Konsekvensutredning med remiss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning med remiss"

Transkript

1 1/1 Datum ESV Dnr /2009 Handläggare Emma Holstad Ert datum Er beteckning Konsekvensutredning med remiss Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd till: Anslagsförordningen (1996:1189) Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Internrevisionsförordningen (2006:1228) ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). I enlighet med 4 förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet innan den beslutar föreskrifter och allmänna råd konsekvensutreda dessa. I konsekvensutredningen ska de som berörs kostnadsmässigt eller på annat betydande sätt ges tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden på förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd samt på konsekvensutredningen. Ert skriftliga svar ska vara ESV tillhanda senast klockan torsdagen den 22 oktober Skicka Era svar via e-post till Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Pia Heyman Avdelningschef Redovisning, internrevision, intern styrning och kontroll Emma Holstad Bilaga 1. Sändlista 2. Konsekvensutredning 3. Förslag till ändringar av ESV:s föreskrifter och allmänna råd Drottninggatan 89 Tfn Bankgiro Org.nr/F-skattebevis Faktureringsadress Box Fax Postgiro Ekonomistyrningsverket Stockholm SE (EU) FE Strömsund

2 1/2 Bilaga 1 Datum Handläggare Emma Holstad ESV-dnr /2009 Sändlista Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Banverket Domstolsverket Försvarsmakten Försäkringskassan Högskolan i Halmstad Internrevisorernas förening Kammarkollegiet Karlstads universitet Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Luftfartsverket Lunds universitet Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västa Götalands län Mittuniversitetet Patent- och registreringsverket Post- och telestyrelsen Regeringskansliets förvaltningsavdelning Riksgäldskontoret Rikspolisstyrelsen Riksrevisionen Skatteverket Statens jordbruksverk Statens pensionsverk Statens skolverk Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Tillväxtverket Tullverket Uppsala universitet Växjö universitet För kännedom Finansdepartementet Riksdagens förvaltningskontor

3 2/2 Bilaga 1 ESV:s ekonomichefs- och controllerråd ESV:s internrevisionsråd ESV:s redovisningsråd

4 1/4 Bilaga 2 Datum Handläggare Emma Holstad ESV-dnr /2009 Konsekvensutredning Denna konsekvensutredning är upprättad i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Problembeskrivning ESV:s förslag till ny föreskrift till anslagsförordningen (1996:1189) 16 Redovisning mot anslag och inkomsttitlar I samband med regeringens ändringar 2008 i anslagsförordningen tillkom en övergångsbestämmelse till 16. Bestämmelsen innebär att för en myndighets ackumulerade semesterlöneskuld per den 31 december 2008 gäller 16 i sin äldre lydelse. För att underlätta tillämpningen av denna bestämmelse avser ESV att meddela en ny tillämpningsföreskrift i anslutning till paragrafen. Föreskriften reglerar hur myndigheter ska avräkna anslag vid uttag av sparad semester. ESV:s förslag till allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap. 4 Årsredovisningens innehåll I det allmänna rådet till 2 kap. 4 förordningen om årsredovisning och budgetunderlag beskrivs vilka åtaganden som bör ingå i bemyndiganderedovisningen. Denna text är inte längre aktuell. Från och med 2006 ska samtliga åtaganden som medför utgifter under följande budgetår ingå i bemyndiganderamen, enligt 20 anslagsförordningen. Flera myndigheter har misstolkat formuleringen och ESV föreslår därför att den ska tas bort. 5 kap. 1 Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar I det allmänna rådet till 5 kap. 1 förordningen om årsredovisning och budgetunderlag rekommenderar ESV vilken beloppsgräns som myndigheterna bör använda när inköp av tillgångar ska kostnadsföras vid inköpstillfället. Det allmänna rådet har inte ändrats på lång tid och bör anpassas till dagens prisläge. ESV föreslår att den beloppsgräns som myndigheterna bör fastställa görs med utgångspunkt i ett halvt prisbasbelopp. ESV:s förslag till föreskrifter till internrevisionsförordningen (2006:1228) 4, 7 och 10 ESV föreslår att internrevisionen ska informera ledningen om resultatet av internrevisionens externa och interna kvalitetsbedömning. Att risken för bedrägeri och oegentligheter samt området informationsteknologi ska beaktas i internrevisionens riskanalys har förtydligats.

5 2/4 Bilaga 2 ESV har uppmärksammat att internrevisionens tillgång till resurser har styrt utformningen av internrevisionens förslag till revisionsplan i stället för de i riskanalysen identifierade riskområdena. ESV anser att hanteringen av de prioriterade granskningarna är en fråga som bör beslutas av ledningen i samband med beslutet om revisionsplanen. ESV:s förslag till föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) ESV föreslår att S-kod S3513 med koppling till den avskaffade högskolemomsen ska tas bort. ESV föreslår även några nya och förändrade koder under Avräkning med statsverket. Förändringarna innebär att skillnaden mellan S-koderna som rapporteras till Hermes och myndighetens egen huvudbok försvinner för de myndigheter som följer ESV:s baskontoplan. Förslaget innebär också att det blir obligatoriskt att myndigheternas rapportering ska överensstämma med indelningen i noten till posten Avräkning med statsverket i årsredovisningen. Effekter utan reglering Utan reglering finns det risk för att den statliga redovisningen inte blir enhetlig. Därför måste ESV:s föreskrifter och allmänna råd till regeringens förordningar vara uppdaterade. Berörda ESV:s regler berör i stort sett samtliga statliga myndigheter under regeringen. Vissa regler berör dock inte alla myndigheter. Av förslaget till ny föreskrift till anslagsförordningen berörs samtliga myndigheter som erhåller anslag för förvaltningsutgifter med undantag för universitet och högskolor. Förslaget till ändring av belopp vid inköp av tillgångar till mindre värde och förslaget att ta bort formulering om åtaganden i bemyndiganderedovisningen berör samtliga myndigheter. Ändringarna i föreskrifterna till internrevisionsförordningen berör enbart myndigheter som enligt instruktion ska följa förordningen. Föreslagna ändringar i ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) berör samtliga myndigheter som rapporterar utfall till statsredovisningssystemet. Kostnader för berörda Det är svårt att uppskatta i kronor vad kostnaden för berörda kan uppgå till. Vissa förslag innebär förenklingar för myndigheterna, medan vissa förslag initialt kan medföra ökade administrativa kostnader.

6 3/4 Bilaga 2 EU Förslagen till föreskrifter och allmänna råd avser nationella regler och har därför inte någon direkt betydelse i fråga om skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Tidpunkt för ikraftträdandet Föreslagna ändringar av ESV:s föreskrifter och allmänna råd föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för första gången för räkenskapsåret Informationsinsatser ESV har skickat ut konsekvensutredningen med remiss till 32 myndigheter. Alla som vill svara på remissen kan göra detta genom att den hålls tillgänglig på ESV:s webbplats, ESV kommer att hålla myndigheter informerade i det fortsatta arbetet med ändringar i föreskrifter och allmänna råd via webbplatsen. När ESV har fattat beslut om nya föreskrifter och allmänna råd i ESV:s cirkulär skickas dessa ut till samtliga myndigheter. ESV kommer även att informera om reglerna och innebörden av regeländringarna vid Stora redovisningsdagen i november och december Kontaktpersoner Frågor på materialet kan ställas till nedan angivna kontaktpersoner. Regler om avräkning mot anslag vid uttag av sparad semester 16 Anslagsförordningen Curt Johansson Tfn: e-post: Nya kriterier för vad som avses med mindre värde 5 kap. 1 Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Ann-Sofie Andersson Tfn: e-post: Åtaganden i bemyndiganderedovisningen 2 kap. 4 Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Curt Johansson Tfn: e-post:

7 4/4 Bilaga 2 Ändringar i föreskrifter till internrevisionsförordningen 4, 7 och 10 Internrevisionsförordningen Annika Alexandersson Tfn: e-post: S-koder Ann-Sofie Andersson Tfn: e-post: Har ni frågor i övrigt kan ni vända er till Emma Holstad, tfn: eller e-post:

8 1/13 Datum Handläggare Emma Holstad ESV-dnr /2009 ESV:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd I bilaga 3 ges förslag och kommentarer till planerade ändringar i föreskrifter och allmänna råd avseende: Regler om avräkning mot anslag vid uttag av sparad semester 16 Anslagsförordning (1996:1189) Nya kriterier för vad som avses med mindre värde 5 kap. 1 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Åtaganden i bemyndiganderedovisningen 2 kap. 4 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Ändringar i föreskrifter till internrevisionsförordningen 4, 7 och 10 Internrevisionsförordning (2006:1228) S-koder ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Föreslagna ändringar är skrivna med kursiverad stil. Undantaget är de ställen där det som ändras är kursivt i originaltexten. I dessa fall har fetstil använts för att förändringen ska framgå.

9 2/13 Förslag till regler om avräkning mot anslag vid uttag av sparad semester Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Anslagsförordning (1996:1189) 16 Föreskrifter Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Tillämpning av övergångsbestämmelsen till anslagsförordningen (SFS 2008:1431) Vid uttag av sparade semesterdagar för anställda som har semesterdagar sparade från tiden före den 1 januari 2009 gäller följande. Avräkning mot anslag ska göras enligt övergångsbestämmelsen fram till dess att hela beloppet har avräknats "Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag" under balansposten Avräkning med statsverket. Avräkning ska göras med ett belopp som motsvarar värdet av under året uttagna sparade semesterdagar. Kommentar: Övergångsbestämmelsen i anslagsförordningen säger att för myndighetens ackumulerade semesterlöneskuld per den 31 december 2008 gäller 16 anslagsförordningen i sin äldre lydelse. Detta innebär att anslagsavräkning ska göras utgiftsmässigt vid uttag av sparad semester för tiden före Genom denna föreskrift regleras att myndigheterna vid anslagsavräkningen av sparad semester måste använda sparad semester hänförbar till tiden före 2009 till dess att Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag under Avräkning med statsverket är noll. Den nya texten föreslås läggas sist bland föreskrifterna till paragrafen.

10 3/13 Förslag till nya kriterier för vad som avses med mindre värde (fd ringa värde) Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Nuvarande lydelse Maskiner, inventarier m.m. av ringa värde Myndigheten får vid anskaffningstillfället kostnadsföra maskiner, inventarier m.m. av ringa värde. Vid bedömning av om en tillgång är av ringa värde eller ej tas hänsyn till anskaffningsvärdet såväl per enhet som totalt. 5 kap. 1 Allmänna råd Föreslagen lydelse Maskiner, inventarier m.m. av mindre värde Myndigheten får vid anskaffningstillfället kostnadsföra maskiner, inventarier m.m. av mindre värde. Gränsen mellan anskaffningar av ringa värde och övriga anskaffningar bör sättas vid ett anskaffningsvärde uppgående till kronor. Om tillgången består av flera separata enheter måste objektet avgränsas på något sätt. Man brukar därvid säga att objektet ska utgöra en "fungerande enhet". Denna princip innebär att inventarier som har ett funktionellt samband med varandra ses som en fungerande enhet och att det är enhetens sammanlagda anskaffningsvärde som ska prövas mot myndighetens beloppskriterium. Stol, arbetsbord, bokhylla osv. kan t.ex. ses som en fungerande enhet. Ett annat exempel är datorer (skärm, tangentbord, centralenhet, mus osv.). Gränsen för mindre värde bör sättas med utgångspunkt i ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som understiger ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Tillgångar som består av flera separata enheter med ett naturligt samband bör anses vara av mindre värde då det sammanlagda värdet understiger gränsen för mindre värde. Detsamma gäller vid förvärv av likartade tillgångar då de ingår i en större anskaffning.

11 4/13 Myndigheten fastställer i de fall det bedöms nödvändigt vad som menas med en fungerande enhet. Myndigheten bör ta fram interna riktlinjer för hur regler om mindre värde ska tillämpas. Kommentar: Från den 1 juli 2009 gäller nya skatteregler för företag när det gäller beloppsgränsen för avdrag för inventarier av mindre värde. Företagen får göra avdrag under anskaffningsåret för inventarier där anskaffningsvärdet är mindre än ett halvt prisbasbelopp, dvs kronor för ESV föreslår att i de allmänna råden till 5 kap. 1 förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ändras till att beloppsgränsen bör sättas med utgångspunkt i ett halvt prisbasbelopp. Myndigheten får utgå från sin egen verksamhet, men får genom denna rekommendation en riktlinje när den fastställer beloppsgräns. Beloppsgränsen behöver inte följa den årliga förändringen av prisbasbeloppet.

12 5/13 Förslag till ändring om åtaganden i bemyndiganderedovisningen Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Nuvarande lydelse Åtagande Med åtagande menas summan av avtalade/motsvarande för myndigheten bindande ekonomiska förpliktelser som kommer att leda till utgifter under kommande räkenskapsår. 2 kap. 4 Allmänna råd Föreslagen lydelse Åtagande Med åtagande menas summan av avtalade/motsvarande för myndigheten bindande ekonomiska förpliktelser som kommer att leda till utgifter under kommande räkenskapsår. I sjätte punktsatsen i föreskrifterna avses belopp som är intecknade av åtaganden som kommer att leda till utgifter under kommande räkenskapsår och som finansieras av anslag som redan tilldelats myndigheten. Det är således främst fråga om senarelagd verksamhet. Dessa åtaganden bör inte ingå i bemyndiganderedovisningen. Årsarbetskrafter I sjätte punktsatsen i föreskrifterna avses belopp som är intecknade av åtaganden som kommer att leda till utgifter under kommande räkenskapsår och som finansieras av anslag som redan tilldelats myndigheten. Det är således främst fråga om senarelagd verksamhet. Årsarbetskrafter Kommentar: Den sista meningen om vilka åtaganden som bör ingå i bemyndiganderedovisningen är inte längre aktuell. Från och med 2006 ska samtliga åtaganden som medför utgifter under följande budgetår ingå i bemyndiganderamen enligt 20 anslagsförordningen. Flera myndigheter har misstolkat formuleringen och ESV föreslår därför att den ska tas bort.

13 6/13 Förslag till ändringar i föreskrifter till internrevisionsförordningen Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Internrevisionsförordning (2006:1228) Nuvarande lydelse Riskanalysen ska upprättas årligen och omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl myndighetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll som från internrevisionens egen riskbedömning. Utifrån riskanalysen upprättas en revisionsplan. 4 Föreskrifter Föreslagen lydelse Riskanalysen ska upprättas årligen och omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl myndighetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll som från internrevisionens egen riskbedömning. I riskanalysen ska bland annat risken för bedrägerier och oegentligheter beaktas. Även risker kopplade till att styrningen av organisationens informationsteknologi inte stöder organisationens strategier och målsättningar ska beaktas. Utifrån riskanalysen ska en revisionsplan upprättas. Revisionsplanen ska omfatta samtliga i riskanalysen prioriterade områden. Kommentar: Risken för bedrägerier och oegentligheter är något som blivit allt mer uppmärksammat i Sverige. IIA:s standards (The Institute of Internal Auditors yrkesmässiga riktlinjer för internrevisorer) anger att internrevisionen måste ha tillräcklig kunskap för att utvärdera risken för bedrägeri och det sätt som risken har hanterats i myndigheten samt beakta risken för bedrägeri (1210 A2, 1220 A2, 2120 A1, 2120 A2). Kraven på detta har förstärkts i den uppdaterade version av standards som givits ut den 1 januari Att risken för bedrägeri och oegentligheter ska beaktas i internrevisionens riskanalys har därför förtydligats.

14 7/13 Ett problem som ESV uppmärksammat är att internrevisionsfunktionerna inte alltid har behandlat området informationsteknologi i tillräcklig utsträckning i riskanalyserna. Från och med 2009 har i IIA:s standards (2110 A2) lagts till att internrevisionens revision måste beröra frågan om styrningen av organisationens informationsteknologi stöder organisationens strategier och målsättningar. Ett ytterligare problem som ESV har uppmärksammat är att internrevisionens tillgång till resurser har styrt utformningen av internrevisionens förslag till revisionsplan i stället för de i riskanalysen identifierade riskområdena. Nuvarande lydelse 7 Föreskrifter Föreslagen lydelse Internrevisionen ska utföras med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet och omfattas av ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Kvalitetssäkringsprogrammet ska inkludera intern och extern kvalitetsbedömning. Intern bedömning görs dels genom fortlöpande intern kvalitetskontroll och dels årligen genom självutvärdering. Extern bedömning ska genomföras minst en gång vart femte år av kvalificerad extern oberoende granskare eller granskningsteam. Internrevisionen ska utföras med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet och omfattas av ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Kvalitetssäkringsprogrammet ska inkludera intern och extern kvalitetsbedömning. Intern bedömning görs dels genom fortlöpande intern kvalitetskontroll och dels årligen genom självutvärdering. Extern bedömning ska genomföras minst en gång vart femte år av kvalificerad extern oberoende granskare eller granskningsteam. Resultatet av den interna och externa kvalitetsbedömningen ska rapporteras till myndighetens ledning. Kommentar: Standards säger att internrevisionen ska informera styrelse och ledning om resultatet av externa bedömningar. Detta har tidigare inte nämnts i det statliga regelverket. Från och med 2009 säger Standards (1320) att internrevisionen även ska informera ledningen om resultatet av internrevisionens interna kvalitetsprogram.

15 8/13 10 Nuvarande lydelse Föreskrifter Föreslagen lydelse Styrelsen ska besluta om vilka av internrevisionens prioriterade och föreslagna granskningar som ska tas in i revisionsplanen. Större förändringar i granskningens omfattning och inriktning kan få till följd att granskningsinsatsen enligt beslutad revisionsplan inte kan genomföras. I de fall sådana större förändringar sker ska en reviderad revisionsplan lämnas till styrelsen för beslut. Större förändringar i granskningens omfattning och inriktning kan få till följd att granskningsinsatsen enligt beslutad revisionsplan inte kan genomföras. I de fall sådana större förändringar sker ska en reviderad revisionsplan lämnas till styrelsen för beslut. Kommentar: Styrelsen ska utifrån myndighetens och internrevisionens riskanalyser samt internrevisionens revisionsplan besluta om vilka av internrevisionens prioriterade och föreslagna granskningar som ska tas in i den revisionsplan som styrelsen beslutar om.

16 9/13 Förslag till förändringar av ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen, de statliga inrapporteringskoderna (S-koder) 2010 Inför 2010 föreslås dels att S-kod 3513 Intäktsreduktion åtta procent för bidrag från utomstatlig givare, förmedlat av statlig myndighet tas bort. Koden har koppling till högskolemomsen som numera avskaffats. Därför finns inte längre något behov av koden. dels att koderna under Avräkning med statsverket förändras enligt vad som beskrivs nedan. S-koder till posten Avräkning med statsverket Den S-kodsstruktur för posten Avräkning med statsverket som gäller sedan 2008 har av förenklingsskäl under en övergångsperiod inte varit helt anpassad till ESV:s baskontoplan för statliga myndigheter och noten i årsredovisningen. Strukturen innebär också att det vid överföring i Hermes av utgående balanser År 1 till ingående balanser År 2, uppstår skillnader mellan myndighetens redovisning i det egna ekonomisystemet och Hermes. Avräkningen med statsverket blir dock korrekt på totalnivå. Med de föreslagna nya S-koderna försvinner skillnaden mellan S-koderna som rapporteras till Hermes och myndighetens egen huvudbok, för de myndigheter som följer ESV:s baskontoplan. Förslaget innebär också att det blir obligatoriskt att myndigheternas inrapportering, åtminstone senast i samband med årsredovisning och eventuell delårsrapport, ska överensstämma med indelningen i noten till posten Avräkning med statsverket 1. I bilaga till detta regeländringsförslag lämnas en uppställning av baskonton från ESV:s baskontoplan tillsammans med den nya S-kodsstrukturen. Observera att bilagan enbart är ett stöd till myndigheterna för att tydliggöra hur de föreslagna S- koderna ska kopplas till baskonton. Den är inte föremål för remiss. 1 Enligt ESV:s föreskrifter till 7 kap. 1 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

17 10/13 Nya S-koder 2010 Följande S-koder föreslås läggas under befintliga rubriker i avsnittet Avräkning med statsverket. S1729 S1749 S1751 S1752 Redovisning av betalningar, uppbörd På denna S-kod rapporteras nettot av de inbetalningar och eventuella utbetalningar som myndigheten gör till (från) bankkonton där medlen förs till (hämtas från) SCR samt direktinsättningar på SCR. Det belopp som rapporteras på koden kan antingen omföras via S1799 eller redovisas direkt här. Redovisning av betalningar mot anslag På denna S-kod rapporteras nettot av de utbetalningar och eventuella inbetalningar som myndigheten gör från (till) bankkonton där medlen hämtas från (förs till) SCR samt direktuttag från SCR. Det belopp som rapporteras på koden kan antingen omföras via S1799 eller redovisas direkt här. Avräkning mot anslag, utgifter (räntebärande flöde) På denna S-kod rapporteras de utgifter som ska avräknas mot anslag i räntebärande flöde. Utgifterna specificeras vid anslagsavräkningen enligt den indelning i anslag, anslagsposter och delposter som framgår av regleringsbrev. Utgiftskorrigeringar förs också under denna S-kod liksom inkomster under anslag där regeringen ej föreskrivit bruttoredovisning Avräkning mot anslag, inkomster (räntebärande flöde) På denna S-kod rapporteras de inkomster som regeringen föreskrivit ska bruttoredovisas under anslaget anslag i räntebärande flöde. I övriga fall ska de nettoredovisas, dvs. rapporteras under S1751. Inkomster som utgör en återföring av tidigare avräknade utgifter rapporteras också på S1751. Ändrade S-koder 2010 Dessa S-koder finns sedan tidigare. Ändringar har markerats med kursiv stil. S1793 Inbetalningar i icke räntebärande flöde (uppbörd m.m.) På denna S-kod rapporteras de inbetalningar som myndigheten tar emot för statens räkning till bankkonton som töms till SCR samt direktinsättningar på SCR. Alternativt kan myndigheterna direkt bokföra inbetalningar hänförliga till statsbudgetens inkomsttitlar och anslag i icke räntebärande flöde mot S1729 respektive S1749.

18 11/13 S1794 S1799 Utbetalningar i icke räntebärande flöde (transfereringar m.m.) På denna S-kod rapporteras de utbetalningar som myndigheten gör från bankkonton där medlen hämtas från SCR samt direktuttag från SCR. Alternativt kan myndigheterna direkt bokföra utbetalningar hänförliga till statsbudgetens anslag i icke räntebärande flöde och inkomsttitlar mot S1729 respektive S1749. Omföring av betalning På denna S-kod rapporteras i samband med årsredovisning och delårsrapport omföringar av betalningar i icke räntebärande flöde hänförliga till statsbudgeten. Omföring kan även göras löpande. Rapportering kan även göras direkt i kodgrupp 172 och 174 och koden är därför frivillig att använda.

19 12/13 Bilaga S-kodsstruktur kopplat till baskonton Med baskontoplan avses ESV:s baskontoplan för statliga myndigheter. Denna är enbart en rekommendation för myndigheterna. Konton i baskontoplanen 171 Ingående balans S-kod Ingående balans S Fordringar och skulder avseende uppbörd (inkomsttitel) 1720 Ingående balans, uppbörd S Redovisning mot inkomsttitel inkomster 1722 Redovisning mot inkomsttitel utgifter 1728 Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel S1721 S1722 S1728 S-kod 2010 Kommentar 1729 Redovisning av betalningar, uppbörd S1799 S1729 Ny S-kod för de inbetalningar till statens centralkonto som avser medel som ska föras till inkomsttitel (uppbörd). Myndigheten kan om möjligt bokföra inbetalningar som avser uppbörd, direkt på S-1729 utan att omföra betalningar via S Fordringar och skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 1740 Ingående balans, anslag i icke räntebärande flöde 1741 Redovisning mot icke räntebärande anslag utgifter S1740 S Redovisning mot icke räntebärande S1742 anslag inkomster 1749 Redovisning av betalningar mot anslag S1799 S1749 Ny S-kod för utbetalningar som avräknas mot anslag i icke räntebärande flöde. Myndigheten kan när så är möjligt direkt bokföra betalningar som avser sådana transfereringar m.m. på S1749 utan att omföra betalningar via S1799.

20 13/ Fordringar och skulder avseende anslag i räntebärande flöde 1750 Ingående balans, anslag i räntebärande flöde 1751 Redovisning mot räntebärande anslag utgifter 1752 Redovisning mot räntebärande anslag inkomster S Anslagsmedel som tillförts räntekonto S1758 S1741 S1751 Ny s-kod för utgifter på anslag i räntebärande flöde. S1742 S1752 Ny s-kod för bruttoredovisade inkomster på anslag i räntebärande flöde Återbetalning av anslagsmedel S Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 1780 Ingående balans, fordran semesterlöneskuld som inte har anslagsavräknats 1781 Årets minskning, fordran semesterlöneskuld som inte har anslagsavräknats 179 Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i Riksbanken 1790 Ingående balans, övriga fordringar och skulder på SCR 1793 Inbetalningar i icke räntebärande flöde, uppbördsmedel m.m Utbetalningar i icke räntebärande flöde, transfereringar m.m. S1780 S1781 S1790 S1793 S Utredningskonto S1798 I vissa fall kommer denna kod inte längre att behöva användas. I vissa fall kommer denna kod inte längre att behöva användas Omföring av betalning S1799 I vissa fall kommer denna kod inte längre att behöva användas.

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Cirkulär beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens 1/7 Bilaga 11 - Statlig redovisning 1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens redovisning Den statliga redovisningen liknar på många sätt redovisningen hos företag. Det finns dock krav i den statliga

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Beslutade

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen (2011:223) ESV Cirkulär beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Myndighetsvärdesfrågor för remiss EA-värdering för 2016

Myndighetsvärdesfrågor för remiss EA-värdering för 2016 1/19 Datum Handläggare 2016-09-29 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndighetsvärdesfrågor för remiss EA-värdering för 2016 1 Finansiella befogenheter... 2 M1 Hantering

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Förslag till förordningsändringar med anledning av ny budgetlag ESV 2010:19

Regeringsuppdrag. Rapport Förslag till förordningsändringar med anledning av ny budgetlag ESV 2010:19 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till förordningsändringar med anledning av ny budgetlag ESV 2010:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). ESV Cirkulär 2015:6

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER)

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) EKONOMISTYRNINGS- VERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL STATS- REDOVISNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden RiR 2006:6 Redovisning av myndigheters betalningsflöden ISBN 91 7086 072 6 RiR 2006:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Datum 2006-03-20 Dnr 39-2005-0217 Redovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 1/5 Datum Handläggare 2015-10-26 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 Vad är ekonomiadministrativ värdering och vad är ett ekonomiadministrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket ESV 2011:25

Handledning Avräkning med statsverket ESV 2011:25 Handledning Avräkning med statsverket ESV 2011:25 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär 2008:12 Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV beslutade den 10

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM 2016-08-18 Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 (RF), som är en paraplyorganisation

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2011-09-28 32-2011-0599 Försvarsmaktens delårsrapport 2011 Riksrevisionen har översiktligt granskat Försvarsmaktens delårsrapport, daterad 2011-08-12,

Läs mer

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll 2015 Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 2015:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

STATLIGA INRAPPORTERINGSKODER 2006 (S-KODER)

STATLIGA INRAPPORTERINGSKODER 2006 (S-KODER) Bilaga 1 till ESV Cirkulär 2005:1 STATLIGA INRAPPORTERINGSKODER 2006 (S-KODER) EKONOMISTYRNINGS- VERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL STATSREDOVISNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKETS

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 TILLVÄXTVERKET 102 61 STOCKHOLM Tillväxtverket Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 Riksrevisionen har översiktligt granskat Tillväxtverkets delårsrapport, daterad 2016-08-

Läs mer

Revisionsrapport. Malmö högskolas årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. Vissa ekonomiadministrativa regler följs inte

Revisionsrapport. Malmö högskolas årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. Vissa ekonomiadministrativa regler följs inte Revisionsrapport Malmö högskola 205 06 MALMÖ Datum Dnr 2004-04-07 32-2003-0285 Malmö högskolas årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Malmö högskolas (högskolans) årsredovisning, daterad 2004-02-19.

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation ; beslutade den 21 maj

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 Regeringsuppdrag Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2014-12-22 N2014/5370/TE N2014/5334/KLS(delvis) N2014/1104/TE Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Redovisning av kassaflöden

Redovisning av kassaflöden R E K O M M E N D AT I O N 1 6. 2 Redovisning av kassaflöden September 2010 Innehåll Denna rekommendation anger hur redovisningen av kassaflöden ska upprättas. Rekommendationens bindande verkan Text markerad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Införande av stabilitetsavgift. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Införande av stabilitetsavgift. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-04-28 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Införande av stabilitetsavgift Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 REVISIONSRAPPORT NATURVÅRDSVERKET 106 48 STOCKHOLM DNR: 3.1. 2 2015-0615 Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer