ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL Dnr Vo REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens utredning angående 8 timmars hjälp och service för äldre utan biståndsprövning redovisas enligt uppdrag. Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar - att överlämna förvaltningens utredning till kommunfullmäktige Paragrafen förklaras omedelbart justerad Justerandes signatur Utdragsbes kande

2 Vård och Omsorg Gudrun Nylund Vo Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteutlåtande; biståndsprövning 8 timmars hjälp och service till äldre utan Ärendebeskrivning I budget 2010 har Vård- och omsorgsnämnden fått i uppdrag att utreda "hjälp och service med 8 timmar per månad för äldre utan biståndsprövning". Enligt utredningsdirektiven (KS-AU 12/2010) ska nämndens utredning redovisas till kommunfullmäktiges sammanträde i juni Beslutsunderlag - Förvaltningens utredning Utredningsuppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 12/2010 Förslag till beslut - Nämnden överlämnar förvaltningens utredning tillkommunfullmäktige. Eva Aström Förvaltriingschef Vård och Omsorg Postadress Eslöv Telefon Webb

3 Vård och Omsorg UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010 Hjälp och service med 8 tim/månad för äldre utan biståndsbedömning Utredningsuppdraget I budget 2010 har Vård- och omsorgsnämnden fått i uppdrag att utreda "hjälp och service med 8 timmar per månad för äldre utan biståndsbedömning" samt att redovisa bland annat de ekonomiska konsekvenserna. Lagregler I utredningsuppdraget ges förutsättningen att biståndsprövning inte ska göras och därför ska inte socialtjänstlagen tillämpas, utan istället gäller lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47). Denna lag reglerar bl a vilka tjänster kommuner får tillhandahålla till äldre utan behovsprövning: 7 Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer somffilt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. 8 För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunerna bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunernas självkostnader. Nuläget I Eslövs kommun erbjuds sedan några år tjänster utan biståndsprövning i form av Fixar-Uffe samt trygghetslann. Fixartjänsten innebär att pensionärer kan få hjälp med enklare sysslor som lampbyten, gardinupphängning och liknande. Trädgårdsskötsel, snöskottning och fönsterputs ingår inte och inte heller fastighetsskötaruppgifter. Tjänsten är avgiftsfri och syftet är att förebygga fallolyckor. 50 % av en vaktmästartjänst är avsatt för fixaruppdragen. Trygghetslarm kan fås som servicelarm utan biståndsprövning och syftet är att förebygga skador eller ohälsa. Avgiften för trygghetslarm utan biståndsprövning är f n 175 kr/månad. Trygghetslarm kan även fås efter biståndsprövning enligt socialtjänstlagen och avgiften beräknas då enligt bestämmelserna för högkostnadsskydd. Serviceinsatser (städning, inköp, tvätt) beviljas efter individuell bedömning enligt socialtjänstlagen. Under 2009 hade ca 300 personer hemtjänst i form av serviceinsatser. Av dessa var det 100 personer som endast hade serviceinsatser, d v s alltså inga samtidiga insatser i form av personlig omvårdnad. I genomsnitt hade varje person beviljats serviceinsatser med knappt 4 timmar/månad. 1

4 Vård och Omsorg Det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan på ej biståndsbedömda serviceinsatser skulle bli, eftersom efterfrågan påverkas av flera faktorer: - hur stor grupp som erbjuds tjänsten (åldersgränsen) - vilka tjänster som kan ingå i de 8 timmarna - hur hög kostnaden blir för den enskilde. Konsekvenser av att erbjuda 8 timmar service utan biståndsprövning I nedanstående beräkningar ingår inte trygghetslarmen (servicelarmen) eftersom insatserna som larmen genererar är helt och hållet händelsestyrda. Efterfrågan Efterfrågan påverkas av antalet personer som har möjlighet att beställa servicetjänsterna. Befolkningsprognosen för de närmaste åren visar på en kraftig ökning av antalet pensionärer framför allt i gruppen under 75 år: Invånare enl befolkningsprognos feb 2010 Som framgår av tabellen, gör det stor skillnad om man väljer att erbjuda servicetjänster till alla över 67 år eller alla över 75 å eller över 80 år. I de kommuner som har infört serviceinsatser utan biståndsprövning, har man oftast valt att erbjuda det till personer som är 75 år och äldre. De pensionärer under 75 år som behöver hjälp med serviceinsatser har det behovet p g a funktionsnedsättning och de har då som regel också någon form av insats enligt socialtjänstlagen. Deras behov av serviceinsatser kan då utredas och tillgodoses inom ramen för biståndshandläggningen. I fortsättningen redovisas möjliga konsekvenser av att erbjuda 8 timmars service till personer som fyllt 75 år. En annan faktor som troligen får effekt på efterfrågan, är vilka tjänster som skulle ingå i timmarna. Om tjänster ska erbjudas enligt det utbud som fmns i kommunens riktlinjer för servicetjänster (veckostädning, tvätt och inköp av dagligvaror) eller om utbudet ska breddas. Om t ex fönsterputsning och storstädning ska kunna ingå, kan man sannolikt förvänta en större efterfrågan än om de nuvarande riktlinjerna ska vara ledande. Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna av att erbjuda servicetjänster till alla som fyllt 75 år, beror på två faktorer: Hur många timmar som kommer att efterfrågas och vilken avgift som kommunen tar ut av den enskilde. 2

5 Vård och Omsorg Kommunens självkostnad för serviceinsatser (exkl OH-kostnader) uppgår till ca 260 kr/timme (genomsnitt tätort/landsbygd) utförd tid. Till detta kommer kostnaden för Fixar-uffe som uppgår till ca 200 tkr/år. Nedan redovisas ett par exempel på hur de ekonomiska konsekvenserna skulle kunna bli beroende på hur många personer som använder sig av tjänsten och hur många timmar de väljer att beställa.: Servicetimmar/månad vid olika efterfrå an Nyttjade tim per person och Procent av månad Bruttokostnad/år (tkr)** 75 år o äldre 2 tim 4 tim 6 tim 8 tim 2 tim 4 tim 6 tim 8 tim 10% % * enlbefolkn prognos för 2010 **räknat på timkostn 260 kr Avgiftens storlek har också effekt på kommunens nettokostnad. Tabellen nedan visar intäkterna vid olika avgiftsnivåer och nyttjandegrader. Vid beräkning av merkostnaderna måste avdrag göras för befintliga kostnader för serviceinsatser i den här gruppen. Antalet servicetimmar uppgår f n till ca 1200 tim/mån, vilket motsvarar en bruttokostnad om ca 3,7 milj/år. Till detta kommer kostnader för fixar-uffe om ca 200 tkr/år Avgifterna omfattas av högkostnadsskyddet eftersom insatserna beviljas utifrån socialtjänstlagen och därför svårberäknade då de sam.manräknas med övriga insatser, men uppskattas till ca 350 tkr. Nuvarande nettokostnader för serviceinsatserna kan alltså beräknas till ca 3,4 milj kr. Då ca 20 % av serviceinsatserna ges till personer under 75 år, skulle nettokostnaderna för gruppen 75 år och äldre schablonmässigt kunna beräknas till 2,7 milj kr. Exempel på årlig nettokostnad vid olika nyttjandegrader och avgiftsnivåer Observera att beräkningarna är schablonmässiga och endast avser att ge en bild av hur de olika faktorerna påverkar kommunens nettokostnad. 3

6 Vård och Omsorg De ekonomiska konsekvenserna varierar alltså beroende dels på hur många som skulle använda sig av servicetjänsterna och hur många timmar de väljer att köpa, dels på vilken avgift som tas ut. Övriga konsekvenser Om kommunen beslutar införa möjligheter för pensionärer att enkelt beställa hushållstjänster utan att utredning och individuell prövning behöver göras, kommer detta sannolikt att upplevas som positivt av dem som får tillgång till tjänsterna. En möjlig effekt skulle kunna vara att tidiga insatser medverkar till att förebygga olycksfall och skador, vilket i sin tur skulle kunna skjuta upp behovet av andra, mer resurskrävande insatser. Denna effekt är dock svår att mäta. Förvaltningens erfarenheter från den uppsökande verksamheten, där alla 75-åringar erbjöds hembesök, är att de fiesta 75-åringar lever ett mycket aktivt liv och inte har behov av hjälp från kommunen för att klara sitt dagliga liv. Sammanfattning De ekonomiska konsekvensema av att införa servicetjänster utan individuell biståndsprövning är helt beroende på i vilken utsträckning pensionärerna kommer att nyttja tjänsten. Detta i sin tur beror sannolikt till stor del på hur taxan konstrueras och på vilka tjänster som kan ingå i timmarna. Beräkningarna ovan ger en indikation på vilka kostnader det kan bli fråga om, beroende på utnyttjandegrad och avgift. Inför ett eventuellt införande av servicetjänster utan biståndsprövning alternativt fdrenklad biståndsprövning, bör därför finnas inriktningsbeslut om och i vilken utsträckning resurser kan satsas på detta och vilken kostnad den enskilde ska bära. Med utgångspunkt från ett sådant beslut kan förvaltningen arbeta fram förslag till riktlinjer och avgifter fdr ett ev infdrande av servicetjänster utan biståndsprövning. 4

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Avgifter inom äldreomsorgen Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden 2014-05-05 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739 Social och äldrenämnden Teknikstöd för äldre Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden påbörjar införandet av teknikstöd för äldre under 2015. 2.

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer