand kan vi konstatera att skrivningarna i denna promemoria blev vägledande för det riktade uppdragets slutliga utformning. Tillväxtverket fick dock vänta drygt fem månader på att det riktade uppdraget kom, vilket bidrog till att arbetet redan från början fick en något längre startsträcka än vad vi från början tänkt. Av Tillväxtverkets uppdrag från den 10 juni 2010 framgår att; Tillväxtverket ska stödja och följa tillväxtinriktade kreativa och innovativa verksamheter på lokal, regional, nationell eller internationell nivå som bygger på samverkan mellan kultur och näringsliv. Tillväxtverket ska fortlöpande samråda med det av regeringen i dag inrättade Rådet för kulturella och kreativa näringar. Vidare ska nämnda myndigheter samråda med de länsstyrelser och självstyrelseeller samverkansorgan som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i respektive län. Tillväxtverket ska även i tillämpliga dela samråda med berörda universitet och högskolor samt Exportrådet. Av uppdraget framgår vidare att; Det övergripande målet är att i enlighet med regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar stärka entreprenörskap och företagande inom denna sektor samt att främja kulturell och kreativ kompetens i näringslivet för ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga. I dag återfinns 4,7 % av de sysselsatta i Sverige inom kulturnäringarna, enligt den definition som utarbetats av myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Berörda myndigheter ska redovisa hur insatserna bidragit till dessa mål. Målet för uppdraget är att utveckla och stärka mäklarfunktioner, nätverk och mellanhänder som knyter samman kulturella och kreativa entreprenörer och företag med kunder, 10 (65)

11 uppdragsgivare och vidgade marknader. Utifrån detta ska modeller och metoder utvecklas och spridas genom t.ex. pilotprojet och goda exempel på nätverkande och samverkan. I denna del av uppdraget ska dialog föras med Almi Företagspartner AB som har uppdrag att genomföra mentorinsatser för bland annat företagare inom kulturella och kreativa näringar (dnr N2010/873/ENT). Åtgärderna ska bidra till att främja utvecklingen av entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Verksamheterna bör karaktäriseras av en hög grad av nytänkande och med strategiska och samtidigt konkreta utvecklingsmål vad gäller entreprenörskap, affärsutveckling och företagande samt tillvaratagande av kulturellt och konstnärligt kunnande. Uppdraget ska även utveckla tvärsektoriella samverkansformer som förstärker samarbetet dels mellan myndigheter, dels mellan myndigheter och lokala och regionala aktörer. Uppdraget bör också ha en internationell dimension så att utvecklandet av mäklarfunktioner, nätverk, mellanhänder kan bidra till en ökad internationell marknad. Goda exempel på hur andra länder arbetat med internationalisering av kulturella och kreativa näringar bör tas tillvara inom uppdraget. Uppdraget bör, i tillämpliga delar, knytas samman med övriga uppdrag inom handlingsplanen. Regeringen har anslagit totalt 18 mnkr för uppdraget genomförande varav 8 mnkr har fått disponeras 2010 och resterande mnkr har fått disponeras 2011 respektive Tillväxtverket har tidigare lämnat två delrapporter i uppdraget. Den första den 15 oktober 2010 (Tillväxtverket dnr ) och den andra den 30 juni 2011 (Tillväxtverket dnr ). En slutrapport ska lämnas senast den 25 januari 2013 och en slutrapport avseende det ekonomiska utfallet senast den 30 juni Redovisningarna ska följa upp utfallet av uppdragets genomförande i relation till målen för handlingsplanen och uppdraget. 4.1 Arbetsmetod för genomförandet av uppdraget För att ge Tillväxtverket en samlad nationell överblick kring arbetet med kulturella och kreativa näringar på såväl nationell, regional som lokal nivå föreslog vi redan i promemorian till Näringsdepartementet i januari 2010 att vi borde genomföra en regional dialogrunda till samtliga regioner och län. Denna dialogrunda borde också ske i samverkan med de nationella myndigheter och organisationer som pekas ut i uppdraget. Denna metodik har bland annat visat sig framgångsrik vid genomförandet av andra regeringsuppdrag där regionala aktörer haft en central roll. Ett sådant exempel är regeringsuppdraget Tematiska myndighetsgrupperingar (N2007/5727/RT och Nutek dnr och senare omfört till Tillväxtverket dnr ) under tiden Inom ramen för detta uppdrag skrevs en rapport - Dialog som verktyg - ur vilken vi i detta uppdrag kunnat tillgodogöra oss tidigare erfarenheter när det gäller metodik och tillvägagångssätt för dialog mellan nationella och regionala aktörer. En möjlighet som underlättades av att projektledaren för Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för 11 (65)

12 samverkan och Dialog som verktyg från och med 2011 har varit samma person (Per-Olof Remmare). Uppdraget om mäklarfunktioner har från och med våren 2010 till och med den 31 december 2010 koordinerats av Johan (Joppe) Pihlgren. Från och med den 1 januari 2011 fram till slutförandet av uppdraget har Per-Olof Remmare varit projektledare Regional dialogrunda Under tiden september till november 2010 besökte Tillväxtverket (Per-Olof Remmare och Johan (Joppe) Pihlgren) tillsammans med representanter från de samverkande myndigheterna och organisationerna samtliga landets 21 regioner och län. Vi dessa regionala dialogmöten medverkade regionala och lokala aktörer från främst; regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorgan, regionförbund, länsstyrelser, i några fall kommuner, universitet och högskolor, Almi och olika regionala kulturinstitutioner. Vid ett par dialogmöten medverkade också regional näringslivsorganisation och företrädare från Tillväxtverkets regionala ERUFkontor. Tillväxtverket har varit noga med att representanter från såväl kultur- som näringslivssidan skulle medverka vid mötena. Om så inte var fallet har vi varit tuffa och hotat med att ställa in mötena. Antalet deltagare vid dialogmötena har varierat mellan cirka 10 och 25 personer. Sammantaget träffade vi cirka 250 personer under vår turné i landet. Mötena har dokumenterats i form av korta minnesanteckningar. Något som bidrog till att det fanns en bred förankrad kunskap om handlingsplanen och dess intentioner redan i ett tidigt skede i genomförandet av handlingsplanen. Inför varje möte fick regionerna ett frågebatteri där vi bad dem presentera det regionala arbetet med kulturella och kreativa näringar och vilka strategiska styr- eller beslutsdokument (strategi, program, plan, etcetera) som fanns för det regionala och i förekommande fall lokala arbetet med dessa näringar. Tillväxtverket har koordinerat mötena och deltagit i samtliga. Bland de samverkande myndigheterna var särskilt Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och i viss mån Riksarkivet flitigt närvarande. Detta bidrog till att dessa myndigheters frågor kopplade till de kulturella och kreativa näringarna kom att hamna i fokus vid diskussionerna. SVID (Stiftelsen Svensk industridesign) var inte en av regeringen utpekad aktör i genomförandet, men tog ändå tidigt plats i den regionala dialogrundan då de såg ett mervärde i att samverka med regionerna och länen kring kulturella och kreativa näringar. Detsamma gäller Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) som efterhand anslöt sig till den regionala dialogrundan. Vid de regionala dialogmötena har innehållet i handlingsplanen diskuterats övergripande. Dialogmötena har alltså inte enkom handlat om genomförandet av uppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan. Vi såg redan från början att helheten i genomförandet av handlingsplanens olika deluppdrag var en avgörande framgångsfaktor för ett gott resultat i det fortsatta arbetet. 12 (65)

13 4.1.2 Erfarenheter och intryck från dialogrundan hösten 2010 Efter den avslutade dialogrundan (november 2010) kunde Tillväxtverket konstatera att arbetet med kulturella och kreativa näringar och inte minst kunskapen om vad dessa näringar står för varierade stort över landet. Regioner som Västra Götaland (VGR), Dalarna, Kalmar och Gävleborg hade kommit långt i arbetet med att se de kulturella och kreativa näringarna som drivkrafter för attraktivitet, innovationer och regional tillväxt. Vi fick också vårt tidigare antagande om att VGR sedan länge haft en ledande position bland landets regioner i arbetet med kulturella och kreativa näringar bekräftat. Även regioner som Blekinge, Västernorrland, Jämtland, Värmland, Östergötland hade kommit en bra bit på väg och hade regionala styrdokument eller strategier för arbetet med kulturella och kreativa näringar. Dessa regioner kunde också snabbt formulera önskemål om vad de ville göra och hur Tillväxtverket genom medel från Mäklarfunktionsuppdraget skulle kunna vara med och stötta en fortsatt utveckling. I dessa regioner var också regionala profil- och styrkeområden inom kulturella och kreativa näringarna väl uttalade i olika strategier, planer och/eller program. Några regioner hade tidigare deltagit i arbetet med EU-projektet KRUT (Kreativ Regional Utveckling och Tillväxt) och genom detta kartlagt kulturella och kreativa näringar som en grund för ett framtida strategiskt arbete med frågorna. Vi kan konstatera att de regioner som deltagit i KRUTsamarbetet hade större kunskap och därmed ett försprång i förhållande till andra regioner om kulturella och kreativa näringars utvecklings- och drivkrafter. Den regionala dialogrundan konstaterade att elva av landets regioner redan hösten 2010 hade någon form av strategi eller plan/program för arbetet med kulturella och kreativa näringar. Samtidigt saknade landets övriga tio regioner sådana underlag. Vi såg också att strategierna eller planerna för kulturella och kreativa näringar i flera fall har kopplats till det regionala arbetet med regionala utvecklingsplaner (RUP, RUS eller RUFS). Något som tydligt visar dessa näringars betydelse för attraktivitet och regional tillväxt. Vid flera dialogmöten diskuterades även den regionala kulturplanen enligt den nya kultursamverkansmodellen. Detsamma gällde hur regionens kulturella och kreativa näringar också kan vara en drivkraft för att utveckla regionens övriga offentligt finansierade kulturutbud. Under den tid som mäklarfunktionsuppdraget har pågått har Kulturrådet genomfört regionala dialogmöten kring kulturplanerna och vi kan konstatera att det faktum att dessa processer pågått parallellt har lett till att flera regionala kulturplaner även har redovisat utvecklingsinsatser för de kulturella och kreativa näringarna. Tillväxtverket ser detta som ett gott exempel på synergieffekter mellan olika nationella insatser och regeringsuppdrag. I vissa regioner kan vi konstatera att kunskapen om kulturella och kreativa näringar var direkt eller relativt låg. Följande regioner saknade hösten 2010 regionala strategier eller planer för arbetet med kulturella och kreativa näringar; Norrbotten, Västerbotten, Stockholm, Västmanland, Örebro, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Skåne och Gotland. 13 (65)

14 4.1.3 Vad behöver göras och hur kan Tillväxtverket stötta För att öka kunskapsnivån om kulturella och kreativa näringar insåg vi i nära dialog och diskussion med våra samverkande myndigheter att det behövs någon form av regional infrastruktur för att förverkliga intentionerna i handlingsplanen över hela landet. En grundsten i ett sådant arbete är att det finns en regional plan eller strategi för arbetet med kulturella och kreativa näringar, gärna politiskt antagen av regionstyrelse eller motsvarande organ. Tillväxtverket ställde därför som krav att en strategisk plan eller motsvarande dokument måste vara det första steget i arbetet med kulturella och kreativa näringar. Av planen som bör vara framtagen genom en bred och väl förankrad regional process ska det framgå hur arbetet ska gå till, vilka som är regionens särskilda profil- och styrkeområden inom kulturella och kreativa näringar och hur regionen ska främja ett ökat entreprenörskap och företagande inom dessa näringar. Även befintliga eller tänkta främjandestrukturer skulle redovisas. Vi fann att arbetet med regionala profil- och styrkeområden inom kulturella och kreativa näringar är viktigt för att dels stärka den regionala konkurrenskraften, dels för att kunna öka en regional specialisering inom näringarna. Även dessa näringar behöver alltså regional profilering och specialisering. Detta medförde att tio av landets regioner och län under våren 2011 fick medel för att genomföra en strategisk plan för arbetet med kulturella och kreativa näringar. Storstadsregionerna beviljades 200 tkr vardera, medan övriga fick 100 tkr per region. Ett villkor för beslutet var att arbetet skulle vara slutfört inom sex månader. Detta ledde till att landets samtliga regioner och län hösten 2011 utarbetat en strategisk plan för arbetet med kulturella och kreativa näringar. Något som vi efter den regionala dialogrundan uppfattat som en viktig grundsten i skapandet av en regional och nationell infrastruktur för ett framgångsrikt arbete med kulturella och kreativa näringar. Inte minst kopplat till genomförandet av intentionerna i regeringens handlingsplan för näringarna. Genom detta arbetssätt, med mäklarfunktionsuppdraget som katalysator, kom alla regioner och län mer eller mindre i fas med varandra och fick liknande förutsättningar för att kunna utveckla entreprenörskap och företagande inom näringarna. Vi vill beskriva det som att en nationell grundsten därmed var lagd för ett mer strukturerat arbete. När de tio regionerna eller länen hade utarbetat sin strategiska plan för näringarna fick varje län eller region ett beslut från Tillväxtverket om ett projekt som med avstamp i intentionerna i den regionala strategin för kulturella och kreativa näringar på olika sätt främjar en utveckling av ökat entreprenörskap och företagande inom näringarna. Dessa projektbeslut fattades löpande under hösten Alla projekt fick den 12 december 2012 som slutdatum för redovisning. Anledningen var Tillväxtverkets redovisning till Näringsdepartementet den 25 januari De elva regioner och län som hösten 2010 hade ett strategiskt regionalt styrdokument för arbetet fick redan under våren 2011 beslut om ett projekt från Tillväxtverket som med avstamp i intentionerna i den regionala strategin på olika sätt har bidragit till att utveckla och stärka de kulturella och kreativa näringarna. Projekten har bland annat handlat om en stärkt regional infrastruktur för kulturella och kreativa näringar, konkreta främjande insatser för 14 (65)

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer