Kundval hemtjänst förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundval hemtjänst förstudie"

Transkript

1 Kundval hemtjänst förstudie Slutrapport april 2011

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag Viktiga utgångspunkter Tydliga roller Stabila spelregler Samverkan för utveckling Risker med kundvalssystem Utveckling av utförarmarknaden Vägval med konsekvensbeskrivningar Tjänsteindelning Geografisk indelning Ersättningsmodell Icke-valsalternativ Interna stödfunktioner Uppgraderat projektdirektiv Koncernpåverkan av Kundval hemtjänst Inspel till MRP Kundval slutrapport doc 2 (18)

3 1 Bakgrund och uppdrag Peter Löthman har givit Mikael Lindberg i uppdrag att inför införandet av Kundval hemtjänst senast redovisa svar på följande områden: Vägval med konsekvensbeskrivningar o Urval av prioriterade utmaningar Uppgraderat projektdirektiv o Inklusive stöd/tips till projektplan/innehåll Koncernperspektiv o Lärdomar och påverkan för Ks och övriga nämnder Inspel till MRP o Resurser för omställningsbehov/införande I arbetsgruppen har också Torbjörn Stark, Mari Ellingsen, Ingrid Säterberg, Gunnar Kallin och Leif Yngvesson ingått. 2 Viktiga utgångspunkter Övergripande utgångspunkt är att systemet Kundval hemtjänst ska upplevas som rättvist, tydligt och objektivt av kunder, utförare, samverkanspartners och media. Det politiskt prioriterade motivet för införande av Kundval hemtjänst är att den enskilde ska få möjlighet att själv välja vem eller vilka som ska anförtros uppdraget att utföra arbetet. Detta påverkar givetvis också kundvalssystemets utformning och påverkar de vägval som görs i arbetet med införandet. 2.1 Tydliga roller I ett kundvalssystem finns tre övergripande roller. Kommunen, som beviljar tjänsten (genom biståndsbedömning), godkänner och följer upp utförare samt ansvarar för själva kundvalssystemets innehåll, funktion och utveckling. Kunden, som väljer utförare och kan byta utförare om så önskas. Utförare, som levererar tjänsten till kunden. Utförare kan vara en kommunal enhet eller privata företag. Kommunrollen måste på ett tydligt sätt vara oberoende och aldrig kunna ifrågasättas - åt något håll - vad gäller likabehandlingsprincipen av kommunala kontra privata utförare. Detta ställer dock inte krav på att det inom kommunen ska vara skilda organisationer, utan det handlar om att såväl på politisk nivå som förvaltningsnivå vara medveten om samt tydlig och öppen med när man verkar i den ena eller andra rollen. På förvaltningsnivå är det viktigt att oberoendet mellan beställarfunktionen och utförare i kommunal regi också kan förmedlas och uppfattas av externa parter. Kundval slutrapport doc 3 (18)

4 2.2 Stabila spelregler En fungerande marknad kräver tydliga och förutsägbara spelregler rättvisa och rimliga villkor så att alla utförare vet vad som gäller. Samtidigt kommer spelreglerna att behöva förändras över tid. Därför är det nödvändigt med kontinuerliga uppföljningar samt löpande dialog med utförare (och kunder) kring behovet av justeringar eller större förändringar. Även andra frågor av avgörande betydelse för utförarna bör ingå i den löpande dialogen, t ex demografisk utveckling och förändringar i regelverk som styr efterfrågan. Detta bidrar också till att bygga upp ett förtroende för kommunen som en kompetent och trovärdig beställare. 2.3 Samverkan för utveckling Utöver dialogen med utförare och kunder kring utformningen av konkreta spelregler, behöver också former och arenor för mer långsiktig utveckling finnas. Kommunen har som ytterst ansvarig för verksamheten, oavsett utförare, ett stort intresse av att branschen utvecklas. För den enskilde utföraren kan intresset variera och därför behöver former för och eventuella krav på hur utförarna ska bidra i det mer långsiktiga utvecklingsarbetet ingå som en beståndsdel i spelreglerna. Givetvis ska denna samverkan handla om generella och gemensamma intressen och inte innefatta specifika konkurrens- eller profileringsområden för enskilda utförare. Exempel på gemensamma områden är kommunens framtida tjänsteutbud, branschens kompetens- och utbildningsbehov, forskning och pilotförsök av olika slag. 2.4 Risker med kundvalssystem Nya risker uppstår i och med att ett kundvalssystem införs, och här lyfts några övergripande risker fram som bör uppmärksammas och medvetet hanteras. Kommunens tillhandahållar-ansvar Kommunen måste som ytterst ansvarig vara beredd på att kunna tillhandahålla tjänsten om andra utförare försvinner från marknaden med anledning av konkurs eller av andra orsaker. Kommunen som kvalitetsansvarig Kommunen är enligt gällande lagstiftning (Socialtjänstlag och Hälso- och sjukvårdslag) ansvarig för kvaliteten inom hemtjänsten oavsett vem som utför den. Detta ställer stora krav på beställarfunktionens förmåga att utforma krav på utförare och effektiva metoder för uppföljning, korrigering och utveckling av hemtjänsten. Kundval slutrapport doc 4 (18)

5 Informationsöverföring Inom vissa processer/värdeflöden kan fler inblandade aktörer bidra till att ytterligare aktiviteter måste utföras eller ske med flera inblandade än tidigare. Exempel på detta kan vara vårdplanering och informationsdelning/överföring kring enskild kund. Detta är särskilt relevant under kundvalssystemets införandeperiod. Rätt budget Efter införandet av kundvalssystemet blir biståndsbedömningen kommunens huvudsakliga verktyg för att direkt påverka kostnadsutvecklingen. Bristande koppling mellan biståndsbedömda insatser och beslutad budget vid införandet av kundvalssystemet minskar kommunens möjligheter att tillhandahålla stabila spelregler, till exempel om kommunen tvingas fatta oväntade beslut om förändringar i ersättningsnivå för att värna den kommunala ekonomin. Underskott för utföraren inom egen regi Om kostnaderna totalt sett för utföraren inom egen regi överstiger ersättningsnivån, uppstår ett underskott. Hur detta, och eventuella överskott, ska hanteras bör ingå som en del i spelreglerna och vara känd för samtliga utförare. 2.5 Utveckling av utförarmarknaden Väsentliga faktorer som påverkar utförarmarknadens utveckling är bland annat antal nya ärenden/år, befintlig verksamhets kvalité, förfrågningsunderlagets utformning, ickevalssystem, ersättningssystem (modell och nivå) samt förtroendet för kommunen som beställare. Kundval slutrapport doc 5 (18)

6 Utveckling i andra kommuner Boden Jönköping Kristianstad Växjö Järfälla Befolkning Valfrihet år Nov 2009 Jan Upphandlad hemtjänst sedan 2006, LOV 2009 Valbart Antal ext utförare Service, omvårdnad 5 utför samtliga insatser Service, omvårdnad 10 service, 6 omvårdnad Service, omvårdnad 2 service, 4 omvårdnad Service Upphandlad 2002, LOV nov 2009 Service, omvårdnad, avlösarservice, ledsagning 5 service 19 utför samtliga insatser Egen regi 89% 85% 92% 92% 43% Extern regi 11% 15% 8% 8% 57% Utifrån utvecklingen i andra kommuner har ett huvudscenario tagits fram för utförarmarknadens utveckling till mandatperiodens slut (hösten 2014) vilket innebär att kundvalssystemet varit i drift 2 år sedan starten hösten Därutöver har två alternativa scenarion tagits fram. Erfarenheter från andra kommuner är dock begränsade på grund av den korta tid som LOV funnits. Som beräkningsunderlag har använts hemtjänstens produktionsvolym på ca timmar (enligt 2010 års budget) eller ca 490 årsarbetare (532 anställda). Huvudscenario 10 % externa utförare vid slutet av 2014 Huvudscenariot bedöms som mest trolig utveckling och innebär för utförare i egen regi en minskning med drygt timmar eller 49 årsarbetare (53 anställda). Väsentligt att notera är att de kommuner som tidigare haft upphandlad hemtjänst har en betydligt högre andel externa utförare än de som startat upp utifrån 100 procent egen regi. Erfarenheterna visar också på att relativt få kunder väljer att byta utförare vilket gör att en begränsad volym av den befintliga kundstocken som idag har egen regi kommer att byta till extern utförare. Detta gör att utvecklingen inledningsvis tar ett språng under första året (omval befintlig kundstock) för att under kommande period vara lägre (nyval av nya kunder). I slutet av mandatperioden bedöms utförarmarknaden ha stabiliserat sig vad gäller antalet utförare även om en viss ökning kan spås även följande år. Kundval slutrapport doc 6 (18)

7 Alternativt scenario 1 20 % externa utförare Innebär för utförare i egen regi en minskning med drygt timmar eller 98 årsarbetare (106 anställda). Alternativt scenario 2 40 % externa utförare Innebär för utförare i egen regi en minskning med närmare timmar eller 196 årsarbetare (212 anställda). 3 Vägval med konsekvensbeskrivningar 3.1 Tjänsteindelning Hemtjänst delas in i två huvudkategorier av tjänster. Personlig omvårdnad - avser att tillgodose kundens kroppsliga, psykiska och sociala behov. Tjänstens utförande kräver mer kompetent och utbildad personal än s.k. servicetjänster. Service - avser hemmets skötsel och utförs på vardagarna under dagtid. Det finns även andra tjänster som berör samma kunder men utgår från andra regelverk, exempelvis ledsagarservice och avlösning. Dessa tjänster, och andra som kan tillkomma under det fortsatta projektarbetet, har lämnats utanför denna förstudie och får istället hanteras längre fram. Tjänsterna är möjliga att erbjudas kunden på tre olika sätt. 1. Utförare godkänns för att leverera enbart service. 2. Utförare godkänns för att leverera enbart personlig omvårdnad. 3. Utförare godkänns för att leverera både service och personlig omvårdnad I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Kundval slutrapport doc 7 (18)

8 Effekter för Bara service Bara omvårdnad Både service och omvårdnad Kommunen + Möjliggör en mångfald av privata utförare. - Krävande tillsyn/kontroll + Kräver mindre resurser för tillsyn och kontroll. Kunden Utföraren - Krävande tillsyn/kontroll + Valfrihet med många utförare. - Kunden har också behov av omvårdnad från annan utförare. + Tjänstens utförande kräver inga större formella kompetenskrav. - Räcker kundunderlaget för att kunna bedriva verksamheten? - Kunden har också behov av service från annan utförare. - Räcker kundunderlaget för att kunna bedriva verksamheten? Kommunexempel Växjö, Klippan, Svedala och Östersund Ingen kommun har hittats*) *) Om utförare har kompetens att utföra personlig omvårdnad är det också intressant att erbjuda servicetjänster till kund. - Kommunens monopol kan ersättas av ett fåtal privata utförare. + En enda utförare skapar trygghet. - Valfriheten påverkas när urvalet av antal utförare minskar. + Utförande av båda tjänsterna möjliggör att verksamheten bär sig ekonomiskt. + Samråd och informations- överföring med kommunen förenklas. Jönköping, Boden, Järfälla och Kristianstad Kompletterande kommentarer kring tjänsteindelning Det går också att göra mer detaljerade tjänsteindelningar, t ex ledsagning och avlösning. Biståndsbeslut kring dessa tjänster kan också utgå från olika lagstiftningar (SoL och LSS), vilket också gör att kundval kan aktualiseras för programområde Stöd och omsorg. Tjänsteindelning kan ha en stark koppling till ersättningsnivå, beroende på utformning av ersättningen. LOV ger möjlighet för privata utförare att erbjuda kunden tilläggstjänster utöver insatser och omfattning som inryms i biståndsbeslutet. Utförd tilläggstjänst betalas av beställande kund och regleras enligt konsumentköplagen. Hemtjänst i kommunal regi kan inte utföra tilläggstjänster. Nattillsyn och larm Tjänsten personlig omvårdnad utförs också nattetid, kl I Sundsvall har 243 kommunmedborgare nattillsyn. Av dessa är 153 i ordinärt boende. Socialtjänsten beräknar generellt att varje besök hos kunden tar cirka 10 minuter (exkl restid) att genomföra. Nattillsyn utförs av åtta nattpatruller stationerade i Nacksta, Skönsmon, Haga, Alnö, Njurunda, Matfors, Stöde och Liden. I respektive skiftesarbe- Kundval slutrapport doc 8 (18)

9 tande nattpatrull ingår 5-8 personer. Kommunen har antagit en policy att nattarbete ska utföras av två anställda. Kostnaden för nattillsyn uppgår till ca 20 Mkr. Bistånd till trygghetslarm är en trygghetsskapande åtgärd för kundens möjlighet att kunna bo kvar i det egna boendet kommunmedborgare har trygghetslarm och betalar 250 kronor per månad för tjänsten. Ansökan skickas till socialtjänstens handläggningsenhet för beslut. Beviljad ansökan verkställs av områdeschef och hemtjänstgrupperna. Varje grupp har en ansvarig som installerar och månatligen kontrollerar larmet. Trygghetslarm från kund kopplas till en larmcentral i Örebro som fattar beslut om larmet ska skickas vidare för åtgärd. Mottagaren av larmet framgår av handläggningsbeslutet och kan vara t.ex. en hemtjänstgrupp, anhörig eller granne. I de fall larm går till kommunens hemtjänstgrupper har två ur personalen larmtelefoner. Den som befinner sig närmast kunden åker ut på larmet. Utfört uppdrag dokumenteras enligt rutiner i SoL alternativt HSL dokumentation. Kompletterande kommentarer kring nattillsyn och larm Kundunderlag för nattillsyn och larm behöver utredas ytterligare för att kunna bedöma om det är ett realistiskt alternativ att inkludera i kundvalssystemet/lov, upphandlas enligt LOU eller kvarstå i egen regi. Flera kommuner har undantagit tjänsterna nattillsyn och trygghetslarm från LOV med hänvisning till att kvalitet och leveranssäkerhet är viktig. Några kommuner har upphandlat nattillsyn och larm enligt LOU. 3.2 Geografisk indelning Enkelt kan sägas att det finns tre olika vägar 1. Ingen indelning innebär att de utförare som godkänns måste åta sig att utföra hemtjänst hos de kunder som väljer denna utförare 2. Tillhandahållaren gör en indelning av kommunen i ett antal geografiska områden ur vilka utföraren själv bestämmer vilket/vilka områden denne vill verka i 3. Utföraren bestämmer själv ett/flera geografiska områden som denna vill verka i I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Kundval slutrapport doc 9 (18)

10 Effekter för Ingen indelning Kommunen bestämmer områden Kommunen + lätthanterligt ingen områdesadm krävs Kunden Utföraren + maximalt urval (alla utförare möjliga att välja) - risk för få utförare + ger möjlighet att verka över hela kommunen - kan få lönsamhetsproblem om spridningen blir för stor + det kommer att finnas utförare - mindre urval + klart reglerat var jag får vara verksam + kan slippa långa förflyttningar - begränsande Utföraren bestämmer områden - kan innebära att olönsamma områden utelämnas - kommunen är skyldig att utföra - brukare som bor i olönsamma områden är hänvisade till kommunen som utförare + plockar russinen ur kakan - hård konkurrens om russinen Kompletterande kommentarer kring geografisk indelning Geografisk indelning kan ha stark koppling till ersättningsnivå beroende på utformning av ersättningen. 3.3 Ersättningsmodell Ersättning kan utgå för 1. Biståndsbedömd tid innebär att varje beslutad insats prissätts utifrån en bedömd tidsåtgång. Utföraren får denna ersättning utifrån de beslut som tagits. 2. Utförd tid innebär att utföraren fakturerar kommunen utifrån den tid genomförda insatser tagit. 3. Utförd aktivitet innebär att utföraren fakturerar kommunen efter utförd aktivitet. I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Kundval slutrapport doc 10 (18)

11 Effekter för Biståndsbedömd tid Utförd tid Utförd aktivitet Kommunen + Enkel adm + Små förändringar för utförare och kommun Lågt incitament att utföra beslutet kan ge kvalitetsbrister och rättsosäkerhet Kunden Utföraren Kommunexempel Kan ge neg inverkan på kvaliteten + Drivkraft att utföra insatsen effektivt + Borgar för att beslutad insats utförs (rättssäkerhet) Svårt förutse kostnadsutveckling Ökad adm Ingen drivkraft för utföraren att vara effektiv risk för överfakturering både vad gäller tidsåtgång och ej utförda insatser + Utföraren har drivkraft att utföra tjänsten + Kan i dialog med kunden påverka innehållet i tjänsten Ingen drivkraft för effektiv arbete Umeå och Varberg Järfälla och Nacka Solna + Utföraren har drivkraft att utföra beslutad insats och att göra det effektivt Ökad adm + Utföraren har drivkraft att utföra tjänsten + Drivkraft att arbeta effektivt Kompletterande kommentarer kring ersättningsmodell Ingen av modellerna garanterar kvaliteten i de utförda tjänsterna, detta måste säkras på annat sätt. Ersättning efter utförd tid eller aktivitet kräver rutiner och system hos både kommun och utförare. Dessa finns inte idag. Det finns kommuner som inledningsvis använt en enkel ersättningsmodell som efterhand i takt med erfarenheter av bl.a. kvalitets- och ekonomiutveckling utvecklas till en annan modell. Observera att ersättningsnivå är något helt annat än ersättningsmodell. Nivån avgör givetvis utförarens möjligheter att skapa en lönsam verksamhet som har möjlighet att överleva på sikt och är samtidigt minst lika avgörande för kommunens kostnader. Ersättningsnivån bör vara enhetlig för alla utförare och högst motsvara kostnaden för ett normalt, välskött företag som redan har den utrustning som krävs för verksamheten. För att bestämma nivån krävs ytterligare utredning. 3.4 Icke-valsalternativ I samband med en övergång till kundvalssystem bör befintliga kunder få särskild information kring möjligheterna att aktivt välja utförare. Den som då inte gör något aktivt val av utförare bör behandlas som en icke-väljare, men givetvis kvarstår möjligheterna till omval precis som för alla kunder. Kundval slutrapport doc 11 (18)

12 Vad gäller nya kunder visar en sammanställning på riksnivå att ca 40 % aktivt väljer utförare, dvs 60 % väljer inte utförare. Dock varierar andelen aktiva val stort mellan olika kommuner. Detta medför också att hanteringen av icke-väljare är ett viktigt område inom kundvalssystemet. Det finns tre sätt att hantera icke-väljare: 1. Egen regi innebär att alla icke-väljare får kommunens egen regi som utförare 2. Turordning innebär att icke-väljare tilldelas respektive utförare utifrån turordningslista 3. LOU/entreprenad innebär att alla icke-väljare får den upphandlade utföraren I följande tabell presenteras en bedömning av vägvalens för- respektive nackdelar för olika intressenter. Effekter för Egen regi Turordning LOU Kommunen + lätthanterligt - inte konk. neutralt + lätthanterligt + konk. neutralt Kunden + prova annat än kommun Utföraren - förlorare + lätthanterligt + konk. neutralt + lätthanterligt - egen regi? - volym? + huvudsaken det fungerar + alla samma möjlighet Kommunexempel Gotland, Umeå, Falun, Alingsås, Jönköping Nacka, Karlstad, Ekerö Kompletterande kommentarer kring icke-valsalternativ - Lottning har inte tagits med som ett tänkbart alternativ. - Örebro tillämpar modellen att biståndshandläggare gör valet åt brukaren vid ickeval. 3.5 Interna stödfunktioner Hemtjänsten köper interna stödfunktioner för ca 2 mkr, detta beräknat med utgångspunkt från väntat scenario med 10 % externa utförare (redovisas mer utförligt i bilaga 1). Socialförvaltningens interna verksamhetsstöd ingår inte i denna beräkning. En avgörande fråga i denna del är vilka regelverk som ska gälla för hemtjänsten i egen regi. I avsnitt 2 har vikten av tydliga roller och stabila spelregler poängterats och det är viktigt att spelregler för köp av stödfunktioner tydliggörs i god tid innan Kundval hemtjänst införs. Två vägval är tänkbara; kommunalt helhetsperspektiv med koncernnytta eller också att hemtjänst i egen regi fritt kan välja leverantör av stödfunktioner. Kundval slutrapport doc 12 (18)

13 I tabellen nedan presenteras för- och nackdelar sett ur tre olika kommunala aktörers perspektiv. Effekt för Koncernnytta Fritt val av leverantör Kommunledning Hemtjänst i egen regi Utförare av kommunintern stödfunktion + Förenklar stordrift, samordning och info. + Beställarkompetensen förbättras när kommunen har stödfunktioner i egen regi. - Kräver kännedom om villkor för såväl beställare som utförare. + Kommungemensam verksamhet med stora volymer ger stordrifts- fördelar och lägre styckekostnad. - Kan inte påverka innehåll och omfattning av bastjänster. Kommunledningen avgör detta. + Tydlighet avseende tjänstens omfattning och innehåll underlättar verksamhetens planering och utveckling. + Konkurrensutsättning av kommunens stödfunktioner medför en positiv press att visa service och kvalitet. - Resurskrävande kontroll/uppföljning av ingångna avtal + Möjlighet att besluta om tjänstens innehåll och omfattning. + Upplever större frihet och konkurrens på lika villkor - Resurskrävande upphandling och kontroll/uppföljning av ingångna avtal + Möjlighet att påvisa stödfunktionernas kvalitet och effektivitet när den jämförs med privata alternativ. - Hemtjänst i egen regi kan ha orealistiska krav på intern bastjänst. - Brukare av tjänst som betalas av annan beställare saknar kostnadsmedvetenhet. - Intern stödfunktion kan inte konkurrera på lika villkor som privata leverantörer p.g.a. kommunens särart 4 Uppgraderat projektdirektiv Syftet med detta avsnitt är att ge förslag till förändringar i befintliga projektdirektiv Införande av valfrihetssystem samt ge tips/stöd till projektplan/innehåll. Ett övergripande förslag är att projektdirektivet utformas och struktureras för att arbetet ska ske i två delprojekt, ett för kundvalssystemet/ beställarfunktionen och ett för omställningsarbetet inom egen regi-utförare. Syftet med förändringen att tydliggöra roller och oberoende. Mer detaljerade förslag till förändringar i projektdirektiv redovisas i bilaga 2. Ett alternativ är att skapa två separata projektdirektiv. Vad gäller tips/stöd till projektplan/innehåll så är det viktigaste tipset för kundvalssystemet/beställarfunktionen att omedelbart och med högsta prioritet initiera och skapa samverkansarena med potentiella utförare. Andra tips Kundval slutrapport doc 13 (18)

14 är att arbeta med system/helhetsperspektiv som löpande utgångspunkt i de enskilda aktiviteter som genomförs samt använda de erfarenheter och nätverk som redan finns i andra kommuner. Den egna utförarorganisationen står inför stora förändringar, kanske främst vad gäller förutsättningarna för att driva hemtjänst. Därför är det oerhört viktigt att denna organisation omgående startar denna förändringsprocess, med huvudsyftet att skapa förutsättningar för den egna regin att vara konkurrenskraftig på marknaden. I direktiven finns bl a aktiviteter kring Värdskap och bemötande samt Starta eget-info/utbildningar upptaget under I övrigt bör förändringsarbetet fokuseras till områdena - Produktivitetsökning som är hållbar över tid (kundtid etc) - Kundorientering (bemötande, profilering etc) 5 Koncernpåverkan av Kundval hemtjänst Med utgångspunkt från det väntade huvudscenariot att ca 10 % kommer att välja annan utförare än kommunen bedöms Kundval hemtjänst i ett kortare tidsperspektiv ha liten påverkan på koncernen och dess stödfunktioner. I takt med att tillkommande kunder i högre grad väljer externa utförare blir påverkan efterhand allt större. Vid införande av Kundval hemtjänst är det oerhört viktigt att det byggs upp en kompetent och effektiv beställarfunktion. Erfarenheter från denna funktion bör koncernen dra lärdom av, t ex kring roller, arbetssätt och organisering. Särskilt intressant är att se på likheter och skillnader i förutsättningar och genomförande mellan hemtjänst och skolverksamhet, liksom former och arenor för mer långsiktig utveckling av respektive bransch. Kundval hemtjänst ger även erfarenheter som bör tas tillvara i genomförandet av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet (MRP-uppdrag NA 8 Utmanarrätt, NA 11 Genomförande av konkurrensutsättningsprogram, LVS 10 Beställarfunktion), samt i det senare arbetet med översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen. 6 Inspel till MRP Syftet med inspelet är att ge partierna ett beslutsunderlag inför prioriteringar och resursfördelning i MRP Mot bakgrund av nu gällande MRP med signaler om en ökad valfrihet för kunderna och en ökad konkurrensutsättning ser vi följande områden som viktiga att utveckla i kommande MRP: Omställningspott I MRP har socialnämnden erhållit en omställningspott på 12 mkr 2011 och 20 mkr Vi föreslår att de 20 mkr som tilldelats socialnämnden 2012 istället förs över till kommunstyrelsen. Socialnämnden, och andra nämnder som berörs Kundval slutrapport doc 14 (18)

15 av konkurrensutsättningsprogrammet, får söka medel från kommunstyrelsen för aktiviteter och åtgärder som behöver genomföras för omställningen. Ansökningsförfarandet måste lösas på ett lätthanterligt och smidigt sätt. Det finns flera skäl för detta I dagsläget finns inga genomarbetade planer för vilka åtgärder som behöver genomföras och de har därför inte heller har kostnadsberäknats Det är sannolikt att fler nämnder kommer att beröras av konkurrensutsättningsprogrammet och därför också har behov av omställningsmedel Den viktigaste signalen är att medel finns avsatt för omställning, fördelningen bör ske först efter planering och prioritering En del av omställningsarbetet kan ses som en naturlig del i det vardagliga effektiviseringsarbetet Konkurrensutsättningsprogram Som konstaterats ovan bedöms införande av Kundval hemtjänst ha liten påverkan på kommunkoncernen totalt sett. Däremot kommer troligen genomförandet av konkurrensutsättning av annan kommunal verksamhet (MRP-uppdrag NA 8, NA 11, LVS 10) - summan av alla delar att ha en betydande påverkan och aktualisera stora förändringsbehov under nuvarande mandatperiod, bland annat avseende roller, kompetens, arbetssätt och organisering. Konkurrensutsättningens omfattning och tempo är i dagsläget oklar, och förtydliganden om specifika verksamheter med tillhörande tidtabell bör framgå av MRP Beroende av omfattning och tempo bör en omställningspott om Mkr även avsätts årligen för 2013 och 2014, för att hantera de stora förändringsbehov som ett lyckat genomförande av konkurrensutsättningsprogrammets kommer att aktualisera och kräva. Kundval slutrapport doc 15 (18)

16 Bilaga 1: Interna tjänster Hemtjänsten förbrukar ett antal kommuninterna tjänster. En analys av bokförda kostnader 2010 visar att av hemtjänstens totala bokförda kostnader på 240 mkr är drygt 19 mkr (8%) interna tjänster. Med de olika scenarion som redovisats tidigare skulle alltså, teoretiskt sett och allt annat oförändrat, de interna funktionerna kunna påverkas med: 1,9 mkr med 10% externa utförare 3,8 mkr med 20% externa utförare 7,6 mkr med 40% externa utförare Socialförvaltningens interna verksamhetsstöd omfattar ca 60 årsarbetare. Vår bedömning är att även denna verksamhet bör komma att påverkas, det är dock vanskligt att uttala sig om hur mycket den påverkas. I internt köpta tjänster ingår äldreomsorgspool hyra och städservice för 14 lokaler i kommunens fastigheter projekt hemtjänststädning hyra av 124 fordon i bilpoolen mat för hemleverans posthantering och uttag ur kontorsmaterialets centrala förråd tillverkning och distribution av passerkort för kommunens lokaler IT-tjänster, telefoni och faxar provtagning för personal med nattarbete Hemtjänsten nyttjade även upphandlingstjänster, hälsovård, försäkringar, löne- och ekonomiadministration utan att kostnaden bokförts på hemtjänsten. Tjänsterna var endera skattefinansierade eller betalda av koncernstaben. Kundval slutrapport doc 16 (18)

17 Bilaga 2: Förändringsförslag projektdirektiv 1.3 Mål och strategier I detta avsnitt bör politiska prioriteringar av syften med Kundval hemtjänst framgå. 2.1 Effektmål Målen formuleras i är-läge istället för har. Punkt 4 ta bort har en organisation som gör den 2.2 Projektmål Delprojektens mål tydliggörs och utvecklas. Systemprojektet även fungerande beställarfunktion Egen regi konkurrenskraftig på kundvalsmarknaden 3 Avgränsningar Punkt 4 ta bort, för in denna rapport på sid 2 Relaterade dokument. 4 Utgångspunkter Kompletteras med att erfarenheter från andra kommuner aktivt ska inhämtas och användas i delprojekten. 5 Intressenter Komplettera med Anhöriga Potentiella utförare 6 Beroende och påverkan Separat för respektive delprojekt. Kompletteringar för systemprojektet: MRP-uppdrag VoO 3 Matkvalitet Ev andra uppdrag eller liknande som bedöms påverka förutsättningarna för hemtjänsten utifrån ett system/beställarperspektiv 6 Risker Riskerna avgränsas till att omfatta respektive delprojekts projektmål. 7 Kostnads- och nyttokalkyl Nyttor konkretiseras med utgångspunkt i 1.3 Mål och strategier (se förslag ovan). Kostnadskalkylen bör särskilja vad som härleds specifikt från införande och drift av LOV kontra andra kostnadsförändringar. 8 Finansiering Avseende andra stycket, se vidare kapitel 6 i denna rapport. 9 Tidplan Kundval slutrapport doc 17 (18)

18 Fasindelas med tydligare beslutspunkter för respektive delprojekt. Det bör också tydliggöras om år omfattas eller beskriver en tänkt fortsättning efter detta projekts slut. 10 Organisation Beskrivs för respektive delprojekt. 11 Resurser Beskrivs övergripande för respektive delprojekt Avslutskriterier Definieras per delprojekt 13.2 Hemtagningsansvarig Definieras per delprojekt 14 Övriga direktiv Pris per hemtjänsttimme bör framgå av 9 Tidplan Avstämningar med socialnämnden framgår av 12 Kvalitetssäkring, och kan därför strykas i detta avsnitt. Tydliggör att projekten ska bedrivas enligt Sundsvalls kommuns projektmodell. Kundval slutrapport doc 18 (18)

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Personlig service Ett diskussionsunderlag om självbestämmande inom hemtjänsten. Principer förtillgängligheddf DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Bakgrund Projekt Personlig service genomfördes mellan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst

PROJEKTDIREKTIV. Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst Projektdirektiv Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst 1(13) PROJEKTDIREKTIV Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst Titel: Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

PROJEKTPLAN 2009-05-05

PROJEKTPLAN 2009-05-05 PROJEKTPLAN 2009-05-05 Projekt: Utredning och införande av valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV samt slutrapport och uppföljning i juni 2011. Uppdragsgivare: Socialchefen i Mellerud. Bakgrund: I september

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Sammanfattning 2014:1

Sammanfattning 2014:1 Sammanfattning Äldreomsorg är en viktig välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska resurser i anspråk. I dag går var femte kommunal skattekrona till vård och omsorg om äldre. En tydlig trend är att allt

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik I nbjudan & administrativa föresk rif ter För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik DEL I Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Lena Colliard 2010-02-08 Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Bakgrund Kundvalsmodellen innebär att alla brukare efter beslut om hemtjänst inom ordinärt boende ges möjlighet

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer