Kundval hemtjänst förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundval hemtjänst förstudie"

Transkript

1 Kundval hemtjänst förstudie Slutrapport april 2011

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag Viktiga utgångspunkter Tydliga roller Stabila spelregler Samverkan för utveckling Risker med kundvalssystem Utveckling av utförarmarknaden Vägval med konsekvensbeskrivningar Tjänsteindelning Geografisk indelning Ersättningsmodell Icke-valsalternativ Interna stödfunktioner Uppgraderat projektdirektiv Koncernpåverkan av Kundval hemtjänst Inspel till MRP Kundval slutrapport doc 2 (18)

3 1 Bakgrund och uppdrag Peter Löthman har givit Mikael Lindberg i uppdrag att inför införandet av Kundval hemtjänst senast redovisa svar på följande områden: Vägval med konsekvensbeskrivningar o Urval av prioriterade utmaningar Uppgraderat projektdirektiv o Inklusive stöd/tips till projektplan/innehåll Koncernperspektiv o Lärdomar och påverkan för Ks och övriga nämnder Inspel till MRP o Resurser för omställningsbehov/införande I arbetsgruppen har också Torbjörn Stark, Mari Ellingsen, Ingrid Säterberg, Gunnar Kallin och Leif Yngvesson ingått. 2 Viktiga utgångspunkter Övergripande utgångspunkt är att systemet Kundval hemtjänst ska upplevas som rättvist, tydligt och objektivt av kunder, utförare, samverkanspartners och media. Det politiskt prioriterade motivet för införande av Kundval hemtjänst är att den enskilde ska få möjlighet att själv välja vem eller vilka som ska anförtros uppdraget att utföra arbetet. Detta påverkar givetvis också kundvalssystemets utformning och påverkar de vägval som görs i arbetet med införandet. 2.1 Tydliga roller I ett kundvalssystem finns tre övergripande roller. Kommunen, som beviljar tjänsten (genom biståndsbedömning), godkänner och följer upp utförare samt ansvarar för själva kundvalssystemets innehåll, funktion och utveckling. Kunden, som väljer utförare och kan byta utförare om så önskas. Utförare, som levererar tjänsten till kunden. Utförare kan vara en kommunal enhet eller privata företag. Kommunrollen måste på ett tydligt sätt vara oberoende och aldrig kunna ifrågasättas - åt något håll - vad gäller likabehandlingsprincipen av kommunala kontra privata utförare. Detta ställer dock inte krav på att det inom kommunen ska vara skilda organisationer, utan det handlar om att såväl på politisk nivå som förvaltningsnivå vara medveten om samt tydlig och öppen med när man verkar i den ena eller andra rollen. På förvaltningsnivå är det viktigt att oberoendet mellan beställarfunktionen och utförare i kommunal regi också kan förmedlas och uppfattas av externa parter. Kundval slutrapport doc 3 (18)

4 2.2 Stabila spelregler En fungerande marknad kräver tydliga och förutsägbara spelregler rättvisa och rimliga villkor så att alla utförare vet vad som gäller. Samtidigt kommer spelreglerna att behöva förändras över tid. Därför är det nödvändigt med kontinuerliga uppföljningar samt löpande dialog med utförare (och kunder) kring behovet av justeringar eller större förändringar. Även andra frågor av avgörande betydelse för utförarna bör ingå i den löpande dialogen, t ex demografisk utveckling och förändringar i regelverk som styr efterfrågan. Detta bidrar också till att bygga upp ett förtroende för kommunen som en kompetent och trovärdig beställare. 2.3 Samverkan för utveckling Utöver dialogen med utförare och kunder kring utformningen av konkreta spelregler, behöver också former och arenor för mer långsiktig utveckling finnas. Kommunen har som ytterst ansvarig för verksamheten, oavsett utförare, ett stort intresse av att branschen utvecklas. För den enskilde utföraren kan intresset variera och därför behöver former för och eventuella krav på hur utförarna ska bidra i det mer långsiktiga utvecklingsarbetet ingå som en beståndsdel i spelreglerna. Givetvis ska denna samverkan handla om generella och gemensamma intressen och inte innefatta specifika konkurrens- eller profileringsområden för enskilda utförare. Exempel på gemensamma områden är kommunens framtida tjänsteutbud, branschens kompetens- och utbildningsbehov, forskning och pilotförsök av olika slag. 2.4 Risker med kundvalssystem Nya risker uppstår i och med att ett kundvalssystem införs, och här lyfts några övergripande risker fram som bör uppmärksammas och medvetet hanteras. Kommunens tillhandahållar-ansvar Kommunen måste som ytterst ansvarig vara beredd på att kunna tillhandahålla tjänsten om andra utförare försvinner från marknaden med anledning av konkurs eller av andra orsaker. Kommunen som kvalitetsansvarig Kommunen är enligt gällande lagstiftning (Socialtjänstlag och Hälso- och sjukvårdslag) ansvarig för kvaliteten inom hemtjänsten oavsett vem som utför den. Detta ställer stora krav på beställarfunktionens förmåga att utforma krav på utförare och effektiva metoder för uppföljning, korrigering och utveckling av hemtjänsten. Kundval slutrapport doc 4 (18)

5 Informationsöverföring Inom vissa processer/värdeflöden kan fler inblandade aktörer bidra till att ytterligare aktiviteter måste utföras eller ske med flera inblandade än tidigare. Exempel på detta kan vara vårdplanering och informationsdelning/överföring kring enskild kund. Detta är särskilt relevant under kundvalssystemets införandeperiod. Rätt budget Efter införandet av kundvalssystemet blir biståndsbedömningen kommunens huvudsakliga verktyg för att direkt påverka kostnadsutvecklingen. Bristande koppling mellan biståndsbedömda insatser och beslutad budget vid införandet av kundvalssystemet minskar kommunens möjligheter att tillhandahålla stabila spelregler, till exempel om kommunen tvingas fatta oväntade beslut om förändringar i ersättningsnivå för att värna den kommunala ekonomin. Underskott för utföraren inom egen regi Om kostnaderna totalt sett för utföraren inom egen regi överstiger ersättningsnivån, uppstår ett underskott. Hur detta, och eventuella överskott, ska hanteras bör ingå som en del i spelreglerna och vara känd för samtliga utförare. 2.5 Utveckling av utförarmarknaden Väsentliga faktorer som påverkar utförarmarknadens utveckling är bland annat antal nya ärenden/år, befintlig verksamhets kvalité, förfrågningsunderlagets utformning, ickevalssystem, ersättningssystem (modell och nivå) samt förtroendet för kommunen som beställare. Kundval slutrapport doc 5 (18)

6 Utveckling i andra kommuner Boden Jönköping Kristianstad Växjö Järfälla Befolkning Valfrihet år Nov 2009 Jan Upphandlad hemtjänst sedan 2006, LOV 2009 Valbart Antal ext utförare Service, omvårdnad 5 utför samtliga insatser Service, omvårdnad 10 service, 6 omvårdnad Service, omvårdnad 2 service, 4 omvårdnad Service Upphandlad 2002, LOV nov 2009 Service, omvårdnad, avlösarservice, ledsagning 5 service 19 utför samtliga insatser Egen regi 89% 85% 92% 92% 43% Extern regi 11% 15% 8% 8% 57% Utifrån utvecklingen i andra kommuner har ett huvudscenario tagits fram för utförarmarknadens utveckling till mandatperiodens slut (hösten 2014) vilket innebär att kundvalssystemet varit i drift 2 år sedan starten hösten Därutöver har två alternativa scenarion tagits fram. Erfarenheter från andra kommuner är dock begränsade på grund av den korta tid som LOV funnits. Som beräkningsunderlag har använts hemtjänstens produktionsvolym på ca timmar (enligt 2010 års budget) eller ca 490 årsarbetare (532 anställda). Huvudscenario 10 % externa utförare vid slutet av 2014 Huvudscenariot bedöms som mest trolig utveckling och innebär för utförare i egen regi en minskning med drygt timmar eller 49 årsarbetare (53 anställda). Väsentligt att notera är att de kommuner som tidigare haft upphandlad hemtjänst har en betydligt högre andel externa utförare än de som startat upp utifrån 100 procent egen regi. Erfarenheterna visar också på att relativt få kunder väljer att byta utförare vilket gör att en begränsad volym av den befintliga kundstocken som idag har egen regi kommer att byta till extern utförare. Detta gör att utvecklingen inledningsvis tar ett språng under första året (omval befintlig kundstock) för att under kommande period vara lägre (nyval av nya kunder). I slutet av mandatperioden bedöms utförarmarknaden ha stabiliserat sig vad gäller antalet utförare även om en viss ökning kan spås även följande år. Kundval slutrapport doc 6 (18)

7 Alternativt scenario 1 20 % externa utförare Innebär för utförare i egen regi en minskning med drygt timmar eller 98 årsarbetare (106 anställda). Alternativt scenario 2 40 % externa utförare Innebär för utförare i egen regi en minskning med närmare timmar eller 196 årsarbetare (212 anställda). 3 Vägval med konsekvensbeskrivningar 3.1 Tjänsteindelning Hemtjänst delas in i två huvudkategorier av tjänster. Personlig omvårdnad - avser att tillgodose kundens kroppsliga, psykiska och sociala behov. Tjänstens utförande kräver mer kompetent och utbildad personal än s.k. servicetjänster. Service - avser hemmets skötsel och utförs på vardagarna under dagtid. Det finns även andra tjänster som berör samma kunder men utgår från andra regelverk, exempelvis ledsagarservice och avlösning. Dessa tjänster, och andra som kan tillkomma under det fortsatta projektarbetet, har lämnats utanför denna förstudie och får istället hanteras längre fram. Tjänsterna är möjliga att erbjudas kunden på tre olika sätt. 1. Utförare godkänns för att leverera enbart service. 2. Utförare godkänns för att leverera enbart personlig omvårdnad. 3. Utförare godkänns för att leverera både service och personlig omvårdnad I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Kundval slutrapport doc 7 (18)

8 Effekter för Bara service Bara omvårdnad Både service och omvårdnad Kommunen + Möjliggör en mångfald av privata utförare. - Krävande tillsyn/kontroll + Kräver mindre resurser för tillsyn och kontroll. Kunden Utföraren - Krävande tillsyn/kontroll + Valfrihet med många utförare. - Kunden har också behov av omvårdnad från annan utförare. + Tjänstens utförande kräver inga större formella kompetenskrav. - Räcker kundunderlaget för att kunna bedriva verksamheten? - Kunden har också behov av service från annan utförare. - Räcker kundunderlaget för att kunna bedriva verksamheten? Kommunexempel Växjö, Klippan, Svedala och Östersund Ingen kommun har hittats*) *) Om utförare har kompetens att utföra personlig omvårdnad är det också intressant att erbjuda servicetjänster till kund. - Kommunens monopol kan ersättas av ett fåtal privata utförare. + En enda utförare skapar trygghet. - Valfriheten påverkas när urvalet av antal utförare minskar. + Utförande av båda tjänsterna möjliggör att verksamheten bär sig ekonomiskt. + Samråd och informations- överföring med kommunen förenklas. Jönköping, Boden, Järfälla och Kristianstad Kompletterande kommentarer kring tjänsteindelning Det går också att göra mer detaljerade tjänsteindelningar, t ex ledsagning och avlösning. Biståndsbeslut kring dessa tjänster kan också utgå från olika lagstiftningar (SoL och LSS), vilket också gör att kundval kan aktualiseras för programområde Stöd och omsorg. Tjänsteindelning kan ha en stark koppling till ersättningsnivå, beroende på utformning av ersättningen. LOV ger möjlighet för privata utförare att erbjuda kunden tilläggstjänster utöver insatser och omfattning som inryms i biståndsbeslutet. Utförd tilläggstjänst betalas av beställande kund och regleras enligt konsumentköplagen. Hemtjänst i kommunal regi kan inte utföra tilläggstjänster. Nattillsyn och larm Tjänsten personlig omvårdnad utförs också nattetid, kl I Sundsvall har 243 kommunmedborgare nattillsyn. Av dessa är 153 i ordinärt boende. Socialtjänsten beräknar generellt att varje besök hos kunden tar cirka 10 minuter (exkl restid) att genomföra. Nattillsyn utförs av åtta nattpatruller stationerade i Nacksta, Skönsmon, Haga, Alnö, Njurunda, Matfors, Stöde och Liden. I respektive skiftesarbe- Kundval slutrapport doc 8 (18)

9 tande nattpatrull ingår 5-8 personer. Kommunen har antagit en policy att nattarbete ska utföras av två anställda. Kostnaden för nattillsyn uppgår till ca 20 Mkr. Bistånd till trygghetslarm är en trygghetsskapande åtgärd för kundens möjlighet att kunna bo kvar i det egna boendet kommunmedborgare har trygghetslarm och betalar 250 kronor per månad för tjänsten. Ansökan skickas till socialtjänstens handläggningsenhet för beslut. Beviljad ansökan verkställs av områdeschef och hemtjänstgrupperna. Varje grupp har en ansvarig som installerar och månatligen kontrollerar larmet. Trygghetslarm från kund kopplas till en larmcentral i Örebro som fattar beslut om larmet ska skickas vidare för åtgärd. Mottagaren av larmet framgår av handläggningsbeslutet och kan vara t.ex. en hemtjänstgrupp, anhörig eller granne. I de fall larm går till kommunens hemtjänstgrupper har två ur personalen larmtelefoner. Den som befinner sig närmast kunden åker ut på larmet. Utfört uppdrag dokumenteras enligt rutiner i SoL alternativt HSL dokumentation. Kompletterande kommentarer kring nattillsyn och larm Kundunderlag för nattillsyn och larm behöver utredas ytterligare för att kunna bedöma om det är ett realistiskt alternativ att inkludera i kundvalssystemet/lov, upphandlas enligt LOU eller kvarstå i egen regi. Flera kommuner har undantagit tjänsterna nattillsyn och trygghetslarm från LOV med hänvisning till att kvalitet och leveranssäkerhet är viktig. Några kommuner har upphandlat nattillsyn och larm enligt LOU. 3.2 Geografisk indelning Enkelt kan sägas att det finns tre olika vägar 1. Ingen indelning innebär att de utförare som godkänns måste åta sig att utföra hemtjänst hos de kunder som väljer denna utförare 2. Tillhandahållaren gör en indelning av kommunen i ett antal geografiska områden ur vilka utföraren själv bestämmer vilket/vilka områden denne vill verka i 3. Utföraren bestämmer själv ett/flera geografiska områden som denna vill verka i I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Kundval slutrapport doc 9 (18)

10 Effekter för Ingen indelning Kommunen bestämmer områden Kommunen + lätthanterligt ingen områdesadm krävs Kunden Utföraren + maximalt urval (alla utförare möjliga att välja) - risk för få utförare + ger möjlighet att verka över hela kommunen - kan få lönsamhetsproblem om spridningen blir för stor + det kommer att finnas utförare - mindre urval + klart reglerat var jag får vara verksam + kan slippa långa förflyttningar - begränsande Utföraren bestämmer områden - kan innebära att olönsamma områden utelämnas - kommunen är skyldig att utföra - brukare som bor i olönsamma områden är hänvisade till kommunen som utförare + plockar russinen ur kakan - hård konkurrens om russinen Kompletterande kommentarer kring geografisk indelning Geografisk indelning kan ha stark koppling till ersättningsnivå beroende på utformning av ersättningen. 3.3 Ersättningsmodell Ersättning kan utgå för 1. Biståndsbedömd tid innebär att varje beslutad insats prissätts utifrån en bedömd tidsåtgång. Utföraren får denna ersättning utifrån de beslut som tagits. 2. Utförd tid innebär att utföraren fakturerar kommunen utifrån den tid genomförda insatser tagit. 3. Utförd aktivitet innebär att utföraren fakturerar kommunen efter utförd aktivitet. I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Kundval slutrapport doc 10 (18)

11 Effekter för Biståndsbedömd tid Utförd tid Utförd aktivitet Kommunen + Enkel adm + Små förändringar för utförare och kommun Lågt incitament att utföra beslutet kan ge kvalitetsbrister och rättsosäkerhet Kunden Utföraren Kommunexempel Kan ge neg inverkan på kvaliteten + Drivkraft att utföra insatsen effektivt + Borgar för att beslutad insats utförs (rättssäkerhet) Svårt förutse kostnadsutveckling Ökad adm Ingen drivkraft för utföraren att vara effektiv risk för överfakturering både vad gäller tidsåtgång och ej utförda insatser + Utföraren har drivkraft att utföra tjänsten + Kan i dialog med kunden påverka innehållet i tjänsten Ingen drivkraft för effektiv arbete Umeå och Varberg Järfälla och Nacka Solna + Utföraren har drivkraft att utföra beslutad insats och att göra det effektivt Ökad adm + Utföraren har drivkraft att utföra tjänsten + Drivkraft att arbeta effektivt Kompletterande kommentarer kring ersättningsmodell Ingen av modellerna garanterar kvaliteten i de utförda tjänsterna, detta måste säkras på annat sätt. Ersättning efter utförd tid eller aktivitet kräver rutiner och system hos både kommun och utförare. Dessa finns inte idag. Det finns kommuner som inledningsvis använt en enkel ersättningsmodell som efterhand i takt med erfarenheter av bl.a. kvalitets- och ekonomiutveckling utvecklas till en annan modell. Observera att ersättningsnivå är något helt annat än ersättningsmodell. Nivån avgör givetvis utförarens möjligheter att skapa en lönsam verksamhet som har möjlighet att överleva på sikt och är samtidigt minst lika avgörande för kommunens kostnader. Ersättningsnivån bör vara enhetlig för alla utförare och högst motsvara kostnaden för ett normalt, välskött företag som redan har den utrustning som krävs för verksamheten. För att bestämma nivån krävs ytterligare utredning. 3.4 Icke-valsalternativ I samband med en övergång till kundvalssystem bör befintliga kunder få särskild information kring möjligheterna att aktivt välja utförare. Den som då inte gör något aktivt val av utförare bör behandlas som en icke-väljare, men givetvis kvarstår möjligheterna till omval precis som för alla kunder. Kundval slutrapport doc 11 (18)

12 Vad gäller nya kunder visar en sammanställning på riksnivå att ca 40 % aktivt väljer utförare, dvs 60 % väljer inte utförare. Dock varierar andelen aktiva val stort mellan olika kommuner. Detta medför också att hanteringen av icke-väljare är ett viktigt område inom kundvalssystemet. Det finns tre sätt att hantera icke-väljare: 1. Egen regi innebär att alla icke-väljare får kommunens egen regi som utförare 2. Turordning innebär att icke-väljare tilldelas respektive utförare utifrån turordningslista 3. LOU/entreprenad innebär att alla icke-väljare får den upphandlade utföraren I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Effekter för Egen regi Turordning LOU Kommunen + lätthanterligt - inte konk. neutralt + lätthanterligt + konk. neutralt Kunden + prova annat än kommun Utföraren - förlorare + lätthanterligt + konk. neutralt + lätthanterligt - egen regi? - volym? + huvudsaken det fungerar + alla samma möjlighet Kommunexempel Gotland, Umeå, Falun, Alingsås, Jönköping Nacka, Karlstad, Ekerö Kompletterande kommentarer kring icke-valsalternativ - Lottning har inte tagits med som ett tänkbart alternativ. - Örebro tillämpar modellen att biståndshandläggare gör valet åt brukaren vid ickeval. 3.5 Interna stödfunktioner Hemtjänsten köper interna stödfunktioner för ca 2 mkr, detta beräknat med utgångspunkt från väntat scenario med 10 % externa utförare (redovisas mer utförligt i bilaga 1). Socialförvaltningens interna verksamhetsstöd ingår inte i denna beräkning. En avgörande fråga i denna del är vilka regelverk som ska gälla för hemtjänsten i egen regi. I avsnitt 2 har vikten av tydliga roller och stabila spelregler poängterats och det är viktigt att spelregler för köp av stödfunktioner tydliggörs i god tid innan Kundval hemtjänst införs. Två vägval är tänkbara; kommunalt helhetsperspektiv med koncernnytta eller också att hemtjänst i egen regi fritt kan välja leverantör av stödfunktioner. Kundval slutrapport doc 12 (18)

13 I tabellen nedan presenteras för- och nackdelar sett ur tre olika kommunala aktörers perspektiv. Effekt för Koncernnytta Fritt val av leverantör Kommunledning Hemtjänst i egen regi Utförare av kommunintern stödfunktion + Förenklar stordrift, samordning och info. + Beställarkompetensen förbättras när kommunen har stödfunktioner i egen regi. - Kräver kännedom om villkor för såväl beställare som utförare. + Kommungemensam verksamhet med stora volymer ger stordrifts- fördelar och lägre styckekostnad. - Kan inte påverka innehåll och omfattning av bastjänster. Kommunledningen avgör detta. + Tydlighet avseende tjänstens omfattning och innehåll underlättar verksamhetens planering och utveckling. + Konkurrensutsättning av kommunens stödfunktioner medför en positiv press att visa service och kvalitet. - Resurskrävande kontroll/uppföljning av ingångna avtal + Möjlighet att besluta om tjänstens innehåll och omfattning. + Upplever större frihet och konkurrens på lika villkor - Resurskrävande upphandling och kontroll/uppföljning av ingångna avtal + Möjlighet att påvisa stödfunktionernas kvalitet och effektivitet när den jämförs med privata alternativ. - Hemtjänst i egen regi kan ha orealistiska krav på intern bastjänst. - Brukare av tjänst som betalas av annan beställare saknar kostnadsmedvetenhet. - Intern stödfunktion kan inte konkurrera på lika villkor som privata leverantörer p.g.a. kommunens särart 4 Uppgraderat projektdirektiv Syftet med detta avsnitt är att ge förslag till förändringar i befintliga projektdirektiv Införande av valfrihetssystem samt ge tips/stöd till projektplan/innehåll. Ett övergripande förslag är att projektdirektivet utformas och struktureras för att arbetet ska ske i två delprojekt, ett för kundvalssystemet/ beställarfunktionen och ett för omställningsarbetet inom egen regi-utförare. Syftet med förändringen att tydliggöra roller och oberoende. Mer detaljerade förslag till förändringar i projektdirektiv redovisas i bilaga 2. Ett alternativ är att skapa två separata projektdirektiv. Vad gäller tips/stöd till projektplan/innehåll så är det viktigaste tipset för kundvalssystemet/beställarfunktionen att omedelbart och med högsta prioritet initiera och skapa samverkansarena med potentiella utförare. Andra tips Kundval slutrapport doc 13 (18)

14 är att arbeta med system/helhetsperspektiv som löpande utgångspunkt i de enskilda aktiviteter som genomförs samt använda de erfarenheter och nätverk som redan finns i andra kommuner. Den egna utförarorganisationen står inför stora förändringar, kanske främst vad gäller förutsättningarna för att driva hemtjänst. Därför är det oerhört viktigt att denna organisation omgående startar denna förändringsprocess, med huvudsyftet att skapa förutsättningar för den egna regin att vara konkurrenskraftig på marknaden. I direktiven finns bl a aktiviteter kring Värdskap och bemötande samt Starta eget-info/utbildningar upptaget under I övrigt bör förändringsarbetet fokuseras till områdena - Produktivitetsökning som är hållbar över tid (kundtid etc) - Kundorientering (bemötande, profilering etc) 5 Koncernpåverkan av Kundval hemtjänst Med utgångspunkt från det väntade huvudscenariot att ca 10 % kommer att välja annan utförare än kommunen bedöms Kundval hemtjänst i ett kortare tidsperspektiv ha liten påverkan på koncernen och dess stödfunktioner. I takt med att tillkommande kunder i högre grad väljer externa utförare blir påverkan efterhand allt större. Vid införande av Kundval hemtjänst är det oerhört viktigt att det byggs upp en kompetent och effektiv beställarfunktion. Erfarenheter från denna funktion bör koncernen dra lärdom av, t ex kring roller, arbetssätt och organisering. Särskilt intressant är att se på likheter och skillnader i förutsättningar och genomförande mellan hemtjänst och skolverksamhet, liksom former och arenor för mer långsiktig utveckling av respektive bransch. Kundval hemtjänst ger även erfarenheter som bör tas tillvara i genomförandet av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet (MRP-uppdrag NA 8 Utmanarrätt, NA 11 Genomförande av konkurrensutsättningsprogram, LVS 10 Beställarfunktion), samt i det senare arbetet med översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen. 6 Inspel till MRP Syftet med inspelet är att ge partierna ett beslutsunderlag inför prioriteringar och resursfördelning i MRP Mot bakgrund av nu gällande MRP med signaler om en ökad valfrihet för kunderna och en ökad konkurrensutsättning ser vi följande områden som viktiga att utveckla i kommande MRP: Omställningspott I MRP har socialnämnden erhållit en omställningspott på 12 mkr 2011 och 20 mkr Vi föreslår att de 20 mkr som tilldelats socialnämnden 2012 istället förs över till kommunstyrelsen. Socialnämnden, och andra nämnder som berörs Kundval slutrapport doc 14 (18)

15 av konkurrensutsättningsprogrammet, får söka medel från kommunstyrelsen för aktiviteter och åtgärder som behöver genomföras för omställningen. Ansökningsförfarandet måste lösas på ett lätthanterligt och smidigt sätt. Det finns flera skäl för detta I dagsläget finns inga genomarbetade planer för vilka åtgärder som behöver genomföras och de har därför inte heller har kostnadsberäknats Det är sannolikt att fler nämnder kommer att beröras av konkurrensutsättningsprogrammet och därför också har behov av omställningsmedel Den viktigaste signalen är att medel finns avsatt för omställning, fördelningen bör ske först efter planering och prioritering En del av omställningsarbetet kan ses som en naturlig del i det vardagliga effektiviseringsarbetet Konkurrensutsättningsprogram Som konstaterats ovan bedöms införande av Kundval hemtjänst ha liten påverkan på kommunkoncernen totalt sett. Däremot kommer troligen genomförandet av konkurrensutsättning av annan kommunal verksamhet (MRP-uppdrag NA 8, NA 11, LVS 10) - summan av alla delar att ha en betydande påverkan och aktualisera stora förändringsbehov under nuvarande mandatperiod, bland annat avseende roller, kompetens, arbetssätt och organisering. Konkurrensutsättningens omfattning och tempo är i dagsläget oklar, och förtydliganden om specifika verksamheter med tillhörande tidtabell bör framgå av MRP Beroende av omfattning och tempo bör en omställningspott om Mkr även avsätts årligen för 2013 och 2014, för att hantera de stora förändringsbehov som ett lyckat genomförande av konkurrensutsättningsprogrammets kommer att aktualisera och kräva. Kundval slutrapport doc 15 (18)

16 Bilaga 1: Interna tjänster Hemtjänsten förbrukar ett antal kommuninterna tjänster. En analys av bokförda kostnader 2010 visar att av hemtjänstens totala bokförda kostnader på 240 mkr är drygt 19 mkr (8%) interna tjänster. Med de olika scenarion som redovisats tidigare skulle alltså, teoretiskt sett och allt annat oförändrat, de interna funktionerna kunna påverkas med: 1,9 mkr med 10% externa utförare 3,8 mkr med 20% externa utförare 7,6 mkr med 40% externa utförare Socialförvaltningens interna verksamhetsstöd omfattar ca 60 årsarbetare. Vår bedömning är att även denna verksamhet bör komma att påverkas, det är dock vanskligt att uttala sig om hur mycket den påverkas. I internt köpta tjänster ingår äldreomsorgspool hyra och städservice för 14 lokaler i kommunens fastigheter projekt hemtjänststädning hyra av 124 fordon i bilpoolen mat för hemleverans posthantering och uttag ur kontorsmaterialets centrala förråd tillverkning och distribution av passerkort för kommunens lokaler IT-tjänster, telefoni och faxar provtagning för personal med nattarbete Hemtjänsten nyttjade även upphandlingstjänster, hälsovård, försäkringar, löne- och ekonomiadministration utan att kostnaden bokförts på hemtjänsten. Tjänsterna var endera skattefinansierade eller betalda av koncernstaben. Kundval slutrapport doc 16 (18)

17 Bilaga 2: Förändringsförslag projektdirektiv 1.3 Mål och strategier I detta avsnitt bör politiska prioriteringar av syften med Kundval hemtjänst framgå. 2.1 Effektmål Målen formuleras i är-läge istället för har. Punkt 4 ta bort har en organisation som gör den 2.2 Projektmål Delprojektens mål tydliggörs och utvecklas. Systemprojektet även fungerande beställarfunktion Egen regi konkurrenskraftig på kundvalsmarknaden 3 Avgränsningar Punkt 4 ta bort, för in denna rapport på sid 2 Relaterade dokument. 4 Utgångspunkter Kompletteras med att erfarenheter från andra kommuner aktivt ska inhämtas och användas i delprojekten. 5 Intressenter Komplettera med Anhöriga Potentiella utförare 6 Beroende och påverkan Separat för respektive delprojekt. Kompletteringar för systemprojektet: MRP-uppdrag VoO 3 Matkvalitet Ev andra uppdrag eller liknande som bedöms påverka förutsättningarna för hemtjänsten utifrån ett system/beställarperspektiv 6 Risker Riskerna avgränsas till att omfatta respektive delprojekts projektmål. 7 Kostnads- och nyttokalkyl Nyttor konkretiseras med utgångspunkt i 1.3 Mål och strategier (se förslag ovan). Kostnadskalkylen bör särskilja vad som härleds specifikt från införande och drift av LOV kontra andra kostnadsförändringar. 8 Finansiering Avseende andra stycket, se vidare kapitel 6 i denna rapport. 9 Tidplan Kundval slutrapport doc 17 (18)

18 Fasindelas med tydligare beslutspunkter för respektive delprojekt. Det bör också tydliggöras om år omfattas eller beskriver en tänkt fortsättning efter detta projekts slut. 10 Organisation Beskrivs för respektive delprojekt. 11 Resurser Beskrivs övergripande för respektive delprojekt Avslutskriterier Definieras per delprojekt 13.2 Hemtagningsansvarig Definieras per delprojekt 14 Övriga direktiv Pris per hemtjänsttimme bör framgå av 9 Tidplan Avstämningar med socialnämnden framgår av 12 Kvalitetssäkring, och kan därför strykas i detta avsnitt. Tydliggör att projekten ska bedrivas enligt Sundsvalls kommuns projektmodell. Kundval slutrapport doc 18 (18)

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2009-11-08 Sonja Holm, controller/utredare Tel 08/57829179 Mobil 070-4889179 Diarienummer Socialnämnden Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg

Läs mer

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst Ingår i Almega Om Vårdföretagarna Arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ingår i Almega. Cirka 1 900 medlemsföretag.

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Ersättningsnivåer för dagverksamheter

Ersättningsnivåer för dagverksamheter 2016-09-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr ÄLN 2015/12 Äldrenämnden Ersättningsnivåer för dagverksamheter Förslag till beslut 1. Äldrenämnden beslutar att de tre ersättningsnivåerna för dagverksamheter tas

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Avdelningschef 2014-02-12 Stina Strid Hovmöller 08-590 973 06 Dnr: stina.strid.hovmoller@upplandsvasby.se KS/2013:433 20711 Kommunstyrelsen Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV)

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

ÖVERSYN ERSÄTTNINGSNIVÅER INOM HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLMS STAD

ÖVERSYN ERSÄTTNINGSNIVÅER INOM HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLMS STAD Avsedd för Stockholm stad, Äldreförvaltningen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni, 2011 ÖVERSYN ERSÄTTNINGSNIVÅER INOM HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLMS STAD ÖVERSYN ERSÄTTNINGSNIVÅER INOM HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Info om Socialnämnden till KPR. Jonas Väst,

Info om Socialnämnden till KPR. Jonas Väst, Info om Socialnämnden till KPR Jonas Väst, 2015-09-11 Socialnämndens ekonomi. Vid årsskiftet när vi tillträdde var det ett minus i resultat på 132mkr + 13mkr i tidigare ej genomförda besparingar = 145mkr

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Personlig service Ett diskussionsunderlag om självbestämmande inom hemtjänsten. Principer förtillgängligheddf DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Bakgrund Projekt Personlig service genomfördes mellan

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Bilaga 25 sida 1 (5) Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Ersättningar för år 2013 Version 2013-05-15 Bilaga 25 sida 2 (5) A. Ekonomi

Läs mer

PROJEKTPLAN 2009-05-05

PROJEKTPLAN 2009-05-05 PROJEKTPLAN 2009-05-05 Projekt: Utredning och införande av valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV samt slutrapport och uppföljning i juni 2011. Uppdragsgivare: Socialchefen i Mellerud. Bakgrund: I september

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009:

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009: Socialförvaltningen Stabent Nils Zadik 036-10 53 34 BILAGA 3 TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2009-07-28 1 (5) Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg, förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, länsstyrelser, pensionärsorganisationer Augusti 2006 Ny lag

Läs mer

14 punkter för bättre konkurrensutsättning

14 punkter för bättre konkurrensutsättning SEPTEMBER 2014 14 punkter för bättre konkurrensutsättning Medlemsföretag, Rosa Tornet Vad småföretagen önskar att politiker och upphandlare alltid tänker på vid offentlig upphandling och pengasystem. Att

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(9) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.59 Datum: 2015-09-08 Verksamhetschef Äldreomsorg Ann-Sofie Borg E-post: ann-sofie.borg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF)

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 oktober 2017 10 Paragraf Diarienummer KS-2017/1626.731 Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten

Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2012-02-20 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer